Uploaded on

giao trinh dien tu toan tap

giao trinh dien tu toan tap

More in: Education , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
580
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
34
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Master AutoCAD 2006. Get more skills for success !Copyright © 2006 Master 3D Network. All rights Reserved 1
 • 2. 2
 • 3. Lêi më ®Çu Lµm viÖc víi c¸c b¶n vÏ trªn m¸y tÝnh ngµy nay ®· trënªn quen thuéc vµ lµ ph−¬ng tiÖn hµng ngµy cña nh÷ngng−êi thiÕt kÕ. §èi víi nh÷ng ng−êi míi b¾t ®Çu häc vÏ trªnm¸y tÝnh vµ nh÷ng ng−êi ®· lµm quen víi phÇn mÒmAutoCAD ®Òu cã mong muèn häc ®−îc c¸c c¸ch vÏ ®¬ngi¶n bá bít mét sè thao t¸c thõa trong khi vÏ. HiÖn ®ang lµ sinh viªn n¨m thø 4 §¹i häc ë chuyªnnghµnh KiÕn Tróc víi kinh nghiÖm ®· häc hái tõ nh÷ngng−ßi thÇy, b¹n bÌ vµ s¸ch b¸o còng nh− kinh nghiÖm tùrót ra cho b¶n th©n trong khu«n khæ cuèn s¸ch nhá, chóngt«i muèn göi ®Õn cho c¸c b¹n nh÷ng kinh nghiÖm mµnh÷ng cuèn s¸ch cã mÆt trªn thÞ tr−êng Ýt ®Ò cËp ®Õn víihy väng nã nh− lµ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ. Khi viÕt cuèn s¸ch nµy chóng t«i còng rÊt mong c¸cb¹n h·y Ýt dùa dÉm vµo s¸ch vë, biÕt tù t×m tßi, tù m×nhcñng cè kiÕn thøc cña m×nh, ®õng häc mét c¸ch m¸y mãcmµ h·y chän mét c¸ch lµm trªn m¸y tÝnh mµ b¹n c¶m thÊyphï hîp nhÊt. Hy väng cuèn s¸ch nhá nµy sÏ gióp Ých cho c¸c b¹n. Thay mÆt nhãm biªn so¹n: Elpvn 3
 • 4. Mét vµi lêi khuyªn khi b¹n vÏ CAD: +§Ó thùc hiÖn nhanh c¸c b−íc vÏ CAD c¸c b¹n ph¶icè g¾ng tËp sö dông phÝm c¸ch(speak) thay v× phÝmEnter +Khi b¹n kÐo chuét tõ ph¶i qua tr¸i th× tÊt c¶ nh÷ng®èi t−îng mµ khung chän cña b¹n ®i qua sÏ ®−îc chän+Khi b¹n kÐo chuét tõ tr¸i qua ph¶i th× chØ cã nh÷ng®èi t−îng mµ tÊt c¶ c¸c ®−êng cña nã n»m trongkhung chän míi ®−îc chän vÝ dô: b¶n vÏ cña b¹n gåm ba ®èi t−îng a1: line (®o¹n th¼ng) a2: circle (h×nh trßn) a3: rectang (h×nh ch÷ nhËt) +NÕu khung chän cña b¹n tõ M1 ®Õn M2 (tõ tr¸isang ph¶i): 4
 • 5. Th× chØ ®èi t−îng a1(line)vµ a2(circle) ®−îc chän +NÕu khung chän cña b¹n tõ M1` ®Õn M2` (tõ ph¶isang tr¸i): 5
 • 6. Th× tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng mµ khung chän ®i qua ®Òu®−îc chän +Khi nhËp sè liÖu th× b¹n nªn nhËp tõ c¸c phÝmsè n»m phÝa ph¶i bµn phÝm +B¹n nªn sö dông lÖnh b¾t ®iÓm tù ®éng (phÝm F3<Osnap on>) + Sau khi ®¸nh lÖnh b¹n nhÊp phÝm c¸ch (speak)®Ó thùc hiÖn lÖnh Mét sè cuèn s¸ch nªn tham kh¶o: Cña TS: NguyÔn H÷u Léc AutoCAD 2000 AutoCAD 2004 Bµi tËp thiÕt kÕ m« h×nh ba chiÒu 2000 6
 • 7. Ch−¬ng I: Lµm quen víi autocadNéi dung ch−¬ng:1- Mét sè c¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é.2- C¸ch b¾t ®iÓm vµ nhËp mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm3- HiÖu chØnh mét sè chøc n¨ng trong AutoCAD4- Sö dông c¸c lÖnh F1,F2,…,F12 trªn bµn phÝm 7
 • 8. 1.1 - Mét sè c¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é.Víi AutoCAD b¹n cã 3 c¸ch ®Ó nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é: 1- C¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é tuyÖt ®èi: a,b MÆc ®Þnh trong AutoCAD lu«n cho ta mét hÖ to¹ ®éXOY cè ®Þnh. Khi ta nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é lµ (a,b) th×m¸y sÏ hiÓu lµ m×nh lÊy ®iÓm c¸ch gèc täa ®é däctheo trôc x mét ®o¹n b»ng a vµ theo trôc y mét ®o¹nb»ng b (H1). 8
 • 9. 2- C¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é t−¬ng ®èi: @a,b Khi sö dông lÖnh nµy m¸y sÏ chuyÓn tøc thêi gècto¹ ®é O tíi to¹ ®é ®iÓm b¹n võa sö dông lion tr−íc®ã. vÝ dô: NhËp gi¸ trÞ ®Ó vÏ h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh lµ a,bvíi to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ: a1,b1,®iÓm cuèi: a2,b2 th× nãt−ong ®−¬ng víi phÐp vÏ nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu: a1,b1vµ to¹ ®é t−¬ng ®èi cña ®iÓm cuèi so víi ®iÓm®Çu:@a,b (H2) 3- C¸ch “b¾t ®iÓm”: §¬n gi¶n vµ th−êng dïng 9
 • 10. §©y lµ ph−¬ng ph¸p sö dông nh÷ng ®iÓm cña c¸c®èi t−îng ®· cã trªn b¶n vÏ. VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) vu«ng gãcvíi mét ®o¹n th¼ng cã tr−íc. NhËp gi¸ trÞ ®Çu a1,b1 råi b¹n dÝ phÝm shift vµ nhÊpchuét ph¶i th× ngay lËp tøc b¹n cã mét b¶ng gåm c¸c®iÓm: (shift + chuét ph¶i) - Endpoint: §iÓm mót cña ®−êng.<PhÝm t¾t: E>; - Midpoint: Trung ®iÓm cña ®−êng<PhÝm t¾t: M>; - Intersection: Giao ®iÓm<PhÝm t¾t: I>; 10
 • 11. - Center: T©m vßng trßn.<PhÝm t¾t: C>; - Quadrant: §iÓm gãc 1/4.<PhÝm t¾t: Q>; - Tangent: TiÕp ®iÓm cña ®−êng th¼ng víi ®−êngtrßn. <PhÝm t¾t: G>; - Nearest: §iÓm thuéc ®−êng.<PhÝm t¾t: N>; - Perpendicular: §iÓm ch©n ®−êng vu«ng gãc.<PhÝm t¾t: P>; - Osnap settings …: B¶n chØnh söa mét vµi tÝnhn¨ng cña CADë ®©y ta cÇn vÏ vu«ng gãc nªn khi xuÊt hiÖn b¶ng b¾t®iÓm b¹n chØ chuét vµo dßng Perpendicular hoÆcnhËp phÝm t¾t P. 11
 • 12. Chó ý:- Khi sö dông lÖnh b¾t ®iÓm th× sau khi nhËp®iÓm cÇn b¾t th× b¹ ph¶i rª chuét tíi ®ãi t−îng cÇn b¾t®iÓm. -Trong tr−êng hîp b¹n nhËp nhÇm ®iÓm th× nªnnhËp l¹i ®iÓm cÇn b¾t ®óng hai lÇn. B¹n cã thÓ ®Æt mÆc ®Þnh c¸c ®iÓm cÇn b¾t th−êngdïng b»ng c¸ch: ngay tõ khi b¾t ®Çu vÏ b¹n dÝ phÝmshift vµ nhÊp chuét ph¶i råi vµo dßng - Osnap settings …: B¶n chØnh söa mét vµi tÝnhn¨ng cña CAD <PhÝm t¾t: OS> th× sÏ xuÊt hiÖn b¶ngDrafting settings: + B¶ng object snap: ®Æt mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm §¸nh dÊu (v) vµo kiÓu ®iÓm b¾t ®iÓm th−êngxuyªn ®−îc sö dông. 12
