Feco dist sys-v1

574 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
574
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Feco dist sys-v1

 1. 1. LEKSIONE PER SISTEMET E SHPERNDARA DHE PARALELE DEGA INFORMATIKE EKONOMIKE Neki Frasheri Tirane, 2012 1
 2. 2. Table of ContentsHYRJE..................................................................................................................................................3 Sistemet sekuenciale dhe paralele....................................................................................................3 Nevoja per perpunime paralele........................................................................................................4 Perpunimi paralel i te dhenave.........................................................................................................4HYRJE NE OpenMP............................................................................................................................5ARKITEKTURAT PARALELE...........................................................................................................8 Arkitektura SISD.............................................................................................................................8 Arkitektura SIMD............................................................................................................................8 Arkitektura GPU..............................................................................................................................9 Arkitektura HyperThread...............................................................................................................11 Arkitektura MIMD.........................................................................................................................11 Arkitektura CPU Multi-core..........................................................................................................12 Arkitektura GRID..........................................................................................................................13ARKITEKTURA E KUJTESAVE.....................................................................................................15 Kategorizimi i Kujtesave...............................................................................................................15 Sistemet paralele me kujtese te perbashket....................................................................................16 Kujtesa ne sistemet GPU...............................................................................................................17 Kujtesa e Jashtme dhe Skedaret.....................................................................................................18KOMUNIKIMI MIDIS PROCESEVE..............................................................................................20 Paralelizimi i te Dhenave dhe Rasti i OpenMP.............................................................................20 OpenMP.........................................................................................................................................21 RPC (Remote Procedure Call).......................................................................................................21MESSAGE PASSING INTERFACE (MPI).......................................................................................25 Krijimi i proceseve paralele MPI...................................................................................................26 Komunikimi Midis Proceseve MPI...............................................................................................26 Parametrat e Procedurave ne MPI.................................................................................................28ZHVILLIMI I PROGRAMEVE PARALELE....................................................................................32 Coptimi dhe Paralelizimi i Algoritmit...........................................................................................32 Kompleksiteti i Algoritmeve Paralele............................................................................................40 2
 3. 3. HYRJESistemet sekuenciale dhe paraleleKompjuteri i Fon Nojman: – perbehet nga CPU dhe Kujtesa – ne Kujtese mbahet vargy i instruksioneve dhe te dhenat – cdo instruksion ne CPU vepron mbi nje te dhene nga Kujtesa – instruksionet ekzekutohen njeri pas tjetrit ~ sekuencialisht ne CPUProgramimi klasik presupozon ekzekutim sekuencial te instrucksioneve.Sot procesoret kane te pakten 2 core (alias “CPU”).Programet ekzekutohen si procese te pavarur sekuenciale ne core e ndryshme.A mund te “thyhet” principi i sekuencialitetit?Pjeserisht po.Shembull: Mbledhja e dy vektoreve c[i] = a[i] + b[i]; per i=1,2,...,n Rradha e punes ne sistemin sekuencial: 1. i=1 => CPU 2. a[i] => CPU 3. CPU + b[i] => CPU 4. CPU => c[i] 5. i=i+1 => CPU 6. … perseritje e grupit te instruksioneve <1:6> Ku: CPU ketu perfaqeson regjister ne procesor. Koha e ekzekutimit eshte T = n * DT ku DT ~ koha e ekzekutimit te grupit te instruksioneve <1:6> . Veprimi i mbledhjes te dy elementeve ne pozicionin “i” eshte veprim i pavarur dhe mund te kryhet pavaresissht nga mbledhjet e tjera. Po te disponojme numer te mjaftueshem CPU-sh mund te kryejme secilen nga mbledhjet ne nje CPU te vecante dhe koha e ekzekutimit do te shkurtohej “n” here: T1 = T / n = DT 3
 4. 4. Nevoja per perpunime paralele– modelime dhe simulime ekonomike– klimatologji: dinamika e atmosferes dhe oqeaneve– biologji: dinamika dhe bashkeveprimi i molekulave komplekse– fizike: bashkeveprimi i nje numri te madh trupash– etj...Shembull: Inversioni i anomalive te gravitetit ne gjeofizike. Matet intensiteti i gravitetit ne siperfaqen e Tokes dhe perftohet nje matrice 2D ~ anomalia. Kerkohet shperndarja e densitetit te mases nentoke ~ nje matrice “prismatike” 3D qe perfaqeson “gjeoseksionin”. Problemi eshte i “keq-pozuar” - zgjidhja nuk eshte as e vetme as e qendrueshme. Ne nje sistem me 1000 procesore per nje gjeoseksion 3D me permasa 4x4x2 km i coptuar ne matricen 3D me 2,099,601 elemente qe perfqesojne kuboide me permasa 50x50x50m te nentokes u deshen 27 ore llogaritje. Per te njejtin model por me kuboide me permasa 25m do te duhej nje vit llogaritjesh ne sistemin me 1000 procesore. Rendi i veprimeve eshte O(N^8), ku N eshte numri i elementeve ne nje brinje te gjeoseksionit prizmatik.Perpunimi paralel i te dhenaveKonsiston ne coptimin e grupeve te veprimeve dhe ekzekutimin e tyre ne procesore / core tevecanta, dhe me pas ne integrimin e copave rezultateve ne nje te vetme. Eventualisht kjo mund tekerkoje modifikimin e algoritmit llogarites.Jo cdo algoritem pranon / mund te paralelizohet.Mundesia e paralelizimit dhe rruga per realizimin e tij varen nga:– algoritmi (mundesia e ndarjes ne “copa” paralele te pavarura)– arkitektura e bashkesise se procesoreve– arkitektura e kujteses (dhe lidhja e saj me procesoret)– gjuha e programimitShembull: a) mbjedhja e dy vektoreve paralelizohet lehte c[i] = a[i] + b[i] 4
