УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2012             MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2012        О...
Мирослав Лесевсвързаност от точка до точка с услугата VPN         разработват своите приложения, като Windows(вирт...
ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОСТ2. Облачни технологии и Устойчиво развитие.       процес отнема няколко ...
Мирослав Лесев2.3. Облачните технологии са екологични         Възможността за споделяне на ресурсите е едно от  ...
ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОСТЛитература                                  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CLOUD COMPUTING – A FACTOR FOR SUSTAINABILITY

806 views

Published on

ХIІІ-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON "MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT" 25 - 27 March 2012, Yundola, Bulgaria

ABSTRACT

Recently it is a tendency for the companies to move towards the establishment of information systems (IS) which are not just information’s containers, but powerful tools for doing business. IS provide competitive advantage and are able to change business processes, organizational structure and even the corporate culture of each company. While nobody disputes the need for deployment of IS, in general the results are very disturbing. We have witnessed a number of spectacular failures – according to statistics, more than half of the implementations fail, which worsens the quality of services and leads to financial losses. You can find many pages written on how to make the transitions "in the right way" and undoubtedly all these good practices should be followed, but they treat the symptoms not the source of the problem. The real problem is the huge gap and the strong dependency among different participants in the process. Cloud computing is a new vision about the needs of information technology (IT). It provides a comprehensive concept for building a homogeneous environment through services offered in the cloud – software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS) and infrastructure as a service (IaaS). In the cloud the experts from all fields can focus on their tasks without being directly affected by the activities of other participants. Then each user has access to the highest quality of required services and companies have the opportunity for painless transition from capital costs into operating ones. This reduces the risk and transforms the IT departments from one of the most vulnerable divisions to one of the foundations that ensure stability and sustainability.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
806
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CLOUD COMPUTING – A FACTOR FOR SUSTAINABILITY

 1. 1. УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2012 MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2012 ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОСТ Мирослав Лесев Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София Резюме През последните години е тенденция компаниите да се ориентират към изграждането на информационни системи(ИС) не просто като контейнер за съхранение на информация, а като мощни инструменти за правене на бизнес. ИСосигуряват конкурентно предимство и са способни да променят бизнес процесите, организационната структура и дорикорпоративната култура на всяка компания. И докато никой не оспорва нуждата от внедряване на ИС, то резултатите сасилно обезпокоителни. През последните години сме свидетели на множество грандиозни провали – според статистиката надполовината от внедряванията са неуспешни, което влошава качеството на предлаганите услуги и води до финансови загуби.Има изписани много страници по въпроса как „правилно” да се извърши прехода и безспорно всички тези добри практикитрябва да се следват, но те лекуват симптомите, а не първоизточника на проблема. Истинският проблем е огромната пропасти силните зависимости между различните участници в процеса. Облачните технологии или изчисления в облак е нов погледвърху нуждите от информационни технологии (ИТ), предоставящ цялостна концепция за изграждане на хомогенна средачрез предлаганите в облака услуги – софтуер като услуга, платформа като услуга и инфраструктура като услуга. В облакаекспертите в различните области могат да се фокусират в своите задачи, без да са пряко повлияни от дейността наостаналите участници. Така всеки потребител има достъп до най-високо качество на необходимите услуги, а компаниитеполучават възможността за безболезнен преход от капиталови към оперативни разходи. Това намалява риска и превръщатИТ отделите от едни от най-рисковите звена в един от фундаментите, гарантиращи стабилност и устойчивост. Ключови думи: облачни технологии, софтуер като услуга, инфраструктура като услуга, платформа като услуга Key words: cloud computing, SaaS, PaaS, IaaSУвод Използването на облачните технологии е В основата на устойчивото развитие е фактор за устойчивост, който ще става все по-значимпостигането на икономически растеж в сегашно във времето.