Bab 1  bab 5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Bab 1 bab 5

on

 • 897 views

 

Statistics

Views

Total Views
897
Views on SlideShare
897
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Bab 1  bab 5 Bab 1 bab 5 Document Transcript

 • 1 «ÄÌ 1 ¸ðΨÃì¸¨Ä ¸üÈø§ÀÚ þùÅĸ¢ý þÚ¾¢ìÌû : 1. ¸ðΨâý ŨèȨÂì ÜÚÅ£÷. 2. ¸ðΨà ±¾ü¸¡¸, ¡Õ측¸ ±Ø¾ôÀθ¢ÈÐ ±ýÀ¨¾ Å¢ÇìÌÅ£÷. 3. º¢Èó¾ ¸ðΨâý ÜÚ¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ£÷. «È¢Ó¸õ - À¨¼ôÀ¡üÈÄ¢ø ¸ðΨà ÀÄ áüÈ¡ñθǡ¸î ¦ºöÔû ÅÊŧÁ ¾Á¢Æ¢ø À¨¼ôÀ¡üÈÖìÌô ÀÂýÀðÎ Åó¾Ð. À¢ý ²üÀð¼ ¯¨Ã¿¨¼ ÅÇ÷ þ󿢨Ä¢ø º¢È¢Ð Á¡üÈò¨¾ì ¦¸¡ñÎ Åó¾Ð. º¢Ú¸¨¾, ¿¡Åø, ¿¡¼¸¦ÁÉô ÀÄ À⽡Áí¸Ç¢ø ¯¨Ã¿¨¼ ÅÇ÷¦ÀÈò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. 20¬õ áüÈ¡ñÎ ¦¾¡¼í¸¢ §ÁÖõ ¯¨Ã¿¨¼ ÅÇ÷¦ÀüÚ, Áì¸Ç¢ý Àø§ÅÚ §¾¨Å¸ÙìÌõ ÀÂýÀ¡ðÎ ÅÕ¸¢ÈÐ. þó¾ ÅÇ÷¢ø ¯¨Ã¿¨¼ ¦ÅÇ¢ôÀ¡ðÊý ´Õ Ó츢 ÅÊÅÁ¡¸ì ¸ðΨà ¾¢¸ú¸¢ýÈÐ. þòШ½ô Ò¸ú Å¡öó¾ ¸ðΨà ÀüÈ¢ ¿¡Óõ ºüÚ ¬ÆÁ¡¸ ¬Ã¡öóÐ ¸ü§À¡Á¡? ¿¡Åø, º¢Ú¸¨¾, ¿¡¼¸õ §À¡ýÚ ¸ðΨÃÔõ ´Õ Ò¾¢Â þÄ츢Âô À¢Ã¢×¾¡ý. þ·Ð ´÷ À¢Ãò¾¢§Â¸ þÄ츢Âô À¢Ã¢Å¡¸ ¯Õ¦ÅÎì¸ò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ 14-¬õ áüÈ¡ñÊø¾¡ý. À¢ÃïÍ þÄ츢Âò¾¢ý §Á¡ñ§¼ý ±ýÀŧà ¸ðΨà þÄ츢Âò¾¢ý ¾ó¨¾ ±ýÀ÷. þÅ÷ ºÃÇÁ¡É ¿¨¼Â¢ø ÀÄШȸǢø À¢üº¢ì¸ðΨà ±Ø¾¢ÂÅ÷. À¢¦ÃïÍ ¦Á¡Æ¢Â¢ø ±Ø¾ôÀð¼ «ÅÃÐ ¸ðΨøû ¬í¸¢Äò¾¢Öõ §ÅÚ ÀÄ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢Öõ ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ì¸ôÀð¼É. ¾Á¢Æ¢ø ¸ðΨà ±ØО¢ø ÅøĨÁ ¦ÀüÈÅ÷¸û À¢ýÉ¡Ç¢ø ¿¢¨È §À÷ §¾¡ýȢɡ÷¸û. ±Ç¢Â ¿¨¼Â¢ø, þɢ ¾Á¢Æ¢ø Å¢ØÁ¢Â ¦À¡Õû ÀüÈ¢ ¸ðΨøû ±Ø¾¢ þÈÅ¡ô Ò¸ú¦ÀüÈÅ÷¸û ÀÄ÷. «Å÷¸Ùû ¼¡ì¼÷ Ó.ÅþáºÉ¡÷, ¦ºó¾Á¢úî ¦ºøÅ÷ á.À¢.§ºÐÀ¢û¨Ç, ¾Á¢úò¦¾ýÈø ¾¢.Å¢. ¸Ä¢Â¡½Íó¾ÃÉ¡÷, Óò¾Á¢úì ¸¡ÅÄ÷ ¸¢.¬.§À. Å¢ÍÅ¿¡¾õÀ¢û¨Ç, ¾É¢ò¾Á¢ú Á¨ÈÁ¨ÄÂʸǡ÷, «È¢»÷ «ñ½¡ §À¡ý§È¡÷ ÌÈ¢ôÀ¢¼ò¾ì¸Å÷¸û. þÅ÷¸Ç¢ý ¦ÀÂÕìÌ ÓýÉ÷ ¯ûÇ «¨¼¦Á¡Æ¢¸§Ç þÅ÷¸Ç¢ý º¢ÈôÒìÌî º¡ýÚ À¸÷À¨Å. þÅ÷¸û§À¡ø þøÄ¡Å¢ÊÛõ º¢Èó¾ ¸ðΨáÇ÷¸Ç¡¸ô À⽡Á¢ì¸ §¾¨Å¡ɨŠ¡¨Å ±ýÚ ¿¡õ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÇ §Åñ¼¡Á¡? Å¡Õí¸û ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡û§Å¡õ!
 • 2 ¯ûǼì¸õ þó¾ «Ä¸¢É¢ø ¿¡õ ¬Ã¡Âô§À¡Ìõ ¾¨ÄôÒ¸û À¢ý ÅÕÁ¡Ú «¨ÁóÐûÇÉ. 1. 2. 3. 4. ¸ðΨà ±ýÈ¡ø ±ýÉ? ±ØÐÅÐ ±¾ü¸¡¸? ¡Õ측¸ ±Øи¢§È¡õ? º¢Èó¾ ¸ðΨâý ÜÚ¸û. ¯ðÀ¢Ã¢× 1 : ¸ðΨà ±ýÈ¡ø ±ýÉ? ¸ðΨà ±ýÈ¡ø ±ýÉ? À¾¢ø ¦¾Ã¢ÔÁ¡? ¸ðÎ, ¯¨Ã ±Ûõ þÕ¦º¡ü¸Ç¢ý ÜðÎȧŠ¸ðΨà ±ýÀ¾¡Ìõ. þ¡ø ¦À¡Õû ¦À¡¾¢ó¾ ¦º¡ø, ¯Ú¾¢Ô¨¼Â ¦º¡ø, Ò¨ÉóШà ±Éô Àø§ÅÚ ¦À¡Õû¸Ç¢ø þÄ츢Âí¸Ç¢ø À¢ýÚ ÅóÐûÇÐ. “ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ´Õ ¦À¡Õû ÀüÈ¢ Á¢¾Á¡É «ÇÅ¢ø «¨Áó¾ ±Øò§¾¡Å¢Â§Á ¸ðΨÃ. «ÇÅ¢ø ŨÃÂ¨È ¯¨¼ÂÐõ Å¢Ã¢ó¾ ¿¨¼Ô¨¼ÂÐÁ¡É ¸Õò§¾¡Å¢Âõ ¸ðΨÔ ±Éô ¦À¡Õû ¾Õ¸¢ÈÐ µìŠ§À¡÷ð (oxford) «¸Ã¡¾¢. ÁÉò¾¢ø §¾¡ýÚõ ±ñ½í¸û þÃñΠŢ¾Á¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀÎõ: ´ýÚ Å¡ö¦Á¡Æ¢; Áü¦È¡ýÚ ±ØòÐ. ´Õ ¦À¡Õ¨ÇôÀüȢ ±Øòи¨Ç ¿¢ÃøÀ¼ô §ÀîÍãÄõ ¦ÅǢ¢ÎÅÐ Å¡ö¦Á¡Æ¢ì ¸ðΨáÌõ. «¨¾§Â ±ØòÐãÄõ ¦ÅǢ¢ÎÅÐ ±ØòÐì ¸ðΨáÌõ. §Àø ¦ÅÇ¢ôÀÎõ ±ñ½í¸û ±ØòÐ ÅÊÅõ ¦ÀÈ¡Áø ¿¢¨Äò¾ ¾ý¨Á¨Â «¨¼Â þÂÄ¡Ð. ¬¸§Å, ¸ðΨà ±ýÀÐ ¯¨Ã¿¨¼Â¢ø «¨Áó¾ ´Õ Ó츢ÂÁ¡É ÅÊÅÁ¡Ìõ. ¸ðΨà ÀüÈ¢ §ÁÖõ «È¢óÐ ¦¸¡ûÙõ Óý «¾ý ¦¾¡¼÷À¡¸î º¢Ä «È¢»÷¸Ç¢ý ÜüÚ¸¨Çì ¸ñ§½¡ð¼õ þΧšÁ¡? ¸ðΨà ±ýÀÐ ¯Ú¾¢¦Á¡Æ¢, ¯ñ¨Á츨¾, À¨¼òÐ ¦Á¡Æ¢ì¸¢ÇÅ¢, §¸¡ôҨæÂÉô ¦À¡ÕûÀÎõ ±ýÚ ÜÚõ §¾Å§¿Âô À¡Å¡½÷, §¸¡ôҨà ±Ûõ ¦¾¡¼¨Ã ӾĢø ÀÂýÀÎò¾¢ÂÅ÷ Á¨ÈÁ¨ÄÂʸû ±ýÚ ¿¢¨Ä¿¡ðθ¢ýÈ¡÷. «Å§Ã ¦¾¡¼÷óÐ ´Õ ¦À¡Õ¨Çô ÀüÈ¢ô ÀÄ ¸Õòи¨Ç þ¨ºòÐì §¸¡¨Å¡¸ì ÜÚõ ¦º¡ü¦ÀÕìÌ «øÄÐ º¢Ú ÍÅÊ ¸ðΨáÌõ ±ý¸¢È¡÷. ¸ðΨÃ, ²ü¦¸É§Å ¬Ã¡öóÐ ¦¾Ç¢ó¾Åü¨È ±ÎòÐìÜÚõ ¾ý¨Á¦¸¡ñ¼Ð. ¸.º¢Å¾õÀ¢ «Å÷¸û ¸ðΨà ÀÌôÀ¡öÅ¢ü¸¡É (analysis) ´Õ ÅÊÅõ ±ý¸¢È¡÷. ´ý¨È Ţš¾¢òРŢÅâôÀÐ ¸ðΨâý ÀñÒ ±ýÀÐ «ÅÃÐ ¸Õò¾¡Ìõ. ¸.¦º¡ì¸Ä¢í¸õ, “´Õ ¦À¡Õ¨Çô ÀüÈ¢î º¢ó¾¢òÐ, º¢ó¾¢ò¾Åü¨È ´ØíÌôÀÎò¾¢ ±ØÐÅÐ ¸ðΨÃ,” ±Éì ¸ÕòÐì ÜÚ¸¢ýÈ¡÷. ¸ðΨà ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ´Õ ¦À¡ÕûÀüÈ¢ì ¸ðÎ째¡ôÒ¼ý «¨Áó¾ ´ýÚ ±ýÀÐ ¿.ÍôÒ¦ÃðÊ¡÷ ¸Õò¾¡Ìõ. §ÁÖõ «Å÷ ±ýÉ ÜÚ¸¢ýÈ¡÷ ±ýÚ ¸¡ñ§À¡Á¡? ´Õ ¦À¡Õ¨ÇôÀüÈ¢ þÄ츽 ¸ðΨáÅРŨ¸ôÀÎò¾¢ì ÜÚ¾ø ¸ðΨÃôÀÐ ¸ðΨà ±ý¸¢È¡÷ «Å÷. Өȡ¸ì ¸ðΨÃôÀÐ ¸ðΨà ±ý¸¢È¡÷. ¬Ìõ. «¾¡ÅÐ ¯ûÇò¾¢ø §¾¡ýÚŨ¾ì
 • 3 ¸ðΨÃôÀÐ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? ¸ðÎ째¡ôÒ¼ý ¯¨ÃôÀ¾¡Ìõ. ÍôÒ¦ÃðÊ¡÷ þ¾üÌ §ÁÖõ µ÷ «Æ¸¡É Å¢Çì¸õ ÜÚ¸¢ýÈ¡÷. «ÆÌ ¿¢ÃõÀ¢Â ¾ý¨Á¨Âì ¸ð¼ÆÌ ±ýÀÐ §À¡Ä «¨ÁôÀÆÌ ¿¢ÃõÀ¢Â ¯¨Ã§Â ¸ðΨáÌõ ±ý¸¢È¡÷ «Å÷. º¢ó¾¢ì¸×õ ¸ðΨèÂî º¢¾È¢Â ±ñ½í¸Ç¢ý §¸¡¨Å ±ýÚõ ÜÚÅ÷. ¬í¸¢Äò¾¢ø ‘essay’ ±ýÚ ¦º¡øÄôÀÎõ ¦º¡øÖìÌ ‘attempt’ ±ýÚ ¦À¡ÕÇ¡Ìõ. «¾¡ÅÐ ‘¸ðΨÃìÌ’ þ¨½Â¡¸ ¬í¸¢Äî ¦º¡øÖìÌ ‘ÓÂüº¢ ±ýÚ ¦À¡Õû. ¬¸§Å, ±ñ½í¸¨Çî ¦º¡øÖžüÌî ¦ºöÂôÀÎõ ÓÂüº¢§Â ¸ðΨà ±ýÚõ ¦À¡Õû ¦¸¡ûÇÄ¡õ ±ý¸¢È¡÷ À¢.º¢.¸§½ºý. À¢üº¢ 1 ¸ðΨà ±ýÈ¡ø ±ýÉ ±ýÚ §¸ð¼¡ø þô§À¡Ð ¯í¸Ç¡ø À¾¢ø ÜÈ þÂÖÁ¡? ±í§¸ ¦º¡øÖí¸û À¡÷ô§À¡õ? ¸ðΨà ±ýÈ¡ø ±ýÉ? Å¢Çì̸. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
 • 4 ¯ðÀ¢Ã¢× 2 : ±ØÐÅÐ ±¾ü¸¡¸? ¿õ ¯ûÇò¾¢ø §¾¡ýÚõ ¸Õòи¨Ç ¦ÅǢ¢¼×õ, ¦ºö¾¢¸¨Çô À¢ÈÕìÌì ÜÈ×õ, ¿õ §¾¨Å¸¨Ç ¿¢¨È§ÅüÈ¢ì ¦¸¡ûÇ×õ ¿¡õ þÕ ÅƢӨȸ¨Çô ÀÂýÀÎòи¢ý§È¡õ. ´ýÚ ±ØòÐ; Áü¦È¡ýÚ §ÀîÍ. þ¨Å þÃñΧÁ ÁÉ¢¾ ÌÄò¾¢üÌ Ó츢ÂÁ¡É ¦¾¡¼÷Òî º¡¾Éí¸Ç¡¸ô Àí¸¡üÚ¸¢ýÈÉ. þÅüÚû ±ØòÐ ±ùÅ¡Ú ¦¾¡¼÷Òî º¡¾ÉÁ¡¸ô ÀÂýÀθ¢ÈÐ ±ýÚ Ó¾Ä¢ø À¡÷ô§À¡õ. ±Ø¾ Å¢ÕõÒ¸¢§È¡õ ±ýÀ¾É¡§Ä¡, ±ØÐÅÐ ¦À¡ØÐ §À¡ìÌ ±ýÀ¾É¡§Ä¡ ÁðÎõ ¿¡õ ±ØО¢ø¨Ä. ±ØòÐ ±ýÀÐ µ÷ «ò¾¢Â¡Åº¢Âò §¾¨Å¡Ìõ. þÐ ¿¡õ À¢È§Ã¡Î ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÇ §Áü¦¸¡ûÇôÀÎõ ´Õ ¿¼ÅÊ쨸¡Ìõ. þó¾ ±ØòÐô ÀÊÅí¸û ±ØÐÀÅ÷ ÁÉò¾¢ø §¾¡ýÚõ ¬¾¸í¸û, ÜÈ Å¢¨ÆÔõ ¸Õòиû, ±¾¢÷ôÀ¡÷ôÒ¸û ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÊôÀÅ÷¸Ç¢¼õ ¦¸¡ñÎ §º÷츢ÈÐ; ¸Õòиû ÀÃÅÄ¡ì¸ôÀθ¢ýÈÉ. þ¾ýãÄõ ±ØòÐ ´Õ ¦¾¡¼÷Ò¾ÉÁ¡¸î ¦ºÂøÀ¼ þÂÖõ. «¾¡ÅÐ ¸ðΨáÇ÷ ¾õ ¸Õò¨¾ô ÀÃôÒžüÌõ, Å¡º¢ôÀÅ÷ «¾¨É Å¡º¢òÐ ¿øÄÈ¢¨Åô ¦ÀÚžüÌõ ¸ðΨøû ¦ÀâÐõ ÀÂýÀθ¢ýÈÉ. þ¾É¡ø¾¡ý ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ç¢Öõ þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢¸Ç¢Öõ ±ØòÐò¾¢ÈÛìÌ Ó츢ÂòÐÅõ ÅÆí¸ôÀðÎûÇÐ. ±ØÐÅÐ ¦À¡ØЧÀ¡ìÌ측¸ ÁðΦÁýÈ¡ø þÐ º¡ò¾¢ÂôÀðÊÕ측Ð. «¾¢Öõ ¸ðΨà ±ØОüÌ þôÀ¡¼ò¾¢ð¼ò¾¢ø ´Õ ¾É¢ þ¼õ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÐ. ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ô À¡¼ò¾¢ð¼ò¾¢ý ±ØòÐò ¾¢ÈÉ¢ý þÚ¾¢ §¿¡ì¸õ ±ýÉ ±ýÚ «È¢Å£÷¸Ç¡? ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾øÅÆ¢ ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸û þÚ¾¢Â¢ø «¨¼Â §ÅñʨŸÙû ±ØòÐò¾¢È§É¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼ÂÐ À¢ýÅÕÁ¡Ú «¨ÁóÐûÇÐ. ‘¾ý ¸Õò¨¾Ôõ ²¼¨ÄÔõ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ±ØòÐ ÅÊÅò¾¢Öõ ¬ì¸¸ÃÁ¡É Å¢¨ÇÀÂÛûÇ Å¨¸Â¢ø À¨¼ò¾ø.’ (KBSR À¡¼ò¾¢ð¼õ, 2002) ¦¾¡¼÷óÐ, ±ØòÐò¾¢ÈÉ¢ø Á¡½Å÷ «¨¼Â §ÅñÊ þÚ¾¢¿¢¨Ä À¢ýÅÕÁ¡Ú ŨÃÂÚì¸ôÀðÎûÇÐ. ‘±ØòÐò¾¢ÈÉ¢ø Á¡½Å÷¸û ±ØòÐô À¢¨Æ¢ýÈ¢ þÄ츽 «¨Á¾¢Ô¼ý ¿øÄ ¨¸¦ÂØò¾¢ø À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷; ¾í¸Ù¨¼Â ±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸Õòи¨ÇÔõ ¾£Ãî º¢ó¾¢òÐì ¸üÀ¨É ÅÇòмý À¨¼ôÀ÷.’ (KBSR À¡¼ò¾¢ð¼õ, 2002)
 • 5 §ÁüÜÈôÀð¼ Å¢ÅÃí¸ûÅÆ¢ ¿¡õ «È¢óÐ ¦¸¡ñ¼¨Å ¡¨Å? ÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸û ±ØòÐò¾¢È¨É ÓبÁ¡¸ì ¸üÚò §¾÷ó¾À¢ý ¾í¸û ¸Õòи¨Ç, ²¼ø¸¨Ç: 1. Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Ũ¸Â¢ø Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸ô À¨¼ì¸ §ÅñÎõ. 2. ±ØòÐô À¢¨Æ¢ýÈ¢, þÄ츽ô À¢¨Æ¢ýÈ¢ ±Øò¾¢ø À¨¼ì¸ §ÅñÎõ. 3. ±ØòÐôÀÊÅí¸Ç¢ø ¸üÀ¨É ÅÇò§¾¡Î À¨¼ì¸ §ÅñÎõ. ¬¸§Å¾¡ý ±ØòÐò¾¢ÈÉ¢ø §¾÷ ¦ÀÚžü¸¡¸ô ÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸ÙìÌì ¸ðΨøǢý ¸Õòи¨Ç ¿¢ÃøÀÎòоø, ¿øÄ ¦Á¡Æ¢Â¢ý ÀÂýÀ¡Î, ºÃ¢Â¡É «¨ÁôÒ Ó¨È¢ø ¸ðΨà ±ØÐõ À¢üº¢ ¬¸¢Â¨Å Өȡ¸ ¿¼ò¾ôÀθ¢ýÈÉ. ²¦ÉÉ¢ø ¸ðΨà ±ØÐÅÐ ±ýÀÐ ±Ç¢¾ýÚ. ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦À¡ÕÇÈ¢×õ þÕó¾¡ÄýÈ¢ ´ÕÅ÷ ¸ðΨà ±ØÐÅÐ ¸ÊÉõ. ±ØОüÌ Á¢Ìó¾ À¢üº¢ §¾¨Å. þÐ §À¡ýÈ Ó¨ÈÂ¡É À¢üº¢¸ûÅÆ¢ Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¿øÄ ¸ðΨø¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌõ ¾¢È¨É ÅÇ÷ì¸Ä¡õ. þó¾ò ¾¢Èý À¢ü¸¡Äò¾¢ø «Å÷¸ÙìÌ ¿¢îºÂõ ÀÂýÀÎõ. À¢üº¢ 2 ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸û ±ØòÐò¾¢ÈÉ¢ø «¨¼Â ÌȢ¢ÄìÌ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀüÈ¢î º¢Ú ÌÈ¢ôÒ ±Øи. §ÅñÊ §¿¡ì¸í¸û, þÚ¾¢ §¿¡ì¸õ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ÌȢ¢ÄìÌ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
 • 6 ¸Õò¾¡¼ø ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ÅÆí¸ôÀÎõ ±¾¢÷¸¡Äò¾¢üÌô ÀÂÉÇ¢ì¸ ÓÊÔõ? Å¢Çì̸. ¸ðΨÃô À¢üº¢ ±ùÅ¡Ú «Å÷¸Ç¢ý ¯ðÀ¢Ã¢× 3 : ¡Õ측¸ ±Øи¢§È¡õ? ±ØÐÅÐ ±ýÀÐ µ÷ «Ã¢Â ¦À¡ÚôÒ. ±ØО¢ý §¿¡ì¸õ ¯Ú¾¢ôÀÎò¾ôÀÎŧ¾¡Î ¿ÁÐ ±Øò¨¾ Å¡º¢ì¸ô§À¡¸¢ÈÅ÷ ¡÷ ±ýÀ¨¾Ôõ ¿¡õ «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¯Ú¾¢ ¦ºöÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ±øÄ¡ ±ØòÐôÀÊÅí¸¨ÇÔõ «¨ÉÅÕõ ÀÊôÀ÷ ±É ±¾¢÷ôÀ¡÷ì¸ þÂÄ¡Ð. ¬É¡ø, ±ØЧš÷, ¾¡ý ¡Õ측¸ ±Øи¢§È¡õ ±ýÈ ¯ûÙ½÷§Å¡Î ±Ø¾ò ¦¾¡¼í¸ §ÅñÎõ. «ô§À¡Ð¾¡ý ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ Å¡º¸÷¸Ç¢ý §¾¨Å¸¨Çô â÷ò¾¢ ¦ºö þÂÖõ. «Å÷¸ÙìÌò §¾¨ÅÂ¡É ¸Õòиû / ²¼ø¸û, Å¡¾í¸û þÅü¨Èò ¾ÁÐ ±Øò¾¢ø / ¸ðΨâø À¨¼ì¸ þÂÖõ. §ÁÖõ ¡Õ측¸ ±Øи¢§È¡õ ±ýÈ ¦¾Ç¢× þÕôÀ¢ý, ±Øò¾¢ø ¨¸Â¡ÇôÀÎõ ¦Á¡Æ¢, ¦Á¡Æ¢¿¨¼ ²üÒ¨¼Â¾¡¸ «¨Á šöôÒñÎ. ±ÎòÐ측𼡸, ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸Ù측¸ ±ØÐÅÐ ±ýÈ¡ø ¦Á¡Æ¢ ±Ç¢¨Á¡¸ «¨Á §ÅñÎõ. º¢ÚÅ÷¸û ¾ÁìÌò ¦¾Ã¢ó¾ ¦º¡ü¸Ç¢ø ÜÈôÀÎõ Å¢ÅÃí¸¨Ç§Â ¦ÀâÐõ Å¢ÕõÒÅ÷. þÅ÷¸Ù측¸ ±ØÐÀÅ÷ ±Øò¾¢ø ¾õ ÒĨÁ¨Â ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¡Áø, ±Ç¢Â ¿¨¼Â¢ø ±Ø¾ §ÅñÎõ. ÅÆ츢ÖûÇ ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ. º¢Ú º¢Ú š츢Âí¸û ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. ¬É¡ø, ¦Àâ§Â¡ÕìÌî ºüÚ §ÁõÀð¼ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø ±Øò¾¢¨Éô À¨¼ì¸ §ÅñÎõ. ²ü¦¸É§Å ¦º¡øÄôÀð¼Ð§À¡ø ±ØЧš÷, ÀÊô§À¡÷ þ¨¼§Â ´Õ ¦¾¡¼÷¨À ²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ ¯¾×ŧ¾ ±Øò¾¡Ìõ. ÁÉ¢¾, ¿¡¸Ã¢¸ ÀñÀ¡ðÎ ÅÇ÷¢ø ±Øò§¾ µ÷ «Ã¢Â ¦¾¡¼÷Òî º¡¾ÉÁ¡¸ Å¢Çí̸¢ýÈÐ. ¬¨¸Â¡ø ±ØЧš÷ ÀÊô§À¡Õ¼ý Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¯ÈÅ¢¨É ²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. þÅ÷¸ÙìÌ þ¨¼Â¢ø þÕÅÆ¢ ¦¾¡¼÷Ò ¯ñÎ. ±ØÐÀÅ÷ ¾ÁÐ ¯½÷׸¨Ç ±Øò¾¢ø À¢Ã¾¢ÀĢ츢ýÈ¡÷. ÀÊôÀÅ÷ ÀÊòÐ ÓÊò¾Ðõ ¾ÁÐ º¢ó¾¨Éô À¢Ã¾¢ÀÄ¢ô¨À, Å¢Á÷ºÉò¨¾ ¦ÅǢ¢ÎÅ¡÷. ±Øò¾¢ýÅÆ¢ ÀâÁ¡ÈôÀÎõ þó¾ì ¸Õò§¾¡ð¼õ º¢ó¾¢ìÌõ ¬üÈøÁ¢ì¸ ºÓ¾¡Âò¨¾ ¯ÕÅ¡ì¸ ÅÆ¢ÅÌìÌõ. ÀÂÛûÇÅü¨È§Â º¢ó¾¢ò¾ø, ÀÂÛûÇÅü¨È§Â ±Øоø ±ýÈ ÀÆì¸õ ´Õ ÀÂÛûÇ ºÓ¾¡Âò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌõ.
 • 7 ¯ðÀ¢Ã¢× 4 : º¢Èó¾ ¸ðΨâý ÜÚ¸û ±ØÐÅÐ ´Õ º¢Èó¾ À¨¼ôÀ¡üÈø ¸¨Ä. «¾¢ø ®ÎÀ¼ Å¢ÕõҧšÕìÌ «¾¨Éì ÌÈ¢ò¾ Å¢ÅÃí¸û §¾¨Å. þó¾ Å¢ÅÃí¸û þøÄ¡Áø ¦ÅÚÁ§É ±Ø¾¢ ¦ÅüÈ¢ ¸¡½ þÂÄ¡Ð. ¸ðΨÃì¸¨Ä Ó¨È¡¸ô ÀÊòÐ ¯öòнà §ÅñÊ ´ýÚ ±ýÀ¨¾ ¿¡õ ÁÈóÐÅ¢¼ì ܼ¡Ð. ±Ø¾ §ÅñÎõ ±ýÈ ¬÷Åõ, ¦Á¡Æ¢Â¢ø ¬úó¾ ®ÎÀ¡Î, ¿øÄ þÄ츽 «È¢× §À¡ýȨŠÁðÎõ ¸ðΨÃ츨Ĩ ÅÇ÷ì¸ §À¡ÐÁ¡É¨ÅÂøÄ. º¢Èó¾ ¸ðΨè ¯Õš츢 ±ØЧš÷ «È¢óÐ ¨Åò¾¢Õì¸ §ÅñʨÅô ÀüÈ¢ò ¦¾¡¼÷óÐ ¸¡ñ§À¡õ. 4.1 ¸ðΨà ±Ø¾ Å¢Õõҧš÷ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñʨŠ¡¨Å? ‘¸øÅ¢ì¸ÆÌ ¸º¼È ¦Á¡Æ¢¾ø’ ±ýÀÐ ¸øÅ¢ìÌ ¦ÅüÈ¢§Åü¨¸ ¯½÷òÐõ ŨèȡÌõ. ¸ðΨà ±ØЧšÕõ ¸º¼È ±Ø¾ §ÅñÎõ ±ýÀ¾¨Éì ¸ÅÉò¾¢ø ¨ÅòÐì ¦¸¡ûÇ ¿ýÛÄ¡÷ ÜÈ¢ÂÐ ¯¾×õ ±ýÀÐ ¾¢ñ½õ. «Å÷ ÜÈ¢ÂÅü¨Èî ºüÚ ¯üÚ §¿¡ì̧šÁ¡? ±ó¾¦Å¡Õ ±ØòÐôÀÊÅò¨¾Ôõ ¯ÕÅ¡ìÌõ§À¡Ð ÀòРŨ¸ì ÌüÈí¸¨Ç ¿£ì¸¢Ôõ ÀòÐŨ¸ «Æ̸ټÛõ ŨÃÅÐ «Åº¢ÂÁ¡Ìõ ±É ²Èį̀È À¾¢ãýÈ¡õ áüÈ¡ñ椀 ÀÅ½ó¾¢ ÓÉ¢Å÷ ÜÈ¢ÂÐ þý¨ÈìÌõ ²üÒ¨¼Â¾¡¸§Å ¯ûÇÐ. «¨Å À¢ýÅÕÁ¡Ú. ÀòÐìÌüÈõ ÌýÈì ÜÈø, Á¢¨¸À¼ì ÜÈø ÜÈ¢ÂÐ ÜÈø Á¡Ú¦¸¡Çì ÜÈø Åè¯î¦º¡ü Ò½÷ò¾ø ÁÂí¸ ¨Åò¾ø, ¦Åü¦ÈÉò ¦¾¡Îò¾ø Áü¦È¡ýÚ Å¢Ã¢ò¾ø ¦ºýÚ§¾öó ¾¢Ú¾ø ¿¢ýÚÀ Ûý¨Á, ±ýÈ¢¨Å ®¨Ãí ÌüÈ áü§¸ (¿ýëø 12) Å¢Çì¸õ 1 2 3 4 5 6 7 8 ÌýÈì ÜÈø Á¢¨¸À¼ì ÜÈø ÜÈ¢ÂÐ ÜÈø Á¡Ú¦¸¡Çì ÜÈø Åè¯î¦º¡ü Ò½÷ò¾ø ÁÂí¸ ¨Åò¾ø ¦Åü¦ÈÉò ¦¾¡Îò¾ø Áü¦È¡ýÚ Å¢Ã¢ò¾ø - ÌÈ¢ò¾ ¦À¡Õ¨Ç Å¢Çì̾üÌ §ÅñÎï ¦º¡ü¸Ç¢ø ̨È×À¼ì ÜÚ¾ø - ÌÈ¢ò¾ ¦À¡Õ¨Ç Å¢Çì̾üÌ §ÅñÎï ¦º¡ü¸Ç¢ø Á¢¨¸À¼ì ÜÚ¾ø - Óý ¦º¡ýÉ ¦À¡Õ¨Ç§Â Á£ñÎõ ÜÚ¾ø - Óý ¦º¡ýÉ ¦À¡ÕÙìÌ Óý¡É ¸Õò¨¾ô À¢ýÉ÷ ÜÚ¾ø - ÌüÈÓ¨¼Â ¦º¡ü¸¨Çî §º÷ò¾ø - þ¾üÌô ¦À¡Õû þЧš «Ð§Å¡ ±É ¦¾Ç¢ÅüÈ ¿¢¨Ä - ¦À¡Õû ¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡¸ò §¾¡ýÈî ¦º¡ü¸¨Çî §º÷ò¾ø - ¦º¡øÄò ¦¾¡¼í¸¢Â ¦À¡Õ¨Ç Å¢ðÎ þ¨¼Â¢§Ä
 • 8 9 10 ¦ºýÚ§¾öó ¾¢Ú¾ø ¿¢ýÚÀ Ûý¨Á ±ýÈ¢¨Å ®¨Ãí ÌüÈ áü§¸ Áü¦È¡Õ ¦À¡Õ¨Çì ÜÚ¾ø - ¦ºøÄî ¦ºøÄî ¦º¡ø ¿¨¼ ¦À¡Õû ¿¨¼ §¾öóÐ Óʾø - ¦º¡ü¸û þÕóÐõ ÀÂÉ¢øÄ¡Áø §À¡¾ø - ±ýÚ ¦º¡øÄôÀð¼ þ¨Å áÖìÌô ÀòÐì ÌüÈÁ¡Ìõ ´Õ ¸ðΨà ±ØÐõ§À¡Ð «¾¢ø ÌüÈí¸û §¿ÃìÜÎõ. ±Ø¾¢Â¨¾ô À¢È÷ ÀÊìÌõ§À¡Ð «Å÷¸ÙìÌî ͨŠÀÂ측Áü §À¡¸ìÜÎõ. §ÁüÜÈôÀð¼ «¨ÉòÐõ ´Õ ¸ðΨâý ¾Ãò¨¾ì ̨Èì¸ÅøĨÅ. ¸ðΨà ±ØЧš÷ ¸ðΨâø þ¨Å ¿¢¸Æ¡Áø À¡÷òÐ즸¡ûÇ §ÅñÎõ. ¬É¡ø, ¸£úÅÕõ ÀòÐ «Æ̸Ùõ ±Øò¾¢ø þÕì¸ §ÅñÊÂÐ «Åº¢ÂÁ¡Ìõ. ÀòÐ «ÆÌ ÍÕí¸î ¦º¡øÄø Å¢Çí¸ ¨Åò¾ø ¿Å¢ý§È¡÷ì ¸¢É¢¨Á ¿ý¦Á¡Æ¢ Ò½÷ò¾ø µ¨º Ô¨¼¨Á ¬ÆÓ¨¼ò ¾¡¾ø ӨȢý ¨Åô§À ¯Ä¸Á¨Ä ¡¨Á Å¢ØÁ¢ÂÐ ÀÂò¾ø Å¢Çí̾¡ ýò¾ ¾¡Ì¾ ëÄ¢ü ¸Æ¸¦¸Ûõ Àò§¾ (¿ýëø 13) Å¢Çì¸õ 1 ÍÕí¸î ¦º¡øÄø 2 Å¢Çí¸ ¨Åò¾ø 3 4 5 6 ¿Å¢ý§È¡÷ì ¸¢É¢¨Á ¿ý¦Á¡Æ¢ Ò½÷ò¾ø µ¨º Ô¨¼¨Á ¬ÆÓ¨¼ò ¾¡¾ø 7 8 9 10 ӨȢý ¨Åô§À ¯Ä¸Á¨Ä ¡¨Á Å¢ØÁ¢ÂÐ ÀÂò¾ø Å¢Çí̾¡ ýò¾ ¾¡Ì¾ø áÄ¢ü ¸Æ¸¦¸Ûõ Àò§¾ - ¦º¡ü¸û Å£½¡¸ Ţâ¡РÍÕí¸¢ ¿¢ü¸î ¦º¡øÖ¾ø - ÍÕí¸î ¦º¡ýÉ¡Öõ ¦À¡Õ¨Çî ºó§¾¸ò¾¢üÌ þ¼Á¢øÄ¡Áø Å¢Çí¸ ¨Åò¾ø. - Å¡º¢ô§À¡÷ìÌ þýÀò¨¾ò ¾Õ¾ø - ¿øÄ ¦º¡ü¸¨Çî §º÷ò¾ø - ºó¾õ ¯ûÇ ¦º¡ü¸¨Çî §º÷ò¾ø - À¡÷ì¸ô À¡÷ì¸ ¬úó¾ ¸Õò¨¾ ¯¨¼Â¾¡ö þÕò¾ø - ¸¡Ã½ ¸¡Ã¢Â Ó¨ÈôÀÊ ¨Åò¾ø - ¯Â÷󧾡÷ ÅÆì¸ò§¾¡Î §ÅÚÀ¡Î þøÄ¡Áø - º¢ÈôÀ¡¸¢Â ¦À¡Õ¨Çò ¾Õ¾ø - ¦¾Ç¢ó¾ ¯¾¡Ã½ò¨¾ì ¦¸¡ñÊÕò¾ø - áÄ¢üÌ «Æ¦¸ýÚ ¦º¡øÄôÀÎõ ÀòÐ þ¨Å¡×õ ´Õ ¸ðΨâý ¾Ãò¨¾ ¿¢¨Ä¿¢Úò¾ ÅøĨÅ¡Ìõ. ¸ðΨà ±ØЧš÷ þ¾¨É ӾĢø º¢ó¾¨É¢ø ¿¢¨Ä¿¢Úò¾¢ ±Ø¾ò ¦¾¡¼íÌÅÐ º¢ÈôÀ¡Ìõ. þÅüÈ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ´Õ º¢Èó¾ ¸ðΨâý ÜÚ¸û ¡¨Å ±É þô§À¡Ð ¸¡ñ§À¡Á¡?
 • 9 (I) ´Õ¨ÁôÀ¡Î ´Õ ¸ðΨà ´§Ã ¦À¡Õ¨ÇôÀüȢ¾¡ö þÕò¾ø §ÅñÎõ. þÕ ¾É¢ì ¸Õòиû þ¨½ì¸ôÀð¼Ð§À¡ø þÕì¸ìܼ¡Ð. ¨ÁÂì¸ÕŢĢÕóРŢĸ¢, º¢Ä ¾¸Åø¸¨Ç «øÄÐ ¸Õòи¨Çî ¦º¡øž¡¸ þÕó¾¡ø «Åü¨È þ¨¼¦Åðθǡ¸ ´ÕÅâ¢ø þÃñÎ Åâ¸Ç¢ø ¦º¡øÄ¢î ¦ºøÅÐ ¿ýÚ. ¸ðΨâý ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Ôõܼ ´§Ã ¸Õò¨¾ì ÜÚž¡¸ «¨Á §ÅñÎõ. Áü¦È¡ýÚ Å¢Ã¢ò¾ø ¾Å¢÷ì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. ¦º¡øÄÅó¾ ¸Õò¨¾ôÀüÈ¢ ӾĢø ÁÉò¾¢ø ´Õ ¦¾Ç¢¨Å ²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûǧÅñÎõ. ¦º¡øÄÅó¾ ¸Õò¾¢üÌò ¦¾¡¼÷ÀüÈ ¾¸Åø¸¨Ç þ¨½ì¸ìܼ¡Ð. ¬É¡ø ¦º¡øÄÅó¾ ¸Õò¨¾ Àø§ÅÚ §¸¡½í¸Ç¢ø ¬Ã¡öóÐ ¦º¡øž¢ø ¾ÅÈ¢ø¨Ä. Áü¦È¡ýÚ Å¢Ã¢ò¾ø ±ýÀÐõ ¿¢¸Æ¡Áø À¡÷òÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. (II) ¦À¡Õð¦À¡Ä¢× ¸ðΨÃô¦À¡Õû §¿÷ò¾¢Â¡¸ ŨÃÂÚì¸ôÀðÎ, ¸Õòиû ¦ºÈ¢Å¡¸ Å¢Åâì¸ôÀðÊÕôÀÐ ¸ðΨâý Ó츢Âì ÜÈ¡Ìõ. þíÌî ÍÕí¸î ¦º¡øÄ¢ Å¢Çí¸ ¨Åò¾ø ±Ûõ Üü¨È ¿¡õ ¿¢¨ÉÅ¢ø ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ¦¾Ç¢×, ¬¼õÀÃÁ¢ýÈ¢ ´ý¨È §¿Ã¡¸ì ÜÈø, ÍÕí¸¢Â ¦º¡øÄ¡ü Ţâò¾ ¦À¡Õ¨Çì ÌÈ¢òÐì ÌÈ¢ôÀ¡¸ô ¦À¡Õ¨Çî Íðξø §À¡ýȨÅô §À¡üÈôÀ¼ §ÅñÎõ ±ýÚ Å¢.¦ºøÅ¿¡Â¸Óõ ÜÚÅ¡÷. þó¾ò ¾ý¨Á¸ûÅÆ¢ ¸ðΨâý ¸ÕòÐî¦ºÈ¢× ¾ü¸¡ì¸ôÀÎõ; ÀÊôÀ¾üÌõ ͨÅÜÎõ. ‘¿Å¢ý§È¡÷츢ɢ¨Á’ §¾¨ÅÂøÄÅ¡? (III) ´ØíÌ þÐ ¸ðΨâø þ¼õ ¦ÀȧÅñÊ ¦ºö¾¢¸¨Ç Өȡ¸ ±Øо¨Äì ÌÈ¢ôÀ¢Îõ. ¸ðΨà ±Ø¾ò ¦¾¡¼íÌõÓý ¸Õòи¨Ç / Å¢ÅÃí¸¨Ç «¨ÁìÌõ Ó¨ÈôÀüÈ¢ ¦¾Ç¢Å¡É ÓÊ× ±Îì¸ §ÅñÎõ. þ¾¨Éì ¸ðÎ째¡ôÒò ¾¢Èý ±ýÚõ ÜÚÅ÷. ´Õ ¦À¡Õ¨Çô ÀüȢ ¸Õòи¨Ç¦ÂøÄ¡õ ÓýÀ¢ý ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¼¡¾Å¡Ú Ó¨ÈôÀÎò¾¢ì §¸¡¨ÅÀ¼ ±ØÐÅÐ ¸ðΨâø ¦À¡Õû ¦¾Ç¢¨Å ²üÀÎòÐõ. ¸ðΨâø ¦º¡øÄ Å¢ÕõÒõ Å¢ÅÃò¨¾ ӾĢÖõ, ¸ðΨâý ¸Õòи¨Çô ¦À¡Õò¾Á¡¸ò ¦¾¡¼ÕõÀÊ «ÎòÐõ, ÓÊÅ¡¸î ¦º¡øÄ §ÅñÊ ŢÅÃò¨¾ þÚ¾¢Â¢Öõ Ó¨ÈÀÎò¾¢ ±Ø¾ §ÅñÎõ. þЧŠ¿ýëÄ¡÷ ÜÚõ ӨȢý ¨ÅôÀ¡Ìõ. «¾¡ÅÐ, ¸ðΨâø ¸Õòи¨Ç ¦ÅǢ¢Îž¢ø Å⨺Ôõ ´ØíÌõ ¨¸Â¡ÇôÀ¼ §ÅñÎõ. ¦ÅǢ¢¼ôÀÎõ «¨ÉòÐì ¸ÕòиÙõ ´Õ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÓʨŠ§¿¡ì¸¢ «¨ÆòÐî ¦ºøž¡¸ «¨Á §ÅñÎõ. (IV) Àò¾¢Â¨ÁôÒ ¦ÀÕõÀ¡Ä¡É ¸ðΨøû º¢Ä Àò¾¢¸¨Çì ¦¸¡ñΠŨÃÂôÀ𼾡¸ þÕìÌõ. ¸ðΨâø §ÀºôÀÎõ Å¢Çì¸í¸ÙìÌ ²üÈÅ¡Ú Àò¾¢¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ «¨ÁÔõ. ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Ôõ º¢Ä š츢Âí¸¨Ç ¯ûǼ츢¢ÕìÌõ. Àò¾¢Â¨ÁôÒ ±ýÀÐ ¸ðΨà šº¢ôÀ¨¾ ±Ç¢¨Á¡ìÌÅÐ ±ýÀ¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ÁðΧÁ ŨÃÂôÀΞýÚ. ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Ôõ ¸ðΨâý ´Õ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ¸Õò¨¾ Å¢ÅâìÌõ. ¸ðΨâý «ò¾¨É Àò¾¢¸Ùõ ´ý§È¡Î ´ýÚ ²Ã½ò ¦¾¡¼÷§À¡Î «¨Áó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.
 • 10 þùÅ¡Ú §¿÷ò¾¢Â¡É Àò¾¢Â¨Áô§À¡Î ÜÊ ¸ðΨøû §¾¡üÈô¦À¡Ä¢§Å¡Î ¸¡ðº¢ÂÇ¢ìÌõ. §ÁÖõ ¦À¡ÕÙõ ¦¾Ç¢Å¡¸ «¨Áó¾¢ÕôÀÐ ¾¢ñ½õ. þÐ ¾ÅÈ¡Áø ¿Å¢ý§È¡÷ìÌ þÉ¢¨Á ÀÂìÌõ. (V) ¦¾Ç¢×õ ÐôÒÃ×õ ±Øи¢ÈÅ÷¸ÙìÌì ¸ÅÉõ Á¢¸ Ó츢Âõ. ¸ÅÉÁ¡¸, ¸ðΨà ÓØÅÐõ ¦¾Ç¢Å¡¸ ±Ø¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. ÀÊôÀÅ÷¸ÙìÌ Å¢Çí¸¡¾ «Ç× Üð¦¼ØòиǢø ±Ø¾ôÀ¼ìܼ¡Ð. ±Ø¾¢Â¨¾ «Æ¢òÐ ±Ø¾ìܼ¡Ð. þ¾üÌ «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¿¢¾¡ÉÁ¡¸î º¢ó¾¢òÐ ±Ø¾ôÀƸ §ÅñÎõ. (VI) ¿ýɨ¼ ¸ðΨøû þÄ츢 «Æ§¸¡Î «¨ÁÅÐ ¸ðΨâý º¢Èô¨À §ÁÖõ «¾¢¸Ã¢ìÌõ. ¿øÄ ¿¨¼Â¢ø ŨÃÂôÀð¼ ¸ðΨà ±ýÀÐ ±ØòÐôÀ¢¨Æ, ¦º¡üÀ¢¨Æ, Ò½÷ôÀ¢¨Æ, š츢ÂôÀ¢¨Æ, ¦À¡ÕðÀ¢¨Æ, ÁÃÒôÀ¢¨Æ ¬¸¢Â «ÚŨ¸ À¢¨Æ¸Ç¢ýÈ¢ ŨÃÂôÀ𼾡¸ þÕì¸ §ÅñΦÁýÀÐ À¡Å¡½÷ ¸ÕòÐ. ÍÕì¸Á¡¸î ¦º¡øÄ §ÅñΦÁÉ¢ø þÄ츽ô À¢¨Æ¸Ç¢ýÈ¢ ¸ðΨøû ŨÃÂôÀ¼ §ÅñÎõ ±ÉÄ¡õ. ¬¸§Å, ±Øи¢ÈÅÕìÌì ¸ÅÉõ §¾¨Å. þÄ츽ô À¢¨Æ¸û ¾Å¢÷òÐ ±Ø¾ôÀÎŧ¾¡Î ±ØòÐôÀÊÅí¸û ¿øÄ ¦Á¡Æ¢Â¢ø ¦¾Ç¢×, ¦ºÈ¢×, þÉ¢¨Á ±Ûõ ãýÚ ÀñÒ¸¨ÇÔõ ¯ûǼ츢¾¡¸ þÕì¸ §ÅñÎõ.. ¦¾Ç¢Å¡É ¿¨¼ ÀÊôÀÅ÷ ¸ðΨâý ¯ûǼ¸ò¨¾ ±Ç¢¾¢ø ÒâóЦ¸¡ûÇ ÅÆ¢ÅÌìÌõ. ¸ðΨà ¾ÃÁ¡¸ «¨Á «Õ了¡ü¸û ¸ðΨâø ÀÃÅ¢ ÅçÅñΦÁýÀ¾¢ø¨Ä. ¦ÅÚÁ§É þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒžü¸¡¸§Å¡ ¿¢¨È «Õ了¡ü¸û «È¢ó¾Å÷ ±É측ðÊì ¦¸¡ûžü¸¡¸§Å¡ ¸ðΨà À¨¼ì¸ôÀ¼ìܼ¡Ð. ±Ç¢¨ÁÂ¡É ¦º¡ü¸Ç¢ý ÀÂýÀ¡ðÊý ÅÆ¢§Â ܼ º¢Èó¾ ¸ðΨøû ¯ÕÅ¡¸ þÂÖõ. ¸Õòиû ¦ºÈ¢Å¡¸ «¨Áó¾¢Õì¸ §ÅñÊÂÐ «Åº¢Âõ ±É Óýɧà ¸ñ§¼¡õ «øÄÅ¡? ÀÊôÀÅ÷ ºÄ¢ôÒò §¾¡ýÈ¡Áø ¸ðΨè šº¢òÐî ¦ºøÄ ‘þÉ¢¨Á’ ±Ûõ ÀñÒ ÅÆ¢ÅÌìÌõ. þɢ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸û, þ¨½¦Á¡Æ¢¸û, ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸û, ÀƦÁ¡Æ¢¸û ÀÂýÀ¡ðÊýÅÆ¢ þôÀñ¨À ¿¡õ ¿¢¨Ä¿¢Úò¾Ä¡õ. ¿ý¦Á¡Æ¢ Ò½÷ò¾ø,µ¨ºÔ¨¼¨Á ±Ûõ ¿ýëġâý ÜüÚ¸¨ÇÔõ þíÌ ´ôÒ §¿¡ì̸. «ÊôÀ¨¼Â¢ø ±Ø¾ Å¢¨ÆÔõ ¸Õòиû ¦¾Ç¢Å¡¸¢Å¢ð¼¡ø ¦º¡ü¸Ùõ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ ±Ç¢¨Á¡¸×õ þÉ¢¨Á¡¸×õ «¨ÁóÐÅ¢Îõ. (VII) ¦À¡Õò¾Å£¾õ ¸ðΨâý º¢Ä À̾¢¸û ¿£ñÎõ º¢Ä À̾¢¸û ÌÚ¸¢Ôõ «¨Á §ÅñÎõ. ´Õ ¸ðΨâø ӸרÃ, Ó츢ÂôÀ̾¢/¯¼ø, ÓÊ× ±Ûõ ãýÚ À̾¢¸û «¼í¸¢ÔûÇÉ. ´Õ ¸ðΨâý Ӹרà Á¢¸ ¿£ñÎ þÕì¸Ä¡¸¡Ð. ¬É¡ø, Ó츢ÂôÀ̾¢/¯¼ø ¿£ñÎ «¨Á §ÅñÎõ. þôÀ̾¢Ôõ ´Õ º¢Ä Àò¾¢¸¨Ç ¯ûǼ츢¢ÕìÌõ. º¢Ä Àò¾¢¸û ¿£ñÎõ º¢Ä Àò¾¢¸û ÌÚ¸¢Ôõ «¨ÁÔõ. ¬É¡ø, «ÅüÈ¢ø Å¢Åâì¸ôÀÎõ ¸Õòиû º¢ÄÅü¨ÈôÀüÈ¢ ¬ÆÁ¡¸ «Äº¢Ôõ, º¢ÄÅü¨È §Á§Ä¡ð¼Á¡¸ §¿¡ì¸¢Ôõ ±ØÐÅÐ ¾ÅÚ. þ¾É¡ø ÌýÈìÜÈø, Á¢¨¸ôÀ¼ìÜÈø ±Ûõ ÌüÈí¸û ¾Å¢÷ì¸ôÀÎõ.