 • 13. (B¹n kh«ng nªn chän hÕt c¶ mµ chØ nªn chännh÷ng ®iÓm b¹n th−êng dïng nhÊt v× nÕu kh«ng khiZOOM nhá b¶n vÏ th× b¹n sÏ rÊt dÔ b¾t nhÇm ®iÓmcÇn b¾t Nªn ®Ó ý tíi c¸c biÓu t−îng b¾t ®iÓm ).1.2-HiÖu chØnh mét sè chøc n¨ng trong AutoCADTrong b¶ng object snap ®Æt chÕ ®é b¾t ®iÓm tù ®éngb¹n sÏ cã nót options … b¹n h·y nhÊp vµo ®©y >options … <PhÝm t¾t: OP>; 13
 • 14. Drafting: §Æt ®é lín cña t©m lóc b¾t ®iÓm vµlóc b×nh th−êng Auto snap maker color: Mµu cña t©m lócb¾t ®iÓm. Auto snap maker size: KÝch cì cña t©mlóc b¾t ®iÓm. Aperture size: KÝch cì cña t©m lóc b×nhth−êng Display: 14
 • 15. - Croshair size: ChØnh ®é dµi cña dÊucéng to¹ ®é vÏ. - Colors… : Window Element: + Model tab background: Mµu nÒn cñaCAD + Command line text: Mµu ch÷ dßng lÖnh(command: ) + Command line background: Mµu nÒncña dßng lÖnh (command: ) + Model tab pointer: Mµu dÊu céng to¹ ®évÏ Ngoµi ra b¹n cã thÓ chØ trùc tiÕp vµo c¸c ®èi t−îngcÇn chuyÓn mµu ngay trªn h×nh biÓu diÔn phÝa trªn khinhÊp ®Õn ®èit−îng nµo th× « Window Element sÏ tùchuyÓn sang dßng ch÷ tu¬ng øng víi ®èi t−îng ®ã. - Fonts: KiÓu ch÷ dßng lÖnh (command: ) 15
 • 16. Open and save: - Automatic save: ®Æt chÕ ®é tù ®éng ghil¹i. Minutes between saves : ®Æt thêi gian tù ®éng ghi. Selection: - Pickbox size: KÝch cì cña t©m lóc nhËnlÖnh. - Grif size: KÝch cì ®iÓm ®èi t−îng(Endpoint, Midpoint, Center …) 16
 • 17. +B¶ng Snap and Grid §Æt kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm trªn l−íi to¹ ®é. Snap x spacing: kho¶ng c¸ch theo trôc Xcña c¸c ®iÓm l−íi to¹ ®é Snap Y spacing: kho¶ng c¸ch theo trôc Ycña c¸c ®iÓm l−íi to¹ ®é *Chó ý: Khi ®Æt b¶ng nµy chuét cña b¹n chØ cã thÓ®i theo nh÷ng ®iÓm thuéc l−íi to¹ ®é víi c¸c kho¶ngc¸ch cña l−íi b¹n nhËp. 17
 • 18. LÖnh nµy chØ phï hîp khi b¹n sö trong b¶n vÏ cã c¸ckho¶ng c¸ch ch½n1.3-C¸c lÖnh t−¬ng øng víi c¸c phÝm F1, F2, F3,F4, F5, F6, F7…F12 trªn bµn phÝm: PhÝm F1: lÖnh Help PhÝm F2: hiÖn dßng lÖnh (command:) Sö dông khi b¹n muèn xem ®Çy ®ñ dßng lÖnh PhÝm F3: bËt (osnap on) hoÆc t¾t (osnap off) chÕ®é b¾t ®iÓm tù ®éng PhÝm F7: bËt (grid on) hoÆc t¾t (grid off) l−íi to¹®é PhÝm F8: bËt (ortho on) hoÆc t¾t (ortho off) chÕ ®évÏ däc theo trôc to¹ ®é Lóc bÊt chÕ ®ä nµy trong qua tr×nh b¹n vÏ chuét chØcã thÓ rª theo hai ph−¬ng däc theo trôc X hoÆc trôc Y 18
 • 19. * TiÖn Ých khi bËt chÕ ®é nµy: - NÕu b¹n rª chuét däc theo chiÒu nµo th×chØ viÖc nhËp gi¸ trÞ ®é dµi theo chiÒu ®ã mµ kh«ngcÇn ph¶I nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é a,b VÝ dô: Ta vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) dµi l däc theotrôc X víi to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ (x1,y1) to¹ ®é ®iÓm cuèilµ (x2,y1) nh− h×nh vÏ (H3) th× ta chØ cÇn nhËp gi¸ trÞ®iÓm ®Çu a1,b1 råi h−íng chuét däc theo trôc X theoph−¬ng ®o¹n th¼ng h−íng vÒ råi nhËp gi¸ trÞ ®é dµi®o¹n th¼ng l (Ta cã thÓ lµm t−¬ng tù víi trôc Y) - Ngoµi ra chóng ta cã thÓ ¸p dung ph−¬ngph¸p nµy cho nhiÒu lÖnh kh¸c nh− cho lÖnh di chuyÓn(move) hay lÖnh xoay (rotate) víi gãc xoay 90˚…thuËn tiÖn h¬n vµ nhanh h¬n. 19
 • 20. * Chó ý khi sö dông ph−¬ng ph¸p nµy th× ta chØ cÇn h−íng chuét vÒ phÝa cÇn sang chø kh«ng cÇn ph¶i nhËp gi¸ trÞ ©m(-) hay d−¬ng(+) PhÝm F9: bËt (snap on) hoÆc t¾t (snap off) chÕ ®évÏ theo l−íi to¹ ®é víi gi¸ trÞ l−íi b¹n nhËp trong b¶ngSnap and Grid 20
 • 21. PhÝm F11: BËt <Object Snap Tracking on> hoÆc t¾t<Object Snap Tracking off> chÕ ®é dãng ®−êng. VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) vu«ng gãcvíi mét ®o¹n th¼ng cho tr−íc nh−ng ®iÓm ch©n vu«nggãc kh«ng n»m trªn ®o¹n th¼ng ®· cã. Th× b¹n bËtF11 dßng lÖnh xuÊt hiÖn: Command: <Object Snap Tracking on> Th× sau khi nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu (x1,y1) cña ®o¹nth¼ng cÇn vÏ b¹n rª chuét ®Õn ®o¹n th¼ng cho tr−ícråi rª chuét ra phÝa sÏ cã ®iÓm ch©n vu«ng gãc (M2). Ngoµi ra cã thÓ sö dông ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng cã ®iÓmcuèi dãng nhau 21
 • 22. * Chó ý: Tr−íc khi dïng lÖnh nµy b¹n ph¶i bËtchÕ ®é b¾t ®iÓm tù ®éng F3 (osnap on) ®Ó khi rªchuét tíi ®−êng th¼ng cho tr−íc nã sÏ b¾t ®iÓm thuéc®−êng nµy lµm ®iÒu kiÖn ®Ó dãng 22
 • 23. Ch−¬ng II:Lµm quen víi c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n cña autocad 23
 • 24. LÖnh vÏ c¬ b¶n: 1>LÖnh line: a-LÖnh tÊt: l b-Muc ®Ých: §Ó vÏ ®o¹n th¼ng. c-Thùc hiÖn: * MÆc ®Þnh: b¾t (hoÆc nhËp to¹ ®é) ®iÓm ®Çuvµ to¹ ®é ®iÓm cuèi. - VÏ mét ®o¹n th¼ng tiÕp xóc víi mét vßngtrßn, cung trßn: B¾t ®iÓm ®Çu(hoÆc nhËp to¹ ®é)-> b¾t ®iÓm tiÕptuyÕn: sö dông Shift + chuét ph¶i -> chän Tangent(T) sau ®ã rª chuét tíi vßng trßn(hoÆc cung trßn) cÇnvÏ tiÕp tuyÕn tíi. 24
 • 25. VÝ dô: B¹n cÇn vÏ mét ®o¹n th¼ng a1 víi to¹ ®é®iÓm ®Çu lµ (x1,y1) tiÕp xóc ®−êng trßn a2. NhËp lÖnh line víi lÖnh t¾t lµ l dßng lÖnh xuÊt hiÖn (Command: l LINE Specify first point:) NhËp to¹ ®é (x1,y1) (hoÆc b¾t ®iÓm cã to¹ ®é nµy tõmét ®èi t−îng cã s½n tr−íc ®ã) (Specify next point or [Undo]:) B¾t ®iÓm tiÕp xóc: DÝ Shift vµ nhÊp chuét ph¶i trongb¶ng b¾t ®iÓm nµy chän Tangent hoÆc nhÊp phÝm g (Specify next point or [Undo]: _tan to ) B¾t ®iÓm tiÕp xóc M b»ng c¸ch rª chuét tíi ®−êngtrßn a2 xuÊt hiÖn biÓu t−îng tiÕp xóc (biÓu t−îng nµycã trong b¶ng ®Æt mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm object snap) th×nhÊp chuét. 25