 5. 5. b) shuma e termave te nje vektori paralelizohet me veshtiresi S = Σ a[i]HYRJE NE OpenMPLibrari me modulet per manaxhimin e thread paralele.Gjuhet e programimit C dhe FORTRANSistemet MS-Windows dhe LinuxKompilimi behet duke shtuar parametrin “-fopenmp”: gcc -fopenmp program.c -o programEkzekutimi behet normalisht.Koncepti baze: paralelizimi realizohet duke krijuar (klonuar) thread paralele qe mund teekzekutohen ne core te ndryshme (kur ka me shume thread se core kemi konkurence per kapjen ekohes te CPU duke cenuar efektin e paralelizimit).Dallimi midis “procese” dhe “thread” ne perdorimin e kujteses: – proceset perdorin hapesira vetiake te kujteses – thread ndajne te njejten hapesire kujtese proces thread thread thread proces proces ...Thread paralele krijohen duke “klonuar” (kujto konanden “fork” ne Linux) procesin rrenje (qekrijohet kur programi leshohet per ekzekutim): Procesi Thread Thread Thread Thread baze paralel paralel paralel paralel v . . . . v . . . . v . . . . fork . . . w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w 5
 6. 6. join join join join join v . . . . v . . . . v . . . .Ku: v ~ kod qe ekzekutohet vetem ne procesin baze (sekuencial) w ~ kodi qe ekzekutohet sekuencialisht por i perseritur ne thread paraleleStrukture qe paralelizohet relativisht lehte eshte cikli “For” ne rastin kur iteracionet e tij jane tepavarur nga njeri tjetri.Shembull: Paralelizohet lehte: Paralelizohet me veshtiresi: for i=1 to n for i=1 to n c[i] = a[i] + b[i] s = s + a[i]Shembull: Ne disa raste me ndryshime te vogla iteracionet mund te behen te pavarur: Iteracione te ndervarur: Iteracione te pavarur: for i=1 to n for i=1 to n j = j + 5 j = i * 5 c[j] = a[j] + b[j] c[j] = a[j] + b[j]Analiza e shumes te vektoreve:Kodi i shumes te dy vektoreve: for i = 1 to n c[i] = a[i] + b[i]Numri i iteracioneve: nNumri i thread paralele: mCdo thread duhet te kryeje: k = int(n/m) iteracione for i=1 to k thread 0 >>>>>>>>>>>>>>x>>>>>>>>>>>>>>>>>>x>>>>>>>>>>>>> for i=k+1 to 2k thread 1 ..............->>>>>>>>>>>>>>>>>>-............. for i=2k+1 to 3k thread 2 ..............->>>>>>>>>>>>>>>>>>-............. ... for i=(m-1)k+1 to n thread 3 ..............->>>>>>>>>>>>>>>>>>-.............Kodi i nevojshem per klonimin e thread dhe ribashkimin e tyre ndertohet nga kompilatori. 6
 7. 7. Programisti e kontrollon procesin e ndertimit te kodit te paralelizueshem duke perdorur direktivenPRAGMA: #pragma omp parallel num_threads(m)Shembull: Mbledhja e dy vektoreve #pragma omp parallel num_threads(m) for (i=0; i<n; i++) c[i] = a[i] + b[i];Shembull: Riformulim i mbledhjes te dy vektoreve #pragma omp parallel num_threads(m) for (i=0; i<n; i++) { S = a[i] + b[i]; c[i] = S } Problem me variablin lokal “S”: thread paralele duhet te konkurojne per kapjen e tij. Zgjidhja (kujto variablat lokale te procedurave) eshte duke e deklaruar variablin lokal “S” si “privat” per cdo thread: #pragma omp parallel num_threads(m) private(S,...) for (i=0; i<n; i++) { S = a[i] + b[i]; c[i] = S } 7
 8. 8. ARKITEKTURAT PARALELEArkitektura SISDSISD ~ Single Instruction Single Data ~ arkitektura klasike sekuenciale: CPU >>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> RAM kohaKu: ~ kalimi i nje instruksioni nga RAM ne CPU ~ shkembim i nje te dhene midis RAM dhe CPURasti i mbledhjes te dy vektoreve: c[i] = a[i] + b[i]Konsierojme problemin te thjeshtezuar: – nje instruskion mbledhjeje – shume cifte te dhenash te pavarura mbi te cilat vepron instruksioni i mpledhjesPer rastet e nje situate te tille per veprime elementare ne CPU, kjo e fundit eshte ndertuar sipasparimit te “konvejerit te punes” ~ pipeline / SIMD:Arkitektura SIMDSIMD ~ Single Instruction Multiple DataArkitektura njihet dhe me emrin “vektoriale”, e specializuar per veprimet me vektoret.Ndertimi i brenshem i CPU me blloqe (koncepti i firmware ~ mikro-instruksione): IN OUTInstruksioni ekzekutohet i “shumefishuar” si vargje mikro-instruksionesh dhe paralelisht me njeritjetrin – mikro-instruksioni i seciles kopje te instruksionit ne nje bllok te CPU, cdo kopje einstruksiont trajton nje te dhene te veten: instruksioni ~ mi-1 => mi-2 => mi-3 => mi-4 IN mi-1 mi-2 mi-3 mi-4 OUT data4 data3 data2 data1 8
 9. 9. Figura me poshte tregon zhvendosjen e te dhenave neper blloqet e mikro-instruksioneve te CPU: Instruksioni si varg mi-1 mi-2 mi-3 mi-4 mikro-instruksionesh Koha data1 hyn ne CPU data1 data2 hyn ne CPU data2 data1 data3 hyn ne CPU data3 data2 data1 data4 hyn ne CPU data4 data3 data2 data1Procesoret Intel kane arkitekture pipeline. Optimizimi i kodit per shfrytezimin e paralelizimit mundte behet duke perdorur kompilatoret Intel.Arkitektura GPUProcesoret grafike (GPU ~ Graphic Processing Unit) te nivelit te larte NVIDIA dhe AMDRAEDON shfrytezojne konceptin SIMD per te pershpejtuar veprimet e renderizimit te imazheve nelevizje. core core core core core cache PERBASHKET KUJTESA core core core core core cache E core core core core core cache core core core core core cache core core core core core cache core core core core core cacheSi e tille GPU mund te perdoret per llogaritje paralele sipas logjikes SIMD – i njejti kod “GPU”ekzekutohet ne secilen core te GPU me te dhena te ndryshme.Programimi behet duke perdorur zgejrimet e gjuhes C: – OpenCL – CUDA (rasti i NVIDIA)Programisti karton kodin “kernel” qe duhet te ekzekutohet ne core-t e GPU dhe duhet te parashikoje 9
 10. 10. transferimin e te dhenave nga RAM ne kujtesen e GPU. BUS CPU RAM CPU Kodi “kernel” Te dhenatKu: ~ CPU kontrollon shkembimet midis RAM dhe GPU ~ transferim kodi dhe te dhenash midis RAM dhe GPUShembull: Mbledhja e dy vektoreve. Kodi klasik: for i = 1 to n c[i] = a[i] + b[i] Kodi “kernel” per GPU ne parim do te ishte (i thjeshtezuar): c[i] = a[i] + b[i] qe do te perseritej ne secilen core te GPU me vleren perkatese te indeksit “i” (ne kete shembull detajet e programimit te GPU nuk jane paraqitur). Ekzekutimi i kodit klasik do te kerkonte 99% te kohes te CPU, ndersa ekzekutimi me ndihmen e nje GPU me 48 core ekrkoi vetem 3% kohe te CPU.Per te punuar me GPU duhet:– te instalohen gjuhet perkatese (OpenCL dhe / ose CUDA)– te programohet vecas kodi per CPU dhe vecas kodi per GPU– te parashikohen shkembimet e te dhenave midis RAM dhe GPU 10
