ELMU

1. sz.
nÉszszÁrum

VILLAMoSENERGlA-KEREsKEDELMl

Budapesli Elektromos Művek Nyrt
1 1

Oldalszám: 1/4

32 Budapest Vá...
Számla sorszáma: 8ooo1 422Q7 45

Fogyasztási hely:

221 87

3o9

[000000200503l [4] oldalszám,, 2/4

SZAMLARESZLETEZO
fusz...
ELMU
Számla sorszáma: 8ooo 1 422o7 45

Fogyasztási hely:

22

1

87309

[000000200503] [4] oldalszám: 3/4

Az energia audi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elmű túlszámlázás 1

214
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
214
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elmű túlszámlázás 1

  1. 1. ELMU 1. sz. nÉszszÁrum VILLAMoSENERGlA-KEREsKEDELMl Budapesli Elektromos Művek Nyrt 1 1 Oldalszám: 1/4 32 Budapest Váciú172-74, Adószáma: 68033-2-44 Számlakieovenlítési bankszámlaszám: 1 ,1,sz, 07 lllll l il l l llull l llll ll ll 137000,]6-02287016 20O5a3/4124 2013 10,16 lll Elérhetőségeink: ELMU-EMASZ Ugyíélszolgálati Kít. lnternet: wvw.elmu,hu Hibabejelentés: 06 40/38-39-40 Mérőállás bejelentés vezetékes számról: 06 80/202-938 Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 2oBono 938-38-38 Ügyíélszolgálat: 06 40/38-38-38 Mobil: 06 2OBaftO 978-561,1 Levelezési cím: 1300 Budapesi 3., Pí, 151 simoníalvi László Budapest XlX. . Pí.64 1 eredeti példány Számlázási rendszer SAP,Ft3 363 Vevő(Fizető) azonosító: 22O0S257O3 Vevő (Fizető) neve: Simoníalvi László Vevő (Fizető) címe: 1 195 Budapest XlX., Jáhn Ferenc utca 3 20ép.7.em Felhasználó azorrosító száma: 2218T3@ Felhasználó neve: simonlalvi László Felhasználó címe: 1 195 Budapest XlX., Jáhn Ferenc utca 3 20 ép.7,em Elszámolt időszak: 201 3.01.24-2013.03,01 Fizetendő összeg (Ft): 31.486 Fizetési határidő: 2O1 3.10.16 Felhasználási hely 25 1.em4 címe: 1056 Budapest V., Belgrád rakpart Szerződéses íolyószámla: 2200525703 Számla sorszáma: 8OQO1 42207 45 Számla kelte: 201 3.1 0.04 Teliesítéskelte: 201 3.10.,16 Fizetési mód : Postai számlabefizetési meg b ízás A szolgáltalás megnevezése: ViIlamosenergia-szolgáltatás A összesítőie (Ft) Árn(y.) Tétel meqnevezése 13,845 10.007 1.015 Energiaciíj összesen: Rendszerhasználali díiak összesen pénzeszközök összesen: ÁFA Bruttó érték(Ft) Jo 2,702 0 17,583 12-709 1.015 Nettó érték (Ft) AHK" ó,/ szamla osszesen: 1ao Fizeiendő összeget nöVekj leielek-: (Ft): 31.€6 Fizetendő összesen: A nvilvánbrtás szerinli íolvószámla eovenleoe a számla kibocsátasát Számlában elszámolt íógyas ztás Í4 óráJ: 695 kwh követöen: ,200,986 Ft IájékBzlaótdarok. *: Az összeg részletezése a szárnh végéníelünt€tett iníormációs blokkban hlálható. Következő leolvasas várható időpontF: n14.01.12 - 2014.01.27 kózótt AHK: adó hatályán kívúli A rezsidíjcsökkentésére vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen azÖn megtal€rítása - ebben az el§zámolási időszakban: 3.510 Ft - 201 3. január 1-je óta: 4.754 l EL c4 __-__LHUM__P Fl FS A4 {Ezen 131007._00100503 össz€ek 033829_00.aípspl:00c0097353pag€: az Ön számlájáh5l már előzetesen levonásra kerültek.) 93sh€€t47 Mé9bízó/Beíizető közleményé| összec ***31 486*** ***3,| {$$*** Z1ZZ:,:Z:Z:- *Harmincegyezer- négyszáznyolcvanhat* 1 Számla esedékessége: 201 *Harmincegyezer- 6 négyszáznyolcvanhat* Postai érvónyesités he ye 3.1 0.1 A nre9bizá9 (betiZetes) jor]cime: / / / / 8ooo1 42207 45 22005257a3 ll 20 1 3.1 0.1 6 1- Megbízöazonosító | (Bef izetőazonosító) orr,oorr*orr1 ,uooo, orro, I Me9bízó (Beíizető) neve, címe: Me9bízó (Befizetó) neve, címe: simoníalvi László simoníalvi László Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7, em Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7. em 1 Szam A számlatulajdonos 1 Budapest 195 37000,1 ElMÚ számIaszáma, ügyíélkódja és neve 6 -02287016 00535 1 480000 1 0,1 01 1 ügvfe,kód,a: _0,0_53_5_148o000lo10a04600l& 3 lon 195 i __!§!e!e.v|§!{!iNo|v9§4,9Lx!9jé!_ort_a! <36> <980001 42207 4522a05257 o37> <000031 486> <31> ruyrt Budapest _ atl aidotlos 046001 8 78595154 211 51 <51> <78595154> <211> <51> <72> <005351 4800001 Kei]űk ezt é merót szabadon 0,1 01 04ó001 hagyn, de ne írjo. és ne béyegezzen Koszön]ük 8> l Azono§ítószám l