 • 26. - VÏ vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng, ®o¹n th¼ng: B¾t ®iÓm ®Çu -> b¾t ®iÓm vu«ng gãc: sö dôngShift + chuét ph¶i -> chän Perpendicular (P). * Chó ý: Trong khi b¹n vÏ mµ b¾t nhÇm ®iÓm th×h·y gi÷ nguyªn lÖnh ®ang vÏ vµ ®¸nh lÖnh (undo) víilÖnh t¾t u ®Ó quay trë l¹i thêi ®iÓm tr−íc khi b¹n b¾tnhÇm ®iÓm. 26
 • 27. 2>LÖnh circle: a-LÖnh t¾t: c b-Môc ®Ých: VÏ ®−êng trßn. c-Thùc hiÖn: * MÆc ®Þnh: b¾t ®iÓm t©m nhËp gi¸ trÞ b¸nkÝnh. NhËp lÖnh circle víi lÖnh t¾t lµ c (Command: c CIRCLE Specify center point forcircle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:) NÕu: - VÏ ®−êng trßn nhËp to¹ ®é t©m vµ b¸n kÝnhcho tr−íc: th× ®Ó mÆc ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é t©m sau khinhËp to¹ ®é t©m th× dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (Specify radius of circle or [Diameter] <0.0000>:)NhËp b¸n kÝnh. 27
 • 28. - VÏ ®−êng trßn ®i qua 3 ®iÓm th× nhËp: 3p Chän 3 ®iÓm bÊt kú thuéc ®−êng trßn. - VÏ ®−êng trßn theo ®−êng kÝnh th× nhËp: 2p - VÏ ®−êng trßn tiÕp xóc 2 ®èi t−îng chotr−íc th× nhËp: TTR (chó ý ph¶i viÕt hoa, ®Ó viÕt hoath× dÝ phÝm Shift vµ ®¸nh phÝm ch÷) Chän ®−êng tiÕp xóc thø nhÊt -> thø hai -> nhËpgi¸ trÞ b¸n kÝnh. VÝ dô: VÏ ®−êng trßn a1 tiÕp xóc ®o¹n th¼ng a2 vµ®−êng trßn a3 cho tr−íc (H6) NhËp lÖnh circle víi lÖnh t¾t lµ c (Command: c CIRCLE Specify center point forcircle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:) NhËp TTR:(Specify point on object for first tangent of circle:) Rª chuét tíi ®o¹n th¼ng a2 xuÊt hiÖn biÓu t−îng tiÕpxóc th× nhÊp chuét 28
 • 29. (Specify point on object for second tangent ofcircle:) Rª chuét tíi ®−êng trßn a3 xuÊt hiÖn biÓu t−îng tiÕpxóc th× nhÊp chuét (Specify radius of circle <0.0000>:) NhËp b¸n kÝnh cña ®−êng trßn tiÕp xóc cÇn vÏ. 29
 • 30. Bµi tËp øng dông cho lÖnh LINE, CIRCLE H−íng dÉn: B−íc 1: VÏ ®èi t−îng line - NhËp lÖnh line víi lÖnh t¾t lµ l Command: l LINE Specify first point: NhËp to¹ ®é bÊt kú (NhÊp chuét t¹i mét ®iÓm bÊt kútrªn b¶n vÏ) , 30
 • 31. Specify next point or [Undo]: Ên phÝm F8 ®Ó bËt chÕ ®é vÏ däc theo trôc to¹ ®é<Ortho on> -> KÐo chuét sang ph¶i vµ nhËp 10 -> KÐo chuét h−íng lªn trªn vµ nhËp 0.5 -> KÐo chuét sang tr¸i vµ nhËp 10 -> B¾t ®iÓm cuèi cña ®−êng line (a1) b»ngph−¬ng ph¸p b¾t ®iÓm Shift+chuét ph¶i vµ chänEndpoint (e) (hoÆc Ên phÝm F3 ®Ó b¾t ®iÓm tù ®éngnÕu b¹n ®· ®Æt b¾t ®iÓm Endpoint) -> NhÊn phÝm ESC ®Ó tho¸t lÖnh -> NhÊn phÝm c¸ch (speak) ®Ó thùc hiÖn l¹i lÖnhline mµ kh«ng cÇn ph¶i nhËp l -> B¾t ®iÓm cuèi M1 cña ®èi t−îng line (a2) -> KÐo chuét lªn trªn vµ nhËp 0.5 -> KÐo chuét sang ph¶i vµ nhËp 10 -> B¾t ®iÓm cuèi cña ®−êng line (a2) 31
 • 32. Víi nh÷ng ®−êng line cßn l¹i b¹n tiÕp tôc sö dôngph−¬ng ph¸p nhËp ®é dµi vµ b¾t ®iÓm t−¬ng tù. -Sö dông lÖnh line ®Ó vÏ ®èi t−îng line (a4) NhËp lÖnh line: ->B¾t ®iÓm cuèi E2` cña ®èi t−îng line (a2) ->NhËp to¹ ®é t−¬ng ®èi ®iÓm cuèi E4` cña ®èit−îng line (a4) b»ng c¸ch nhËp :@7.5,2 ->KÐo chuét lªn trªn vµ nhËp 0.5 ->B¾t ®iÓm cuèi cña ®èi t−îng line (a3) B−íc 2: VÏ ®èi t−îng line NhËp lÖnh circle víi lÖnh t¾t lµ c Command: c CIRCLE Specify center point forcircle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: B¾t trung ®iÓm cña ®èi t−îng line (a2) V× ë b¶n vÏ nµy t©m cña ®èi t−îng circle (c1) trïngvíi trung ®iÓm cña ®èi t−îng line (a2) nªn ta sö dôngph−¬ng ph¸p b¾t ®iÓm nµy. 32
 • 33. NÕu nh− t©m cña ®èi t−îng (c1) chØ thuéc ®èi t−îng(a2) vµ c¸ch ®iÓm cuèi E2 mét kho¶ng a cho tr−íc th×ta ph¶i vÏ mét ®−êng line xuÊt ph¸t tõ E2 sang ph¶i vµcã chiÒu dµi ngang b»ng a sau ®ã b¾t t©m ®−êng trßnlµ ®iÓm cuèi cña ®èi t−îng line võa dùng. Chó ý khi tadùng ®èi t−îng míi nµy sÏ bÞ ®èi t−îng (a2) che khuÊtnh−ng khi b¾t ®iÓm cuèi th× ta vÉn cã thÓ b¾t b×nhth−êng. Specify radius of circle or [Diameter]: NhËp b¸n kÝnh 1 33
 • 34. 3>LÖnh rectang: a-LÖnh t¾t: rec b-Môc ®Ých: vÏ h×nh ch÷ nhËt c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: B¾t to¹ ®é ®iÓm ®Çu -> b¾t to¹ ®é®iÓm cuèi cña ®−êng chÐo cña h×nh ch÷ nhËt. 34
 • 35. - VÏ h×nh ch÷ nhËt khi biÕt to¹ ®é ®iÓm ®Çu vµ®é dµi c¸c c¹nh: NhËp gi¸ trÞ ®iÓm ®Çu -> @a,b Víi a lµ chiÒu dµi ngang cña h×nh ch÷ nhËt (trôc x) b lµ chiÒu dµi ®øng cña h×nh ch÷ nhËt (trôc y) VÝ dô: VÏ h×nh ch÷ nhËt khi biÕt to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ(x1,y1) vµ cã a lµ chiÒu dµi ngang cña h×nh ch÷ nhËt (trôc x) b lµ chiÒu dµi ®øng cña h×nh ch÷ nhËt (trôc y) NhËp lÖnh vÏ h×nh chù nhËt (rectang) víi lÖnht¾t lµ rec dßng lÖnh xuÊt hiÖn:(command: rec RECTANG Specify first cornorpoint or [chamfer/elevation/fillet/thickness/width]:§Ó mÆc ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu x1,y1(Specify other corner point or [Dimensions]:)§Ó mÆc ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é ®iÓm cuèi @a,b 35
