ALUMNAT, PROFESSORAT I FAMÍLIES
Nombre d’alumnes i ràtios El centre acull durant el curs 2008 – 2009 344 alumnes que es reparteixen de la següent manera: ...
Mesures per a l’acolliment de l’alumnat nouvingut a l’escola El centre disposa d’un Pla d’Acollida i d’un Protocol d’Atenc...
<ul><li>Els objectius finals que es reflecteixen en el pla d’acollida són: </li></ul><ul><li>- Assumir com a centre els ca...
Fases: Avaluació inicial Serà imprescindible realitzar una avaluació i observació inicial per tal de conèixer el nivell de...
Fases: Preparació Sempre que es pugui, s’anticiparà l’entrada de l’alumne als companys, fomentant actituds d’interés per c...
Fases: Presentació Es podran organitzar activitats senzilles de dinàmica de grups i jocs que permetin incorporar des del p...
Fases: Horaris L’equip de professors de nivell elaborarà l’horari de l’alumne on constin les hores de treball individualit...
Fases: Organització i funcionament de la classe El tutor plantejarà estratègies que comportin la col·laboració de tots els...
Mesures per atendre les necessitats educatives especials de l’alumnat El Col·legi St. Francesc d’Assís compta amb un Pla d...
L’escola compta amb una jornada sencera de suport per Educació Infantil, una jornada i mitja de PT per atendre l’alumnat m...
Estructura organitzativa EQUIP DIRECTIU L’Equip directiu és l’òrgan ordinari de gestió del centre, i té com a missió espe...
CONSELL ESCOLAR DE CENTRE   El consell escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la Comunitat Educativa, i ...
TUTORIES El Tutor/a de curs és el/la mestre/a responsable de vetllar per l’aplicació del Projecte Curricular en l’acció d...
L’Orientador Escolar: És el responsable d’impulsar l’acció tutorial i coordinar l’orientació escolar dels alumnes. El Coo...
Especialista/es en Pedagogia Terapèutica (PT): Són mestres assignats al centre per la Conselleria d’Educació en funció de...
Departament d’orientació: El departament d’orientació treballa acompanyant els alumnes i els seus educadors en la constru...
TITULAR COORDINADOR QUALITAT GRUP COORD. DE QUALITAT SECRETARI CAP D’ESTUDIS RESPONSABLE DE FORMACIÓ P.N.D. J. D. D’A.M.P....
Participació de les famílies  La Junta Directiva de l'AMPA del Col·legi Sant Francesc d'Assís du a terme, des de fa ja mo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Punt 3

1,030 views
949 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,030
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Punt 3

 1. 1. ALUMNAT, PROFESSORAT I FAMÍLIES
 2. 2. Nombre d’alumnes i ràtios El centre acull durant el curs 2008 – 2009 344 alumnes que es reparteixen de la següent manera: 24 4t 18 3r 31 2n 28 1r Educació Secundària Obligatòria 19 6è B 17 6è A 28 5è 16 4t 25 3r 18 2n 24 1r Educació Primària 26 P5 18 P4 15 P3 19 P2 18 P1 Educació Infantil NUM. D’ALUMNES CURS
 3. 3. Mesures per a l’acolliment de l’alumnat nouvingut a l’escola El centre disposa d’un Pla d’Acollida i d’un Protocol d’Atenció als alumnes nouvinguts que encara està en procés d’elaboració. El Pla d’Acollida es posa en pràctica sempre que es tracta d’un primer contacte entre les famílies i el centre. L’acollida i la integració escolar de tot l’alumnat, amb independència de l’origen, és una de les primeres responsabilitats del centre educatiu i de tots els professionals que hi treballen. Aquesta immersió i acolliment és considerada com un dels objectius més importants del PEC, de l’Equip Directiu i de tot el professorat del centre.