 • 11 (VIII) «Ç×Á¢¸¡¨Á ´ù¦Å¡Õ ¸ðΨÃÔõ ŨÃÂÚì¸ôÀð¼ «Ç× Á¢¸¡Áø ±Ø¾À¼ §ÅñÎõ. ŨÃÂÚì¸ôÀð¼ Àì¸ò¾¢üÌ ¸¡ø «øÄÐ «¨ÃôÀì¸õ ÜÊÉ¡ø ²üÚ즸¡ûÇôÀÎõ. ¬É¡ø, «¨¾Å¢¼ «¾¢¸Á¡¸ì ܼ¡Ð. (IX) ÓÊ× §Á§Ä ²ü¦¸É§Å ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀð¼Ð §À¡ýÚ ¸ðΨâý ãýÚ Ó츢Âô À̾¢¸Ùû ´ýÚ ÓÊÅ¡Ìõ. ´Õ ¸ðΨÃìÌ ÓÊ× Á¢¸ Ó츢ÂÁ¡É ´Õ À̾¢Â¡Ìõ, ¸ðΨà ŨÃÀÅâý ¸Õò¨¾ô À¢Ã¾¢ÀÄ¢ôÀ¾¡¸ þó¾ ÓÊ× «¨ÁÔõ. þÐ ¦ÀÕõÀ¡Öõ ¸£ú¸¡ñÀÉÅüÚû ´ýÈ¡¸ «¨ÁÔõ. I. II. III. IV. ¸ðΨâø ²ü¦¸É§Å ÜÈôÀð¼¾ý ÍÕì¸õ «øÄÐ ¦¾¡ÌôÒ. §Áü§¸¡û ÀƦÁ¡Æ¢ / ÒЦÁ¡Æ¢ ¸ðΨà ±ØÐÀÅâý ¸ÕòÐò ¦¾¡¼÷À¡É š츢Âõ ¸ðΨâø þó¾ ÓÊ× Àò¾¢Â¢ýÅÆ¢ ¸ðΨâý §ÁüÀ̾¢Â¢ø þ¼õ ¦ÀüÈ Å¢Å¡¾ò¾¢üÌ ´Õ ÓüÚôÒûÇ¢ ¨Åì¸ôÀθ¢ÈÐ. §ÁÖõ Ţš¾¢ì¸ôÀð¼ Å¢ÅÃí¸¨Ç ¯Ú¾¢ôÀÎò¾×õ ¦ºö¸¢ÈÐ. 4.2 ¸ðΨÃô¦À¡Õû Åý¨Á ¦ÀÚõ Ũ¸ ¸ðΨâý ÜÈô¦ÀÚõ Å¢ÅÃí¸û º¢ÈôÒô¦ÀÈ, Å¡¾¢ì¸ôÀÎõ ¯ñ¨Á¸û ¿¢ÚÅôÀ¼ º¢Ä «ÊôÀ¨¼ ÜÚ¸û þ¨½ì¸ôÀ¼ §ÅñÊÔûÇÉ. «¨Å¡ÅÉ:I. II. III. º¡ýÚ¸û ¿¢Ú×¾ø - þ¾ýÅÆ¢ ÜÈôÀÎõ ¯ñ¨Á Åý¨Á ¦ÀÚõ. ¬É¡ø ‘Å¢Çí̾¡Ã½ò¾¡Ì¾ø’ ±ýÀ¨¾ ÁÈóРŢ¼ìܼ¡Ð. «¾¡ÅÐ ÜÈôÀÎõ ±ÎòÐ측ðθû ¦¾Ç¢Å¡¸ þÕì¸ §ÅñÎõ. ¸ÕòÐî º¢ÈôÒ - ¸ðΨà ¬úó¾ ¸Õòи¨Ç ¯ûǼ츢¢Õì¸ §ÅñÎõ. «¾¡ÅÐ ¬ÆÓ¨¼ò¾¡¾ø «Åº¢Âõ. §Áü§¸¡û¸û þ¨½ò¾ø ¸ü§È¡÷, º¡ý§È¡÷¸Ç¢ý ÜüÚ¸¨Ç §Áü§¸¡û¸Ç¡¸ þ¨½ò¾ø ¸ðΨÃìÌ þÉ¢¨Á §º÷ìÌõ. ±Øò¾¡ü鬀 µÃÇ× À¢üº¢Â¡ø ÅÇ÷òÐì ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ. ¿¢¨È ÀÊ츧ÅñÎõ. ±¨¾î ¦º¡øÅÐ? ±¨¾ Å¢ÎÅÐ? ±ýÈ ÌÆôÀí¸û ¾£Ã ¿¢¨È ±Ø¾ôÀƸ §ÅñÎõ. «ô§À¡Ð¾¡ý ´Õ Å¡º¸É¢ý §¸¡½ò¾¢Ä¢ÕóÐ «¨¾ô À¡÷ì¸ þÂÖõ. ¦¸¡ïºõܼ ¸Õ¨½§Â ¸¡ð¼¡Áø §¾¨ÅÂüÈ ¦º¡ü¸¨ÇÔõ š츢Âí¸¨ÇÔõ º¢¨¾òÐÅ¢¼ §ÅñÎõ. ¾¢Õô¾¢ ÅÕõŨà ¾¢ÕõÀò ¾¢ÕõÀ ±ØО¢Öõ ¾¢ÕòО¢Öõ ¿£ìÌž¢Öõ þ¨½ôÀ¾¢Öõ ¿øÄ ±ØòÐ / ¸ðΨà À¢È츢ýÈÐ. ±ØÐõ ¬ü鬀 ÅÇôÀÎòÐõ ÓÂüº¢Â¢ø ¿¡õ þÕ Ó츢 «õºí¸¨Ç ¿¢¨ÉÅ¢ü ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ӾġÅÐ ±Ø¾ Å¢¨ÆÔõ ¾¨Äô¨Àô ÀüȢ ¬úó¾ «È¢Å¡Ìõ. þÃñ¼¡ÅÐ ±ØòÐò¾¢Èý, ¦Á¡Æ¢Â¡üÈø ¦¾¡¼÷À¡É ¾¢Èý. þÅü¨Èò ¾Å¢÷òÐ
 • 12 þ¨ÄÁ¨È¸¡ö §À¡ýÈ §ÅÚ º¢Ä «õºí¸¨ÇÔõ ¿¡õ ¯üÚ §¿¡ì¸ì ¸¼¨ÁôÀðÎû§Ç¡õ. «ÅüÚû ±Øò¾¢ýÅÆ¢ ¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÚõ ¬òÁ¾¢Õô¾¢, þ¾É¡ø ¯ÕÅ¡Ìõ ÍÂì¸ðÎôÀ¡Î ¬¸¢Â¨ÅÔõ «¼íÌõ. þ¨Å ±ØÐõ ¬ü鬀 ÅÇôÀÎòÐŧ¾¡Î ±ØòÐôÀÊÅí¸Ùõ §¿÷ò¾¢Â¡¸×õ Өȡ¸×õ «¨Á ÅÆ¢ÅÌìÌõ. (I) ÍÕì¸Á¡¸ ¯¨Ãò¾ø ±Ø¾ôÀÎõ ¸ðΨøû ŨÃÂÚì¸ôÀð¼ ¦º¡ø ±ñ½¢ì¨¸¨Â «¾¢¸õ Á¢¸¡Áø ¸ÅÉ¢òÐì ¦¸¡ûǧÅñÎõ. ÜÎÁ¡ÉŨà ÍÕì¸Á¡¸×õ Å¢Çì¸Á¡¸×õ ¸ðΨà «¨Á¾ø º¢ÈôÒ. (II) ¾É¢ò¾ý¨Á ¸ðΨáÇâý ¾É¢ò¾ý¨Á ¸ðΨâø À¢Ã¾¢ÀÄ¢ì¸ §ÅñÎõ. ¾É¢ò¾ý¨Á þÂøÀ¡¸ þÕì¸ §ÅñΧÁÂýÈ¢ ¡¨ÃÔõ À¢ýÀüÈ¢ ±Øоø ܼ¡Ð. ±ó¾ì ¸ðΨà ±ØО¡Öõ ´ù¦Å¡ÕÅÕõ ¾Á째 ¯Ã¢Â À¡½¢¨Â ¿¢÷½Â¢òÐì ¦¸¡ñÊÕôÀ÷. º¢ÄÕìÌ þó¾ôÀ¡½¢ «Å÷¸Ù¨¼Â º¢ó¾¨É¢ý Å¢¨ÇÅ¡¸ þÕì¸ìÜÎõ. §ÅÚ º¢ÄÕìÌ þó¾ô À¡½¢ þý¦É¡ÕŨÃô À¢ýÀüÚž¡¸ «¨Áó¾¢ÕìÌõ. «ôÀʧ þÕó¾¡Öõܼ, ¸ðΨà ±ØЧš÷ìÌî ÍÂÁ¡¸ º¢ó¾¢ìÌõ ¬üÈø þÕìÌÁ¡Â¢ý, ¡¨Ãô À¢ýÀüÈ¢ ±Øи¢ýÈ¡§Ã¡ «ÅÕ¨¼Â À¡½¢Â¡¸ ÓبÁ¡¸ «¨ÁóÐÅ¢¼¡Áø ¾ü¸¡òÐì ¦¸¡ûÅ÷. ¿¢îºÂÁ¡¸ ±ØЧšâý ¾É¢ò¾ý¨Á ¦ÅÇ¢ôÀ¼§Å ¦ºöÔõ. ¬É¡ø, «ôÀÊî ÍÂÁ¡¸î º¢ó¾¢ìÌõ ¬üÈø «üÈÅ÷¸û ¦ÅÚÁ§É þý¦É¡ÕÅÕ¨¼Â À¡½¢¨Âô À¢ýÀüÈ¢ ¸ðΨà ±ØКá¢ý «ó¾ì ¸ðΨà ͨÅÂüȾ¡¸ô §À¡öÅ¢Îõ. þÐ “¸¡É Á¢ġ¼ì ¸ñÊÕó¾ Å¡ý§¸¡Æ¢...’ ¸¨¾Â¡¸¢Å¢Îõ. ¾¢Õ.Å¢.¸, Á¨ÈÁ¨ÄÂʸû, «È¢»÷ «ñ½¡ §À¡ý§È¡Ã¢ý ¾É¢ò¾ý¨Á «Å÷¸ÇÐ ±Øò¾¢ø À¢Ã¾¢ÀÄ¢ôÀ¨¾ ¿¡õ «È¢§Å¡õ. ´Õ º¢Èó¾ ¸ðΨè ¯ÕÅ¡ìÌÅÐ ±ýÀÐ ±Ç¢¾¡É ¸¡Ã¢ÂÁýÚ ±ýÀÐ þô§À¡Ð Å¢Çí¸¢Â¢ÕìÌõ. þó¾ô À½¢¨Â ÓبÁ¨¼Âî ¦ºö þýÛõ ´Õ º¢Ä ÌÈ¢ôÒ¸û §¾¨ÅôÀθ¢ýÈÉ. «Åü¨Èò ¦¾¡¼÷óÐÅÕõ «Ä¸¢É¢ø À¡÷ô§À¡õ. −ÎÀ½¢ 1 ¿ýëÄ¡÷ ŨÃÂÚò¾ 10 «Æ̸Ùõ ±ùÅ¡Ú ´Õ ¸ðΨèÂî º¢ÈôÀ¢ì¸ ¯¾×õ ±ýÀ¾¨É Å¢Çì̸. −ÎÀ½¢ 2 ´Õ º¢Èó¾ ¸ðΨâý ÜÚ¸û ¡¨Å ±Éò ¦¾¡ÌòÐì ÜÈ×õ.
 • 13 ¸Õò¾¡¼ø ÀÂÛûÇÅü¨È§Â º¢ó¾¢ò¾ø ÀÂÛûÇÅüȧ ±Øоø ±Ûõ ÀÆì¸õ ´Õ ÀÂÛûÇ ºÓ¾¡Âò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌõ. Ţš¾¢ò¾¢Î¸. Ò¾¢÷ 1. ÁÉò¾¢ø §¾¡ýÚõ ±ñ½í¸û þÃñΠŢ¾Á¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀÎõ. «¨Å ¡¨Å? (I) __________________________________________________________________ (II) __________________________________________________________________ 2. ´Õ ¦À¡Õ¨ÇôÀüÈ¢î º¢ó¾¢òÐ, º¢ó¾¢ò¾Åü¨È ´ØíÌôÀÎò¾¢ ±ØÐÅÐ ¸ðΨà ±ýÚ ÜÈ¢ÂÅ÷ ¡÷? ________________________________________________________________________ 3. ´Õ ¸ðΨà ´Õ ¦À¡Õû ÀüȢ¾¡ö þÕì¸ §ÅñÎõ ±ýÀÐ ¸ðΨâý ____________________________________________________ ±Ûõ ¾ý¨Á¢¨Éô À¢Ã¾¢ÀĢ츢ýÈÐ. 4. º¢Èó¾ ¸ðΨâý ÜÚ¸Ùû ______________________________________ ¿ýëÄ¡÷ ÜÚõ ӨȢý ¨ÅôÒ ±ýÀ¾¨Éî Íðθ¢ýÈÐ. ±ýÀÐ 5. ¸ðΨâø ÜÈô¦ÀÚõ Å¢ÅÃí¸û º¢ÈôÒô ¦ÀÈ ___________________________, ________________________, ___________________________ ±Ûõ ÜÚ¸û þ¨½ì¸ôÀ¼ §ÅñÊÂÐ «Åº¢ÂÁ¡¸¢ýÈÐ. 6. ¸ðΨâý º¢Ä Àò¾¢¸û ¿£ñÎõ º¢Ä Àò¾¢¸û ÌÚ¸¢Ôõ ___________________________________ ±Ûõ ÜÚ ¾ü¸¡ì¸ôÀÎõ. «¨Áó¾¢ÕôÀ¢ý 7. ‘Å¢ÇíÌ ¯¾¡Ã½õ’ ±Ûõ ¿ýëġâý ÜüÚ ÅÄ¢ÔÚòÐõ ÜÚ Â¡Ð? ________________________________________________________________________ 8. ¸ðΨÃô ¦À¡Õû §¿÷ò¾¢Â¡¸ Å¢Åâì¸ôÀðÊÕôÀ¢ý ¸ðΨâý ±Ûõ ¾ý¨Á¨Â ¯Ú¾¢ÀÎòÐõ. ŨÃÂÚì¸ôÀðÎ, ¸Õòиû ¦ºÈ¢Å¡¸ __________________________________________ 9. ¸ðΨà ŨþĢý §À¡Ð ¾Å¢÷ì¸ôÀ¼ §ÅñÊ «ÚŨ¸ À¢¨Æ¸û ¡¨Å? (I) _________________________________________________________________ (II) _________________________________________________________________ (III) _________________________________________________________________ (IV) _________________________________________________________________
 • 14 (V) _________________________________________________________________ (VI) _________________________________________________________________ 10. ¸ðΨâý ________________________ À¢Ã¾¢ÀÄ¢ôÀ¾¡¸ «¨ÁÔõ. ±ýÀÐ ¸ðΨà ±ØÐÀÅâý ¸Õò¨¾ô ¸Õ¡ü¸û/ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸û ¸ðΨà Àò¾¢Â¨ÁôÒ ±ØòÐò¾¢Èý ´ØíÌ À¨¼ôÀ¡üÈø ¦À¡Õð¦À¡Ä¢× ±Ç¢Â¿¨¼ ¿ýɨ¼ þɢ ¾Á¢ú «Ç×Á¢¸¡¨Á ÀòÐìÌüÈõ ¦À¡Õò¾Å£¾õ ÀòÐ «ÆÌ À¨¼òÐ ¦Á¡Æ¢ì ¸¢ÇÅ¢ §¸¡ôҨà º¡Ãõ 1. ¸ðΨà ±ýÀÐ ¯Ú¾¢¦Á¡Æ¢, ¯ñ¨Á츨¾, À¨¼òÐ ¦Á¡Æ¢ì ¸¢ÇÅ¢, §¸¡ôҨà ±ÉôÀÎõ. 2. §¸¡ôҨà ±Ûõ ¦º¡ø¨Ä ӾĢø ÀÂýÀÎò¾¢ÂÅ÷ Á¨ÈÁ¨ÄÂʸû. 3. ¸ðΨà ²ü¦¸É§Å ¬Ã¡öóÐ ¦¾Ç¢ó¾Åü¨È ±ÎòÐìÜÚõ ¾ý¨ÁÂÐ. 4. ´Õ ¦À¡Õû ÀüÈ¢ Өȡ¸ì ¸ðΨÃôÀÐ ¸ðΨÃ. 5. ¸ðÎ째¡ôÒ¼ý À¨¼ì¸ôÀÎÅÐ ¸ðΨÃ. 6. ¸.º¢Å¾õÀ¢ ¸ðΨà ÀÌôÀ¡öÅ¢ü¸¡É ´Õ ÅÊÅõ ±ýÈ¡÷. 7. ¸ðΨà º¢ÈôÒÈ «¨Á ¿ýëÄ¡÷ ÜȢ 10 «Æ̸Ùõ 10 ÌüÈí¸Ùõ ӾĢø ¬Ã¡ÂôÀ¼ §ÅñÎõ. 8. ±ØÐÅÐ ¦ÅÚõ ¦À¡ØÐ §À¡ìÌ «õºõ ÁðÎÁøÄ. þÐ ¿¡õ À¢È§Ã¡Î ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÇò §¾¨ÅôÀÎõ. 9. ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ç¢Öõ þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢¸Ç¢Öõ ¸ðΨà ±Ø¾ ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀθ¢ÈÐ. 10. ´Õ ¸ðΨà ÓØÅÐõ ´Õ ¦À¡Õû ÀüȢ¾¡¸ «¨Á §ÅñÎõ
 • 15 11. ¸ðΨâý ¸Õòиû ¦ºÈ¢Å¡¸ Å¢Åâì¸ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ. 12. ¸ðΨâø Å¢Åâì¸ôÀÎõ ¸Õòиû Өȡ¸ «¨Á §ÅñÎõ. 13. ¸Õòи¨Çî º¢Ú º¢Ú Àò¾¢¸Ç¡¸ ÅÊŨÁì¸ §ÅñÎõ. 14. ¸ðΨà −Ä츽ô À¢¨Æ¢ýÈ¢ ŨÃÂôÀ¼ §ÅñÎõ. 15. ¸ðΨâý º¢Ä Àò¾¢¸û ÌÚ¸¢Ôõ º¢Ä ¿£ñÎõ «¨Áó¾¢Õò¾ø ¿Äõ. 16. ¸ðΨâý ÓÊ× ®÷ôÒ¨¼Â¾¡¸ «¨Á §ÅñÎõ. 17. ¸ðΨáÇâý ¾É¢ò¾ý¨Á ±Øò¾¢ø À¢Ã¾¢ÀÄ¢ì¸ §ÅñÎõ. 18. ¸ðΨà ±ØО¡ø ±ØЧš÷ º¢ó¾¨É ¬üÈø ¦ÀÕÌõ; ¦Á¡Æ¢ ÅÇõ ¦ÀÚõ. ¾ýÁ¾¢ôÀ£Î 1. ¸ðΨÃôÀÐ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? 2. ¾Á¢ú ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸û ±ØòÐò ¾¢ÈÉ¢ø «¨¼Â §ÅñÊ þÚ¾¢ ¿¢¨Ä ¡Ð? 3. ‘ÍÕí¸î ¦º¡øÄ¢ Å¢Çí¸ ¨Åò¾ø’ ±Ûõ ¿ýëġâý ÜüÚ ±¾¨É ¯½÷òи¢ýÈÐ? Ш½áüÀðÊÂø ¦Á¡Æ¢»¡Â¢Ú »¡.§¾Å§¿Âô À¡Å¡½÷.(2002). ¸ðΨà ±ØÐÅÐ ¦ºý¨É:¦¾ýÉ¢ó¾¢Â ¨ºÅò¾¡ó¾ áüÀ¾¢ôÒì ¸Æ¸õ, Ä¢Á¢¦¼ð. ±ôÀÊ? ¬º¢Ã¢Â÷ ÌØ.(1979). Á¸Ãõ ±ØÐÅÐ ±ôÀÊ? ¦¾¡Ì¾¢ 2. ¦ºý¨É : ÀÆÉ¢ÂôÀ¡ À¢Ã¾÷Š ¦Á¡Æ¢»¡Â¢Ú,»¡.§¾Å§¿Âô À¡Å¡½÷.(1990). ¯Â÷¾Ãì ¸ðΨà ¦ºý¨É:¦¾ýÉ¢ó¾¢Â ¨ºÅò¾¡ó¾ áüÀ¾¢ôÒì ¸Æ¸õ, Ä¢Á¢¦¼ð. þÄ츽õ Á¨ÈÁ¨Ä «Ê¸û. (2000). «È¢×¨Ãì ¦¸¡òÐ. ¦ºý¨É: Óø¨Ä ¿¢¨ÄÂõ. À¢.º¢.¸§½ºý. (1994). Á¡½Å÷¸Ùì¸¡É Ð÷¸¡§¾Å¢ À¢Ã¢ñ¼÷Š. ¸ðΨøÙõ À¢üº¢ ӨȸÙõ. ¦ºý¨É:
 • 16 «ÄÌ 2 Àò¾¢¨ÁôÒ ¸üÈø §ÀÚ þùÅĸ¢ý þÚ¾¢ìÌû 1. Àò¾¢Â¨ÁôÒ ±ýÈ¡ø ±ýÉ ±ýÀ¨¾ Å¢ÇìÌÅ£÷. 2. Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ý ¦¿È¢Ó¨È¸û ÀðÊÂÄ¢ÎÅ£÷. 3. Àò¾¢ Ũ¸¸¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ£÷ «È¢Ó¸õ ´Õ ¸ðΨâý ŨÃÅ¢Ä츽õ, ¯ûǼì¸õ §À¡ýÈÅü¨È Óý¨É «Ä¸¢É¢ø ¬Ã¡ö󧾡õ. ´Õ ¦À¡Õ¨Çô ÀüȢ ÀÄ ¸Õòи¨Ç þ¨½òÐì §¸¡¨ÅÀ¼ì ÜÚŧ¾ ¸ðΨáÌõ ±É ÓýÒ ¸¡ñ§¼¡õ. þôÀÊìÜÈ ÓüÀÎõ§À¡Ð ±ñ½ò¾¢ø §¾¡ýÚõ «ò¾¨É ¸Õòи¨ÇÔõ ´§Ã ãø ´Õ Àò¾¢Â¢ø ÜÈÅ¢¨ÆÅÐ º¢È측Ð. ²¦ÉÉ¢ø º¢üº¢Ä §¿Ãí¸Ç¢ø ¿¡õ ÜÈÅ¢¨ÆÔõ Å¢ÀÃí¸û Á¢¸ì ̨ÈÅ¡¸×õ, ÀÄ ºÁÂí¸Ç¢ø «¾¢¸Á¡¸×õ «¨ÁÂìÜÎõ. «ùÅ¡¦ÈÉ¢ø ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ´§Ã Àò¾¢Â¢ø ±Ø¾¢Å¢Î§Å¡Á¡É¡ø «¾¨É Å¡º¢ôÀÅ÷¸û Àâ¾Å¢òÐô §À¡Å¡÷¸û. ¬¸§Å ¿¡õ ±Ø¾ / ÜÈ Å¢¨ÆÔõ ¸Õòи¨Ç Ó¨ÈôÀÎò¾¢ §¿÷ò¾¢Â¡¸ì ÜÈ ÅÆ¢ÅÌôÀ§¾ Àò¾¢Â¨ÁôÒӨȡÌõ. º¢ó¾¢ì¸×õ ¯í¸ÙìÌ ±ô§À¡¾¡ÅÐ Á¢¸ ¿£ÇÁ¡É ¸ðΨøû Å¡º¢ò¾ «ÛÀÅõ ¯ñ§¼¡? Å¡º¢òÐ ÓÊó¾Ðõ ‘³§Â¡’ ãîÍ Å¡í̸¢È§¾ ±ýÚ º¢ó¾¢ò¾Ðñ§¼¡? ºüÚô À¢ý§É¡ì¸¢ô À¡Õí¸û. «¨Å ±ó¾ Á¡¾¢Ã¢ì ¸ðΨøû? ¬†¡, «¨Å¦ÂøÄ¡õ Ó¨ÈÂ¡É Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ø ŨÃÂôÀ¼¡¾ ¸ðΨøû «øÄÐ Á¢¸ ¿£ÇÁ¡É Àò¾¢¸û ¦¸¡ñ¼ ¸ðΨøû ±ý¸¢È£÷¸Ç¡? ¬Á¡õ ¯¨Ã¿¨¼Â¢ø «¨Áó¾ ±ó¾ µ÷ ±ØòÐô ÀÊÅÓõ Ó¨ÈÂ¡É Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ø «¨Áó¾¢Õì¸ §ÅñÊÂÐ «Åº¢ÂÁ¡¸¢ýÈÐ. þø¨Ä¡¢ý ÀÊôÀÅ÷ ¸ÅÉõ º¢¾È×õ ¬÷Åõ ÌýÈ×õ ÅÆ¢ÅÌòРŢÎõ ¬¸§Å Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾Ôõ «¾ý ¦¿È¢Ó¨È¸û ÀüÈ¢Ôõ þùÅĸ¢É¢ø ºüÚ ¬ÆÁ¡¸ ¬Ã¡ö§Å¡õ šã÷!
 • 17 ¯ûǼì¸õ −ùÅĸ¢É¢ø ¿¡õ Àò¾¢Â¨Áô¨À ¯ÕÅ¡ìÌõ§À¡Ð ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÇ §ÅñÊ «ÊôÀ¨¼ì ÜÚ¸û, ¦¿È¢Ó¨È¸û ¬¸¢ÂÅü¨È ¬Ã¡Â×û§Ç¡õ. −ôÀ½¢Â¢ý§À¡Ð ¿¡õ ¬Ã¡Â §ÅñÊ Ó츢Âò ¾¨ÄôÒ¸û ¸£§Æ ŨÃÂÚì¸ôÀðÎûÇÉ. 1. Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ý ŨÃÅ¢Ä츽õ 2. Àò¾¢Â¨ÁôÒ ¦¿È¢Ó¨È¸û 3. Àò¾¢ Ũ¸¸û ¯ðÀ¢Ã¢× 1 : Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ý ŨÃÅ¢Ä츽õ Àò¾¢Â¨Áô¨Àò §¾Å§¿Âô À¡Å¡½÷ À¡¸¢Â¨ÁôÒ ±ýÀ¡÷. ±ô¦À¡Õ¨ÇôÀüÈ¢ ±Ø¾¢É¡Öõ, «ô¦À¡Õû ÀüȢ ¸Õòи¨Ç¦ÂøÄ¡õ §¸¡¨ÅÀ¼ «¨ÁòÐì ¦¸¡ñÎ, ´ù¦Å¡ý¨ÈÔõ ÀüÈ¢ þÂýÈ «Ç× «øÄÐ §ÅñÎÁÇ× ¾É¢ò¾É¢ô À̾¢Â¡¸, ´ù¦Å¡Õ š츢Âò¦¾¡Ì¾¢Â¡¸ ŨÃÅÐ À¡¸¢Â¨ÁôÒ «øÄÐ À¡¸¢Å¨ÃÅ¡Ìõ ±ýÚ «Å÷ ¾ÁÐ ¯Â÷¾Ãì ¸ðΨà þÄ츽õ ±ýÛõ áÄ¢ø ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ¡÷. «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¯¨Ã¿¨¼Â¢ø «¨Áó¾ «¨ÉòÐ ±ØòÐô ÀÊÅí¸Ùõ (¸ðΨà «øÄÐ ¸Ê¾õ) Àò¾¢Â¨ÁôÒ Ó¨È¨Â «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÊÕì¸ §ÅñÊÂÐ «Åº¢ÂÁ¡¸¢ýÈÐ. ´Õ ¸Õò¾¢¨Éì ÌÈ¢ò¾ ÀÄ Å¡ì¸¢Âí¸Ç¢ý ¦¾¡Ì¾¢ Àò¾¢Â¡Ìõ. ´Õ Àò¾¢Â¢ø ÀÄ Å¡ì¸¢Âí¸û «¨Áó¾¢ÕìÌõ. ´ù¦Å¡Õ š츢ÂÓõ ¦À¡Õû ¦¾¡¼÷Ò¨¼ÂÉÅ¡ö þÕì¸ §ÅñÎõ. «¨ÉòРš츢Âí¸Ùõ ´§Ã ¸Õò¾¢¨É§Â¡ ¦ºö¾¢¨Â§Â¡ ÜÈ §ÅñÎõ. ÜÈôÀÎõ ¦ºö¾¢Â¢ý þÂøÀ¢ü§¸üÀô Àò¾¢ À¢Ã¢ì¸ôÀÎõ. ´Õ ¦ÀÕí¸Õò¾¢ø ÀÄ ¯ð¸ÕòÐ þÕìÌÁ¡É¡ø «Åü¨È ¦Åù§ÅÚ Àò¾¢Â¢ø «¨Áì¸ §ÅñÎõ. þùÅ¡Ú Ó¨ÈÂ¡É Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ø ±Ø¾ôÀð¼ ±ùŨ¸ ±ØòÐô ÀÊÅÓõ ÀÊôÀ¾üÌ ±Ç¢¨Á¡¸ þÕôÀÐ ¾¢ñ½õ. ÀÊôÀÅÕìÌõ ±ØòÐôÀÊÅò¾¢ý ¦À¡Õû «øÄÐ ¯ûǣΠ±Ç¢¾¢ø Å¢ÇíÌõ. À¡÷ôÀ¾üÌ §¿÷ò¾¢Â¡¸ þÕôÀ§¾¡Î ÁðÎÁ¢ýÈ¢ «¾¨Éô ÀÊôÀÅÕõ §º¡÷Å¢ýÈ¢ô ÀÊòÐî ¦ºøÄ ²ÐÅ¡¸ «¨ÁÔõ. ¬¸§Å, ¯¨Ã¿¨¼Â¢ø «¨Áó¾ «¨ÉòÐ ±ØòÐô ÀÊÅí¸Ùõ Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ø «¨Á §ÅñÊÂÐ «Åº¢ÂÁ¡¸¢ýÈÐ.
 • 18 ¯ðÀ¢Ã¢× 2 : Àò¾¢Â¨ÁôÒ ¦¿È¢Ó¨È¸û µ÷ ±ØòÐôÀÊÅõ «øÄÐ ¸ðΨà Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ø ±Ø¾ §ÅñÊ «Åº¢Âò¨¾ ¯½÷óÐ ¦¸¡ñË÷¸Ç¡? Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ý «Åº¢Âò¨¾ ÁðÎõ ÒâóÐ ¦¸¡ñ¼¡ø §À¡¾¡Ð. Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ý ¦¿È¢Ó¨È¸Ùõ ¦¾Ã¢Â §ÅñÎÁøÄÅ¡? Å¡Õí¸û «¨Å ±ýÉ ±ýÚ þô§À¡Ð ¸¡ñ§À¡õ. ´Õ ¿øÄ Àò¾¢Â¨ÁôÒ ±ýÀРӨȡ¸, §¿÷ò¾¢Â¡¸ ¿¢ÚÅôÀð¼ ţΠ«øÄÐ ¸ð¼¼ò¨¾ô §À¡ýÈÐ ±ý¸¢È¡÷ «Å¡í º¡Ã¢Â¡ý. ±òШ½î º¢Èó¾ ¾ÇÅ¡¼ô ¦À¡Õû¸û ¦¸¡ñ¼ Å£¼¡Â¢Ûõ «¾ý ¯Ú¾¢, ¾Ãõ, §¾¡üÈî º¢ÈôÒô §À¡ýÈ ÜÚ¸û «ì¸ð¼¼ò¨¾ ¿¢ÚŢ ¿Àâý ¾¢È¨Á¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢§Ä§Â «¨ÁÔõ. «Ð§À¡Ä§Å, §¾¨ÅÂ¡É ¸Õòиû, ¦ºö¾¢¸û ¦¸¡ñΠŨÃÂôÀð¼ ±ØòÐôÀÊÅÁ¡Â¢Ûõ «¾ý º¢ÈôÒõ, ÀÊôÀÅâý ¸ÅÉò¨¾ ®÷ìÌõ ¬üÈÖõ º¢Èó¾ Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢¨Éì ¨¸Â¡ñÎ ±ØÐõ ¬üÈøÁ¢ì¸ ´Õ À¨¼ôÀ¡º¢Ã¢Ââý ¨¸Â¢§Ä§Â «¼í¸¢ÔûÇÉ. «ôÀÊ¡¢ý º¢Èó¾ Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ý ¦¿È¢Ó¨È¸û ¡¨Å? þ§¾¡ «¨Å ¸£§Æ ÅÆí¸ôÀðÎûÇÉ. (I) Àò¾¢¦Â¡Õ¨ÁôÀ¡Î ¦À¡ÐÅ¡¸§Å ¸ðΨà ±Ø¾ò ¦¾¡¼íÌõ Óý ºð¼¸õ «¨Áô§À¡õ. «ô¦À¡Ø§¾ ¸ðΨâø Ţš¾¢ì¸ôÀÎõ ´ù¦Å¡Õ ¸Õò¾¢üÌõ ´Õ Àò¾¢¦ÂÉ ÓÊ× ¦ºöÐŢΧšõ. ²¦ÉÉ¢ø, ´Õ Àò¾¢Â¢ý Ó츢Âô Àí§¸ ´Õ ¸Õò¨¾ «Äº¢ ¬Ã¡öž¡Ìõ. “´Õ š츢Âõ ´§Ã ¯ñ¨Á¨Â «øÄРŢ¾¢¨Âô ÀüȢ¢ÕôÀЧÀ¡Ä ´Õ Àò¾¢Ôõ ´§Ã ¦À¡Õ¨Ç «øÄÐ ¦À¡ÕðÜÈ¡¸¢Â ¸ÕòÐô ÀüȢ¢Õò¾ø §ÅñÎõ. þÐ Àò¾¢¦Â¡Õ¨ÁôÀ¡Î ±ÉôÀÎõ,” ±ý¸¢È¡÷ À¡Å¡½÷. ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Ôõ ÀÄ Å¡ì¸¢Âí¸Ç¢ý ¦¾¡Ì¾¢ ±É Óý§À ¸ñ§¼¡õ «øÄÅ¡? «ôÀʦÂÉ¢ø, «¾ý ´ù¦Å¡Õ š츢ÂÓõ ´§Ã ¸Õò¨¾ôÀüÈ¢ Å¢ÅâôÀ¾¡¸ «¨Á §ÅñÎõ. ¸ÕòÐ ÓبÁì ¦¸¡ñ¼ Àò¾¢§Â Àò¾¢Â¡Ìõ. «ÊôÀ¨¼ì ¸Õòи¨Ç ÅÄ¢ÔÚò¾ ¦¾¡¼÷ÒûÇ Ð¨½ì¸Õòи¨Ç «øÄÐ º¡ýÚ ¸Õòи¨Ç þ¨½òÐì ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ¬É¡ø, ´Õ ¸ÕòÐ, ÀÄ ¯ð¸Õòи¨Ç ¯ûǼ츢¾¡Â¢ý «¨Å ´ù¦Å¡ýÚìÌõ ´Õ Àò¾¢Â¨Áì¸ §ÅñÎõ. ÍÕì¸Á¡¸î ¦º¡øÄ §ÅñÎÁ¡Â¢ý ´Õ Àò¾¢Â¢ø ´ýÚìÌõ §ÁüÀð¼ ¸Õòиû Å¢ÅâôÀ¨¾ò ¾Å¢÷ì¸ §ÅñÎõ. þø¨Ä¦ÂÉ¢ø Àò¾¢Â¢ý «ÊôÀ¨¼ §¿¡ì¸õ ¿¢¨È§ÅÈ¡Ð. ÀÊôÀÅâý ¸ÅÉõ º¢¾Úõ. ¬¸§Å, ¨¸Â¡ÇôÀÎõ ¸Õò§¾¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â š츢Âí¸û ÁðΧÁ ¯ûǼ츢¢Õò¾Ä¢ý ÅÆ¢§Â ´Õ Àò¾¢Â¢ý ´Õ¨ÁôÀ¡Î ¯Ú¾¢ôÀÎò¾ôÀÎõ. ´ù¦Å¡Õ ¸Õò¾¢¨ÉÔõ Өȡ¸ò ¾É¢ò¾É¢§Â Àò¾¢¸Ç¢ø Å¢ÅâôÀ¾¢É¡ø ¸ðΨáÇâý º¢ó¾¨É§Â¡ð¼ò¨¾ô ÀÊôÀÅÕõ ÓبÁ¡¸ ¯öòнà ÓÊÔõ. ¸£§Æ Ó.Å.Å¢ý ¸ðΨâý ´Õ À̾¢Â¡¸ ´Õ Àò¾¢ ÅÆí¸ôÀðÎûÇÐ. Àò¾¢¨Â ӾĢø Å¡º¢Ôí¸û.
 • 19 ‘¯Ä¸õ, ÅÃ× ¦ºÄ×ì ¸½ìÌô À¡÷츢ÈÐ. ´ÕÅ÷ ¯Ä¸ò¾¢ø À¢ÈìÌõ§À¡Ð ¦¸¡ñÎ Åó¾Ð þø¨Ä. þÈìÌõ§À¡Ð ¦¸¡ñÎ §À¡ÅÐ þø¨Ä. þ¨¼¿Î§Å, Å¡Øõ þó¾ Å¡úÅ¢ø «ó¾ ´ÕÅ÷ ¯Ä¸ò¾¢¼Á¢ÕóÐ ±ùÅǧš ¦ÀüÚì ¦¸¡û¸¢È¡÷. ¯Ä¸ò¾¢üÌõ ±ùÅǧš ¾Õ¸¢È¡÷. «Å÷ ¯Ä¸ò¾¢¼ý ¦ÀüÈ ¯½×, ¯¨¼ ӾĢ ±øÄ¡õ ¯Ä¸ò¾¢ý ¸½ì¸¢ø ¦ºÄ× ¨Åì¸ôÀθ¢ÈÐ. ¯Ä¸ò¾¢üÌ «Å÷ ¾ó¾ ¯¨ÆôÒ, ¯¾Å¢ ±øÄ¡õ «ó¾ì ¸½ì¸¢ø ÅÃ× ¨Åì¸ôÀÎõ. ¯¨Æ측Áø Å¡Øõ §º¡õ§ÀÈ¢¸Ç¢ý ¸½ìÌ «ó¾ §À§ÃðÊø ÅèÅÅ¢¼î ¦ºÄ× Á¢Ì󾾡¸ þÕìÌõ. ¯Ä¸ì ¸½ì¸¢ø «Å÷¸û ¸¼É¡Ç¢¸û. ¯¨ÆòÐ ÅÂ¢Ú ÅÇ÷ìÌõ ÀÄÕ¨¼Â ¸½ìÌ «ùÅ¡Ú þÕ측Ð. «Å÷¸Ç¢ý ÅÃ× ¦ºÄ×ì ¸½ìÌî ºÃ¢Â¡¸¢ Ţθ¢ÈÐ. «ó¾ì ¸¼É¡Ç¢¸¨ÇÔõ ºÃ¢Â¡Ç¢¸¨ÇÔõ ¯Ä¸õ ÁÈóРŢθ¢ÈÐ. ¬É¡ø, º¢ÄÕ¨¼Â ¸½ìÌ ¯Ä¸ô §À§ÃðÊø ¦ºÄ¨ÅÅ¢¼ ÅÃ× Á¢Ì󾾡¸ þÕ츢ÈÐ. «ò¾¨¸Â ¦¸¡¨¼Â¡Ç¢¸¨Ç ¯Ä¸õ ±ýÚõ ÁÈÅ¡Áø §À¡üÚ¸¢ÈÐ. þó¾ô §À¡üÚ¾§Ä ‘Ò¸ú’ ±ýÚ ÜÈôÀθ¢ýÈÐ.’ (¼¡ì¼÷ Ó.Å.) §Áü¸ñ¼ ±ÎòÐ측ðÊø ‘Ò¸ú’ ±ýÈ¡ø ±ýÉ ±ýÚ Å¢Çì¸ôÀÊÕ츢ýÈÐ. ¸ÕòÐ ÓبÁ ¦ÀüÈ À̾¢§Â À̾¢Â¡Ìõ. ´ù¦Å¡Õ ¸Õò¨¾Ôõ ´Õ Àò¾¢Â¡¸ Å¢ÇìÌŨ¾ Ó.Å. ¿¨¼Â¢ø ¸¡½Ä¡õ. þ·Ð þÅÃÐ ¿¨¼Â¢ý º¢ÈôÀ¢ÂøÀ¡Ìõ. (II) ´ØíÌ Àò¾¢¦Â¡ØíÌ «øÄÐ ¸Õò¦¾¡ØíÌ ±ýÀÐ Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ø ¿¡õ ¸¡½ô§À¡Ìõ þÃñ¼¡ÅÐ ¦¿È¢Ó¨È¡Ìõ. þ·Ð «¸¦Å¡ØíÌ, ÒȦšØíÌ ±É þÕŨ¸ôÀÎõ. ´Õ Àò¾¢ìÌû§Ç§Â «¨Áó¾¢ÕìÌõ ¸Õò¦¾¡ØíÌ, «¸¦Å¡ØíÌ ±ÉôÀÎõ. ´Õ Àò¾¢Ìû§Ç§Â «¨Áó¾¢ÕìÌõ š츢Âí¸û «ôÀò¾¢ Å¢ÇìÌõ ¸Õò§¾¡Î ²Ã½ò¦¾¡¼÷Ò âñÊÕôÀ¾¨É þÐ ÌȢ츢ýÈÐ. ´Õ Àò¾¢Â¢ý Ó¾ø š츢Âõ Àò¾¢Â¢ý ¸Õò¨¾ò ¦¾¡¼íÌž¡¸ «¨Á §ÅñÎõ. þÐ ÀÊôÀÅâý ÁÉò¨¾ ®÷òÐ ¬÷Åò¨¾ò àñ¼§ÅñÎõ. þ¨¼Â¢ø ÅÕõ š츢Âí¸û «ó¾ ¬÷Åò¨¾ §ÁÖõ ÅÇôÀÎò¾ ¯¾Å§ÅñÎõ. §ÁÖõ þó¾ š츢Âí¸û Àò¾¢Â¢ý ¦À¡Õ𦾡¼÷ º¢¾È¡Ð, «ì¸Õò¾¢¨É Å¢Åâ츧š Å¢Ç츧š §ÅñÎõ. þÚ¾¢ š츢Âõ «ùÅ¡÷Åò¨¾ ÓبÁôÀÊò¾¢ ÓÊòÐ ¨ÅôÀ¾¡¸ þÕì¸ §ÅñÎõ. “À¢ïÍ §¾¡ýÈ¢ì ¸¡Â¡öô ÀÕòÐì ¸É¢Â¡öô ÀØò¾¡ü§À¡ø, À¡¸¢ì ¸ÕòÐõ ÓýÒ §¾¡ýÈ¢, Өȧ ÅÇ÷óÐ ÓÊÅ¢ø Ó¾¢Ã §ÅñÎõ,” ±ý¸¢È¡÷ À¡Å¡½÷. ¬¸§Å, ¸ðΨâø ´Õ Àò¾¢Â¢ý ¸Õò§¾¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â š츢Âò¨¾ò ¾Å¢÷òÐ ²¨É š츢Âí¸û þ¼õ ¦ÀÚÁ¡É¡ø «Ð Àò¾¢Â¢ý «¸¦Å¡Øí¨¸î º£÷̨ÄòÐ Å¡º¢ôÀÅâý ¸Õò¨¾î º¢¾ÈÊòÐÅ¢Îõ.
