Elmű túlszámlázás 6

196 views
119 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
196
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elmű túlszámlázás 6

  1. 1. ELMU VlLLAMosENERGlA-KEREsKEDELMl 6._ sz. RESZSZAMLA Budapesti E]ektromos Művek Nyrt, Oldalszám: 1/4 1 1 32 Budapest Váci ú172-7 4. Adószáma : 1 07 68033-2- 44 példány 1,s2, ered€,ti bankszámlaszám: 1 37000 1 6-022870 1 Számlázási rendszel SAP,4l3 6 zacN3l4E9 2013 10,16 lllllIil!lIllllll ]tll lll lll Elérhetőségeink: ELírlŰ-ÉVÁSZ Ügyíélszolgálati Kít lnternet: wrryw.elmu.hu Hibabejelentés: 06 40/38-39-40 Mérőállás bejelentés vezetékes számról: 06 80/202-938 Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20l3ono 938-38-38 simoníalvi László Budapest XlX. Ugyíélszolgálal: 06 40/38-38-38 Mobil: 06 zoBono 978-561 Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pí, ] 5,1 Pí.64 1 363 1 , Vevő(Fizető)azonosító: 22@1525703 Vevő (Fizető) neve: Simoníalvi László Vevő (Fizető) címe: 1 195 Budapest XlX., Jáhn Ferenc uica 3 20ép,7.em száma: 221 87309 Felhasználó neve: simoníalvi László ,1 ,195 Budapest XlX., Jáhn Ferenc ulca 3 20 Felhasználó címe: ép. 7. em Felhasználási helycíme: 1056 BudapestV., Belgrád rakpart Felhasználó azonosító Elszámolt időszak: 2O1 3.07.02-201 3.08.01 Fizetendő összeg (Ft): 31.158 Fizetési határidő: 2013.10.16 25 1.em4 Szerződéses íolyószámla: 2200525703 Számla sorszáma. 80001 4220793 Számla kelte: 201 3.'1 0.04 Teljesílés kelte: 20,] 3.,10.1 6 Fizetési mód: Postai számlabeíizetési megbízás A sZolgálíatás megnevezése: Villamosenergia-szolgállalás AFA(%) TéteL§gry!"r9""___ Nettó álék (Ft) ,l3.872 Energiadíj összesen: Bendszerhasznála|i díFk összes€n: pénzeszközök összesen: Számla ossz€sen: 9.863 1,015 27 AHK- l+. ÁFA Bruttó érték (Ft) 3,745 2.663 0 Fizetendő összesen: 17,617 12,526 1.015 31.158 AnVilvánbrbsszerinli íolvószámlaeovenleoeaszámlakibocsaHsátköVelöen: Számlában elszámolt ío'gyaszlás t4 órá{: 695 kwh TáiékozlalÓ adatok: Következő }eoívasás várható időpntp: n14,01,12 AHK: aű hatályán kívüli - .45.226Fl 2011.a1.27 között A rezsidíj csökkentésére vonatkozó kormányhalározaleredményeképpen azÖn megtakarítása - ébben az elsámolási időszakban: 3.495 Ft - 201 3. január 1-je óta: 22.223 Fl l EL____ LllUlV P c4 (Ezen összegek Fs_Á4,. 131007 00 20c503 033€29 00,éFspl: c000097353page 1 13 postai számlabefizetési osszEG ***31 §$*** 1 az Ön számláfriból már előzetesen levonásra kerültek.) sheetj 57 bízásMe9bízó/Beíizető 58*** közleménye: 80001 4220793 1 22ao525703 *Harmincegyezer- *Harmincegyezer- egyszázötvennyolc* egyszáZÖtvennyolc* Számla esedékessége: 20,13.10.16 A me9bízás (bef;letés] jogcinre: 8aoo14220793 2200525703 2013.10.16 1l , Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) g800o1 42207 9322005257 o:.j7a I Megbízó (Beíizető) neve, címe: Megbízó (Befizetó) neve, címe: simoníalvi László Simoníalvi LászIó Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7, em Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép, 7. em 1 ,A 195 1 számlatulajdonos 1 szám]aszáma, ü9yíélkódja és neve: 370001 6 -a2287a16 <36> <98000 ELMÚ Nyrt. BUdapest 00535,] 4800001 01 0 1 046001 8 7859 5200 211 005351 51 195 a hátoldalon. 1 42207 9322005257 o37> <000031158> <3,1> <51> <63> <005351 4800001 01 01 04ó001 8> <78595200> <211> <51> (éljül ezt i me7őt szabadon hagyri, ide ne ííjonés ne bé]yegezzenL Kós2ön]ük, l Azono§ító§zám I