 11. 11. Arkitektura HyperThreadNe disa kategori procesoresh Intel eshte realizuar e ashtuquajtura teknologji hyperthread.Arkitektura e nje CPU klasike (nje core e vetme) eshte: mjedisi i thread ALUKur thread i zene vendin njeri tjetrit ne CPU, duhet te ndrohet dhe mjedisi i therad (vlerat eregjistrave, tabelat e faqeve te kujteses etj), gje qe kerkon njefare kohe.Ne CPU hyperthread eshte shumefishuar elektronika e mjedisit te thread: mjedisi mjedisi i i thread thread ALUNe kete menyre CPU mban njekohesisht 2 (ose me shume (?)) mjedise per thread te ndryshem,duke mundesuar pershpejtimin e shkembimit te thread ne CPU (shmanget koha e shkembimit temjediseve). Nga pikpamja e shpejtesise te punes, nje core me dy hyperthread punon sikur te ishte“nje core e gjysem”.Arkitektura MIMDMIMD ~ Multiple Instruction Multiple DataRasti “kalsik” i kesaj arkitekture do te ishte nje makine me shume procesore / core te lidhur njeri metjetrin ne formen e nje matrice: 11
 12. 12. Pergjithesisht makina te tilla jane te ralla dhe perdoren per perpunime speciale. Programimi i tyre,sistemet operative dhe gjuhet e programimit jane teper te nderlikuara.Sot perdoren gjeresisht sisteme paralele me te thjeshta – cluster me CPU te lidhura midis tyre ne njeBUS. Makina te tilla kane zakonisht disa CPU, secila me nje ose disa core: RAM RAM RAM RAM RAM CPU CPU CPU CPU CPURrjeti lokal i nje laboratori mund te trajtohet si nje “makine paralele” e tille ~ cluster me CPU(shiko dhe arkitekturen grid).Problemi me kete arkitekture eshte shkembimi i te dhenave midis CPU-ve. Brenda nje nyjejeCPU+RAM mund te punohet me thread paralele qe ndajne te njejten zone kujtese, ndersashkembimi i te dhenave midis nyjeve (e thene ndryshe – midis proceseve) kerkon mekanizma tevecante. Nje i tille eshte MPI – Message Passing Interface.Zgjidhja MPI konsiston ne “klonimin” e proceseve (perfshi kujtesen), duke krijuar nga procesi baze(i startuar me fillimin e ekzekutimit te programit) nje grup procesesh analoge paralele qeekzekutohen ne CPU te ndryshme. Programisti mund te kontrolloje rrjedhen e ekzekutimit dukemundesuar qe procese te ndryshme te ekzekutojne copa kodi te ndryshme, duke realizuarperafersisht logjiken MIMD.MPI eshte nje librari plotesuese per gjuhet C dhe FORTRAN, qe permban modulet e klonimit teproceseve dhe procedurat e shkembimit te mesazheve midis proceseve.Kompilimi behet me komanden “mpicc” dhe ekzekutimi me komanden “mpirun”.Arkitektura CPU Multi-coreArkitektura multi-core konsiston ne CPU te perbere nga disa njesi te vecanta te pavarura perpunimi,e thene ndryshe disa CPU ne nje chip te vetem: 12
 13. 13. core core core core cache cache cache cache CACHE BUS RAMSot shumica e PC-ve kane CPU me dy ose me shume core.Arkitektura GRIDGrid eshte nje sistem paralel i perbere nga disa nyje CPU+RAM te lidhura ne rrjet lokal ~ clusterme PC. Cdo nyje / PC eshte teresisht e pavarur dhe ka sistemin e vet operativ te zakonshem (MS-Windows ose Linux). Shpesh rrjetat lokale konfigurohen te punojne si grid gjate nates. MPI mundte perdoret per komunikimin midis proceseve ne nyjet e ndryshme, por ekzekutimi i nje programiparalel ne nje cluster te tille kerkon mbeshtetjen nga middleware i nevojshem per te klonuarproceset ne makina te pavarura. Per me teper mbi grid dhe middleware perkates shiko sistemetCONDOR dhe GLOBUS.Midleueri grid duhet te zgjithe tre detyra:a) te verifikoje certifikatat e perdoruesve dhe te sistemeve qe bashkeveprojne ne grid, te monitoroje gjendjen e sistemit, te mbaje historikun e ngjarjeve dhe vellimin e puneve te kryera nga perdoruesit.b) te mare kerkesat per ekzekutim nga perdoruesit dhe, duke u bazuar ne informacionin mbi ngarkesen e castit te segementeve (cluster”) te vecanta te grid, te dergoje punet per ekzekutim ne segmentet me pak te ngarkuar.c) te mbaje regjistrin me skedaret e rezervuar ne pika te ndryshme te sistemit, te ofroje mundesine e kapjes te skedareve nga perdoruesit, dhe te sinkronizoje permbajtjen e kopjeve shumefishe. User Interface Intranet / Internet Siguria “dispecer” 13 + Monitorimi
 14. 14. 14
 15. 15. Segmentet / cluster grid perbehen nga :1. LAN2. Computer Element (CE ~ host i “dispetcerit” lokal)3. Storage Element (SE ~ sistemi qe ofron hapesire disku)4. Monitoring node (MON)5. Work Node (WN ~ kompjuterat qe ekzekutojne punet)6. Softueri:(a) Administratori i puneve (pbs, torque, maui ...)(b) Administratori i skedareve (gridftp …)(c) Sistemi i informacionit (bdii …)(d) Sistemi i monitorimit (mon ...)“Grid” i shperndare ka topologji te ngjashme si ne figure:– “dispecer” global– monitorues global– segmente grid“Dispeceri” global komunikon me nje cluster grid vetem me CE dhe SE.Siguria ne sistemet grid bazohet ne certifikatat elektronike. Cdo perdorues dhe cdo nyje kopjuterikeme te drejta per shkembime me “dispetcerin” (CE, SE, MON) duhet te kete certifikaten e vet teleshuar nga autoritete CA te njohur nga sistemi.Per te shmangur perdorimin e vazhdueshem te nje certifikate, qe sjell rezikun e zberthimit te saj ngapale te treta, ndiqet praktika e perdorimit te certifikatave te perkoheshme. Me ndihmen e certifikatespermanente sistemi qe do te komunikoje me dike gjeneron nje certifikate te perkoheshme (e quajturdhe “proxy”) dhe e perdor ate per pune gjate nje sesioni brenda nje afati kohor te caktuar (zakonisht~ 24 ore).Cdo kompjuter pune (WN) mund te jete multi-core. Paralelizimi ne grid eshte i mundur kur tedhenat fillestare te aplikimit mund te coptohen dhe perpunohet ne menyre te pavarur ne WN tednryshme, ose kur perdoret MPI qe mundeson shkembimin e te dhenave midis proceseve ne WN tendryshme. 15
 16. 16. ARKITEKTURA E KUJTESAVEKategorizimi i KujtesavePerseritje: Thread dhe ProceseNje nga dallimet midis thread dhe procese eshte puna me kujtesen: Kujtesa e perbashket RAM RAM RAM kujtese vetiake kujtese vetiake kujtese vetiake proces_0 proces_1 proces_2 thread_0 thread_1 thread_2Thread ndajne te njejten zone kujtese, ndoshta duke patur dhe dicka “personale”. Thread mund tekomunikojme midis tyre nepermjet kujteses kryesore te perbashket.Proceset perdorin [seksione] te vecanta kujtese. Proceset mund te komunikojne midis tyre mendihmen e sistemit te shfrytezimit.Perfundime: Kategorizimi i kujtesaveE pare ne kendveshtimin e harduerit, si thread dhe procese jane kode ne ekzekutim ne ne ndonjeCPU (alias core).Komunikimi midis CPU dhe RAM behet nepermjet kujtesave cache te cdo CPU: RAM cache cache cache cache core_0 core_1 core_2Ne nje CPU mund te ndodhet nje cache e perbashket per te tera core-t dhe cdo core te kete cache evet. Kjo logjike mund te shtrihet ne sistemet e shperndara.Si rregull ne sistemet e shperndara cdo nyje (computer node) ka RAM e vet, dhe nuk ka komunikimdirekt midis RAM ne nyjet e vecanta, pervetse nepermjet sistemeve te shfrytezimit dhe midleuerit tenevojshem. Ne rastin e nje cluster me PC kemi: PC_a PC_b PC_c core_0 core_1 core_0 core_1 core_0 core_1 cache cache cache cache cache cache cache cache cache RAM RAM RAM OS + Midleuer LAN 16
