• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Danh Ba Dien Thoai Gia Dinh
 

Danh Ba Dien Thoai Gia Dinh

on

 • 1,557 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,557
Views on SlideShare
1,557
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Danh Ba Dien Thoai Gia Dinh Danh Ba Dien Thoai Gia Dinh Document Transcript

  • Danh b¹ ®iÖn tho¹i gia ®×nh Gia ®×nh Thñy H¬ng – Email : letter@vnn.vn Bªn néi Bªn Ngo¹i B¹n bÌ
  • Bè HiÕu: Bè Ng«n: An B¾c K¹n: 0982176787 0987.308.183 0912.700.426 Anh An TN: 0913256952 MÑ H»ng MÑ Loan: Anh B×nh Diana: 0350.825.610 0280.746.426 0982710796 Anh Th¶o: Em H¶o: Anh C«ng Kotex: 0912.239.835 0977.559.383 0919.251.782 Thñy: 0982.884.668 Em Linh: Anh Hång Colgate Vî H¬ng: 0978.626.389 0913530051 095.343.8178 CËu Toµn: 09 Anh HËu Méc Ch©u: ChÞ Th¾m: Mî HuÖ: 0912379743 0912.745.858 0912.452.585 Anh Hïng Vinamilk: Cè ®Þnh: CËu Träng: 0913597856 045.594.803 0984.961.734 Anh Hng Hanoimilk: Em Hêng: CËu Th¨ng: 0983183271 0983.031.804 0989.739.256 Anh Kú Hanoimilk: Hïng: Mî Lý: 0280.746.564 0982071566 0982.090.582 B¸c Nga: Anh L©m Vinasoy: Em HuyÒn: 0280.756.843 0912.293.212 0982.140.986 Anh MËu Elovi: Anh Toµn HB: B¹n H¬ng: 0913.305.838 018870509 Anh Qu¶ng Coca : B¸c Liªn BG: 0912007569 0240680111 Dung: 0912750006 Anh S¬n Nhùa §«ng.¸ B¸c L¸i BG ga phè Chi : 0988808489 0913203553 Tr¸ng: 0240881485 Mai: Anh T©m Tiger: B¸c HiÕu HP: Phîng: 0983561081 0903439591 0313855077 HuÖ Tó: 0915329666 Anh ThuËn Nutifood: Chó B×nh: NguyÖt: 0280746858 0903214317 0988751668 Nhµn: 0975969576 Anh Tïng Mü H¶o: Chó Xu©n: Yªn DiÔn: 0913377965 0913016160 0988893930 Anh TuÊn Chinshu: Chó Ngäc: TuÊn ADSL 0908301830 0909611632 0913047799 Anh V¨n Abbott: Chó Qu©n: 0982788773 0982731620 ChÞ Nhµn HT: 0913031305 C« Cóc: 045180140 Dòng B¾c Giang Elovi: H¶i TiÕt: NPP 0982555774 0918567547 BÝch H¹nh : Lôc: 0983774686 Hoµi B¸i: 0912654805 Dòng Quang Ng·i: 0982877554 HiÒn TriÒu 0914164218 Hng Mú: 0240857479 §µo: 0912266364 0912266186 Dung T: 0913279143 §¹t: 0983615134 Tó Tr¸c: Lai S¬n T©y: H¶i Johnson 0988396295 0912415966 HP:0903232952 Anh NghÜa: Lan HuÒ : Hïng Fintec: 0913302220 0982087599 0913236260 HiÒn Vinasoy: 0904107795 Anh NghÜa: Lan Long: Hng J 0904130666 0280.466.707 0912576399 Hoµ Dumex: 0913248060 ChÞ Ng©n: Liªm Th¶o: Hoµ Yªn: 0904322338 0280821531 0989063109 Hoµng Unilever Chó Th¶o: Liªn NghÜa: 0913344166 0280865136 0912501411 Huy HN J 0989089986 Kh¸nh HµLan: 0904205077