 4. 4. <ul><li>Els objectius finals que es reflecteixen en el pla d’acollida són: </li></ul><ul><li>- Assumir com a centre els canvis que comporta la interacció cultural amb alumnes procedents d’altres països. </li></ul><ul><li>- Aconseguir que l’alumne nou comprengui el funcionament del centre, i s’hi adapti juntament amb els companys i professors. </li></ul><ul><li>El pla d’acollida i d’integració ha d’incloure: </li></ul><ul><li>Un Protocol d’actuació amb tot l’alumnat de nou ingrés al centre. </li></ul><ul><li>Les mesures específiques per atendre les necessitats comunicatives de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Les estratègies organitzatives i metodològiques per a l’atenció a la diversitat. </li></ul><ul><li>El foment entre tot l’alumnat del coneixement i respecte envers la diversitat cultural i lingüística. </li></ul><ul><li>La sensibilització de tota la comunitat escolar per a l’educació intercultural. </li></ul><ul><li>Les mesures per garantir la igualtat d’oportunitats. </li></ul><ul><li>Els criteris d’avaluació de les mesures d’acollida i d’integració. </li></ul>
 5. 5. Fases: Avaluació inicial Serà imprescindible realitzar una avaluació i observació inicial per tal de conèixer el nivell de l’alumne en totes les àrees, especialment les instrumentals, i el seu nivell de llengua oral i escrita per poder planificar el seu itinerari escolar. Aquesta avaluació podrà fer-la el/la tutor/a o l’equip d’orientació, amb la col·laboració del professorat d’àrea.
 6. 6. Fases: Preparació Sempre que es pugui, s’anticiparà l’entrada de l’alumne als companys, fomentant actituds d’interés per conèixer aspectes del seu país i de la seva cultura mitjançant activitats que els ajudin a valorar-la. El fet que la decoració de l’aula incorpori un tipus d’ambientació acollidora facilitarà l’adjunció de rutines escolars i aprenentatges força bàsics (rètols, fotografies, murals amb molta imatge...).
 7. 7. Fases: Presentació Es podran organitzar activitats senzilles de dinàmica de grups i jocs que permetin incorporar des del primer moment les estructures comunicatives pròpies de la presentació a l’alumne nou. Es podrà consultar una mostra d’activitats, bibliografies, recursos didàctics per dur a terme algun tipus d’activitat que faciliti la presentació i l’acció tutorial. (Carpeta de l’Equip d’Orientació). S’organitzaran activitats inicials d’aprenentatge en les quals es pugui preveure la participació del nou alumne.
 8. 8. Fases: Horaris L’equip de professors de nivell elaborarà l’horari de l’alumne on constin les hores de treball individualitzat, on les fa, amb qui i les estones que romandrà amb el grup classe.
 9. 9. Fases: Organització i funcionament de la classe El tutor plantejarà estratègies que comportin la col·laboració de tots els alumnes en les noves situacions que puguin sorgir dins l’aula. Aquestes estratègies repercutiran positivament en la relació que s’estableix entre tots els alumnes, atès que són enriquidores per a la vida del grup. Per exemple, organitzar un petit grup d’alumnes que durant un període curt de temps i de manera rotativa assumeixi responsabilitats concretes. També es poden planificar activitats per a donar a conèixer la seva cultura al grup classe. No és només el tutor el responsable de la integració dels alumnes nouvinguts, tot l’equip docent ha de partir d’algunes estratègies comunicatives respecte a l’alumnat que no ens entén.
 10. 10. Mesures per atendre les necessitats educatives especials de l’alumnat El Col·legi St. Francesc d’Assís compta amb un Pla d’Atenció a la Diversitat el·laborat pel Departament d’Orientació i que és revisat i actualitzat any rere any. En ell s’estableix com es duran a terme l’organització dels suports tenint en compte els alumnes ANEE però també aquells alumnes que, sense haver estat diagnosticats com a tals tinguin la necessitat de rebre un suport específic. En la derivació d’hores de reforç educatiu es donarà preferència en l’aspecte humà, als alumnes amb NEE i en relació a les àrees instrumentals: català i matemàtiques.
 11. 11. L’escola compta amb una jornada sencera de suport per Educació Infantil, una jornada i mitja de PT per atendre l’alumnat més necessitat a l’etapa d’Educació Primària i suports impartits pel professorat del cicle. A Secundària, aquest any compten amb 37 hores de suport repartides entre el Departament d’Orientació (dos alumnes) i el professorat de l’etapa. La jornada d’AD es distribueix a parts iguals entre els cicles de Primària i Secundària. En el Pla d’Atenció a la Diversitat s’estableix que aquesta ha d’estar contemplada i aplicada per cada un/a dels mestres a l’hora d’impartir les seves àrees.
 12. 12. Estructura organitzativa EQUIP DIRECTIU L’Equip directiu és l’òrgan ordinari de gestió del centre, i té com a missió específica corresponsabilitzar-se del funcionament ordinari i impulsar l’acció educativa global del centre. CLAUSTRE El claustre de centre és l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat del professorat que imparteix docència en el centre en totes les etapes.
