Le discours de Kris Peeters à Courtrai

2,408 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,709
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Le discours de Kris Peeters à Courtrai

 1. 1. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID 11 juli toespraak Kortrijk 10 juli 2012Mijnheer de burgemeester,Dames en heren,11 juli, dat is onze feestdag. Het is een dagvan terugblik, op de vele generaties dieVlaanderen gemaakt hebben tot wat het vandaagis. Maar meer nog is het een dag die detoekomst in zich draagt. Want ook vandaagwerken velen – werken wij allen – verder aanons Vlaanderen.Vlaanderen is niet af. Onze gemeenschap is nogsteeds in volle beweging. Ook na het akkoordover de zesde staatshervorming. 1
 2. 2. Een wijze man zei ooit: “Voor wie niet weetnaar welke haven hij vaart, is geen enkele windgunstig”.Daarom vaart de Vlaamse regering een duidelijkekoers. Wij staan aan het roer en voeren eeneigen beleid, gericht op meer welvaart enwelzijn voor de Vlamingen. Door een begrotingin evenwicht te realiseren. Voor het tweedejaar op rij. Weinigen in Europa die het onsnadoen. In dit land zijn wij de enige, enjammer genoeg zal dat nog een paar jaar zoblijven.Die begroting in evenwicht, dat is veel meerdan een rekening die klopt. We omzeilen daarmeede financiële en economische storm die inEuropa woedt. Zonder de gemakkelijkste weg tekiezen. Want besparingen zonder ruimte voorgroei, zijn nefast. Daarom geen blindebesparingen. Wel slimme besparingen.Geen maatregelen die de economische groeifnuiken. Wel maatregelen die de ondernemerslaten ondernemen zonder bijkomende lasten. 2
 3. 3. Geen besparingen die de gezinnen, de ouderen ende zorgbehoevenden raken. Wel bijkomendemiddelen voor onderzoek en ontwikkeling, voorsociaal beleid en voor onderwijs.Dat zijn de keuzes die wij hebben gemaakt. Datis de koers die ons kompas aangeeft. Datkompas, dames en heren, is en blijft Vlaanderenin Actie. Vlaanderen in Actie zit nog steeds ophet juiste spoor. En we blijven daaraan werken.Met open vizier.De wereld is in de afgelopen jaren veranderd.Daar blijven we niet blind voor. Maar we zullenons kompas nu niet ineens weggooien.We geven binnen Vlaanderen in Actie prioriteitaan 13 grote projecten. 13 projecten die eenaangepaste mentaliteit en aanpak vereisen. 13kansen die we moeten grijpen om Vlaanderen naarde top van de Europese regio’s te leiden.Dat gaat over innovatie in de industrie, methet Nieuw Industrieel Beleid. Dat gaat over hetaanpakken van de kinderarmoede. 3
 4. 4. Dat gaat over kwalitatieve gezondheidszorg viahet project Flanders’ Care. Dat gaat, dames enheren, over ieder van ons én over onze kinderenen kleinkinderen. Wie daar cynisch over doet,die speelt met de toekomst van Vlaanderen.De Vlaamse regering doet dit echter nietalleen. Wij rekenen op ieder van u. Op mannenen vrouwen met durf, op sociale partners, opbedrijven, instellingen en middenveld. WantVlaanderen is geen verhaal over ‘ik’. Neen,Vlaanderen is een verhaal over ‘wij samen’.Ook de federale overheid moet daarin meestappen. Het gevoerde beleid van de deelstatenmoet door hen worden ondersteund. Zij moetenzich dienstbaar opstellen. Dat geldt niet inhet minst voor de relancestrategie.Die nood aan een aangepaste houding van hetfederaal niveau, is een rechtstreeks gevolg vanhet feit dat Vlaanderen een volwassen deelstaatis. Dat moet herkend en erkend worden. InVlaanderen, in België en daarbuiten. Daarom benik verheugd dat er een meerderheid is gevondenvoor het Handvest voor Vlaanderen. 4
 5. 5. Vorig jaar deed ik op deze dag in deze stad eenoproep om de laatste stap te zetten en hetHandvest te realiseren. Vandaag kan ik tevredenvaststellen dat de finale besprekingen op deagenda van het Vlaams Parlement staan.Want het Handvest is onze identiteitskaart. Hetgeeft aan waar Vlaanderen voor staat. Vandaagen morgen. Vlaanderen moet blijven groeien. Alsdeelstaat, maar ook als sterk merk.Die verdere groei van Vlaanderen, is dus ookeen groei over de grenzen heen. Vlaanderen iseen volwassen deelstaat in het hart van Europa.De Europese Unie is geen ver-van-mijn-bed-show.Meer dan twee derde van de wetgeving in onsland is afkomstig van de EU. Het Europees enhet Vlaams beleid moeten daarom complementairzijn. Vlaanderen en Europa moeten groeien inhun alliantie.De Europa 2020 strategie – het EuropeseVlaanderen in Actie - is daar een goedvoorbeeld van. Europa 2020 is het Europeesantwoord op de grote uitdagingen van deze eeuw. 5
