Autortiesību ierobežošana

345 views
255 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Autortiesību ierobežošana

 1. 1. INFORMACIONĀLĀS DARBĪBAS NORMATĪVĀ BĀZE Autortiesību ierobežošana1
 2. 2. SATURS Autoru darbu brīva izmantojuma gadījumi Autoru darbu izmantošana par samaksu Nesēja atlīdzība Publiskais patapinājums 2
 3. 3. AUTORTIESĪBU IEROBEŽOJUMIAutora izņēmuma tiesības tiek ierobežotas, paredzot, ka darbi var tikt izmantoti: bez autora atļaujas saņemšanas un bez maksas, bez autora atļaujas saņemšanas par noteiktu samaksu.AT ierobežojums – likumdošanā atspoguļots noteikums, kas ierobežo autoru realizēt savas izņēmuma tiesības uz sava darba izmantojumu. Autora darba izmantošana bez atļaujas un bez atlīdzības nedrīkst būt pretrunā ar autora darba normālas izmantošanas noteikumiem un nepamatoti ierobežot autora likumīgās intereses vai radīt viņam zaudējumus. 3
 4. 4. BRĪVA IZMANTOJUMA GADĪJUMI(BEZ AUTORA PIEKRIŠANAS UNATLĪDZĪBAS) Informatīviem mērķiem (ievērojot likuma 20.pantu) Izglītības un pētniecības mērķiem (ievērojot likuma 21.pantu) Reproducēšanai redzes un dzirdes invalīdiem Bibliotēku, arhīvu un muzeju vajadzībām Reproducēšanai tiesvedības mērķiem Ja tiek izmantots publiski pieejams vai izstādīts darbs Publiskā izpildījumā valstisku un reliģisku ceremoniju laikā Izglītības iestādēs nepastarpinātā mācību procesā Īslaicīgai izmantošanai raidorganizācijās Parodēšana un kariķēšana Datorprogrammu izmantošana reproducēšanai, tulkošanai un citādai pārveidošanai (ievērojot likuma 29.pantu) Datorprogrammu sadarbspējas nodrošināšanai 4
 5. 5. DARBA IZMANTOŠANAINFORMATĪVIEM MĒRĶIEM reproducēt publiskotus darbus citātu un fragmentu veidā zinātniskos, pētniecības, polemiskos, kritiskos un informatīvos nolūkos, kā arī ziņu raidījumos un aktuālo notikumu apskatos, mērķim atbilstošā apjomā publicēt, raidīt vai citādi darīt zināmas publiski teiktas politiskas runas, aicinājumus, ziņojumus un citus analoģiskus darbus informatīvam mērķim atbilstošā apjomā fiksēt, publiskot un publicēt aktuālos notikumus fotogrāfijas darbos, raidorganizācijai — raidīt darbus, kas kļuvuši redzami vai dzirdami aktuālo notikumu gaitā, informatīvam mērķim atbilstošā apjomā 5
 6. 6. IZGLĪTĪBAS UN PĒTNIECĪBASMĒRĶIEMAtļauts izziņotus vai publicētus darbus vai to fragmentus izmantot izglītības standartiem atbilstošās mācību grāmatās, radio un televīzijas raidījumos, audiovizuālos darbos, vizuālos uzskates līdzekļos un tamlīdzīgi, kas tiek speciāli radīti un izmantoti izglītības un pētniecības iestādēs nepastarpinātā mācību un pētniecības procesā to darbības mērķim atbilstošā apjomā nekomerciālos nolūkos.Neattiecas uz datorprogrammām. 6
 7. 7. REPRODUCĒŠANA REDZES UNDZIRDES INVALĪDU VAJADZĪBĀM Nekomerciālos nolūkos drīkst reproducēt un izplatīt darbu redzes un dzirdes invalīdiem uztveramā formā, ciktāl tas nepieciešams attiecīgās invaliditātes gadījumā Attiecas uz redzes un dzirdes invalīdu organizācijām un bibliotēkām, kuras sniedz pakalpojumus šai iedzīvotāju grupai 7
 8. 8. REPRODUCĒŠANA BIBLIOTĒKU UNARHĪVU VAJADZĪBĀM (1)Ikvienai bibliotēkai, arhīvam vai muzejam atļauts bez tieša vai netieša komerciāla nolūka reproducēt to krājumā esošu darbu, lai to saglabātu, kā arī lai aizstātu attiecīgās vai citas BAM krājumā esošu darbu, kas sabojāts vai kļuvis nelietojamsTikai pie nosacījuma – kopiju nav iespējams iegūt citā pieņemamā veidā un kopēšana tiek atkārtota atsevišķos un savstarpēji nesaistītos gadījumos. 8