 17. 17. E pare ne teresi, – cdo core ka cache e vet, – grupet “PC” me core kane kujtesa dhe cache te perbashketa – grupet “PC” me core kane RAM te perbashketPerfundimi: dallohen tre kategori kujesash: 1. kujtesa e shperndare 2. kujtesa e ndare/perbashket [shared] 3. kujtesa cache a) vetiake e cdo core b) e perbashket si CPUProblem me kujetsen e ndare: konkurimi per kapjen e kujteses nga thread/procese konkurente (ne tenjekten CPU).Ky kategorizim percakton dhe teknikat e programimit paralel (dhe ne pergjithesi te programimit tesistemeve te shperndara): 1. Shkembimet midis proceseve ne CPU te ndryshme dhe kujteses te shperndare behen vetem nepermjet midleuerit - MPI 2. Shkembimet midis thread ne nje CPU dhe kujteses te ndare/perbashket behen si nepermjet midleuerit MPI dhe OpenMP 3. Cache kontrollohet nga hardueri ... duhet mare ne konsiderate per te patur performance ne koheOptimizimi i punes mund te realizohet nese midis CPU perdoret MPI dhe midis core ne nje CPUperdoret OpenMP, vecanerisht nese hardueri eshte i tipit “multithread”.Sistemet paralele me kujtese te perbashketNdersa ne sistemet cluster cdo CPU ka pak core, kemi dhe sisteme paralele te “integruara” kushume core (qindra ...) ndajne te njejten RAM: RAM core core core core core core core core core coreNdersa ne nje cluster duhet te perdorim MPI per komunikimin midis proceseve, nje sistem te tille 17
 18. 18. me kujetse te perbashket mund te punohet edhe vetem me OpenMP. Por platforma te tilla jane tepakta. Ne shumicen e rasteve sistemet paralele bazohen ne cluster.Kujtojme se sistemet cloud pergjithesisht realizohen ne cluster. Ne dallim nga cluster “tradicional”si grup PC i lidhur ne LAN, ne sistemet paralele te ketij lloji per lidhjen midis tyre te CPU perdorenswitch me gjeresi bande disa [dhjetra] Gbps.Kujtesa ne sistemet GPUOrganizimi tipik i arkitektures GPU:core core core core core core core core cachecore core core core core core core core cache Kujtesa ecore core core core core core core core cache Perbashketcore core core core core core core core cache BUS CPU RAMCfare mund te thuhet: • Core jane grupuar ne blloqe, cdo bllok ka kujtesen e vet (“cache”) => e vogel ... • Bashkesia e blloqeve ndan kujtesen e perbashket => e madhe ... • Kodi paralel duhet te kopjohet nga RAM ne kujtesen e GPU per tu ekzekutuar sipas SIMD neper core. • Te dhenat dhe rezultate duhet te shkembehen midis RAM dhe kujteses te GPU ... • Thread brenda nje blloku duhet te konkurojne per kapjen e cache, nderkohe qe core ne pergjithesi duhet te konkurojne per kapjen e kujteses te perbashket. Problemi eshte ne shkrim !!!Shfrytezimi efektiv i kapaciteteve paralele te GPU kerkoj jo vetem algoritmimin duke konsideruarparalelizimin SIMD, por dhe koston nga shfrytezimi i kujteses: • shkembimi i te dhenave midis RAM dhe GPU • shfrytezimi i kujteses te GPU nga thread 18
 19. 19. Kujtesa e Jashtme dhe SkedaretKujtesa e jashtme nenkupton disqet magnetike (Hard Disk Devices) dhe paisjet e tjera si CD dheUSB-memory-stick.Ne sistemet paralele te tipit cluster nyjet kompjuter (me Sistemin e Shfrytezimit OS dhe Sistemin eSkedareve FS vetiake) te vecanta kane disqet e tyre te vecanta dhe komunikimi me to mund te behetnepermjet NFS (Network File System). RAM RAM RAM RAM RAM RAM CPU CPU CPU CPU CPU CPU HDD HDD HDD HDD HDD HDD OS/FS OS/FS OS/FS OS/FS OS/FS OS/FS NFS LANPavaresisht nga shkalla e integrimit te sistemit paralel dhe perdorimi i NFS, puna me skedaretparaqet problemin e konkurences – disa thread / procese paralele punojne ne kuadrin e te njejtitalgoritem per te njejtin problem dhe probabiliteti qe te lexojne dhe shkruajne ne njejtet skedareeshte i larte.Rezikshemria e kompromentimit te te dhenave nga konkurenca e pa kontrolluar varion ne varesi temenyres te kapjes te skedareve: N procese ne leximMenyra e Kapjes N procese ne lexim N procese ne shkrim 1 proces ne shkrimRezikshmeria Nuk ka E mesme E larte Mund te shkaktoje Proceset mund te prishje te sinkronizimitProblematika Nuk ka prishin te dhenat e njeri te punes midis tjetrit proceseveProblem tjeter eshte ndarja e nje skedari ne “copa” per proceset e ndryshme paralele: Proces 0 Proces 1 Proces 2 Proces 3 Proces 4 Proces 5 V V V V V V Copa I Copa II Copa III Copa IV Copa V Copa VISkedaret vetem ne lexim mund te happen ne menyren e zakonshme, por nese proceset duhet ta 19
 20. 20. ndajne copat e skedarit programisti duhet te parashikoje kapjen relative.Zgjidhja “universale” eshte puna konkurente me skedaret, qe nenkupton cdo proces kap ne lexim /shkrim vetem copen e tij. Kjo mund te behet me procedurat perkatese qe ofrohen nga librarite eprogramimit paralel.OpenMP nuk ka parashikon trajtim te konkurences per skedaret dhe pergjegjesia bije mbiprogramistin...MPI parashikon procedurat per konkurencen e skedareve: – skedari shikohet si bashkesi “qelizash” me ndihmen e “pamjes/maskes” (view): ∙ zhvendosja ne bajte (pointer) e pamejs nga fillimi skedarit ∙ tipi elementar (?) i te dhenave (etype), [variabel i thjeshte ose strukture] ∙ “pamja-maske” mbi skedarin (filetype) – futet kuptimi i “tipit derivat te te dhenave” (derived data type) ∙ shembull: nqs. x eshte etype qe perfaqeson nje “qelize”, oxxooo eshte nje tip derivat qe perfaqeson qelizen e dyte dhe te trete te nje skedari, ku o perfaqeson “vrime” (qelize qe nuk konsiderohet) ~ alias “filetype” – Per tre procese “pamja” ne fillim te skedarit do te ishte (shembull): ∙ (0, X, XXOOOO) ~ procesi i pare kap dy qelizat e para ∙ (0, X, OOXXOO) ~ procesi i dyte kap qelizat e trete dhe katert ∙ (0, X, OOOOXX) ~ procesi i trete kap qelizat e peste dhe gjashte ∙ Me tej pamja mund te zhvendoset duke avancuar pointer ne fillimin e grupit te dyte te qelizave, respektivisht per secilin proces: (sizeof(XXXXXX), X, XXOOOO) (sizeof(XXXXXX), X, OOXXOO) (sizeof(XXXXXX), X, OOOOXX) ∙ Procesi i pare e shikon skedarin si: XXOOOO XXOOOO XXOOOO XXOOOO ... ∙ Procesi i dyte e shikon skedarin si: OOXXOO OOXXOO OOXXOO OOXXOO ... ∙ Procesi i trete e shikon skedarin si: OOOOXX OOOOXX OOOOXX OOOOXX ... – cdo proces punon me “qelizen” e vet duke perdorur funksionet specifike te MPI: ∙ MPI_File_Open ∙ MPI_File_Write ∙ MPI_File_Read ∙ MPI_File_Close 20
 21. 21. KOMUNIKIMI MIDIS PROCESEVEParalelizimi i te Dhenave dhe Rasti i OpenMPTre kategori problemesh: 1. Paralelizimi i plote Te dhenat fillestare mund te perpunohen teresisht vecas. Shembull: mbledhja e dy vektoreve c[i] = a[i] + b[i] Bashkesia {i=1,...,n} mund te ndahet ne copa te pavarura {{i=ns,nt}} Rezultati final meret nga bashkimi mekanik i copave. Perpunimi mund te behet ne nje bashkesi procesesh paralele qe kryejne te njejten skeme llogaritjesh, pa nevoje nderkomunikimi (per shkak llogaritjesh) midis tyre. Llogaritjet mund te kryhen ne grup kompjuterash te pavarur, duke ndare punen manualisht ose me ndihmen e nje midleware. Tipike ne sistemet cluster / grid. 2. Paralelizimi i pjesshem Te dhenat mund te coptohen ne copa te pavarura gjate perpunimit dhe keto copa mund te perpunohen ne paralel. Shembull: shuma e elementeve te nje vektori n S = Σ1 a[i] nt Mund te ndahet ne copa te pavarura { S = Σns a[i] } por per rezultatin final duhet te shumohen rezultatet nga copat paralele. Perpunimi mund te behet ne nje bashkesi procesesh paralele qe kryejne te njejten skeme llogaritjesh, por duhet realizuar nderkomunikimi midis tyre per shperndarjen dhe grumbullimin e rezultateve te pjeseshme. Llogaritjet mund te kryhen ne nje kompjuter multi-procesor duke perdorur OpenMP ose ne nje cluster-grid duke perdorur MPI. 3. Paralelizimi i veshtire Te dhenat pjeserisht mund te perpunohen pavaresisht nga njera tjetra nga procese te vecante qe kryejne detyra te ndryshme (skema logaritese te ndryshme) dhe kane nevoje per nderkomunikim te rastit midis tyre. Llogaritjet mund te kryhen me perdorimin e MPI, RPC (Remote Procedure Calls) ose duke 21
