• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Pencemaran alam sekitar
 

Pencemaran alam sekitar

on

 • 5,984 views

please take a look~

please take a look~

Statistics

Views

Total Views
5,984
Views on SlideShare
5,984
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
148
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Pencemaran alam sekitar Pencemaran alam sekitar Presentation Transcript

  • PencemaranAlamSekitar
   Disediakanoleh:
   • Leo Kan
   • Jess Heng
   • Erica Low
   • Myona Hong
   • Cheah Wan Fen
   • Siew Wei Fong
   • Tong Choi Fong
   • Wong Lai Yee
   • Joana Lim
   • Loh Mei Zi
  • PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR
   Pencemarandisebabkanoleh 2 faktor, iaitu:
   Faktorsemulajadi
   Faktormanusia
  • FAKTOR PENCEMARAN SEMULA JADI
   Bencanaalam
   Letusangunungberapi
   Dilanda rebut taufan
   Gempabumi
  • FAKTOR PENCEMARAN OLEH MANUSIA
   Secarasengajaatautidaksengaja.
   Antarapencemarannyaialah:
   Pencemaranudara
   Pencemaran air
   Pencemarantanah
   Pencemaranbunyidansebagainya
  • Punca-puncapencemaran
   Kenderaan
   Stesenjanakuasa
   Pembakaranbahanapiindustri
   Pemprosesanindustri
   Pembakaranterbuka
   Pertumbuhanaktivitiperindustriandanpembangunan
   Pengangkutanbermotor
  • Pencemaran Air
   Air merupakansalahsatukeperluanasasmanusia. Namun, air semakinharisemakintercemar. Pencemaraninidikaitkandenganlarutanpelbagaibahankimiatoksikdanbahanbuangan. Pelarut-pelarutinisenangmencemarkan air dansumber air kita. Kini, banyakpunca air kitatercemarsehinggadidapatibahawajikatiadasebaranglangkahdiambiliamungkinmemudaratkankehidupanmanusia.
  • Punca
   bahan buangan domestik
   Pengurusan air yang tidak cekap
   Pertanian
   Bahan-bahan buangan radioaktif dan ujian-ujian bom dan nuklear di laut-laut
   industri perlombongan
   Penerokaan
  • Kesan
   hidupan akuatik akan pupus
   tersumbat – banjir
   tidak boleh diminum
   menjejaskan keindahan persekitaran
  • Langkah-langkah mengatasi
   membinakilang-kilangjauhdarikawasanperumahan 
   mengawalaktivitipembinaan , perlombongandanpembalakan 
   menyedarkanorangramaisupayamenjagakebersihanalamsekitar 
   menjalankanproseskitarsemulabahan-bahanbuangan. 
  • Menyediakantangkitakunganbawahtanah yang dirawat.
   Menambahbilangan tong sampahdipusatpengumpulansampah.
   Pemasanganperangkapsampah.
   Kempenkesedaranmelaluiiklan TV.
  • menjalankanproseskitarsemulabahan-bahanbuangan.
   Menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat.
   Menambah bilangan tong sampah di pusat pengumpulan sampah.
   Pemasangan perangkap sampah.
   Penyelenggaraan sistem perparitan berkala.
   Kempen kesedaran melalui iklan TV.
  • Pencemaran Tanah
   Pencemarantanahbermaksudperbuatan yang berlakukepadasesuatukawasansehinggaterjadinyapertukaranwarna,kesuburandanhakisan.Pencemaraninidisebabkanolehbahanbuangansamaadaberbentuk air ataupepejal.Bahanpencemar pula terdiridaripadapencemarorganik,kimiaataufizik.
  • Punca
   Pencemarantanahadalahdisebabkanolehperbuatanpelbagaiaktivitidaneksperimenmanusia. Antaranyaialah:
   Pembukaantanahbaru
   Penggunaanracun
   Sisatoksik
  • Kesan
   Hakisantanah
   Membunuhhaiwandibawahtanah
   Menjejaskankesihatan
  • Langkah-langkahMengatasi
   mengharamkanpembakaransampah-sarapdikawasanterbuka.
   menguatkuasakanundang-undanguntukmengawalpembebasan gas-gas beracundarikilang-kilangdankenderaan.
   membinakilang-kilangjauhdarikawasanperumahan.
   mengawalaktivitipembinaan , perlombongandanpembalakan.
   menjalankanproseskitarsemulabahan-bahanbuangan.
  • Pencemaranbunyi
   Pencemaranbunyi bolehdidefinisikansebagaibunyibising yang keterlaluanatau yang menganggukan.
  • Puncapencemaranbunyi
   Pembangunan industri
   • Bunyi yang dikeluarkan dari kilang-kilang seperti jentera,mesin kilang serta pemprosesan dan pembuatan material boleh menggangu ketenteraman masyarakat setampat yang berhampiran kilang tersebut.
   Kawasan Petempatan
