Pag 16 21 Interview We Linda De Graaff 110

500 views

Published on

artikel in Emerce over mijn werkzaamheden bij WE

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pag 16 21 Interview We Linda De Graaff 110

  1. 1. Interview InjanuarinamLindadeGraaff(38)navierjaarafscheid alsmarketingdirectorbijWEFashion.Ditjaarvierthet kledingmerkzijnvijftigsteverjaardag.DeGraaffoverhet opzettenenonderhoudenvaneene-commerceplatform binneneentraditioneelmarktsegment.“Ikkonmijngang gaan,maarzondertoegangtotIT.”‘ e D modebranche isgeen innovator’ DOOR Jan LibbEnga16 EMERCE FEB 2011
  2. 2. De online inhaalslag van modeketen We Fashion EMERCE FEB 2011 17
  3. 3. Z e begon op haar 21stebijeen e la ebureauenhaaldein r m c deavondurenhaarmarketingcommunica- tiediploma’s.Vanaccountexecutivewerd zeaccountdirector,metvooralklantenuit deretail.Haarfreelancebestaanwerdin 2008onderbrokendooreeninterimklus bijWEFashion,eenoudmodemerkdat teruggaattoteenAmsterdamsekleding- groothandeluit1917.Indejarenzestig kochtdatbedrijfdeeerstekleinhandels- opslagop,watnadiversewinkelnamenals HIJenZIJin1999leiddetotWEFashion. Het modebedrijf is inmiddels uitge- groeidtoteeninternationaleketenmet ongeveer 240 winkels en 3.000 mede- werkersinNederland,België,Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland.Eenjaargeledenzettehet concernookvoetopChinesebodem,in ondermeerShanghaienNingbo.18 EMERCE FEB 2011
  4. 4. Interview DeWE-collectieswordennogaltijdvol-ledigineigenbeheerinNederlandont- ‘iEDEREEn aanbod? “Omdatwevergelekenmetande- renalachterliepen.Dathadconsequen-wikkeld.OphethoofdkantoorinUtrecht REalisEERDE ties.Zomoestenwebijvoorbeeldiemandwordtzoweldeeersteoriëntatieopkleu-ren,stoffenenfourniturenalsontwerp, zich dat het tussendewebwinkelenhetbeheersy- steemzettendiedegegevenshandmatiginkoop,marketingenverkoopbepaald. nu echt moest ginginvoeren,aangezienwegeentoegang haddentotonzebackoffice.Devoorra-Wat trof je aan bij WE toen je in 2008 demarketing manager verving? “Quainter- gebeuren’ denmoestenwelwordenaangevuld.Ook warenergeenproductbeschrijvingenennetwashetheelbeperkt.Demarketing- foto’s,diehebbenwetoenallemaalla-managerwasmetzwangerschapsverlof toegangtotIT.Datwasweleveneenuit- tenmaken.”enikzounazesmaandenweervertrek- dagingvooriemanddiegeenechteerva-ken.Toenikaanheteindevandieperi- ringhadopditgebied.Ikhebertoeneen Wat is je binnen de webshop meegevallen?odevroegwaaromereigenlijknoggeen technischerechterhandbijgehaalddieal “Wehebbenminderretourendaninge-webwinkelwasenmenmijverteldedat welmetditbijltjehadgehakt.Webeslo- schat,terwijldatbranchebreedopvijftigdieerpasjarenlaterzoukomen,hebik tentoenookalgauwom-metuitzonde- procentligt.Deredenisdathetaandeelgeroepen:‘Zijnjulliehelemaalgekgewor- ringvanmarketing-allesuittebesteden. vanmannenindeverkooprelatiefhoogden?’.Eenvanderedenenwasdatmen Daardoorkondenwedekostenindehand is.Wellichtomdatonsbedrijfooitisbe-netbezigwasmeteeningewikkeldeim- houden.Enmetonzelogistiekepartner gonnenmetmannenkleding.DezegroepplementatievaneenEnterpriseResource TNT,diegraagactiefwildewordenopdit besteedtnietalleenmeer,maarstuurtPlanning-systeem(ERP)enmenzichniet gebied,hebbenweafgesprokendatwepas ookminderterug.Vrouwenzijnwatdatnogmeerwerkopdehalswildehalen.Het zoudenbetalenophetmomentdatwein- betreftgrilliger:zijbestellendubbelema-managementheeftuiteindelijktochhet komstengenereerden.” ten,ookvoorhunkinderen,ensturenwatgroenelichtgegeven.” zenietwillenterug.” Hoe werd er vanuit de organisatie gerea-Had die matige belangstelling ook niet