Nguoi dan ba di nhat mat troi

 • 110 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
110
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Ngöôøi Ñaøn Baø Ñi Nhaët Maët Trôøi Ñöùc Tieán  3    1. 2. 3. 4.    ñaøn ñaøn ñaøn ñaøn B7 Em Ngöôøi Ngöôøi Ngöôøi Ngöôøi Maøn ñeâm che Tuoåi xanh khaùt caây nhö Coû Buoàn thöông nôi   B rôi xa nhau teân Am  baø baø baø baø ñi ñi ñi ñi nhaët nhaët nhaët nhaët             Em 3  D  queân heát ñaâu vì hay khoùc ngöôøi xöa chia chaùc nieàm ñau treân ñoáng boû hoang D   3   Am  töôi da ñaâu ñieân Bm 3   G   maët trôøi treân cuoäc tình khoâng ñôøi mình treân maët trôøi hong loái töôûng raèng naéng naéng giöõa ñôøi chaùy ñöùa mô hoà bieát aáy coù ngöôøi hoùa 3  Am 3  ñoáng boû nhôù ngöôøi ñoáng boû aám tình 3 söông ñoïng ñöa maët con ñöôøng quen muøi  ñôøi mình neân leä naøo cho ñôøi ngöôøi phai maø laàm thieân hoang quen hoang yeâu      treân leân ñeâm chaên cuûa boû ñaày cuûa C  toäi. vöøa. maøu. ñaøng.  ngöôøi. mình. tình. ngöôøi. 3   laù ngôõ gioït naéng khoùc thöông tình xoùt vaéng coân truøng doái goái nhöng chaúng nhôù Em  loaøi maëc toäi loaøi    