 • 20 §ÁüÜȢ «¸¦Å¡ØíÌ ¯Ú¾¢ôÀÎò¾Ä¡õ. ±Ûõ ÜÚ Àò¾¢Â¢ø ¿¢¨Ä¦ÀÚŨ¾ ¿¡õ ±ùÅ¡Ú º¢Ä §¿Ãí¸Ç¢ø ´Õ Àò¾¢Â¢ø ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ´Õ ¦º¡ø¨Ä§Â¡ ¦º¡ü¦È¡¼¨Ã§Â¡ Á£ñÎõ Á£ñÎõ ¿¡õ ±Ø¾¢ì ¦¸¡ñÎ §À¡Å¾ýÅÆ¢ š츢Âí¸Ù츢¨¼§Â ²Ã½ò¦¾¡¼÷¨À ¯ÕÅ¡ì¸ þÂÖõ. ¸£ú측Ïõ Àò¾¢¨Â ¯üÚ§¿¡ì̸. «ýÀ¢ý À¢¨½ôÀüÈ þøÄÈ Å¡ú쨸 «ýÒûÇ þøÅ¡úÅ¡ÌÁ¡? «ýÀ¢øÄ¡ Å¡ú×¾¡§É «Ð? «ùÅýÀ¢øÄ¡ Å¡ú× ¦ÅÇ¢ôÀ¡÷¨ÅìÌ ¿øÄ þøÄÈõ§À¡ø §¾¡ýÚõ. ¦ºÅ¢¼ý ¸¡Ð¸Ç¢Öõ, Ìռɢý ¸ñ¸Ç¢Öõ ¦ÅÇ¢ò§¾¡üÈò¾¢ø ±Ð×õ ¦¾Ã¢Â¡Ð. ±É¢Ûõ, «Å÷¸û ¸ñ¸Ùõ, ¸¡Ð¸Ùõ ÀÂÉ¢øÄ¡ ¯ÚôÒ¸û ±ýÀÐ ¯ñ¨Á. «¨¾ô §À¡ý§È «ýÀ¢øġâý þøÅ¡ú× ¦ÅÇ¢ôÀ¡÷¨ÅìÌì ̨ÈÂüÈЧÀ¡ø §¾¡ýÈ¢Ûõ, ¯ñ¨Á¢ø «ùÅ¡ú× ÀÂÉüȧ¾Â¡õ. Ìռɢý ¸ñ¸û, ¦ºÅ¢¼É¢ý ¸¡Ð¸û §À¡Ä×õ «ýÀ¢ý À¢¨½ôÀüÈ þýÅ¡ú× ±ôÀÂÛÁ¢ýÈ¢ô À¡úÀðÎô§À¡õ. þ¨¾ ÅûÙÅ÷, ‘ÒÈòÐ ¯ÚôÒ ±øÄ¡õ ±Åý ¦ºöÔõ ¡쨸 «¸òÐ ¯ÚôÒ «ýÀ¢ÄÅ÷ìÌ’ ±ýÚ ¾ÁÐ ÌÈðÀ¡Å¢ø Å¢Çì̸¢ýÈ¡÷. («ýÒº¡ø ¿ðÒ) þôÀò¾¢Â¢ø «ýÀ¢øÄ¡ þøÅ¡ú쨸ô ÀüÈ¢ì ÜÈÅÕõ ¬º¢Ã¢Â÷ ‘«ýÀ¢øÄ¡ Å¡ú×, «ýÀ¢øÄ¡ þøÅ¡ú×, «ýÀ¢ý À¢¨½ôÀüÈ þøÅ¡ú× §À¡ýÈ ´§Ã ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸Ç¢ý ãÄõ Àò¾¢Â¢ø þ¼õ ¦ÀüÚûÇ Å¡ì¸¢Âí¸Ù츢¨¼§Â ²Ã½ò¦¾¡¼÷¨À ¯Õš츢, «¸¦Å¡Øí¨¸ ¿¢¨Ä¿¡ðÊÔûÇ¡÷. §ÁÖõ µ÷ ±ÎòÐ측ð¨¼ì ¸¡ñ§À¡Á¡? ¸£ú측Ïõ Àò¾¢¨Â Å¡º¢Ôí¸û. “¸¡ó¾¢¨Â Á¸¡òÁ¡ ±ýÚ ´ÕÅ÷ −ÕÅá «¨Æ츢ýÈÉ÷? «Å¨Ã Á¸¡òÁ¡ ±ýÚ ¸ü§È¡÷ «¨Æ츢ýÈÉ÷; «øÄ¡÷ «¨Æ츢ýÈÉ÷; «È¢»÷ «¨Æ츢ýÈÉ÷; ¿¡Î «¨Æ츢ýÈÐ; ¯Ä¸õ «¨Æ츢ýÈÐ. (¼¡ì¼÷ Ó.Å.) Á£ñÎõ Á£ñÎõ ´§Ã ¦º¡ø¨Äô ÀÂýÀÎò¾¢ Àò¾¢Â¢ý «¸¦Å¡Øí¨¸ ¿¢¨Ä¿¡ðÊ¢ÕìÌõ «Æ¨¸ì ¸ñË÷¸Ç¡? þ¾¨Éò ¾Å¢÷òÐ, þ¨½ôÒî ¦º¡ü¸Ç¢ý ÀÂýÀ¡Îõ š츢Âí¸Ù츢¨¼§Â ²Ã½ò¦¾¡¼÷¨À ¿¢¨Ä¿¢Úò¾ ¯¾×õ. þ¾¢ø ¿¡õ ¸ÅÉ¢ì¸ §ÅñÊ ¦ºö¾¢ ´ýÚ ¯ûÇÐ. þó¾ þ¨½ôÒî ¦º¡ü¸¨Ç þÕŨ¸Â¡¸î ¦º¡øÄìÜÎõ. þ¨Å Àò¾¢Â¢ý ´Õ š츢Âò¾¢ø þ¼õ¦ÀÚõ ¸Õò¾¢¨É Å¢ÅâìÌõ Ũ¸Â¢ø ¦¾¡¼÷óÐÅÕõ š츢Âò¾¢ø þ¼õ ¦ÀÈÄ¡õ.
 • 21 º¢Ä ±ÎòÐ측ðÎ þ¨½ôÒî ¦º¡ü¸û: ¬É¡ø. ±É§Å, §ÁÖõ, ¦¾¡¼÷óÐ, þ¾¨Éò ¾Å¢÷òÐ ¬¸§Å, «¾É¡ø. §ÅÚº¢Ä §¿Ãí¸Ç¢ø Ó¾ø š츢Âò¾¢ø ÅÕõ ¸Õò¾¢¨É ÁÚôÀÐ §À¡Ä×õ ¦¾¡¼÷óÐÅÕõ š츢Âí¸Ç¢ø «¨ÁÂÄ¡õ. þ¾¨É ¯Ú¾¢ ¦ºö ¬É¡Öõ, ±ôÀÊ¢ÕôÀ¢Ûõ, ¬¸§Å §À¡ýÈ ¦º¡ü¸û ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼Ä¡õ. ±ÎòÐ측𼡸 ¸£ú측Ïõ Àò¾¢¨Âì ¸ÅÉ¢ì¸×õ. Á¸É¢ý ÓØã¼ò¾Éõ þÕó¾Å¡¦Èý§É! «Åý «ý¨É¢¼õ þÕó¾ «§¾ «ýÒ, «ÅÉ¢¼õ þÕó¾¢Õó¾¡ø þó¾ «¼¡¾ ¸¡Ã¢Âò¨¾î ¦ºöÂò н¢Å¡É¡ «Åý? ¬¸§Å «ÈÂø¸ÙìÌ ÁðÎõ Ш½Òâŧ¾¡Î ¿¢ýÚŢΞýÚ «ýÒ. ¦¸ð¼ ¦ºÂø¸ÙìÌûÙõ «Ð ѨÆóÐ, «ì§¸ð¨¼ ±Îòн÷ò¾¢, «¾¢Ä¢ÕóÐ ¾¢Õò¾õ ¦ÀÈî ¦ºöÂ×õ «ýÒ ±ò¾¨¸Â Ш½ Òâž¡ÔûÇ ¦¾ýÀ¨¾ þí§¸ ¿ý̽÷¸¢§È¡õ. þ¨¾ô ÀüÈ¢ ÅûÙÅ÷ ¦º¡øŨ¾ô À¡Õí¸û. («ýÒº¡ø ¿ðÒ, Àì¸õ 39) (III) ÒȦšØíÌ ´Õ ¸ðΨà ÀÄ Àò¾¢¸Ç¡Öõ «¨Áó¾¢Õì¸Ä¡õ. «ùšȡ¢ý «ì¸ðΨâý ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòиÙõ ÓýÀ¢ý Ó¨ÈÀ¢ÈÆ¡Ð ²Ã½Á¡¸ «¨Áó¾¢Õò¾ø «Åº¢ÂÁ¡¸¢ýÈÐ. þôÀÊ «¨ÁÅÐ ÒȦšØíÌ ±ÉôÀÎõ. ¸£ú측Ïõ Àò¾¢¸¨Çô À¡Õí¸û. ´Õ ¦º¡øÄ¢ø ¿¢üÌõ ±ØòиǢø ´ýÈ¢üÌô À¾¢Ä¡¸ §Å§È¡÷ ±ØòÐ ÅÕÅÐ ¯ñÎ. −ôÀÊ ±ØòÐ Á¡Úž¡ø, «ó¾î ¦º¡øÄ¢ý ¦À¡Õû Á¡Úž¢ø¨Ä. −ó¾ ±ØòÐ Á¡üÈõ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ´Õ º¢Ä ¦º¡ü¸Ç¢ø ÁðΧÁ ¿¢¸ú¸¢ÈÐ. −ÅüÚû º¢Ä ¦ºöÔÙìÌ ÁðΧÁ ¯Ã¢Â¨Å; º¢Ä ¯Ä¸ ÅÆ츢Öõ ¸¡½ôÀθ¢ýÈÉ. −ò¾¨¸Â ±ØòÐ Á¡üÈò¨¾ ‘±ØòÐô§À¡Ä¢’ ±ýÚ −Ä츽 áÄ¡÷ ÌÈ¢ôÀ¢Î¸¢ýÈÉ÷. ‘§À¡Ä¢’ ±ýÈ¡ø ‘§À¡Ä −ÕôÀÐ’ ±ýÚ ¦À¡Õû. ¦Á¡Æ¢ Ó¾ü§À¡Ä¢, ¦Á¡Æ¢ −¨¼ô§À¡Ä¢, ¦Á¡Æ¢ −Ú¾¢ô§À¡Ä¢ ±ýÚ ±ØòÐô §À¡Ä¢ ãýÚ Å¨¸ôÀÎõ. ¦Á¡Æ¢ ±ýÀ¾üÌ −í§¸ ‘¦º¡ø’ ±ýÚ ¦À¡Õû. ÁÂø, ¨ÁÂø ±ýÛõ ¦º¡ü¸¨Ç ±ÎòÐì ¦¸¡û§Å¡õ. −¨Å −ÃñÎõ ´§Ã ¦À¡Õû ¯¨¼Â¨Å. ÁÂø ±ýÈ¡ø ÁÂì¸õ, Å¢ÕôÀõ ±ýÚ ¦À¡Õû. −¾¨É ‘¨ÁÂø’ ±ýÚõ ±Øи¢§È¡õ; ¦º¡ø¸¢§È¡õ. −ó¾î ¦º¡øÄ¢ø ¯ûÇ Ó¾ø ±Øò¾¡É ‘Á’×ìÌ ‘¨Á’ §À¡Ä¢Â¡¸ Åó¾¢Õ츢ÈÐ. (º¢ò¾¡÷ò¾ý, þÄÌ ¾Á¢Æ¢ø ¾Á¢ú þÄ츽õ)
 • 22 §Áü¸¡Ïõ Àò¾¢¸¨Ç Å¡º¢ò¾£÷¸Ç¡? Ó¾üÀò¾¢Â¢ø ±ýÉ ÜÈôÀðÎûÇÐ. §À¡Ä¢ ±ýÈ¡ø ±ýÈ Å¢Çì¸õ þ¼õ ¦ÀüÈ¢Õ츢ýȾ¡? «¨¾ò ¦¾¡¼÷óÐÅÕõ þÃñ¼¡ÅÐ Àò¾¢Â¢ø §À¡Ä¢Â¢ý Ũ¸¸¨Çì ÌÈ¢ôÀ¢Îõ Ó¾ø š츢Âõ «¨ÁóÐûÇÐ. þÐ þÃñÎ Àò¾¢¸ÙìÌõ þ¨¼Â¢ø µ÷ ²Ã½ò ¦¾¡¼÷À¢¨É ²üÀÎò¾¢ÔûÇÐ. ¸£§Æ §ÁÖõ ´÷ ±ÎòÐ측ðÎ ÅÆí¸ôÀðÎûǨ¾ì ¸ÅÉ¢Ôí¸û. ³ó¾¢¨½ ´Øì¸ò¾¢ø §¾¡Æ¢Â¢ý ¯¾Å¢Â¡ø ¸¡¾Ä÷¸û ºó¾¢ìÌõ þ¼õ ‘ÌȢ¢¼õ’ ±ýÚ ÅÆí¸ô¦ÀÚõ. «Ð ‘À¸üÌÈ¢’, ‘þÃ×ìÌÈ¢’ ±É þÕŨ¸ôÀÎõ. þ¾¨Éò ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷, ‘ÌÈ¢¦ÂÉô ÀÎÅÐþÃÅ¢Ûõ À¸Ä¢Ûõ «È¢Âì ¸¢Çó¾ ¬üÈ ¦¾ýÀ’ ±ýÚ ÜÚÅ¡÷. À¸üÌÈ¢ ±ýÀÐ À¸Ä¢ø ºó¾¢ìÌõ þ¼õ; þÃ×ì ÌÈ¢ ±ýÀÐ þÃÅ¢ø ºó¾¢ìÌõ þ¼õ. þó¾ì ÌȢ¢¼í¸û ¾¨ÄŢ¡Öõ §¾¡Æ¢Â¡Öõ ¸¡ð¼ô¦ÀüÚ «ùÅ¢¼í¸Ç¢ø À¸Ä¢Öõ þÃÅ¢Öõ ¾¨ÄÅý ºó¾¢ôÀ¡ý. ¸Ç× ¿£ðÊì¸ §ÅñÎõ ±ýÀÐõ, ¸¡¾¡Ä¡Â¢É¡÷ þÕŨ¸ì ÌÈ¢¸û ¿¢¸úò¾ §ÅñÎõ ±ýÀÐõ «¸ò¾¢¨½Â¢ý §¿¡ì¸õ þø¨Ä. À¡Ä ¾¡¨½Â¡ø ¾¡§Á ¸ñÎ ¾õÓð Ò½÷ó¾ ¸Ç×ì ¸¡¾Ä÷¸û ¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡¸ Á½óÐ þøÄÈõ ¿¼ò¾ §ÅñÎõ ±ýÀ§¾ «¾ý §¿¡ì¸õ. þó¾ §¿¡ì¸õ ¿¢¨È§ÅÈò¾ì¸ ¸¡Äõ š¡ŢÊý ¸Ç× ¿£ÊìÌõ. ¸Ç× ¿£Ùí¸¡Äò¾¢ø À¸üÒ½÷ þÃ×ô Ò½÷¸û ¿¨¼¦ÀÚõ.þò¾¨¸Â ÌÈ¢¸¨Ç «¨Áò¾üÌõ ´Õ ŨèȨ ¯½÷òÐÀÅ÷ ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷. °Ã¢ý Á¾¢üÒÈÁ¡öò ¾¨ÄÁ¸û «È¢óÐ §º÷¾üÌò ¾Ì¾¢¨Â ¯¨¼Â¾¡¸¢Â þ¼§Á À¸üÌȢ¡Ìõ. ‘À¸üÒ½÷ ¸Ç§É ÒȦÉÉ ¦Á¡Æ¢À «ÅÇÈ¢ ׽à ÅÕÅÆ¢ ¡ɒ ±ýÀÐ «Å÷ ÜÚõ Å¢¾¢. ¦ÀÕõÀ¡Öõ ¾¨ÄÅý ¾¨ÄÅ¢¨Âî ºó¾¢ìÌõ ¸¡Äõ ¦Å¢֨Èô§ÀȢ ¯îº¢ì ¸¡ÄÁ¡¸ þÕìÌõ. ¬¸§Å, «ìÜð¼ò¾¢üÌì ÌÈ¢ì¸ô¦ÀÚõ þ¼õ ¿£÷òÐ¨È «Õ§¸ þÕìÌÁ¡Ú «¨ÁÔõ. (ÍôÒ¦ÃðÊ¡÷, «¸ò¾¢¨½ì ¦¸¡û¨¸) ÍôÒ¦ÃðÊ¡÷, þôÀò¾¢Â¢ý Ó¾ø š츢Âò¾¢ø ºí¸ þÄ츢Âò¾¢ø ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀÎõ þÕŨ¸ ÌȢ¢¼õ ÀüÈ¢ì ÜÚ¸¢È¡÷. À¢ý «¾ý Å¢Çì¸õ ¦¾¡¼÷¸¢ÈÐ. «¾¨Éò ¦¾¡¼Õõ «Îò¾ Àò¾¢Â¢ý Ó¾ø š츢Âò¾¢§Ä§Â À¸üÌÈ¢¨Âô ÀüȢ ÌÈ¢ô¨À ŨÃóÐûÇ¡÷. þôÀò¾¢¸Ç¢ø À¸üÌÈ¢¨Âô ÀüȢ ¦¾Ç¢Å¡É ÌÈ¢ôÒ þ¼õ¦ÀÚõ. ¸ðΨà ÓبÁÔõ ¸Õò¦¾¡ØíÌ ¿¢¨Ä¿¡ð¼ôÀÎÅÐ Ó츢ÂÁ¡Ìõ.
 • 23 (IV) Ũ¸ôÀ¡Î Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ý ãýÈ¡ÅÐ ¦¿È¢Ó¨È Ũ¸ôÀ¡¼¡Ìõ. þÐ Àò¾¢Â¢ý «Ç× §ÅÚÀ¡ð¨¼ì ÌÈ¢ôÀÐ. ´Õ Àò¾¢¦ÂýÀÐ ¦ºöÔû «Ê¸û§À¡ø ´§Ã «Ç× þøÄ¡Ð ÌÚ¸¢Ôõ ¿£ñÎõ ¦Åù§ÅÚ «Çš¢Õò¾ø þÂøÒ. þ¾ü¸¡É ±ÎòÐ측ð¨¼ì ¸£§Æ ¸¡ñ¸. µÅ¢Âì ¸¨Ä ¾Á¢ú Áì¸Ç¢ý ´Å¢Â츨ÄÔõ ¯Ä¸¢ø ¦ÀÂ÷ ¦ÀüÈÐ. ´ù¦Å¡Õ µÅ¢Â츨Ä¢Öõ ¸¡Å¢Âì ¸¨Ä¨Âì ¸¡½Ä¡õ. ¸¡Å¢Âò¾¢ø µÅ¢Âò¨¾Ôõ µÅ¢Âò¾¢ø ¸¡Å¢Âò¨¾Ôõ ¸¡ñÀ§¾ ¾Á¢ú Áì¸Ç¢ý ¸¡Å¢Â츨ÄÔõ µÅ¢Â츨ÄÔÁ¡Ìõ. Àøġ¢Ãõ ¬ñθÙìÌ Óý§É ¾Á¢úÁì¸û µÅ¢Â츨Ä¢ø º¢ÈóРŢÇí¢Õ츢ýÈÉ÷. ´ù¦Å¡Õ ¸¡ÄòÐ µÅ¢Âí¸û ´ù¦Å¡Õ º¢Èô¨À ¯¨¼Â¨Å. þýÚ ¿õ Óý§É ÀøÄÅ÷ ¸¡ÄòÐ µÅ¢Âí¸Ùõ §º¡Æ÷ ¸¡ÄòÐ µÅ¢Âí¸Ùõ ¸¡½ì ¸¢¼ì¸¢ýÈÉ. þÅüÚû º¢ÄÅü¨Èò ¾¢ÕìÌò ¦¾ü§¸ ÒÐ째¡ð¨¼¨Â «ÎòÐô ÀòÐ ¨Áø ¦¾¡¨ÄÅ¢ÖûÇ º¢üÈýÉš¢Öõ ¾ï¨º ¦ÀÕר¼Â¡÷ §¸¡Â¢Ä¢Öõ ¸¡½Ä¡õ. þù§Å¡Å¢Âí¸û ±Ø¾ô¦ÀüÚ ¬Â¢ÃòÐ ÓýëÚ ¬ñθÙìÌ §ÁÄ¡¸¢Ôõ Åñ½õ «Æ¢ÂÅ¢ø¨Ä. µÅ¢Âò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼É Áí¨¸ «Ãº «Ãº¢Â¢ý ¯ÕÅí¸Ùõ, «øÄ¢ ¾¡Á¨Ã âò¾ ¯ÕÅí¸Ùõ, ¿õ ¯ûÇò¨¾ì ¦¸¡û¨Ç ¦¸¡ûÅÉÅ¡¸ «¨Áó¾¢Õ츢ýÈÉ. þ측Äò¨¾ô §À¡Ä ¦ÅÇ¢¿¡Î¸Ç¢Ä¢ÕóÐ «ì¸¡Äò¾¢ø Åñ½õ ÅÕž¢ø¨Ä. ±øÄ¡ Åñ½í¸Ùõ ¾Á¢Æ¸ò¾¢ø ¦ºöÂô ¦ÀüȨŧÂ. ±ó¦¾ó¾ ãÄ¢¨¸Â¢Ä¢ÕóÐ ±ó¦¾ó¾î º¡ü¨È ±Îò¾¡÷¸§Ç¡? ±ó¦¾ó¾î ¦ºÊ¢ý §ÅÕõ Àð¨¼Ôõ ±Îò¾¡÷¸§Ç¡? ±ó¾ «ÇÅ¢üÌ ±Îò¾¡÷¸§Ç¡? ±ùÅÇ× ¸¡Äõ ¸Äó¾¡÷¸§Ç¡? ±ùÅÇ× ¦À¡ØÐ ¸¡öɡ÷¸§Ç¡? ´ýÚõ ¿õÁ¡ø «È¢ÂÓÊÂÅ¢ø¨Ä. þó¾ ´Õ ¸¨Ä¨Â ¿¡õ «È¢óÐ ¦¸¡ñ¼¡ø þó¾ Åñ½ì¸Ä¨Å¨Â «ÛôÀ¢, ¯Ä¸ÓØÅÐÓûÇ ¦ºøÅí¸¨Ç þó¾¢Â¡Å¢üÌ ¿¡õ ¦¸¡ñÎÅà ÓÊÔõ. ±ý¦ºöÅÐ? «È¢ó¾ÅÕõ þø¨Ä; þÐÀüÈ¢ þÕó¾ áø¸Ùõ «Æ¢óÐ §À¡Â¢É. þ¨¾ ±ñ½, ±ñ½ ¯ûÇõ ÒñÀθ¢ÈÐ. þýÈ¢øÄ¡Å¢ð¼¡Öõ ±ýÈ¡ÅÐ ´Õ ¿¡û þì¸¨Ä þó¾¢Â¡Å¢ø ¾¢ÕõÀ ÁÄÕõ ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸Ôõ, «¾üÌò ¾Á¢Æ¸õ Ш½ ¦ºöÔõ ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸Ôõ ±ÉìÌ ²üÀðÊÕ츢ÈÐ. ±ý§É ¾Á¢Æ¸ò¾¢ý µÅ¢Â츨Ä! (¸¢.¬.¦À. Å¢ÍÅ¿¡¾õ, ¾Á¢Æ¢ý º¢ÈôÒ) §Áü¸¡Ïõ ¸ðΨâý ¿¡ýÌ Àò¾¢¸Ç¢Öõ ¦Åù§ÅÚ «ÇÅ¢ø «¨Áó¾¢ÕôÀ¨¾ì ¸ñË÷¸Ç¡? ´Õ Àò¾¢Â¢ý ¿£Çõ «¾¢ø ÜÈôÀÎõ ¸Õò¾¢ý / ¦À¡ÕÇ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢§Ä§Â «¨ÁÔõ. º¢Ä ºÁÂí¸Ç¢ø ´Õ Àò¾¢ ´§Ã š츢ÂÁ¡¸×õ «¨ÁÂÄ¡õ; ÀÄ Å¡ì¸¢Âí¸Ç¡¸×õ «¨ÁÂÄ¡õ. ¸£ú측Ïõ Àò¾¢¸¨Ç §¿¡ìÌí¸û.
 • 24 ¾¢Õ.Å¢.¸.Å¢ý §ÀîÍ ¿¨¼Â¡Â¢Ûõ ¯¨Ã¿¨¼Â¡Â¢Ûõ Å¡ú¸! Å¡ú¸! ¦Åø¸! ¦Åø¸! ±Ø¸! ±Ø¸! §À¡ýÈ §Á¡¨ÉÔ¼ý «¨Áó¾¢ÕôÀ¨¾ì ¸¡ñ¸¢§È¡õ. (þÕÀ¾¡õ áüÈ¡ñÎ ¾Á¢ú ¯¨Ã¿¨¼ ÅÇ÷, Àì¸õ 124) §¸ð¸ôÀÎõ Ţɡ§Å Å¢¨¼Â¡¸ «¨ÁÔõ Åñ½õ «ñ½¡Å¢ý ¿¨¼ «¨Áó¾¢ÕôÀ¨¾ì ¸¡½Ä¡õ (þÕÀ¾¡õ áüÈ¡ñÎ ¾Á¢ú ¯¨Ã¿¨¼ ÅÇ÷, Àì¸õ 137) §Á§Ä ´§Ã š츢Âò¾¢ø «¨Áó¾ Àò¾¢¸¨Çì ¸ñË÷¸Ç¡? ÀÄš츢Âí¸Ç¡Ä¡É Àò¾¢Â¡Â¢ý ´Õ Àì¸ò¾¢üÌ §Áü§À¡¸¡Áø þÕò¾ø ¿Äõ ÀÂìÌõ. «ôÀʧ ´Õ Àì¸ò¾¢üÌ §Áü§À¡ÌÁ¡É¡ø º¢Ú º¢Ú Àò¾¢¸Ç¡¸ô À¢Ã¢òÐì ¦¸¡ûÙ¾ø ¿ýÚ. «Ç× ¸¼óÐ Àò¾¢Â¢ý ¿£Çò¨¾ ¿£ðÎÅÐ ¦À¡Õû ÁÂì¸ò¨¾ ²üÀÎòÐõ. ¬Â¢Ûõ, ´Õ ¸ðΨà ÓبÁÔõ ÌÚ¸¢Â Àò¾¢¸Ç¡ø ¬É¾¡¸ þÕó¾¡Öõ À¡÷ôÀ¾üÌ §¿÷ò¾¢Â¡¸ þáÐ. ¬¸§Å, §ÅÚÀ¡Î ¸Õ¾¢, ¬í¸¡í§¸ ¿£ñ¼ ¦ÀÕõÀò¾¢¸¨Ç µÃ¢ÃñÎ þ¨½ì¸ôÀΞýÅÆ¢ ¸ðΨà À¡÷ôÀ¾üÌì ¸Å÷¡¸ò §¾¡üÈÁÇ¢ìÌõ ±É «Ú¾¢Â¢ðÎì ÜÚ¸¢È¡÷ ÍôÒ¦ÃðÊ¡÷. ¸£ú측Ïõ ±ÎòÐ측ð¨¼ì ¸ÅÉ¢ì¸×õ. ´Ä¢îº¢ÈôÒ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¢ý ´Ä¢§Â ´Õ ¾É¢ ´Ä¢. «Ð Á¢¸ þÉ¢¨Á¡¦¾¡Õ ´Ä¢. ¾Á¢ØìÌ ¯ûÇ º¢ÈôҸǢø «¾ý ´Ä¢îº¢ÈôÒõ ´ýÚ. «¾ý ¯Â¢÷ ±Øòиû «¨ÉòÐõ ¯¾Î¸Ç¡§Ä§Â ´Ä¢ì¸ìÜʨÅ. ÀøÖìÌõ, ¦¾¡ñ¨¼ìÌõ §Å¨Ä§Â þø¨Ä. þÃñÎ ¯¾Î¸¨ÇÔõ ¾¢ÈìÌõ§À¡Ð “«” ´Ä¢ ¯ñ¼¡¸¢Å¢Î¸¢ýÈÐ. þÃñÎ ¯¾Î¸¨ÇÔõ þÇ¢ìÌõ¦À¡ØÐ “þ” ´Ä¢ ¯ñ¼¡¸¢ÈÐ. ¸£ú ¯¾ð¨¼î º¡öìÌõ§À¡Ð “±” ´Ä¢ ¯ñ¼¡¸¢ÈÐ. þÃñÎ ¯¾Î¸¨ÇÔõ ÌÅ¢ìÌõ§À¡Ð “¯” ´Ä¢ ¯ñ¼¡¸¢ÈÐ. «Åü¨È «ôÀʧ ¯Â÷òÐõ§À¡Ð “´” ´Ä¢ ¯ñ¼¡¸¢ÈÐ. “¬, ®, °, ², µ” ±ýÀÉ þÅüÈ¢ý ¿£ñ¼ ´Ä¢¸§Ç. þ¨Å Өȧ “ÌÈ¢ø” “¦¿Êø” ±É ¬Ìõ. þó¾ô ÀòÐ ±ØòиÙìÌûÇ¡¸§Å ¾Á¢Æ¢ý ¯Â¢¦Ã¡Ä¢¸û «¨ÉòÐõ «¼í¸¢Å¢ð¼É. “«ö” “«ù” “«ì” ±ýÈ ãýÚõ ÜðÊ ±ØòиÙõ, ÜðÎ ´Ä¢ÔÁ¡Ìõ. þó¾ ¯Â¢§Ã¡Î §º÷óÐ ´Ä¢ì¸ìÜÊ ¾Á¢ú ´Ä¢ìÌâ ¯¼õÒ ±Øòиû 18 ÁðΧÁ. þ¾É¡§Ä§Â þù¦ÅØòи¨Ç “¦Áö”¦ÂÉì ÜÚÅ÷. þÅüÚûÙõ ÅÄ¢óÐ ´Ä¢ì¸ìÜʨŠ6 - “ì, î, ð, ò, ô, ü”, ¦ÁÄ¢óÐ ´Ä¢ì¸ìÌʨŠ6 - “í, ï, ñ, ó, õ, ý”. þÃñÊüÌõ þ¨¼§Â ´Ä¢ì¸ìÜʨŠ6 - “ö, ÷, ø, ù, ú, û”. þÅü¨È ÅÄ¢óÐõ, ¦ÁÄ¢óÐõ þ¨¼Â¢Öõ ´Ä¢ì¸ §ÅñΦÁÉ ãýÚ Å¨¸Â¡¸ô À¢Ã¢òÐ, «Åü¨È ãýÚ þÉÁ¡ì¸¢, «ÅüÈ¢üÌ ÅøÄ¢Éõ, ¦ÁøÄ¢Éõ, þ¨¼Â¢Éõ ±Éô ¦ÀÂâðÊÕôÀÐ ´Õ Å¢ÂôÒ. «¨¾Å¢¼ Å¢ÂôÒ «¾¢ÖûÇ þó¾ þÉÓõ ²üÈò¾¡úÅ¢¨É «¨¼Â¡Áø ´ù¦Å¡Õ þÉÓõ «ùÅ¡Ú ±ØòÐ ±ØòÐ츨ÇÔõ, ´Ä¢¨ÂÔõ ¦ÀüÈ¢ÕôÀÐ. (¾Á¢Æ¢ý º¢ÈôÒ - Àì¸õ 69)
 • 25 º¢Ú º¢Ú Àò¾¢¸û þÃñ¼¨Éò ¦¾¡¼÷óÐ, ¿£Çõ «¾¢¸Ã¢ò¾ ¸ñ§¼¡õ. þùÅ¡Ú Àò¾¢¸û §ÅÚÀðÎ «¨Áó¾¢ÕôÀÐ ¿Äõ. þÃñÎ Àò¾¢¸¨Çì (V) ´ü¨Èô Àò¾¢Â¨ÁôÒ þÐ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ´Õ ¸Õò¨¾ô ÀüÈ¢ ±Ø¾ôÀð¼ ´Õ º¢Ú Àò¾¢¨Âì ÌÈ¢ôÀ¾¡Ìõ. þôÀÊ Å¨ÃÂôÀð¼ Àò¾¢Â¡ÉÐ ÓýÀ¢ý ¦¾¡¼÷ÂüÚò ¾¡§É ´Õ º¢Ú ¸ðΨà §À¡ýÚ ¸¡ðº¢ÂÇ¢ìÌõ. Á¢¸î º¢È¢Â Àò¾¢Â¡Â¢ý º¢Ú º¢Ú š츢Âí¸û ±Ç¢Â ¿¨¼Â¢ø ±Ø¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. þÐ §À¡ýÈ Àò¾¢Â¢ø Ó¾ø š츢Âõ ¸ÕòРš츢ÂÁ¡¸ «¨ÁÔõ. þ¾¢ø, Àò¾¢Â¢ý ¸Õò¾¢üÌò ¦¾¡¼÷À¢ÕôÀ¢Ûõ §Åñ¼¡¾ Å÷½¨É¸û ¿£ì¸ôÀξø º¢ÈôÒ. Àò¾¢Â¢ý ¿£Çõ «¾¢¸Á¡¸¡Áø þÕì¸ §Áü§¸¡û¸û, «½¢¸û ӾĢÂÅü¨È ¿£ì̾ø ¿ýÚ. þÐ §À¡ýÈ ´ü¨ÈôÀò¾¢Â¢ý §À¦Ãø¨Ä ¸¡øÀì¸õ «øÄÐ 15 Åâ¸û ±ý¸¢È¡÷ À¡Å¡½÷. ¸£ú측Ïõ Àò¾¢¨Âì ¸¡ñ¸. ̽¿Äò¾¡ø ãŨ¸ ¿ðÒ ¿ðÀ¢ý ̽ò¾ý¨ÁìÌ ²üÈÅ¡Ú ¿ø ¿ðÒ, ¾£ ¿ðÒ, ܼ¡ ¿ðÒ ±É ãýÚ Å¨¸Â¡¸ô À¢Ã¢ì¸Ä¡õ. ¿ðÒ ±É¢Ûõ ¿ø¿ðÒ ±É¢Ûõ ´ìÌõ. ¸øÅ¢ §¸ûÅ¢¸Ç¢ø º¢Èó¾ÅÕõ, ¿ü̽ ¿ü¦ºö¨¸¸û Å¡öó¾ÅÕÁ¡É ¿ø§Ä¡Õ¼ý §¿º¢ôÀ§¾ ¿ø ¿ðÒ (¿øÄ¢É狀÷¾ø). ¦¸¡ûÇò¾ì¸Ð þò¾¨¸Â ¿ð§À¡õ. ¿ý¨Á ¾£¨Á À¡ÃÐ «¸ôÀð¼¨Å ÀÄÅü¨ÈÔõ ±Ã¢òÐ «Æ¢ìÌõ þÂøÀ¢É¾¡¸¢Â, ¦¿Õô¨Àô§À¡Äò ¾õ¨Á ¦¿Õí¸¢ÂŨÃò ¾õ ¾£Â ̽ò¾¡ø ¦¸¡ñÎÅ¢Îõ ¾ý¨Á¡ÉŧáΠ¦¸¡ûÙõ ÜðÎȨŧ ¾£ ¿ðÒ ±ýÀ÷ ¦Àâ§Â¡÷. ܼ¡ ¿ðÒ ±ýÀÐ , ¿õ ÁÉò¾¢É¡ø ܼ¡¾¢ÕóÐõ (§¾¡Æ¨Á¢ýÈ¢ À¸¨Á ¦¸¡ñÊÕóÐõ) ¦ÅǢ¢ø ¦º¡ø ¦ºÂø¸Ç¡ø ¿ñÀ÷ §À¡ýÚ ¿ÊòÐ, ¿õ¨Áì ¦¸Îì¸ §¿Ãõ À¡÷ò¾¢Õô§À¡ÃÐ ÁÉô¦À¡Õò¾ÁüÈ §¾¡Æ¨Á¡Ìõ. þÉò§¾¡Î þɦÁýÀ¾ýÈ¢, ÌÊôÀ¢ÈôÀ¡Öõ, ̽ò¾¡Öõ, ´Øì¸ò¾¡Öõ, ÁÉò¾¡Öõ, «È¢×¨¼¨Á¡Öõ À¢ÈÅüÈ¡Öõ, ¾ÁÐ ÁÉòÐìÌô ¦À¡Õ󾡾ÅÃÐ §¿ºõ ±É¢Ûõ ¦À¡ÕóÐõ. þÉ¢ ¦À¡Úì¸ÓÊ¡¾ ÌüÈÓ¨¼¨Á¢ý ¾£ ¿ðÒõ, ܼ ¿ðÒõ ¦¸¡ûÇò¾ì¸¨ÅÂøÄ. («ýÒº¡ø ¿ðÒ - Àì¸õ 8) ¿ðÀ¢ý ̽ò¾ý¨ÁìÌ ²üÈÅ¡Ú ¿ø ¿ðÒ, ¾£ ¿ðÒ, ܼ¡ ¿ðÒ ±É ãýÚ Å¨¸Â¡¸ô À¢Ã¢ì¸Ä¡õ ±ýÀÐ þôÀò¾¢Â¢ý Ó¾üš츢Âõ. «Ð§Å ¸ÕòРš츢ÂÓõܼ. ¦¾¡¼÷óÐÅÕõ š츢Âí¸û «¨ÉòÐõ þó¾ì ¸Õò¨¾ Å¢ÅâòÐî ¦º¡øž¡¸ «¨ÁóÐûÇÉ. þý¨È ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ç¢ø Ó¾ø ÀÊ¿¢¨Ä Á¡½Å÷ þЧÀ¡ýÈ ´ý¨ÈôÀüÈ¢ «¨ÁôÀ¢ø þÕôÀ¨¾ ¿¢¨ÉÅ¢ü ¦¸¡û¸. ±ØÐõ ¸ðΨøû
 • 26 (VI) Àò¾¢Â¨Áô¨Àò ¦¾¡¼íÌõ ӨȨÁ ´Õ ¸ðΨâý ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Ôõ ¦¾¡¼íÌžüÌ ´Õ ŨÃÂÚì¸ôÀð¼ ӨȦ¡ýÚ ¯ûÇÐ. ÓÊ×üÈ ´Õ Àò¾¢Â¢Ä¢ÕóÐ Ò¾¢¾¡¸ò ¦¾¡¼ì¸õ¦ÀÚõ Àò¾¢¨Âô À¢Ã¢òÐì ¸¡ðΞüÌ «¾ý Ó¾øÅâ¨Â þ¼ôÀì¸õ ºüÚ Å¢ðÎò ¦¾¡¼í̾ø «Åº¢Âõ. ¸£úÅÕõ Àò¾¢¸û þ¾¨É Å¢Çì̸¢ýÈÉ. ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¡ÉÐ ±Ø¾×õ, ÀÊì¸×õ, §Àº×õ Á¢¸×õ ±Ç¢¾¡ÉÐ. þ¾É¡§Ä§Â ¾Á¢ú þɢ ¾Á¢ú ±ýÀ§¾¡Î, ±Ç¢Â ¾Á¢ú ±É×õ ÜÈô¦ÀÚ¸¢ÈÐ. þÈô¨Àô À¢È ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ü ¸¡½ þÂÄ¡Ð. º£É, ºôÀ¡É¢Â ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý ±Øòи¨Çô §À¡ø §ÁÄ¢ÕóÐ ¸£ú§¿¡ì¸¢ ±Øи¢ýÈ, «øÄÐ ¯ÕÐ ¦Á¡Æ¢ ±Øòи¨Çô §À¡Ä ÅÄôÒÈÁ¢ÕóÐ þ¼ôÒÈõ §¿¡ì¸¢ ±Øи¢ýÈ ¸ÊÉÁ¡É Ó¨È ¾Á¢ØìÌ þø¨Ä. þ¼ôÒÈÁ¢ÕóÐ ÅÄôÀì¸õ §¿¡ì¸¢ ±Ç¢¾¡¸ ±Ø¾Ä¡õ. º¢Ä ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý ±Øòиû, ±ØЧ¸¡¨Äô ÀÄÓ¨È ±ÎòÐ, §ÁÖõ, ¸£Øõ, Àì¸Å¡ðÊÖõ º¢Ä ÒûÇ¢¸¨ÇÔõ ÌÈ¢¸¨ÇÔõ þðÎ ±Ø¾¢Â¡¸ §ÅñÎõ. ¾Á¢ú ±ØòÐ츧ǡ ±É¢ø, ±Øò¾¡½¢¨Â§Â¡, ±ØЧ¸¡¨Ä§Â¡ ±Î측Á§Ä§Â ¦¾¡¼÷óÐ ±Ç¢¾¡¸ ±Ø¾¢ì¦¸¡ñ§¼ ¦ºøÄÄ¡õ. º¢Ä ¦Á¡Æ¢ ±Øòиû ´Õ ±Øò¨¾ ±Ø¾§Å ÀÄÓ¨È ±ØЧ¸¡¨Ä ±Îò¦¾ÎòÐ ÌÈ¢¸Ç¢ðÎ ±Ø¾ìÜʨÅ. þò¦¾¡ø¨Ä ¾Á¢ú ±ØòиÙìÌ þø¨Ä. (¾Á¢Æ¢ý º¢ÈôÒ, Àì¸õ 15) (VII) §Áü§¸¡û¸Ç¢ý ÀÂýÀ¡Î ´Õ Àò¾¢Â¢ý þ¨¼Â¢ø ²§¾Ûõ §Áü§¸¡û À̾¢¸û «øÄÐ §Áü§¸¡û ¦ºöÔû¸û þ¨½ì¸ôÀÎÁ¡Â¢ý «Ð ¾É¢òÐ ±Ø¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. ¦ºöÔÇ¡¸ þÕìÌÁ¡Â¢ý ´ù¦Å¡Õ «Ê¨ÂÔõ ¾É¢ «Ê¡ö ±Ø¾§ÅñÎõ. ±ÎòÐ측𼡸, ¸£úÅÕõ Àò¾¢¨Â §¿¡ì̸. ³ó¾¢¨½ ´Øì¸ò¾¢ø §¾¡Æ¢Â¢ý ¯¾Å¢Â¡ø ¸¡¾Ä÷¸û ºó¾¢ìÌõ þ¼õ ‘ÌȢ¢¼õ’ ±ýÚ ÅÆí¸ô¦ÀÚõ. «Ð ‘À¸üÌÈ¢’, ‘þÃ×ìÌÈ¢’ ±É þÕŨ¸ôÀÎõ. þ¾¨Éò ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷, ‘ÌÈ¢¦ÂÉô ÀÎÅÐ þÃÅ¢Ûõ À¸Ä¢Ûõ «È¢Âì ¸¢Çó¾ ¬üÈ ¦¾ýÀ’ ±ýÚ ÜÚÅ÷. («¸ò¾¢¨½ì ¦¸¡û¨¸, Àì¸õ 87)
 • 27 (VIII) ÓبÁ ´Õ Àò¾¢Â¢ø ¦º¡øÄôÀÎõ ¸ÕòРӨȡ¸ Å¢Åâì¸ôÀðΠŢÇì¸ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ. Àò¾¢Â¢ý ¸Õò¨¾ Å¢ÇìÌõ š츢Âõ ¸ÕòРš츢Âõ «øÄÐ ¾¢È× Å¡ì¸¢Âõ ±ÉôÀÎõ. þ¾§É¡Î §ÁÖõ þì¸ÕòРš츢Âò¨¾ Å¢ÅâôÀ¾üÌ ²ÐÅ¡¸ §ÅÚ Å¡ì¸¢Âí¸û Өȡ¸ì ¨¸Â¡ÇôÀðÎì ÜÈÅ¢¨Æó¾ ¸ÕòÐò ¦¾Ç¢Å¡¸ Å¢Çì¸ôÀðÊÕò¾ø «ó¾ô Àò¾¢ ÓبÁ¨¼ó¾ Àò¾¢ ±Éì ¦¸¡ûÇôÀÎõ. þ¨¾ò ¾Å¢÷òÐ, §¾¨ÅÂ¡É Å¢ÀÃí¸û ¦¸¡ñÎ ¦º¡øÄÅó¾ ¸ÕòРŢÇì¸ôÀ¼ þÂÄ¡Áø §À¡É¡ø «ôÀò¾¢ ÓبÁ¨¼ó¾¾¡¸ì ¦¸¡ûÇôÀ¼¡Ð. À¢üº¢ 1 ‘º¢Ä §¿Ãí¸Ç¢ø ´Õ Àò¾¢Â¢ø ´§Ã ´Õ ¦º¡ø¨Ä Á£ñÎõ Á£ñÎõ ±Ø¾¢ì ¦¸¡ñÎ §À¡Å¾ýÅÆ¢ š츢Âí¸Ù츢¨¼§Â ²Ã½ò¾ý¨Á¨Â ¯ÕÅ¡ì¸ þÂÖõ.’ §Áü¸¡Ïõ ÜüÈ¢¨É ¯Ú¾¢ôÀÎòÐõ þÕ ±ÎòÐì ¸¡ðθ¨Ç ÅÆí̸. 1. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
 • 28 À¢üº¢ 2 þ¨½ôÒî ¦º¡ü¸Ç¡ø Àò¾¢¸Ç¢ø «¸¦Å¡ØíÌ ¿¢ÚÅôÀÎŨ¾ì þÃñÎ ¸¡ðθټý Å¢Åâì¸×õ. ¸¡ðÎ 1 __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ¸¡ðÎ 2 __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ¯ðÀ¢Ã¢× 3 : Àò¾¢ Ũ¸¸û Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ý ¦¿È¢Ó¨È¸û «È¢óÐ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀÎõ Àò¾¢¸û, «ôÀò¾¢¸û «¼í¸¢Â ¸ðΨÃ, Á¢¸ §¿÷ò¾¢Â¡É ±ØòÐôÀÊÅÁ¡¸ ¯ÕÅ¡Ìõ ±ýÀ¾¢ø ³ÂÁ¢ø¨Ä. ¬É¡ø, Àò¾¢ ¯ÕÅ¡ì¸ò¾¢üÌ §ÁüÜÈ¢ÂÅü¨È ÁðÎõ «È¢óÐ ¨Åò¾¢Õó¾¡ø ¿¢¨ÈÅ¡¸ þÕ측Ð. þýÛõ º¢Ä Å¢ÅÃí¸û §¾¨Å. «¨Å ¡¨Å? Å¡Õí¸û ¦¾¡¼÷óÐ ¸ñ§½¡ð¼Á¢Î§Å¡õ. ´Õ ¸ðΨà ±ýÀÐ ÓبÁô¦ÀüÈ µ÷ ¯¨Ã째¡¨Å¡Ìõ. þùÅ¡È¡É ¸ðΨøû ¦ÀÕõÀ¡Öõ ӸרÃ, Ó츢ÂôÀ̾¢ «øÄÐ ¯¼ø ÓÊ× ±Ûõ ãýÚ À̾¢¸¨Ç ¯ûǼ츢¾¡Ìõ.
 • 29 (I) Ӹרà Àò¾¢ ÓبÁô¦ÀüÈ ¸ðΨà ±ýÀРӸרà Àò¾¢Ô¼ý ¦¾¡¼íÌõ. ±ó¾ì ¸ðΨÃÔõ ӸרâýÈ¢ò ¾¢Î¦ÁÉ ¦¾¡¼íÌÅÐ º¢È측Ð. º¢Èó¾ ¦¾¡¼ì¸õ ¦ÅüÈ¢ìÌ Å¢ò¾¢Îõ. þó¾ Ӹרà Àò¾¢Â¡ÉÐ ¸ðΨâý ¨ÁÂô¦À¡Õ¨Ç «øÄÐ ¸Õò¨¾ ¿ÁìÌ «È¢Ó¸õ ¦ºö ¦ÀÕõÀí¸¡üÚõ À̾¢Â¡Ìõ. §ÁÖõ, þó¾ô Àò¾¢Â¢§Ä§Â ¸ðΨáÇâý À¡÷¨Å, §¿¡ì¸õ ÀÊôÀÅÕìÌô ÒÄôÀÎõ. ÀÊôÀÅâý ¸ÅÉò¨¾ ®÷ôÀ§¾¡Î, ¦¾¡¼÷óÐ ÓبÁ¡¸ì ¸ðΨè šº¢ôÀ¾üÌ ÅÆ¢ÅÌìÌõ Ũ¸Â¢ø þó¾ Ӹרà Àò¾¢ «¨Á §ÅñÊÂÐ «Åº¢Âõ. ÍÕì¸Á¡¸î ¦º¡øÄ §ÅñÎÁ¡Â¢ý Ӹרà Àò¾¢Â¡ÉÐ:• Á¢¸×õ ÍÕì¸Á¡¸ «¨Á §ÅñÎõ. • ¾¨ÄôÒìÌò ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â µ÷ ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢ÂÁ¡¸ þÕì¸Ä¡õ «øÄÐ ´Õ º¢Ú Àò¾¢Â¡¸ þÕì¸Ä¡õ. • ÀÊôÀ¾üÌî ͨÅ¡¸ «¨Á §ÅñÎõ. • þÐ¦Å¡Õ ÀƦÁ¡Æ¢Â¡¸ «¨ÁÂÄ¡õ; ¸¨¾Â¡¸ þÕì¸Ä¡õ; «øÄÐ ¦À¡ÐÅ¡É ¸Õò¾¡¸ þÕì¸Ä¡õ. • ¸ðΨâø ¦º¡øÄôÀÎõ Å¢ÅÃò¾¢üÌô ÀÊôÀŨà «¨ÁòÐî ¦ºøž¡¸ «¨Á §ÅñÎõ. ¸ðΨâý ¦¾¡¼ì¸õ ´Õ ¸¨¾Â¡¸§Å¡ ¯¨Ã¡¼Ä¡¸§Å¡ þÕôÀ¢ý ¸ðΨà º¢Èì̦ÁýÀÐ ¼¡ì¼÷ Ó.ÅþáºÉ¢ý ¸ÕòÐ. þ¾É¡ø ¸¨¾Â¢Öõ ¿¡¼¸ò¾¢Öõ ¬÷ÅÓûÇ Áì¸û ÁÉõ ®÷ì¸ôÀÎõ; ¸ÕòÐõ ¦¾Ç¢Å¡¸ Å¢ÇíÌõ. (II) ¯¼üÀ̾¢ Ӹרè «ÎòÐ ÅÕÅÐ Ó츢ÂôÀ̾¢ «øÄÐ ¯¼üÀ̾¢. ӸרÃôÀò¾¢¨Â «ÎòÐ þó¾ô À̾¢¨Âî º¡÷ó¾ Àò¾¢¸û Á¢¸ §¿÷ò¾¢Â¡¸ «¨Áì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. ¯ñ¨Á¢ø þо¡ý ¸ðΨà ±Éì ¸Õ¾ôÀ¼§ÅñÎõ. ¸ðΨâý Ӹרà ţðÊüÌ Ñ¨Æš¢¨Äô §À¡ýÈÐ; ¯¼üÀ̾¢ ţΠ§À¡ýÈÐ. þó¾ô À̾¢ ´ýÚìÌõ §ÁüÀð¼ Àò¾¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎ «¨ÁÔõ. Ӹרà Àò¾¢Â¢ø «È¢Ó¸ôÀÎò¾ôÀð¼ ¨ÁÂì¸ÕòÐ, ¸ðΨáÇâý À¡÷¨Å ¦¾¡¼÷À¡É Å¢ÅÃí¸¨Çô ÀÊôÀÅ÷ ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ þó¾ôÀ̾¢ ¯¾×õ. ¸ðΨâý ¨ÁÂì¸Õò¨¾ Å¢ÅâìÌõ ¯ð¸Õòиû º¢Ä þÕì¸Ä¡õ. ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Ôõ ´Õ ¯ð¸Õò¨¾ Å¢Çì¸¢î ¦ºøÄ §ÅñÎõ. «¾¡ÅÐ ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Â¢Öõ ´Õ ¸Õò¾¢¨É Å¢ÅâìÌõ ´Õ ¸ÕòРš츢ÂÓõ, «¾¨É Å¢Çì¸ ¯¾×õ º¢Ä º¡ýÚ Å¡ì¸¢Âí¸Ùõ þ¼õ ¦ÀüÈ¢ÕìÌõ. ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Â¢Öõ ´Õ ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ þ¼õ ¦ÀÚõ. ¦À¡ÐÅ¡¸ þó¾ ¯¼üÀ̾¢Â¢ý Àò¾¢¸û ¦¾Ç¢Å¡¸×õ ´ýÚ즸¡ýÚ ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ¾É¢ò¾É¢ì ¸Õòи¨Ç ´Õí¸¢¨½òÐî ¦º¡øž¡¸×õ þÕì¸ §ÅñÎõ. §¾¨ÅÂüÈ Àò¾¢ Ţâšì¸õ ¾Å¢÷ì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ.