   • Bunyi yang dikeluarkan apabila cerucuk-cerucuk besi (Jack Hammer) di tanam dalam tanah akibat pembinaan bangunan tinggi.Ini boleh merosakkan suasana masyarakat di kawasan tersebut.
   Kenderaan
   • Masyarakatmemasang radio dantelevisyendengan volume yang kuat.
   Kuari
   • Pemecahanbatu-batumengakibatkanpenghasilanbunyi yang kuatmenyebabkanpencemaranbunyi. Contohnya, aktivitimemotongbesi.
  • Langkahmengatasipencemaranbunyi
   PenggunaanTeknologi
   penggunaanhalanganbunyi, menghadkankelajuankenderaan, menukarteksturpermukaanjalanraya, menghadkanberatkenderaan,mengunakankawalantrafik agar tidakmengalamitekananbrekdanpecutanbagikenderaan.
   Selainitu,pelaksanaan model computer bagibuyijalan,mampumenanganitopografidanoperasitrafiksertapenguranganhipotesistempatan.Kospembinaanpenguranganbinaadalahsederhanatertaklukpadapenyelesaianpadatahapperancanganprojeklaluanjalan.
   Pengeluaranbunyidarikapalterbangdenganmenghasilkanenjin jet yang lebihsenyap yang dilakukanpada 1970-an dan 1980-an.Strategi inimembawapenguranganterhad.
  • Pendidikan
   Pendidikanalamsekitarmuladiperkenalkansecara formal padaperingkatrendahmelaluiKurikulumbersepadusekolahrendah KBSR dalammatapelajaranalamdanmanusia.
   Melaluipendidikanmemberikesedaransertamembentuksikappositifterhadapalamsekiarterutamanyadariperingkatrendahlagi.Melaluipendidikanmerekadapatmengetahuipencemaralamdarisegikesan-kesan negative terhadapalamsekitardanmanusia.
   .Masyarakatjugamengetahuimengenaialamsekitarmelaluipenyiaran media sertakempen
   Tanggungjawabbersama
      Kerajaanpatutlahmemainkanperanansepertimengetatundang-undanguntukmelindungialamsekitar.Rondaanolehpegawaialamsekitarperludiperbanyakkan. Pengusahakilangharuslahmendapatkannasihatmengenaialamsekitarsebelummemulakanoperasi.Selainitu,penggunaperlumementaupersekitaransekiranyaterdapatpihaktidakbertanggungjawabterhadapalamsekitarperlusegeramembuataduan agar pencemaranbunyidiatasi.
  • Pendedahan media massa
    Penyiaranisu-isuberkaitanalamsekitarsupayamasyarakatpekadanberhati- hatiuntukmelindungialamsekitardaripadatercemar.Pihak media turutmenyiarkanisu-isuterkinidiakhbardanmajalahuntukmeningkatkanpengetahuanmasyarakat
   Pameran,pertandingandankempenalamsekitar
      Pameranperlulahdiadakansecaraberkaladisetiapkawasantertentudenganmengedarrisalahtentengpuncadankesanpencemaranbunyiterhadapalamsekitarsertamanusia. Selainitu, kerajaanperlulahmempamerkanslaid-slaidberkaitanpencemaranbunyi agar dapatmenyedarkanmasyarakatsertamengajarmasyarakatmelindungialamsekitar.Mengadakanpertandingankuiztentangpencemaranuntukmeningkatkanpengetahuanmasyarakatmengenaialamsekitarterutamanyadiperingkatsekolah. 
  • Kesan-kesanpencemaranbunyi
   KesankepadaPersekitarandanHaiwan
   • Ekosistemdiganggukan
   KesankepadaManusia
   -Menjadipekak
   • Masalahpsikologi
   • Wujudpelbagaipenyakit
  • CABARAN
   KESEDARAN DAN PENERIMAAN UMUM
   • masihadagolongan yang tidakbertanggungjawabterusmelakukankegiatan yang mencemarkanalamsekitardanmelanggarperaturanalamsekitar
   • tidakmempunyaikesedaran yang menyeluruhtentangpemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar.
  • KELEMAHANSISTEM PENDIDIKAN NEGARA
   • gagalmenanamkansifat-sifatsivikdanterpujisertatentanghal-halalamsekitarkepadamasyarakatdangolonganpelajar
   • pendidikanalamsekitartidakdiajarsebagaimatapelajaran yang berasingandandimuatkandalammatapelajaran lain
  • KELEMAHAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG
   • kekuranganpengawaipenguatkuasa yang berpengalaman
   • ketiadaanpengawaipenguatkuasa yang mencukupidankesusahandalammenyediakanlaporan yang lengkapsebelumsesuatutindakandapatdiambil
  • MASALAH KETEGASAN DAN PELAKSANAAN
   • pengurusanalamsekitardi Malaysia masihdikritikmasyarakatantarabangsa
   • denda dan undang-undang yang ada masihbelummampumembendungpencemaran
  • KESIMPULAN
   • selagimindamasyarakattidakberubah, selagiitumasalahakanwujud
   • berusahauntukmembinasatubumidankehidupan yang lebihberkualiti , bersih , segardancantikdenganbermulamenghargaidanmemuliharaalamsekitar