време без това да бъде за сметка на бъдещитепоколения [19]. В днешния бързо променящ се свят 1. Представяне на облачните технологииедин от факторите за постигане на Устойчиво 1.1. Кратка историяразвитие са Облачните технологии [11]. През 1961 г. проф. Джон Маккарти в речта сиПоддържането на добра ИТ инфраструктурата е цел, по случай 100 годишнината на Масачузетскиякоято е скъпа и трудно постижима дори и от най- технологичен институт споделя идеята, чеголемите компании. Използването на облачни информационните технологии (ИТ), предоставенисистеми е перфектното решение, защото те са като услуга, ще бъдат успешен бизнес модел поналични 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, начина, по който използваме електричеството или365 дни в годината на достъпна за всички цена [7]. водата [5, 13]. Идеята набира широка популярностОблачните технологии или изчисления в облак (cloud през 60-те години, но по онова време технологиите иcomputing), променят парадигмата и предоставят бизнес нуждите насочват развитието на ИТ в другасъвсем нов начин на възприемане на ИТ [10]. посока.Появата им е отговор на нуждата за задоволяване на Следващите петдесет години ИТ претърпяватпостоянно нарастващите нужди от ИТ и стремежа за истинска еволюция (Фиг. 1) и се превръщат в най-постигане на по-качествени услуги на по-ниска цена. бързо развиващата се индустрия, задаваща Облачните технологии са резултат от стандартите за всички останали сфери.еволюцията на технологиите, като успешно Микропроцесорът, свързването на компютрите внадграждат и интегрират всички утвърдени до мрежа, информационните системи, виртуализациятамомента модели. Всяка една от съществуващите и клъстерните системи предизвикват революции всистеми може успешно да бъде мигрирана да работи представите ни кое е възможно и кое не. Макар да нев облак без да се налага да бъде изменяна и без успяват да задоволят изцяло ИТ нуждите наникой от потребителите да разбере за миграцията. съвременното общество, успяват да предоставятОблачните технологии предлагат множество технологиите, нужни да накарат хората да повярват,предимства: добра среда за стартиране на успешен че облачните системи могат да бъдат реалност, а ненов бизнес без да се изискват големи инвестиции, само мечта.осигуряване на възможности за оптимизация и В действителност терминът „облачни“ идва отнамаляване времето за поръчка и доставка, както и телекомуникационната индустрия, където след 1990решения за екологично използване на ИТ. г. се заменя съществуващия до тогава модел на
 2. 2. Мирослав Лесевсвързаност от точка до точка с услугата VPN разработват своите приложения, като Windows(виртуална частна мрежа), която е със същото Azure, Google App Engine, Apple iCloud и други.качество, но на много по-ниска цена. С - Софтуер като услуга (SaaS) предоставя нанаименованието облак се обозначава разделителната потребителите възможността да ползват презлиня между задълженията на потребителя и на Интернет софтуерни продукти без да се налага дадоставчика. Облачните технологии разширяват тази инсталират приложения на компютрите си.граница, като добавят към мрежовата обезпеченостхардуерни и софтуерни услуги. 1.4. Облачни модели Идентифицират се четири различни модела на облачните технологии според вида на предоставяне на услугата[13, 15]: - Публичен облак - предоставяните услуги са достъпни за всички потребители, като могат да бъдат платени или безплатни. - Частен облак - услуги се предоставят като споделени ресурси между различни отдели в рамките на една организация, която има пълен контрол върху данните и системите. - Общностен облак - услуги се предоставят и използват от група потребители или организации, споделящи общи идеи и цели. - Хибриден облак – при този модел се комбинират услуги предоставяни от публични и частни облаци. Фиг. 1. Еволюция на ИТ 1.5. Облачни системи и ИТ Облачните технологии са най-новата и бързо1.2. Същност развиващата се сфера в ИТ индустрията. Облачните технологии или изчисления в облак Инвестициите в тях нарастват 6 пъти по-бързо отса модел за предоставяне на ИТ под формата на инвестициите в ИТ (Табл.1), като се очаква дауслуга, а не като продукт [12]. В основата му са достигнат $42 милиарда през 2012 или 9% от всичкизалегнали идеите за споделеното използване на инвестиции в ИТ.