Your SlideShare is downloading. ×
Nguoi dan ba di nhat mat troi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Nguoi dan ba di nhat mat troi

115
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
115
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Ngöôøi Ñaøn Baø Ñi Nhaët Maët Trôøi Ñöùc Tieán  3    1. 2. 3. 4.    ñaøn ñaøn ñaøn ñaøn B7 Em Ngöôøi Ngöôøi Ngöôøi Ngöôøi Maøn ñeâm che Tuoåi xanh khaùt caây nhö Coû Buoàn thöông nôi   B rôi xa nhau teân Am  baø baø baø baø ñi ñi ñi ñi nhaët nhaët nhaët nhaët             Em 3  D  queân heát ñaâu vì hay khoùc ngöôøi xöa chia chaùc nieàm ñau treân ñoáng boû hoang D   3   Am  töôi da ñaâu ñieân Bm 3   G   maët trôøi treân cuoäc tình khoâng ñôøi mình treân maët trôøi hong loái töôûng raèng naéng naéng giöõa ñôøi chaùy ñöùa mô hoà bieát aáy coù ngöôøi hoùa 3  Am 3  ñoáng boû nhôù ngöôøi ñoáng boû aám tình 3 söông ñoïng ñöa maët con ñöôøng quen muøi  ñôøi mình neân leä naøo cho ñôøi ngöôøi phai maø laàm thieân hoang quen hoang yeâu      treân leân ñeâm chaên cuûa boû ñaày cuûa C  toäi. vöøa. maøu. ñaøng.  ngöôøi. mình. tình. ngöôøi. 3   laù ngôõ gioït naéng khoùc thöông tình xoùt vaéng coân truøng doái goái nhöng chaúng nhôù Em  loaøi maëc toäi loaøi    