 9. 9. REPRODUCĒŠANA BIBLIOTĒKU UNARHĪVU VAJADZĪBĀM (2) Reproducēt ciparu formātā drīkst tikai Latvijā publicētus darbus un tikai tādus, kas nav pieejami komerciālā apritē (izņēmums – ja ar autoru noslēgtā vienošanās nosaka, ka drīkst) Šo kopiju pieejamība – tikai īpaši aizsargātos iekšējos tīkos Latvijas Digitālā bibliotēka – tikai slēgtā tīklā Neattiecas uz datorprogrammām 9
 10. 10. PUBLISKI IZSTĀDĪTA DARBAIZMANTOŠANADrīkst izmantot personiskai lietošanai, informācijā ziņu raidījumos vai aktuālo notikumu apskatos vai ietvert darbos nekomerciālā nolūkā.Attiecas uz publiskās vietās pastāvīgi izstādītiem arhitektūras, fotogrāfijas, vizuālās mākslas, dizaina, kā arī lietišķās mākslas darbu attēlojumiem 10
 11. 11. IZMANTOŠANA TIESVEDĪBASMĒRĶIEMNosacījums: Reproducēšana nedrīkst pārsniegt likumā noteikto tiesvedības mērķiem atbilstošo apjomuNeattiecas uz datorprogrammām 11
 12. 12. IZMANTOŠANA PUBLISKĀIZPILDĪJUMĀ Valstisku un reliģisku ceremoniju laikā šādu ceremoniju raksturam atbilstošā apjomā Izglītības iestādēs nepastarpinātā mācību procesā, ja auditorijā ir tikai pedagogi un izglītojamie, kā arī personas, kas tieši saistītas ar izglītības procesu (izglītības programmas īstenošanas ietvaros mācību procesam atbilstošā apjomā nekomerciālā nolūkā) 12
 13. 13. ĪSLAICĪGAI IZMANTOŠANAIRAIDORGANIZĀCIJĀSIerakstus izdara par saviem līdzekļiem un savām vajadzībāmPrasība - viena mēneša laikā tie jāiznīcina, ja vien ar autoru nav bijusi vienošanās par ilgāku glabāšanuDarba ierakstus ar dokumentālu vai kultūrvēsturisku nozīmi var saglabāt oficiālos arhīvos bez vienošanās ar darba autoru, bet par to izmantošanu jāprasa atļauja autoram. 13
 14. 14. DATORPROGRAMMU LIETOŠANASIEROBEŽOJUMIReproducēšanu, tulkošanu, adaptēšanu vai citādu pārveidošanu var veikt bez īpašas atļaujas, ja tas nepieciešams datorprogrammu lietošanai paredzētam mērķim (ja līgumā nav noteikts citādi).Var izgatavot rezerves kopiju, ja tas nepieciešams datorprogrammas lietošanai vai sadarbspējas nodrošināšanai ar citām programmāmJa ir tiesības lietot datorprogrammu, drīkst novērot, pētīt vai pārbaudīt, kā programma funkcionē, lai atklātu idejas un principus, uz kuriem balstīti programmas elementi (ielādējot, demonstrējot, izmantojot, pārraidot vai glabājot) 14
 15. 15. IEROBEŽOJUMI DATU BĀZĒMVar veikt darbības, kas vajadzības, lai piekļūtu datu bāzes saturam un to izmantotu. Ja lietotājam atļauts izmantot tikai daļu no datu bāzes, tad šis ierobežojums attiecas tikai uz to daļu. 15
 16. 16. BRĪVĀS IZMANTOŠANAS PRASĪBAObligāti jānorāda izmantotā darba nosaukums un autora vārds(autora personiskās tiesības) 16
 17. 17. AUTORU DARBU IZMANTOŠANA PARSAMAKSU (NEPRASOT PIEKRIŠANU) Darba publisks patapinājums Reproducēšana, maksājot nesēja atlīdzību Reprogrāfiskā reproducēšana 17
 18. 18. DARBA PUBLISKS PATAPINĀJUMS(1) Publiskās patapināšanas tiesības (PPT) – autora tiesības saņemt atlīdzību par savu grāmatu izmantošanu sabiedrībai pieejamās iestādēs Publisks patapinājums (PP) – autora darba oriģināla vai kopijas, izpildījuma fiksācijas, fonogrammas vai filmas izmantotāja darbība, ar kuras palīdzību darbs tiek darīts pieejams uz ierobežotu laiku neierobežotam personu lokam bez mērķa gūt tiešu vai netiešu ekonomisku vai komerciālu labumu. Attiecas ne tikai uz poligrāfiskiem izdevumiem, bet 18 arī uz audio, video un elektroniskiem izdevumiem