 • 30 Àò¾¢Â¢ý š츢Âí¸Ç¢ø þ¼õ¦ÀÚõ ¦º¡ü¸û Өȡ¸ò ¦¾Ã¢× ¦ºöÂôÀ¼ §ÅñÎõ. š츢Âí¸û ¦º¡øÄôÀÎõ Å¢ÅÃò¨¾î ºó§¾¸ò¾¢üÌ þ¼Á¢ýÈ¢ò ¦¾Ç¢×ÀÎò¾ §ÅñÎõ. š츢Âí¸û «Øò¾Á¡¸ «¨Á §ÅñÎõ. «§¾§À¡ø ¨¸Â¡ÇôÀÎõ ¿¨¼Ôõ, ¦À¡Õò¾Á¡¸ «¨ÁÔõÀÊ À¡÷òÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ´ù¦Å¡Õ ¸ðΨâý ¯¼üÀ̾¢Ôõ ±ò¾¨É Àò¾¢¸¨Ç ¯ûǼ츢¢Õì¸ §ÅñÎõ? þÐ ¸ðΨâý ¿£Çò¨¾ô ¦À¡Õò§¾ «¨ÁÔõ. ¦ÀÕõÀ¡Öõ ãýÚ Àò¾¢¸Ç¡ÅÐ þÕì¸ §ÅñÎõ. (III) ÓÊ× Àò¾¢ ¸ðΨâý þÚ¾¢ôÀ̾¢ ÓÊ× Àò¾¢Â¡Ìõ. þó¾ ÓÊ×ôÀ̾¢ Å£ðÊý À¢ýÒÈ ÅƢ¡¸ì ¸Õ¾ôÀ¼ §ÅñÎõ.¸ðΨà þÚ¾¢ ¿¢¨Ä¨Â «¨¼óРŢ𼨾 ¯½÷òÐõ À̾¢ þÐ. þôÀ̾¢Â¢ø ¸ðΨáÇ÷ ¾ÉÐ À¡÷¨Å, §¿¡ì¸õ, ¸ÕòÐ ¬¸¢ÂÅü¨È Á£ñÎõ ´ÕÓ¨È ÅÄ¢ÔÚò¾ Å¡öôÒñÎ. §ÁÖõ ¾ÉÐ ±¾¢÷ôÀ¡÷ô¨ÀÔõܼ þôÀ̾¢Â¢ø ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾Ä¡õ. ¦º¡øÄ Å¢ÕõÒŨ¾ ¬½¢ò¾ÃÁ¡¸ì ÜÚžýÅÆ¢ ÀÊôÀÅ÷¸Ç¢¨¼§Â ¾ÉÐ ¸Õò¾¢¨É ¿¢Úò¾ ÓÂüº¢ì¸Ä¡õ. ¸ðΨâø ¦º¡øÄôÀð¼ Å¢ºÂò¾¢üÌ ´Õ ÓÊÅ¢¨Éò ¦¾Ã¢Å¢ôÀ¾¡¸×õ þÕì¸Ä¡õ. Ӹרà ¬÷Åò¨¾ò àñÎõ Ũ¸Â¢ø «¨ÁÅÐ ±ùÅÇ× Ó츢§Á¡ «§¾ §À¡ø ÓÊ×ôÀ̾¢Ôõ ¾¢Õô¾¢¨Â ²üÀÎòÐõ Ũ¸Â¢ø «¨Á §ÅñÎõ. þôÀ̾¢ ´Õ §Áü§¸¡Ù¼ý ÓÊì¸Ä¡õ «øÄÐ ÁÉò¾¢ø À¾¢ÔõÀÊÂ¡É ´Õ š츢Âò§¾¡Î ÓÊì¸Ä¡õ. ±ôÀÊ¢ÕôÀ¢Ûõ ´ÕÅ÷ ¸ðΨ蠱ؾ¢ ÓÊò¾Ðõ ÁÉò¾¢ø ´Õ ¾¢Õô¾¢ ¯ñ¼¡¸ §ÅñÎõ. ±øÄ¡õ ¦º¡øĢ¡¸¢Å¢ð¼Ð ±ýÈ ¾¢Õô¾¢ «øÄ. ÓØŨ¾Ôõ ¦º¡øÄÅ¢ø¨Ä§Â ±ýÈ «¾¢Õô¾¢Ôõ «øÄ. ´Õ Ũ¸Â¢ø ÓبÁô ¦ÀüȾ¡¸ò §¾¡ýÈ §ÅñÎõ. ¬É¡ø, «È¢× ÅÇ÷ìÌô ÀÊ¡¸×õ «¨Á §ÅñÎõ. «¾¡ÅÐ º¢ó¾¨Éò àñÎõ Ũ¸Â¢Öõ ²§¾¡ ÒÐì¸Õòиû ¸¢¨¼ò¾É ±Éô ÀÊô§À¡÷ ±ñÏõ Ũ¸Â¢Öõ «¨Á §ÅñÎõ. þíÌ ±Øò¾¡Ç÷ ¦ƒÂ§Á¡¸ý ¸ðΨÃôÀüÈ¢ ÜȢ ÍÅÊÂÁ¡É Å¢Çì¸õ »¡À¸õ ÅÕ¸¢ÈÐ. «Ð ±ýÉ? “¿Å£Éì¸ðΨà ÅÊÅò¾¢ø º¢Ú¸¨¾ §À¡ýÈÐ. ÀÇ£¦ÃýÈ ¦¾¡¼ì¸õ, À¡õÒ °÷ÅÐ §À¡Ä ºÃºÃ¦ÅýÈ §À¡ìÌ, ¸ÅÉò¾¢ø ¬ÆôÀ¾¢Ôõ Óò¾¡öôÒì ¦¸¡ñ¼ ÓÊ× ±É º¢Ú¸¨¾ìÌâ ãýÚ «ÊôÀ¨¼ þÂøÒ¸Ùõ ¸ðΨÃìÌò §¾¨Å” ±ý¸¢È¡÷ «Å÷. §ÁüÜȢ ¾ý¨Á¸§Ç¡Î þØôÀÐ ¯Ú¾¢Âý§È¡? ´Õ ¸ðΨà «¨ÁóÐÅ¢ð¼¡ø «Ð ÀÊôÀŨÃì ¸Å÷óÐ
 • 31 ¸Õò¾¡¼ø ¿Å£Éì¸ðΨà ÅÊÅò¾¢ø º¢Ú¸¨¾ §À¡ýÈÐ. ÀÇ£¦ÃýÈ ¦¾¡¼ì¸õ, À¡õÒ °÷ÅÐ §À¡Ä ºÃºÃ¦ÅýÈ §À¡ìÌ, ¸ÅÉò¾¢ø ¬ÆôÀ¾¢Ôõ Óò¾¡öôÒì ¦¸¡ñ¼ ÓÊ× ±Ûõ ãýÚõ ´Õ ¸ðΨÃìÌò §¾¨Å. §Áü¸¡Ïõ ÜüÈ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¸£úÅÕÅÉÅü¨Èì ¸ÄóШáθ. 1. ¸ðΨÃìÌô ÀÇ£¦ÃýÈ ¦¾¡¼ì¸õ ²ý «Åº¢Âõ? 2. ¸ðΨâø ‘À¡õÒ °÷ÅÐ §À¡Ä ºÃºÃ¦ÅýÈ §À¡ìÌ’ ±ýÀÐ ±¾¨Éì ÌȢ츢ÈÐ? 3. ‘¸ÅÉò¾¢ø ¬ÆôÀ¾¢Ôõ Óò¾¡öôÒì ¦¸¡ñ¼ ÓÊ×’ ±ýÀÐ ¸ðΨÃìÌ ±ùŨ¸Â¢ø º¢ÈôÒî §º÷ìÌõ? Àò¾¢ Ũ¸¸¨Çô ÀüÈ¢î º¢ó¾¢ìÌõ§À¡Ð §ÁÖõ ´Õ Ũ¸ôÀ¡Î þíÌ ¯üÚ §¿¡ì¸ò¾ì¸¾¡Ìõ. Å¢¾¢Å¢ÇìÌ Ó¨È Àò¾¢Â¨ÁôÒ, Å¢¾¢ ÅÕÓ¨È Àò¾¢Â¨ÁôÒ ±ýÈ ÀÂýÀ¡ðʨɧ ÌÈ¢ôÀ¢Î¸¢§Èý. 3.1 Å¢¾¢Å¢ÇìÌ Ó¨È¢ø «¨Áó¾ Àò¾¢ Àò¾¢Â¨ÁôÒÓ¨È ÀüÈ¢ô §ÀÍõ§À¡Ð ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Â¢Öõ ´Õ ¸ÕòРš츢Âõ «¼í¸¢Â¢ÕìÌõ ±É×õ «Ð§Å, Àò¾¢Â¢ý ¨ÁÂô¦À¡Õ¨Ç ¯ûǼ츢¢ÕìÌõ ±É×õ ¸ñ§¼¡õ «øÄÅ¡? ¬É¡ø, þó¾ì ¸ÕòРš츢Âò¨¾ Àò¾¢Â¢ý ӾĢ§Ä§Â þ¼õ¦ÀÈ §ÅñÎõ ±É ¿¢¨ÉôÀÐ ¾ÅÈ¡Ìõ. «Ð Àò¾¢Â¢ý ӾĢ§Ä¡, þ¨¼Â¢§Ä¡, þÚ¾¢Â¢§Ä¡ «¨ÁÂÄ¡õ. ºÃ¢ ¸£ú측Ïõ Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ ¡Р±Éì ¸ñÎÀ¢ÊÔí¸û À¡÷ô§À¡õ. «Èò§¾¡Î ¿¢üÈø ‘«Èò§¾¡Î ¿¢üÈø’ ±ýÀÐ, ‘«ÈÉȢ¡¨Á ¿¢üÈø’ ±ýÚõ, ‘¸üÀ¢ý鬀 ¿¢üÈø’ ±ýÚõ ¦À¡ÕûÀÎõ. «Èý ±ýÀÐ ÀÄ ¦À¡Õû¸¨ÇÔõ ¾ØŢ ¦À¡Ðî ¦º¡øġ¢Ûõ ®ñÎ ¦ÀñÏìÌ, ¯Ã¢Â Ó¾ü ÀñÀ¡É ¸ü¨À§Â ÌÈ¢ìÌõ. ¸ü¦ÀýÛõ º¨¼ô À¢Ê¢ø ¿¢ýÚ º¸¦Å¡Øì¸ò¨¾ô ¦Àü§È¡÷ìÌ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ø ±ýÀÐ þòШÈ¢ý ¦À¡ÕÇ¡Ìõ. ¾¨ÄŢ¢ý ¸Ç¦Å¡Øì¸ò¨¾ô ¦Àü§È¡÷ìÌ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐí¸¡ø ¾¨ÄÅ¢ ²ü¦¸É§Å ¸üÒ ¦¿È¢ôÀðΠŢð¼¡û, «Èò§¾¡Î ¦À¡Õó¾§Å ¿¼óÐûÇ¡û ±ýÀ¾¨É Ó¾ý¨Á¡¸ ÅÄ¢ÔÚòÐŧ¾ §¾¡Æ¢Â¢ý §¿¡ì¸Á¡Ìõ. þ¨ÈÂÉ¡÷ ¸ÇÅ¢Â֨ẢâÂÕõ, ‘«Èõ ±ýÀÐ ¾ì¸Ð, ¾ì¸¾¨Éî ¦º¡øÄ¢, ¿¢üÈø §¾¡Æ¢ìÌõ ¯Ã¢ò¦¾ýÈÅ¡Ú; «øÄà¯õ, ¦ÀñÊüÌ «Èõ ±ýÀÐ ¸üÒ, ¸ÇÅ¢ý ¾¨Ä ¿¢üÈø ±ýÀà¯Á¡õ’, ±ýÚ ÌÈ¢ò¾¢ÕôÀÐ ®ñÎ §¿¡ì¸ò ¾ì¸Ð. ¸Ç¦Å¡Øì¸, ¿¢¸ú¨Âò ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢ÂÕõ ‘ÌüÈó ¾£÷ó¾ «Èî ¦ºö¨¸Â¡Ìõ’ ±ýÚ ¸ÕÐÅ÷’ (ÍôÒ¦ÃðÊ¡÷, «Èò§¾¡Î ¿¢üÈø - Àì¸õ 155)
 • 32 «Èò§¾¡Î ¿¢üÈø ±Éò ¦¾¡¼íÌõ Ó¾ø š츢§Á ¸ÕòРš츢Âõ ±ý¸¢È£÷¸Ç¡? ºÃ¢Â¡É À¾¢ø! ¦¾¡¼Õõ ²¨É š츢Âí¸û «Èò§¾¡Î ¿¢üÈø ±ýÀ¾¨É §ÁÖõ Å¢Çì¸ ¯¾×¸¢ýÈÉ. þ¨Å¨ÉòÐõ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ±ÉôÀÎõ. þó¾ «¨ÁôÀ¢ø ¯ÕÅ¡ì¸ôÀÎõ Àò¾¢ Å¢¾¢Å¢ÇìÌ Ó¨È¢ø «¨Áó¾ Àò¾¢ ±ÉôÀÎõ. þýÛ¦Á¡Õ ±ÎòÐ측ð¨¼ì ¸¡ñ§À¡Á¡? ¸ÕòРš츢Âò¨¾ «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ÜÚí¸§Çý! ¸£ú측Ïõ Àò¾¢¨Â Å¡º¢òÐ, «¾ý ¿ðÀ¢ý −Ä츽õ ¡Ð? ±Ð¾¡ý ¿ðÒ? ¸ûÇÁ¢ýÈ¢ ¯ûÇ «ýÒ ¦ÅûÇò¾¡ø, ¯¼ø¸û þÃñÎ ±É¢Ûõ, ¯ûÇõ ´ýÈ¢òÐô Ò½Õõ ¯½÷§Å «Ð; þýɦ¾ýÚ Å¢Çì¸ þÂÄ¡¾ ´ÕŨ¸ ÁÉ ¯Õì¸ò¾¢É¡ø, Áì¸ÙìÌû ´ÕÅÕ즸¡ÕÅ÷ ²üÀÎõ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ý ¾ý¨Á¡ø ÅóÐÚõ ¦¾¡¼÷§À ¿ðÒ ±ýÚõ Å¢Çì¸Ä¡õ; þÕÅÃÐ Óý§ÉüÈí¸Õ¾¢Â ÒШÁ¡ÉÐõ ̨ȦÅýÀÐ þøÄ¡¾ ´ÕŨ¸ «ýÀ¢ý À¢¨½ô§À ¿ðÒ; ¿ÁÐ ¿¼ò¨¾¨Â ¿ÄôÀÎò¾¢, þýÀ Å¡úÅ¢¨É þÉ¢§¾äðÊ þÂíÌõ þÂü¨¸Âý¨É¢ý ¸Õ¨½ô À¨¼ôÀ¢ý ¿¢¸ÃüȾ¡É ¦ÀÕ¿¢¾¢Â§Á «ó¾ ¿ðÒ. Á¢¨¸ ²ý? Áì¸û ¾í¸û ¿Äò¾¢¨ÉÔõ , Á¸¢ú, ¿ý¨Á, Åñ¨Á, «È¢×, ¦¿È¢ þÅü¨ÈÔõ Á¢¨¸ôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÙÁ¡Ú ÀÆì¸ Ó¾¢÷¢ý ÀÂÉ¡öò ¾õ ¿ü̽í¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¯ñ¼¡Ìõ ¿øÖ½÷׸û ´Õ¨ÁôÀÎò¾¢É¡ø, ´ÕŨà ´ÕÅ÷ ¯ûÇý§À¡Î Å¢ÕõÀ¢, ÁɦÁ¡Æ¢ ¦Áö¸Ç¡ø ±ì¸¡ÄòÐõ ±ò¾¨¸Â §ÅÚÀ¡ÎÁ¢ýÈ¢ §¿º¢ò¾§Ä ¿ðÒ ±ýÚõ Å¢Åâì¸Ä¡õ. þ¨Å§Â Áì¸ÙìÌì ¸¢¨¼ò¾ü¸Ã¢Â ¿ü§ÀÚ¸û¡ŢÛõ º¢Èó¾Ð, ‘¿ðÒõ ¾¨ÂÔõ À¢ÈÅ¢ì̽õ’ ’±ýÀ÷ ¦ÀâÂ÷. («ýÒº¡ø ¿ðÒ - Àì¸õ 3) ¬õ, þó¾ô Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ ‘±Ð¾¡ý ¿ðÒ?’ ±Ûõ ŢɡšÌõ. þÐ Àò¾¢Â¢ý Ó¾ø š츢ÂÁ¡Ìõ. ¦¾¡¼Õõ š츢Âí¸û ±Ð ¿ðÒ ±ýÀ¾¨É Å¢ÇìÌž¡¸ «¨ÁóÐûÇÐ. þó¾ Ũ¸Â¢ø «¨ÁÔõ Àò¾¢Â¢ø ӾĢø ´Õ ¸ÕòРš츢ÂÓõ À¢ý ¦¾¡¼÷À¨Å º¡ýÚ Å¡ì¸¢Âí¸Ç¡¸×õ «¨ÁÔõ. þРŢ¾¢Å¢ÇìÌ Ó¨È¢ø «¨Áó¾ Àò¾¢ ±ÉôÀÎõ.
 • 33 3.2 Å¢¾¢ÅÕ Ó¨È¢ø «¨Áó¾ Àò¾¢ Å¢¾¢ÅÕӨȢø «¨Áó¾ Àò¾¢Â¡ÉÐ þ¾üÌ §¿÷Á¡È¡¸ «¨Áó¾¢ÕôÀ¨¾ì ¸¡½Ä¡õ. Àò¾¢Â¢ý ¦¾¡¼ì¸ò¾¢ø Àò¾¢Â¢ý ¨ÁÂô¦À¡Õ¨Ç Å¢Çì¸ ¯¾×õ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸Ùõ, Àò¾¢Â¢ý þÚ¾¢Â¢§Ä þó¾î º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸Ç¢ý ¯ûǼì¸ò¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö «øÄÐ ¿¢ÚÅ ¯¾×õ ¸ÕòРš츢ÂÓõ þ¼õ¦ÀÚõ. ±ÎòÐ측𼡸. ¦º¡ü¸¨ÇÔõ ¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ þÄ츽 §¿¡ì¸¢ø À¢Ã¢òÐ ¬Ã¡Ôõ ¦À¡ØÐ ´Õ º¢Ä ÝÆø¸Ç¢ø º¢Ä þ¼÷À¡Î¸û §¿÷Ũ¾Ôõ ¿¡õ ¸¡ñ¸¢§È¡õ. ÀÄÅü¨È, ÀÄÅüÈ¡ø, º¢ÄÅü¨È, º¢ÄÅüÈ¡ø, ±ØЧ¸¡¨Ä, ±ØЧ¸¡Ä¡ø Ӿġ ¦º¡ü¸Ç¢ø ³, ¬ø ¬¸¢Â §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸¨Çì ¸¡ñ¸¢§È¡õ, ÀÄÅü¨È, ÀÄÅüÈ¡ø ±É ÅÕõ ¦º¡ü¸Ç¢ø ÀÄ ±ýÈ «Ê¡øÖìÌõ ³, ¬ø Ӿġ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸ÙìÌõ þ¨¼Â¢ø «üÚ ±É ¿¢üÌõ ´Õ ¦º¡üÜüÈ¢¨ÉÔõ À¡÷츢§È¡õ, þÐÀ̾¢§Â¡Î §º÷ì¸ò¾ì¸¾¡¸×õ þø¨Ä. ¬É¡ø, À̾¢¨ÂÔõ §ÅüÚ¨Á Ţ̾¢¨ÂÔõ §º÷ì¸ þýȢ¨Á¡¾¾¡¸ ¯ûÇÐ. þôÀÊôÀð¼ ¦º¡ü¸¨Çò¾¡ý ¿õÓ¨¼Â ÁÃÀ¢Ä츽í¸û º¡Ã¢¨Â ±ýÚ ÌȢ츢ýÈÉ. (¾Á¢Æ¢Äì¸½ì §¸¡ðÀ¡Î¸û- Àì¸õ 36) þó¾ôÀò¾¢Â¢ø ¸ÕòРš츢Âõ ¡Ð? ‘À̾¢¨ÂÔõ §ÅüÚ¨Á Ţ̾¢¨ÂÔõ §º÷ì¸ þýȢ¨Á¡¾¾¡¸ ¯ûÇÐ. þôÀÊôÀð¼ ¦º¡ü¸¨Çò¾¡ý ¿õÓ¨¼Â ÁÃÀ¢Ä츽í¸û º¡Ã¢¨Â ±ýÚ ÌȢ츢ýÈÉ.’ þо¡ý ¸ÕòРš츢Âõ. þ¾¨É Å¢ÇìÌõ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û §Á§Ä þ¼õ ¦ÀüÈÉ. ¸ÕòРš츢Âõ Àò¾¢Â¢ý þÚ¾¢Â¢ø þ¼õ ¦ÀüÚûÇÐ. 3.3 ¸ÄôÒ Ó¨È¢ø «¨Áó¾ Àò¾¢ ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕÅРŢ¾¢Å¢ÇìÌ Ó¨È¢Öõ Å¢¾¢ÅÕӨȢÖõ ¸ÄóÐ «¨Áó¾ Àò¾¢ Ũ¸Â¡Ìõ. þùŨ¸ôÀò¾¢¸Ç¢ø ¸ÕòРš츢Âõ Àò¾¢Â¢ý ¦¾¡¼¸ò¾¢Öõ þÚ¾¢Â¢Öõ «¨Áó¾¢Õì¸ þ¨¼Â¢ø þì¸Õò¾¢¨É Å¢Åâì¸, Å¢Çì¸ º¢Ä º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û þ¼õ ¦ÀüÈ¢ÕìÌõ. Àò¾¢¨Âò ¦¾¡¼íÌõ§À¡Ð ÜÈô¦ÀÚõ ¸ÕòÐ, Àò¾¢Â¢ý þÚ¾¢Â¢Öõ ¾¢¼ôÀÎò¾ þùŨ¸ ¯¾×õ.
 • 34 ¸£§Æ ÅÆí¸ôÀðÎûÇ Àò¾¢¨Â Å¡º¢Ôí¸û! þРŢ¾¢Å¢ÇìÌÓ¨È, Å¢¾¢ÅÕÓ¨È ¸ÄóÐ «¨Áó¾ Àò¾¢Â¡Ìõ ²ý? ¸¨Ä¢ý ÅÊÅõ ±ýÀÐ, ´ÕÓ¸Á¡¸ þ¨ÂÔõ ÓبÁ ±ÉÄ¡õ. þò¾¨¸Â ÓبÁ ¦ÀÈ¡¾ ¸¨Ä ¸¨Ä¡¸¡Ð. ¾É¢ôÀ¡ð¼¡¸ þÕôÀ¢Ûõ, ´§Ã ´÷ ¯½÷¨Âô ÀüȢ ¸üÀ¨ÉÔõ ´Ä¢¿ÂÓÁ¡¸ þ¨ÂóÐ «¨Á¾ø §ÅñÎõ. ¸¡Å¢ÂÁ¡¸ þÕôÀ¢Ûõ, ´Õ ¦Àâ ¸¨¾Â¡¸ «¨ÁóÐ ¿¢¸ú¸û ±øÄ¡õ «¨¾§Â §¿¡ì¸¢ «¨Áó¾ÉÅ¡¸ þÕò¾ø §ÅñÎõ. ¿¡¼¸Á¡¸ þÕôÀ¢Ûõ «ùÅ¡§È «¨ÁóÐ ´Õ ͨŠ§Á§Ä¡í¸ ÁüȨŠÀ¢ýɽ¢Â¢ø ¿¢üÈø §ÅñÎõ. µ÷ «Æ¸¢Â ¸ðΨḠþÕôÀ¢Ûõ ±í¦¸í§¸¡ ŨÇóÐ ¦ºøÖõ ¸ÕòиÙõ ´Õ ÓʨŠ¯½÷òОüÌì ¸ÕÅ¢¸Ç¡¸ «¨Á §ÅñÎõ. þùÅ¡Ú «¨ÁÔõ ÅÊÅò¾¢ø, ¦¸¡ñ¼ ¯½÷¨Âô ÒÄôÀÎòОüÌ ²üÈ ¦º¡ü¸Ùõ «¾üÌ þ¨Âó¾ ¿¨¼Ôõ «¨Á¾ø §ÅñÎõ. §ÅÚÀð¼ ¯½÷¸Ùõ ¸üÀ¨É¸Ùõ þ¨¼§ÂÅâÛõ, «¨Å Ó¾ý¨ÁÂ¡É ¯½÷ìÌ «¼í¸¢ þ¨ÂÅÉÅ¡¸ þÕò¾ø §ÅñÎõ. ÒÄÅâý ¿¨¼Ôõ «¾üÌò ¾¸ «¨Á¾ø §ÅñÎõ. þùÅ¡Ú ±øÄ¡õ ´ÕÓ¸Á¡ö þÂí¸¢ ÓبÁ ¦ÀÚ¾§Ä ÅÊÅõ ±ýÚ ÜÈôÀΞ¡Ìõ. (Ó.Å., þÄ츢Âò¾¢Èý) ‘¸¨Ä¢ý ÅÊÅõ ±ýÀÐ, ´Õ Ó¸Á¡¸ þ¨ÂÔõ ÓبÁ ±ÉÄ¡õ’ ±ýÀÐ þôÀò¾¢Â¢ý Ó¾ø š츢Âõ. «Ð§Å, þôÀò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢ÂÓõܼ. ¦¾¡¼÷ÅÉ þó¾ì ¸Õò¨¾ ÅÄ¢ÔÚòÐõ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û. Àò¾¢Â¢ý þÚ¾¢Â¢ø ‘þùÅ¡Ú ±øÄ¡õ ´Õ Ó¸Á¡ö þÂí¸¢ ÓبÁô¦ÀÚ¾§Ä ¸¨Ä¢ý ÅÊÅõ ±Éì ÜÈôÀΞ¡Ìõ’ ±ýÚ Á£ñÎõ ¸ÕòРš츢Âò¾¢ý ¯ûǼì¸ò§¾¡Î Àò¾¢ Óʸ¢ÈÐ. ¸ðΨà ±ØЧš÷ ¨¸Â¡ÇôÀÎõ ¸Õò¾¢ü§¸üÀ Àò¾¢Â¢ý «¨ÁôÀ¢¨É ¿¢÷½Â¢òÐì ¦¸¡ûÇ×õ. À¢üº¢ 4 ¸£ú측Ïõ Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ ¡Ð? þôÀò¾¢ ±õӨȢø «¨ÁóÐûÇÐ? ´Ä¢¿Âõ ±ýÀÐ ±ýÉ? À¡ðÊø ¯ûÇ ´Ä¢¸û ´Ä¢ì¸ôÀÎõ§À¡Ð þÂí̸¢ýÈÉ. «ÅüÈ¢ý þÂì¸ò¾¢ø ´ÕŨ¸ ´ØíÌ «¨Áó¾¡ø «Ð§Å ´Ä¢¿Âõ ±ÉôÀÎõ. ÌÇò¾¢ø «¨Ä¸û «¨ºóÐ «¨ºóÐ þÂí̸¢ýÈÉ. «¨Å ¸ñ¼ÀÊ «¨ºóÐ ±ØóРŢØž¡É¡ø, ¸¡ñÀÅ÷¸ÙìÌ µ÷ «ÆÌ §¾¡ýÈ¡Ð. ´Ä¢Â¨Ä¸Ùõ ´Øí¸¢ýÈ¢ þÂí¸¢É¡ø ¦ºÅ¢ìÌ ´Õ ¿Âõ §¾¡ýÈ¡Ð. ¿Âõ (rhythm) §¾¡ýÚÁ¡Ú þÂíÌÅÐ ±ùÅ¡Ú? ´Ä¢¸ÙìÌ ãýÚ ¾ý¨Á¸û ¯ñÎ:(1) ¸¡Ä «Ç×; «¾É¡ø «¨ÁÔõ ¿£ð¼ø ÌÚì¸ø §ÅÚÀ¡Î; (2) ¾ý¨Á; Åý¨Á¡¸×õ ¦Áý¨Á¡¸×õ ´Ä¢ìÌõ §ÅÚÀ¡Î; (3) ´Ä¢ìÌõ Ó¨È; ±ÎòÐõ ÀÎòÐõ ´Ä¢ìÌõ «Øò¾ò¾¢ý §ÅÚÀ¡Î. þõãŨ¸Â¡Öõ §ÅÚÀ¡Î ´Ä¢¸¨Ç ¦Åù§ÅÚ Å¨¸Â¡¸ «¨ÁòÐ, Åó¾ «¨Áô§À ¾¢ÕõÀ ¾¢ÕõÀ ÅÕÁ¡Ú ¦ºö¾Ä¡ø À¢ÈìÌõ þɢ ´Øí§¸ ´Ä¢¿Âõ ±ÉôÀÎõ. (Ó.Å., þÄ츢Âò¾¢Èý)
 • 35 ¸ÕòРš츢Âõ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Àò¾¢ Ũ¸ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ −ÎÀ½¢ 1 1. ‘À¢ïº¢ §¾¡ýÈ¢ì ¸¡Â¡öô ÀÕòÐì ¸É¢Â¡ö ÀØò¾¡ü§À¡ø À¡¸¢ì ¸ÕòÐõ ÓýÒ §¾¡ýÈ¢, Өȧ ÅÇ÷óÐ ÓÊÅ¢ø Ó¾¢Ã §ÅñÎõ.’ ±Ûõ À¡Å¡½Ã¢ý ÜüÈ¢¨É ¬Ã¡öóÐ º¡ýÚ¸Ù¼ý Å¢Åâì¸×õ. −ÎÀ½¢ 2 2. Å¢¾¢ÅÕÓ¨È, Å¢¾¢ Å¢ÇìÌ Ó¨È¢ø «¨ÁÔõ Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢¨ÉÔõ «ÅüÈ¢ü¸¡É §ÅÚÀ¡ðʨÉÔõ º¡ýÚ¸Ù¼ý Å¢Çì̸. Ò¾¢÷ 1. ´Õ ¸Õò¾¢¨Éì ÌÈ¢ò¾ ________________________________. ÀÄ Å¡ì¸¢Âí¸Ç¢ý ¦¾¡Ì¾¢ 2. ´Õ š츢Âõ ´Õ ¦À¡Õû ÀüÈ¢ þÕôÀЧÀ¡ø ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Ôõ ´Õ ¦À¡Õû «øÄÐ ¸ÕòÐô ÀüȢ¢Õò¾ø §ÅñΦÁýÀÐ Àò¾¢Â¨ÁôÒ ¦¿È¢Ó¨È¢ý ___________________ ±Ûõ ÜüÈ¢¨Éì ÌȢ츢ýÈÐ. 3. Àò¾¢¦Â¡ØíÌ «øÄÐ ¸Õò¦¾¡ØíÌ _________________, ±É þÕŨ¸ôÀÎõ. 4. Àò¾¢Â¢ý ¸Õò¨¾ Å¢ÇìÌõ _______________ ±ÉôÀÎõ. 5. ____________ Àò¾¢Â¡ÉÐ ¸ðΨâý ¨ÁÂô¦À¡Õ¨Ç «øÄÐ ¸Õò¨¾ ¿ÁìÌ «È¢Ó¸õ ¦ºöÔõ À̾¢Â¡Ìõ. š츢Âõ ±ýÀÐ ___________________, ______________________ «øÄÐ
 • 36 6. Ӹרà Àò¾¢Â¡ÉÐ Á¢¸×õ ___________________________ «¨Á §ÅñÎõ. 7. Ӹרà Àò¾¢ §À¡ýÈÐ. 8. ÓÊרÃô Àò¾¢Â¢ø ¸ðΨáÇ÷ Á£ñÎõ ¾ÉÐ _________________, ________________, _________________ ¬¸¢ÂÅü¨È ¦ÅǢ¢¼ Å¡öôÒñÎ. 9. ´Õ Àò¾¢Â¢ý Ó¾ø š츢Âõ ¸ÕòРš츢ÂÁ¡¸×õ ¦¾¡¼Õõ š츢Âí¸û «ì¸Õò¾¢¨É ÅÄ¢ÔÚòÐõ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸Ç¡¸×õ «¨ÁÅÐ ________________ ӨȢø «¨ÁÔõ Àò¾¢Â¡Ìõ. 10. Àò¾¢Â¢ý ÓüÀ̾¢Â¢ø º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸Ùõ þÚ¾¢Â¢ø ¸ÕòРš츢Âí¸Ùõ þ¼õ ¦ÀüÈ¢ÕôÀ¢ý ________________ ±ÉôÀÎõ. Å£ðÊý ѨÆš¢ø §À¡ýÈÐ. ¯¼üÀ̾¢ ___________________ ¸Õ¡ü¸û / ¦º¡ü¦È¡¼÷¸û Àò¾¢¦Â¡Õ¨ÁÀ¡Î Ӹרà Àò¾¢ Àò¾¢¦Â¡ØíÌ ¯¼üÀ̾¢ «¸¦Å¡ØíÌ ÓÊ× Àò¾¢ ÒȦšØíÌ Å¢¾¢Å¢ÇìÌÓ¨È Àò¾¢ Ũ¸ôÀ¡Î Å¢¾¢ÅÕÓ¨È Àò¾¢ ´ü¨Èô Àò¾¢Â¨ÁôÒ ÓبÁ º¡Ãõ 1. ±Ø¾ôÀÎõ Å¢ÅÃõ §¸¡¨Å¡¸ ¦¿È¢ôÀ¼î ¦º¡øÄ Àò¾¢Â¨ÁôÒ «Åº¢Âõ. 2. ¦ºÈ¢Å¡É Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ø §À¡ýÈÐ. 3. ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Ôõ ´Õ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ¦À¡Õû ÀüÈ¢ Ţš¾¢ì¸ §ÅñÎõ. 4. Àò¾¢¦Â¡ØíÌ «¸¦Å¡ØíÌ, ÒȦšØíÌ ±É þÕ Å¨¸ôÀÎõ. 5. ´Õ Àò¾¢ìÌû «¨Áó¾¢ÕìÌõ š츢Âí¸û «ôÀò¾¢ ²Ã½ò¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñÊÕôÀÐ «¸¦Å¡ØíÌ ±ÉôÀÎõ. 6. ¸ðΨâý ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòÐõ «¨Áó¾¢ÕôÀÐ ÒȦšØíÌ ±ÉôÀÎõ. 7. ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Â¢ý «Ç× ÌÚ¸¢Ôõ ¿£ñÎõ §ÅÚÀðÎ «¨Áó¾¢ÕôÀРŨ¸ôÀ¡Î ±ÉôÀÎõ. «¨Áó¾ ¸ðΨà §¿÷ò¾¢Â¡¸ ÓýÀ¢ý ¿¢ÚÅôÀð¼ ¸ð¼¼õ Å¢ÇìÌõ ¸Õò§¾¡Î À¢ÈÆ¡Ð ²Ã½Á¡¸
 • 37 8. ´ü¨Èô Àò¾¢Â¡ÅÐ ÓýÀ¢ý ¦¾¡¼÷ÂüÚò ¾¡§É ´Õ º¢Ú ¸ðΨà §À¡ø «¨ÁóÐûǾ¡Ìõ. 9. ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Ôõ ¦¾¡¼íÌžüÌ Óý «¾ý Ó¾ø Åâ¨Â þ¼ôÀì¸õ ºüÚ þ¨¼¦ÅÇ¢ Å¢ðÎ ¦¾¡¼í̾ø ¿Äõ. 10. Å¢Åâì¸ôÀ¼ §ÅñÊ ¸Õòиû ¿¢¨ÈÅ¡¸ þ¼õ ¦ÀüÈ¢ÕìÌõ ¸ðΨà ÓبÁ ¦ÀüÈ ¸ðΨáÌõ. 11. ´Õ ¸ðΨà Ӹרà Àò¾¢, ¯¼üÀ̾¢, ÓÊ× Àò¾¢ ±Éô ÀÌì¸ôÀ¼Ä¡õ. 12. ´Õ ¸ðΨâý Àò¾¢¦Â¡ýÚ ¸ÕòРš츢Âò§¾¡Î ¦¾¡¼í¸ô¦ÀüÚ, ¦¾¡¼÷óÐ º¡ýÚ Å¡ì¸¢Âí¸û ÜÈôÀð¼ ¸Õò¨¾ Å¢Åâò¾ø Å¢¾¢Å¢ÇìÌ Ó¨È¢ø «¨Áó¾ Àò¾¢ ±ÉôÀÎõ. 13. Å¢¾¢ÅÕ Ó¨È¢ø «¨Áó¾ Àò¾¢Â¢ø ÜÈ Å¢¨ÆÔõ ¸Õò¨¾ Å¢ÇìÌõ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸Ùõ Àò¾¢Â¢ý þÚ¾¢Â¢ø ¸ÕòРš츢ÂÓõ þ¼õ ¦ÀüÈ¢ÕìÌõ. 14. º¢Ä Àò¾¢¸û ¸ÄôÒ Ó¨È¢Öõ «¨Áó¾¢ÕìÌõ. ¾ý Á¾¢ôÀ£Î 1. ¦ºÈ¢Å¡É Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ø «¨Áó¾ ¸ðΨà §À¡ýÈÐ ±ýÚ ²ý ¦º¡øÄôÀθ¢ÈÐ? §¿÷ò¾¢Â¡ö ¸ð¼ôÀð¼ ¸ð¼¼õ 2. ¸ðΨâø ¸Õò¦¾¡Øí¸¢ø ÒȦšØíÌ «¸¦Å¡ØíÌ þ¨¼Â¢Ä¡É §ÅÚÀ¡Î ¡Ð? 3. Å¢¾¢ÅÕӨȢø «¨Áó¾ Àò¾¢¨ÂÔõ Å¢¾¢Å¢ÇìÌ Ó¨È¡¸ «¨Áó¾ Àò¾¢¨ÂÔõ ´ôÀ£Î ¦ºö¸. Ш½áø ÀðÊÂø Awang Sariyan.(2007). Tertib Mengarang : Asas Retorik untuk Pelajar dan Pendidik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Murshidi Harun@zakaria, Tan Hock Thye, Yahya Che Lah.(2009). Sarana Bahasa Malaysia Universiti : Pemantapan Karangan. Selangor: Oxford Fajar sdn. Bhd. ¦Á¡Æ¢»¡Â¢Ú,»¡.§¾Å§¿Âô À¡Å¡½÷.(1990). ¯Â÷¾Ãì ¸ðΨà ¦ºý¨É:¦¾ýÉ¢ó¾¢Â ¨ºÅò¾¡ó¾ áüÀ¾¢ôÒì ¸Æ¸õ, Ä¢Á¢¦¼ð. À¢.º¢.¸§½ºý. (1994). Á¡½Å÷¸Ùì¸¡É Ð÷¸¡§¾Å¢ À¢Ã¢ñ¼÷Š. ¸ðΨøÙõ À¢üº¢ ӨȸÙõ. Á¨ÈÁ¨Ä «Ê¸û. (2000). «È¢×¨Ãì ¦¸¡òÐ. ¦ºý¨É: Óø¨Ä ¿¢¨ÄÂõ. þÄ츽õ ¦ºý¨É:
 • 38 «ÄÌ 3 ¸ðΨà À̾¢¸Ùõ š츢 Ũ¸¸Ùõ ¸üÈø §ÀÚ −ùÅĸ¢ý −Ú¾¢ìÌû ¿£í¸û: 1. ¸ðΨâý À̾¢¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ£÷. 2. ´Õ ¸ðΨâý ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ÀüÈ¢ Å¢ÇìÌÅ£÷. 3. ´Õ Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ, º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ, ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ ÀüÈ¢ Å¢ÅâôÀ£÷. «È¢Ó¸õ ¸ðΨà ±ýÀÐ §¸¡¨Å¡¸ «¨Áó¾ ÀÄ Àò¾¢¸Ç¢ý ¦¾¡Ì¾¢ ±ýÀ¨¾ ӾĢ§Ä§Â ¸ñ§¼¡õ «øÄÅ¡? ´Õ¨ÁôÀ¡Îõ ¸Õò¦¾¡ØíÌõ Á¢ì¸ô Àò¾¢¸¨Ç þ¨½òÐ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀÎõ ¸ðΨà º¢ÈôÀ¡¸ «¨ÁÔõ. Àò¾¢¸§Ç ´Õ ¸ðΨÃìÌ ÓЦ¸ÖõÒ§À¡ø «¨ÁÂìÜʨÅ. ¿£í¸û ¿¢¨È ¸ðΨø¨Ç Å¡º¢ò¾¢ÕôÀ£÷¸û. ¿£í¸û Å¡º¢ò¾ ¸ðΨâý ¯ûǼì¸õ ¯í¸ÙìÌ ±ô§À¡Ð ¦¾Ç¢Â¡Ð. «¾¡ÅÐ ¸ðΨà šº¢òÐ ÓÊò¾ôÀ¢ýÉá? «øÄÐ «¾üÌ Óýɾ¡¸Å¡? ¸ðΨà ÓبÁÔõ Å¡º¢ì¸¡Áø ¸ðΨà ±¾¨ÉôÀüÈ¢ÂÐ ±ýÚ ±ôÀÊì ÜÈ þÂÖõ ±ý¸¢È£÷¸Ç¡? ÓÊÔ§Á. «¾¨Éô ÀüÈ¢ò¾¡§É þô§À¡Ð ¿¡õ ¸¡½ô§À¡¸¢§È¡õ. þó¾ô À̾¢Â¢ø ¿¡õ ´Õ ¸ðΨâý ÓبÁÂ¡É ¯ûǼ¸ò¨¾ô ÀüÈ¢ «¾¡ÅÐ «¾ý À̾¢¸û, ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Â¢Öõ þ¼õ ¦ÀÚõ š츢 Ũ¸¸û ¬ì¸¢ÂÅü¨Èô ÀüÈ¢ ¬Ã¡Âô§À¡¸¢§È¡õ. þôÀ̾¢Â¢ø ¬Ã¡ÂôÀÎõ ¾¨ÄôÒ¸û ¸£úÅÕÁ¡Ú «¨ÁóÐûÇÉ. 1. ¸ðΨâý À̾¢¸û 2. ¸ðΨâý ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ 3. Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ, º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ, ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ
 • 39 ¯ðÀ¢Ã¢× 1 : ¸ðΨâý À̾¢¸û ´ù¦Å¡Õ ¸ðΨâÖõ ¦ÀÕõÀ¡Öõ ´ýÚìÌ §ÁüÀð¼ Àò¾¢¸û þÕì¸Ä¡õ. þôÀò¾¢¸û «¨ÉòÐõ ´ðΦÁ¡ò¾Á¡¸ ´Õ Ó¾ý¨Áì ¸Õò¨¾Ôõ «¾¨Éî º¡÷ó¾ º¡÷Ò ¸Õòи¨ÇÔõ À¢Ã¾¢ÀÄ¢ì¸ §ÅñÎõ. ´Õ º¢Ä Àò¾¢¸Ç¡ø ¯ÕÅ¡É ¯ûǼ츢¢Õì¸ §ÅñÎõ. I. II. III. ´Õ ÓØì ¸ðΨáÉÐ À¢ýÅÕõ À̾¢¸¨Ç Ӹרà / ¦¾¡¼ì¸ôÀò¾¢ ¯¼üÀ̾¢ /¸ÕòÐôÀò¾¢ ÓÊ× Àò¾¢ Å¡Õí¸û þÅü¨Èô ÀüÈ¢ þýÛõ ºüÚ ¬ÆÁ¡¸ì ¸ñ§½¡ð¼Á¢¼×õ. 1.1 Ӹרà / ¦¾¡¼ì¸õ þÐ ¦ÀÕõÀ¡Öõ ´Õ Àò¾¢Â¡¸×õ, º¢Ä §¿Ãí¸Ç¢ø þÕ Àò¾¢Â¡¸×õ «¨ÁÂÄ¡õ. ¸ðΨâø ÜÈôÀÎõ Å¢ÀÃõ ¦¾¡¼÷À¡É ÍÕì¸Á¡É «È¢Ó¸õ ¾Õŧ¾ þôÀò¾¢Â¢ý §¿¡ì¸Á¡Ìõ. «¾É¡ø ¦À¡ÐÅ¡¸ þôÀò¾¢Â¢ý Ó¾ø š츢Âò¾¢§Ä§Â ¸ðΨâø ÜÈôÀÎõ Å¢ÅÃÓõ «¾ý Ó츢ÂòÐÅÓõ Å¢Çì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. þ¾¨É ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ (thesis statement) ±ýÀ÷. §ÁÖõ þó¾ô Àò¾¢¾¡ý ¸ðΨâý ¸ÕòРŢš¾¢ì¸ôÀÎõ Ó¨È, Óý¦Á¡Æ¢ÂôÀÎõ Ũ¸ ¬¸¢ÂÅü¨È Å¢ÇìÌõ. ´÷ ¸ðΨâý ÓØ Á¾¢ô¨ÀÔõ «¾ý ÓýۨâĢÕó§¾ «È¢ÂÄ¡õ ±ýÀ÷. ¬¸§Å, ¾¨ÄôÀ¢üÌ ²üÈ, ¸ÅÉò¨¾ ®÷ìÌõÀÊ¡¸, ¸ðΨèÂô ÀÊì¸òàñÎõ ¦¾¡¼ì¸õ ±Ø¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. Ӹרà Àò¾¢ º¢ÈôÀ¡¸ «¨Á §¾¨ÅÂ¡É ÜÚ¸¨Çì ¸£úÅÕÁ¡Ú ŨÃÂÚì¸Ä¡õ. • • • ¸ðΨâý º¡Ãõ ¦ÅÇ¢ôÀ¼ §ÅñÎõ. «¾¨Éî º¡÷ó¾ À¢ýɽ¢ ÜÈôÀ¼ §ÅñÎõ. ¸ðΨèÂô ÀÊôÀÅ÷¸ÙìÌ ´Õ ¦À¡ÐÅ¡É À¨¼ì¸ôÀÎõ Å¢¾õ ¦¾Ç¢×ÀÎò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. ¸ñ§½¡ð¼õ, ¸ðΨà Ӹרà Àò¾¢ ¨ÁÂò¦¾¡¼¨Ã ¯ûǼ츢¢ÕôÀ§¾¡Î «¾ý þÚ¾¢ š츢Âõ ÀÊôÀŨà «Îò¾ Àò¾¢ìÌ (¸ÕòÐô Àò¾¢ìÌ) ¬÷Åò§¾¡Î Óý§ÉÈ ¨ÅìÌõ Ũ¸Â¢Öõ «¨Á §ÅñÎõ. «¾¡ÅРӸרà Àò¾¢ìÌõ ¯¼üÀ̾¢Â¢ý Ó¾üÀò¾¢ìÌõ þ¨¼Â¢ø ´Õ Ũ¸Â¡É ²Ã½ò¦¾¡¼÷¨À ¿¢ÚŧÅñÎõ.
