Nguoi dan ba di nhat mat troi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Nguoi dan ba di nhat mat troi

on

  • 416 views

 

Statistics

Views

Total Views
416
Views on SlideShare
416
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Nguoi dan ba di nhat mat troi Document Transcript

  • 1. Ngöôøi Ñaøn Baø Ñi Nhaët Maët Trôøi Ñöùc Tieán  3    1. 2. 3. 4.    ñaøn ñaøn ñaøn ñaøn B7 Em Ngöôøi Ngöôøi Ngöôøi Ngöôøi Maøn ñeâm che Tuoåi xanh khaùt caây nhö Coû Buoàn thöông nôi   B rôi xa nhau teân Am  baø baø baø baø ñi ñi ñi ñi nhaët nhaët nhaët nhaët             Em 3  D  queân heát ñaâu vì hay khoùc ngöôøi xöa chia chaùc nieàm ñau treân ñoáng boû hoang D   3   Am  töôi da ñaâu ñieân Bm 3   G   maët trôøi treân cuoäc tình khoâng ñôøi mình treân maët trôøi hong loái töôûng raèng naéng naéng giöõa ñôøi chaùy ñöùa mô hoà bieát aáy coù ngöôøi hoùa 3  Am 3  ñoáng boû nhôù ngöôøi ñoáng boû aám tình 3 söông ñoïng ñöa maët con ñöôøng quen muøi  ñôøi mình neân leä naøo cho ñôøi ngöôøi phai maø laàm thieân hoang quen hoang yeâu      treân leân ñeâm chaên cuûa boû ñaày cuûa C  toäi. vöøa. maøu. ñaøng.  ngöôøi. mình. tình. ngöôøi. 3   laù ngôõ gioït naéng khoùc thöông tình xoùt vaéng coân truøng doái goái nhöng chaúng nhôù Em  loaøi maëc toäi loaøi    