 19. 19. DARBA PUBLISKS PATAPINĀJUMS(2) KM noteikumi Nr.565 “Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu”Nosaka: Kārtību, kādā tiek aprēķināta atlīdzība attiecībā uz valsts, pašvaldību, atvasinātu publisku personu un privātajām bibliotēkām Atlīdzības izmaksas kārtību un samaksas sadali starp autoriem, izpildītājiem, fonogrammu un filmu producentiem 19
 20. 20. DARBA PUBLISKS PATAPINĀJUMS(3) Atlīdzības lielums – procentuāli no budžeta krājumu papildināšanai (5%) Bibliotēkas katru gadu līdz 1.aprīlim sniedz informāciju KM (par budžetu, par obligāto eksemplāru) KM aprēķina atlīdzības lielumu, pieprasa budžetu nākamajam gadam Administrējošā organizācija informē KM par 20 atlīdzības sadali par iepriekšējo gadu
 21. 21. DARBA PUBLISKS PATAPINĀJUMS(3) AKKA/LAA veic statistisko izpēti katru gadu, lai noteiktu, kuri darbi un cik tiek patapināti bibliotēkās LNB sniedz papildus informāciju par valstī patapinātajiem darbiem Balstoties uz datiem, AKKA/LAA sadala atlīdzību proporcionāli starp autoriem, izpildītājiem, fonogrammu un filmu producentiem, atbilstoši viņu darbu patapināšanas biežumam AKKA/LAA ietur administrēšanas izmaksas 21
 22. 22. REPRODUCĒŠANA, MAKSĀJOTNESĒJA ATLĪDZĪBU (1) Filmu vai fonogrammu, vizuālo darbu reproducēšana vienā kopijā personiskai izmantošanai bez tieša vai netieša komerciāla nolūka Kopēšanā nedrīkst iesaistīt citas personas Autora atlīdzība – nesēja atlīdzība Maksā iekārtu un tukšo materiālo nesēju (skaņu ierakstu kasetes, videolentes vai videokasetes, lāzeru diski, kompaktdiski, minidiski utml.) izgatavotāji un importētāji 22
 23. 23. REPRODUCĒŠANA, MAKSĀJOTNESĒJA ATLĪDZĪBU (2)Izņēmumi: izmantošanai profesionālā darbībā raidorganizācijās ja nesēji tiek ievesti vairumā darbu reproducēšanai komerciālos nolūkos ja fiziskas personas nesējus ieved nekomerciālos nolūkos 23
 24. 24. REPRODUCĒŠANA, MAKSĀJOTNESĒJA ATLĪDZĪBU (3) MK noteikumi Nr.321 “Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību”Nosaka: Atlīdzības lielumu Iekasēšanas, atmaksāšanas un izmaksas kārtību Atlīdzības sadales kārtību starp autoriem, izpildītājiem, fonogrammu un filmu producentiem 24
 25. 25. REPRODUCĒŠANA, MAKSĀJOTNESĒJA ATLĪDZĪBU (3) Atlīdzība par nesējiem par vienu vienību – no 3 līdz 20 santīmiem Atlīdzība par iekārtām par vienu vienību – 1 latsAKKA/LAA veic reģistrāciju; publiski pieejami: Profesionālo lietotāju reģistrs Maksātāju reģistrsAtlīdzības izmaksāšana definēta noteikumu 20.punktā 25KM veic uzraudzību
 26. 26. REPROGRĀFISKĀ REPRODUCĒŠANA(1) Atļaut kopēt publicētus darbus (izņemot notis) personiskai lietošana bez tieša vai netieša komerciāla nolūka Autoriem tiesības saņemt atlīdzību Atlīdzību maksā personas, kuras valdījumā vai lietošanā ir kopēšanas iekārtas un kuras nodrošina kopēšanu fiziskajām personām par maksu vai bez maksas Atlīdzības lielumu, iekasēšanas un atmaksāšanas kārtību, balstoties uz vienošanos, nosaka AKKA/LAA 26
 27. 27. REPROGRĀFISKĀ REPRODUCĒŠANA(2) MK izveido komisiju (KM, IZM, RAPLM, TM, FM) un vienojas ar AKKA/LAA par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un lielumu. Vienošanos apstiprina MK Administrē AKKA/LAA Atlīdzības iekasēšana, sadalīšana starp autoriem un izdevējiem, balstoties uz Nacionālajā kopkatalogā iekļautajiem iespieddarbiem, kas piegādāti LNB saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu (neņem vērā darba saturu, bet skaitu) Autori un izdevēji vienojas par proporcionālo sadali 27

×