Your SlideShare is downloading. ×
Nguoi dan ba di nhat mat troi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Nguoi dan ba di nhat mat troi

132

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
132
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Ngöôøi Ñaøn Baø Ñi Nhaët Maët Trôøi Ñöùc Tieán  3    1. 2. 3. 4.    ñaøn ñaøn ñaøn ñaøn B7 Em Ngöôøi Ngöôøi Ngöôøi Ngöôøi Maøn ñeâm che Tuoåi xanh khaùt caây nhö Coû Buoàn thöông nôi   B rôi xa nhau teân Am  baø baø baø baø ñi ñi ñi ñi nhaët nhaët nhaët nhaët             Em 3  D  queân heát ñaâu vì hay khoùc ngöôøi xöa chia chaùc nieàm ñau treân ñoáng boû hoang D   3   Am  töôi da ñaâu ñieân Bm 3   G   maët trôøi treân cuoäc tình khoâng ñôøi mình treân maët trôøi hong loái töôûng raèng naéng naéng giöõa ñôøi chaùy ñöùa mô hoà bieát aáy coù ngöôøi hoùa 3  Am 3  ñoáng boû nhôù ngöôøi ñoáng boû aám tình 3 söông ñoïng ñöa maët con ñöôøng quen muøi  ñôøi mình neân leä naøo cho ñôøi ngöôøi phai maø laàm thieân hoang quen hoang yeâu      treân leân ñeâm chaên cuûa boû ñaày cuûa C  toäi. vöøa. maøu. ñaøng.  ngöôøi. mình. tình. ngöôøi. 3   laù ngôõ gioït naéng khoùc thöông tình xoùt vaéng coân truøng doái goái nhöng chaúng nhôù Em  loaøi maëc toäi loaøi    

×