 6. 6. Het moet in heel Europa zorgen voor een sterkeen duurzame economie met veel werkgelegenheid.De doelstellingen, het tijdskader én de gekozenoplossingen zijn opvallend gelijklopend metVlaanderen in Actie. Europa 2020 gaat ook overinnovatie, over armoedebestrijding, oververgroening, over onderwijs en overwerkgelegenheid. Wij varen naar dezelfde havenen we willen die ook samen bereiken.EU 2020 kan dus maar slagen als de deelstatenmee aan de riemen trekken en dus bij deimplementatie op het voorplan staan.Die realiteit, dames en heren, moet ookvertaald worden in de institutionele realiteitvan ons land. Vlaanderen moet vakerrechtstreeks aan de Europeseonderhandelingstafel zitten. Wij moeten ook opEuropees niveau onze bevoegdheden volledigkunnen uitoefenen.Vlaamse ministers voeren vandaag al geregeldhet woord wanneer het bijvoorbeeld gaat overmilieu, onderwijs, cultuur of visserij. 6
 7. 7. Maar dit is onvoldoende. In te veel Europesevergaderingen zitten vandaag onterecht federaleministers en diplomaten aan tafel.We moeten af van die fantoombevoegdheden opEuropees niveau. Minister Reynders mag dat nietlanger in de weg staan.Vlaanderen moet rechtstreeks én op ministerieelniveau het woord kunnen nemen wanneer Europadiscussieert over transport en energie. Het istoch maar normaal dat wij zelf onze zaak kunnenbepleiten als het over de verkeersveiligheid ende veiligheidsnormen van wagens gaat. Ofwanneer er gesproken wordt over energie-infrastructuur, die ervoor moet zorgen dat allegezinnen en bedrijven op elke moment stroomhebben aan de goedkoopste prijs.Daarnaast willen we ook aan tafel zittenwanneer de ministers van Buitenlandse zaken enfinanciën bijeenkomen. 7
 8. 8. Die bijeenkomsten bereiden de Europese top vanstaats- en regeringsleiders voor. Het gaat daarover de economische groei in Europa, over jobs,over de begrotingsdiscipline van de lidstaten.Over zaken, kortom, waar Vlaanderen zijn zeg inheeft.In één beweging moet rekening gehouden wordenmet de zesde staatshervorming. Wij zullenbelangrijke nieuwe bevoegdheden krijgen op hetvlak van arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg,ondernemerschap en energiebeleid. We moeten opEuropees vlak onze stem kunnen laten horen indie domeinen.Tegelijk, dames en heren, moet in eigen land destaatshervorming snel en correct wordenuitgevoerd. Want de zesde staatshervormingbiedt kansen die we niet mogen laten liggen. Zebiedt kansen op een versterkt Vlaams beleid.Via een coherent arbeidsmarktbeleid kunnen wemeer mensen langer aan de slag houden. Wezullen de gezinnen beter kunnen ondersteunen 8
 9. 9. dankzij bevoegdheden op het gebied van degezinsbijslagen, wonen, en gezondheidszorg.En bijkomende instrumenten zoals hetParticipatiefonds, zullen ons toelaten hetondernemerschap nog sterker te ondersteunen.De Vlaamse regering is zich grondig aan hetvoorbereiden op die nieuwe bevoegdheden. Defederale overheid, en Premier Di Rupo in hetbijzonder, mogen niet achterblijven. Er moeteen strikte kalender komen en de realisatiemoet tegen 2014 een feit zijn.Een snelle en volledige uitwisseling vangegevens vanuit het federale niveau is eennoodzaak. Dat is een nagel waar ik op zalblijven hameren.Intussen worden er al resultaten geboekt. Dekieskring en het gerechtelijk arrondissementBrussel-Halle-Vilvoorde zijn gesplitst. Zonderde uitbreiding van Brussel. Zonder corridor.Zonder bevoegdheden voor de Franse Gemeenschapin de faciliteitengemeenten. Deze gemeentenblijven Vlaamse gemeenten. De Vlaamse decreten 9
 10. 10. en omzendbrieven blijven er voor iedereengelden.Onze principes zijn gerespecteerd. De Vlaamsevisie op een 2 + 2 model blijft overeind. Tweevolwaardige deelstaten en twee deelgebieden meteen specifiek statuut, dat is onze visie. Wantdat is de enige visie die de positie van deVlamingen in Brussel garandeert en respecteert.Dames en heren,Wij bevinden ons vandaag op een institutioneelsleutelmoment. Is het proces nu afgerond?Absoluut niet. Dit is geen eindpunt. Het is éénstap naar een confederaal model, maar wel eenstap die we met overtuiging moeten zetten.Ik doe er daarom alles aan opdat het vernieuwdeVlaanderen in 2014 klaar zal staan. Dat is debelofte die ik vandaag aan u doe, op devooravond van onze Vlaamse feestdag, hier inKortrijk. In de stad die er ons permanent aanherinnert wat Vlaanderen en zijn feestdagbetekenen. 10
 11. 11. 11
 12. 12. Dit is een dag van vastberadenheid, niet vanverbittering. Van vooruitgang, niet vanafwachting. Van al wat vandaag is en van al watnog komen zal.Weinig regio’s in de wereld hebben zoveeltroeven als Vlaanderen. We hebben een rijkecultuur, een dynamische economie, eenuitzonderlijke ligging, een gezond politiekbewustzijn, een geloof in de eigen talenten, eneen traditie van verdraagzaamheid endemocratische openheid.Wij hebben kansen om nog verder te groeien. Omde zaken nog meer in eigen handen te nemen. Omnog meer onze eigen koers te varen.Laat ons die kansen dan ook grijpen. Vandaag enmorgen. Verenigd, niet verdeeld.Laat ons die kansen grijpen. Voor onzewelvaart. Voor ons welzijn. Voor onze toekomst.Voor Vlaanderen. 12
 13. 13. Ik dank u. 13

×