  2. 2. Számla sorszám a: 8OOO 1 Fogyasztási hely: 42207 93 221 [000000200503l |4] oldalszám: 87309 2 l4 szÁMLARÉszuetező Árszabás: ESZ "A1" Lakosság Mérésipontazonosító: Mérő gyártási "A1 ": Elosztói lnduló mérőállás Elszámolt időszak Mért jellemző száma 9901803847 24órás engedélyes: Mértékadó éves íogyasztás HU000210F1 1-s00000000000008534€'16 Záró mérőállás LM "?Iíu"ó*" Becs 201 3,07.02-201 3.08.01 990 1 szorzó 8.336 Mennyis{7 (kWh) 695 695 uiolsó elszámolt mérőállás dátuma utolsó elszámolt mérőállás 2a13.o1 .23 Mért jellemző 803847 "A1 ": 695 695 Fogyasztási egyenleg 24 órás: Mérő gyártási száma ELMU Hálózati Kít (kWh): 14,893 24 órás W"=."" ::l Lakossági "r"" ESZ "A1 " kedv. árszabás dí}a ESZ Lakossági "A1" normál árszabás dí}a 112 583 27 201 3.07,02-201 3.08.0] 201 3,07,02-201 3.08.01 kwh kwh 18,9200 Ftkwh 2.119 20,1600 FükWh 1 Energiadíj összesen Energiaalapú rendszerhasználati díj "A] " 20,1 3.07.02-20 1 3,08,0,] Elosztói alapdí,i "A1 " 201 3.o7.02-201 3,08.01 Díjelemek soronkénli ósszegzéséből adódó kerekílés 695 27 27 1 kWh db 13,9850 Ftkwh 144,0000 Fl]dblhó 9.720 144 -] Rendszerhasználati díjak összesen 9.863 Szénipari szerkezetálalakítási támogalás Kedvezményes árú villamos energia ellálás támogatás Kapcsolt lermelésszerkezet átalakítás pénzeszközök 20,1 3.07.02-20 1 3.08.0 1 AHK" 695 kWh 0,0800 FükWh 56 49 201 3.07,02_201 3.08.01 695 kWh 201 3,07,02_201 3,08.01 összesen AHK- 0,0700 Ftkwh AHK- 695 kWh 1 910 ,3100 Ft/kwh AHK* 1 Nettó számlaálék összesen aEL ,015 24.750 Táiékoztató adatok: A szám la kózvetített szolg álíaást tartalmaz Leolvasás módja (LM): Leolleolvasás elosztói engedélyes által; Becs-becsülí; Dikt-íogyasztó AHK: adó hatáIyán kívüli A következő részszámla mennyisége: 24 órás,- 695 kwh _c4 FS A4 131007 00,200503_c33829 00,ahspl| 0000097353page| 114sheet áItaI diktált; EILebsztói ellenőrzés 57 A Postai számlabeíizetési megbízás szolgáltatás részIetes igénybevételife|téteIeit a szoIgáltató helyeken rendeIkezésre ál|ó, a Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei a Postai számlabefizetési megbízás szolgáltatás igénybevételéhez elnevezésű dokumentum tartalmazza, meIy a http://www,posta.hu honIapon is olvasható. Magyar Posta a pénzforgalmi szolgáltatásait /20 Tud Tájékoaató a Postai szám Iabeíizetési megbízás használatához A 1.753 13.872 a A feIadó (meghatalmazottja) íelszólalt: év _hó pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzéséról és megakadáiyozásáró| szó|ó hazai és európai közösségi jogszabá|yoknak megíele|ően nyújtja. E jogszabályokbó| kötelezettségeket a Posta külön h]rdetményben, il|etve az Á|talános Szerződési Fe|téte|eiben teszi közzé, származó A Postai számlabefizetési megbízást kérjük óvni a sérülésektő|, 9yűrődéstól és szennyeződéstő|. A bizonylat kizáró|ag a perforáció mentén hajtható össze. I Javított, sérü|t, szakadt vagy szennyeződött Postai szám|abeíizetési megbízást a Posta nem Íogad el, Postás dolgozó aláírása KÖSZÖNJÜK EGYÜnMŰKÖDÉSÉT üe*hq, Magyar Posta Zrt, Nyomda 1097 Budapest, Gyáli út 3]. Telefon] 3471-800 Faxl 3471-810 _nap
  3. 3. ELMU Számla sorszáma: 80001 4220793 Fogyasziási hely: 221 87 3o9 [000000200503] [4] oldalszám: 3/4 Az energia auditot, energetikai szolgáltalás|végző szervezetek elérhetősége és a lakosságiügyíelek átlagíogyasztása a következő internetes honlapon található: www.elmu.hu 1lsztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a villamos energiáról szóló 2Q07. évi L)(XXV|. Törvény (a továbbiakban: VET) 3.§ 7. pontjában meghalározott egyelemes szolgáltatás kerelében vételező, a VET 3. § 42. pontiában meghaérozott lakossági íogyasztó részére,az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a 2012. december 31-ét kövelő időszakban igénybe vett villamos energiáért íizetendő összeg nem haladhatja meg a2o|z.december 1-jén alkalmazott díjak alapián azonos energia mennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos árszabás mellett) szán] ított összeg 909i,-át. c4 Fs A4 131007_00_200503_033829 00,alp spl: 0000097353 page| 1 1 5 sheet 58

×