 • 40 1.2 ¯¼üÀ̾¢ / ¸ÕòÐôÀò¾¢¸û ¦¾¡¼÷óÐ ´Õ ¸ðΨà §¿÷ò¾¢Â¡¸ «¨Á ¿¡õ ¸ðΨâø «È¢Ó¸õ ¦ºö¾ ¸Õò¾¢¨É Å¢ÅâìÌõ ¯¼üÀ̾¢¨Âô À¢Ã¾¢ÀÄ¢ìÌõ ´Õ º¢Ä Àò¾¢¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ §ÅñÎõ. þó¾ô Àò¾¢¸û ãÄõ¾¡ý ¸ðΨâý ÓبÁì ¸ÕòÐõ ¨ÁÂò¦¾¡¼Õõ Å¢Åâì¸ôÀÎõ. þ¾¢ø º¢Ä §¿Ãí¸Ç¢ø ¸ðΨâý ¿£Çõ ¸Õ¾¢ ´§Ã Àò¾¢Â¡¸ìܼ «¨ÁÂÄ¡õ «øÄÐ ´ýÚìÌõ §ÁüÀð¼ Àò¾¢¸Ùõ þÕì¸Ä¡õ. ±ôÀÊ¢ÕôÀ¢Ûõ ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Ôõ ¨ÁÂì¸Õò§¾¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â º¡÷Ò ¸Õòи¨Ç Å¢ÅÃ¢ì¸ §ÅñÎõ. þ¾üÌô Àò¾¢Â¢ø þ¼õ¦ÀÚõ ¸ÕòРš츢Âí¸Ùõ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸Ùõ Ш½ ÒâÔõ. ¦À¡ÐÅ¡¸ þôÀò¾¢¸û ¸ðΨâý ¨ÁÂò¦¾¡¼§Ã¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â, • • • Ó츢Âì ¸Õòи¨Ç, ¯ð¸Õòи¨Ç Óý¨ÅìÌõ. Ó츢Âì ¸Õòи¨Ç Å¢ÅâòÐì Å¢ÇìÌõ. Ó츢Âì ¸Õòиû ¦¾¡¼÷À¡É ÓÊÅ¢¨ÉìÜÚõ. §ÁüÜÈ¢ÂÅ¡Ú ¦ºÂüÀ¼ ´ù¦Å¡Õ ¸ÕòÐô Àò¾¢Â¢Öõ þ¼õ¦ÀÈì ÜÊ š츢 Ũ¸¸û ¡¨Å? þ§¾¡ «¨Å ¸£§Æ ÅÆí¸ôÀðÎûÇÉ. (i) ¸ÕòРš츢Âõ. þ¾¨Éô À¡Å¡½÷ ¾¢È× Å¡ì¸¢Âõ ±ýÚõ ÜÚÅ¡÷. þÐ Àò¾¢Â¢ý Ó¾ý¨Áì ¸Õò¨¾ Å¢ÇìÌÅÐ. «¾¡ÅÐ, þÐ ´Õ Àò¾¢Â¢ý ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ §À¡ýÚ ¦ºÂøÀΞ¡Ìõ. ¦À¡ÐÅ¡¸ ¸ÕòРš츢Âõ Àò¾¢Â¢ý ¦¾¡¼ì¸ò¾¢§Ä§Â «¨ÁÔõ. º¢Ä §¿Ãí¸Ç¢ø þ¨¼Â¢§Ä¡ ®üÈ¢§Ä¡Ü¼ «¨ÁÂÄ¡õ. (ii) º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û. þ¨Å ¸ÕòРš츢Âò¾¢ý º¡Ãò¨¾ Å¢ÅâòÐìÜÈ ÓüÀÎÀ¨Å. þ¨Å Å¢Çì¸õ, ±ÎòÐ측ðθ¨Ç ¯ûǼ츢¢ÕìÌõ. (iii) Àò¾¢Â¢ý ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ. Àò¾¢Â¢ý ¸Õòи¨Çô ÀüȢ ÓÊÅ¢¨É ÅÄ¢ÔÚòÐÅÐ. ´ù¦Å¡Õ ¸ðΨâý ¸ÕòÐô Àò¾¢¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸Ôõ «ì¸ðΨâý ¿£Çò¨¾ô ¦À¡Õò§¾ ±ýÀ¨¾ Óýɧà ¸ñ§¼¡õ. ¦ÀÕõÀ¡Öõ ãýÚ Ó¾ø ³óÐ Àò¾¢¸ûŨà «¨ÁÅÐ ¿Äõ. þùÅ¡Ú ´Õ º¢Ä ¸ÕòÐô Àò¾¢¸û «¨ÁÔõ§À¡Ðõ ¿¡õ ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÇ §ÅñÊ º¢Ä Å¢ÅÃí¸û ¯ûÇÉ. «¨Å ¡¨Å? Ó¾ø ¸ÕòÐô Àò¾¢Â¢ø ¾¨Äô§À¡Î «øÄÐ ¨ÁÂò¦¾¡¼§Ã¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â Á¢¸ Ó츢ÂÁ¡É ¸ÕòРŢš¾¢ì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. þó¾ Ó츢ÂÁ¡É À̾¢ Àò¾¢Â¢ý Ó¾ø «øÄÐ þÃñ¼¡ÅÐ Å⢧ħ ¦ÅÇ¢ôÀ¼ §ÅñÎõ. Àò¾¢Â¢ý Ó¾øÅâ Ӹרà Àò¾¢Â¢ý þÚ¾¢ Åâ§Â¡Î ²Ã½ò¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñÊÕì¸ §ÅñÎõ. §¾¨ÅÂ¡É þ¨½ôÒî
 • 41 ¦º¡ü¸¨Çì ¸ÅÉÁ¡öô ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ. ±ÎòÐ측𼡸, þÕó¾¡Öõ, ¬Â¢Ûõ §À¡ýÈ þ¨½ôÒ¡ü¸û ¾Ìó¾ þ¼í¸Ç¢ø ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. þôÀò¾¢Â¢ý þÚ¾¢ š츢§Á¡ «Îò¾ ¸ÕòÐôÀò¾¢Â¢ý Ó¾øÅâ§Â¡Î ²Ã½ò¦¾¡¼÷Ò âñÊÕì¸ §ÅñÎõ. þÃñ¼¡ÅÐ ¸ÕòÐôÀò¾¢ «Îò¾ Ó츢Âì ¸Õò¨¾ Ţš¾¢ì¸ §ÅñÎõ. þôÀò¾¢Â¢ý þÚ¾¢ š츢ÂÓõ «Îò¾ Àò¾¢§Â¡Î ²Ã½ò¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñÊÕì¸ §ÅñÎõ. þùÅ¡§È ¸ÕòÐôÀ̾¢Â¢ý þÚ¾¢ Àò¾¢Ôõ ¦º¡øÄôÀ¼ §ÅñÎõ. þôÀò¾¢Â¢ý þÚ¾¢ š츢Âõ þ측ðΨâý Ó츢Âì ¸Õòиû þ¾Û¼ý ÓÊŨ¼Å¨¾Ôõ, ÓÊ× Àò¾¢§Â¡Î ²Ã½ò¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñÊÕôÀ¨¾Ôõ ÅÄ¢ÔÚò¾ §ÅñÎõ. 1.3 ÓÊ× À̾¢ /ÓÊרà À̾¢ ¸ðΨâý þÚ¾¢ôÀ̾¢Â¢ø ¸ÅÉò§¾¡Î ŨÃÂôÀ¼ §ÅñÊÂÐ ÓÊרà Àò¾¢Â¡Ìõ. þЧŠ´Õ ¸ðΨà ÓÊÅ¢üÌ ÅóРŢ𼨾 ¯Ú¾¢ôÀÎòÐõ À̾¢Â¡Ìõ. þÐ ¸ðΨáÇÕìÌ ÅÆí¸ôÀÎõ þÚ¾¢ Å¡öôÀ¡Ìõ. þíÌò ¾ý ¸Õò¾¢¨É ¿¢¨Ä¿¢Úò¾ ÓÂħÅñÎõ. ¸ðΨà ÀüȢ ´ðÎ ¦Á¡ò¾ì¸Õò¨¾Ôõ ÓÊרà «Ç¢ì¸§ÅñÎõ. ¸ðΨà ÓبÁ «¨¼óÐŢ𼠯½÷¨Å þó¾ôÀ̾¢ ¯ÕÅ¡ì¸ §ÅñÎõ. þó¾ô Àò¾¢Â¢ø: • ¸ðΨâø ²ü¦¸É§Å ¿¡õ Å¡¾¢ò¾ ¸Õòиû ¦¾¡¼÷À¡¸ ¿ÁÐ ¸ñ§½¡ð¼ò¨¾î ÍÕì¸Á¡¸ì ÜÈÄ¡õ. • ¸ðΨÃò ¾¨ÄôÒ / ¨ÁÂì¸Õ À¢Ã¾¢ÀÄ¢ô¨À ¦ÅǢ¢¼Ä¡õ. • ¨ÁÂì¸Õ / ¾¨ÄôÒò ¦¾¡¼÷À¡É ¿ÁÐ ±¾¢÷ôÀ¡÷ô¨Àì ÜÈÄ¡õ. • ¸ðΨâø Ţš¾¢ì¸ôÀÎõ ¸ÕòиǢý º¡Ãò¨¾ì ÜÈÄ¡õ. ¦¾¡¼÷À¡É ¿ÁÐ ¯½÷Å¢¨É, º¢ó¾¨Éô þ¾É¡ø, ÓÊ× Àò¾¢ «¨ÁôÀ¢ü¦¸ýÚ ¾É¢ ¦¿È¢Ó¨È ¯ñ¦¼É ±ñ½¢Å¢¼ §Åñ¼¡õ. ÓÊ× Àò¾¢Â¡ÉÐ ¦ÀÕõÀ¡Öõ ãýÚ «øÄÐ ¿¡ýÌ Å¡ì¸¢Âí¸Ç¡ø ¬É º¢Ú Àò¾¢Â¡¸×õ «¨ÁÂÄ¡õ. ¬É¡Öõ þ¾¨Éò ¾¢ÈõÀ¼ ¯ÕÅ¡ìÌÅÐ ±ýÀÐ ºüÚì ¸ÊÉÁ¡É µ÷ ¬üÈÄ¡Ìõ. ¦ÀÕõÀ¡Öõ þó¾ô À̾¢¨Â ¦¿ÕíÌõ§À¡Ð ¸ðΨáÇ÷¸ÙìÌ þ¾ü̧Áø ¦º¡øÄ ±Ð×Á¢ø¨Ä ±ýÈ ¯½÷× ÅóÐÅ¢Îõ. ¬É¡ø, ¸ðΨáÇ÷¸û ´ý鬃 ÁÈóÐÅ¢¼ì ܼ¡Ð. ÓÊ× Àò¾¢Ôõ «¾ý š츢Âí¸Ù§Á ´Õ Å¡º¸÷ ÁÉò¾¢ø ¦¾¡¼÷óÐ ¿¢¨Ä¦ÀÈ ÓÊÔõ. Å¡º¸÷ º¢ó¾¢ì¸ ²¾¡ÅÐ ÅÆí¸ §ÅñÎõ. º¢Ä ºÁÂí¸Ç¢ø Ţɡ š츢ÂÁ¡¸ìܼ þÕì¸Ä¡õ. ÓÊרèÂô ÀÊìÌõ§À¡Ð ¸ðΨà ºÃ¢Â¡É ÓÊ×¼ý ÓÊóРŢð¼Ð ±ýÈ ±ñ½õ §¾¡ýÈ §ÅñÎõ.
 • 42 §ÁüÜÈôÀð¼ ¸ÕòиǢý «ÊôÀ¨¼Â¢ø «¨ÁÔõ ±ýÀ¨¾ì ¸£ú측Ïõ À̾¢ Å¢Çì̸¢ÈÐ. ´Õ ¸ðΨâý ÅÊÅõ Ӹרà ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ¸ÕòÐô Àò¾¢ ±ùÅ¡Ú ¸ÕòРš츢Âõ, Ţš¾õ, ¸¡ðθû, Å¢Çì¸õ, ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ À¢üº¢ÓÊ× Àò¾¢ 1 ¾¢¼ôÀÎòÐõ ¸ÕòÐ À¢üº¢ 1 ´Õ ¸ðΨâý ÓÊ× Àò¾¢Â¢ý Ó츢ÂòÐÅõ ³ó¾¨É Å¢Çì̸. 1. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
 • 43 º¢ó¾¢ì¸×õ ¸ðΨâý Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢¨ÉôÀüÈ¢ ¿¡õ ºüÚ ¬ÆÁ¡¸§Å ¬Ã¡öóРŢ𧼡õ. ²üÚ즸¡û¸¢È£÷¸Ç¡? ºÃ¢. ӸרÃôÀò¾¢, ¸ÕòÐôÀò¾¢, ÓÊ×ôÀò¾¢ ±ôÀÊ «¨Á §ÅñÎõ ±ýÚ À¡÷ò§¾¡õ. þ¾¨É Å¢ÇìÌí¸¡ø ¨ÁÂò¦¾¡¼÷, ¸ÕòÐ / ¾¢È× Å¡ì¸¢Âõ, º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ÁüÚõ ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ ±ýÈ º¢Ä ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Çô ÀÂýÀ𼨾Ôõ ¿£í¸û ¸ñË÷¸û «øÄÅ¡? þó¾ š츢 Ũ¸¸û ¦¾¡¼÷À¡É Å¢ÅÃí¸¨Ç ÓبÁ¡¸ «È¢óÐ ¦¸¡ûÇ §Åñ¼¡Á¡?þÐ §¾¨ÅÂý§È¡? ºÃ¢ Å¡Õí¸û «Åü¨ÈôÀüÈ¢ þô§À¡Ð À¡÷ô§À¡õ. ¯ðÀ¢Ã¢× 2 : ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ¸ðΨà ÀÄ Àò¾¢¸Ç¡ø «¨Áó¾Ð ±ýÀ¾¨É Óý§À ¸ñÎŢ𧼡õ. ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Â¢ý º¢ÈôÒõ «¾¢¸ ¨¸Â¡ÇôÀÎõ Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ š츢Âí¸¨Çî º¡÷ó§¾ «¨ÁÔõ. Å¢¨ÇôÀÂýÁ¢ì¸ š츢Âí¸û / ¦¾¡¼÷¸û ±ýÈ¡ø ±ýÉ? «¨Å ´Õ ¸ðΨáÇâý ±ñ½í¸¨Ç, º¢ó¾¨É¸¨Ç §¿÷ò¾¢Â¡¸ô À¢Ã¾¢ÀÄ¢ì¸ ÜʨÅ. þò¦¾¡¼÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌž¢ø ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÈò ¾ÅÚõ ¸ðΨáÇ÷¸Ç¢ý ¸Õòи¨Çì ¸ðΨèÂô ÀÊôÀÅ÷ ÓبÁ¡¸ì ¸¢Ã¸¢òÐì ¦¸¡ûÇ ¾ÅÈ¢ Å¢ÎÅ¡÷¸û «øÄÐ ¸ðΨèÂô ÀÊôÀÅ÷¸û «¾¨É §ÅÚÅ¢¾Á¡ö ¦À¡Õð¦ÀÂ÷ôÒî ¦ºöÐÅ¢ÎÅ¡÷¸û. þЧÀ¡ýÈ Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ò ¦¾¡¼÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌõ§À¡Ð Ó츢ÂìÜÚ¸¨Ç ¿¢¨ÉÅ¢ø ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. «¨Å ¡¨Å? ¿¡õ º¢Ä ´Õ ¸ðΨà ±¨¾ôÀüÈ¢ ±ýÚ ¯í¸Ç¡ø ´§Ã Åâ¢ø ÜÈ þÂÖÁ¡? «ôÀÊ þÂÖÁ¡É¡ø «Ð§Å «ì¸ðΨâý ¨ÁÂò¦¾¡¼Ã¡Ìõ. ¦À¡ÐÅ¡¸§Å, ´Õ ¸ðΨèÂô ÀÊì¸ò ¦¾¡¼íÌõ Óý «ì¸ðΨâý ¯ûǼ¸ò¨¾ô À¢Ã¾¢ÀÄ¢ì¸ìÜÊ µÃ¢ÃñΠš츢Âí¸¨Ç / ¦¾¡¼÷¸¨Ç ¿õ ¸ñ §¾¼ ÓüÀÎõ. þó¾ò ¦¾¡¼÷¸û¾¡ý ¸ðΨâø ¿¢¨Ä¿¢Úò¾ôÀ¼ §ÅñÊ ¸ÕòÐ «øÄРŢÅÃò¨¾ô À¢Ã¾¢ÀÄ¢ôÀ¨Å¡Ìõ. þó¾ ¨ÁÂò¦¾¡¼¨Ãô ÀüÈ¢ §ÅÚ ±ýÉ ÜÈ ÓÊÔõ? • • • • ¸ðΨâý Ó¾ø Àò¾¢Â¢ý Ó¾ø Å⢧ħ þó¾ò ¦¾¡¼÷ «¨Áó¾¢ÕôÀÐ ¿øÄÐ. þÐ ¦ÀÕõÀ¡Öõ ´ü¨È š츢ÂÁ¡¸ «¨ÁÔõ. ¸ðΨâø ¸ðΨáÇ÷ Å¢Çì¸ Å¢ÕõÒõ ¸Õò¾¢¨É ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ¸ðΨâý ÁüÈ Àò¾¢¸û §ÁüÜÈôÀð¼ ¸Õò¾¢¨Éî º¡÷ó¾ ¯ð¸Õò¾¢¨É Å¢ÇìÌõ. ¸ðΨâý Ó¾ø Å⢧ħ ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ¦ÅÇ¢ôÀ¼ ÓÊ¡Áø §À¡Â¢ý, «ó¾ò ¦¾¡¼¨Ã §¿¡ì¸¢ §¿ÃÊ¡¸î ¦ºøÖõ ´Õ ÅÆ¢ «ó¾ Ó¾ø Å⢧ħ ¾¢Èó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.
 • 44 • • þó¾ò ¦¾¡¼÷ ÅÆ¢¸¡ðÎõ ŨÃÀ¼õ §À¡ýÈÐ. «¾¡ÅÐ, þó¾ò ¦¾¡¼§Ã ¸ðΨè šº¢ôÀÅ÷ ¸ðΨâĢÕóÐ ±ýÉ ±¾¢÷ôÀ¡÷ì¸Ä¡õ ±ýÀ¨¾ò ¦¾Ç¢×ÀÎò¾¢Å¢Îõ. þÐ ¸ðΨèÂô ÀÊôÀÅ÷¸û ¸ðΨâø Ţš¾¢ì¸ôÀÎõ ¦ºö¾¢¨Â ±ùÅ¡Ú ¦À¡Õð¦ÀÂ÷ôÒî ¦ºöÅÐ ±ýÚ ÅÆ¢¸¡ðÎõ. ´Õ ¸ðΨâø ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ þÕì¸ §ÅñÊ «Åº¢Âõ ¡Ð? • • • ¸ðΨáÇâý ¸ÕòÐ / Å¡¾ò¨¾ò ¾¢ÃðÊ ´Õ / þÕ ¦¾¡¼÷¸Ç¢ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòОüÌ. ¸ðΨáÇ÷ ¾ÁÐ Å¡¾ò¨¾ ¦¿È¢ôÀÎòОüÌ ¸ðΨèÂô ÀÊôÀÅ÷¸û ¸ðΨâý Å¢ÅÃò¨¾ô ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ / ÅÆ¢¸¡ðÊ¡¸ ¦ºÂøÀ¼ §Áü¸¡Ïõ Å¢ÅÃí¸û «ÊôÀ¨¼Â¢ø «¨Áó¾ µ÷ ±ÎòÐ측𨼠þô§À¡Ð À¡÷ô§À¡Á¡? ¾¢ÕìÌÈû ´Õ Å¡ú× áø. «Ð ¾Á¢Æ¸ò¾¢ý ¦ºøÅõ. «¾ý ¾¢Ãñ¼ ¸Õò¦¾øÄ¡õ ´ý§È ´ýÚ. «Ð Áì¸Ç¡öô À¢Èó¾Å÷¸û «¨ÉÅÕõ Áì¸ð Àñ§À¡Î Å¡Æ §ÅñÎõ ±ýÀÐ. «ò¾¨¸Â ÀñҸǢø ´ý§È º¡ýÈ¡ñ¨Á. «¾¨ÉÔ¨¼Âŧà º¡ý§È¡÷. (¸¢.¬.¦À.Å¢ÍÅ¿¡¾õ, ¾¢ÕìÌÈû ¸ðΨøû - Àì¸õ 9) þÐ ´Õ ¿£ñ¼ ¸ðΨâý Ó¾üÀò¾¢. þó¾ôÀò¾¢Â¢ø ¸ðΨâý ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ¡Р±ýÚ ¯í¸Ç¡ø «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ÜÈÓÊÔÁ¡? “Áì¸Ç¡öô À¢Èó¾Å÷¸û Áì¸ð Àñ§À¡Î Å¡Æ §ÅñÎõ. «ò¾¨¸Â ÀñҸǢø ´ý§È º¡ýÈ¡¨Á¡Ìõ” þо¡ý þó¾ì ¸ðΨâý ¨ÁÂò¦¾¡¼÷. ºÃ¢Â¡? ²ý þó¾ Åâ ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ±ÉôÀθ¢ÈÐ? þó¾ì ¸ðΨâý ±¨É Àò¾¢¸û «¨Éò¾¢Öõ º¡ýÈ¡ñ¨Á ±ýÈ¡ø ±ýÉ? º¡ý§È¡÷ ¡÷? º¡ýÈ¡ñ¨ÁÔ¨¼§Â¡÷ ¾ý¨Á¸û ¡¨Å? ±É Å¢Çì¸ôÀðÎûÇÐ. þíÌ ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ Ó¾øÀò¾¢Â¢ý ãýÈ¡ÅÐ Åâ¢ø «¨ÁóÐûÇÐ. Ó¾ø¦¾¡¼¨Ã Å¡º¢ò¾×¼§É§Â ¸ðΨâø ÜÈôÀÎõ ¦ºö¾¢¸¨Çô ÀÊôÀÅ÷ ²Èį̀È «¾¨É «ÛÁ¡É¢òÐÅ¢¼ ÓÊÔõ.
 • 45 §ÁÖõ µ÷ ±ÎòÐ측ð¨¼ì ¸¡ñ§À¡Á¡? «¸ò¾¢¨½ ÅÆ츢Öõ «¸ò¾¢¨½ ŨèÈô ¦¿È¢Â¢ø ¦À¡Õû ÅÃõÒ ¯ñÎ. ¯Ä¸¢Âø ÅÆ츢Öõ ¦ºöÔû À¢ýÚ ÅÕõ ¦À¡Õû¸¨Ç ãŨ¸Â¡¸ô À¢Ã¢òÐô §ÀÍÅÐ ¦¿È¢. «¨Å Ó¾ü¦À¡Õû, ¸Õô¦À¡Õû, ¯Ã¢ô¦À¡Õû ±ýÚ ÀÎò¾¢ §Àºô¦ÀÚõ. Ó¾ø¸Õ ¯Ã¢ô¦À¡Õû ±ýÈ ãý§È áÅÖí ¸¡¨Ä ӨȺ¢Èó ¾É§Å À¡¼Öû À¢ýȨŠ¿¡Îí ¸¡¨Ä (ÑÅÖ¾ø - ¦ºøÖ¾ø; Ó¨È - ӨȨ (order of preference) ±ýÚ ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷ þ¾üÌ Å¢¾¢ ¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷. þ¨Å ¦ºöÔÇ¢ø À¢ýÚ ÅÕí¸¡ø ´ýÚ ´ýÈÉ¢ü º¢ÈóÐ ÅÕ¾Ö¨¼ÂÐ. þ¾üÌ ¿îº¢É¡÷츢ɢÂ÷ ¾Õõ Å¢Çì¸õ : ‘ ‘ӾĢü ¸Õ×õ, ¸ÕÅ¢ø ¯Ã¢ô¦À¡ÕÙõ º¢ÈóÐ ÅÕõ. þ¨Å ãýÚõ À¡¼Öð À¢ýÚ ÅÕ¦ÁɧŠÅÆ츢Ûû §ÅÚ §ÅÚ ÅÕžýÈ¢ ´ÕíÌ ¿¢¸Æ¡ ±ýÀà¯õ, ¿¡Îí¸¡§Ä ±É§Å ÒĦÉÈ¢ ÅÆ츢ü À¢ýÈÅ¡üÈ¡ý þõãý¨ÈÔõ ŨÃÂÚòÐì ÜÚžýÈ¢ ÅÆìÌ §¿¡ì¸¢ þÄ츽õ ÜÈôÀ¼¡¦¾ýÀà¯õ ¦ÀÚÐõ. ‘¿øÖĸòÐ Å¡Øõ ¦ºöÔÙõ ¬Â¢ÕӾĢý’ (¦¾¡ø. À¡Â¢Ãõ) ±ýÚ ÒÌó¾¨Á¢ü ¦À¡ÕÙõ «ùÅ¢ÃñÊÉ¡Öõ ¬Ã¡ö¾ø §ÅñξĢý’ ±ýÀÐ. Ó¾ø ¸Õ ¯Ã¢ô¦À¡Õû ¦¸¡ñ§¼ ÅÕÅÐ ¾¢¨½. þÇõâý÷ ¾Õõ Å¢Çì¸õ : ‘ӨȨÁ¡ü º¢Èò¾Ä¡ÅÐ; ¡¾¡Ûõ ´Õ ¦ºöÔð¸ñ Ó¾ü¦À¡ÕÙõ ¸Õô¦À¡ÕÙõ ¯Ã¢ô¦À¡ÕÙõ Åâý, Ó¾ü ¦À¡ÕÇ¡ø ¾¢¨½Â¡Ìõ ±ýÀà¯õ; Ó¾ü¦À¡Õû ´Æ¢Â ²¨É þÃñÎõ Åâý, ¸Õô¦À¡ÕÇ¡ø ¾¢¨½Â¡Ìõ ±ýÀà¯õ; ¯Ã¢ô¦À¡Õû ¾¡§É Åâý, «¾É¡ø ¾¢¨½Â¡Ìõ ±ýÀà¯õ ¬õ... ´Õ ¦À¡ÕðÌ µÕ ¸¡Ã½õ ÜÈ¡Ð ãýÚ ¸¡Ã½õ ÜÈ¢ÂÐ ±ý¨É ±É¢ý, ¯Â÷󧾡÷ ±ýÈ ÅÆ¢ìÌÄò¾¢É¡ø ¯Â÷󾡨ÃÔõ ¸¡ðÎõ; ¸øŢ¡ø ¯Â÷󾡨ÃÔõ ¸¡ðÎõ; ¦ºøÅò¾¢É¡ý ¯Â÷󾡨ÃÔõ ¸¡ðÎõ; «Ð §À¡Äì ¦¸¡û¸.’’ ±ýÀÐ. («¸ò¾¢¨½ì ¦¸¡û¨¸ - Àì¸õ 6) À¢üº¢ 2 §Áü¸¡Ïõ ӸרÃôÀò¾¢Â¢ý ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ¡Ð? Ó¾ø ãýÚ Å⸨Çô ÀÊò¾£÷¸Ç¡? ¸ðΨâý __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
 • 46 À¢üº¢ 3 ¦º¡üº¢ÈôÒ ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ìÌûÇ º¢ÈôҸǢø ‘¦º¡üº¢ÈôÒ’ ±ýÀÐõ ´ýÚ. þÈôÒ ´Õ ¾É¢ò¾ý¨Á Å¡öó¾Ð. þ¾¨Éô À¢È¦Á¡Æ¢¸Ç¢ü ¸¡½ þÂÄ¡Ð. ¾Á¢ú ¦º¡ü¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ ²Èò¾¡Æ 90,000 ÁðΧÁ. þ¾¢ø ±ó¾î ¦º¡øÖõ ²¦ÆØòÐìÌðÀ𼧾. ¾Á¢Æ¢ø 8 ±ØòÐî ¦º¡ø¨Äì ¸¡½ ÓÊ¡Ð. ¬í¸¢Äò¾¢ø 20 ±ØòиÙìÌ §ÁüÀð¼ ¦º¡ü¸û ÀÄÅü¨Èì ¸¡½Ä¡õ. 23 ±ØòÐî ¦º¡øÖõ ¯ñÎ. «Ð “±ìº¡¦Á¾Ä¦Éð¦¼ðáÁý’ ±ýÀÐ. ¾Á¢Æ¢ø þò¦¾¡ø¨Ä þø¨Ä. (¦º¡üº¢ÈôÒ, Àì¸õ 42) §Áü¸¡½ôÀÎÅÐ ´Õ ¸ðΨâý Ó¾øÀò¾¢; ´Õ º¢È¢Â Àò¾¢. þ¾ý ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ¡Ð? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ´Õ ¸ðΨâý ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ¨ÁÂò¦¾¡¼Ã¢ý ¾ý¨Á¸û ¡¨Å? • • • ÅÖÅ¡¸ ¸ðΨâý ¨ÁÂì¸Õò¨¾ ¯Ú¾¢ôÀÎòÐõ. Å¡¾¢Îõ ¸Õòи¨Ç ¿¢Ú×õ. Å¡¾¢Îõ ¸Õòи¨Çò ÐøÄ¢ÂÁ¡¸ Å¢ÇìÌõ. «¨Á §ÅñÎõ ±ýÀ÷. ÅÖÅ¡É
 • 47 ¯ðÀ¢Ã¢× 3 : ¸ÕòРš츢Âõ, º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ, ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ. ÀÄ Àò¾¢¸Ç¡Ä¡ÉÐ ¸ðΨÃ; ¸ðΨâø ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Ôõ ¸ÕòРš츢Âõ, º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û, ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ ¦¸¡ñÎ «¨Áó¾¢ÕôÀ¾¡Ìõ. 3.1 ¸ÕòРš츢Âõ ¸ÕòРš츢Âí¸Ùõ ´Õ Ũ¸Â¢ø ÌðÊ ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ §À¡ýȨŧÂ. ´Õ ¸ðΨâý º¡Ãõ ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ÅÆ¢ ¦ÅÇ¢ôÀÎÁ¡Â¢ý, ¸ðΨâý ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Â¢ý º¡Ãò¨¾Ôõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ¦¾¡¼÷ ¸ÕòК츢Âõ ±ÉôÀÎõ. À¡Å¡½÷ þ¾¨Éò ¾¢Èך츢Âõ ±ýÀ¡÷. Á¢¸ §¿÷ò¾¢Â¡¸ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀð¼ Àò¾¢¦Â¡ýÚ ´Õ Ó¾ý¨Áì ¸Õò¾¢¨É ÅÄ¢ÔÚòÐõ. «ì¸ÕòÐ ´Õ š츢ÂÁ¡¸ «¨ÁÔõ. «Ð§Å ¸ÕòРš츢ÂÁ¡Ìõ. ¦ÀÕõÀ¡Öõ ¸ðΨè Ţ¨ÃÅ¡¸ ÀÊì¸ Ó¨ÉÀÅ÷ Ó¾ø µÃ¢ÃñΠš츢Âò¨¾ò §¾Êô ÀÊòÐ Àò¾¢Â¢ý ¯ûǼì¸ò¨¾ô ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ ÓÂøÅ÷. þ¾É¡ø ¸ÕòРš츢Âí¸û Àò¾¢Â¢ý ¦¾¡¼ì¸ò¾¢§Ä§Â «¨ÁÅÐ ¿ý¨Á ÀÂìÌõ. ¬É¡Öõ º¢Ä ºÁÂí¸Ç¢ø þùš츢Âõ Àò¾¢Â¢ý þ¨¼Â¢§Ä¡ ®üÈ¢§Ä¡Ü¼ «¨ÁÂÄ¡õ. º¢Ä ºÁÂí¸Ç¢ø þó¾ì ¸ÕòРš츢Âò¾¢ý Óý, ÓýÉ÷ þ¼õ¦ÀüÈ Àò¾¢Â¢ý ¸Õò¨¾ò ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐõ §Å¦È¡Õ š츢Âò¨¾ ±ØÐÅÐõ ¯ñÎ. ¬É¡ø, ¸ðΨáÇ÷ ÜÈ Å¢ÕõÒõ ¸Õòиû Å¡º¸÷ ¯¼§É ¸¢Ã¸¢ì¸ §ÅñÎÁ¡Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ ӾĢ§Ä§Â ±Ø¾ôÀ¼ §ÅñÎõ «øÄÐ ¸ÕòРš츢Âò§¾¡Î Àò¾¢ ¦¾¡¼í¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. ¬É¡ø º¢Ä §¿Ãí¸Ç¢ø º¢Ä Å¢ÅÃí¸û ÅÆí¸¢ÂÀ¢ý ¸ÕòРš츢Âõ þ¼õ¦ÀÚõ º¡ò¾¢ÂÓõ ¯ñÎ. ӾĢø ãŨ¸ô¦À¡Õû ÀüȢ ÍôÒ¦ÃðÊ¡âý Àò¾¢Â¢ý ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ÀüÈ¢ì ¸ñ§¼¡õ «øÄÅ¡? þô§À¡Ð «ó¾ì ¸ðΨâý «Îò¾ þÕ Àò¾¢¸¨Çì ¸¡ñ§À¡Á¡? Ó¾ü¦À¡Õû ¿¢Äõ ¸¡Äõ ±É þÕ Å¨¸ôÀÎõ. þ¾¨É, Ó¾ø ±ÉôÀÎÅÐ ¿¢Äõ¦À¡ØÐ þÃñÊý þÂø¦ÀÉ ¦Á¡Æ¢À þÂøÒ½÷ó §¾¡§Ã ±ýÚ ÜÚÅ÷ ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷. ´Õ ¦ºÂø ¦ºùÅ§É ¿¨¼¦ÀÚžüÌ þ¼Óõ ¸¡ÄÓõ þýȢ¨Á¡¾¨Å. þù×ñ¨Á¨Â ÅûÙÅô ¦ÀÕ󾨸, »¡Äõ ¸Õ¾¢Ûõ ¨¸ÜÎõ ¸¡Äõ ¸Õ¾¢ þ¼ò¾¡ü ¦ºÂ¢ý ±Éì ÜÚÅ÷. þ¼Óõ ¸¡ÄÓõ þýȢ¨Á¡¨Á ¸Õ¾¢§Â «¨Å Ó¾ü¦À¡Õû ±ýÚ ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âáø ÅÆí¸ô ¦ÀüÚûÇÉ. ¿¢Äõ þøÄ¡¾ þ¼òÐ Áì¸û ±ùÅ¡Ú Å¡Æ ÓÊÔõ? þÂü¨¸ «ý¨É Å¢¨Ç¦À¡Õû¸¨Ç Å¢¨ÇÅ¢òÐ ¯Â¢÷¸¨Çì ¸¡ôÀ¡üÚžüÌõ,
 • 48 ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã ¯Ä¸õ ºÃ¢Â¡¸ þÂíÌžüÌõ Өȧ ¸¡Äì ¸¼ôÒõ ¦ÀÕóШ½ ÒâÅÐ ¸ñÜÎ. Ó¾ü¦À¡ÕÇ¢ý ´Õ À̾¢Â¡¸¢Â ¿¢Äò¾¢¨É ¿¡ýÌ À̾¢Â¡¸ô À¢Ã¢òÐì ÜÚÅ÷ ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷. ¸¡Îõ ¸¡Î º¡÷ó¾ þ¼Óõ Óø¨Ä ±ýÚõ, Á¨ÄÔõ Á¨Äº¡÷ó¾ þ¼Óõ ÌȢﺢ ±ýÚõ, ÅÂÖõ ÅÂø º¡÷ó¾ þ¼Óõ ÁÕ¾õ ±ýÚõ, Á½ø Á½ø º¡÷ó¾ þ¼Óõ ¦¿ö¾ø ±ýÚõ ¦ÀÂâðÎ ÅÆí¸¢É÷ ¾Á¢úý§È¡÷. ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷ þÅü¨È Өȧ ¸¡Î¨È ¯Ä¸õ, ¨ÁŨà ¯Ä¸õ, ¾£õÒÉø ¯Ä¸õ, ¦ÀÕõÒÉø ¯Ä¸õ ±ýÚ ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷. þÅü¨Èò ¾Å¢Ã ³ó¾¡ÅÐ ¿¢Äõ ´ýÚ ¯ñÎ. þ¾¨Éô À¡¨Ä ±ýÚ áø¸û ÅÆíÌõ. ¾Á¢ú ¿¡ðÊø þùŨ¸ ¿¢Äõ þø¨Ä. þÂü¨¸ Á¡ÚÀð¼¡ø, ÀÕÅ Á¨Æ ¦Àö¡РÅÇíÌýȢ ¸¡Äò¾¢ø, Óø¨Ä ¿¢ÄÓõ ÌȢﺢ ¿¢ÄÓõ ¾õ þÂø¨À þÆóÐ Ò¾¢Â¦¾¡Õ ¾ý¨Á¨Âô ¦ÀÚõ. þò¾ý¨ÁÔ¨¼Â ¿¢Äò¨¾ò ¾Á¢Æ÷¸û À¡¨Ä ±ýÚ ÅÆí¸¢É÷. («¸ò¾¢¨½ì ¦¸¡û¨¸ - Àì¸õ 7, 8) ¸ÕòÐôÀ̾¢Â¢ý Ó¾üÀò¾¢Â¢ø Ó¾ü¦À¡Õû ÀüȢ ´Õ š츢Âõ þ¼õ ¦ÀüÚûÇÐ. “Ó¾ü¦À¡Õû ¿¢Äõ ¸¡Äõ ±É þÕŨ¸ôÀÎõ.” þо¡ý þó¾ôÀò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ. ¦¾¡¼Õõ š츢Âí¸û ²ý þ¼Óõ ¸¡ÄÓõ Ó¾ü¦À¡ÕÇ¡¸ì ¦¸¡ûÇôÀð¼É ±ýÀ¾¨É Å¢Çì̸¢ýÈÉ. «Îò¾ Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ ¡Ð? “Ó¾ü¦À¡ÕÇ¢ý ´Õ À̾¢Â¡¸ ¿¢Äò¾¢¨É ¿¡ýÌ À̾¢¸Ç¡¸ô À¢Ã¢òÐì ÜÚÅ÷.” þо¡§É ¸ÕòРš츢Âõ! ¿¢ÄÓõ ¸¡ÄÓõ Ó¾ü¦À¡Õû ±ýÚ ÜÈ¢ÂÅ÷, ¿¢Äò¾¢ý ¯ðÀ¢Ã¢×¸û ÀüÈ¢ Å¢ÅâôÀÐ þó¾ô Àò¾¢Â¢ø¾¡ý. þó¾ Å¢Çì¸ò¾¢¨Éì §¸¡Ê측ðÎŧ¾ ‘Ó¾ü¦À¡ÕÇ¢ý ´Õ À̾¢Â¡¸¢Â ¿¢Äò¾¢¨É ¿¡ýÌ À̾¢Â¡¸ô À¢Ã¢òÐì ¸¡ðÎÅ÷’ ±Ûõ ¸ÕòРš츢ÂÁ¡Ìõ. ¦¾¡¼Õõ š츢Âí¸û ¿¡øŨ¸ ¿¢Äí¸¨Ç Å¢Çì̸¢ýÈÉ. ¦¾¡¼÷óÐ ¸ðΨáÇ÷ ¸¡ÄôÀ¡ÌÀ¡Î ÀüÈ¢ «Îò¾ Àò¾¢Â¢ø ±Ø¾¢Â¢ÕôÀ¡÷. «ó¾ô Àò¾¢Â¢ý Ó¾ø š츢Âõ ‘Ó¾ü¦À¡ÕÇ¢ý Áü¦È¡Õ À̾¢Â¡¸¢Â ¸¡Äò¨¾ô ¦ÀÕõ¦À¡ØÐ ±ýÚõ º¢Ú¦À¡ØÐ ±ýÚõ ¾Á¢ú áÄ¡÷ ÀÌòÐô §ÀÍÅ÷’ ±Éò ¦¾¡¼íÌõ. þЧŠþôÀò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢ÂÁ¡Ìõ. §Áü¸¡Ïõ ±ÎòÐ측ðθûÅÆ¢ ¸ÕòРš츢Âõ ÀüÈ¢ ±ýÉ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ñË÷¸û? • • • þÐ ¸ðΨâý ¨ÁÂò¦¾¡¼¨Ãò ¦¾¡¼÷ÒÀÎò¾¢ô §ÀÍÅÐ. Àò¾¢Â¢ý ¯ûǼ¸ò¨¾ ´ýÚ ¾¢ÃðÊ ¿¢ÃøÀÎòÐõ. ÀÊôÀÅ÷¸ÙìÌô Àò¾¢Â¢ø Å¢ÅâìÌõ ¸ÕòÐô ÀüȢ ´Õ Óý§É¡ð¼õ ÅÆíÌŧ¾¡Î Àò¾¢ «¾¨É ±ùÅ¡Ú Å¢Åâ츢ÈÐ ±ýÀ¾¨ÉÔõ ÌȢ츢ýÈÐ. ¸ÕòРš츢Âõ ÍÕì¸Á¡¸×õ ¦À¡ÕÇ¡Æõ Á¢ì¸¾¡¸×õ þÕì¸ §ÅñÎõ. ‘ÍÕí¸î ¦º¡øÄ¢ Å¢Çí¸ ¨Åò¾ø’ ±Ûõ ¸Õò¾¢ü§¸üÀì ÜÈÅÕõ ¸Õò¨¾ «Øò¾Á¡¸ì ÜȧÅñÎõ. ¸ÕòРš츢Âõ ºÃ¢Â¡É ¦º¡ü¦¾Ã¢× ¦ºöÂôÀðÎ «¨Áì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. þ¾ýÅÆ¢ ¦º¡øÄÅ¢ÕõÒõ ¸ÕòÐò ¦¾Ç¢×¦ÀÚõ.
 • 49 ¦À¡ÐÅ¡¸, ¸ÕòРš츢Âõ ´§Ã ¦ºö¾¢¨Â ¯ûǼ츢¢Õì¸ §ÅñÎõ. ¸ÕòРš츢Âõ ´ýÚìÌõ §ÁüÀð¼ ¸Õòи¨Ç ¯ûǼ츢¢Õó¾¡ø «Ð ÓبÁ¦ÀüÈ Àò¾¢Â¡¸¡Ð. ²¦ÉÉ¢ø, • Àò¾¢Â¢ø ¸ÕòРš츢Âò¨¾ ¿¢¨Ä¿¢ÚòÐõ §À¡¾¢Â º¡ýÚ¸û þÕ측Ð. • þùš츢Âõ À¢Ãò¾¢§Â¸Á¡É ´Õ ¦ºö¾¢¨Âì ÜÈ þÂÄ¡Ð. ¸ÕòРš츢Âõ ÌÅ¢× Å¡ì¸¢Âõ (focus statement) ±ýÚõ ÜÈôÀÎõ. ´Õ º¢Ä ¸ðΨøǢø, Àò¾¢Â¢ø ¸ÕòРš츢Âõ þ¼õ ¦ÀüÈ¢Õì¸ §ÅñÊ «Åº¢ÂÁ¢Õ측Ð. ±ÎòÐ측𼡸, ´Õ ¿¢¸úÅ¢¨Éô ÀüȢ ¯ñ¨Á¨Â ¯ûǼ츢 Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ þÕ측Ð. «§¾§À¡ø, ²ü¦¸É§Å Ó¾üÀò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âò§¾¡Î Å¢Åâì¸ôÀð¼ ¦ºö¾¢Â¢¨É ¦¾¡¼÷¡¸ «Îò¾ Àò¾¢ «¨Áó¾¡ø «¾¢Öõ ¸ÕòРš츢Âõ þÕ측Ð. À¢üº¢ 4 ¾Á¢ØìÌ þÉõ ãýÚ. «¨Å ÅøÄ¢Éõ, ¦ÁøÄ¢Éõ, þ¨¼Â¢Éõ ±ýÀ¨Å. ¿ÁÐ ¦Á¡Æ¢ìÌô ¦ÀÂ÷ ¨Åì¸ ±ñ½¢Â ¾Á¢úî º¡ý§È¡÷¸û, «ì¸¡Äò¾¢§Ä§Â þÉò¾¢üÌ ´Õ ±Øò¾¡¸ ±ÎòÐ ãýÚ þÉí¸ÙìÌõ ‘À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅõ’ ÅÆí¸¢ ¦ÀÂ÷ ¨Åò¾¢ÕôÀÐ ±ñ½¢ ±ñ½¢ Á¸¢úžüÌâÂÐ. ¾ - ÅøÄ¢Éõ, Á¢ - ¦ÁøÄ¢Éõ, ú - þ¨¼Â¢Éõ. §Áü¸¡Ïõ Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ ¡Ð? º¡ýÚ ÅÆí̸. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 3.2 º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ (Supporting Statements) ¸ÕòРš츢Âõ ´Õ Àò¾¢Â¢ý º¡Ãò¨¾ì ÌÈ¢ôÀÐ; ¸øÅ¢ º¡÷ó¾ ¸ðΨøǢý ¦¾¡¼ì¸ò¾¢§Ä§Â þ¼õ ¦ÀÚõ. ´Õ Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âò¾¢ý º¡Ãò¨¾ò ¦¾¡¼÷óРŢÅâôÀÐ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ±ÉôÀÎõ.
 • 50 ´Õ ¸ðΨâý ¯¼üÀ̾¢Â¡ÉÐ ´Õ º¢Ä Àò¾¢¸¨Ç ¯ûǼ츢¾¡¸ þÕìÌõ. ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âò¨¾Ôõ Å¢Åâì¸, ¦¾¡¼÷óÐ º¢Ä š츢Âí¸û þ¼õ¦ÀÚõ. Àò¾¢Â¢ø ÜÈôÀÎõ ¸Õòи¨Ç ¯Ú¾¢ôÀÎò¾ ¯¾×õ þ¨Å§Â º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ±ÉôÀÎõ. º¢Ú ¦À¡ØÐ ±ýÀÐ, ´Õ ¿¡Ç¢¨É ¬Ú ÜÈ¢ð¼ À̾¢¸û. þÅü¨È ¨Å¸¨È, Å¢ÊÂø, ²üÀ¡Î, ¿ñÀ¸ø, Á¡¨Ä, ¡Áõ ±ýÚ ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷. ¨Å¸¨È ±ýÀÐ þáô¦À¡Ø¾¢ý À¢üÜÚ; Å¢ÊÂÄ¡ÅÐ, À¸ü¦À¡Ø¾¢ý ÓüÜÚ; ²üÀ¡Î ±ýÀÐ, À¸ü¦À¡Ø¾¢ý À¢üÜÚ; ¿ñÀ¸Ä¡ÅÐ À¸ü¦À¡Ø¾¢ý ¿ÎìÜÚ; ¡Áõ ±ýÀÐ, þáô¦À¡Ø¾¢ý ¿ÎìÜÚ. ´ù¦Å¡Õ À̾¢Ôõ ÀôÀòÐ ¿¡Æ¢¨¸ ¦¸¡ñ¼¨Å. ¬º¢Ã¢Â÷ º¢Å»¡É §Â¡¸¢¸û ¨ÅÌÚ Å¢ÊÂø ±ýÀÐ ´Õ¦À¡ØÐ ±É×õ, ²üÀ¡Î ±ýÀРŢÊó¾ À¢ýÛûÇ ¸¡¨Äô ¦À¡Ø¨¾ì ÌÈ¢ìÌõ ±É×õ ¦¸¡ñÎûÇ¡÷. þÐÀüÈ¢ «Å÷ ÜÚõ ¾¨¼Å¢¨¼¸¨Ç ´ðÊ «ÅÕ¨¼Â Ó¾ü Ýò¾¢Ã Å¢Õò¾¢ ±Ûõ áÄ¢ø Ţâš¸ì ¸¡½Ä¡õ. þÅ÷¸û ¡ÅÕõ ¦º¡ü¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø Å¡¾ò¨¾ò ¦¾¡¼í¸¢ Á¨Ä츢ýÈÉ÷ ±ý§È ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. («¸ò¾¢¨½ì ¦¸¡û¨¸ - Àì¸õ 10) ‘º¢Ú¦À¡ØÐ ±ýÀÐ ´Õ ¿¡Ç¢¨É ¬Ú ÜÈ¢ð¼ À̾¢¸û. þÅü¨È ¨Å¸¨È, Å¢ÊÂø, ²üÀ¡Î, ¿ñÀ¸ø, Á¡¨Ä, ¡Áõ ±ÉìÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.’ þ¨Å þôÀò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âí¸û. þ¨Å Àò¾¢Â¢ø ÜÈô¦ÀÚõ Å¢ÅÃí¸¨Çì ÌȢ츢ýÈÉ. ‘¨Å¸¨È ±ýÀÐ þáô¦À¡Ø¾¢ý À¢ýÜÚ: ±Éò ¦¾¡¼í¸¢ À¢ýÛûÇ ¸¡ÄôÀ̾¢¨Âì ÌÈ¢ìÌõ ±É×õ ¦¸¡ñÎûÇ¡÷ ±É ÓÊÔõ.’ š츢Âí¸û «¨ÉòÐõ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸Ç¡Ìõ. ²ý? ¸ÕòРš츢Âí¸Ç¢ø þ¼õ¦ÀüÈ ¸Õòи¨Ç þ¨Å Å¢Åâ츢ýÈÉ. ÁüÚ¦Á¡Õ ±ÎòÐ측ð¨¼ì ¸¡ñ¸. º¡ýÈ¡ñ¨Á ±ýÈ ¦º¡ø ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ´ýÚ째 ¯Ã¢ÂÐ. º¡ýÈ¡ñ¨Áò ¾ý¨Á, ¾Á¢ú Áì¸Ç¢ý ¸¨Ä, º¡ýÈ¡ñ¨Áô ÀñÒ, ¾Á¢Æ¸ò¾¢ý ¾É¢ôÀð¼ ¦º¡òÐ. º¡ýÈ¡ñ¨Á ±ýÈ ¦º¡ø¨Äìܼô À¢È ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ì¸ ÓÊ¡Ð. ¦Á¡Æ¢ ¦ÀÂ÷òÐì ÜȢɡÖõ «î¦º¡øÄ¢ø ¾Á¢ú ÜÚõ ¦À¡Õû þáÐ. (¸¢.¬.¦À.Å¢ÍÅ¿¡¾õ, ¾¢ÕìÌÈû ¸ðΨøû - Àì¸õ 10) §Áü¸¡Ïõ Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ ¡Ð? ‘º¡ýÈ¡ñ¨Á ±ýÈ ¦º¡ø ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ´ýÚ째 ¯Ã¢ÂÐ.’ þÐ ¸ÕòРš츢Âõ. ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ ¿¡ýÌ Åâ¸Ùõ º¡ýÈ¡ñ¨Á ±ýÈ ¦º¡ø ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ´ýÚ째 ¯Ã¢ÂÐ ±É Å¢Çì̸¢ýÈÉ. þ¨Å «¨ÉòÐõ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û; ¸ÕòРš츢Âò¾¢ý ¸Õò¨¾ Å¢ÅÃ¢ì¸ ¯¾×À¨Å.
