ELMŰ

vlLLAMosENERGlA_KEREsKEDELMl 8. sZ.
RESZSZAMLA

Budapesti Elektromo§ Művek Nyrt.
1 1

Oldalszám: 1/4

32 Budapest Yá...
Számla sorszáma: 8o001 422o933

Fogyasztási hely:

22

1

87309

[000000 200503] [4] old alszám:

2

l4

szÁMLARÉszyrrrző
...
ELMU
Számla sorszáma: 80001 4220933

Fogyasztási hely:

22

1

87309

[000000200503]

[4] oldalszám: 3/4

Az energia audit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elmű túlszámlázás 8

266 views
156 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elmű túlszámlázás 8

  1. 1. ELMŰ vlLLAMosENERGlA_KEREsKEDELMl 8. sZ. RESZSZAMLA Budapesti Elektromo§ Művek Nyrt. 1 1 Oldalszám: 1/4 32 Budapest Yáciú172-74. Adószáma: 1 07 1,sz, eredeti példány rendszer SAP.Fi3 68033-2-44 si bankszámlaszám: lllllIllllllllllll]l l ll 1 Számlázási 37ooo16-o22a7016 200503/4E0 2013,10,16 ll lll Elérhetőségeinx: rlv Ú-ÉtvÁsZ Ügyfélszolgálati Kít, lnternet: www.elmu.hu Hibabejelentés: 0640,88-39-40 Mérőállás bejelentés vezetékes számról: 06 80/202-938 Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20BonQ 938-39-38 Ugyíélszolgálat: 06 40/38-38-38 Mobil: 06 2aBQna 978-56,1 Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pí. 151 simoníalvi László Budapest XlX. Pí.64 363 1 1 . Vevő(Fizető)azonosító: 22OO5257O3 Vevő (Fizető) neve: Simoníalvi László Vevő (Fizető) címe: 1 195 Budapesl XlX., Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7. em Felhasználó azonosító száma: 221 87309 Elszámolt időszak: 2013.0g.sl-201 Fizetendő összeg (Ft): 31.165 Fizetési határidő: 2O1 3.10.16 Felhasználó neve: simoníalvi László Felhasználó címe: 1 195 Budapesl XlX., Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7. em Felhasználási hely címe: 1056 Budapest V., Belgrád rakpart 3.'l 0.01 25 1.em4 Szerződéses íolyószámla: 2200525703 §zámla sorszáma: 80001 4220933 Számla kelte: 20'1 3.10.04 TelPsítéskelte: 2013.10.16 Fizetési mód : Postai számlabeíizetési megb ízás A szolgáltalás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás szamla AFA osszesilole (Fu Energiadíj összesen: Siáfla 13.B77 9.863 1.015 27 27 Rendszerhasználali díiak összesen: pénzeszközök össze6en: AHK- 24,755 ös_sze-se Fizetendő összesen: A nvilvánhrtás szerinli folvószámla eoven|eoe a szamla kibocsátását követöen ídgyaszásí4óráJ 695 kwh Számlában els2ámolt 17.as7 AFA (Ft) Netló éríék AF^|%) :eEE:gE]9!99. Bruttó érték(Ft) 3,747 2.663 0 17.624 lL3la 1,015 31,165 31 .165 6.410 Fl Táiékozta!íada|olu, KöVetkező AHK: aű íeofuasásVárható iűwnth: 2014.01.12 hatályán kívüli - n14.o1.27 kóZött A rezsidíj csökkentésére vonatkozó kormányhatározat eredményeképpenaz On megtakarítása - ebben az elszámolási időszakban: 3.495 Ft - 2O1 3, január 1-je Óta: 29.21 3 l EL__ LHUlV P c4 Ft (Ezen ö§szegek Fs_A4 131007_00_?0c503_033829,00,afp az Ön számlájából már előzetesen levonásra kerüllek.) spl: 0c000g7379 pagei 117 sh€€t 59 postai számlabefizetési meqbízás Megbízó/B€íizető ***31165*** ó5*** *Harmincegyezer- 4220933 22oo5257o3 egyszáZhatvanöt* Számla esedékessége: 201 ]o9címe] 80001 4220933 2200525703 2013.10,16 rffiffiil;ffiffi;,-*, A s-antatu|ajooros szarioszamo, Megbízó (Befizetó) neve, cime: simoníalvi László rr számlaszáma, ü9yíélkódja és neve 370001 6 -a22a7o16 01 01 i I l ! 6,02287016 i i "íi ^,- -., i 5/dm Szám ötJ djdonos ügyfe kód'a: dldonos Ugyte kod a: - 005351 4800001 01 01 046001 8 FLGYE!Eq! {erig! 9lyeEe e! a !éjÉ!g.tct9!ahátoldalm I l 6 Megbízó (Befizető) neve, címe: Simoníalvi László Brrr]anest XlX ?:j:t"^:l}ll Jáhn Ferenc ulca 3 20 ép, 7. em ; l ilös'-' l <27> <980001 422093322005257 039> <000031165> <31> <51> ELMŰ Nyít. 005351 4800001 r Budapest 195 Budapest il l- ElMÚruyrt. 137OOO1 Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7. em A számlatulajdonos ^evc: 3.1 0.1 l A mé9birás ibet 2eiés) 1 4 l 80001 *Harmincegyezer- egyszázhatvanöt* 1 közleményeI osszEG 046001 8 78595213 ?11 Azonositó 51 <36> <005351 4800001 01 01 04ó001 8> <78595213> <211> <51> Ké|]Jk ezt a merót szabadon hagyn, ide ne irjon éS ne bé yegezzen Köszön ük l Azonosítószám l
