Sách - Giáo trình tài chính doanh nghiệp

224
-1

Published on

Trong giáo trình, các tác giả tiếp cận vấn đề theo một cách khác so với các cách tiếp cận thông thường về tài chính doanh nghiệp. Từ một tầm nhìn tổng quát về tài chính doanh nghiệp, các tác giả đã trình bày nội dung và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, phát hiện những vấn đề cần phải giải quyết liên quan đến từng vấn đề hoạt động của tài chính doanh nghiệp.

Download miễn phí tại: http://www.thuvienso.vn/sach/giao-trinh-tai-chinh-doanh-nghiep.13.html

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
224
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sách - Giáo trình tài chính doanh nghiệp

  1. 1. Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh Chñ biªn: TS. L−u ThÞ H−¬ng Gi¸o tr×nh Tµi chÝnh doanh nghiÖp (T¸i b¶n lÇn thø nhÊt cã söa ch÷a, bæ sung) Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - 2002
  2. 2. Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh Chñ biªn: TS. L−u ThÞ H−¬ng C¸c t¸c gi¶: TS. L−u ThÞ H−¬ng; TS. Vò Duy Hµo TS. Ph¹m Quang Trung; TS. NguyÔn V¨n §Þnh TS. §µm V¨n HuÖ; Ths. TrÇn §¨ng Kh©m Ths. NguyÔn Quang Ninh - NguyÔn §øc HiÓn Gi¸o tr×nh Tµi chÝnh doanh nghiÖp (T¸i b¶n lÇn thø nhÊt, cã söa ch÷a vµ bæ sung) Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - 2002
  3. 3. Lêi giíi thiÖu Lêi giíi thiÖu Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng phô thuéc vµo rÊt nhiÒu nh©n tè nh− m«i tr−êng kinh doanh, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c nhµ doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é qu¶n lý tµi chÝnh. Nh÷ng kiÕn thøc míi vÒ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng trong ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o sinh viªn c¸c tr−êng ®¹i häc kinh tÕ vµ còng lµ mét ®ßi hái bøc thiÕt ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay. Do vËy, n¨m 1998, Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh, Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n ®· xuÊt b¶n Gi¸o tr×nh Tµi chÝnh doanh nghiÖp do TS. L−u ThÞ H−¬ng lµm chñ biªn. Trong gi¸o tr×nh, c¸c t¸c gi¶ tiÕp cËn vÊn ®Ò theo mét c¸ch kh¸c so víi c¸c c¸ch tiÕp cËn th«ng th−êng vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp. Tõ mét tÇm nh×n tæng qu¸t vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp, c¸c t¸c gi¶ ®· tr×nh bµy néi dung vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt liªn quan ®Õn tõng vÊn ®Ò cña ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp. Nh÷ng néi dung vÒ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp ®−îc tr×nh bµy trong gi¸o tr×nh ®· ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, tÝnh tæng hîp nªn cã thÓ ¸p dông ®èi víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh«ng ph©n biÖt h×nh thøc së h÷u còng nh− quy m«. Cuèn gi¸o tr×nh lµ mét tµi liÖu häc tËp h÷u Ých ®èi víi sinh viªn trong c¸c tr−êng ®¹i häc kinh tÕ, ®ång thêi gióp c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp h×nh thµnh t− duy vµ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn míi, cã kh¶ n¨ng ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh tèi −u. Bëi vËy, trong gi¸o tr×nh nµy c¸c t¸c gi¶ chØ tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, nh÷ng vÊn ®Ò thùc tiÔn ë ViÖt Nam sÏ ®−îc c¸c gi¶ng viªn liªn hÖ trong c¸c bµi gi¶ng phï hîp víi tõng ®èi t−îng. Víi môc tiªu n©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o, ®¸p øng tèt yªu cÇu gi¶ng d¹y, nghiªn cøu khoa häc vµ øng dông trong qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay, Héi ®ång khoa häc Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n ®· chØ ®¹o Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh vµ tËp thÓ t¸c gi¶ tiÕn hµnh bæ sung, Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 3