 • 36. - VÏ c¸c h×nh ch÷ nhËt cã c¸c c¹nh v¸t,bo trßn: Tr−íc khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy b¹n ®Ó ý xuèngdßng lÖnh(command: rec RECTANG Specify first cornorpoint or [chamfer/elevation/fillet/thickness/width]: B¹n h·y nhËp tiÕp c¸c lÖnh t¾t sau nÕu b¹n sö dông®Õn: - C¹nh v¸t: chamfer 36
 • 37. LÖnh t¾t: c Thùc hiÖn: (Command: rec RECTANG Specify first corner point or[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: c Specify first chamfer distance for rectangles<0.0000>:) NhËp v¸t c¹nh ngang a (trôc x) (Specify second chamfer distance for rectangles<2.0000>:) -> v¸t c¹nh ®øng b (trôc y) Sau ®ã thùc hiÖn phÐp vÏ t−¬ng tù ®èi víi h×nh ch÷nhËt. 37
 • 38. - Bo trßn c¸c gãc: fillet LÖnh t¾t: f Thùc hiÖn: (Command: RECTANG Specify first corner point or[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: f Specify fillet radius for rectangles <0.0000>:) 38
 • 39. NhËp gi¸ trÞ b¸n kÝnh bo a -> thùc hiÖn phÐp vÏ t−¬ng tù ®èi víi h×nh ch÷ nhËt.*Chó ý: Sau khi thøc hiÖn lÖnh RECTANG CHAMFERhay lÖnh rectang fillet th× nh÷ng lÖnh rectangvÒ sau sÏ tiÕp tôc nhËn nh÷ng gi¸ trÞ nµy do ®ã b¹nmuèn trë l¹i tr¹ng th¸i vÏ h×nh ch÷ nhËt b×nh th−êngth× h·y nhËp l¹i c¸c gi¸ trÞ v¸t cña chamfer hay b¸n 39
 • 40. kÝnh bo cña fillet b»ng kh«ng (0) th× nã sÏ trë l¹i b×nhth−êng. 4> LÖnh ARC: a-LÖnh t¾t: a b-Môc ®Ých: vÏ cung trßn c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: VÏ cung trßn ®i qua 3 ®iÓm (Command: arc Specify start point of arc or[Center]:) -> B¾t ®iÓm ®Çu M1 (Specify second point of arc or [Center/End]:) -> §iÓm trung gian M2 (Specify end point of arc:) -> §iÓm cuèi M3 40
 • 41. -VÏ cung trßn khi biÕt t©m, ®iÓm ®Çu, ®iÓmcuèi: Tr−íc khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy b¹n ®Ó ý xuèngdßng lÖnh (command: a arc Specify start point of arc or[Center]: ) 41
 • 42. B¹n h·y nhËp tiÕp lÖnh t¾t c ®Ó cã thÓ thùc hiÖnthao t¸c vÏ nµy ( c ë ®©y t−¬ng øng víi lÖnh Center(t©m)). (Command: arc Specify start point of arc or[Center]: c Specify center point of arc:) Sau khi nhËp c b¹n h·y nhËp to¹ ®é (hoÆc b¾t®iÓm) t©m ®iÓm cña cung. Specify start point of arc: -> to¹ ®é ®iÓm ®Çu Trong ph−¬ng ph¸p vÏ nµy kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn®iÓm ®Çu m¸y sÏ tù mÆc ®Þnh lµ ®é dµi b¸n kÝnh. Sau khi b¾t ®iÓm ®Çu th× cung trßn sÏ chØ xoay theochiÒu ng−îc chiÒu kim ®ång hå. Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: -> to¹ ®é ®iÓm cuèi. ë ®©y to¹ ®é ®iÓm cuèi chØ cã t¸c dông lµ ®iÓm ng¾tcña cung trßn. 42
 • 43. -VÏ cung trßn khi biÕt ®iÓm ®Çu, t©m, gãc hoÆc ®édµi cña cung: B¾t ®iÓm ®Çu (command: a arc Specify start point of arc or[Center/End]: ) -> NhËp lÖnh vÏ t©m (center) víi lÖnh t¾t c -> B¾t ®iÓm t©m 43
 • 44. Dßng lÖnh sÏ xuÊt hiÖn (Specify end point of arc or [Angle/chordLength]) + NhËp lÖnh vÏ gãc (angle) víi lÖnh t¾t a -> NhËp gi¸ trÞ cña gãc hoÆc click chuét vµo ®iÓmtíi cña gãc Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:a Specify included angle: -120 (VÝ dô: gãc xoay lµ 120 cïng chiÒu kim ®ång hå) 44
 • 45. + NhËp lÖnh vÏ theo ®é dµi cña cung (chordLength) víi lÖnh t¾t l -> NhËp gi¸ trÞ chiÒu dµi cñacung. -VÏ cung trßn khi biÕt t©m, ®iÓm ®Çu, gãc hoÆc ®édµi cña cung : Tr−íc khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy b¹n ®Óý xuèng dßng lÖnh (command: a arc Specify start point of arcor [Center]: ) B¹n h·y nhËp tiÕp lÖnh t¾t c ®Ó cã thÓ thùc hiÖnthao t¸c vÏ nµy ( c ë ®©y t−¬ng øng víi lÖnh Center(t©m)). Sau khi nhËp c b¹n h·y nhËp to¹ ®é t©m®iÓm cña cung -> to¹ ®é ®iÓm ®Çu Dßng lÖnh sÏ xuÊt hiÖn (Specify end point ofarc or [Angle/chord Length]) 45
 • 46. + NhËp lÖnh vÏ gãc (angle) víi lÖnh t¾t a ->NhËp gi¸ trÞ cña gãc hoÆc click chuét vµo ®iÓm tíi cñagãc + NhËp lÖnh vÏ theo ®é dµi cña cung (chordLength) víi lÖnh t¾t l -> NhËp gi¸ trÞ chiÒu dµi cñacung. d-Chó ý: Trong khi vÏ cung trßn nÕu nh− ta sö dôngph−¬ng ph¸p vÏ gãc th× cung ng−îc chiÒu kim ®ånghå nhËn gi¸ trÞ d−¬ng(+) cung cïng chiÒu kim ®ånghå nhËn gi¸ trÞ ©m(-). 46
 • 47. Bµi tËp øng dông: B¹n h·y sö dông lÖnh line vµ lÖnh arc ®Ó vÏ h×nhmét chiÕc cÇu treo v¬i sè liÖu nh− h×nh sau: H−íng dÉn: (ë ®©y t«i chØ h−íng dÉn c¸c b¹n vÏ métnöa cÇu phÝa ph¶i, phÇn cßn l¹i t−¬ng tù) B−íc 1: B¹n h·y sö dông lÖnh line ®Ó vÏ th©n cÇu: NhËp lÖnh l (line) ->b¾t mét ®iÓm (E2) bÊt kú trªnb¶n vÏ -> bËt <Ortho on> (F8) vµ rª chuét sang tr¸i - 47
 • 48. > thø tù nhËp c¸c sè liÖu sau: 2.5,1.25,1.25 -> rª chuétlªn phÝa trªn mµn h×nh, nhËp tiÕp sè liÖu 3 -> rª chuétsang tr¸i nhËp tiÕp sè liÖu 0.25,2.5,2.5,0.5,2.5,2.5 - tho¸t lÖnh b»ng c¸ch södông phÝm Esc hoÆc nhÊp tiÕp mét lÇn phÝm c¸ch(speak) -> nhËp tiÕp lÖnh line b»ng c¸ch nhËp l¹i métlÇn phÝm c¸ch (b¹n kh«ng cÇn ph¶i viÕt l¹i lÖnh võa södông) T¹i ®iÓm E3 (b¾t ®iÓm) víi sè liÖu nh− h×nh vÏ b¹nh·y tù vÏ phÇn cét cÇu. B−íc 2: Sö dông lÖnh Arc ®Ó vÏ d©y treo: NhËp lÖnh a (arc) -> b¾t ®iÓm E3` -> nhËp e (End)®Ó vÏ cung trßn arc theo ph−¬ng ph¸p biÕt ®iÓm ®Çu,®iÓm cuèi vµ b¸n kÝnh(Command: a ARC Specify start point of arc or[Center]: Specify second point of arc or [Center/End]:e) 48