 13. 13. CONSELL ESCOLAR DE CENTRE   El consell escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la Comunitat Educativa, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes I dels seus pares, del professorat, del personal d’administració i serveis i de la institució titular. El Consell Escolar es reunirà en sessió ordinària un cop cada trimestre durant els curs escolar. L’elecció dels membres del Consell es fa per dos anys, i el sector corresponent pot procedir a la reelecció dels membres cessants. Les vacants que es produeixen durant aquest període es cobriran amb els suplents designats a l’efecte en el moment de les eleccions.
 14. 14. TUTORIES El Tutor/a de curs és el/la mestre/a responsable de vetllar per l’aplicació del Projecte Curricular en l’acció docent i educativa adreçada a un grup d’alumnes, i té la missió d’atendre a la formació integral de cada un d’ells i seguir dia a dia el seu procés d’aprenentatge i maduració personal. El Tutor/a de curs és nomenat pel Director/a, prèvia consulta a l’Equip Directiu.
 15. 15. L’Orientador Escolar: És el responsable d’impulsar l’acció tutorial i coordinar l’orientació escolar dels alumnes. El Coordinador/a de Qualitat: És el membre del Grup Coordinador de Qualitat responsable del funcionament de l’esmentat grup Els/les Professors/es de suport: S’encarreguen de l’observació sistemàtica dins l’aula per tal d’identificar les necessitats educatives especials dels alumnes. A més han d’elaborar conjuntament les ACI’s i orientar els tutors en relació a les adaptacions metodològiques i organitzatives de l’aula, així com també els materials didàctics i recursos personals adequats. A més, han d’elaborar els materials específics pel procés d’ensenyament aprenentatge. La intervenció del Professor/a de suport estarà sempre vinculada al currículum escolar i podrà dur-se a terme de manera individual o en petit grup tant dins com fora de l’aula.
 16. 16. Especialista/es en Pedagogia Terapèutica (PT): Són mestres assignats al centre per la Conselleria d’Educació en funció del número d’alumnes amb nee i diagnosticats per l’equip psicopedagògic de l’administració. La seva funció és atendre, dins o fora, els alumnes amb nee , coordinar les activitats dels anee amb els tutors/es corresponents i participar de les reunions de cicle. Mestre/a d’Atenció a la Diversitat (AD): És un mestre/a assignat al centre per la Conselleria d’Educació en funció del número d’alumnes amb necessitats de compensació educativa.
 17. 17. Departament d’orientació: El departament d’orientació treballa acompanyant els alumnes i els seus educadors en la construcció d’una identitat personal capaç de compartir, conviure i créixer dintre la pluralitat. També actua directament amb pares i alumnes per assessorar-los, fer els diagnòstics i ajudar-los. Està obert a tot el professorat en les seves funcions d’assessorament, ajuda, planificació i preparació de material de suport per al tractament de la diversitat. Coordinador de cicle: És el professor/a que col·labora amb la direcció, l’orientació i coordinació de la tasca educativa de l’equip de professors de cicle. Ha de ser un professor que imparteixi docència en el cicle i, preferiblement amb destinació definida i horari complert al centre.
 18. 18. TITULAR COORDINADOR QUALITAT GRUP COORD. DE QUALITAT SECRETARI CAP D’ESTUDIS RESPONSABLE DE FORMACIÓ P.N.D. J. D. D’A.M.P.A JUNTA ECONÒMICA PROFESSORAT TUTORS/ES CLAUSTRE E.I.-E.P.-E.S.O. CONSELL ESCOLAR ALUMNAT EQUIP DIRECTIU DIRECCIÓ EI/EP DIRECCIÓ ESO D. ORIENTACIÓ EQUIP DIRECTIU Coordinadors C. EI C. 1r cicle EP C. 2n cicle EP C. 3r cicle EP C. ESO CDO ORGANIGRAMA
 19. 19. Participació de les famílies La Junta Directiva de l'AMPA del Col·legi Sant Francesc d'Assís du a terme, des de fa ja molts anys, l'Escola de Pares ; activitat que es realitza els divendres a vespre i que consisteix en una xerrada, conferència, taula rodona, etc., en les que hi participen especialistes en determinades temàtiques que puguin servir d'ajut als pares en l’educació dels seus fills. La Junta Directiva de l’AMPA ha pres l’acord d’atendre de forma personal i especial a les famílies nouvingudes. Una petita comissió de la mateixa directiva, acompanyats –en el seu cas- d’algun conegut de la família nouvinguda, es posaran en contacte amb ells per tal de donar-los a conèixer personal i directament, el funcionament i el dia a dia de l’escola quant a la participació dels pares i mares en la vida del centre: tallers, responsabilitats a l’AMPA, delegats de curs, festivitats, desada...

×