ресурси, заплащане според потреблението,непрекъснат достъп, лесна скалируемост и гъвкавост Табл. 1. Инвестиции в Облачни системи и ИТ (млрд.).на използваните ресурси. Обработването на 2008 2012 %информацията и съхранението на данните са Инвестиции в Облачни $16 $42 27%балансирано разпределени върху цялата системиинфраструктура на облака, без да има пряко Общо инвестиции в ИТ $383 $494 7%назначаване на какъвто и да е ресурс, към който и да Инвестиции в ИТ без $367 $452 4%е потребител. Основните групи участници в процеса Облачни системиса три – разработчици, доставчици и потребители на Облачни системи / ИТ 4% 9%облачни услуги. Източник: IDC 2008.1.3. Услуги Дори и да не го осъзнаваме облачните Предоставянето на ИТ като услуга е в основата технологии вече са станали неразделна част отна облачните технологии. За да бъде обхванат нашето ежедневие. Всеки ден ние използвамепълният спектър и за да бъдат напълно задоволени услугите предоставяни от Google, Facebook, Twitter инуждите на потребителите в облачните технологии, др. Всички те работят според принципите насе дефинират три нива на услуги [ 9, 13]: облачните технологии – цялата информация на- Инфраструктура като услуга (IaaS) заимства и потребителите се съхранява на сървъри на доразвива идеята за виртуализация на дейта компаниите и потребителите не знаят къде центровете, като осигурява на потребителите физически се намира тя; отворени са към всички виртуална инфраструктура от сървъри и популярни операционни системи и устройства, без пространство за съхранение на данни. Най- да задължават потребителите да инсталират популярният доставчик на инфраструктура като допълнителен софтуер. По този начин се услуга е облака на Amazon – EC2. предоставя висококачествена и лесно достъпна- Платформа като услуга (PaaS) осигурява на услуга на потребителите. потребителите среда, в която те могат да
 3. 3. ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОСТ2. Облачни технологии и Устойчиво развитие. процес отнема няколко часа и се осъществява с2.1. Намаляване времето за доставка попълването на няколко формуляра и кликвания на Традиционните „безоблачни“ подходи за мишката, без да се налага да напускате офиса или дазадоволяване на ИТ нуждите са тромави и отнемат зависите от доставчици и консултанти (Табл.2). Замного време и ресурси. За да поддържат високо ниво бизнеса в наши дни е от голяма важност обслужващана инфраструктурата си, компаниите са принудени дейност като ИТ да се извършва в рамките на часоведа наемат специалисти в различни области или да до няколко дни – това е особено критично за някойплащат на скъпо струващи консултанти. Наемането тип бизнеси, а на други им дава конкурентнона качествени специалисти е трудна и скъпа задача, а предимство. Възможността за споделяне назадържането им за голям период от време е почти ресурсите е едно от най-големите предимства наневъзможно. За да се задвижи и финализира целият облачния модел. Той из основи променя ролята ипроцес по снабдяване, доставяне, инсталиране, значението на ИТ отдела в компаниите, като те вечетестване, конфигуриране и въвеждане в не се възприемат като рисков и генериращ проблемиексплоатация, минават седмици дори в някои случай елемент, а като фактор гарантиращ устойчивост имесеци. Благодарение на облачните технологии този стабилност [6]. Табл. 2. Необходимо време за изпълнение на основни ИТ задачи при традиционен и при облачен модел Задача Традиционен модел Облачен моделПоръчка на сървър 3 дни < 1 часИнсталиране на софтуер 5-10 дни < 1 часКонфигуриране на параметрите на мрежата 5-10 дни < 1 часАрхивиране на операционна система 2 часа ½ часВъзстановяване на операционна система 2 часа 1 часОбновяване на софтуера 2 часа 1 часДинамично разпределяне на ресурсите 1 час 2 минутиУнифициране на параметрите на набор от услуги 10 минути 1 минутаОбщо 14-24 дни < 6 часаИзточник: IBM Inc. [8].2.2. Намаляване на разходите облака са не само в пъти по-качествени, а също така За да не изостанат от конкурентите си, достъпни по всяко време и от всякъде. При нужда откомпаниите са принудени да правят големи промяна загубите са минимални, защото компаниятаинвестиции в софтуер и хардуер, с надеждата те да не е обвързана със сериозни инвестиции, абъдат капитализирани в следващите 3-5 години. Но ползването на услуги може да бъде прекратено почесто това не се случва. Направените инвестиции не всяко време [10].