 • 51 þó¾î º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û Àò¾¢Â¢ø ÀÄ Å¨¸Â¡¸ «¨ÁÂÄ¡õ. «ÅüÚû º¢Ä • • • ÐøÄ¢ÂÁ¡É ±ÎòÐ측ðθû Å¢Çì¸í¸û Ò¸ú¦Àü§È¡÷ ¸ÕòÐô §À¡ýȨÅ¡¸×õ þÕìÌõ. §ÁÖõ µ÷ ±ÎòÐ측ð¨¼ì ¸¡ñ§À¡õ. ‘¸ü§À¡Î ¬Ïõ ¦ÀñÏõ Å¡úÅÐ ±Ç¢Ð «øÄ. ÀÄ ÌÆ󨾸¨Çô ¦ÀÚõ ¾¡ö ¾ý ¸ü¨Àì ¸¡òÐì ¦¸¡ûÅÐ, ¨¸Ôõ ¸¡Öõ ¯¨¼ÂÅý ´ü¨ÈÁ¡ðÎ ÅñÊ µðÎÅЧÀ¡Ä. Áļ¡¸ þÕôÀÅû ¸ü§À¡Î Å¡úÅÐ ¸¡ø þøÄ¡¾ Ó¼Åý ´ü¨ÈÁ¡ðÎ ÅñÊ µðÎÅÐ §À¡Ä. ¬ñ Áļ¡¸ þÕìÌõ ¸½Å§É¡Î Å¡úÀÅû ¾ý ÁÉò¨¾ì ¸¡òÐ즸¡ûÅÐ ¨¸ þøÄ¡¾ Ó¼Åý ´ü¨ÈÁ¡ðÎ Åñʨ µðÎÅÐ §À¡Ä Á¢¸ò ¦¾¡ø¨Ä¡ÉÐ. (Ó.Å.) þôÀò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ ‘¸ü§À¡Î ¬Ïõ ¦ÀñÏõ Å¡úÅÐ ±Ç¢Ð «øÄ.’ ±ýÀ¾¡Ìõ. þó¾ì ¸Õò¨¾ò ¾¢¼ôÀÎòÐõ Ũ¸Â¢ø ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û «¨Áó¾¢Õ츢ýÈÉ. þ¨Å «¨ÉòЧÁ ±ÎòÐ측ðθǡ¸ «¨ÁóÐûǨ¾ì ¸ÅÉ¢Ôí¸û. §Áø ¸ñ¼ ±ÎòÐ측ðÊø º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û Å¢Çì¸í¸Ç¡¸ «¨ÁóÐûÇÉ. 3.3 ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ ´ù¦Å¡Õ ¸ÕòÐôÀò¾¢Â¢ý þÚ¾¢Â¢Öõ «ó¾ôÀò¾¢Â¢ý ¸Õò¾¢¨É Á£ñÎõ ¿¢¨É× ÜÚõ Ũ¸Â¢ø «¨ÁÅÐ ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ, Á¢¸ ±Ç¢¨ÁÂ¡É ¦Á¡Æ¢Â¡ø ¿øÄ Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¦¾¡¼÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ þÂÖõ. ´Õ Àò¾¢Â¢ý ¸Õòи¨Çò ¦¾¡¼÷ÒôÀÎò¾×õ þó¾ ÓÊ× Å¡ì¸¢Âí¸û ¯¾×õ. º¢Ä §¿Ãí¸Ç¢ø þ¨Å Ţɡ š츢ÂÁ¡¸×õ «¨ÁÂÄ¡õ.
 • 52 À¢üº¢ 5 ¸£ú측Ïõ Àò¾¢¨Â Å¡º¢Ôí¸û ¦À¡ÕǾ¢¸¡Ãõ ÓبÁ þÄ츢Âõ ¬öÅ¡¸§Å «¨ÁóÐûÇÐ. þÄ츢 ¬öÅ¢ø ®ÎÀÎõ ¡Õõ þÄ츢Âò¾¢ÖûÇ À¡Î¦À¡Õû, þÄ츢 ÅÊÅõ, Å¢ÇõÒ Ó¨È ¬¸¢ÂÅü¨Èô Òȸ½¢ì¸ þÂÄ¡Ð. ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âô ¦À¡ÕǾ¢¸¡Ãò¾¢ø þò¾¨¸Â ¬ö×ìÌî º¢ÈôÀ¢¼õ ¾ÃôÀðÎûÇÐ. À¡Î¦À¡Õû¸¨ÇÔõ þÄ츽 «È¢»÷¸û «¸õ ÒÈõ ±É þÃñ¼¡¸ô À¢Ã¢ò¾É÷. þÄ츢 ÅÊÅõ ¬Ã¡ÂôÀÎõ ¦À¡Ø§¾ ¡ôÒ ÀüÈ¢Ôõ §Àº §ÅñÊ §¾¨Å ²üÀθ¢ÈÐ. ¯Å¨Á ¯ÕŸõ §À¡ýÈÉ ±øÄ¡õ Å¢ÇõÒ Ó¨È ÀüȢ ¬öÅ¢ø «¼íÌõ. ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âô ¦À¡ÕǾ¢¸¡Ãõ ÓØÅÐõ «ì¸¡Ä «È¢»÷¸Ç¢ý ¸ÕòÐôÀÊ «¨Áó¾ þÄ츢Âì §¸¡ðÀ¡Î¸û ±ýÚ ¦º¡ýÉ¡ø ¾ÅÈ¢ø¨Ä. (¼¡ì¼÷ ¦À¡ü§¸¡, ¾Á¢Æ¢Äì¸½ì §¸¡ðÀ¡Î - Àì¸õ 3) þôÀò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ ¡Ð? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ þì¸Õò¨¾ ÅÄ¢ÔÚòÐõ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û ¡¨Å? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
 • 53 À¢üº¢ 6 ¸£ú측Ïõ Àò¾¢Â¢ø ¸ÕòРš츢Âò¨¾ì ÌÈ¢ôÀ¢¼×õ. þôÀò¾¢Â¢ø º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û ¡¨Å? º¡ýÚ ÜÚ¸. ¾Á¢Æ÷ ¾¢Õ¿¡¨Ç µ÷ ¦ÅüÈ¢ò ¾¢Õ¿¡û ±ÉÄ¡õ. ²ý þÐ ¦ÅüÈ¢ ¾¢Õ¿¡Ç¡¸ì ¸Õ¾ôÀθ¢ÈÐ? Ò¾¢Â ¦¿ø Å¢¨ÇóÐ «Ã¢º¢Â¡¸¢Å¢ð¼Ð. ¸Õõ¨Àî º¡Ã¡ì¸¢î ºì¸¨Ã ¸¡ö¡öÅ¢ð¼Ð. þÃñ¨¼Ôõ §º÷òÐ ¦À¡í¸¢î º¡ôÀ¢Î¸¢§È¡õ. ¯¨ÆôÀ¢ý ÓØôÀ嬃 þýÚ ¦ÀÚ¸¢§È¡õ. ÁïºÙõ þﺢÔõ Å¡ÛÂ÷ ¦¸ªõÒõ ±øÄ¡õ Å¢¨ÇÔõ ¸¡Äõ. Å£¾¢ Ò¾¢¾¡¸¢ÈÐ. ¬Ùõ Ò¾¢ÂÅÉ¡¸ Á¡Ú¸¢È¡ý. ±íÌõ Ò¾¢Â ¦¿ø, Ò¾¢Â À¡¨É, Ò¾¢Â ¯¨¼, Ò¾¢Â ÁÄ÷, Ò¾¢Â ŨÇ, Ò¾¢Â þøÄõ ¸¡½ôÀθ¢ýÈÐ. þ¨¾ô À¡÷òÐò ¾Á¢ú Áì¸û þó¿¡¨Ç þÂü¨¸§Â¡Î þÂíÌõ ¾¢Õ¿¡Ç¡¸ì ¸Õ¾¢, ¾¢ÕÅûéÅ÷ ¬ñÊý ¦¾¡¼ì¸ ¿¡Ç¡¸×õ ±ñ½¢ì ¦¸¡ñ¼¡Î¸¢È¡÷¸û. ¿¡Óõ þó¿¡¨Ç þýÚ º¡¾¢, Á¾ «Ãº¢Âø ¸ðº¢ §ÅÚÀ¡Î¸Ç¢ýÈ¢ì ÜÊì ¦¸¡ñ¼¡Î¸¢ý§È¡õ. þ¾¢ø ±ùÅÇ× Á¸¢ú þÕ츢ÈÐ. −ÎÀ½¢ 1 ´Õ ¸ðΨâø ¨ÁÂò¦¾¡¼ÕìÌõ «ì¸ðΨâý Àò¾¢Â¢ø þ¼õ¦ÀÚõ š츢Âò¾¢üÌõ þ¨¼§ÂÔûÇ ¦¾¡¼÷À¢¨É ±ÎòÐ측ðθټý Å¢Çì¸×õ. ¸ÕòÐ −ÎÀ½¢ 2 ´Õ ¸ðΨâý º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û ±ùÅ¡¦ÈøÄ¡õ «¨ÁÂÄ¡õ ±ýÀ¾¨Éì ¸¡ðθټý Å¢Åâì¸×õ. ¸Õò¾¡¼ø 1. ´Õ Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ ¸ðΨâý ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ §À¡ýÈÐ. ¸ÄóШáθ. º¡ýÚ¸û §¾Î¸. 2. ¸ðΨâý Ӹרà Àò¾¢Â¢ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾ì ¸ÄóШáθ.
 • 54 Ò¾¢÷ 1. ¸ðΨà ¦¾¡Ì¾¢. ±ýÀÐ §¸¡¨Å¡¸ 2. ¸ÕòРš츢Âõ Å¢ÇìÌÅÐ. 3. º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ±ýÀÐ ______________, ________________ ÜÚÅÐ. 4. Àò¾¢Â¢ý ¸Õòиû ÀüȢ ÓÊÅ¢¨É ÅÆíÌÅÐ _________________ š츢Âõ. 5. ¸ðΨâý ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ±ýÀÐ ±ýÉ? ±ýÀÐ «¨Áó¾ Àò¾¢Â¢ý ÀÄ ______________________________ ________________, _________________ º¡Ãò¨¾ Å¢Ç츢ì ___________________________________________________________________________ 6. Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ Àò¾¢Â¢ý _________________ ´ýÚ ¾¢ÃðÊ ¿¢Ãø š츢Âõ. 7. ¸ÕòРš츢Âõ ________________, ____________________ þÕì¸ §ÅñÎõ. 8. ¸ÕòРš츢Âõ _______________________________ š츢Âõ ±ýÚõ ÜÈôÀÎõ. 9. Àò¾¢Â¢ý º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û _____________________, ____________________ «øÄÐ Ò¸ú ¦Àü§È¡÷ ___________________ «¨ÁÂÄ¡õ 10. ´ù¦Å¡Õ ¸ÕòÐôÀò¾¢Â¢ý ÓÊÅ¢Öõ Àò¾¢Â¢ý ¸Õò¾¢¨É ÅÄ¢ÔÚòÐÅÐ ___________________ š츢Âõ. ¸Õ¡ü¸û / ¦º¡ü¦È¡¼÷¸û Ӹרà ÌÅ¢× Å¡ì¸¢Âõ ÓÊרà º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ¯¼üÀ¢üº¢ ¸ÕòÐôÀò¾¢ ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ¸ÕòРš츢Âõ ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ
 • 55 º¡Ãõ 1. ´Õ º¢Ä Àò¾¢¸û ¯ÕÅ¡¸ ´Õ ÓØì ¸ðΨáÉРӸרÃ/¦¾¡¼ì¸õ, ¯¼üÀ̾¢/¸ÕòÐôÀ̾¢, ÓÊ× ±Ûõ À̾¢¸¨Ç ¯ûǼ츢¢ÕìÌõ. 2. Ӹרà ¦ÀÕõÀ¡Öõ «¨ÁÂÄ¡õ. 3. Ӹרà Àò¾¢Â¢ý ¦¾¡¼ì¸ò¾¢§Ä§Â ¸ðΨâø ÜÈôÀÎõ Å¢ÅÃÓõ Ó츢ÂòÐÅÓõ Å¢Çì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. þ¾¨É ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ±ýÀ÷. 4. Ӹרà Àò¾¢Â¢ý þÚ¾¢ š츢Âõ ÀÊôÀŨà Óý§ÉÈ ¨ÅìÌõ Ũ¸Â¢ø «¨Á §ÅñÎõ. 5. ¸ðΨâø «È¢Ó¸õ ¦ºö¾ ¸Õò¾¢¨É Å¢ÅâôÀÐ ¯¼üÀ̾¢ / ¸ÕòÐôÀ̾¢Â¡Ìõ. 6. ¸ÕòÐô À̾¢Â¢ý ´ù¦Å¡Õ ¸Õòи¨Ç Å¢ÅÃ¢ì¸ §ÅñÎõ. 7. ¸ðΨâý þÚ¾¢ôÀ̾¢ ¸ÅÉò§¾¡Î ŨÃÂôÀ¼ §ÅñÊ ÓÊרà Àò¾¢Â¡Ìõ. 8. ¦À¡ÐÅ¡¸ ÓÊ× Àò¾¢Â¡ÉÐ ãýÚ «øÄÐ ¿¡ýÌ Å¡ì¸¢Âí¸Ç¡ø ¬É º¢Ú Àò¾¢Â¡¸ «¨ÁÔõ. 9. ¸ðΨâý ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Â¢ý º¢ÈôÒõ «¾¢ø ¨¸Â¡ÇôÀÎõ Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ š츢Âí¸¨Çî º¡÷ó§¾ «¨ÁÔõ. 10. ´Õ ¸ðΨâý ¯ûǼì¸ò¨¾ô À¢Ã¾¢ÀÄ¢ì¸ìÜÊ ¦¾¡¼÷¸û ¸ðΨâý ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ±ÉôÀÎõ. 11. ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ¸ðΨâý Ó¾øÅâ¢§Ä «¨Áó¾¢ÕìÌõ. ¦ÀÕõÀ¡Öõ þÐ ´ü¨È š츢ÂÁ¡¸ «¨ÁÔõ. 12. ¸ðΨâý ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Â¢ý ¸Õò¨¾ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ¦¾¡¼÷ ¸ÕòРš츢Âõ ±ÉôÀÎõ. 13. ¸ÕòРš츢Âõ ÌÅ¢× Å¡ì¸¢Âõ ±ýÚõ ÜÈôÀÎõ. 14. ´Õ Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âò¾¢ý º¡Ãò¨¾ò ¦¾¡¼÷óРŢÅâôÀÐ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ±ÉôÀÎõ. 15. ´ù¦Å¡Õ ¸ÕòÐô Àò¾¢Â¢ý þÚ¾¢Â¢Öõ «ó¾ô Àò¾¢Â¢ý ¸Õò¾¢¨É Á£ñÎõ ¿¢¨É× ÜÚõ Ũ¸Â¢ø «¨ÁÅÐ ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ. ´Õ Àò¾¢Â¡¸×õ, Àò¾¢Ôõ º¢Ä §¿Ãí¸Ç¢ø «Îò¾ ¨ÁÂì¸Õò§¾¡Î þÕ Àò¾¢ìÌ Àò¾¢Â¡¸×õ ¬÷Åò§¾¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â µÃ¢ÃñÎ «¾ý º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âí¸û /
 • 56 ¾ý Á¾¢ôÀ£Î 1. ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? 2. Àò¾¢Â¢ý ¸ÕòРš츢Âõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? 3. Àò¾¢Â¢ý º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ±ôÀÊô Àð¼¨Å? 4. Àò¾¢Â¢ý ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ ±ôÀÊ «¨Á §ÅñÎõ? Ш½áø ÀðÊÂø Awang Sariyan.(2007). Tertib Mengarang : Asas Retorik untuk Pelajar dan Pendidik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Murshidi Harun@zakaria, Tan Hock Thye, Yahya Che Lah.(2009). Sarana Bahasa Malaysia Universiti : Pemantapan Karangan. Selangor: Oxford Fajar sdn. Bhd. ¦Á¡Æ¢»¡Â¢Ú »¡.§¾Å§¿Âô À¡Å¡½÷.(2002). ¸ðΨà ±ØÐÅÐ ¦ºý¨É:¦¾ýÉ¢ó¾¢Â ¨ºÅò¾¡ó¾ áüÀ¾¢ôÒì ¸Æ¸õ, Ä¢Á¢¦¼ð. ±ôÀÊ? ¸½À¾¢,Å¢.(2002). ¿üÈÁ¢ú ¸üÀ¢ìÌõ Өȸû. ¦ºý¨É: º¡ó¾¡ ÀôÇ¢„÷Š. ÍôÒ¦ÃðÊ¡÷,¼¡ì¼÷ ¿. (2000) ¾Á¢ú À¢üÚõ Ó¨È. º¢¾õÀÃõ: ¦ÁöÂôÀý ¾Á¢Æ¡öŸõ.
 • 57 «ÄÌ 4 ¸ðΨà ŨþĢø ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÇ §ÅñʨÅÔõ ºð¼¸ò¾¢ý ÀÂý À¡Îõ. ¸üÈø §ÀÚ þùÅĸ¢ý þÚ¾¢Â¢ø ¿£í¸û: (1) ¸ðΨà ±ØÐõ§À¡Ð ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÇ §ÅñÊÂÅü¨Èô ÀüÈ¢ì ÜÚÅ£÷. (2) ¸ðΨà ŨþĢø ºð¼¸ò¾¢ý ÀÂýÀ¡ðÊ¨É Å¢ÇìÌÅ£÷. (3) ¸ðΨà ±ØО¢É¡ø Å¢¨ÆÔõ ¿ý¨Á¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ£÷. «È¢Ó¸õ ÓÂüº¢§Â¡Î ±Ø¾ôÀ¼¡¾ ´ý¨Èô ÀÊìÌõ§À¡Ð ¾¢Õô¾¢Â¢ý¨Á§Â ¯ÕÅ¡Ìõ ±ý¸¢È¡÷ º¡Ó§Åø §ƒ¡ýºý. ¿õ ¯ûÇò¾¢ø §¾¡ýÚõ ¸Õòи¨Çô À¢ÈÕìÌì ÜÈ ¿¡õ ±Øò¨¾ô ÀÂýÀÎòи¢§È¡õ. ¿õ ±ñ½ò¾¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡Î Өȧ¡Π¦¿È¢§Â¡Î ±Øò¾¢ø ŨÃÂôÀ¼×õ ¸ðΨà ¦¾Ç¢Å¡¸ «¨ÁÂ×õ ±ØЧš÷ ¦¾Ã¢óÐ ¨ÅòÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÊ ÀÄ ÜÚ¸¨Ç ²ü¸É§Å Ó¾ø ãýÚ «Ä¸¢É¢ø ¿¡õ «Äº¢ ¬Ã¡öóРŢ𧼡õ. ¬É¡ø, þó¾ Å¢ÅÃí¸û ÁðÎõ º¢Èó¾ ¸ðΨø¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ §À¡ÐÁ¡É¨Å «øÄ. þ¾üÌ §ÁÖõ º¢Ä Å¢ÅÃí¸¨Ç ¿¡õ ¸üڽà §ÅñÊÔûÇÐ. «¨Å ¡¨Å? º¢ó¾¢ì¸×õ ±ØÐÅÐ ±ôÀÊ? þÐ ´Õ º¡¾¡Ã½ §¸ûÅ¢. ¬É¡ø, þ¾üÌ Å¢¨¼ÂÇ¢ôÀ§¾¡ ÍÄÀÁøÄ. þôÀÊò¾¡ý ±Ø¾ §ÅñÎõ ±ýÚ Å¨¸ôÀÎò¾¢ì ¸¡ðÎÅÐ ¸ÊÉÁ¡Ìõ. ±ØòÐòШÈ¢ø Á¢Ìó¾ «ÛÀÅõ ¦ÀüÈ ÅøÖ¿÷¸ûܼ þ¾üÌ ±Ç¢¾¢ø Å¢¨¼ÜÈ ÓÊ¡Ð.
 • 58 º¢ó¾¢ì¸×õ ¸ðΨà ±Ø¾ì ¸üÚ즸¡ûÇ ÓÊÔÁ¡? ÓÊ¡¾¡? ÓÊÔõ. ±ó¾ò ¦¾¡Æ¢¨ÄÔõ «øÄÐ ¸¨Ä¨ÂÔõ ¸ü¸ §ÅñÎÁ¡ÉÖõ ӾĢø §¾¨ÅôÀÎÅÐ ¬÷Åõ. «Îò¾Ð þ¨¼ÂÈ¡¾ ÓÂüº¢. þÚ¾¢Â¡¸î §º¡÷Ũ¼Â¡¾ À¢üº¢. þÐ ãýÚõ þÕóÐÅ¢ð¼¡ø ±ØòÐì ¸¨Ä¢ø ±ýÚõ ¦ÅüÈ¢ì ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ‘º¢ò¾¢ÃÓõ ¨¸ôÀÆì¸õ ¦ºó¾Á¢Øõ ¿¡ôÀÆì¸õ ¨Åò¾¦¾¡Õ ¸øÅ¢ ÁÉôÀÆì¸õ.’ ±ýÀÐ ¦À¡ö¡ÌÁ¡? «ÊôÀ¨¼Â¡É º¢Ä Å¢ÅÃí¸¨Ç ¯ûÅ¡í¸¢ì ¦¸¡ñÎ, ¦¾¡¼÷óÐ ÓÂüº¢ ¦ºö¾¡ø º¢Èó¾ ¸ðΨáÇḠ¯ÕÅ¡ÅÐ ±Ç¢¨Á§Â. ¯ûǼì¸õ þ¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø þùÅĸ¢ý ÅÆ¢ ¿¡õ ¸¡½ô§À¡Ìõ Å¢ÅÃí¸Ç¢ý ¯ûǼì¸õ ¸£úÅÕÁ¡Ú. 1. ¸ðΨà ±ØÐõ§À¡Ð ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÇ §ÅñʨÅ. 2. ¸ðΨÃî ºð¼¸õ. 3. ¸ðΨà Ũþø À¢üº¢Â¢ý ¿ý¨Á¸û. ¯ðÀ¢Ã¢× 1 : ¸ðΨà ±ØÐõ§À¡Ð §ÅñʨŠ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÇ þôÀ½¢Â¢ø þÕ Å¢ºÂí¸û ¸ÅÉ¢ì¸ôÀ¼ §ÅñʨšÌõ. ´ýÚ ¸ðΨà ±ØОüÌ Óý ±ýÉ ¦ºö §ÅñÎõ? Áü¦È¡ýÚ ¸ðΨà ±ØÐõ§À¡Ð ±ýÉ ¦ºö §ÅñÎõ. þ¾¨Éô À¡Å¡½÷, i. ii. ÓýÒ ¦ºöÅÉ - «¾¡ÅÐ ¸ðΨà ´ý鬃 ±Ø¾ò ¦¾¡¼íÌžüÌ ÓýÉ÷ §Áü¦¸¡ûÇôÀ¼ §ÅñÊ ¬Âò¾¿¢¨Ä ¿¼ÅÊ쨸¸û. «ýÚ ¦ºöÅÉ - ¸ðΨà ±ØÐõ§À¡Ð ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÇ §ÅñÊ ÜÚ¸û. ±Éì ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ¡÷. ¬¸§Å, §Áü¦¸¡ûÇôÀ¼ ¸¡ñ§À¡õ. ¿¡õ þô§À¡Ð ӾĢø ¸ðΨà §ÅñÊ º¢Ä ¬öò¾/«½¢Â¿¢¨Ä ±Ø¾ò ÐÅíÌžüÌ Óý ¿¼ÅÊ쨸¸û ÀüÈ¢ ӾĢø
 • 59 1.1 ÓýÒ ¦ºöÅÉ 1.1.1 ¸ðΨà ŨÃÅ¢Ä츽õ ¦¾¡¼÷À¡É «ÊôÀ¨¼ Å¢ÅÃí¸û ¸ðΨà ´ý¨È ¯ÕÅ¡ìÌžüÌ «¾ý «¨ÁôÒ Ó¨È, ŨÃÂ¨È ÀüÈ¢ «È¢óÐ ¨Åò¾¢Õò¾ø Á¢¸ Ó츢ÂÁ¡É ´ýÚ. ´ù¦Å¡Õ Ũ¸ ¸ðΨÃìÌõ ´Õ ¾É¢ «¨ÁôÒ Ó¨ÈÔñÎ. ±ÎòÐ측𼡸 §¿¡ð¼ì¸ðΨà ±ØÐõ§À¡Ðõ ¬Ã¡öîº¢ì ¸ðΨà ±ØÐõ§À¡Ðõ ´§Ã «¨ÁôÀ¢ø ¸ðΨà ±Ø¾ þÂÄ¡Ð. þó¾ «¨ÁôÒ Ó¨È¢¨É ӾĢø «È¢óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. «ÎòÐ, ¸ðΨà ±Ø¾ôÀΞý §¿¡ì¸õ ¡Р±ýÈ ¦¾Ç¢× §ÅñÎõ. ²¦ÉÉ¢ø, ÀûÇ¢ò §¾÷Å¢ü¸¡¸ ±Ø¾ôÀÎõ ¸ðΨøû ãýÚ ¸ÕòÐô À̾¢¸¨Ç ¯ûǼ츢¢Õò¾ø §À¡ÐÁ¡ÉÐ. ¯Â÷¿¢¨Äì ¸øÅ¢ìܼí¸Ç¢ý §¾÷Å¢§Ä¡ ³óÐ ¸ÕòÐô Àò¾¢¸û ±¾¢÷ôÀ¡÷ì¸ôÀÎõ ¦¾¡¼÷óÐ, ´ù¦Å¡Õ ¸ðΨÃÔõ Óýۨç¡Π¦¾¡¼í¸¢ ÓÊרç¡ΠÓüÚô¦ÀÈ §ÅñÎŨ¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö §ÅñÎõ. ¸ðΨâý ¨ÁÂò¦¾¡¼÷ ¦¾Ç¢Å¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀ¼ ¦ÅñÎõ. þ¨¼Â¢ø ¯ûÇ ¸ÕòÐô Àò¾¢Ôõ ¸ÕòРš츢Âõ, º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ, ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûǼ츢¢Õì¸ §ÅñÎõ. þó¾ «ÊôÀ¨¼ì ÜÚ¸û ´Õ ¸ðΨâý §¾¡üÈô¦À¡Ä¢¨Å ¯Ú¾¢ ¦ºöž¢ø Ш½ ¿¢üÌõ. ¬É¡ø, «ÎòÐ ¿¡õ ¸¡½ô§À¡ÅÐ ¸ðΨâý ¯ûǼì¸ò¨¾ô ÀüȢ ŢÅÃí¸û ¬Ìõ. «¨Å ¡¨Å? 1.1.2 ¾¸Åø §º¸Ã¢ò¾ø / ÀÊò¾ø þÐ ¸ðΨà ±ØОü¸¡É «ÊôÀ¨¼Â¡É Å¢ÅÃí¸û, §À¡ýÈÅü¨È ±ùÅ¡Ú ¾Â¡÷ ¦ºöÅÐ ±ýÀ¾¨É Å¢Çì̸¢ÈÐ. ¸Õòиû, ²¼ø¸û þÐ ±Ø¾ Å¢¨ÆÔõ «¨ÉÅÕìÌõ §¾¨ÅÂ¡É Á¢¸ «ÊôÀ¨¼Â¡É Å¢ºÂõ. ±ØÐõ À¢üº¢ìÌ Óý Ţš¾ò¾¢üÌ ±ÎòÐì ¦¸¡ûÇôÀÎõ Å¢ºÂí¸û ÀüÈ¢ ¿¢¨ÈÂô ÀÊì¸ §ÅñÎõ. Òò¾¸í¸û, ¦ºö¾¢ò¾¡û¸û, ºïº¢¨¸¸û, «¸ôÀì¸õ ±É «¨ÉòÐò ¾ÃôÀ¢Ä¢ÕóÐ ÅÕõ Å¢ÅÃí¸¨Çô ÀÊì¸ §ÅñÎõ. ÀÊìÌõ§À¡Ð ¿ýÌ ÒâóÐ ¦¸¡ñÎ ÀÊì¸ §ÅñÎõ. ÀÊòÐ ÓÊò¾ À¢ý «¾ý ¦¾¡¼÷À¡É ¸Õòи¨Ç «¨ºô§À¡¼ §ÅñÎõ. ²ü¸É§Å ÁüÈÅ÷ ±Ø¾¢Â ¸ðΨø¨ÇÔõ ÀÊì¸Ä¡õ, ÀÊì¸ô ÀÊì¸ ¿¢¨È ¾¸Åø¸¨Çî §º¸Ã¢òÐì ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ¸ðΨà ±ØЧš÷ ÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸Ç¡Â¢ý ¸ðΨÃò ¦¾¡Ì¾¢¸¨ÇÔõ ±ÎòÐ측ðÎì ¸ðΨø¨ÇÔõ Å¡º¢ò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. ¦¾¡¼÷óÐ Å¡º¢ò¾ ¾¸Åø¸¨Çì ÌÈ¢ô¦ÀÎì¸ ÓÂÄ §ÅñÎõ. ¸ðΨà ±ØОüÌò §¾¨ÅÂ¡É Å¢ÅÃí¸¨Çò ¾¢Ãð¼ Å¢¨Æ§Å¡÷ ¾Á¢ú áø¸û ÀÊò¾¡ø §À¡¾¡Ð; À¢È ¿¡ðÎ ¿øÄÈ¢»÷ ¸Õòи¨Ç «È¢óÐ ¦¸¡ûÇ×õ §ÅñÎõ. ¯Ä¸ô¦À¡Ð áø¸û, ÀÄâý ¸Õòиû ¦Á¡Æ¢Â¡ì¸õ ¦ºöÂôÀθ¢ýÈÉ. «Åü¨ÈÔõ Å¡º¢ìÌõ ÀÆì¸õ §ÅñÎõ. þ¨½Âò¾Çí¸Ç¢ø ÀÄ Å¢ÅÃí¸û ¦ÅǢ¢¼ôÀθ¢ýÈÉ. þÅüÚû º¢ÄÅü¨È¡ÅÐ §¾ÊôÀÊì¸ §ÅñÎõ. þ¾ýÅÆ¢ ¯Ä¸Ç¡Å¢Â º¢Ä Å¢ÅÃí¸¨ÇÔõ ±Ø¾ «È¢óÐ ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ. ¿øĦÁ¡Æ¢Â¢ø ±ØЧšâý ¸ðΨø¨Çò §¾ÊôÀÊì¸ §ÅñÎõ. þÐ ±ØЧšâý ÒĨÁìÌ ÅÖçðÎõ; ÅÇãðÎõ. «Å÷¸û ±ØÐõ ¸ðΨøÙìÌ ¯ÃãðÎõ. ¸ðΨâý «¸ÄÓõ ¬ÆÓõ ¸ðΨáÇâý ÒĨÁ¨Âô ¦À¡Õò§¾ ¯ûÇÉ ±ýÀ¾¨É ¿¡õ ÁÈóРŢ¼ìܼ¡Ð.
 • 60 1.1.2.1 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ø, ¸ÅÉ¢ò¾ø / ¯üÚ§¿¡ì¸ø ¿¢¨È ÀÊôÀ§¾¡Î ÁðÎÁ¢ýÈ¢, À¢È÷ §ÀÍŨ¾, «È¢»÷¸Ç¢ý ¸Õòи¨Çì ¸ÕòàýÈ¢ì §¸ð¸×õ §ÅñÎõ. §ÁÖõ «¨¾Å¢¼ Ó츢ÂÁ¡ÉÐ ´ýÚ ¯ûÇÐ. «¾¢¸õ §Àº¡Áø ¿¢¨È ¸ÅÉ¢ì¸ §ÅñÎõ. ²¦ÉÉ¢ø, ±øÄ¡ «È¢¨ÅÔõ Òò¾¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀüÚÅ¢¼ þÂÄ¡Ð. ¿õ¨Áî ÍüÈ¢ ¿¢¸Øõ ÀÄ ¿¢¸ú׸û ¿ÁìÌò §¾¨ÅÂ¡É «È¢¨Å ÅÆí¸ þÂÖõ. À¢È§Ã¡Î ÀÆÌõ§À¡Ð ²üÀÎõ «ÛÀÅí¸Ùõ ¿ÁìÌî º¢Ä Å¢ÅÃí¸¨Ç ¯½÷ò¾Ä¡õ. «¸¢Äý ´ÕÓ¨È ¸£úì¸ñ¼Å¡Ú ÜȢ¢Õó¾¡÷. “±ý ¸¨¾ìÌ §ÅñÊ ¸Õ¨Å ¿¡ý §¾Ê «¨Äž¢ø¨Ä; ±ý¨Éî ÍüÈ¢ ¿¼ôÀ¨Å, ¿¡ý ºó¾¢ìÌõ ÁÉ¢¾÷¸û, ±ÉìÌ ²üÀÎõ «ÛÀÅí¸û §À¡ýȨŧ ±ý ¸¨¾ìÌì ¸ÕÅ¡¸¢ýÈÉ.” ¸¨¾ìÌ ÁðÎÁøÄ, ¸ðΨÃìÌò §¾¨ÅÂ¡É Å¢ÅÃí¸¨ÇÔõ ¯üÚ §¿¡ì¸øÅÆ¢ ¿¡õ ¦ÀÈÄ¡õ. þó¾ ¯üÚ §¿¡ì¸ø «øÄÐ ¸ÅÉ¢ò¾¨Äì ¸øÅ¢ìÌ Á¢¸×õ þýȢ¨Á¡¾ ´ýÚ. Ó¾ý ӾĢø á¨Ä ±Ø¾¢ÂÅý þó¾ì ¸ÅÉ¢ò¾ø ãÄÓõ ¦ºÅ¢ÁÎò¾ø ãÄÓ§Á Å¢ÅÃí¸¨Çò ¾¢ÃðÊ ±Ø¾¢Â¢Õì¸ §ÅñÎõ. ¬¸§Å, ±ô§À¡Ðõ ¸ñ¸¨ÇÔõ ¸¡Ð¸¨ÇÔõ ¾¢ÈóÐ ¨Åò¾¢Õì¸ô ÀƸ¢ì¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. 1.1.2.2 À¢üº¢ / ¸ðΨà «¨ÁôÒÓ¨È ¦¾¡¼÷À¡É Å¢ÅÃí¸û ¾¨ÄôÒìÌò §¾¨ÅÂ¡É Å¢ÅÃí¸Ùõ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢ò¾¢ÈÓõ þÕóРŢð¼¡Öõ ±Îò¾ ±ÎôÀ¢ø º¢Èó¾ ¸ðΨø¨Ç ¯Õš츢Ţ¼ ÓÊ¡Ð. ¸ðΨø¨Ç þôÀÊò¾¡ý ¦¾¡¼í¸ §ÅñÎõ, þôÀÊò ¦¾¡¼Ã §ÅñÎõ, þôÀÊ ÓÊì¸ §ÅñÎõ ±É ÅÃõÀ¢ðÎì ¸üÚì ¦¸¡ñÎ ±Ø¾¢Å¢¼Ä¡õ ±É ¿¢¨ÉôÀÐ ¾ÅÚ. ´§Ã ¿¡Ç¢ø, ŢơÁø ¨ºì¸¢¨Ç Å¢¼ô ÀƸ¢ì ¦¸¡ñ¼Å÷¸û ±ò¾¨É §À÷? ¾ñ½£Ã¢ø þÈí¸¡Áø ¦ÅÚõ ¸üÈÈ¢ó¾ Å¢Çì¸í¸§Ç¡Î ¿£îºÄÊì¸ þÂÖÁ¡? ±É§Å, ¿¢¨È À¢üº¢¸û §¾¨Å. ¦¾¡¼÷ôÀ¢üº¢¸û º¢Èó¾ ¸ðΨáǨà ¯ÕÅ¡ì¸ þÂÖõ. ÜÈ Å¢¨ÆÔõ ¦À¡Õû ÀüÈ¢ò ¦¾Ç¢Å¡¸ «È¢Â §ÅñÎõ. ¯ûÇò¾¢ø §¾¡ýÚõ ¸ÕòиÙìÌ Å¡÷ò¨¾Â¢ø ÓØ ¯ÕÅõ ¦¸¡Îì¸ô ÀƸ §ÅñÎõ. ¬¾Ä¡ø, ±Ø¾¢ ±Ø¾¢ô ÀƸ §ÅñÎõ, ±Ø¾¢Â¨¾ Á£ñÎõ ÀÊòÐô À¡÷ì¸ §ÅñÎõ. ¦À¡ÐÅ¡¸ º¢Ä ¾¢Éí¸û Å¢ðÎô ÀÊòÐô À¡÷ì¸ §ÅñÎõ ±ýÀ÷. «ô§À¡Ð¾¡ý ´Õ Å¡º¸É¢ý §¸¡½ò¾¢Ä¢ÕóÐ À¡÷ì¸ ÓÊÔõ. «¾ý À¢ýÉ÷ §¾¨ÅÂüȨ¾ ¿£ì¸×õ, §¾¨Å¡ɨ¾ þ¨½ì¸×õ §ÅñÎõ. º¢È¢Ðõ ¸Õ¨½ þøÄ¡Ð «¿¡Åº¢Â Å¡÷ò¨¾¸¨ÇÔõ š츢Âí¸¨ÇÔõ ¿£ì¸¢Å¢¼ §ÅñÎõ. ¾¢Õô¾¢ ²üÀÎõŨà ¾¢ÕõÀ ¾¢ÕõÀ ±ØО¢Öõ ¾¢ÕòО¢Öõ¾¡ý ¿øÄ ±ØòÐ, ±ØòÐôÀÊÅõ §¾¡ýÚ¸¢ýÈÐ. þ¾ýÅÆ¢ ±ØЧšâý ¾É¢ò¾ý¨Á ¿¢¨Ä¿¡ð¼ôÀθ¢ýÈÐ. §ÁÖõ, þÐ §À¡ýÈ ¦¾¡¼÷À¢üº¢, ±ô¦À¡Õû ÀüÈ¢Ôõ ÌÈ¢ò¾ §¿Ãò¾¢ø, ±Ø¾¢ ÓÊò¾ÖìÌ §ÅñÊ §Å¸ò¨¾Ôõ ¾¢È¨ÉÔõ «¨¼Â ¯¾×õ ±ýÀÐ ¾¢ñ½õ.
 • 61 1.2 «ýÚ ¦ºöÅÉ ¦¸¡ûÇò¾ì¸¨Å. 1.2.1 - ¸ðΨà ±ØÐõ§À¡Ð ¸ÅÉò¾¢ø ¾¨Äô¨Àì ¸ÅÉ¢ò¾ø. ¸ðΨà ±Ø¾ò ¦¾¡¼íÌõ Óý ¸ðΨâý ¾¨Äô¨À ӾĢø ¸ÅÉ¢ì¸ §ÅñÎõ. ±Ø¾ò ¦¾¡¼íÌžüÌ Óý ±¨¾ôÀüÈ¢ ±Øи¢§È¡õ ±ýÈ ¦¾Ç¢× §¾¨Å. ÅÆí¸ôÀð¼ ¾¨ÄôÒ¸Ùû ±¨Å§ÂÛõ ´ýȨÉô ÀüÈ¢ì ¸ðΨà ±ØЧš÷ ¾ÁìÌ ¿ýÌ «È¢Ó¸Á¡É ¾¨Äô¨Àò §¾÷ó¦¾ÎôÀÐ ¿Äõ. ¾¡¦Á ¾¨ÄôÀ¢ðÎ ±Ø¾ Å¢¨Æ§Å¡÷, ӾĢø ¾¨ÄôÒ, ÀÊôÀÅ÷ ÁÉò¨¾ ®÷ìÌõ Åñ½õ þÕ츢ýȾ¡ ±ýÀ¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö §ÅñÎõ. µ÷ ±ÎòÐ측ð¨¼ì ¸¡ñ§À¡õ. ‘¦ºó¾Á¢ú §ºÐÀ¢û¨Ç’ ±ýÚ §À¡üÈôÀÎÀÅ÷ §ÀẢâÂ÷ á.À¢.§ºÐÀ¢û¨Ç. ¦ºöÔû µ¨º ±Øи¢ýÈ ¦¾ûǢ ¾Á¢ú¿¨¼ þÅÃÐ. þÅÃÐ ¿¨¼Â¢ø ±Ð¨¸ §Á¡¨É ¦¸¡ïÍŨ¾ì ¸¡½Ä¡õ. «§¾ ¿Âò¨¾ þÅÃÐ áø ¾¨ÄôҸǢÖõ ¸ðΨÃò ¾¨ÄôҸǢÖõ Ü¼ì ¸¡½Ä¡õ. þÅÃÐ ¸ðΨÃò ¾¨ÄôÒ¸û º¢ÄÅü¨Èì ¸£§Æ ¸¡½Ä¡õ. ¿¡Îõ ¿¸ÃÓõ ¬¨¼Ôõ «½¢Ôõ ¸¡Ôõ ¸È¢Ôõ À¡Ã¢Ôõ Á¡Ã¢Ôõ ¬¸§Å, ´Õ ¸ðΨâý ѨÆš¢ġ¸ì ¸Õ¾ôÀÎõ ¾¨ÄôÀ¡ÉÐ ÁÉò¨¾ô À¢ÊòÐ þØòÐ ´ÕÓ¸ôÀÎòО¢ø ¦ÅüÈ¢ ¸¡½ §ÅñΦÁýÀРӾĢø ¿¡õ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÊ Ó츢 ŢºÂÁ¡Ìõ. ¾¨Äô¨Àò ¦¾Ã¢× / ÓÊ× ¦ºö¾ À¢ýÉ÷ «¾¨É ¿ýÈ¡¸ Å¡º¢ì¸ §ÅñÎõ; ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. À¢ý «Ð ¦¾¡¼÷À¡¸î º¢ó¾¢ì¸ §ÅñÎõ. ±¨¾ôÀüÈ¢ ±Ø¾ô§À¡¸¢§È¡õ ±ýÈ ¦¾Ç¢× Á¢¸ Á¢¸ Ó츢Âõ. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¾¨ÄôÀ¢ø ±ýÉ ¦º¡øÄôÀ¼§ÅñÎõ; ±ýÉ ¦º¡øÄìܼ¡Ð ±ýÈ ÐøÄ¢ÂÁ¡É º¢ó¾¨É §ÅñÎõ. þó¾ò ¦¾Ç¢Å¢üÌô À¢È§¸ §¾¨ÅÂ¡É ¾¸Åø¸¨Çò ¾¢Ãð¼ þÂÖõ. ¾¨ÄôÀ¢¨Éô ÀüȢ ¦¾Ç¢Å¡É º¢ó¾¨É þøÄ¡Ð §À¡É¡ø ‘Áü¦È¡ýÚ ÜÈø’ ¿¢¸Æ þ¼ÓñÎ. ¦À¡Õû ŨÃÂ¨È ¿ü¸ðΨÃìÌ ¯Â¢÷¿¡Ê¡Ìõ ±ýÀ¡÷ À¡Å¡½÷. 1.2.2 ¾¸Åø §º¸Ã¢ò¾ø. ¸ðΨÃò ¾¨Äô¨Àô ÀüȢ ¦¾Ç¢¨Å ²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñÎÅ¢ð¼ À¢ÈÌ «Îò¾ì ¸ð¼õ «ó¾ò ¾¨Äô¨À ´ðÊ ±ýÉ ¦º¡øÄ §ÅñÎõ ±ýÀ¨¾î º¢ó¾¢ì¸ §ÅñÎõ. º¢Ä ±Ç¢Â ¾¨ÄôÒ¸û ÀüÈ¢î º¢ó¾¢ì¸ò ¦¾¡¼í¸¢Â ¯¼§É§Â §À¡ÐÁ¡É ¾¸Åø¸û ¸¢¨¼òÐÅ¢Îõ. §ÅÚ º¢Ä ¾¨ÄôÒ¸ÙìÌò ¾¸Åø¸¨Çî §º¸Ã¢ì¸î º¢Ä Òò¾¸í¸û ÒÃðÎÅÐ «Åº¢ÂÁ¡Ìõ. þô§À¡Ð ²ü¸É§Å ÀÊòÐî §º¸÷ò¾, ÌÈ¢ô¦ÀÎò¾ ¾¸Åø¸û ¯¾×õ. þÅü¨È ±ôÀÊô ÀÂýÀÎòÐÅÐ?