te geerd? “Destoremanagerswarenineer- Wat kan er nog beter? “Decross-selling.maken met het toch wat traditionele retail- steinstantiebangdathettenkostezou Wehaddenverwachtdatalsmoedersietskarakter van de modebranche? “Fashion gaanvanhunprestatiebonus.Daarom kopenvoorhunkinderen,zijookietsvooristechnologischinderdaadgeenenorme hebbenwemethenafgesprokendatzij zichzelfzoudenkopen.Depraktijkisan-voorloper,enwijzijndatookniet.De eenvergoedingkrijgen,gebaseerdophet ders.Bezoekersmoetendaaromstraksmodebrancheinhetalgemeenisgeen postcodegebied.Dusophetmomentdat beterdoorhetaanbodheenkunnenshop-innovator.Desondankszijnwealsbran- ereenbestellingineenregiowordtge- pen.”cheinmiddelsweleengroteomzetfactor daan,krijgtdewinkeluitdieregiohier-binnendee-commerce.Kledingwordt vaneenpercentage.Ookwaseraanvan- Wat zou je anders doen? “Overhetalgemeenonlineontzettendveelverkocht,vooral kelijkweerstandvanuitdeIT-kant.Men beniktevreden,alweetiknietofikeenaanvrouwenenkinderen.Datisdeelste vreesdetechnischeenhoutje-touwtjeop- anderbedrijfzouadviserenominzo’nverklarenuitgemak;moederswillenniet lossing.Uiteindelijkhebbenwedewinkels kortetijdeenwebwinkeloptezetten.Jemethunkinderendewinkelin,zebestel- alsnogmethetERP-systeemgeïntegreerd krijgtnamelijknogalwatoverjeheenenlenhetlieveronline.Vooreenmiddagje enzijninhetbuitenlandonlinevestigin- neemtbeslissingendiejeachterafgezienshoppenzijndefysiekewinkelsechterwel gengestart.In2011inDuitslandenon- beterhadwillenafwegen,zekerbijcon-weerbelangrijk.” langsinFrankrijkenBelgië.InNederland tractonderhandelingen.Wehebbennual- loopthetgoed,inDuitslandzittenwein lesuitbesteed,maarhetzoukunnendatMoest je het wiel zelf uitvinden? “Minof debeginfase.Wemerkendatklantenin WEuiteindelijktochmeerineigenhuismeerwel.Endaarbijwashetduidelijkdat anderelandentochandersreagerenop gaatdoen.”wenietkondenwachten,wantmerkenals promoties.DeconversieopmailinNe-HMenEspritwarenalingestapt.Enwe derlandisbijvoorbeeldgoed,maarin Hoe vind je jullie webwinkel vergeleken methaddenmaarenkelemaandenomtever- Duitslandzijnwewatminderzichtbaar. andere webshops? “Sommigedingendoenzinnenhoewehetzoudendoen.Erisnog Daargaanwenuookmeermetlokale weechtbeterdananderen.Wehebbenin-weleendiscussiegeweestoverkannibali- partnerswerken.” middelsvideotoegevoegd,maarookfo-satie,alleenrealiseerdeiedereenzichdat to’svaneengehelesetkledingdieje,als hetnuechtmoestgebeuren.Ikkondus Jullie zijn met de volledige collectie begon- jeeenmaaldejuistemaathebtingevoerd,mijnganggaan,maarkreeghierbijgeen nen. Waarom niet gestart met een beperkt meteenkuntbestellen.Datwerktgoed. EMERCE FEB 2012 19
  5. 5. Interview Online cijfers WE Fashion Debeschrijvingenzijnwenuwelaanhet bijstellen.Diezijntelang.Wegebruik- dewinkelsendewebshopwerdenjaren- langgescheidengenomen,datisnietmeer Omzetverdeling: vrouwen 25 procent, mannen 30 pro- tentelangevolzinnen,voltrefwoorden, zo.Indehuidigemarktkrijgenallewin- cent, kinderen 45 procent eigenlijkalleenvanwegeeenhogereran- kelsindebrancheminderaanloop,dus De online omzet moet bin- kingbijGoogle.” moetjegoedkijkenofjeeennieuweshop nen enkele jaren vijf tot tien wiltopenenofklantendoorstuurtnaarde procent van de totale omzet in de tussentijd zijn sociale media opgeko- webwinkel.Hetliefsthebbenweallebei. uitmaken men. Daar doen jullie niet heel veel mee. “Dat Wehebbenklantendienognooitinonze 15 tot 20 procent van de klopt.Socialemediagebruikenwemet winkelszijngeweest,maardegrootste omzet komt van affiliate nameterondersteuningvanhetmerk.We groeponlineklanteniswelbekendmet