 • 49. -> b¾t ®iÓm E2 -> nhËp r (radius) ®Ó vÏ cung theob¸n kÝnh(Specify center point of arc or[Angle/Direction/Radius]:r) -> NhËp b¸n kÝnh 8 T−¬ng tù b¹n h·y vÏ nh÷ng d©y treo cßn l¹i 5> LÖnh pline: a-LÖnh t¾t: pl b-Môc ®Ých: vÏ nhiÒu ®o¹n th¼ng, cung trßn liªn tôcnh−ng vÉn chØ lµ mét ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: vÏ ®o¹n th¼ng B¾t ®iÓm ®Çu -> to¹ ®é ®iÓm cuèi. -VÏ ®o¹n th¼ng vµ cung trßn liªn hîp : NhËp lÖnh pl (pline) B¾t ®iÓm ®Çu -> 49
 • 50. (Command: pl PLINE Specify start point: Current line-width is 0.0000Specify next point or[Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:) + NÕu vÏ ®o¹n th¼ng th× ta ®Ó d¹ng mÆc ®Þnh vµnhËp to¹ ®é ®iÓm cuèi. + NÕu vÏ cung trßn th× ®¸nh a (t−¬ng øng víilÖnh ARC) -> thùc hiÖn c¸c b−íc tiÕp theo t−¬ng tùvíi vÏ cung trßn (ARC) Sau khi vÏ cung trßn muèn trë l¹i vÏ ®o¹nth¼ng ®¸nh l (t−¬ng øng víi lÖnh Line)-> thùc hiÖnc¸c b−íc tiÕp theo t−¬ng tù víi vÏ ®o¹n th¼ng (Line). Ngoµi ra b¹n cã thÓ nhËp gi¸ trÞ nÐt (hay cßn gäi lµbÒ dµy ®−êng Width) víi lÖnh t¾t lµ w sau khi nhËplÖnh t¾t b¹n nhËp gi¸ trÞ cña bÒ dµy.Vµ kÓ tõ lóc nµynh÷ng ®−êng b¹n vÏ bëi lÖnh pline sÏ cã nÐt dµy nh− 50
 • 51. b¹n ®· nhËp, nÕu cÇn trë l¹i b×nh th−êng th× b¹n nhËpl¹i lÖnh width vµ nhËp gi¸ trÞ b»ng 0. d-Chó ý: +Trong khi vÏ cung trßn nÕu nh− ta sö dôngph−¬ng ph¸p vÏ gãc th× cung ng−îc chiÒu kim ®ånghå nhËn gi¸ trÞ d−¬ng(+) cung cïng chiÒu kim ®ånghå nhËn gi¸ trÞ ©m(-). +Trong khi vÏ nÕu nhËp sai ®iÓm hay lÖnh line víiarc th× b¹n d÷ nguyªn lÖnh vÏ vµ nhËp lÖnh u (undo)®Ó cã thÓ trë l¹i tr¹ng th¸I ngay tr−íc khi vÏ sai. VÝ dô: cho mét h×nh vÏ nh− bªn víi chiÒu dµy(width) lµ 0,5 NhËp lÖnh pl (pline) ->b¾t ®iÓm ®Çu E1 bÊt kú Command: pl PLINE Specify start point: Current line-width is 0.0000 51
 • 52. Specify next point or[Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: -> nhËp lÖnh w (width) b»ng 0.5 Specify starting width <0.0000>: 0.5 (®é dµy nÐt t¹i ®iÓm b¾t ®Çu) Specify ending width <0.5000>: (®é dµy nÐt t¹i ®iÓm cuèi) *NÕu b¹n ®Æt ®é dµy ®iÓm cuèi kh¸c nhau th× lóc vÏnÐt cña b¹n cã khi vÏ sÏ lµ h×nh thang. Trong tr−êng hîp nµy th× sau khi nhËp gi¸ trÞ nÐt t¹i®iÓm ®Çu th× b¹n nhÊp tiÕp mét lÇn phÝm c¸ch ®Óch−¬ng tr×nh nhËn gi¸ trÞ ®é dµy nÐt ®iÓm cuèi t−¬ngtù ®iÓm ®Çu. -> sau khi nhËp gi¸ trÞ ®é dµy nÐt b¹n nhÊp phÝm F8<Ortho on> ®Ó bËt chÕ ®é vÏ däc theo trôc to¹ ®é -> rª chuét däc theo trôc x sang ph¶i nhËp 10 -> rª chuét däc theo trôc y h−íng xuèng nhËp 2 52
 • 53. -> nhËp lÖnh vÏ cung a (arc) Specify next point or[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: -> nhËp lÖnh vÏ cung theo t©m ce (CEnter ) -> nhËp to¹ ®é t©m 53
 • 54. Specify center point of arc: @0,-1 -> nhËp lÖnh vÏ cung theo gãc -> vµ nhËp gi¸ trÞ gãc. Chó ý ë ®©y do cung cïngchiÒu kim ®«ng hå nªn ta nhËp gi¸ trÞ ©m (-) Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: aSpecify included angle: -180 -> nhËp lÖnh vÏ ®o¹n th¼ng l (line) Vµ tiÕp tôc vÏ t−¬ng tù ®o¹n cßn l¹i. 6> LÖnh xline: a-LÖnh t¾t: xl b-Môc ®Ých: vÏ chïm ®−êng th¼ng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: b¾t ®iÓm lµm t©m xoay cho chïm®−êng th¼ng b¹n muèn t¹o -> thø tù nhËp c¸c ®iÓmthø hai cho tõng ®−êng th¼ng. 54
 • 55. vÝ dô: B¹n muèn vÏ qua M mét chïm ®−êng th¼ngtíi M1,M2,M3 : NhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl -> b¾t ®iÓm M(Command: xl XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: Specify through point:) b¾t ®iÓm M1 -> ta ®−îc ®−êng a1 b¾t ®iÓm M2 -> ta ®−îc ®−êng a2 b¾t ®iÓm M3 -> ta ®−îc ®−êng a3 55
 • 56. +VÏ nhiÒu ®−êng song song víi trôc X vµ ®i quanh÷ng ®iÓm cho tr−íc Sau khi nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnhxuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) Th× b¹n nhËp lÖnh hor víi lÖnh t¾t lµ h sau ®ã b¾tc¸c ®iÓm ®−êng th¼ng ®i qua 56
 • 57. +VÏ nhiÒu ®−êng song song víi trôc Y vµ ®i quanh÷ng ®iÓm cho tr−íc Sau nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnhxuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) Th× b¹n nhËp lÖnh ver víi lÖnh t¾t lµ v sau ®ãb¾t c¸c ®iÓm ®−êng th¼ng ®i qua 57
 • 58. +vÏ nhiÒu ®−êng song song vµ nghiªng víi trôc Xmét gãc cho tr−íc vµ ®i qua nh÷ng ®iÓm cho tr−íc Sau nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnhxuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) Th× b¹n nhËp lÖnh ang víi lÖnh t¾t lµ a ->nhËp gi¸trÞ gãc nghiªng -> b¾t c¸c ®iÓm ®−êng th¼ng ®i qua 58
 • 59. +vÏ nhiÒu ®−êng song song víi ®−êng cho tr−íc víikho¶ng c¸ch cho tr−íc Sau nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnhxuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) Th× b¹n nhËp lÖnh Offset víi lÖnh t¾t lµ o -> nhËp kho¶ng c¸ch 59
 • 60. (Command: XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: o Specify offset distance or [Through] <0.0000>:) -> b¾t ®−êng th¼ng lµm trôc song song. ( Select a line object:) VÝ dô : B¹n muèn vÏ mét sè ®−êng th¼ng song songvíi ®o¹n a vµ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ 1 NhËp lÖnh xl (xline)-> nhËp lÖnh o (offset) (Command: XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: o) ->nhËp gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch lµ 1 (Specify offset distance or [Through] <0.0000>:1) ->nhÊp chuét vµo ®o¹n th¼ng a cho tr−íc. ( Select a line object:) ->nhÊp chuét chØ h−íng cho ®−êng b¹n t¹o n»m phÝanµo cña ®−êng gèc a (Specify side to offset:) 60