 • 62 1.2.3 ¾¸Åø¸¨Çô ÀÌò¾¡öóÐ ´ØíÌôÀÎòоø. §¾¨ÅÂ¡É ¾¸Åø¸¨Çô ÀÊòÐ ÓÊò¾×¼ý «øÄÐ §º¸Ã¢òÐ ÓÊò¾×¼ý ±Ø¾ò ¦¾¡¼í¸ìܼ¡Ð. ÀÊò¾ Å¢ÅÃí¸¨Ç Á£ñÎõ «¨ºô§À¡ðÎî º¢ó¾¢ì¸ §ÅñÎõ. ¾¨ÄôÒò ¦¾¡¼÷À¡¸ò §¾¡ýÚ¸¢ýÈ ±ñ½í¸¨Ç¦ÂøÄ¡õ ÌÈ¢òÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ²ü¦¸É§Å ÀÊòÐ «¨¼Â¡Çõ ¸ñ¼ ¾¸Åø¸¨ÇÔõ ÌÈ¢òÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ÌÈ¢ôÒ¸û Å⨺¡¸ «¨Á¡Ţð¼¡Öõ ÀÚ¢ø¨Ä. ´Õ Å¢ºÂò¨¾ô ÀüȢ ±øÄ¡ Å¢Çì¸í¸¨ÇÔõ ¸ðΨâø ¦º¡øĢŢ¼ §ÅñÎõ ±ýÈ «Åº¢Âõ þø¨Ä. §À¡ÐÁ¡É ¾¸Åø¸¨Çî §º¸Ã¢òРŢ𼾡¸ò §¾¡ýÈ¢Â×¼ý, ÌÈ¢òÐì ¦¸¡ñ¼ ÌÈ¢ôÒ¸¨Çì ¸ÅÉÁ¡¸ô ÀÌòÐôÀ¡÷òÐò §¾¨Å¡ÉÅü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡½§ÅñÎõ. 1.2.4 ´ØíÌÀ¼ «¨Áò¾ø «¨¼Â¡Çí ¸ñ¼ ¸Õòи¨Ç þô§À¡Ð ±ó¾ Å⨺¢ø ÀÂýÀÎò¾¢É¡ø º¢ÈôÀ¡¸ þÕìÌõ ±ýÚ º¢ó¾¢òÐ ´ØíÌôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. «¾¡ÅÐ ¸ðΨâý ¾ý¨Á¨Â ¬Ã¡öóÐ, ±¨¾ ӾĢø ¦º¡øÅÐ, ±¨¾ þ¨¼Â¢ø ¦º¡øÅÐ, ±¨¾ þÚ¾¢Â¢ø ¦º¡øÅÐ ±ýÀ¨¾ò ¾£÷Á¡É¢ì¸ §ÅñÎõ. «¾¡ÅÐ ¦º¡øÄ Åó¾ ¸Õòи¨Ç ¿¢Â¡ÂÁ¡É ¦¾¡¼÷Ò¸Ù¼ý ÜÈ §ÅñÎõ. þôÀÊò ¾£÷Á¡É¢ò¾ À¢ý ¸Õòи¨Ç¦ÂøÄ¡õ ¸¡Ä Ó¨ÈôÀʧ¡ ²Ã½ Ó¨ÈôÀʧ¡ ´ØíÌÀÎò¾¢ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀÎÅо¡ý ºð¼¸õ ±ýÀÎÅÐ (out-line). ºð¼¸í¸û ¯ÕÅ¡ì¸ 10 -15 ¿¢Á¢¼í¸ÙìÌ §Áø ¦ºÄŢξøܼ¡Ð. À¢üº¢ 1 ¸ðΨà ±Ø¾ Å¢¨Æ§Å¡÷ ±Ø¾ò ¦¾¡¼íÌõ Óý ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÇ §ÅñÊÂÅü¨Èò ¦¾¡ÌòÐì ÜÚ¸. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
 • 63 À¢üº¢ 2 ¸ðΨÃì¸¡É ¾¸Åø¸¨Ç ¾¢ÃðÎõ ÅƢӨȸû ¡¨Å? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 1.3. ¸ðΨà Ũþø ºð¼¸õ ¿¢¨ÈÅ¡É×¼ý, «¾¨É «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ²ü¦¸É§Å ÜÈôÀð¼ ¸ðΨà «¨ÁôÒ Ó¨È¸Ù째üÀ ÌÈ¢ò¾ §¿Ãò¾¢üÌû ±Ø¾¢ô ÀÊì¸ §ÅñÎõ. ¯ðÀ¢Ã¢× 2 : 2.1 ¸ðΨÃî ºð¼¸õ. ºð¼¸õ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? ¸ðΨâø ÜÈ Å¢¨ÆÔõ ¸Õòиû «¨Éò¨¾Ôõ ±Îò¾ ±ÎôÀ¢ø §¸¡¨ÅÀ¼ì ÌÈ¢òÐì ¦¸¡ûžüÌô ¦ÀÕõ ¬üÈø §¾¨ÅôÀÎõ. «¾É¡ø ¦ÀÕõÀ¡Öõ, ӾĢø §¾¡ýȢ ӨÈôÀʧ ÌÈ¢òÐì ¦¸¡ñÎ À¢ýÉ÷ «Åü¨È Ó¨ÈôÀÊ ¿¢ÃøÀÎòоø º¢ÈôÀ¡Ìõ. þùÅ¡Ú ¸Õòи¨Çì §¸¡¨ÅôÀÎòÐõ§À¡Ð, §ÅñÊÂÅü¨ÈÔõ ²ü¦¸É§Å ÜÈôÀ𼨾Ôõ Å¢Ç츢¼ø §ÅñÎõ.þ¾üÌì ¨¸ì¦¸¡ÎôÀ§¾ ºð¼¸õ. Á¢¸ ±Ç¢¨Á¡¸î ¦º¡øÄ §ÅñÎÁ¡Â¢ý ºð¼¸õ ±ýÀÐ ¸ðΨà ӨÈ¡¸, ¦¿È¢Â¡¸ ±Ø¾ ¯¾×õ ÅÆ¢¸¡ðÊ. ¸¡ðÎÅÆ¢ À½õ §À¡§Å¡ÕìÌõ Á¨Ä§ÂÈ¢ì¸ÙìÌõ ÅÆ¢¸¡ð¼ ¯¾×ÅРŨÃôÀ¼Óõ ¾¢¨ºì¸¡ðÊÔõ¾¡ý (peta & kompas). þ¨Å þø¨Ä¦ÂÉ¢ø §À¡Ìõ þÄìÌ «È¢Â¡Áø þÅ÷¸û ¾ÎÁ¡È §ÅñÊ ¿¢¨Ä ²üÀÎõ. þ¨¾ô §À¡Ä§Å ¸ðΨà ±Ø¾ Å¢¨Æ§Å¡Ã¢ý þÄ츢¨É ¯Ú¾¢ ¦ºö ¯¾×ŧ¾ ºð¼Á¡Ìõ. ÁÉ¢¾ ¯¼Ä¢ý ¦ÅÇ¢ò§¾¡üÈõ º¢ÈôÀ¡¸ «¨Á ¯¾×õ ±ÖõÒìÜÎ «¾ý ºð¼¸õ ¾¡§É! ÁÉ¢¾ ¯¼¨Ä ¯ÕÅ «¨Áô§À¡Î «Æ¸¡¸ ¯ÕÅ¡ì¸¢ì ¸¡ðÎÅÐ «Ð¾¡§É! ¯¼¨Äî º¡÷ó¾ º¨¾, ¾¢Í «¨ÉòÐõ «ó¾î ºð¼¸ò¾¢ø¾¡§É ´ðÊì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÉ. «Ð§À¡Ä§Å, ´Õ ¸ðΨâý º¡ÃÓõ §¾¡üÈô¦À¡Ä¢×õ «¾ý ºð¼¸ «¨ÁôÀ¢¨Éî º¡÷ó§¾ «¨Á¸¢ýÈÉ.
 • 64 2.2 ºð¼¸ò¨¾ ±ùÅ¡Ú ¯ÕÅ¡ìÌÅÐ? ´Õ ºð¼¸ò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌžüÌ Óý ӾĢø §¾÷ó¦¾Îì¸ôÀð¼ ¾¨ÄôÀ¢¨É ÓبÁ¡¸ Å¢Çí¸¢ ¯ûÅ¡í¸¢ì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ¾¨ÄôÒ ±¾¨Éô ÀüÈ¢ÂÐ ±ýÈ ¦¾Ç¢× §ÅñÎõ. «Îò¾¾¡¸, ±¾¢÷ôÀ¡÷ì¸ôÀÎõ ¸ðΨà ±ùŨ¸Â¡É «¨ÁôÒ Ó¨È¢ø «¨Á §ÅñÊÔûÇÐ ±ýÚ ¦¾Ç¢×ÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ ¸ðΨâø ¸Õò¨¾ ÁðÎõ ¦º¡øÄ §ÅñÎÁ¡? Ţš¾¢ì¸ §ÅñÎÁ¡? «øÄÐ ¸üÀ¨É¨Â ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ §ÅñÎÁ¡? §À¡ýÈ §¸ûÅ¢¸Ù째üÀ À¾¢¨Äò ¾Â¡÷Àñ½¢ì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ¦¾¡¼÷óÐ ¸ðΨà ±ò¾¨É Àò¾¢¸¨Ç ¯ûǼ츢¢Õì¸ §ÅñÎõ ±ýÚ ¿¢÷½Âõ ¦ºö §ÅñÎõ. þ¾ý À¢ýÉ÷ ºð¼¸ò¨¾ ÅÊŨÁì¸Ä¡õ. ±ôÀÊ? ¸£§Æ ÅÆí¸ôÀðÎûÇ ¸¡ðθ¨Çì ¸ÅÉ¢ì¸×õ. i. Ó¾üÀò¾¢ Ӹרà / §¾¡üÚÅ¡ö (¾¨Äô¨Àô ÀüȢ º¢Ú Å¢Çì¸õ, ¸ðΨâý º¡Ãõ, ¨ÁÂò¦¾¡¼÷) ii þÃñ¼¡ÅÐ Àò¾¢ Ó¾ø ¸ÕòРš츢Âõ _______________________________________ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ______________________________________________ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ______________________________________________ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ______________________________________________ ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ ______________________________________________ iii ãýÈ¡ÅÐ Àò¾¢ þÃñ¼¡ÅÐ ¸ÕòРš츢Âõ _________________________________ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ______________________________________________ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ______________________________________________ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ______________________________________________ ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ ______________________________________________ iv ¿¡ý¸¡ÅÐ Àò¾¢ ãýÈ¡ÅÐ ¸ÕòРš츢Âõ ___________________________________ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ______________________________________________ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ______________________________________________ º¡÷Ò Å¡ì¸¢Âõ ______________________________________________ ÓÊ× Å¡ì¸¢Âõ ______________________________________________
 • 65 v ÓÊ× Àò¾¢ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________ þôÀÊôÀð¼ µ÷ «ÊôÀ¨¼ ºð¼¸ò¨¾ ¯ÕÅ¡ì¸¢ì ¦¸¡ñÎ §¸¡Ê¼ôÀð¼ þ¼í¸¨Çò ¾¨ÄôÀ¢ü§¸üÀ ¿¢¨È× ¦ºöÐ ¦¸¡ñ¼¡ø ¸ðΨà ±ØÐÅÐ Á¢¸ ±Ç¢¾¡¸¢ Å¢Îõ. À¢üº¢ 3 ‘´Õ ¿¡ðÊý «Ãº¢Âø ¿¢¨Äò¾ý¨Á ±ô¦À¡ØÐ ¬ð¼õ ¸¡ñ¸¢ÈÐ?’ þò¾¨ÄôÀ¢ü§¸üÀ ÅÆí¸ôÀð¼ ºð¼¸ò¾¢ý Å¢ÎÀð¼ þ¼í¸¨Ç ¿¢ÃôÒ¸ ¸ðΨÃî ºð¼¸Á¡ÉÐ ¦ÅÚï ºð¼¸õ (bure outline), ¿¢¨Èîºð¼¸õ (full outline) ±É þÕŨ¸ôÀÎõ. ¿¢ÃøÀÎò¾ôÀÎõ ¸Õòиû ºÁÁ¡É ¦ÀÕõ À¢Ã¢×¸Ç¡Â¢ý ¦ÅÚï ºð¼¸õ ±ÉôÀÎõ. ¸ÕòиÙû ¯ðÀ¢Ã¢× þÕìÌÁ¡Â¢ý ¿¢¨Èîºð¼¸õ ±ÉôÀÎõ. ±ÎòÐ측ðÎ ¦ÅÚï ºð¼¸õ 1. ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ãî º¢ì¸ø ²üÀθ¢ýÈ §À¡Ð. 2. §Å¨Ä¢øÄ¡ò ¾¢ñ¼¡ð¼õ ²üÀθ¢ýÈ §À¡Ð 3. ¿¡ðÊø ºð¼õ ´ØíÌ º£÷¦¸Î¸¢ýÈ §À¡Ð 4. «¾¢¸¡Ã ЉÀ¢Ã§Â¡¸õ ¿¼ìÌõ §À¡Ð 5. þÄïºõ ¸ðÎì¸¼í¸¡Áø §À¡¸¢ýÈ §À¡Ð ¿¢¨Èîºð¼¸õ 1. ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ãî º¢ì¸ø - ¯üÀò¾¢ ̨È× - «ó¿¢Â ӾģΠ̨È× - ãÄô ¦À¡Õû ̨È×
 • 66 2. §Å¨Ä¢øÄ¡ò ¾¢ñ¼¡ð¼õ - ÀÊôÀ¢ü§¸üÈ §Å¨Ä¢øÄ¡¨Á - §Å¨Ä Å¡öôÒì ̨È× - ºã¸î º£÷§¸Î¸û ¦ÀÕì¸õ 3. ¿¡ðÊø ºð¼õ ´ØíÌ º£÷§¸Î - Á츨Çô À¡Ð¸¡ì¸ ºð¼õ ¯¾ÅÅ¢ø¨Ä - «¾¢¸¡Ã¢¸¨Çì ¸ðÎôÀÎò¾ ÓÊ¡¨Á - ¾Ê¦ÂÎò¾Å¦ÉøÄ¡õ ¾ñ¼ø ¬¾ø 4. «¾¢¸¡Ã ЉÀ¢Ã§Â¡¸õ - §Áø Å÷ì¸ò¾¢É÷ ¸£ú Å÷ì¸ò¾¢É¨Ã ¾¡úòоø - «Ãº¢ÂøÅ¡¾¢¸û ¾í¸û ÍÂÄ¡Àò¾¢ü¸¡¸ô À¾Å¢¨Âô ÀÂýÀÎòоø - ²¨Æ ±Ç¢§Â¡Ã¢ý ¦º¡òи¨Çì ¨¸ÂìÀÎòоø. 5. þÄïºõ ¸ðÎì¸¼í¸¡Áø §À¡¾ø - «Ãº¡í¸ °Æ¢Â÷¸Ç¢¨¼§Â þÄïºõ ¦ÀÕ즸Îò¾ø - «Ãº¡í¸ò¾¡ø þÄïºò¨¾ì ¸ðÎôÀÎò¾ ÓÊ¡¾ ¿¢¨Ä ²üÀξø - Áì¸Ç¢ý ¦À¡Ð¿Äò¨¾ô §À½¢Å¾¢Ä¢ÕóÐ ¾ÅÚ¾ø ¸ðΨÃî ºð¼¸õ ¨¸Â¡ÇôÀΞýÅÆ¢ ¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÚõ ¿ý¨Á¸û ¡¨Å? • • • • ¸ðΨâý ¸Õòиû ¸¡Ä Ó¨ÈôÀʧ¡ ²Ã½ Ó¨ÈôÀʧ¡ ¿¢ÃøÀÎò¾ôÀÎõ. ¸ðΨà ±Øоø Íã¸Á¡¸ ¿¨¼¦ÀÚõ; ¸ðΨáÇâý º¢ó¾¨É§Â¡ð¼õ ¾¨¼ôÀ¼¡Ð; ±ØÐõ§À¡Ð ±Ø¾§ÅñÊ ¸Õò¨¾ôÀüÈ¢î º¢ó¾¢òÐî º¢ó¾¢òÐ ±Ø¾ §Åñʾ¢ø¨Ä. ÜÈôÀÎõ ¸ÕòÐ Á£ñÎõ ÜÈôÀÎÅÐ ¾Å¢÷ì¸ôÀÎõ. ´ù¦Å¡Õ ¸ÕòÐõ ±ó¾ «ÇÅ¢üÌ Å¢Å¡¾¢ì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ «øÄÐ ÅÇ÷ì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ ±ýÈ ¦¾Ç¢× À¢ÈìÌõ; ±ò¾¨É Àò¾¢¸û «¨Á §ÅñÎõ ±ýÀ¨¾Ôõ ¿¢ÃøÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ºð¼¸õ ¯Õš츢 À¢ý ¸ðΨ蠱ؾò ¦¾¡¼í¸Ä¡õ. ²ü¦¸É§Å, ÜÈôÀð¼ Å¢¾¢Ó¨È¸û, ¦¿È¢Ó¨È¸Ù§¸üÀ Àò¾¢¸û «¨ÁòÐ, ¦¾Ç¢Å¡¸×õ ÌÈ¢ò¾ §¿Ãò¾¢Öõ ¸ðΨ蠱ؾ¢ ÓÊì¸Ä¡õ. þùÅ¡Ú º¢ó¾¢òÐ ¿¢¾¡ÉÁ¡¸î º¢ó¾¢òÐ ÅÊŨÁì¸ôÀð¼ ¸ðΨøÙìÌî º¢Ä ¾É¢ò¾ý¨Á¸û ¯ñÎ. «¨Å ¡¨Å?
 • 67 • þì¸ðΨøǢø ¿¨¼ þÂøÀ¡¸, þ¾Á¡¸ «¨ÁÔõ. • ¸ðΨøû Å¡º¢ìÌõ§À¡Ð Á½õ ¦ºøÅЧÀ¡ø þ¾Á¡¸ þÕìÌõ. • ÁÉò¨¾ þýÒÚòÐŧ¾¡Î ¿øÄ ¸Õòи¨ÇÔõ ÅÆíÌõ. • ÁÉò¨¾ Á¸¢úÅ¢ôÀ§¾¡Î º¢ó¾¨É¨ÂÔõ àñÎõ. ÀÃôÒõ ÁÄ÷¸Ç¢ý ¿Î§Å ¿¼óÐ ¸Õò¾¡¼ø 1. ºð¼¸ò¾¢ý Ш½§Â¡Î ¸ðΨà ±ØОüÌõ ºð¼¸ò¾¢ý Ш½Â¢ýÈ¢ ¸ðΨà ±ØОüÌõ ¯ûÇ §ÅÚÀ¡ðÊ¨É Å¢Å¡¾¢ò¾¢Î¸. 2. ¦ÅÚïºð¼¸õ Å¢Ç츢θ. ¯ðÀ¢Ã¢× 3 : ¿¢¨Èîºð¼¸õ ¬¸¢ÂÅüÚ츢¨¼§Â ¸¡½ôÀÎõ §ÅÚÀ¡ð欃 ¸ðΨà Ũþø À¢üº¢Â¢ý ¿ý¨Á¸û ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸Ùû §À;Öõ ±ØоÖõ ¬ì¸ò¾¢Èý¸Ç¡Ìõ. ±ØòÐò ¾¢ÈÉ¢ø §ÁõÀ¡¼¨¼Å¾üÌì ¸ðΨÃô À¢üº¢ ¦ÀâÐõ Àí¸¡üÚ¸¢ÈÐ. þó¾ì ¸ðΨà ±ØòÐ ±ýÀÐ þÕ ¦ÀÕõ ¬üÈø¸¨Ç ¯ûǼ츢¾¡Ìõ. «ÅüÚû ´ýÚ ±ØОüÌò §¾¨ÅÂ¡É ¾¸Åø¸¨Çî §º¸Ã¢òÐ, ÀÌòÐ, ¦¾¡Ìò¾Ä¡Ìõ. Áü¦È¡ýÚ ¦¾¡Ìò¾Åü¨È ¿øĦÁ¡Æ¢ ¿¨¼Â¢ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòО¡Ìõ. þó¾ þÕ ¦ÀÕõ ¬üÈø¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø «¨ÁÔõ ¸ðΨà ŨþøÅÆ¢ ¿¡õ ¦ÀÈìÜÊ ¿ý¨Á¸û ¡¨Å? («) ¾¢ÃðÊ ¾¸Åø¸¨Çô ÀÌòÐ, ÌÈ¢òÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ ±ýÀÐ Óý§À ÜÈôÀð¼Ð. ÌÈ¢ôÒ¸û ¾Â¡Ã¢ò¾ø ±ýÀÐ ´ÕŨ¸Â¡É ¾¢È¨Á. þùÅ¡Ú ÌÈ¢ôÒ¸û ¾Â¡Ã¢ì¸ ÓüÀÎõ§À¡Ð ¦¾¡¼÷Ò¨¼ÂÅ÷¸Ç¢ý §¸ð¼ø ¾¢Èý, ¯üÚ§¿¡ì¸ø ¾¢Èý §À¡ýȨÅÔõ §ÁõÀ¡¼¨¼¸¢ýÈÐ. (¬) ¾¢ÃðÊ ŢÅÃí¸¨Ç / ¾¸Åø¸¨Çô ÀÌòÐ, À¢Ã¢òÐô Àò¾¢¸Ç¢ø ¦º¡øÖõ ¬üÈø ÅÇÕõ. ÓýÛ¨Ã, ÓÊרà Àò¾¢¸û ¾Ç÷óÐ, ¸ðΨâý ´ù¦Å¡Õ ¸Õò¾¢üÌõ ´ù¦Å¡Õ Àò¾¢Â¨ÁòÐ, «¾ü§¸üÈ ±ÎòÐ측ðθټý Å¢Ç츢, Å¢ÅâòÐ ±ØÐõ ¾¢Èý ¦ÀÕÌõ. (þ) ¾¸Åø¸¨Ç ±ØÐõ§À¡Ð, ¿¢ÃøÀÎòÐõ ¬üÈø ÅÇÕõ. ´Õ Å¢ºÂò¨¾ôÀüÈ¢î ¦º¡øžüÌ Óý Óýۨç¡Π¦¾¡¼íÌžüÌõ «Æ¸¡¸ ÓÊôÀ¾üÌõ ¸üÚì ¦¸¡ûÇÄ¡õ. (®) ±ØЧšâý ¦º¡øÄ¡ðº¢, ¦º¡ü¸ÇﺢÂõ ¦ÀÕÌõ. ±¨¾Ôõ «Æ¸¡¸î ¦º¡øÄ Ó¨ÉÔõ§À¡Ð, ÒÐô ÒÐî ¦º¡ü¸Ç¢ý ÀÂýÀ¡Î «¾¢¸Á¡Ìõ. ÀÄ áø¸Ç¢ø ÜÈôÀÎõ ¸Õòи¨Ç §Áü§¸¡Ç¡¸ì ÌÈ¢ì¸ ÓüÀÎõ§À¡Ð ÓÕ̽÷§Â¡Î ´ýȨÉì ÜÈ þÂÖ¸¢ýÈÐ. «Æ¸¢Â ¦º¡ü¦È¡¼÷¸û ¦ÀÕÌõ; Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ š츢Âí¸û ÀÂýÀ¡Î ¨¸ÅÃô¦ÀÚõ.
 • 68 (¯) ÀÄ ãÄí¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀð¼ ¾¸Åø¸¨Çò ¾ý ¦º¡ó¾ ¿¨¼Â¢ø ÜÈ ÓüÀÎõ§À¡Ð À¢È¨Ãô À¢ýÀüȢŢ¼ì ܼ¡Ð ±ýÈ ¯Úò¾ø þÂøÀ¡¸§Å ²üÀÎõ. þ¾É¡ø ±ØЧš÷ ¾Á즸ýÚ ´Õ ¾òÐÅò¨¾ ¯ÕÅ¡ì¸¢ì ¦¸¡ûÇ Ó¨ÉÅ÷. «¾¡ÅÐ ¾Á즸ýÚ ´Õ ¾É¢ ¿¨¼¨Â §Áü¦¸¡ûÇ Ó¨ÉóÐ ¦ÅüÈ¢Ôõ ¦ÀÚÅ÷. ÀÄÓ¨È ÓÂýÚ ±Ø¾¢ô ÀÆÌžý ãħÁ þÐ ¨¸ÅÃô¦ÀÚõ. (°) ¾ý¸Õòи¨ÇÔõ ±ñ½í¸¨ÇÔõ À¢ÈÕìÌò ¦¾Ã¢Å¢ì¸, ¯½÷ò¾ ÓÂÖõ. þó¾ ±ØòÐ ÓÂüº¢ ±ØЧšâ¨¼§Â ´ÕŨ¸ ÁÉ¿¢¨È¨ÅÔõ ¾ýÉõÀ¢ì¨¸¨ÂÔõ ¯ñ¼¡ì¸õ. (±) ÌÈ¢ò¾ ¦À¡ÕûÀüÈ¢ ÌÈ¢ò¾ §¿Ãò¾¢ø ±Ø¾ Ó¨ÉÔõ À¢üº¢ ¾É¢ÁÉ¢¾ ¸ð¦¼¡ØíÌ ÅÇ÷žüÌò Ш½ÒâÔõ. (²) §ÁüÜÈ¢ÂÅü¨ÈÅ¢¼ Á¢¸î º¢ÈôÀ¡É ´ýÚ ¦Á¡Æ¢Â¡ì¸ò ¾¢Èý ÅÇôÀÎòоø ¬Ìõ. ¾¸Åø §º¸Ã¢ì¸ ¿¢¨È ÀÊìÌõ ÀÆì¸õ ¾¡ö¦Á¡Æ¢ ¾Å¢Ã §ÅÚ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢Öõ ÀÊì¸ò àñÎõ ¿¢¨Ä¨Â ¯ÕÅ¡ìÌõ. «ùÅ¡Ú §ÅÚ¦Á¡Æ¢Â¢ø ÀÊòÐò ¦¾¡Ìò¾ ¸Õòи¨Çò ¾¡ö¦Á¡Æ¢Â¢ø ÜÚžüÌò ¾É¢ ¬üÈø §ÅñÎÁøÄÅ¡? þùÅ¡Ú þÕ¦Á¡Æ¢¸Ç¢Öõ ¾¢Èý¦ÀÚõ Å¡öôÒ þÂøÀ¡¸§Å «¨ÁóÐÅ¢Îõ. (³) ¸ðΨà ±ØЧš÷ ÀÄШÈ¢ø «È¢×õ, À¢üº¢Ôõ ¦ÀüÚ, ¸ðΨÃìÌò §¾¨ÅÂ¡É ¾¸Åø¸¨Çò ¾¢ÃðÊ, ÀÌòÐ, ¸¢Ã¸¢òÐò ¦¾¡ÌòÐ, ´ù¦Å¡ý¨ÈÔõ þɢ ¿¨¼Â¢ø ¦º¡øÄ ÓüÀÎõ§À¡Ð ¸ðΨà ¸¨ÄÂõºõ ¦ÀüÚ º¢ÈóРŢÇíÌÅÐ ¯Ú¾¢. −ÎÀ½¢ 1 ÀÊÅõ 5 Á¡½Å÷¸ÙìÌ ²üÒ¨¼Â ¸ðΨÃò ¾¨ÄôÒ ´ýȨÉò «ò¾¨ÄôÀ¢ü§¸üÈ ¦ÅÚïºð¼¸õ ´ýȨÉò ¾Â¡÷ ¦ºöÐ À¨¼ò¾¢Î¸. ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. −ÎÀ½¢ 2 ÀÊÅõ 6 Á¡½Å÷¸ÙìÌ ²üÒ¨¼Â ¸ðΨÃò ¾¨ÄôÒ ´ýȨÉò «ò¾¨ÄôÀ¢ü§¸üÈ ¿¢¨Èîºð¼¸õ ´ýȨÉò ¾Â¡÷ ¦ºöÐ À¨¼ò¾¢Î¸. Ò¾¢÷ 1. ¸ðΨà ±Ø¾ò ¦¾¡¼íÌõÓý ____________________ ¬Ìõ. ӾĢø «È¢ó¾¢Õì¸ §ÅñÊ Ó츢Âì 2. ¸ðΨà ±Ø¾ò §¾¨ÅÂ¡É Å¢ÅÃí¸¨Çî §º¸Ã¢ì¸ ¿¡õ ӾĢø ______________ §ÅñÎõ; §ÁÖõ __________________ ãÄÓõ Å¢ÅÃí¸¨Çî §º¸Ã¢ì¸Ä¡õ. ÜÚ ¿¢¨È ¿¢¨ÈÂ
 • 69 3. §¾¨ÅÂ¡É ¾¸Åø¸¨Çî §º¸Ã¢ò¾À¢ý ______________________________________. ¸ðΨà ±ØÐÀÅ÷¸û 4. ________________ ¸ðΨâø ÜÈôÀÎõ Ó¨ÈÀÊ ¿¢ÃøÀÎòОüÌõ ÀÂýÀÎõ. Å¢ÅÃí¸¨Çì 5. ¸ðΨà ±ØОɡø ¦ÀÚõ ______________________ ¾¢ÈÉ¡Ìõ. 6. ¸ðΨà ±ØЧš÷ ÌÈ¢ò¾ §¿Ãò¾¢ø ÌÈ¢ò¾ ________________________________ ÅÇÕõ. 7. ±ØЧš÷ ±¨¾Ôõ «Æ¸¡¸î ¦º¡øÄ ______________________ ¦ÀÕÌõ. 8. ¸ðΨÃìÌò §¾¨ÅÂ¡É ¸Õòи¨Çî §º¸Ã¢òÐô Àò¾¢Â¨ÁôÀ¢ø ±Ø¾ ÓüÀÎõ §À¡Ð ¸Õòиû ________________________ ¬üÈø ÅÇÕõ. 9. ÀÄ ãÄí¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀð¼ ¸Õòи¨Çò ¾ý ¦º¡ó¾ ¿¨¼Â¢ø ±Ø¾ Ó¨ÉÔõ§À¡Ð ¾Éì¦¸É ´Õ ___________________________ ¯ÕÅ¡ì¸õ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. 10. ¸ðΨÃì¸¡É ¾¸Åø¸¨Çî §º¸Ã¢ìÌõ À½¢Â¢ø __________________________, _____________________, _______________________ §À¡ýÈ ¬üÈø¸Ùõ ÅÇõ¦ÀÚõ. §¸¡¨ÅôÀÎòОüÌõ ¿ý¨Á¸Ùû Ó¾ý¨Á¡ÉÐ ¦À¡ÕûÀüÈ¢ ÓüÀÎõ §À¡Ð ¾¸Åø¸¨Ç ±Ø¾ Өɾø __________________, ¸Õ¡ü¸û / ¦º¡ü¦È¡¼÷¸û ¬Âò¾ ¿¢¨Ä ºð¼¸õ «½¢Â ¿¢¨Ä ¸¡ÄÓ¨ÈôÀÊ ¾¸Åø §º¸Ã¢ò¾ø ¯üÚ§¿¡ì¸ø º¢ó¾¨É§Â¡ð¼õ ´ØíÌÀ¼ «¨Áò¾ø ¦¾¡¼÷À¢üº¢¸û ¾É¢ ÁÉ¢¾ ¸ð¦¼¡ØíÌ Ñ¨Æš¢ø ÌÈ¢ô¦ÀÎò¾ø ²Ã½Ó¨ÈôÀÊ ÀÌòÐ ¦ºÅ¢ÁÎò¾ø ¿¢ÃøÀÎòи º¡Ãõ 1. þôÀÊò¾¡ý ±Ø¾§ÅñÎõ ±É Ũ¸ôÀÎò¾¢ì ¸¡ðÎÅÐ ¸ÊÉõ. 2. þ¨¼ÂÈ¡¾ ÓÂüº¢, §º¡Å¨¼Â¡¾ À¢üº¢ ãÄõ ±ØÐõ ¬ü鬀 ÅÇ÷òÐì ¦¸¡ûÇ þÂÖõ. 3. ¸ðΨà ±Ø¾ôÀÎõ§À¡Ð ¸ÅÉ¢ì¸ôÀ¼ §ÅñʨŠþÃñÎ. ´ýÚ ¸ðΨà ±ØОüÌ Óý ±ýÉ ¦ºö §ÅñÎõ ±ýÀÐ. þÃñ¼¡ÅÐ ¸ðΨà ±ØÐõ §¿Ãò¾¢ø ¦ºö §ÅñʨŠ¬Ìõ. 4. ±ØÐõ À¢üº¢ìÌ Óý Ţš¾ò¾¢üÌ ¿¢¨ÈÂô ÀÊì¸ §ÅñÎõ. ±ÎòÐì ¦¸¡ûÇôÀÎõ Å¢ÅÃí¸û ÀüÈ¢
 • 70 5. ÀÊò¾ Å¢ÅÃí¸¨Çì ÌÈ¢ô¦ÀÎòÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. 6. ¾Á¢ú áø¸û ¾Å¢÷òÐ, À¢È¿¡ðÎ ¿øÄÈ¢»÷ áø¸¨ÇÔõ ÀÊì¸ §ÅñÎõ. 7. ¿¢¨È ÀÊôÀ§¾¡Î, §¸ð¸×õ §ÅñÎõ. 8. §ÁÖõ §Àº¡Áø ¿¢¨È ¸ÅÉ¢ì¸×õ §ÅñÎõ. 9. º¢Èó¾ ¸ðΨøû ¯ÕÅ¡ì¸ ¿¢¨È À¢üº¢¸û §¾¨Å. 10. ±Ø¾¢Â¨¾ Á£ñÎõ Á£ñÎõ ÀÊì¸ §ÅñÎõ. 11. §¾¨ÅÂüȨ¾ ¿£ì¸×õ §¾¨Å¡ɨ¾ þ¨½ì¸×õ §ÅñÎõ. 12. ±Ø¾ò ¦¾¡¼íÌõ Óý ¾¨Äô¨Àì ¸ÅÉ¢ì¸ §ÅñÎõ. 13. ¾¨ÄôÒò ¦¾¡¼÷À¡É ¸Õòи¨Çô ÀÌòÐ ´ØíÌôÀÎò¾¢ ¿¢ÃøÀÎò¾ §ÅñÎõ. 14. ºð¼¸õ ¦ÅÚïºð¼¸õ ¿¢¨Èîºð¼¸õ ±É þÕŨ¸ôÀÎõ. 15. ºð¼¸õ ´Õ ¸ðΨà ¦¿È¢Â¡¸ «¨Á ÅÆ¢ ÅÌìÌõ. À¢È÷ §ÀÍŨ¾, «È¢»÷¸Ç¢ý ¸Õòи¨Çì ¸ÕòàýÈ¢ì ¾ýÁ¾¢ôÀ£Î 1. ¸ðΨà ±ØОüÌ ÓýÒ ¦ºöÅÉ ±Éì ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀÎÅР¡Ð? 2. ¸ðΨà ±ØО¢ø «ýÚ ¦ºöÅÉ ±ýÀР¡Ð? 3. ºð¼¸õ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? 4. ¿¢¨Èîºð¼¸õ ¦ÅÚïºð¼¸õ - §ÅÚÀ¡Î ±ýÉ? Ш½áø ÀðÊÂø Murshidi Harun@zakaria, Tan Hock Thye, Yahya Che Lah.(2009). Sarana Bahasa Malaysia Universiti : Pemantapan Karangan. Selangor: Oxford Fajar sdn. Bhd. ¦Á¡Æ¢»¡Â¢Ú »¡.§¾Å§¿Âô À¡Å¡½÷.(2002). ¸ðΨà ±ØÐÅÐ ¦ºý¨É:¦¾ýÉ¢ó¾¢Â ¨ºÅò¾¡ó¾ áüÀ¾¢ôÒì ¸Æ¸õ, Ä¢Á¢¦¼ð. ±ôÀÊ? ¸½À¾¢,Å¢.(2002). ¿üÈÁ¢ú ¸üÀ¢ìÌõ Өȸû. ¦ºý¨É: º¡ó¾¡ ÀôÇ¢„÷Š. ÍôÒ¦ÃðÊ¡÷,¼¡ì¼÷ ¿. (2000) ¾Á¢ú À¢üÚõ Ó¨È. º¢¾õÀÃõ: ¦ÁöÂôÀý ¾Á¢Æ¡öŸõ.
 • 71 «ÄÌ 5 ¦º¡øĽ¢ì¸¨ÄÔõ ¦º¡ø¦¾Ã¢×õ ¸üÈø §ÀÚ −ùÅĸ¢ý −Ú¾¢ìÌû ¿£í¸û: (1) ¸ðΨà ±ØО¢ø ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) §¸¡ðÀ¡ðÊý ÀÂýÀ¡ðÊ¨É Å¢ÇìÌÅ£÷. (2) ¸ðΨøǢø ¦º¡ø¦¾Ã¢×, ¦º¡øÄ¡ðº¢Â¢ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾ Å¢ÅâôÀ£÷. «È¢Ó¸õ ±ø§Ä¡÷ ÁÉò¾¢Öõ ¿¢¨È ¸Õòиû §¾¡ýÚõ; À¢ÈÕìÌî ¦º¡øÄ §ÅñÎõ; ±Øò¾¢ø Ũà§ÅñÎõ ±ýÈ §Å𨸠±Øõ. ¬É¡ø, ±ø§Ä¡Ã¡Öõ ±Ø¾ ÓÊž¢ø¨Ä. ´ÕŨ¸Â¢ø ¸ðΨà ±ØÐÅÐõ ¸¨¾, ¸ðΨà ±ØÐÅÐ §À¡Äò¾¡ý. þÐ ¦º¡øÄ¢ò ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÇ ÓÊ¡¾ ´Õ ¸¨Ä. ¦Á¡Æ¢¨Â ¿Ç¢ÉÁ¡ì¸ì ¨¸Â¡Çò ¦¾Ã¢ó¾ ÁÉò¾¢ý ¯½÷¸û «ÛÀÅò¾¢ý Ш½¦¸¡ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎõ§À¡Ð ¿øÄ ±ØòÐô À¢È츢ýÈÐ. þÐ ±ùÅ¡Ú º¡ò¾¢ÂÁ¡¸¢ýÈÐ ±ýÀ¨¾ò¾¡ý þÉ¢ì ¸¡½ô§À¡¸¢§È¡õ. «¾¡ÅÐ ¦Á¡Æ¢¨Â ¿Ç¢ÉÁ¡¸ì ¨¸Â¡û¾ø ±ýÈ¡ø ±ýÉ? þÐ ±ùÅ¡Ú ¸ðΨà ŨþÖìÌò Ш½ÒâÔõ ±ýÚ þó¾ «Ä¸¢É¢ø ¸¡½ô§À¡¸¢ý§È¡õ. ¯ûǼì¸õ §ÁüÜȢ «ÊôÀ¨¼Â¢ø þùÅĸ¢ý ¯ûǼì¸õ ¸£úÅÕÁ¡Ú «¨Á¸¢ýÈÐ. 1. 2. 3. ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) - Rhetoric ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä¢ý (âò§¾¡Ã¢ì) ÀÂýÀ¡Î ¦º¡ø¦¾Ã¢× ; ¦º¡øġ𺢠¯ðÀ¢Ã¢× 1 : ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) Rhetoric ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) - þÐ µ÷ §ÅüÚ¦Á¡Æ¢î ¦º¡ø. þ¾üÌô ¦À¡Õû ¦¾Ã¢ÔÁ¡? þ¡øÖìÌ Ä¢ô§¸¡(LIFCO) «¸Ã¡¾¢Â¢ø §ÀîÍì¸¨Ä ±ýÚ ¦À¡Õû ÅÆí¸ôÀðÎûÇÐ. «¾¡ÅÐ ¦À¡ÐÅ¢¼í¸Ç¢ø Á츨Çì ¸ÅÕõ Ũ¸Â¢ø §ÀÍõ ¬üÈÄ¡Ìõ. þ¡ø ¦¾¡ý¨Á Å¡öó¾ ¸¢§Ãì¸ ¿¡ð§¼¡Î ¦¾¡¼÷ÒôÀÎò¾ôÀθ¢ýÈÐ. þí̾¡ý þ·Ð µ÷ «Ã¢Â ¸¨Ä¡¸ ¯Õ¦ÅÎò¾Ð. Á¡½Å÷¸û ¦À¡ÐÅ¢¼í¸Ç¢ø
 • 72 ¾¢È¨Á§Â¡Î §ÀÍõ À¢üº¢ «Ç¢ì¸ôÀð¼É÷. «Ãº¢Âø ÀÃôÒ¨Ã측¸ (À¢Ãºí¸õ) þÅ÷¸û ¾Â¡÷ ¦ºöÂôÀð¼É÷. þÐ ²Èį̀È ¸¢.Ó. 600 ¬õ ¬ñθǢø ¦¾¡¼í¸ôÀ𼾡¸ì ÜÈôÀθ¢ÈÐ. þ¨¼ì¸¡Äí¸Ç¢ø, ºÁÂò ¦¾¡¼÷À¡É À¢Ãºí¸í¸ÙìÌõ (ÀÃôÒ¨ÃìÌõ) þì¸¨Ä ¦¾¡¼÷À¡É À¢üº¢ ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼ò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. þ측Äì¸ð¼ò¾¢ø¾¡ý §Ã¡õ º¡õáˆÂõ Å£ú¨¼ó¾Ð. «¾ýÀ¢ý ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) ±ýÀÐ «Ãº¢Âø §¿¡ì¸ò¾¢ü¸¡É ´ýÚ ±ýÈ ¿¢¨Ä Á¡Èò¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. þì¸¡Ä ¸Å¢¨¾, ¸Ê¾õ ±ØОüÌõ ±ôÀÊô ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼Ä¡õ ±ýÀ¾¢ø ¸ÅÉõ ¦ºÖò¾ôÀð¼Ð. ÀÊôÀÊ¡¸ 18¬õ, 19¬õ áüÈ¡ñθǢø þì¸¨Ä ¿¢¨È Á¡üÈí¸¨Çî ºó¾¢ò¾Ð. Àø¸¨Äì¸Æ¸í¸Ç¢ø À¡¼Á¡ì¸ôÀð¼Ð. ¦†¡Åð Àø¸¨Äì¸Æ¸ò¾¢ø¾¡ý (Howard University) Ó¾ý ӾĢø þùÅ¢¾ ¾¢ð¼õ ÒÌò¾ôÀð¼Ð. 20¬õ áüÈ¡ñθǢø ¯Â÷ì¸øÅ¢ì ܼí¸Ç¢Öõ þÐ À¡¼Á¡ì¸ôÀð¼Ð. þôÀ¢üº¢Ôõ ÀƨÁ Å¡öó¾ ¸¢§Ãì¸ ¿¡ðÎì §¸¡ðÀ¡Î¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢§Ä§Â «¨Áó¾Ð. §ÁÖõ þì¸¡Ä ¸ð¼í¸Ç¢ø ÅÇ÷ô ¦ÀÈò ¦¾¡¼í¸¢Â ¦¾¡¼÷ÒòШÈ, ¦Á¡Æ¢Â¢Âø ШÈ¢Öõ ¸¡ø À¾¢ì¸ò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. þó¾ô À¢üº¢Â¢ý «ÊôÀ¨¼ ÌȢ¢ÄìÌ ±ýÉ? ¦À¡ÐÅ¢¼í¸Ç¢ø Á츨Çì ¸ÅÕõ Ũ¸Â¢ø ±ôÀÊ ¯¨Ã ¿¢¸úòÐÅÐ ±ýÀо¡ý þ¾ý «ÊôÀ¨¼ ÌȢ¢ÄìÌ. 1.1 ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) ±ýÈ¡ø ±ýÉ? Á£ñÎõ «§¾ §¸ûÅ¢¾¡ý. À¾¢ø ¦¾Ã¢ÔÁ¡? Å¢ÅÃÁ¡É À¾¢ø ¸£§Æ. • • §ÀºôÀÎõ Å¢¾õ, ÅÄ¢ÔÚòÐÅÐ. • ¦Á¡Æ¢ô ÀÂýÀ¡ðÊýÅÆ¢ Áì¸¨Ç ¯½Ãî ¦ºöÅÐ. • Áì¸Ç¢ý ¬Å¨Äò àñÎõ Åñ½õ, ¯½÷Å¢¨Éò ÀÌò¾È¢¨Åò àñÎõ Åñ½õ §ÀÍõ ¸¨Ä¨Â ÅÇ÷ôÀÐ. • 1.2 ¦À¡ÐÅ¢¼í¸Ç¢ø Á츨Çì ¸ÅÕõ Ũ¸Â¢ø §ÀÍõ / ¯¨Ã¿¢¸úòÐõ ¬üÈø. ²¦ÉÉ¢ø ӾĢø þÐ §ÀîÍì ¸¨Ä¡¸ò¾¡ý ¯Õ¦ÅÎò¾Ð. þ¾¢ø Á¢¸ Ó츢ÂÁ¡É Å¢ºÂõ ´ýÚ ¯ñÎ. ¯¨Ã¿¢¸úòЧš÷ «øÄÐ ´ýȨÉî ¦º¡øÄ Å¢Õõҧš÷ ¾ÁÐ ÌȢ¢Ä츢ø þÕóÐ ¾ÅÈì ܼ¡Ð. §ÀºôÀÎõ ¸ÕòÐ Á츨Çì ¸ÅÕõ Ũ¸Â¢ø àñÎõ «¨ÁŨ¾ Åñ½õ, −¾ý ÌȢ¢ÄìÌ Â¡Ð? Á츨Çì ¸Å÷Åо¡ý. §ÀîÍ/¯¨Ã Áì¸Ç¢ý §¾¨Å¸¨Çô â÷ò¾¢ ¦ºöÔõ Åñ½õ þøÄ¡Áø §À¡É¡ø ¦ÅüȢ¨¼Â þÂÄ¡Ð. þ츨Ä¢ø Ó츢Âô ÀíÌ Å¸¢ô§À¡÷ ¯¨Ã¨Â / §À¨Éî ¦ºÅ¢ÁÎô§À¡§Ã.
 • 73 Á츨Çì ¸Å÷ÅÐ ÀüÈ¢ô §ÀÍõ§À¡Ð ãýÚ Å¢ºÂí¸û Óýɽ¢ Ÿ¢ì¸¢ýÈÉ. «¨Å ¡¨Å? 1.2.1 ‘ethos’ þÐ ¦º¡øÄôÀÎõ Å¢ÅÃò¾¢ý ¿õÀ¸ò¾ý¨ÁÂì ÌÈ¢ôÀÐ. ¯¨Ã¨Âì §¸ð§À¡÷ «¾¨É ¿õÀ §ÅñÎõ. þøÄ¡Å¢ð¼¡ø ÜÈôÀÎõ Å¢ÅÃí¸¨Ç «Å÷¸Ç¡ø ÅÄ¢ÔÚò¾ ÓÊ¡Áø §À¡öÅ¢Îõ. §¸ð§À¡ÕìÌõ ºó§¾¸õ ÅÃìܼ¡Ð. 1.2.2 ‘logos’ þÐ §Àø ²Ã½ò ¾ý¨Á¨Âì ÌÈ¢ôÀÐ. ²Ã½Á¢ì¸ì ¸Õòи¨Ç ¯ûǼ츢Â, ¦¿È¢Â¡¸ò ¾Â¡÷ ¦ºöÂôÀð¼ ¯¨Ã / §ÀîÍ ÀĨÃì ¸Å÷ó¾¢ØìÌõ; ¦º¡øÄôÀÎõ ¸Õò¨¾Ôõ Ü÷óÐ ¦ºÅ¢ÁÎôÀ¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºöÔõ. Өȡ¸ò ¾Â¡÷ ¦ºöÂôÀ¼¡¾ ¯¨Ã ÀĨÃì ¸Åà þÂÄ¡Ð. 1.2.3 ‘Pathos’ «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) ±ýÀÐ ÁÃÒÅƢ¡¸ô §ÀîÍ / ¯¨Ã¢ýÅÆ¢ ±ôÀÊ Á츨Çì ¸Å÷ÅÐ ±ýÀ¾¨É Å¢Çì̸¢ýÈÐ. þíÌõ ¿¡õ ´Õ Ó츢ÂÁ¡É Å¢ÅÃò¨¾ ÁÈóÐÅ¢¼ìܼ¡Ð. «¾¡ÅÐ Áì¸Ç¢ý §¾¨Å¨Â «È¢óÐ «Æ¸¡¸ô §Àͧš§Ã ¦ÅüȢ측½ þÂÖõ. þôÀÊôÀð¼ þó¾ ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) §¸¡ðÀ¡ðÊüÌõ ±ØòÐì ¸¨ÄìÌõ «¾¢Öõ Ó츢ÂÁ¡¸ì ¸ðΨà ±ØОüÌõ ±ýÉ ¦¾¡¼÷Ò? «¨¾ò¾¡ý ¿¡õ þô§À¡Ð «Äº¢ ¬Ã¡Âô §À¡¸¢§È¡õ. §ÀîÍ츨Ä측¸ô ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎ Åó¾ ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) §¸¡ðÀ¡Î ±ØòÐì ¸¨Ä¢Öõ ¸¡ÄÊ À¾¢òРŢ𼨾 Óý§À ¸ñ§¼¡õ. ¸Å¢¨¾, ¸ðΨøǢø þ¾ý ÀÂýÀ¡Î ÅÇÃò ¦¾¡¼í¸¢ Å¢ð¼Ð. ±¨¾ ±Ø¾¢É¡Öõ ±ØЧš÷ ÜÈÅ¢¨ÆÔõ Å¢ÅÃí¸û, ¸Õòиû «¾¨Éô ÀÊôÀŨÃî ºÃ¢Â¡¸ô §À¡öà §ÅñÎõ. ÀÊôÀÅÕõ ±Ø¾¢ÂÅâý ±ñ½í¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ¯öòнà §ÅñÎõ. þÐÅ¡? «ÐÅ¡? ±ýÈ ÌÆôÀõ ²üÀ¼¡Áø þÕì¸ §ÅñÎõ. §ÁÖõ ±ØÐÀÅ÷ ¸Õòи¨Ç «Æ¸¡¸ Óý¨Åì¸ §ÅñÎõ. ¿Å¢ý§È¡÷ìÌ þÉ¢¨Á ÀÂò¾ø Ó츢ÂÁøÄÅ¡? þó¾ ¬üÈø ¨¸ÅÃô¦ÀÈ ±ØЧš÷ §¿÷ò¾¢Â¡É ¦Á¡Æ¢ôÀ嬃 ¯Ú¾¢ ¦ºö §ÅñÎõ. þó¾ ¦Á¡Æ¢ô ÀÂýÀ¡Î¾¡ý ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) §¸¡ðÀ¡Î ±ýÀÐ. ¦Á¡Æ¢ ±ÉôÀÎÅÐ ¸¡Äî ÝÆÖ§¸üÀ Á¡üÈí¸¨Ç ±¾¢÷§¿¡ìÌõ ¾ý¨Á ¦¸¡ñ¼Ð. þó¾ Á¡üÈí¸¨Ç ¯½÷óÐ ¦Á¡Æ¢¨Â Өȡ¸ô ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ. þ¾ý ÅÆ¢§Â ÜÈ Å¢ÕõÒõ Å¢ÅÃí¸û ºÃ¢Â¡¸ô §À¡öà þÂÖõ. ´ù¦Å¡÷ ±Øò¾¡ÇÛõ ´Õ Ò¾¢Â ¯Ä¨¸ ¯Õš츢, ¾ý Å¡º¸÷¸¨Ç «¾¢ø ¯Ä¡Å Å¢Îõ ¬üÈø Á¢ì¸Å÷¸û ±ýÚ §¸¡†¢ð (cohite) ÜÚ¸¢È¡÷. þ¾üÌ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ «¨ÁÅÐ ¸Å¢ÛÚ ¦Á¡Æ¢ôÀÂýÀ¡Î¾¡ý. þó¾ì ¸¨Ä, ±ØÐĸò¾¢ø Ó츢ÂÁ¡¸ì ¸ðΨøǢø ±ôÀÊô ±ýÀ¾¨É ¿¡õ ¸¡Ïõ ÓýÉ÷, þÐ ¦¾¡¼÷À¡¸î º¢Ä «È¢»÷¸Ç¢ý ¸ñ§½¡ð¼Á¢Î§Å¡õ. ÀÂýÀθ¢ÈÐ ¸Õòи¨Çì (I) Asmah (1998) ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) ±ýÀРިÇÀÂýÁ¢ì¸ ¦Á¡Æ¢Â¢ý ÀÂýÀ¡ð欃 ¬Ã¡öÅÐ (II) Lanham(1991) ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä Áì¸Ç¢ý ¿õÀ¢ì¨¸ ¦ÀÚõ ¸¨Ä¡Ìõ. (âò§¾¡Ã¢ì) ±ýÀÐ ¯¨Ã§¸¡¨Å¢ýÅÆ¢
 • 74 (III) Camphell (2001) ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) ±ýÀÐ ±Øò¾¢Öõ ¯¨Ã¢Öõ ¦Á¡Æ¢¨Âì ¨¸Â¡Ùõ ¬üȨÄì ¨¸ÅÃô ¦ÀÚÅÐ. (IV) Ramiah Sahran (2002) ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) ±ýÀÐ ±ØòÐì ¸¨Ä¡Ìõ. ±ØЧš÷ ¾ý ¬¾í¸õ, ¸ÕòРŢñ½ôÀí¸û ¬¸¢ÂÅü¨È Óý ¨ÅìÌõ, ¦¾¡¼íÌõ Å¢¾õ ÀüÈ¢ ¯¨ÃôÀÐ. (V) Slone (2001) ⧾¡Ã¢ì Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¢Öõ ±Øò¾¢Öõ ¸Õòи¨Ç ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ¸¨Ä. (VI) Scot & Avery (2011) - ⧾¡Ã¢ì ÀÄ «Ã¢Â ¬üÈø¸¨Ç ¯ûǼ츢 ¸¨Ä Ó¨ÈÂ¡É ¦Á¡Æ¢ô ÀÂýÀ¡Î, ¸Õòи¨Ç Өȡ¸ ¦ÅǢ¢ξø, þÄ츽 «È¢×, ÀøŨ¸ ±ØòÐôÀÊÅí¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì̾ø §À¡ýȨŠþ¾¢ø «¼íÌõ. À¢üº¢ 1 §ÁüÜȢ ¸ÕòиǢý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä¢ý ŨèȨÂì ÜÚ¸. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ´Õ ¸Õò¾¢¨É Өȡ¸×õ, Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Ũ¸Â¢Öõ ¦ÅǢ¢¼ ¦Á¡Æ¢Â¢¨Éò ¾¢ÈõÀ¼ ÀÂýÀÎòÐõ ¸¨Ä ±ýÀÐ ¦¾Ç¢Å¡¸¢Å¢ð¼¾¡? þ·Ð µ÷ «Ã¢Â ¸¨Ä ±ýÀÐõ ¦ÅûÇ¢¨¼Á¨Ä. þ·Ð ±ùÅ¡Ú ¸ðΨà ±ØОüÌô ÀÂýÀÎõ?