marketing, advertenties op zettenerwelcontentneeromingesprek dewinkels.Hetisinmiddelswelzodatwe Google dragen voor 2 pro- teblijvenmetklanten.Zohebbenwebij- vanonzeonlineklantenveelmeerweten.” cent bij voorbeeldelkedonderdag24uuruitver- E-mailcampagnes zorgen koop.Datsoortdingenbrengenwedan Wordt de fysieke winkel straks niet steeds voor 10 procent van de om- onderdeaandachtviaFacebook.Direc- meer een kijkshop, waar je wel kunt passen, zet teconversieiserechterniet.Dathoorje maar toch online bestelt? “Nee,datzieik TNT is hoofdaannemer, vaniedereenindemarkt.Legdatechter nietgebeuren.Bijdewinkelsdraaithet Eperium de websitebouwer jebestuurdersencommissarissenmaar omdeervaringvanhetshoppen.Dusmet en Neckermann doet de eensuit.Diedenkendatjeervanalles dejuisteaankledingendejuistemuziek. order verwerking meekuntdoen.” Mensenwillenhunaankopenookmee- nemen.Welhebbenweinonzenieuwste Jullie experimenteren al wel met QR-vitri- winkelswebterminalsvoorhetgevaleen nes: virtuele etalages met kledingafbeeldin- kledingstukisuitverkocht,maarwezul- gen die je met je smartphone kunt bestellen. lenonzewinkelsnooituitkledentoteen “Wededendatalbijonzebestaandewin- minimum.Dangeefjewinkelnietdejuis- kels,maargaannuookleegstaandewin- teervaring.” kelpandengebruikenalsQR-verkooppunt. hebjeookanderemensennodig,zoals Deruitenvanetalageswordendaarbijbe- geldt online niet het voordeel van de ‘long goedeprogrammeurs.Demobieleont- hangenmetShopjacketsvanvinyldiede tail’, dat je daar oudere collecties beter kunt wikkelingenzijnwelbelangrijk.Onze illusiegevenvaneenechtewinkel.Wezijn verkopen? “Nee.Onzewinkelsmoetenzor- Flash-sitegaatbijvoorbeeldverdwijnen, indatkaderonlangsbenaderddooreen gendatzehuneigenvoorradenverkopen. omdatweziendatmensenvakerdeiPad partijdiedezogenoemdeQX-codeheeft Datbetekentuiteindelijkafprijzen.Inde gebruiken.Grappigisweldatmensen ontwikkeld,waarmeejeviajesmartphone praktijkwordenzesomsnaareenander tochookbestellenalshetniethelemaal ookdirectkuntbetalen.Wemoetennog filiaalovergeheveld,maardatwillenwe goedwerkt.Plaatjesopdesitekonjemet zienwathetgaatdoen.SupermarktTesco vermijden,omdatergeenhogemarges deiPadeerstnietzien,nuwel.Tochhield heeftzoietsgedaanvoorboodschappen. meeropzitten.Enalsweditsoortrest- datmensenniettegen.Iksluitnietuitdat Datistochmakkelijker,wijzulleninelk voorradenonlinemoetenverkopen,zit- WEookappsgaatmaken.Voordeeldaar- gevaleerstjematenmoetenweten.” tenwemethetzelfdeprobleem.Watwe vanisdatjemakkelijkerbetaalmethoden welmeergaandoen,isnieuwecollecties kunttoevoegen.Nubetaaltmenachteraf. Wat heeft de komst van de online winkel be- onlinebeteronderdeaandachtbrengen. Datwillenweterugdringen.” tekend voor WE Fashion? “Beslissingenover Nietdoordeconsumentteoverladenmet kortingenenpromo’s,maardoorteinves- Terugkijkend kun je zeggen dat het je on- tereninonzeproducten,onsmerk.We danks de razendsnelle start toch aardig ‘WE zullEn zijnnamelijkgeenprijsvechter.” gelukt is. “Vooriemanddiegeenervaring hadzeker.Jemoetversneldleren.Maar OnzE WinkEls Zijn de ontwikkelingen op het gebied van e- ikhadeengrotemondendanmoetjehet nooit commerce eigenlijk wel bij te benen? “We hebbenvolgensmijgeengroteontwikke- ookwaarkunnenmakendoordejuiste mensenaanjetebinden.BijWEhebben uitkleden tot lingengemist.Hetgaatinderdaadsneller danvroeger,enmarketingzittegenwoor- zemeoverigensnooitalseenverhoogd risicogezien.Ikwilmetdeervaringdie een minimum’ digveelmeerophetsnijvlakvanIT.Dan ikhebopgedaannuwelmeergaandoen.”20 EMERCE FEB 2011
  6. 6. EMERCEFEB 2011 21

×