 • 61. 7> LÖnh spline: a-LÖnh t¾t: spl b-Môc ®Ých: vÏ ®−êng cong c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: thø tù b¾t c¸c ®iÓm uèn Chó ý: +Víi lÖnh nµy c¸c b¹n chØ nªn sö dông khi vÏc¸c ®−êng cong t−¬ng ®èi 61
 • 62. +NÕu b¹n b¾t cµng nhiÒu ®iÓm th× ®−êngcong cña b¹n cµng mÞn +NÕu ®−êng cong lóc b¹n b¾t ®iÓm mµ ch−a−ng ý th× sau khi hoµn thµnh ®−êng cong b¹n cã thÓchØnh söa, uèn n¾n ®−êng cong hîp lý h¬n b»ng c¸chchØ chuét vµo ®−êng cong ®ã lóc nµy sÏ xuÊt hiÖnnh÷ng ®iÓm trªn ®−êng cong -> chØ chuét lªn ®iÓmmuèn söa l¹i ®−êng cong 62
 • 63. +Ngoµi c¸ch vÏ ®−êng cong b»ng lÖnh nµy t«isÏ h−íng dÉn c¸c b¹n sö dông lÖnh pedit ë phÇn métsè lÖnh hiÖu chØnh ®Ó biÕn mét ®−êng pline thµnh®−êng cong. 8> LÖnh POLYGON: a-LÖnh t¾t: pol b-Môc ®Ých: vÏ ®a gi¸c ®Òu c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: NhËp sè c¹nh ®a gi¸c (Command: pol POLYGON Enter number ofsides <4>:) -> b¾t t©m ®iÓm cña ®a gi¸c(Specify center of polygon or [Edge]: ) 63
 • 64. *NÕu b¹n muèn vÏ ®a gi¸c theo c¹nh cña nã th× b¹nnhËp e (Edge) -> b¾t ®iÓm ®Çu cña c¹nh (Specify firstendpoint of edge:)->b¾t ®iÓm cuèi cña c¹nh (Specifysecond endpoint of edge:) -> chän ®a gi¸c néi tiÕp ®−êng trßn i (Inscribed incircle) hay ngo¹i tiÕp ®−êng trßn c (Circumscribedabout circle) (Enter an option [Inscribed incircle/Circumscribed about circle] <I>:) -> nhËp b¸n kÝnh ®−êng trßn néi tiÕp hay ngo¹i tiÕpcña ®a gi¸c. (Specify radius of circle:) VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®a gi¸c ®Òu cã 5 c¹nh cãt©m lµ M1 cho tr−íc vµ néi tiÕp vßng trßn b¸n kÝnhM1M2 NhËp lÖnh vÏ ®a gi¸c ®Òu POLYGON víi lÖnht¾t lµ pol dßng lÖnh xuÊt hiÖn: 64
 • 65. (Command: pol POLYGON Enter number ofsides <4>:) nhËp sè c¹nh ®a gi¸c lµ 5 (Command: pol POLYGON Enter number ofsides <4>: 5 Specify center of polygon or [Edge]:) b¾t ®iÓm M1 (Command: pol POLYGON Enter number ofsides <4>: 5 Specify center of polygon or [Edge]: Enter an option [Inscribed incircle/Circumscribed about circle] <I>:) nhËp lÖnhnéi tiÕp ®−êng trßn (Inscribed in circle) víi lÖnh t¾tlµ i (Enter an option [Inscribed incircle/Circumscribed about circle] <I>: i Specify radius of circle:) b¾t ®iÓm M2 65
 • 66. Ch−¬ng II: 66
 • 67. Mét sè lÖnh hiÖu chØnh c¬ b¶n cña autocad 1>LÖnh rotatea-LÖnh t¾t: rob-Môc ®Ých: xoay ®èi t−îngc-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: Chän ®èi t−îng cÇn xoay 67
 • 68. (Current positive angle in UCS:ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 Select objects: ) -> nhËp t©m xoay (Specify base point:) -> NhËp gãc xoay (Specify rotation angle or [Reference]:) VÝ dô : b¹n muèn xoay ®èi t−îng a1 theo t©m M métgãc 30˚ cïng chiÒu kim ®ång hå 68
 • 69. - Ngoµi ra b¹n cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p sau ¸pdông ph−¬ng ph¸p nµy gióp chóng ta kh«ng ph¶i ®Ó ý®Õn gãc lÖch gi÷a a1víi a3 mµ vÉn cã thÓ xoay a1 l¹ihîp víi gãc a3 mét gãc theo ý m×nh . VÝ dô: b¹n muèn xoay a1 l¹i hîp víi a1 mét gãc lµ30˚ NhËp lÖnh xoay (rotate) víi lÖnh t¾t ro -> chän ®èi t−îng cÇn xoay (a1) 69
 • 70. -> chän t©m xoay (M) sau khi chän trªn dßng lÖnhxuÊt hiÖn:(command: Specify rotation angle or [Reference]: ) Th× ta nhËp tiÕp lÖnh Reference víi lÖnh t¾t r -> nhËp gãc lÖch gi÷a a1vµ a3 sau khi xoay ( ë ®©yta lÊy 30˚ th× nhËp vµo 30 ) (command: Specify the reference angle <0> :30) råi b¾t mét ®iÓm bÊt kú thuéc a3. 70
 • 71. 2>LÖnh movea-LÖnh t¾t: mb-Môc ®Ých: dÞch chuyÓn ®èi t−îngc-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: Chän ®èi t−îng cÇn dÞch chuyÓn(Select objects:)-> B¾t ®iÓm ®Çu(Specify base point or displacement:)-> B¾t ®iÓm cuèi(Specify second point ofdisplacement or <use first point as displacement>:) 71
 • 72. 3>LÖnh scale a-LÖnh t¾t: sc b-Môc ®Ých: phãng to, thu nhá ®èi t−îngtheo tû lÖ c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn phãng to haythu nhá (Select objects:) -> B¾t mét ®iÓm bÊt kú (Specify base point:) ->NhËp sè lÇn cÇn phãng to hay thu nhá. (Specify scale factor or [Reference]:) VÝ dô: cÇn thu nhá ®èi t−îng a1 xuèng víi tû lÖ 1/2 Ta ®¸nh lÖnh phãng to, thu nhá scale víi lÖnh t¾tt−¬ng øng lµ sc -> chän ®èi t−îng a1 (Select objects:) 72
 • 73. -> b¾t mét ®iÓm M bÊt kú (Specify base point:) -> nhËp tû lÖ 1/2 vµo ta sÏ ®−îc ®èi t−îng a2 b»ng1/2 ®èi t−îng a1 (Specify scale factor or [Reference]:1/2) *Chó ý: víi lÖnh scale b¹n chØ cã thÓ phãng vËt theotû lÖ, mµ kh«ng lµm biÕn d¹ng ®èi t−îng. 73
 • 74. 4>LÖnh EDIT a-LÖnh t¾t: ed b-Môc ®Ých: chØnh söa dßng text (v¨n b¶n) hoÆctext dim (sè liÖu kÝch th−íc) c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän dßng ch÷ (text) hoÆc sè liÖukÝch th−íc (text dim) cÇn chØnh söa Sau khi chän b¹n sÏ ®−îc vµo l¹i b¶ng Textformatting Trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ chØnh söa l¹i dßng text,text dim, kÝch th−íc cña ch÷, kiÓu ch÷ hiÖn hµnh, mµus¾c ch÷. Sau khi chØnh söa xong b¹n nhÊp chuét vµo biÓut−îng OK 74