 22. 22. programuar direkt ne rrjet me socket.OpenMPEshte teknike e thejshte paralelizimi qe mund te ndaje perpunimin e te dhenave (konkretisht njecikel for) ne copa qe realizohen nga thread paralele.Normalisht cdo thread kryen te njejten skeme llogaritese por me te dhena te ndryshme. Megjithateduke perdorur funksionin omp_get_thread_num() programisti mund te kape numrin rendor tethread dhe te parashikoje ndryshime te skemes llogaritese ne thread te vecante.Nderkomunikimi midis thread i mundshem vetem nepermjet ndarjes te te dhenave (fillestare oserezultate te pjeseshme) ne kujtesen e perbashket (shared). Programisti duhet te kujdeset perkonkurencen e thread ne kapjen e kujteses per shkrim per te shmangur perplasjet apo bllokimetreciproke.RPC (Remote Procedure Call)RPC eshte me e gjere se kuadri i programimit paralel dhe mundeson zhvillimin e aplikimeve teshperndara (ku copat e ndryshme te aplikimit mund te ekzekutohen edhe paralelisht) duke zgjeruarkuptimin e thirrjes te procedurave nga brenda nje sistemi operativ (rasti klasik) midis sistemeveoperative te ndryshme mbi nje rrjet (rasti i shperndare - “thirrje ne distance: 22
 23. 23. Per realizimin e thirrjes te nje procedure ne distance veprohet sipas parimit “klient – server”.Procesi ne makinen A (klienti) kerkon te therrase nje procedure ne makinen B (serveri).Qe te mund te behet nje gje e tille duhet:a. Ne makinen klient A programi qe kerkon thirrjen duhet te kete te inkorporuar (gjate kompilimit+lidhjes) procedurat e RPC per thirrje ne distance, konkretisht rpc_call(), ku si parameter jepen identifikuesi i procedures qe duhet thirrur ne makinen server B dhe te dhenat e nevojshme. Programisti i programit klient nuk merret me detajet si realizohet thirrja.b. Ne makinen server B duhet te jete aktiv sherbimi RPC qe pret thirrjet nga distanca, organizon realizimin e tyre ne lokal dhe dergimin e rezultateve ne makinen klient.Per te siguruar pavresine e sistemit RPC nga shumellojshmeria e procedurave, thirrja ne makinenklient “lehtesohet” nepermjet nje cope kodi stub klient qe pergatit thirrjen ne varesi te detajeve teprocedures qe thirret. Ne makinen server sherbimi RPC ndihmohet nga nje tjeter stub server qemerret me detajet e thirrjes te procedures konkrete.Praktikisht ne te tre makinat ku behet: – zhvillimi i aplikimit – ekzekutimi i programit klient – ekzekutimi i procedurave te thirrura nga distancaduhet te jete instaluar paketa perkatese e softuerit RPC.Procedurat RPC “parakompilohen” me ndihmen e komandes rpcgen, e cila krijon kater skedarene gjuhen C: rpcgen rpcprog.x – rpcprog_clnt.c ~ kodi i stub klient – rpcprog_svc.c ~ kodi i stub server – rpcprog_xdr.c ~ kodi per eXxternal Data Representation – rpcprog.h ~ kodi header perkatesKeto skedare perfshihen ne kompilimin e aplikimit.RPC eshte e pavarur nga lloji i platformes harduer dhe softuer te makinave klient dhe server. Kjogje mundeson bashkeveprimin e sistemeve te ndryshme ne rrjet, nderkohe qe vete puna e RPCnderlikohet ngaqe duhet te kujdeset per formatet e te dhenave (qe eventualisht mund te jene tendryshme ne makinat A dhe B).Procedurat RPC ne makinen server duhet te “regjistrohen” qe te njihen dhe te mund te aktivizohennga sherbimi RPC me ndihmen e procedures rpc_reg(). Ekziston edhe nje numer procedurash te 23
 24. 24. gatshme (te regjistruara) qe ndodhen ne librarine librpcsvc.Thirrja e nje procedure ne distance behet me proceduren rpc_call(), qe ka nente parametra: int rpc_call ( char *host, // server name u_long prognum, // numri i procedures ne sever u_long versnum, // versioni i serverit xdrproc_t inproc, // filtri XDR per kodimin e argumentave char *in, // pointer per argumentat xdrproc_t outproc, // filtri XDR per kodimin e rezultateve char *out, // adresa ku do te vendosen rezultatet char *nettype, // lloji i transportit ne rrjet ) Nga nje interpretim i kuptimit te prametrave, cdo procedure e PRC identifikohet me nje numer ne server: ne grupe 0x20000000 sipas skemes: 0x0 - 0x1fffffff ~ paracaktuar nga IANA 0x20000000 - 0x3fffffff ~ percaktohet / propozohet nga perdoruesit 0x40000000 - 0x5fffffff ~ transient 0x60000000 – 0x........ ~ e rezervuarKa dhe disa procedura RPC klient te gatshme, qe mund te thirren pa ndihmen e rpc_call: Routine Description rnusers Return number of users on remote machine rusers Return information about users on remote machine havedisk Determine if remote machine has disk rstats Get performance data from remote kernel rwall Write to specified remote machines … …Disa procedura te tjera si ether(), mount(), rquota(), spray() nuk gjenden nelibrarite e gatshme por kane numrat perkates te paracektuar. Nje liste e pjesshme e proceduraveRPC te “para-numeruara” eshte: RPC Number Program Description 100000 PMAPPROG port mapper 100001 RSTATPROG remote stats 100002 RUSERSPROG remote users 100003 NFSPROG network file system 24
 25. 25. 100004 YPPROG yellow pages … … …Ne transmetimin e te dhenave (argumenta dhe rezultate) RPC perdor nje format standard te pavarurnga platformat External Data Representation (XDR). Te dhenat “serializohen” ne formatin XDRpara dergimit dhe “deserializohen” ne marrje, veprime qe kryhen nga nga stub perkates. Te dhenatelementare serializohen ne 4 bajt pavaresisht nga tipi i tyre ne makinen konkrete. Tipet baze jane: xdr_int() xdr_u_int() xdr_enum() xdr_long() xdr_u_long() xdr_bool() xdr_short() xdr_u_short() xdr_wrapstring() xdr_char() xdr_u_char()si dhe “blloqet parafabrikuese”: xdr_array() xdr_bytes() xdr_reference() xdr_vector() xdr_union() xdr_pointer() xdr_string() xdr_opaque()Programisti gjate zhvillimit te nje aplikimi qe perdor RPC duhet: – harton kodin standard ne C per aplikimin duke parashikuar thirrjet e procedurave RPC – harton kodin specifik RPC dhe e parakompilon me rpcgen ∙ percakton tipet e te dhenave argument dhe rezultat per procedurat RPC ∙ percakton numrat e procedurave RPC ne segmentin e rezervuar per perdoruesit – bashkon kodin standard C me skedaret e prodhuar nga rpcgen – kompilon kodin e bashkuarProtokolli RPC eshte percaktuar nga IETF fillimisht ne RFC1831 ne 1995 (versioni 1) dhemodifikuar me RFC5531 [http://tools.ietf.org/html/rfc5531] ne 2009 (versioni 2). Perdoruesit mundte aplikojne tek IANA per “zyrtarizimin” e numrave te procedurave RPC vetiake.Shenim: • IANA eshte “Internet Assigned Numbers Authority” [http://www.iana.org/] dhe administron klasat e numrave IP, serverat rrenje te sistemit DNS dhe protokollet. • IETF eshte “Internet Engineering Task Force” [http://www.ietf.org/] dhe perpunon standardet dhe specifikimet e protokolleve te Internetit.… 25