  2. 2. Számla sorszáma: 8ooo1 422Q7 45 Fogyasztási hely: 221 87 3o9 [000000200503l [4] oldalszám,, 2/4 SZAMLARESZLETEZO fuszabás: ESZ'A1' Lakosság Mérésipontazonosíló: "A1 ": HU000210F1 -1-s00000000000008534616 Mérő gyárlási §zama Elszámolt időszak Méri iellemző 9901803847 24órás 201 3,0,1,24-20 1 Elosztói lnduló mérőállás 990 1 §zorzó Mennyiség (kvvh) 695 695 695 695 utolsó elszámolt utolsó elszámolt 24 órás máőállás 14.893 2Q13.o1 .23 Fogyasztási időszak "A1 " kedv. árszabás díia "A1 " normál árszabás díja "A] ": 8,336 rnérőállás dátuma Tétel megnevezése ESZ Lakossági ESZ Lakossági ELMŰ HáóZati Kít (kWh): *?IÍu"n',*" Becs 3.03.0,1 Mérl Pllemző B03847 LM Záró mérőállás Fogyasztási egyenleg 24 órás: Mérő gyárlási száma engedélyes: Mértékadó éV€s íogyasztás 20 1 3.0 1 20 1 3.0 1 AFA e/o) Mennyiség 27 27 .24-201 3.o3.o1 .24-201 3.o3.o1 134 561 Nettó Nettó érték egysé!]ár (Fl) Mértékegys{7 18,9200 Ft&Wh 20,1600 FfukWh kWh kWh l.coc 11.310 Energiadí| összesen 13.8lt5 Energiaalapú rendszerhaszná|ati dí| "A1 " 20,1 3.0 1 .24-201 3.o3.o1 Elosziói alapdíj "A1 " 201 3.01 .24-201 3.o3.a1 Díjelemek soronkénli összegzéséből adódó kerekítés 695 27 1 kWh db 9.720 2B8 13,9850 Ft4(Wh ,1 44,0000 FVdb/hó ,1 Rendszerhasználati díjak összesen 10.007 ellátás támogatás Kapcsolt termelésszerkezet átalakítás pénzeszközök 3.o3.o1 AHK- 695 kWh 0,1900 Flikwh 201 3.0,],24_201 3,03.01 AHKt 695 kWh 0,0700 FükWh 49 201 3.01 .24_201 3,03,01 Szén ipari szerkezetátalakítási támogatás Kedvezményes árú villamos energia AHK- 695 kWh 1,2000 Ftikwh 834 20 1 3,0 1 .24-20 összesen 1 132 AHK* 1 Nettó számlaérték összesen Táiékoztató adatok: A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz Leolvasás módja (LM): Leo|-eolvasás elosztói engedélyes álta!; Becs-becsüft; Dikt-fogyasztó AHK: adó hatáIyán kívüIi A kövelkező részszámla mennyisége: 24 órás:695 kwh áItaI diktált; l EL__LHUlV 47 P c4_Fs,Á4_131007_00_200503 033€29 co,ab spl: c000097353 page; 94 sh€et ElLelosztói ellenőrzés Tud Tájékoztató a Postai számIabeíizetési megbízás használatához A Postal számIabefizetési megbízás szoIgá|tatás részletes igénybevéteIi íe|téteIeit a szolgá|tató helyeken rendeIkezésre ál|ó, a Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei a Postai számlabefizetési megbízás szolgáltatás igénybevételéhez e|nevezésű dokumentum tartalmazza, mely a http://www.posta,hu honlapon is olvasható. A Magyar Posta a pénzforgalmi szolgá|tatásait a pénzmosás és a terrorizmus Íinanszírozása megelőzéséről és /20 A feladó (meghatalmazottja) íelszólalt: év _hó megakadá|yozásáró| szó|ó hazai és európai közösségi jogszabályoknak megíeIe|ően nyújtja, E jogszabélyokból származó kötelezettségeket a Posta külón hirdetményben, il|etve az Á|talános Szerződési Fe|tételeiben teszi közzé. A Postai számIabefizetési megbízást kérjük óvni a sérülósektől, gyűrődéstő| és szennyeződéstől. A bizonylat kizárólag a perforáció mentén hajtható össze. 4. .015 24,867 Javítoit, sérü|t, szakadt vagy szennyeződótt Postai számiabeíizetési megbízást a Posta nem íogad e| Postás dolgozó a|áírása KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT ü?§chet Nyomda Magyar Posta Zrt. 1097 Budapest, Gyá]] út 31. Te efon: 3471-800 Fax] 3471-810 _nap
  3. 3. ELMU Számla sorszáma: 8ooo 1 422o7 45 Fogyasztási hely: 22 1 87309 [000000200503] [4] oldalszám: 3/4 Az energia auditot, energetikai szolgáltatáslvégző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyíelek á{agíogyasztása a köveü<ező inlernetes honlapon található: www.elmu,hu Fizetendó összeget növelő télelek összegének részletezése: Felszólítási költség (Ft): 1tszteli Ugyíelünk! Tájékoztatjuk, hogy a villamos energiáról szóló 2QO7, évi L)fiXVl. Törvény (a továbbiakban: VET) 3.§ 7. pontjában meghalározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a VET 3. § 42, pontjában meghatározoit lakossági íogyaszió részére, az egyetemes szolgáltató á|tal kibocsátott számlában a2012. december 31-ét követő időszakban igénybe vett villamos energiáért íizelendő összeg nem haladhat}a meg a 2012.december 1-jén alkalmazott dí,|ak alapján azonos energia mennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos árszabás mellett) számított összeg 90"/"-át. l EL LHUil_P_c4*FS_A4 ,131oo7 ooloo503 033829 00,aípsp|| o0ooo973spa§€| 95sheet 48

×