  2. 2. Számla sorszáma: 8o001 422o933 Fogyasztási hely: 22 1 87309 [000000 200503] [4] old alszám: 2 l4 szÁMLARÉszyrrrző engedélyes: Árszabás: ESZ'A1 Elosztói Mértékadó éVes íogyasztás " Lakosság Mérésipontazonosító: "A1": HU000210F1 1-S00000000000008534616 Meíő gyártási száma Elszámolt ickíszak Mért Pllemző 9901803847 24órás 201 3.09.02-201 3.,1 lnduló mérőállás Záró mérőállás LM Mérő ESZ Lakossági ESZ Lakossági 695 695 2013,a1 .23 Fogyaszlási időszak "A1 " kedv. árszabás díja "A,1" normál árszabás dí}a (kWh) utolsó elszámolt mérőállás 14.893 24 órás Tétel megnevezése Mennyiség utolsó elszámolt mérőállás dátuma Mért jellemző száma 990 1 803847 8.336 695 695 Fogyasztási egyenleg 24 órás: gyátttási "A1 ": '"?Iíu"n','" szorzó Becs 0.01 ELMU Hálózati Kíl (kwh): Árn1T"; Mennyiség 27 27 201 3.09.02-201 3.1 0.0,1 201 3.09.02-201 3.1 0.01 108 587 Nettó Nettó érték egységár (F0 Mértékegys€ kWh kWh 18,9200 Ft/kwh 20,1600 FükWh 2.o43 1 Enetgiadíi ósszesen 1.834 13.877 Energiaalapú rendszerhasználali díj "A1 " 201 3.09.02-20,1 Eloszlói alapdíj "A1" 201 3.09.02-201 Díjelemek soronkénli összegzéséből adódó kerekítés 695 27 27 3.1 0,01 3.1 0.01 1 kWh db ó aa^ 13,9850 Ft/kwh 144,0000 FVdb/tró 144 -1 Rendszerhasználati díjak összesen 9,863 Szén ipari szerkeze tálalakítási támogatás Kedvezményes árú villamos energia ellátás támogatás 201 3.09,02_201 3,1 0.01 AHK" 695 kWh 0,0800 Ft/kwh 201 3.09.02_201 3.1 0.01 AHK" 695 kWh o,0700 Ft&Wh 49 Kapcsolt lermeléssz€íkezet álalakítás 201 3.09,02-201 AHK" 695 kWh 1 ,3100 Ft&Wh 910 pénzeszközök 3.,1 0.01 összesen 56 AHK* 1 Nettó számlaérték összesen 24.755 Táiékoztató adatok: A számla közvetíIett szolgáltatást tartalmaz Leolvasás módja (LM): Leo|-Ieolvasás elosztói engedélyes AHK: adó hatályán kívüli A kövelkező részszámla mennyisége: 24órás:695 kwh a EL_LHUIV P ,0,15 c4 FS A4 áItaI; Becs-becsüIt; Dikt-fogyasztó által dikált Ell-elosztói ellenőrzés 131007 00100503 c33829 00,aíp spli 0c00097379 pagei 118 she€t 59 Tájékoztató a Postai számIabeíizetési megbízás haszná|atához 1, A Postai számlabefizetési megbízás szolgá|tatás részIetes igénybevéteIi íeltételeit a szolgáltató helyeken rendelkezésre ál|ó, a Magyar Posta Általános Szerződési Féltételeia Postai számlabefizetési megbízás szolgáltatás igénybevételéhez eInevezésű dokumentum tartalmazza, mely a http://www.posta.hu honlapon is olvasható, 2. A Magyar Posta a pénzforgalml szolgá|tatásait a pénzmosás és a terrorizmus Íinanszírozása megelőzésérő| és megakadá|yozésáró| szóló hazai és európai közösségi,|ogszabályoknak megíeIelően nyújtja, E jogszabályokból származó kötelezettségeket a Posta külön hirdetményben, iIletve az Á|ta|ános Szerződési Feltételeiben teszi közzé. 3. A Postai számlabeíizetési megbízást kér.iük óvni a sérü|ésektő|, gyűrődéstől és szennyeződéstő|. A bizonylat kizáró|ag A íeladó (meghatalmazottja) felszó|aIt: év -hó a perforáció mentén hajtható össze. 4. Javított, sérült, szakadt vagy szennyeződött Postai szám|abefizetési megbízást a Posta nem fogad el. Postás do|9ozó aláírása KÖSZÖNJÜK EGYÜnMŰKÖDÉSÉT üexher, Nyomda Magyar Posta Zrt. 1097 Budapest, Gyá]] út 31, Telefon: 3471-800 Fax| 347'1-810 -nap
  3. 3. ELMU Számla sorszáma: 80001 4220933 Fogyasztási hely: 22 1 87309 [000000200503] [4] oldalszám: 3/4 Az energia auditol, energetikai szolgáltatáslvégző szervezetek elérhetőSégeés a lakosságiügyíelek átlagíogyasztása a következő inteíneíes honlapon található: www.elmu.hu Tisztelt Ügyíelünk! Tájékoztati]k, hogy a villamos energiáról szóló 2oO7. évi L)fiXVl. Törvény (a továbbiakban: VET) 3.§ 7, pontiában meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a VET 3. § 42, pontjában meghatározotl lakossági íogyaszló részére,az egyelemes szolgáltató által kibocsátott számlában a2012_ december 31-ét köVető időszakban igénybe Vett Villamos energiáért íizetendő összeg nem haladhat}a meg a 2012.december 1-jén alkalmazott díjak alapján azonos energia mennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos árszabás mellelt) számított összeg 90%-át. l EL_LHUlV_P,c4_Fs_A4 131007 00100503 033829_00,ah spl| 0000097379 page: 1 19 she€ti 60

×