 26. 26. MESSAGE PASSING INTERFACE (MPI)Behet fjale per “klonimin” e nje processi ne disa procese paralele, gje qe lejon kryerjen ellogaritjeve paralele ne disa CPU. Teknologjia MPI realizon “klonimin” dhe komunikimin midisproceseve. E ekzekutuar ne nje makine (nje sistem shfrytezimi i vetem), MPI mundesonshfrytezimin paralel te disa core te CPU. Ndersa ne rast perdorimi ne cluster do te duhet dhe njemiddleware “dispetcer” per te shperndare proceset e klonuara ne makina te ndryshme, zgjidhje qeperdoret ne sistemet grid.Krahasuar me OpenMP, kjo e fundit punon me thread paralele qe ndajne te njejten hapesire kujtese(klonimi konsiston ne shumefishimin e PCB dhe ndoshta te ndonje cope kujtese per variablaprivate). Klonimi iproceseve nenkupton shumefishimin e gjithe hapesires te kujteses qe ze procesibaze, gje qe kerkon hapesire kujtese dhe kohe pune te sistemit. Per kete aresye paralelizimi meOpenMP mund te “coptohet” gjate kodit, ndersa ai me MPI eshte mire te behet ne fillim te procesitbaze. Ne rastin e MPI duhet te perdoret identifikimi i proceseve per te kontrolluar kush nga procesetdo te kryeje llogaritje paralele e kush sekuenciale.Per krahasim jepet figura e meposhtme: T0 T1 T2 T3 T4 T5 P0 P1 P2 P3 P4 P5ku: Thread / proces baze Perpunim paralel 26
 27. 27. Krijimi i proceseve paralele MPISi rregull, klonimi i proceseve ne MPI behet ne fillim te procesit baze duke thirrur proceduren: MPI_Init (&argc,&argv)Kjo procedure thirret vetem nje here dhe para thirrjes te procedurave te tjera te MPI. Dy argumentatsherbejne per te derguar ne proceset e klonuar vlerat e parametrave te ekzekutimit te programit.Ne fund te punes ne te tere proceset duhet te ekzekutohet thirrja e procedures MPI_Finalize().Numri identifikues i proceseve paralele eshte i rendesishem per te dalluar segmentet e koditsekuencial nga ato paralele. Per me teper numri i proceseve paralele percaktohet ne komanden eekzekutimit te programit (ndryshe nga OpenMP ku ky numer vendoset ne direktiven #pragma nekodin e programit). Per keto aresye si rregull pas thirrjes te MPI_Init perdoren dy procedura tetjeraMPI: MPI_Comm_size (comm,&size) MPI_Comm_rank (comm,&rank)ku: – size ~ numri i proceseve paralele – rank ~ numri identifikues i procesit konkret (duke filluar nga zero) – comm ~ i ashtuquajturi “communicator”. Ne MPI proceset paralele mund te grupohen dhe te komunikojne brenda grupeve. Per kete qellim perdoret identifikuesi i communicator. Ne do te kufizohemi ne rastin klasik me nje communicator MPI_COMM_WORLD.Me tej, midis thirrjeve te procedurave te fillimit dhe mbarimit te sesionit MPI, programisti mund teperdore rankun e proceseve per te diferencuar punen qe do te kryejne (duke ndare pjesetsekuenciale te kodit nga ato paralele); si dhe procedurat e komunikimit midis proceseve pershkembimin e te dhenave ndermjetese gjate llogaritjeve dhe per te sinkronizuar veprimet midisproceseve paralele.Komunikimi Midis Proceseve MPIKomunikimi midis proceseve behet me nderhyrjen e sistemit te shfrytezimit (dhe middleware neseeshte edhe ky funskional). Mesazhet nga buffer i aplikimit – dhenesi – depozitohen ne buffer tesistemit dhe prej andej kapen nga marresi kur ky i fundit therret proceduren perkatese (qe kryentransferimin nga buffer i sistemit ne ate te aplikimit): 27
 28. 28. Procesi A SISTEMI Procesi B MPI_Send (buffer) buffer (buffer) MPI_RecvProcedurat tipike te komunikimit midis proceseve kategorizohen sipas tabeles: proces – me – proces komunikim ne grup (point-to-point) (collective) MPI_Bcast MPI_Send asinkrone MPI_Recv MPI_Scatter bllokuese MPI_Gather MPI_Ssend MPI_Barrier sinkrone MPI_Recv MPI_Reduce MPI_Isend asinkrone MPI_Irecvjo-bllokuese sinkrone MPI_Issend + MPI_Wait / MPI_Test MPI_IrecvKlasifikimi “bllokues / jo-bllokues” ka te beje me cfare ndodh kur nje proces dergon nje mesazh:“bllokohet” deri sa te transferohet mesazhi ne buffer te sistemit, apo “nuk bllokohet” pavaresishtnese mesazhi eshte bere ky transferim.Klasifikimi “asinkron / sinkron” ka te beje me me cfare ndodh kur nje proces dergon nje mesazh:bllokohet (sinkrone)deri sa te konfirmohet marrja apo vazhdon punen (asinkrone) me te dalemesazhi nga buffer i vet drejt atij te sistemit. Bllokimi sinkron ben sinkronizim midis proceseve.Ne kategorine e komunikimeve ne grup MPI_Barrier eshte e dedikuar per sinkronizimin.Procedurat si MPI_Bcast,MPI_Scatter,MPI_Gather mund te jene sinkronizuese ose jo nevaresi te librarise MPI konkrete, Pergjithesisht bllokimi he sinkronizimi mund te kene specifika tevecanta ne librari MPI te dnryshme.Procedurat e tipit MPI_Send dhe MPI_Recv sherbejne per dergimin dhe marjen e mesazhit nganje proces tek nje tjeter. Procedura MPI_Bcast mundeson dergimin e nje mesazhi nga nje procestek gjithe proceset e tjere te grupit. Cifti i procedurave MPI_Scatter dhe MPI_Gathersherbejne per coptimin e nje array (bashkesi te dhenash – vektor, matrice, string etj.) midisproceseve te grupit, dhe ribashkimin e saj; keto jane procedura tipike per coptimin e te dhenave perperpunim paralel ne nje grup procesesh paralele. MPI_Reduce bashkon grupe te dhenash duke 28
 29. 29. kryer veprime me elementet korespondues (shiko specifikimin me poshte)Parametrat e Procedurave ne MPIDallojme disa raste komunikimi. MPI_Barrier (comm)ku: – comm ~ communicator MPI_Bcast (*buffer, count, datatype, root, comm)ku: – buffer ~ pointer i buffer me te dhena – count ~ numri i elementeve ne buffer – datatype ~ tipi i te elementeve ne buffer – root ~ ranku i procesit dergues – comm ~ communicator MPI_Send (&bufer, count, datatype, destination, tag, comm)ku: – buffer ~ pointer i buffer me te dhena – count ~ numri i elementeve ne buffer – datatype ~ tipi i te elementeve ne buffer – denstination ~ ranku i procesit marres – tag ~ numer natyral per identifikimin e mesazhit – comm ~ communicator MPI_Recv (&buffer,count,datatype,source,tag,comm,&status)ku: – buffer ~ pointer i buffer me te dhena – count ~ numri i elementeve ne buffer – datatype ~ tipi i te elementeve ne buffer – source ~ ranku i procesit dergues – tag ~ numer natyral per identifikimin e mesazhit – comm ~ communicator – status ~ strukture e perbere nga rank dhe tag {MPI_Status.MPI_SOURCE, MPI_Status.MPI_TAG)Procedurat MPI_Scatter, MPI_Gather bazohen tek coptimi i nje bashkesi te dhenash dhe 29
 30. 30. shperndarja e copave ne procese sipas skemes 1 <=> n : P0 P1 P2 P3 P4 b0 = a0 b0 = a3 b0 = a6 b0 = a9 b0 = a12 b1 = a1 b2 = a4 b1 = a7 b1 = a10 b1 = a13 b2 = a2 b2 = a5 b2 = a8 b2 = a11 b2 = a14 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14Ndryshe vepron MPI_Reduce: P0 P1 P2 P3 P4 b0 b0 b0 b0 b0 b1 b2 b1 b1 b1 b2 b2 b2 b2 b2 a0=@b0 a1=@b1 a2=@b2ku @ simbolizon kombinimin e gjithe elementeve bi sipas nje veprimi @, shembull ai = Σ bi 30