 • 75. 5>LÖnh ltscale a-LÖnh t¾t: lts b-Môc ®Ých: chØnh kho¶ng c¸ch nÐt ®øt, ®−êngt©m,.. c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: nhËp gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch (Command: lts LTSCALE Enter new linetypescale factor <0.1000>:) 75
 • 76. *Chó ý: khi sö dông lÖnh nµy ®−êng th¼ng cña b¹ncã thÓ mÊt ®i hoÆc kh«ng cßn nÐt ®øt th× lµ do gi¸ trÞb¹n nhËp vµo qu¸ lãn hoÆc qu¸ bÐ. NÕu ch−a quen tûlÖ th× b¹n cã thÓ thö tõng gi¸ trÞ ltscale cho dÕn khiphï hîp, nhÊt lµ phï hîp tû lÖ khi in v× rÊt dÔ x¶y ratr−êng hîp ®Ó dÔ thÊy nÐt ®øt trªn b¶n vÏ mµ b¹n ®Ó tûlÖ ltscale nµy qu¸ lín. VÝ dô: trong h×nh minh ho¹ t«i lÊy hai ®−êng nÐt ®øta1 ( tû lÖ ltscale lµ 1) vµ a1` (tû lÖ ltscale lµ 2) §−êng t©m a2 (tû lÖ ltscale lµ 50) vµ a2` (tû lÖ ltscalelµ 100). 76
 • 77. 6>LÖnh properties a-LÖnh t¾t: pr b-Môc ®Ých: xuÊt hiÖn b¶ng sè liÖu cña ®èi t−îngb¹n chän c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ thay®æi mét sè tÝnh n¨ng cña ®−êng Color: mµu cña ®−êng Layer: m¶ng cña ®−êng Linetype: kiÓu nÐt ®−êng Linetype scale: kho¶ng c¸ch cña nÐt ®øt («nµy sÏ kh«ng xuÊt hiÖn nÕu ®−êng chän lµ nÐt liÒn ) Line weight: chiÒu dµy cña ®−êng Thickness: chiÒu cao kh«ng gian cña ®−êng *Chó ý :B¹n chØ nªn chän ®èi t−îng cÇn xem xÐt,kh«ng nªn chän nhiÒu ®èi t−îng mét lóc. 77
 • 78. 7>LÖnh MATCHprop a-LÖnh t¾t: ma b-Môc ®Ých: nh¸i ®Æc tÝnh ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän kiÓu ®èi t−îng nh¸i (Select source object:) -> chän ®èi t−îng cÇn nh¸i (Current active settings: Color Layer LtypeLtscale Lineweight Thickness 78
 • 79. PlotStyle Text Dim Hatch Polyline ViewportTable Select destination object(s) or [Settings]:) Víi lÖnh nµy ®−êng b¹n nh¸i sÏ nhËn mµu(color),m¶ng(layer), kiÓu nÐt ®−êng(Linetype), kho¶ng c¸chnÐt ®øt(Linetype scale), chiÒu dµy(Line weight)… vµmét sè tÝnh chÊt vÒ ®−êng cña ®èi t−îng nh¸i. VÝ dô: trong h×nh minh ho¹ d−íi ®©y a2` lµ h×nh ¶nhcña a2 sau khi sö dông lÖnh MATCHPROP ®Ó nh¸i l¹i®Æc tÝnh cña ®èi t−äng a1. 79
 • 80. 8>LÖnh trim a-LÖnh t¾t: tr b-Môc ®Ých: c¾t xÐn ®−êng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng lµm biªn c¾t (Select objects:) -> nhÊp chuét vµo ®èi t−îng cÇn c¾t (Select object to trim or shift-select to extend or[Project/Edge/Undo]:) VÝ dô: chän a1 lµ ®èi t−îng lµm biªn c¾t c¸c ®èit−îng cÇn c¾t lµ a2, a3, a4, a5, a6 Sau khi nhËp lÖnh c¾t trim víi lÖnh t¾t lµ tr tachän a1 (Select objects:) -> Ên phÝm c¸ch (speak) ®Ó sang b−íc tiÕp theo clickchuét vµo ®èi t−îng cÇn c¾t a2, a3, a4, a5, a6 (Select object to trim or shift-select to extend or[Project/Edge/Undo]:) 80
 • 81. 81
 • 82. +C¾t mét lóc nhiÒu ®èi t−îng: Chän ®èi t−îng lµm biªn c¾t Ên phÝm c¸ch (speak) ->Sang b−íc chän ®èi t−îng c¾t ta ®¸nh lÖnh f (Select object to trim or shift-select to extend or[Project/Edge/Undo]: f) ->sau ®ã kÎ mét ®o¹n c¾t qua c¸c ®èi t−îng cÇn c¾t B¾t ®iÓm ®Çu(First fence point:) B¾t ®iÓm cuèi(Specify endpoint of line or [Undo]:) +NÕu gi÷a ®èi t−îng lµm biªn c¾t vµ ®èi t−îng cÇnc¾t kh«ng cã ®èi t−îng nµo kh¸c th× b¹n cã thÓ bá quab−íc chän ®èi t−îng lµm biªn c¾t b»ng c¸ch sau khi®¸nh lÖnh c¾t trim víi lÖnh t¾t lµ tr b¹n nhÊp hai lÇnphÝm c¸ch (speak), ®©y cßn gäi lµ ph−¬ng ph¸p c¾tnhanh. 82
 • 83. *Chó ý: khi sö dông lÖnh nµy +§èi tuîng lµm biªn c¾t ph¶i c¾t ®èi t−îng cÇnc¾t +B¹n cã thÓ chän mét lóc nhiÒu ®èi tuîng lµmbiªn +Khi c¾t ®−êng trßn hay h×nh ch÷ nhËt th× ®èit−îng lµm biªn c¾t cÇn ph¶i ®Þnh ®−îc hai ®iÓm c¾t. 83
 • 84. 9>LÖnh fillet a-LÖnh t¾t: f b-Môc ®Ých: bo trßn gãc cña hai ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: NhËp lÖnh f (fillet) ->NhËp lÖnh r (radius) ®Ó nhËp b¸n kÝnh cung trßnsÏ bo gãc (Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: r -> nhËp b¸n kÝnh cung trßn sÏ bo gãc (Specify fillet radius <0.0000>:) -> chän ®èi t−îng cÇn bo gãc thø nhÊt(Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:) -> chän ®èi t−îng cÇn bo gãc thø hai. (Select second object:) VÝ dô: B¹n cÇn bo hai ®èi t−îng a1, a2 mét cung víib¸n kÝnh b»ng 2 84
 • 85. NhËp lÖnh f sau ®ã nhËp thªm lÖnh nhËp b¸n kÝnh(radius) víi lÖnh t¾t r (Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: r Specify fillet radius <0.0000>:) ->nhËp b¸n kÝnh 2 ->chän a1(Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:) ->chän a2 (Select second object:) 85
 • 86. *Víi lÖnh nµy khi b¹n cã thÓ kÐo dµi hai ®èi t−îng c¾t nhau khi b¹n nhËp b¸n kÝnh (radius)b»ng 0 VÝ dô: víi ®èi t−îng a1,a2 nh− trªn ta cã thÓ kÐo dµia1, a2 c¾t nhau. 10>LÖnh chamfer a-LÖnh t¾t: cha b-Môc ®Ých: v¸t gãc c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: NhËp lÖnh cha (chamfer) -> nhËp lÖnh d (Distance) Command: cha CHAMFER 86
 • 87. (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 2.0000,Dist2 = 3.0000 Select first line or[Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:d ->NhËp chiÒu v¸t thø nhÊt (first chamfer distance <2.0000>:) ->nhËp chiÒu v¸t thø hai (Specify second chamfer distance <3.0000>:) -> chän ®èi t−îng cÇn v¸t thø nhÊt (Select first line or[Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:) -> chän ®èi t−îng cÇn v¸t thø hai (Select second line:) VÝ dô: B¹n cÇn v¸t hai ®èi t−îng a1,a2 víi chiÒu v¸ta1 lµ 2, chiÒu v¸t a2 lµ 3 87
