Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот

242
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
242
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Всичко това се случва благодарение на програма..
 • Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот

  1. 1. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” ГР. ДОБРИЧ ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ” Регионалната тематична среща„Нови услуги и инициативи в съвременната библиотека”
  2. 2. Автор: Галя Маринова,Гл. библиотекарБиблиотечно-библиографско иинформационно обслужванеРегионална библиотека “Дора Габе”Добрич
  3. 3. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот “Обществената библиотека, вратата към знание (на местно ниво), осигурява условия за непрестанно учене, независимо вземане на решение и културно развитие на отделната личност и на социалните групи.” Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки, 1994
  4. 4. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Мисия на обществената библиотека “Тя осигурява достъп до знание, информация, учене през целия живот чрез разнообразие на ресурси и услуги и е общодостъпна за всички членове на обществото независимо от техните раса, националност, възраст, пол, религия, език, специални потребности, икономически или трудов статус и образователно ниво.” НАСОКИ НА ИФЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА БИБЛИОТЕКА Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации.” ЕВРОПА 2020 СЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Брюксел, 3.3.2010 г.
  5. 5. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот „Подкрепа на индивидуалното, на официалното и неформалното образование, както и на самообразованието на всички нива.” Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки, 1994
  6. 6. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Цели на обществените библиотеки: подпомагане успешното завършване на формалното образование, подкрепа на неформалното образование и самообразование придобиване на технически знания, умения и компетенции, необходими на любителско ниво в съвременния бит и на новите ИКТ придобиване, разширяване и усъвършенстване на чуждоезиковата подготовка придобиване на знания, умения и компетенции от областта на изкуствата
  7. 7. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Условия за успешно образование Обществената библиотека е необходимо: Да осигурява разнообразни материали на различни теми Да предлага материали за поддържане на грамотността Да предлага свободен достъп до интернет Да бъде основен източник на материали на хората, провеждащи дистанционно обучение Да приютява и онези учащи се, които в домовете си имат лоши или никакви условия за учене
  8. 8. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Условия за успешно образование Обществените библиотеки е необходимо: да си сътрудничат с други образователни институции при обучението за ефективно използване на информационни ресурси да допълват официалните образователни институции, когато разполагат с адекватни материални условия
  9. 9. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животГрупи потенциални ползватели• Хора на всякаква възраст и на всеки етап от живота: деца младежи хора в активна възраст възрастни
  10. 10. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животГрупи потенциални ползватели• Отделни хора и групи от хора със специфични потребности: хора от различни култури и етнически групи, включително коренното население хора с увреждания - физически, зрителни или слухови затруднения хора, затворени в институции, например в болници, затвори хора, които не са запознати с услугите на библиотеката
  11. 11. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животГрупи потенциални ползватели:• Институции в рамките на по-широка обществена мрежа: образователни, културни и доброволчески организации и групи в общността бизнес-общности управляващият орган на висшестоящата организация, например местната власт
  12. 12. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Стъпки за реализация на дейността в помощ на образованието и ученето през целия живот: 1. Осигуряване на подготвени специалисти 2. Проучване интересите и потребностите на подрастващите и възрастните в общината 3. Осъществяване на проблемен анализ на възможностите за ресурсно осигуряване на дейностите в библиотеката 4. Осъществяване на интензивна рекламна дейност, насочена към всички възможни потребители 5. Експертна оценка на разработени програми за работа 6. Реализиране, координиране, коригиране, контрол и оценка на дейностите
  13. 13. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Видове дейности:  курсове и клубове по интереси  индивидуални и групови проекти на ученици и възрастни  чествания; творчески вечери; празници на изкуството; лектории; конкурси; срещи с изявени творци  изложби  работни ателиета  информационни дни
  14. 14. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Видове дейности:  модулни обучения в различни направления  презентации  премиери на книги  прожекции на филми  образователни концерти  предлагане на уеб-базирани услуги
  15. 15. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Превръщане на библиотеката в предпочитана територия Място за изява на интереси и способности Обогатяване взаимно формите на формалното и неформалното образование, на образователната, културната и социалната дейност Стимулиране стремежът към самообразование и самоусъвършенстване
  16. 16. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  Подобряване възможностите за трудова реализация  Повишаване конкурентноспособността  Социална интеграция  Обогатяване на възможностите за сътрудничество с училища, културни, обществени, неправителствени и частни институции Европейскареферентна рамка за Стратегия 2020 ключовите умения
  17. 17. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Програма "Глоб@лни библиотеки - България" Същност - съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие Цел - улесняване достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки, помпомагане на българските граждани в приобщаване към глобалното информационно общество
  18. 18. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животБиблиотеките подкрепят програма “Учене през целия живот” на ЕвропейскатакомисияРабота с администриращата за България институция - Център за развитие начовешките ресурси – София Подкрепа на инициативи на Центъра и на Европейската комисия Съвместни инициативи с Европа директно - Добрич Инициатива на Европейската комисия “Поколенията на училище” 2012 – Европейска година на активния живот на възрастните хора и взаимодействието между поколенията
  19. 19. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животПроекти и програмиПроект ABLE "Обмен на библиотечен опит: Пътища за сътрудничество. Развитиена обществени информационни услуги", финансиран от Държавния департаментна САЩПроект "Рискови фактори за човешкото здраве - намерете отговора @вашатабиблиотека"Проект "Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българскитебиблиотеки" на Съюза на библиотечните и информационни работнициCONNECTION - Културните институции като среда за комуникация и ученеПрограма за учене през целия живот, дейност ГрюндвигПроект EuropeanaLocal Дигитална колекция Добруджа. Пощенски картички ифотографии от първата половина на ХХ в.
  20. 20. Проекти и програмиПрограма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене иинформираност” /2011/ на Министерство на културата за финансова подкрепана библиотеките, за обновяване на фондовете им с нови заглавия и другисъвременни информационни източнициНационална програма „Помощ при пенсиониране" /2008-2010/Национална програма за заетост и професионално обучение на хора страйни увреждания /2008-2012/Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Програма "Азмога", „Аз мога повече" /2009-2012/Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по проект „Новоначало - от образование към заетост" /2011-2012/
  21. 21. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животПартньори на библиотеката: Община град Добрич Областна управа – Добрич Всички учебни заведения в Добрич Дирекция “Бюро по труда” – Добрич Регионална здравна инспекция – Добрич Областен информационен център – Добрич Гьоте-институт България Полски културен център – София Полско културно-просветно дружество “Вл. Варненчик” – Добрич Българо-украинско дружество “Добруджа - Украйна” Движение “Русофили”
  22. 22. Създаване навици на четене у децата от ранна възраст, възпитаванелюбов към книгата и стимулиране творческия потенциал на децата
  23. 23. Стимулиране творческия потенциал на най-малките
  24. 24. Библиотеката в подкрепа на официалното образование
  25. 25. Библиотеката в подкрепа на официалното образование
  26. 26. Стимулиране творческия потенциал на учениците
  27. 27. Библиотеката в подкрепа на неформалното образование
  28. 28. Библиотеката - обучителен център
  29. 29. Благодаря Ви за вниманието! pr@libdobrich.bg

  ×