 31. 31. MPI_Scatter ( &sendbuf,sendcount,sendtype, &recvbuf,recvcount,recvtype,root,comm)ku: – sendbuf ~ pointer i buffer me te dhenat qe dergohen (ex. &A[rank*count]) – sendcount ~ numri i elementeve qe dergohen – sendtype ~ tipi i te elementeve qe dergohen – recvbuf ~ pointer i buffer me te dhenat qe merren – recvcount ~ numri i elementeve qe merren – recvtype ~ tipi i te elementeve qe merren – root ~ ranku i procesit dergues – comm ~ communicator MPI_Gather ( &sendbuf,sendcount,sendtype, &recvbuf,recvcount,recvtype,root,comm)ku: – sendbuf ~ pointer i buffer me te dhenat qe dergohen – sendcount ~ numri i elementeve qe dergohen – sendtype ~ tipi i te elementeve qe dergohen – recvbuf ~ pointer i buffer me te dhenat e plota (ex. &A[0]) – recvcount ~ numri i elementeve qe merren – recvtype ~ tipi i te elementeve qe merren – root ~ ranku i procesit marres – comm ~ communicator MPI_Reduce (&sendbuf,&recvbuf,count,datatype,oper,root,comm)ku: – sendbuf ~ pointer i buffer me te dhenat qe dergohen (ex. &A[rank*count]) – recvbuf ~ pointer i buffer me te dhenat qe merren – count ~ numri i elementeve qe merren – datatype ~ tipi i te elementeve qe dergohen – oper ~ tipi i veprimit (MPI_MIN, MPI_MAX, MPI_SUM, MPI_PROD, … ) – root ~ ranku i procesit marres – comm ~ communicatorProcedura te tjera si MPI_Allgather, MPI_Allreduce kryejne veprimet perkatese por sipasskemes n <=> n.MPI_Allgather(&sendbuf,sendcnt,sendtyp,&recbuf,reccnt,rectyp,comm)MPI_Allreduce (&sendbuf,&recvbuf,count,datatype,oper,comm)Sic vihet re, ne keto raste mungon ranku i procesit rrenje (root) qe shperndan ose mbledh te dhenat.Me interes eshte dhe procedura e leximit te ores te sistemit, qe lejon te vleresohet koha ellogaritjeve (walltime) : 31
 32. 32. double start_time, end_time, exe_time; start_time = MPI_Wtime(); . . . end_time = MPI_Wtime(); exe_time = end_time – start_time;Walltime eshte koha nga fillimi i ekzekutimit te nje cope kode deri ne mbarim, duke eprfshire dheintervalet e pritjes (koha ne gjendjet GATI dhe PRITJE te procesit). Gjetja e kohet neto teekzekutimit, kohes te punes te sistemit per llogari te procesit dhe perqindjen e punes te CPU perprocesin mund te behet (ne sistemet Linux) duke kryer ekzekutimin nepermjet komandes/usr/bin/time: (/usr/bin/time ./program … ) 1>time.out 2>time.out (/usr/bin/time mpirun ./program … ) 1>time.out 2>time.outrezultati i te ciles ne skedarin tekst “time.out” ka trajten: 96.15 user 340.36 system 0:08.67 elapsed 5029% CPU (0avgtext+0avgdata 412352maxresident)k 0inputs+48outputs (0major+2334673minor)pagefaults 0swapsku: – user ~ koha neto shumore e ekzekutimit te grupit te proceseve paralele – system ~ koha neto shumore e punes te sistemit – elapsed ~ koha nga fillimi i ekzekutimit te programit ne mbarimin e tij e shprehur ne [[ore:]minuta:]sekonda – CPU ~ perqindja shumore e punes e cores te CPU per grupin e proceseve paraleleKoha mesatare e nje thread / proces gjendet si raport i kohes “user” me numrin e proceseve.Perqindja e punes e nje core te CPU gjendet si raport i CPU% me numrin e cores. 32
 33. 33. ZHVILLIMI I PROGRAMEVE PARALELECoptimi dhe Paralelizimi i AlgoritmitProgramet paralele ofrojne efektivitetin maksimal ne kohe kur paralelizimi i algoritmit behet neperputhje me topologjine e harduerit paralel ku do te ekzekutohet programi. Efektiviteti kushetzohetnga disa faktore qe lidhen me konkurencen misis proceseve paralele: – koha e CPU (nese procese me shume se core) – kapja e BUS per komunikim me njesite e tjera te harduerit – puna me kujtesen cache per cores qe e kane te perbashket (kapja dhe permbajtja) – puna me kujtesen e ndare – puna me kujtesat e jashtme – puna me kontrolloret e rrjetit – etj.Ne parim mund te dallohen kater topologji sistemesh paralele: 1. vektor (linear array) procesoresh 2. Peme binare procesoresh 3. matrice (two-dimensional mesh) procesoresh 4. bashkesi procesoresh me variabla te ndare (shared)Karaketrizimi i topologjive per nje grup me p procesore behet me parametrat e perkufizuar si: – diametri ~ me e gjata nga distancat me te shkurtra midis dy procesoreve – grada maksimale e nyjes (maximum node degree) ~ maksimumi i kanaleve te nder- komunikimit te nje procesori me procesoret e tjere – W(p) ~ numri total i veprimeve elementare te kryer nga p procesoret (puna / energjia kompjuterike) – T(p) ~ koha e ekzekutimit me p procesore – T(1) = W(1) dhe T(p) ≤ W(p) – Pershpejtimi S(p) = T(1) / T(p) – Eficensa E(p ) = T(1) / (p*T(p)) 33
 34. 34. – “bolleku” (redundancy) R(p) = W(p) / W(1) – Perdorimi U(p) = W(p) / (p*T(p)) – Cilesia Q(p) = T^3(1) / (p*T^2(p)*W(p))Shembull: shuma e 16 numrave ne topologji paralele binare me 8 procesore: T(1) = W(1) = 15 W(8) = 15 T(8) = 4 E(8) = 15/(8 × 4) = 47% S(8) = 15/4 = 3.75 R(8) = 15/15 = 1 Q(8) = 1.76Eficensa e ulet eshte rezultat i munegses te paralelizimit afer rrenjes te pemes (fig.)Po te llogariten si veprim elementar edhe transferimet (shigjetat ne figure) merret:W(8) = 22 T(8) = 7 E(8) = 15/(8*7) = 27%S(8) = 15/7 = 2.14 R(8) = 22/15 = 1.47 Q(8) = 0.39 34
 35. 35. Topologjia paralele vektorShembull i topologjise paralele vektor jepet ne figure:Diametri i nje vektori prej p procesoresh eshte D = p – 1 dhe shkalla maksimale e nyjeve d = 2.Krahasuar me topologjine tipike vektor, topologjia e modifikuar “unaze” (ring) ka D = [p/2] .Topologjia paralele peme binareShembull i topologjise paralele binare jepet ne figure (kujto vetite e pemeve “pemet e balancuara”,“pemet komplete” etj.):Per topologjine peme binare grada e nyjeve eshte d = 3, ndersa diametri varet nga tipi i pemes: – pema e komplete D = 2 log2 (p + 1) – 2 – pema e balancuar D = 2log2 p | 2log2 p – 1 ne varesi te nivelit te gjetheve 35
 36. 36. Topologjia paralele matrice eshte si ne figure (rasti i thjeshte dhe ai toroidal)Diametri i topologjise matrice me p = r*q procesore eshte D = D = r + q – 2 dhe minimizohet nerastin e matricave katrore D = 2 r – 2. Ne rastin e matrices toroidale D = r/2 + q/2, ndersa grada enyjeve ne te dy rastet eshte d = 4.Topologjia me kujtese te ndare mund te modelohet si nje graf i plote (ku cdo nyje lidhet me terenyjet e tjera): 36
 37. 37. Ne topologjite graf i plote me p procesore grada e nyjeve eshte d = p – 1 ndersa diametri D = 1.Me gjithe perparesite teorike, sistemi paralel me topologji graf i plote eshte shume i veshtire per turealizuar.Shembull – renditje ne topologji vektoriale: 37
 38. 38. Hapat per daljen e rezultateve nuk jane paraqitur. Supozohet se sistemi i procesoreve mund telexoje/shkruaje nga kujtesa nje vlere ne cdo hap.Duke supozuar se te dhenat jane neper procesore, mund te perdoret renditja “tek-cift”: 38