винаги водят до желания резултат, а компанията еизразходвала много ресурси за дейности различни отосновната ѝ – това я отслабва и намалява нейнатаефективност и конкурентоспособност. Благодарениена облачните технологии бизнеса получавауникалната възможност да промени начина наинвестиране в ИТ. Естественият преход откапиталови инвестиции към оперативни разходинамалява инвестиционния риск и прави новитетехнологии по-достъпни, а компаниите по-уверени вначинанията си [2]. Ключов елемент при облачните технологии епринципът „плащаш колкото потребяваш“ (Фиг. 2).Той е в синхрон с принципите на Устойчивоторазвитие. При традиционните инвестиции в ИТ, за дасе постигне развитие днес, се плаща висока цена вбъдеще време. При облачните услуги цената, коятосе плаща съответства на потребените услуги. По тозиначин компаниите получават свободен капитал иресурс, който могат да инвестират в основната сидейност, което, разбира се, е в полза на техните Фиг. 2. Ползи от инвестициите във времетоклиенти. Освобождаването на този ресурс не е засметка на качеството на ИТ, а напротив – услугите в
 4. 4. Мирослав Лесев2.3. Облачните технологии са екологични Възможността за споделяне на ресурсите е едно от Облачните технологии са начинът ИТ да станат най-големите достойнства на облачните системи.по-отговорни към околната среда и по-ефективно да От направеното по поръчка на Microsoftизползват природните ресурси [1]. Презастраховайки изследване ясно се вижда, че услугите, предоставянисе, мениджърите винаги осигуряват много свободни през облачни технологии, намаляват между 20% иресурси на техните сървъри, мрежи и бази данни, за 80% емисиите CO2 спрямо най-ефективните в товада са в състояние във всеки един момент да покрият отношение решения, които могат да си позволятнарасналите нужди на системата. Тези ресурси, само големите корпорации (повече от 10000макар и да не се използват, никога не се изключват и потребителя), докато при общодостъпните решенияконсумират огромни количества енергия без да носят ефективността е над 90% (Фиг. 3). Разликата екаквато и да е полза. наистина впечатляваща на фона на постоянно Компаниите, предоставящи облачни услуги, нарастващите цени на енергийните ресурси ипостигат енергийна ефективност, като полагат доклади за достигане на лимитите им.огромни усилия да оползотворяват по възможно най- Засега не се търси екологичния ефект отдобрия начин управляваните от тях ресурси. прилагане на „облачните” технологии, но в скороИзползваните от тях системи за контрол на трафика време може да се окаже сред основните фактори заи натоварването им позволяват много прецизно да устойчиво развитие. Например, през 2020 г. себалансират между нуждите на потребителите и очаква годишното ниво на емисии CO2, генерираниработещите мощности във всеки един момент. от ИТ да достигне 15% от общия обем емисии – 7.8 милиарда тона [17]. Фиг. 3 Емисиите CO2, отделяни при доставянето по традиционен начин и чрез облачни технологии на три от най- популярните услуги на Майкрософт [1]Изводи и препоръки инфраструктура, обучение на служители, или В днешния бързо променящ се свят облачните лицензиране на нов софтуер.технологии не са отговорът на всичките ни въпроси, Макар да са сравнително нова технология,но са сред основните фактори за постигане на облачните системи са реализацията на единУстойчиво развитие. Те изместват фокуса от дългогодишен стремеж за превръщане на ИТ впредоставянето на продукт (сървър, софтуер или др.) полезна и достъпна услуга. Използването икъм предоставянето на услуга. Благодарение на това налагането на облачни технологии може и да не е насе постига по-добро ниво на ИТ, като за това се дневен ред за всички към настоящия момент, но еизползва в пъти по-малко от и без това ограничените технология, чието развитие трябва внимателно да сени ресурси. Облачните услуги са лесно достъпни и за следи и да се има предвид за в бъдеще. Идеите,ползването им не се изискват допълнителни върху които е изграден модела са основни запознания. Предоставяните услуги осигуряват икономиката идеи, идващи от индустрия дала нахомогенна среда за намиране на творчество, чието света компании като Microsoft, Google, Apple,развитие не е ограничено от хардуерни, софтуерни Facebook, и др., които буквално за месеци сеили мрежови изисквания. В облака лесно и бързо превърнаха от студентски проект в най-големитеможе да се увеличи капацитета или да се добавят корпорации на нашето време.технологии в движение, без да се инвестира в нова