 • 75 ¯ðÀ¢Ã¢× 2 : ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä¢ý (âò§¾¡Ã¢ì) ÀÂýÀ¡Î ¸ðΨøû, ¸ÕòиǢý ¦¾¡ÌôÒ. ÜÈôÀÎõ ¸Õòиû ¸Å¢ÛÈ ±ØòÐô ÀÊÅõ ¦ÀȧÅñÎõ. ÀÊôÀÅ÷ «¾¨É ¯öòнà §ÅñÎõ. ¬¸§Å, ¸ðΨøǢø ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì)¢ý ¸¨Ä¢ý ÀÂýÀ¡Î ±ýÀ¾¨Éô ÀÄ §¸¡½í¸Ç¢ø ¬Ã¡ÂÄ¡õ. «ÅüÚû º¢Ä: 2.1 ¦Á¡Æ¢¨Â «ÆÌÀÎòоø. ¯ûÇò¾¢ø ±Øõ ¸ÕòиÙìÌ Å¡÷ò¨¾Â¢ø ¯ÕÅõ ¦¸¡Î츢§È¡õ. «¨Å ÀÊôÀÅâý ¯ûÇõ ¦¸¡û¨Çì ¦¸¡ûÙõ Ũ¸Â¢ø «¨Á §ÅñÎõ. ¸Õòиû þɢ ¦º¡ø§Ä¡Å¢ÂÁ¡¸ò ¾¢¸Æ §ÅñÎõ. ¸ðΨà ¦ÅÚõ ¦º¡ø «Äí¸¡ÃÁ¡¸ «¨ÁóÐÅ¢Êý ¦º¡øÄ Åó¾ ¦À¡Õû Á¨ÈóÐÅ¢Îõ. ¸Å¢¨¾ þÄ츢Âò¾¢ø À¨¼ôÀ¡Çâý ¯½÷ Á¢ÌóÐ ¸¡½ôÀÎõ. ¯¨Ã¿¨¼ þÄ츢ÂÁ¡¸¢Â ¸ðΨâø ¸ÕòÐ Á¢ÌóÐ ¸¡½ôÀÎõ. þÕôÀ¢Ûõ ¯ûÇõ ¸ÅÕõ Åñ½õ ¯Â÷ó¾ ¾ÃÓûÇ þÄ츢ÂÁ¡¸ì ¸ðΨà «¨Á ¸Õòи¨Çì ¸üÀ¨ÉÔ¼ý ¸¨Ä¿Âõ §¾¡ýÈô À¨¼ì¸ §ÅñÎõ. ±ÎòÐì¸¡ð¼¡¸î ¦º¡øÄ¢ý ¦ºøÅ÷ á.À¢. §ºÐÀ¢û¨Ç¢ý ¸ðΨø¨Çì ¸ñ§½¡ð¼Á¢ð¼¡ø, ±Ð¨¸ §Á¡¨É§Â¡Î ±¾¨ÉÔõ þÉ¢¨Á¡¸ì ¦º¡øÄ¢î ¦ºøÖõ «Æ¨¸ì ¸¡½Ä¡õ. ±Ç¢Â ¦º¡ü¸¨Ç§Â ¨¸Â¡ñ¼¡Öõ §ÀÍÅÐ §À¡ýÚ ±Ø¾¢, ±ØÐÅÐ §À¡ýÚ §Àº¢ ¦ÅüÈ¢ ¸ñ¼Å÷ ¾¢Õ.Å¢.¸. «ÅÃÐ ¸ðΨâý ´Õ À̾¢¨Âì ¸¡ñ¸. “¿õ Áì¸û Å¡ú§Å ¾Á¢ú Å¡ú×; «Å÷¸û ¸ñ¼Ð ¾Á¢ú; §¸ð¼Ð ¾Á¢ú” þÉ¢Â, ±Ç¢Â, ¦¾Ç¢ó¾, §¾ÁÐÃò¾Á¢ú þɢ츢ýȾøÄÅ¡? §ÁÖõ ¦Á¡Æ¢ìÌ ¦ÁÕÜð¼ §Áü§¸¡û¸Ùõ «Ç§Å¡Î ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼Ä¡õ. «ÇÅ¢üÌ «¾¢¸Á¡É §Áü§¸¡û¸û ¦Á¡Æ¢Â¢ý ±Ç¢¨Á¨ÂÔõ ±Æ¢¨ÄÔõ ¦¸ÎòÐÅ¢Îõ. 2.2 À¨¼ôÀ¢¨É ¦ÁÕÜðξø ¸ðΨâø ¦¾Ç¢×, ¦À¡Õû Å¢Çì¸õ, º¡ýÚ ¸¡ðÊò ¦¾Ç¢×ÀÎòоø ӾĢ ¯ò¾¢¸û À¨¼ì¸ôÀÎõ Å¢ÅÃí¸ÙìÌ ¦ÁÕÜðÎõ. 2.2.1 ¦¾Ç¢× ¸ðΨÃìÌâ ¸Õòи¨Çô ÀÄ «øÄÐ º¢Ä Àò¾¢¸Ç¡¸ô ÀÌòÐ, Å¢Çì¸ §ÅñÎõ. þôÀò¾¢¸Ù츢¨¼Â¢ø ²Ã½ò¾ý¨Á Å¢Çí¸ §ÅñÎõ. «ô§À¡Ð¾¡ý ¸ðΨà ´ÕÓ¸ôÀðÎ, ÓبÁô¦ÀüÚò ¾¢¸Øõ. §ÁÖõ ¸ðΨÃÔõ §¾¡üÈô¦À¡Ä¢× ¦ÀÚõ. 2.2.2 ¦À¡Õû Å¢Çì¸õ ¸ðΨÃìÌâ ¦À¡Õû Өȡ¸î º¢ó¾¢òÐ, ¦¾¡ÌòÐô §ÅñÎõ. ¸ðΨÃô À̾¢Â¢ý ÅÃõÒìÌû «¨Á §ÅñÎõ. À¨¼ì¸ôÀ¼
 • 76 2.2.3 º¡ýÚ ¸ðΨâý ±Ç¢¨Á, ¦ÁÕÌ ¦À¡Õò¾Á¡¸ ÅÆí¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. ¦¸ðÎÅ¢¼¡¾ÀÊ, §¾¨ÅÂ¡É þ¼í¸Ç¢ø þÅüÈ¢ýÅÆ¢, ¸ðΨÃò¾Ãõ ¯ÂÕõ. À¨¼ôÀ¢ø ¸¨Ä¿Âõ ¾¢¸Øõ; ÀÊô§À¡ÕìÌî ͨſÄõ ¦ÀÕÌõ. 2.3 ¸Õòи¨Çò ÐøÄ¢ÂÁ¡¸ì ÜÚ¾ø. ¸ðΨâø ÜÈÅ¢ÕõÒõ ¸ÕòÐ, ÐøÄ¢ÂÁ¡¸ô Òâ §ÅñÎõ. «ô§À¡Ð¾¡ý ¸ðΨèÂô ÀÊô§À¡Ã¢ý º¢ó¾¨É¨Â °ÎÕÅ þÂÖõ. ±ØЧšâý ¸ÕòÐ, §¿¡ì¸õ Á츨Çî ¦ºýȨ¼Â ÓÊÔõ. ¸ðΨáÇâý ±¾¢÷À¡÷ôÒ¸¨Çô ÀÊô§À¡÷ ¿¢¨È§ÅüÈ ÅÆ¢ÅÌìÌõ. þÐŨà ÜÈôÀð¼ Å¢ÅÃí¸§Ç¡Î, ²ü¦¸É§Å Å¢Çì¸ôÀð¼ ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) ¦¾¡¼÷À¡É ãýÚ ÜÚ¸Ùõ ¸ðΨáÇ÷¸Ç¡ø ¸¨¼ôÀ¢Êì¸ôÀ¼ §ÅñÊÂÐ «Åº¢ÂÁ¡Ìõ. «¨Å ethos, logos, pathos ¬¸¢Â ÜڸǡÌõ. ±ôÀÊ? (i) Ethos ¸ðΨâø ±Ø¾ôÀÎõ Å¢ÅÃí¸Ç¢ý ¿õÀ¸ò¾ý¨Á þÕì¸ §ÅñÎõ. ¸ðΨà ¦À¡ÕûÀüȢ ¾¸Åø¸¨Ç ¬Ã¡öóÐ, ¦¾Ç¢óÐ, ¾¢Ãð¼ §ÅñÎõ. þ¾üÌì ¸ðΨáÇ÷¸û º¢Èó¾ ÒĨÁÔõ ¬Ã¡Ôó¾ý¨ÁÔõ ¦¸¡ñ¼Å÷¸Ç¡¸ò ¾¢¸Æ §ÅñÎõ. §ÁÖõ, þÅ÷¸û ¿Î¿¢¨Ä¨Á ¦¸¡ñ¼Å÷¸Ç¡¸×õ þÕì¸ §ÅñÎõ. ‘¦¿üÈ¢ì¸ñ ¾¢ÈôÀ¢Ûõ ÌüÈõ ÌüȧÁ’ ±É Å¡¾¢Îõ н¢× §ÅñÎõ. ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä / ¦º¡øÄ¡ðº¢ì¸¨Ä (âò§¾¡Ã¢ì) §¸¡ðÀ¡Î §¾¡ýȢ Àñ¨¼Â ¸¢§Ãì¸ ¿¡ð¨¼î º¡÷ó¾ º¡ìÃðÊŠ, ô§Ç¡ð§¼¡, «Ã¢Š¼¡ð¼ø ¬¸¢§Â¡÷ º¢Èó¾ §ÀÇ÷¸Ç¡¸, ¸ðΨáÇ÷¸Ç¡¸ þÅ÷¸Ç¢ý ¿Î¿¢¨Ä¨Áì ¦¸¡û¨¸Ôõ ´Õ Ó츢Âì ¸¡Ã½Á¡Ìõ. ´Õ º¡÷À¡¸ þÕóÐ ±Ø¾ôÀÎõ ±ØòÐ ¿¢¨Äò¾ý¨Á ¦ÀÈ¡Ð. (ii) Logos ´Õ Å¢ºÂò¨¾ô ÀüÈ¢ ±ØÐõ§À¡Ð ¸Õòи¨Ç ¿¢ÃøÀÎò¾¢, ¸¡Ã½ì ¸¡Ã¢Âò ¦¾¡¼÷À¢¨É Өȡ¸ Å¢Çì¸ §ÅñÎõ. ¸Õòи¨Çì ¸ðΨà ¦À¡ÕÇ¢ý ÅÃõÒìÌû «¼í¸¢ ÓبÁ¨¼ó¾ ´ýÚ ±ýÛõ ±ñ½õ ¯ñ¼¡ÌõÀÊ «¨Áò¾ø §ÅñÎõ. (iii) Pathos ±ØòÐ, ÀÊôÀÅâý ¯½÷Å¢¨Éò ¾ðÊ ±ØôÀ §ÅñÎõ. þÐ ¦ÀÕõÀ¡Öõ §ÀîÍ츨Ä¢ø «¾¢¸õ ÀÂýÀðÎ Åó¾¢ÕôÀ¨¾ ¿¡õ ¸¡½Ä¡õ. ‘±ý þɢ ¾Á¢ú Á츧ǒ, ‘þÃò¾ò¾¢ý þÃò¾§Á’, ‘±ý ¯¼ý À¢ÈôÒ츧ǒ §À¡ýÈ ¿ÁìÌ Á¢¸×õ ÀÆì¸ôÀð¼ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸û ¿õÁ¢ø ÀĨÃì ¸Å÷ó¾¢Øò¾¢ÕôÀ¨¾ ¿¡õ ÁÈì¸ þÂÄ¡Ð. þìÜÚ ±Øò¾¢Öõ À¢Ã¾¢ÀÄ¢ì¸ §ÅñÎõ. «¾¨Éô ÀÊô§À¡÷ ¯½÷¨Âò ¦¾¡ðÎôÀ¡÷ì¸ §ÅñÎõ. þÐ ±ØЧš÷ìÌõ ÀÊô§À¡÷ìÌõ þ¨¼Â¢ø ´Õ ¦¿Õí¸¢Â ¯ÈÅ¢¨É ¯ñÎ
 • 77 ÀñÏõ. ±ØòÐõ ¿øÄ Å¢¨ÇôÀ嬃 ¯ñÎ ÀñÏõ. ²¦ÉÉ¢ø, ¸ðΨà ±ØЧšâý ÌȢ째¡û Á츨Ǩ¼§Â ¸ÕòÐ ÅÇ÷¨Â ²üÀÎòО¡¸×õ þÕì¸ §ÅñÎõ. ¸ðΨà ±ØЧš÷, ¾ÁÐ ¸Õòи¨Çô ÀÊôÀÅ÷ ÁÉò¨¾ì ¸ÅÕõ Åñ½õ À¨¼ôÀ¾ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾ §Á§Ä ¸ñ§½¡ð¼Á¢ð§¼¡õ. þó¿¼ÅÊ쨸¨Â §ÁÖõ ¦ÁÕÜð¼×õ, ÀÊôÀÅ÷ ÀÊòÐò §¾¡öóÐ §À¡¸×õ §ÁÖõ º¢Ä ÑÏì¸í¸û §¾¨ÅôÀθ¢ýÈÉ. «¨Å ¡¨Å? À¢üº¢ 2 Ethos, Logos, Pathos - ¸ðΨâø þÅüÈ¢ý ÀÂýÀ¡ðÊ¨É Å¢Çì̸. 1. Ethos __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 2. Logos __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
 • 78 3. Pathos __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ¯ðÀ¢Ã¢× 3 : ¦º¡ø ¦¾Ã¢×, ¦º¡øġ𺢠º¢ò¾¢Ãõ ŨÞüÌò à⨸, Å÷½õ, §À¡ýȨŠ§ÅñÎõ. º¢üÀõ ¯ÕÅ¡ì¸ì ¸ø, ¯Ç¢ §ÅñÎõ. ±ØòÐô ÀÊÅí¸û Ó츢ÂÁ¡¸ì ¸ðΨà Ũ঺¡ü¸Ùõ «Åü¨Èò ¾¢ÈõÀ¼ ¬Ùõ ¾¢ÈÛõ §ÅñÎõ. ¸ðΨøû ¦º¡ü¸Ç¡ø, š츢Âí¸Ç¡ø ¯ÕÅ¡ì¸ôÀθ¢ýÈÉ. ¬É¡ø, ¦ÅÚõ ¦º¡ü¸û ÁðΧÁ ¯Â¢§Ã¡ð¼ÓûÇ ¸ðΨø¨Ç ¯Õš츢Ţ¼ ÓÊ¡Ð. ¸ðΨÃÔõ ´ÕŨ¸ þÄ츢 ÅÊŧÁ. À¡¼ø, ¸¡Å¢Âõ ¦ºöÔû ÅÊÅ¢ø «¨Áó¾ þÄ츢Âõ. ¿¡Åø, º¢Ú¸¨¾, ¸ðΨà ¯¨Ã¿¨¼Â¢ø «¨Áó¾ þÄ츢Âõ. þÄ츢Âò¾¢üÌ þýȢ¨Á¡¾ ¸ÕòÐ, ÅÊÅõ, ¯½÷, ¸üÀ¨É ±Ûõ ¿¡ýÌõ ¸ðΨÃìÌõ §¾¨ÅôÀθ¢ÈÐ. ¸ðΨøÙìÌ þò¾ý¨Á¸û þÕì¸ §ÅñÎÁ¡Â¢ý «¨Å ¦ÅÚõ ¦º¡ü¸Ç¢ý Üð¼Á¡¸§Å¡ ¦¾¡ÌôÀ¡¸§Å¡ þÕì¸Ä¡¸¡Ð. ¦º¡ü¸û ã¨Ç¢ý ±ñ½í¸¨Ç ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÀ¨Å. ¸ÕòиǢý «È¢ÌȢ¡¸ ¿¢üÀ¨Å. ¦º¡ü¸û ±ØÐÀÅ÷ìÌõ ÀÊôÀÅ÷ìÌõ þ¨¼Â¢ø ¯ûÇÉ. ±ØÐÀÅ÷ º¢ó¾¨É¢ø ¯¾¢ò¾ ¸Õòиû ÀÊôÀŨÃô §À¡öà §ÅñÎõ. þ¾üÌì ¸ÕŢ¡¸ô ÀÂýÀÎÀ¨Å ¦º¡ü¸û. ¦º¡ü¸û ¦ÅÚõ ¦º¡ü¸Ç¡¸ ÁðÎõ ´Ä¢ì¸¡Áø ÜÈÅÕõ ¦À¡Õû¸¨Ç ÁÉì¸ñ½¢ø §¾¡üÚÅ¢ì¸ §ÅñÎõ. ¦º¡ü¸ÙìÌ þÄ츽õ ÜȢ즸¡ñÎ, ¦º¡ü¦À¡Õû §¾Ê즸¡ñÎ ÀÊò¾¡ø ÀÊôÀÅ÷ ±¨¾Ôõ ±Ç¢¾¢ø ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ ÓÊ¡Ð. ¬¸§Å, ¸ðΨà ±ØÐÀÅ÷ ӾĢø ±Ç¢Â ¦º¡ü¸Ç¢ý ÀÂýÀ¡ð欃 ¯Ú¾¢ ¦ºöÐ ¦¸¡ûÅÐ ¿øÄÐ. ¸ðΨøû ±ØЧš÷ ¯Â÷ó¾ ¿¨¼Â¢ø ±Ø¾ Ó¨ÉÅÐ þÂøÒ. ¬É¡ø, ¯Â÷ó¾ ¿¨¼ Å¢Çí¸¡¾ «Õ了¡ü¸û ¿¢¨Èó¾Ð «ýÚ. «Õ了¡ü¸û Á¢Ì¾¢Â¡¸ì ¨¸Â¡Ç¡Áø ¯Â÷ó¾ ¸ðΨà À¨¼ì¸ ÓÊÔõ. ¦º¡øÄ Å¢ÕõÒŨ¾ §¿ÃÊ¡¸×õ ÀÄÕõ ÒâóÐ ¦¸¡ûÇìÜÊ ±Ç¢Â ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ±ØÐÅÐõ ¿øÄÐ. Á¢¸ Á¢¸ ±Ç¢Â ¦º¡ü¸¨Çô ¨¸Â¡ñÎ ¸Å¢¨¾ ¯Ä¨¸§Â ¬ìÃÁ¢òÐì ¦¸¡ñ¼ À¡Ã¾¢¨Âô ÀüÈ¢ «È¢Â¡§¾¡÷ þÕì¸ ÓÊ¡Ð. «Å§Ã ¾ÁÐ À¡ïº¡Ä¢ ºÀ¾ò¾¢ý Óýۨâø ¸£ú측ÏÁ¡Ú ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ¡÷.
 • 79 “±Ç¢Â À¾í¸û, ±Ç¢Â ¿¨¼, ±Ç¢¾¢ø «È¢óÐ ¦¸¡ûÇìÜÊ ºò¾õ, ¦À¡Ð ƒÉí¸û Å¢ÕõÒõ ¦ÁðÎ þÅüÈ¢¨ÉÔ¨¼Â ¸¡Å¢Â¦Á¡ýÚ ¾ü¸¡Äò¾¢§Ä ¦ºöÐ ¾Õ§Å¡ý ¿ÁÐ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ìÌõ Ò¾¢Â ¯Â¢÷ ¾Õ§Å¡É¡¸¢ýÈ¡ý. µÃ¢ÃñÎ ÅÕ×Å¢òÐ áüÀÆì¸ÓûÇ ¾Á¢ú Á츦ÇøÄ¡ÕìÌõ ¿ýÌ ¦À¡Õû Å¢ÇíÌõÀÊ ±ØÐÅмý, ¸¡Å¢ÂòÐìÌûÇ ¿Âí¸û ̨È×À¼¡ÁÖõ ¿¼òоø §ÅñÎõ.” þùÅ¡Ú ÜȢ§¾¡Î ÁðÎÁøÄ¡Áø ¾ÁÐ ¸Å¢¨¾Â¢Öõ þó¾ Óò¾¢¨Ã¸û À¾¢ò¾Å÷¾¡§É À¡Ã¾¢. ‘µÊ Å¢¨Ç¡ΠÀ¡ôÀ¡’ ¸Å¢¨¾¨Â ¡áÖõ §ÁÖõ ±Ç¢¨ÁôÀÎò¾ þÂÖÁ¡? ‘Áí¸¢Â§¾¡÷ ¿¢ÄŢɢ§Ä ¸ÉŢĢР¸ñ§¼ý’. þó¾ ¨Åà Å⸨Çô ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ þÂÄ¡¾Å÷ ¡Õõ þÕì¸ ÓÊÔÁ¡? ¯ñ¨Á§Â¡Î ®ÎÀ¡Î þÕó¾¡ø ±Ç¢Â ¦º¡ü¸Ç¡Öõ «Ã¢Â, ¬úó¾ ¸Õò¾¢¨ÉìÜÈ / ¯½÷ò¾ þÂÖõ. ¸ðΨà ¯Ä¸¢ø ¾¢Õ. Å¢.¸.Å¢ý ±Ç¢Â ¿¨¼ þ¾üÌ ´Õ º¢Èó¾ ±ÎòÐ측ð¼¡Ìõ. ¸£ú측Ïõ Àò¾¢¨Âì ¸ÅÉ¢Ôí¸û. ¿õ Áì¸û Å¡ú§Å ¾Á¢ú Å¡ú×; «Å÷¸û ¸ñ¼Ð ¾Á¢ú; ¯ñ¼Ð ¾Á¢ú; ¯üÈÐ ¾Á¢ú; «ò¾Á¢ú «Ó¾õ ¦¸¡ñ¼Ð. ¿¡Î ¬! ¬! þÐ ¿¢¨É×ÚòÐõ §À¡Ð °Úõ þýÀò¨¾ ±ý¦Éý§Àý! ±ý¦Éý§Àý! ±Ç¢Â, þɢ ¾Á¢ú¡ü¸û, º¢Ú º¢Ú ¦¾¡¼÷¸û, §¿Ã¢ø §ÀÍÅÐ §À¡ýÈ ¦ºùŢ ¿¨¼. §ÀÍÅÐ §À¡ø ±ØÐÅÐõ, ±ØÐÅÐ §À¡ø §ÀÍÅÐõ ¾¢Õ.Å¢.¸.Å¢ý º¢ÈôÒ ±ýÀ÷. ¾ÁÐ º£Ã¢Â ¦º¡ø ¦¾Ã¢Å¢ýÅÆ¢, ¦º¡øÄ¡ðº¢Â¢ýÅÆ¢ ÜÈ Å¢¨Æ󾨾 ¯½÷ô â÷ÅÁ¡¸ì ÜȢ¢ÕôÀРŢÂì¸ò¾ì¸§¾. «Õ¸¢Â ÀÆ󦺡ü¸¨ÇÔõ ¸Õ了¡ü¸¨ÇÔõ ¦¿Î了¡ü¸¨ÇÔõ ÀÂýÀÎòО¡ø ¸ðΨà º¢ÈìÌõ ±Éì ¸ÕÐÅÐ ¾ÅÚ. º¢Ä÷ ¸ðΨâø À¢È¦Á¡Æ¢î ¦º¡ü¸¨Çì ¸ÄóÐ ±Øи¢ýÈÉ÷. º¢Ä÷ ÅÄ¢óÐ, ¦À¡Õó¾¢ Åá¾ ÒÐ¡ü¸¨Ç, ¸ÊÉÁ¡É ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎòи¢ýÈÉ÷. þùŨ¸Â¡ý ¦º¡øġ𺢠¸ðΨÃìÌ ÅÉô¨Àò ¾ÃÁ¡ð¼¡. ±Ç¢Â, ÅÆ츢ÖûÇ þɢ ¦ºó¾Á¢úî ¦º¡ü¸§Ç ¸ðΨÃìÌ þÄ츢 ÅÇò¨¾Ôõ ¯Â÷ó¾ ¾Ãò¨¾Ôõ ͨſÄò¨¾Ôõ ¾ÃìÜʨŠ¸£ú측ñÀÐ ‘«Åý þÅý’ ±Ûõ ¾¢¨ÃôÀ¼ò¨¾ô ÀüȢ ŢÁ÷ºÉì ¸ðΨâý þÚ¾¢ š츢Âõ. š츢Âò¨¾ ӾĢø Å¡º¢Ôí¸û. “À¼ò¾¢ø «Åý þÅý þÕó¾¡÷¸û; ¬É¡ø, À¡Ä¡¨Åò¾¡ý ¸¡½Å¢ø¨Ä.” ¿¡õ «ýÈ¡¼õ ÀÂýÀÎòÐõ ¦º¡ü¸û. µ÷ ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢Âõ. þùš츢Âò¾¢ý ãÄõ ÜÈôÀÎõ Å¢ÅçÁ¡ ÑðÀÁ¡ÉÐ. þò¾¢¨ÃôÀ¼ò¾¢ø Å¢„¡ø, ¬÷¡ («Åý, þÅý) þÕÅÕõ º¢ÈôÀ¡¸ ¿Êò¾¢Õó¾¡÷¸û. ¬É¡ø, þÂìÌ¿÷ À¡Ä¡Å¢ý Óò¾¢¨Ã «øÄÐ ¾É¢ò¾ý¨Á ¸¨¾Â¢ý ±ó¾ þ¼ò¾¢Öõ ¦ÅÇ¢ôÀ¼Å¢ø¨Ä, ±ýÚ ÀÄ Å¡ì¸¢Âí¸Ç¡ø ÜÈôÀ¼ §ÅñÊ ŢÅÃí¸û Á¢¸î ÍÕì¸Á¡¸, «Æ¸¡¸ §Áü¸¡Ïõ š츢Âò¾¢ø ¦ÅÇ¢ôÀð¼Ð «øÄÅ¡? ¸Õò¨¾ Å¢Çì¸ ¿£ñ¼ ¦¾¡¼÷¸û §¾¨Å¢ø¨Ä. ´Õ º¢Ä «Ê¸Ùõ,´Õ º¢Ä ¦º¡ü¸Ùõ §À¡ÐÁ¡É¨Å. ¸ðΨÃÔõ ´ÕŨ¸Â¡É þÄ츢Âô À¨¼ô§À ±ýÀ¾¢ø Á¡üÚì ¸ÕòÐìÌ þ¼Á¢ø¨Ä. þÄ츢Âò¾¢ý þÕ¦ÀÕõ ÀÂý¸Ùû ´ýÚ ÀÊôÀÅ÷ìÌì ¸Õòи¨Ç ¯½÷òÐÅÐ. ±Ç¢Â, ¦¾Ç¢Å¡É ¦º¡ü¸Ç¡ø «¨Áó¾¢Õó¾¡§Ä þÐ º¡ò¾¢ÂôÀÎõ. þýÀãðÎÅÐ Áü¦È¡ýÚ. þÐ×õ ±Øò¾¢ý ¦À¡Õû Òâó¾¡ø¾¡ý º¢ÈôÒô ¦ÀÚõ.
 • 80 ¬¸§Å, þÉ¢Â, ±Ç¢Â ÅÆ츢ÖûÇ ¦º¡ü¸¨Çò ¾ì¸ þ¼òÐô ¦À¡Õò¾Á¡¸ «¨Áò¾¡ø ¸ðΨÃìÌô ¦À¡Ä¢×õ, ¦¾Ç¢×õ, ÅÄ¢×õ §ºÕõ. ¸ðΨà ±ØÐÅÐ ±ôÀÊ ±ýÚ þÄ츽 Өȡ¸ô ÀÊôÀÊ¡¸ Å¢Ç츢 Å¢¼Ä¡õ. ¬É¡ø, þó¾ «È¢Å¡üÈø ÁðÎõ ´Õ ¸ðΨáǨà ¯Õš츢 Å¢¼¡Ð. À¡÷ò¾Ð, §¸ð¼Ð ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ «ÛÀÅ¢ìÌõ ¾ý¨ÁÔõ, ¾ýÛ¨¼Â «ÛÀÅò¨¾ô À¢ÈÕ¼ý À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ ±ýÈ àñξĢý ¦ÅÇ¢ôÀ¡Îõ Á¢¸ Á¢¸ Ó츢Âõ. «§¾ ºÁÂõ «ó¾ «ÛÀÅò¨¾, ¾¡õ ±Ø¾¢Â¨¾ô ÀÊìÌõ ÁÉ¢¾Ûõ ²Èį̀È ¾õÓ¨¼Â ¿¢¨Ä¢§Ä§Â «ÛÀÅ¢ì¸î ¦ºöÔõ Ũ¸Â¢ø ¦º¡ø ÀÂýÀ¡Î ¿¢¨ÄìÌõ §À¡Ð¾¡ý ¦ÅüÈ¢ì ¸¢ðÎõ. ¸£ú측Ïõ ´Õ À¡¼Ä¢ý Ó¾øÅâ¢¨É §¿¡ìÌí¸û. “..... ¾Á¢ú Åó¾ ¾¢¨º À¡÷òÐ ¯Â¢÷ ¸º¢ó§¾ý......” ¸º¢ó§¾ý ±ýÀÐ Á¢¸ ±Ç¢¨ÁÂ¡É ¦º¡ø. ¬É¡ø, «Ð ¯½÷ò¾ÅÕõ ¸Õò§¾¡ Á¢¸ ¬ÆÁ¡ÉÐ. ¯Â¢÷ º¢È¢Ð º¢È¢¾¡¸, ¦º¡ðÎ ¦º¡ð¼¡¸.... À¢Ã¢ó¾Ð ±É «Îì¸¢ì ¦¸¡ñ§¼ §À¡¸Ä¡õ. þó¾ þ¼ò¾¢ø §ÅÚ ¦º¡ø¨Äô §À¡ðÎ ¿¢¨È× ¦ºö¾¡Öõ ¦º¡øÄ Åó¾ ¸ÕòÐ ¿¢¨Ä측Ð. §ÁÖõ ´Õ À¡¼ø Åâ¨Âô À¡Õí¸û. ....... Áýõ ܼ þÈóÐ §À¡Ìõ....... ±Ç¢Â ¦º¡ü¸Ç¡ø ¬ÆÁ¡É ¸Õò¨¾ ÁÉò¾¢ø ¨¾ìÌõ Åñ½õ ¦º¡øÄ ÓÊÔõ¾¡§É? þ¨¾§Â ¿¡õ ¸ðΨâÖõ ¨¸Â¡ÇÄ¡§Á! «ÎòÐ ´Õ Ó츢ÂÁ¡É Å¢ºÂõ þíÌì ¸ÅÉ¢ì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. ¸ðΨà ¡Õ측¸ ±Ø¾ôÀθ¢ÈÐ? º¢ÚÅ÷¸Ù측¸ ±ýÈ¡ø ±Ç¢Â ¿¨¼Â¢ø þÕôÀÐ Á¢¸×õ «ò¾¢Â¡Åº¢ÂÁ¡¸¢ýÈÐ. ±ØÐÀÅ÷¸û ¾í¸û ÒĨÁ¨Â ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¡Áø ±Ç¢Â, ÅÆ츢ÖûÇ ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐŨ¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö §ÅñÎõ. «¿¡Åº¢ÂÁ¡É ¦º¡ü¸¨Ç ¿£ì¸¢ «Åº¢ÂÁ¡É ¦º¡ü¸¨Ç ÁðÎõ ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ. ±ØЧšâý ¯ûÇò¾¢ø §¾¡ýÚõ ¯½÷¨Âô ÀÊôÀÅÕõ ´òнà ÅÆ¢ÅÌôÀÐ ¦º¡ø ¦¾Ã¢×õ ÀÂýÀ¡Îõ¾¡ý. ²¦ÉÉ¢ø ±ØòÐô À¡¾¢; þ¾Âõ À¡¾¢. ¯½÷ ¦º¡ü¸Ç¢ý §¿Ã¡É ¦À¡ÕÇ¢ø þø¨Ä; ¦º¡ü¸Ç¢ý «¨ÁôÒ Ó¨È¢ø ¯ûÇÐ. ‘«Åû Å¢Øó¾¡û’ ±ýÀ¨¾ ‘Å¢Øó¾¡û «Åû’ ±É Á¡üÈ¢ «¨Áò¾¡ø ¯½÷ ÒÄôÀθ¢ýÈÐ. º¢Ú š츢ÂÁ¡É¡Öõ ¦ºÈ¢Å¡É, ¿¢¨ÈÅ¡É ¦À¡Õû ÅÆíÌõ. ²¦ÉÉ¢ø, ¸ðΨâý Ó츢ÂÁ¡É ÀñҸǢø ´ýÚ ÍÕí¸î ¦º¡øÄ¢ Å¢Çí¸ ¨ÅôÀ¾¡Ìõ. ¦À¡ÕÙ째üÈ ¦º¡øÄ¡ðº¢; «ÆÌ ¾Á¢ú¡ü¸û; º¢Ú ¦¾¡¼÷¸û ¬¸¢Â¨Å ÜÈÅ¢¨ÆÔõ ¸Õòи¨Çò ¦¾Ç¢Å¡ì¸¢ Ţθ¢ýÈÉ. ¸£ú측Ïõ ±ÎòÐ측ðÎô À̾¢¨Âì ¸ÅÉ¢ì¸×õ. ‘«È¦¿È¢ ±ýÀÐ ´Õ ÁÕóÐ. «Ð ¦ÀÕ¿Äõ ÀÂì¸ìÜÊÂÐ «¨¾ ÁÕóÐ ¦¸¡ÎìÌõ Ó¨ÈôÀʧ ¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ. ‘¿ý¨Á ¿¢¨Äò¾Ð; ¿¢ýÚ ¿Äõ À¡÷ôÀÐ ±ýÚõ, ¾£¨Á «Æ¢× ¾ÕÅÐ; ²ü¸ ±ñ½¡¾Ð; Å£úò¾ôÀ¼ §ÅñÊÂÐ ±ýÚõ Å¡º¸÷¸û ±ñÏÁ¡Ú ¿õ À¨¼ôÒ¸û ¯ÕÅ¡¸ §ÅñÎõ. ¯ñ¨Á¨Â ±Ø¾ §ÅñÎõ. «Ð ¸üÀ¨É¢§Ä §¾¡öóÐ «Ó¾¡¸ ¦ÅǢ¡¸ §ÅñÎõ.’ ‘¿ý¨Á§Â ±Ø¾ §ÅñÎõ. «Ð ¿ÂÁ¡É ¦º¡ü¸Ç¡§Ä ¦ÅÇ¢ôÀ¼ §ÅñÎõ.’
 • 81 §Á§Ä ÅÆí¸ôÀð¼ «¨ÉòÐõ ‘º¢ÚÅ÷ þÄ츢Âõ’ ±ýÚõ ¿¡Ã¡. ¿¡îº¢ÂôÀÉ¢ý ¸ðΨâø þÕóÐ ±Îò¾¡ÇôÀð¼ º¢Ä Àò¾¢¸û. ±Ç¢Â ¦º¡ü¸Ç¡ø, º¢Ú º¢Ú š츢Âí¸Ç¡ø «¨Áó¾ þó¾ô Àò¾¢¸û ¾õ ¸Õò¨¾ò ¦¾ûÇò ¦¾Ç¢Å¡¸ ¦ÅǢ즸¡½Ã Óʸ¢ýȾøÄÅ¡? Áü¦È¡Õ ±ÎòÐ측ð¨¼ì ¸¡ñ§À¡õ. ¾Á¢Æ¢ø º¢Ã¢ì¸ ¨Åì¸ ±ò¾¨É§Â¡ ¦º¡ü¸û þÕ츢ýÈÉ. ¿¨¸îͨŠ±Ø¾ Å¢ÕõÒ¸¢ýÈÅ÷¸û þ¾¨É ӾĢø ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ÓÚÅø, ÒýÓÚÅø, º¢Ã¢ôÒ, §ÀöâôÒ, ¿¨¸, ¿¨¸Â¡¼ø, ¿ì¸ø, ¸¢ñ¼ø, §¸Ä¢, Ìò¾ø, þÇ¢ôÒ, ±ûÇø, §ÅÊ쨸, Å¢¸¼õ, ±ýÚ ±ò¾¨É§Â¡ ¦º¡ü¸û þÕó¾¡Öõ ´ù¦Å¡Õ ¦º¡øÖìÌõ ´Õ ¦À¡ÕÙñÎ. «¾Ãí¸Ç¢ý «¨º× ÓÚÅø; Ó¸õ ÁðÎõ ÁÄ÷ÅÐ ÒýÓÚÅø; «¾Ãí¸Ç¢ý ÁÄ÷ Òýɨ¸; Å¡öÅ¢ðÎ Á¸¢úÅÐ º¢Ã¢ôÒ, ¬†¡..†¡..†¡ ±ýÚ þ¨ÃóÐ º¢Ã¢ôÒ §ÀöâôÒ (ÌÕõâ÷ ÌôÒº¡Á¢ - ¿¸îͨŠ±ØÐÅÐ ±ôÀÊ). ±Ç¢Â ¦º¡ü¸û, º¢Ú º¢Ú š츢Âí¸û ¦¾ûÇò ¦¾Ç¢Å¡¸ì ¸Õò¨¾ ¯½÷òÐõ ±ýÀÐ ÒÄÉ¡¸¢È¾¡? ¬¸§Å, «Õ¸¢Â ÀÆ了¡ü¸¨ÇÔõ ¸Î了¡ü¸¨ÇÔõ ÀÂýÀÎòО¡ø ¯¨¼¿¨¼ º¢ÈìÌõ ±ýÀ¨¾ Å¢ÎòÐ ±Ç¢Â ÜÎÁ¡ÉŨà ÅÆ츢ÖûÇ þɢ ¦ºó¾Á¢ú ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾ Өɠ§ÅñÎõ. ż¦º¡ü¸û, ¾¢¨ºî¦º¡ü¸û ÀÂýÀ¡ð¨¼ò ¾Å¢÷ì¸ §ÅñÎõ. −ÎÀ½¢ 1 ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä ±ùÅ¡Ú ¸ðΨà ŨþĢø Àí¸¡üÈ ÓÊÔõ ±ýÀ¾¨Éî º¡ýÚ¸Ù¼ý Å¢Åâì¸×õ. −ÎÀ½¢ 2 ¦º¡ø¦¾Ã¢×, ¦º¡øġ𺢠±ùÅ¡Ú ¸ðΨÃìÌ ¦ÁÕÜð¼ þÂÖõ ±ýÀ¾¨É Å¢Åâì¸×õ. Ò¾¢÷ 1. ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä ±ýÀÐ __________________________ ¬üȨÄì ÌÈ¢ôÀ¾¡Ìõ. 2. ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä¢ý Ó츢Âì ÜÚ Áì¸Ç¢ý _________________ àñÎõ Åñ½õ, ________________________ Åñ½õ §ÀÍž¡Ìõ. 3. ethos ±ýÀÐ ¦º¡øÄôÀÎõ Å¢ÅÃò¾¢¨É ___________________ ÌÈ¢ôÀÐ. 4. Logos §Àý _____________________ ÌÈ¢ôÀÐ. 5. pathos §ÀîÍÅƢ¡¸ Á츨Çì ___________________________ ÀüÈ¢ ¯¨ÃôÀ¾¡Ìõ.
 • 82 6. ±ØòÐ þ¼õ¦ÀÚõ «Ç×ìÌ «¾¢¸Á¡¸ §Áü§¸¡û¸û _________________, _____________________ ¦¸ÎòРŢÎõ. ¦Á¡Æ¢Â¢ý 7. ¸ðΨà ±ØЧš÷ º¢Èó¾ ÒĨÁÔõ ¬Ã¡Ôó¾ý¨ÁÔõ ¦¸¡ñ¼Å÷¸Ç¡¸ þÕôÀ§¾¡Î _________________________ ¦¸¡ñ¼Å÷¸Ç¡¸×õ þÕì¸ §ÅñÎõ. 8. ±ØЧš÷ º¢ó¾¨É¢ø ¯¾¢ò¾ ¸Õòиû ÀÊôÀŨÃô §À¡öà ¸ÕŢ¡¸ô ÀÂýÀÎÀ¨Å ________________________. 9. ¸ðΨà ±ØÐõ§À¡Ð ___________________, _____________________, _______________ §À¡ýÈ ¦º¡øŨ¸¸û ¾Å¢÷ì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. 10. ±ØЧšâý ¯ûÇò¾¢ø §¾¡ýÚõ ¯½÷¸¨Çô ÀÊôÀÅÕõ ÅÆ¢ÅÌôÀÐ ____________________, _____________________ ¾¡û. ¯öòнà ¸Õ¡ü¸û / ¦º¡ü¦È¡¼÷¸û ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä ÐøÄ¢Âõ ¦º¡øÄ¡ðÊì¸¨Ä ¿¢ÃøÀÎòи ²Ã½ì¸Õòиû ÑðÀõ ¿õÀ¸ò¾ý¨Á ¾É¢ò¾ý¨Á ¿Å¢ý§È¡÷ìÌ þÉ¢¨Á ÒĨÁ ¦ÁÕÜðξø ÀÆ了¡ü¸û º¡ýÚ ¸Î了¡ü¸û «Õ¸¢Â ¦º¡ü¸û ¦¿Î了¡ü¸û º¡Ãõ 1. ±ø§Ä¡÷ ÁÉò¾¢Öõ ¿¢¨È ¸Õòиû þÕìÌõ. ¦¾Ã¢ó¾Å¡Ã¡§Ä§Â «¾¨É ±Øò¾¢ø ¦ÅǢ¢¼ ÓÊÔõ. 2. ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä ¦¾¡¼÷Ò¨¼ÂÐ. 3. ¦¾¡¼ì¸ò¾¢ø «Ãº¢Âø ÀÃôÒ¨ÃìÌô ÀÂýÀðÎ Åó¾Ð. þÐ À¢ý ÁüÈ Ð¨È¸Ç¢Öõ, Ó츢ÂÁ¡¸ ±ØòÐò ШÈ¢Öõ ¸¡ø À¾¢òРŢð¼Ð. 4. þý¨È Ýú¿¢¨Ä¢ø ´Õ ¸Õò¾¢¨É Өȡ¸×õ Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ӨȢÖõ ¦ÅǢ¢¼ ¦Á¡Æ¢ÅÇò¨¾ò ¾¢ÈõÀ¼ô ÀÂýÀÎòÐõ ¬üÈø ±ýÀ§¾ ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä¢ý ŨèȡÌõ. 5. ¦º¡øĽ¢ì¸¨Ä ¦Á¡Æ¢¨Â ¦ÁÕÜð¼ô ÀÂýÀÎõ. ±ýÈ ¦º¡ø ÀÆí¸¡Ä ¸¢§Ãì¸ ¦Á¡Æ¢¨Â ¿¡ðÎô ¿Ç¢ÉÁ¡¸ò §ÀîÍ츨ħ¡Î
 • 83 6. ¸ðΨâý ¦À¡Õû ¦¾Ç¢Å¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀ¼×õ þ¼í¸Ç¢ø º¡ýÚ¸û þ¨½ì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. ¦ÁÕÌ ¦¸¼¡Áø §¾¨ÅÂ¡É 7. ¸ðΨâø ¦º¡øÄôÀÎõ Å¢ÅÃí¸û ¿õÀò¾ì¸¾¡¸ þÕì¸ §ÅñÎõ. 8. ¸ðΨâý ¸Õòи¨Ç ¿¢ÃøÀÎò¾¢ ¸¡Ã½ì ¸¡Ã¢Âò ¦¾¡¼÷§À¡Î Å¢Çì¸ §ÅñÎõ. 9. ±ØòÐ, ÀÊôÀÅâý ¯½÷¨Âò ¾ðʦÂØôÀ §ÅñÎõ. 10. «Õ¸¢Â ¦º¡ü¸û, ¸Õ了¡ü¸Ç¢ý ÀÂýÀ¡Î ¸ðΨâý ¾Ãò¨¾ §ÁõÀÎòÐõ. 11. ¦º¡ü¸û ¸ÕòиǢý «È¢ÌȢ¡¸ ¿¢üÀ¨Å. ¸ðΨà ±ØЧš÷ ¯¾¢ìÌõ ¸Õòиû ÀÊôÀÅ÷¸¨Çô §À¡öà §ÅñÎõ. 12. ¸ðΨà ±ØЧš÷ «Õ了¡ü¸¨Çì ¨¸Â¡Ç ±Ç¢Â À¾í¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ. 13. ¸ðΨà ¡Õ측¸ ±Ø¾ôÀθ¢ÈÐ ±ýÀÐ Á¢¸ Ó츢ÂÁ¡É «õºÁ¡Ìõ. 14. ±Ç¢Â ¦º¡ü¸û, º¢Ú º¢Ú š츢Âí¸û¦¾ûÇò ¦¾Ç¢Å¡¸ ¸Õòи¨Ç Å¢ÇìÌõ. º¢ó¾¨É¢ø ¾ý Á¾¢ôÀ£Î 1. ¸ðΨà ±ýÀÐ ´ÕŨ¸ þÄ츢Âô À¨¼ôÀ¡Ìõ. þìÜüÈ¢¨É ¿¢Â¡ÂôÀÎò¾×õ. 2. ¸ðΨâý ¦º¡ü¸¨Ç ¦ÅÚõ ¦º¡ü¸Ç¡¸ ÁðÎÁøÄ¡Áø ÜÈÅÕõ ¦À¡Õû¸¨Ç ÁÉì¸ñ½¢ø §¾¡üÚÅ¢ì¸ §ÅñÎõ. ±ôÀÊ? Ш½áø ÀðÊÂø Awang Sariyan.(2007). Tertib Mengarang : Asas Retorik untuk Pelajar dan Pendidik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Murshidi Harun@zakaria, Tan Hock Thye, Yahya Che Lah.(2009). Sarana Bahasa Malaysia Universiti : Pemantapan Karangan. Selangor: Oxford Fajar sdn. Bhd. ÍôÒ¦ÃðÊ¡÷,¼¡ì¼÷ ¿. (2000) ¾Á¢ú À¢üÚõ Ó¨È. º¢¾õÀÃõ: ¦ÁöÂôÀý ¾Á¢Æ¡öŸõ.