  4. 4. Gi¸o tr×nh Tµi chÝnh doanh nghiÖp hoµn thiÖn gi¸o tr×nh. Cuèn Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp t¸i b¶n lÇn nµy ®· kÕ thõa cuèn gi¸o tr×nh ®· xuÊt b¶n tr−íc ®©y, ngoµi ra tËp thÓ t¸c gi¶ ®· tiÕn hµnh bæ sung nhiÒu néi dung quan träng trong tµi chÝnh doanh nghiÖp nh−: doanh thu, chi phÝ vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp; qu¶n lý tµi s¶n trong doanh nghiÖp; vÊn ®Ò vÒ t¸i cÊu tróc doanh nghiÖp trªn gi¸c ®é tµi chÝnh. Néi dung c¸c ch−¬ng trong gi¸o tr×nh ®−îc bæ sung, s¾p xÕp mét c¸ch l«gic, tæng hîp vµ khoa häc h¬n. KÕt cÊu Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp t¸i b¶n lÇn nµy bao gåm 10 ch−¬ng: Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp Néi dung cña ch−¬ng ®Ò cËp tíi nh÷ng ý t−ëng c¬ b¶n, c¬ së khoa häc cña ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp còng nh− tÇm quan träng, néi dung, môc tiªu, nguyªn t¾c vµ bé m¸y qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp. Ch−¬ng 2: Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp Trong ch−¬ng nµy, c¸c t¸c gi¶ tr×nh bµy c¸c néi dung cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp tõ môc tiªu, ph−¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin ®Õn ph−¬ng ph¸p vµ néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh. Ch−¬ng 3: Qu¶n lý nguån vèn cña doanh nghiÖp VÊn ®Ò qu¶n lý nguån vèn cña doanh nghiÖp ®−îc c¸c t¸c gi¶ tiÕp cËn mét c¸ch c¬ b¶n, l«gic tõ xem xÐt tæng quan vÒ vèn cña doanh nghiÖp ®Õn c¸c nguån vèn, ph−¬ng thøc huy ®éng vµ qu¶n lý. Ch−¬ng 4: Qu¶n lý ®Çu t− cña danh nghiÖp. Trong Ch−¬ng 4, c¸c t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp toµn diÖn ®Õn c¸c néi dung trong qu¶n lý ®Çu t− doanh nghiÖp: ®Çu t− vµ vai trß cña ho¹t ®éng ®Çu t− ®èi víi danh nghiÖp; c¸c chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t−; vÊn ®Ò x¸c ®Þnh luång tiÒn cña dù ¸n ®Çu t−; ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n; vÊn ®Ò ®Çu t− chøng kho¸n cña doanh nghiÖp. Ch−¬ng 5: Doanh lîi, rñi ro trong ho¹t ®éng ®Çu t− Ch−¬ng 6: Vèn vµ c¬ cÊu vèn Ch−¬ng 7: Ch−¬ng nµy c¸c t¸c gi¶ ®Ò cËp ®Çy ®ñ c¸c néi dung vÒ 4 Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n
  5. 5. Lêi giíi thiÖu doanh thu, chi phÝ vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp còng nh− nghiªn cøu mét sè lo¹i thuÕ chñ yÕu ®èi víi doanh nghiÖp. Ch−¬ng 8: Qu¶n lý tµi s¶n trong doanh nghiÖp Néi dung cña ch−¬ng bao gåm: qu¶n lý tµi s¶n l−u ®éng, qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh vµ quü khÊu hao. Ch−¬ng 9: KÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh doanh nghiÖp. Cuèi cïng, vÊn ®Ò t¸i cÊu tróc doanh nghiÖp ®−îc tr×nh bµy trong Ch−¬ng 10. Ch−¬ng nµy c¸c t¸c gi¶ nghiªn cøu vÊn ®Ò t¸i cÊu tróc doanh nghiÖp d−íi gi¸c ®é tµi chÝnh vµ tËp trung vµo c¸c néi dung nh−: s¸p nhËp vµ mua l¹i doanh nghiÖp; thanh lý vµ ph¸ s¶n doanh nghiÖp. MÆc dï tËp thÓ t¸c gi¶ ®· ®Çu t− nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc cho lÇn t¸i b¶n, song gi¸o tr×nh cã thÓ cßn thiÕu sãt, chóng t«i mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp, bæ sung ®Ó lÇn t¸i b¶n sau ®−îc hoµn chØnh h¬n. Xin tr©n träng giíi thiÖu cïng b¹n ®äc. Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2002 GS.TS.NG¦T. NguyÔn §×nh H−¬ng HiÖu tr−ëng Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 5
  6. 6. Tài liệu này chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng tải xuống để xem toàn bộ các trang.

×