 39. 39. Shembull: renditje ne topologji peme binareBobble Sort ne dy faza: – faza I: cdo nyje mer vlerat me te vogla nga nen-pemet perkatese => minimali ne rrenje (fig) – faza II: rrenja shperndan elementet sipas rradhes ne nyjet bij te saj …Ne rastin me te keq te gjithe vlerat duhet te kalojne neper rrenje ~ “gryka e shishes” 39
 40. 40. Shembull: renditja me “prerje” (shearsort) ne topologji matrice:Renditja kryhet ne (log2r) + 1 faza: 1. rrjeshtat renditen ne forme “gjarperi”: cift ne rritje tek ne zbritje 2. kollonat renditen nga lart poshte 3. ne fazen e fundit rrjeshtat rirenditen te pavarur 40
 41. 41. Kompleksiteti i Algoritmeve ParaleleAnaliza e kompleksitetit te algoritmeve: – e sakte: shuma e peshuar e treguesve per numrin e veprimeve te ndryshme – e perafert: analiza asimptotike => perdoret ne praktikePercaktimi i relacioneve O, Ω dhe Ɵ per dy funskione f(n) dhe g(n) • f(n)=O(g(n)) nqs. per n>no => f(n)<c•g(n)  • f(n)=Ω(g(n)) nqs. per n>no => f(n)>c•g(n)  • f(n)=Ɵ(g(n)) nqs. per n>no => c•g(n)<f(n)<c•g(n) Perkufizime: • funskion sublinear: f(x)<c•(fx) per x>xc shembull: f(x)=sqr(x) • funksion superlinear: f(x)>c•x per cdo x>xc shembull: f(x)=x^2Shembull:Sublinear O(1) constant O(log n) logarithmicLinear O(n)Superlinear O(n^c) polynomial, c>1 O(2^n) exponentialKeto perkufizime shfrytezohen per vleresimin e cilesise te algortimeve ne disa aspekte: – koha e ekzekutimit (running time) – kerkesa per burime (kujtese, disk kapacitete komunikimi ...) – kosto e zhvillimit, kolaudimit, mirembajtjes – portabilitetiKoha e ekzekutimit eshte tipike ne vleresimin e cilesise te algortimeve paralele. Synohet qe koha eekzekutimit te kufizohet nga lart sipas nje rendi sa me te ulet kur permasat e problemit rriten shume.Nderkohe kufizimi nga poshte mund te sherbeje si tregues per hapesiren e mundeshme tepermiresimit te algoritmit. 41
 42. 42. Shembull: 100 100 90 f(x) f(x) 80 x^2 x^2 70 sqr(x) sqr(x) 60 50 10 40 30 20 10 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 300000 1000000 f(x) f(x) 250000 100000 x^2 x^2 200000 sqr(x) 10000 sqr(x) 150000 1000 100000 100 50000 10 0 1 0 100 200 300 400 500 600 1 10 100Algoritmi quhet optimal kur kufijte e poshtem dhe te siperm konvergjojne asimptotikisht (shembujte mesiperm nuk jane te tille). Ne rast optimaliteti nuk eshte e mundur qe rendi te zvogelohetasimptotikisht dhe e vetmja gje qe mund te behet eshte ndryshimi i konstanteve (shembullzvogelimi nga 4•n^2 ne 3•n^2).Le te jete T(n,p) koha e ekzekutimit te problemit me madhesi n ne nje makine me p procesore.Konsiderojme matjen e kostos nepermjet numrit te procesoreve. Algoritmi quhet: • optimal sipas kohes nqs. T(n,p)=g(n,p), ku g(n,p) eshte kufiri i poshtem i kohes • optimal sipas kosto-kohes nqs. p•T(n,p)=T(n,1) perdorimi=bolleku=1 • eficient sipas kosto-kohes nqs. p•T(n,p)=Ɵ(T(n,1)) perdorimi=bolleku=Ɵ(1)Verejtje: numri i hapave mund te mos jete proporcional me kohen e ekzekutimit. 42
 43. 43. Klasat e KompleksitetitProblemet mund te klasifikohen sipas veshtiresise te zgjidhjes. Duke perdorur kohen e ekzekutimitne nje makine me nje procesor (makina deterministike e Turingut), mund te percaktohen klasat: • Algoritmet me kohe ekzekutimi te kufizuar nga lart nga polinome => klasa P (polinomjale) Edhe ne rast se polinomi eshte i rendit te larte, mund te ekzistoje mundesia e permiresimit te algoritmit – algoritmet e klases P quhen edeh “te trajtueshem lehtesisht” (tractable) • Algoritmet determinsitike me kohe ekzekutimi eksponenciale konsiderohen “te pa- trajtueshem” (intractable). Nje problem me madhesi n qe kerkon 2^n instruksione, per n=100 ne nje makine me 1 GIPS kerkon 400 G shekuj. Algoritmet e pa trajtueshem, per te cilet korrektesia e zgjidhjes mund te verifikohet ne kohe polinomjale, quhen te klases NP (polinomjale jo-deterministike).Perpunimi paralel eshte efektiv kruesisht epr problemet e klases P, ndersa nuk eshte i mundur sirregull per problemet e klases NP.Ne 1979 Niclaus Pippenger sugjeroi nje nenklase te P te perbere nga algoritmet efektivisht teparalelizueshem qe mund te zgjidhen ne periudha kohore polinomjale sipas madhesise te problemitT(p)=O(logkn) duke perdorur jo me shume se nje sasi polinomjale procesoresh p=O(n). Kjonenklase njihet si “klasa NC”.Nje forme e dobet e klases NC percaktohet si teza e paralelizimit kompjuterik: Cdo gje qe mund te llogaritet me nje makine Turingu duke perdorur hapesire polinomjalisht te kufizuar ne nje kohe te pakufizuar mund te llogaritet ne nje makine paralele ne nje kohe polinomjale duke eprdorur nje numer te pakufizuar procesoresh, dhe anasjelltas.Modelet e Paralelizimit – perca dhe sundo Coptohet problemi me madhesi n ne nen-probleme vogla me madhesi s, duke shpenzuar nje kohe Td(n) Nen-problemet zgjidhen vecash ne nje kohe T(s)<T(n) Rezultatet e pjeseshme kombinohen ne nje kohe Tc(n) 43
 44. 44. Koha totale e llogaritjeve eshte T(n)=Td(n)+T(s)+Tc(n)– Randomization Perdorimi i metodave te rastit per vendim-marje ne zgjidhjen e problemit ne “paralel”: ‧ random sampling: coptimi i rastit i grupeve te te dhenave per perpunim paralel ‧ random input: kapje e rastit e te dhenave per te shmangur grupimet e keqija (bad data patterns) ‧ random searching: kerkimi i rastit i elementeve me karakteristika te caktuara ‧ random control: zgjedhja e rastit e ndonje parametri te algoritmit ‧ thyerja e simetrise: algoritme te caktuara deterministike mund te shfaqim dukuri ciklike qe shpijen ne deadlock. Rastesia mund te ndihmoje ne daljen nga qorrsokaku. ‧ perafrimi: ne rastin e algortimeve iterative numri i iteracioneve mund te percaktohet “apriori” ne varesi te kohes ne dispozicion, duke ofruar zgjidhje te perafert.– Rekurenca Teoreme: nqs. ƒ(n)=a•ƒ(n/b)+h(n) zgjidhja asimtotike e rekurences eshte: f(n)=Ɵ(nlogba) nqs. h(n)=O(nlogba­ε) f(n)=Ɵ(nlogba•logn) nqs. h(n)=Ɵ(nlogba) f(n)=Ɵ(h(n)) nqs. h(n)=Ω(nlogba+ε) ku: h(n) eshte koha per coptimin e problemit dhe bashkimin e nen-rezultateve ‧ b eshte numri i nen-problemeve me madhesi n/b ‧ a eshte numri i “blloqeve” (batch) te ekzekutimit 1<a<b 44
 45. 45. Shembull:Vleresimi i kompleksitetit ne problemin e fushesgravitacionale: – problemi direkt – llogaritja e efektit gravitacional te trupit – problemi invers – gjetja e trupit nga efekti gravitacional – burimi i fushes gravitacionale percaktohet nga nje matrice 3D (NxNxN) – fusha gravitacionale llogaritet ne nje siperfaqe te perfaqesuar nga matrice 2D (NxN) – llogaritja e efektit te nje elementi 3D ne nje pike 2D ~ “llogaritje elementare” – numri i llogaritjeve elementare per efektin e nje elementi 3D ne matricen 2D eshte N^3 – numri i veprimeve elementare per mbulimin e matrices 2D eshte (N^3)(N^2)=N^5 – koha e llogaritjeve eshte e rendit O(N^5) – per te njejtin problem ne varesi te permasave te matricave efekti i elementit 3D proporcional me vellimin e tij, invers-proporcional me N^3 – ne problemin invers koha e llogaritjes e efektit te trupit ne siperfaqe eshte O(N^8)Ne zgjidhjen iterative te problemit invers ne sisteme paralele koha eshte: 45
 46. 46. 46

×