 5. 5. ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОСТЛитература Mathematical and Computer Modelling, Volume 53, Iss: 3–4,1. Accenture Cloud Computing and Sustainability: The 2011, p. 504–521 Environmental benefits of Moving to the Cloud, WSP 11. Mohamed, M., Murray, A., Mohamed, M. The role of Environment & Energy, 2010 information and communication technology (ICT) in2. Ambrust, M., et al. Above the Clouds: A Berkeley View of mobilization of sustainable development knowledge: a Cloud Computing, Technical Report, University of California quantitative evaluation, Journal of Knowledge at Berkeley, 2009 Management, Volume 14, 2010, p. 744–7583. Anonymous What Every CEO Needs to Know About the 12. Plummer, D., et al. Cloud Computing: Defining and Describing Cloud, Harvard Business Review, 2011, p. 125–132 an Emerging Phenomenon, Gartner Inc., 2008, p. 1–94. Beard, H. Cloud Computing Best Practices for Managing and 13. Rittinghouse, J., Ransome, J. Cloud Computing: Measuring Process for On-demand Computing, Applications Implementation, Management and Security, CRS Press, 2010 and Data centers in the Cloud with SLAs, Emereo Publishing, 14. Rochwerger, B., et al. The RESERVIOR Model and 2009 Architecture for Open Federated Cloud Computing, IBM5. Engle, P. Is cloud computing real?, Institute of Industrial Journal of Research and Development, Vol. 53, 2009 Engineer (IEE), July 2010, p. 20 15. Shubert, L., Jeffery, K. and Neidecker-Lutz, B. The Feature Of6. Hayes, J. Cloud‘s Caveats, Engineering & Technology, 7 Cloud Computing – Opportunities for European Cloud August – 10 September 2010 Computing Beyond 2010, Expert Group Report – European7. Ju, D., Shen, B. Sustainable Development of Marine Economy Commission, 2010, p. 1–66 Guided by Knowledge Cloud Services, Second International 16. Stahl, B. IT for a better future: how to integrate ethics, politics Conference on Networking and Distributed Computing, and innovation, Journal of Information, Communication and Beijing, China, 2011, p. 235–238 Ethics in Society, Vol. 9, Iss: 3, 2011, p. 140–1568. Lin, G., et al. Cloud Computing: IT as a Service, IT Pro, 17. The Climate Group SMART 2020:Enabling the low carbon March/April 2009, p. 10–13 economy in the information age, Report by Global9. Marks, E., Lozano, B. Executive‘s Guide to Cloud Computing, eSustainability Initiative (GeSI), 2008 John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2010 18. Voas, J., Zhang, J. Cloud Computing: New Wine or just a New10. Mirsa, S., Mondal, A., Identification of a company‘s Bottle?, IT Pro, March/April 2009, p. 15–17 sustainability for the adoption of cloud computing and 19. World Commission on Environment and Development modelling its corresponding Return on Investment, (WCED) Our Common Future, Oxford University Press, New York, 1987, p. 8 CLOUD COMPUTING – A FACTOR FOR SUSTAINABILITY Miroslav Lessev Sofia University „St. Kl. Ohridski”, Sofia, Bulgaria Abstract Recently it is a tendency for the companies to move towards the establishment of information systems (IS) which are not justinformation’s containers, but powerful tools for doing business. IS provide competitive advantage and are able to change businessprocesses, organizational structure and even the corporate culture of each company. While nobody disputes the need for deploymentof IS, in general the results are very disturbing. We have witnessed a number of spectacular failures – according to statistics, morethan half of the implementations fail, which worsens the quality of services and leads to financial losses. You can find many pageswritten on how to make the transitions "in the right way" and undoubtedly all these good practices should be followed, but they treatthe symptoms not the source of the problem. The real problem is the huge gap and the strong dependency among differentparticipants in the process. Cloud computing is a new vision about the needs of information technology (IT). It provides acomprehensive concept for building a homogeneous environment through services offered in the cloud – software as a service (SaaS),platform as a service (PaaS) and infrastructure as a service (IaaS). In the cloud the experts from all fields can focus on their taskswithout being directly affected by the activities of other participants. Then each user has access to the highest quality of requiredservices and companies have the opportunity for painless transition from capital costs into operating ones. This reduces the risk andtransforms the IT departments from one of the most vulnerable divisions to one of the foundations that ensure stability andsustainability.Адрес за контактиУл. „Свиленица” №3, вх. Б, ет. 3, ап.20София 1000Българияe-mail:

×