 • 88. NhËp lÖnh cha sau ®ã nhËp thªm lÖnh Distancevíi lÖnh t¾t lµ d ®Ó nhËp gi¸ trÞ v¸t Trªn dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (command: specify first chamferdistance<0.000>:) NhËp gi¸ trÞ v¸t c¹nh thø nhÊt: 2 ->(command: specify second chamferdistance<2.000>:) NhËp gi¸ trÞ v¸t c¹nh thø hai: 3 (Select first line or[Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:) -> chän ®èi t−îng a1 (Select second line:) -> chän ®èi t−îng a2 88
 • 89. *T−¬ng tù víi lÖnh fillet lÖnh nµy còng gióp b¹n kÐodµi hai ®èi t−îng c¾t nhau khi gi¸ trÞ Distance b»ng 0 10>LÖnh align a-LÖnh t¾t: al b-Môc ®Ých: Ðp ®èi t−îng nµy theo ®èi t−îng kh¸c c-Thùc hiÖn: 89
 • 90. *MÆc ®Þnh: Chän ®èi t−îng cÇn Ðp -> b¾t ®iÓm Ðp thø nhÊt (Specify first source point:) -> b¾t ®iÓm Ðp ®Õn thø nhÊt (Specify first destination point:) -> b¾t ®iÓm Ðp thø hai (Specify second source point:) -> b¾t ®iÓm Ðp ®Õn thø hai (Specify second destination point:) ->t−¬ng tù víi ®iÓm thø ba VÝ dô: B¹n cÇn Ðp ®èi t−îng a1 vµo ®èi t−îng a2nh− h×nh vÏ: NhËp al -> b¾t ®iÓm Ðp thø nhÊt (M1) b¾t vµo ®iÓmÐp ®Õn thø nhÊt (M1`) -> b¾t ®iÓm Ðp thø hai (M2)b¾t vµo ®iÓm Ðp ®Õn thø hai (M2`) -> b¾t ®iÓm Ðp thøba (M3) b¾t vµo ®iÓm Ðp ®Õn thø ba (M3`) 90
 • 91. *NÕu b¹n muèn Ðp ®èi t−îng cÇn Ðp cã mét c¹nhb»ng víi c¹nh ®èi t−îng ®Þnh vÞ th× ngay sau khi b¾t®iÓm Ðp ®Õn thø hai (Specify third source point or <continue>:) B¹n ®¸nh thªm mét lÇn phÝm c¸ch (speak) trªn dßnglÖnh xuÊt hiÖn: (command: Scale objects based on alignmentpoints?[yes/no]<no>:) B¹n nhËp lÖnh yes víi lÖnh t¾t lµ y 91
 • 92. VÝ dô: B¹n cÇn Ðp ®èi t−îng a1 vµo ®èi t−îng a2 vµcã mét c¹nh M1M2 cña a1 b»ng c¹nh M1`M2` cña a2nh− h×nh vÏ: NhËp al -> b¾t ®iÓm Ðp thø nhÊt (M1) b¾t vµo®iÓm ®Þnh vÞ thø nhÊt (M1`) -> b¾t ®iÓm Ðp thø hai(M2) b¾t vµo ®iÓm ®Þnh vÞ thø hai (M2`) ->nhÊpc¸ch(speak) dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (command: Scale objects based on alignmentpoints?[yes/no]<no>:) B¹n nhËp lÖnh yes víi lÖnh t¾t lµ y 92
 • 93. 11>LÖnh extend a-LÖnh t¾t: ex b-Môc ®Ých: phãng ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng ®Ých (Select objects:) -> chän ®èi t−îng cÇn phãng (Select object to extend or shift-select to trim or[Project/Edge/Undo]:) VÝ dô: B¹n cÇn phãng ®èi t−îng a1, a2 ®Õn ®èi t−îng®Ých lµ a3 NhËp lÖnh phãng extend víi lÖnh t¾t lµ ex -> chän ®èi t−îng ®Ých a3 (Select objects:) -> chän ®èi t−îng cÇn phãng a1, a2 (Select object to extend or shift-select to trim or[Project/Edge/Undo]:) 93
 • 94. +NÕu b¹n phãng mét lóc nhiÒu ®èi t−îng th× b¹n®¸nh thªm lÖnh f khi chän ®èi t−îng phãng råi kÐomét ®−êng c¾t qua c¸c ®èi t−îng cÇn phãng (t−¬ng tùvíi lÖnh trim). +NÕu gi÷a ®èi t−îng ®Ých vµ ®èi t−îng cÇn phãngkh«ng cã ®−êng ®èi t−îng nµo c¾t qua th× b¹n cã thÓbá qua b−íc chän ®èi t−îng ®Ých b»ng c¸ch khi ®¸nh 94
 • 95. lÖnh phãng extend víi lÖnh t¾t lµ ex b¹n nhÊp lu«n hailÇn phÝm c¸ch (speak) råi chän ®èi t−îng cÇn phãng *Chó ý: khi sö dông lÖnh nµy +NÕu cung trßn cã b¸n kÝnh bÐ h¬n kho¶ngc¸ch tõ t©m ®−êng trßn ®Õn ®−êng ®Ých th× lÖnh nµynã kh«ng cã t¸c dông +B¹n chØ cã thÓ phãng ®èi t−îng khi ban nhÊpvµo phÇn ®èi t−îng phãng gÇn ®èi t−îng ®Ých nhÊt +B¹n cã thÓ chän nhiÒu ®èi t−îng ®Ých 12>LÖnh BREAK a-LÖnh t¾t: br b-Môc ®Ých: c¾t ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: b¾t ®iÓm c¾t ®Çu (Command: br BREAK Select object:) -> b¾t diÓm c¾t cuèi 95
 • 96. (Specify second break point or [First point]:) VÝ dô: Trªn ®uêng th¼ng a1 b¹n muèn c¾t kho¶nggi÷a hai ®iÓm M1,M2 NhËp lÖnh break víi lÖnh t¾t lµ br -> b¾t ®iÓm c¾t®Çu (M1) -> b¾t diÓm c¾t cuèi (M2) *Chó ý : Khi b¹n c¾t ®−êng trßn th× theo chiÒu kim®«ng hå lÊy tõ t©m ®−êng trßn cña vßng trßn sÏ ®−îcgi÷ l¹i. Víi h×nh ch÷ nhËt th× khi b¹n c¾t trong hai c¹nh th×phÇn lín sÏ ®−îc gi÷ l¹i, trong ba c¹nh th× th× phÇntr¸i hoÆc phÇn trªn sÏ ®−îc gi÷ l¹i. 96
 • 97. Ch−¬ng II:Mét sè lÖnh ghi kÝch th−íc cña autocad 97
 • 98. 1>LÖnh dimlinear a-LÖnh t¾t: dli b-Môc ®Ých: §o kÝch th−íc víi trôc ®o däc theo hÖ to¹ ®é OXY c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chänkho¶ng c¸ch cÇn ®o b»ng c¸ch b¾t ®iÓm ®Çu vµ ®iÓmcuèi 2>LÖnh dimaligned a-LÖnh t¾t: dal b-Môc ®Ých: §o kÝch th−íc víi trôc ®o däc theo ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi 98
 • 99. c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän kho¶ng c¸ch cÇn ®o b»ngc¸ch b¾t ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi 3>LÖnh dimbaseline a-LÖnh t¾t: dba b-Môc ®Ých: §o kÝch th−íc víi trôc ®o song song víi mét trôc ®o cã tr−íc. c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: lÊy ngay®iÓm ®Çu cña trôc ®o ngay tr−íc ®ã NÕu b¹n muèn chän mét trôc ®o kh¸c th× nhÊn nótc¸ch (speak) thªm mét lÇn n÷a -> chän trôc ®o míib¹n cÇn lÊy song song víi nã. 99
 • 100. *Chó ý: chän trôc ®o míi lµ b¹n ph¶i chän vµo ®−êng dãng ®Ó lµm ®−êng dãng ®Çu cho trôc ®o song song. 4>LÖnh dimcontinue a-LÖnh t¾t: dco b-Môc ®Ých: §o kÝch th−íc víi trôc ®o nèi tiÕp víi mét trôc ®o cã tr−íc c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: lÊy ngay ®iÓm cuèi cña trôc ®o ngaytr−íc ®ã. NÕu ta muèn chän mét trôc ®o kh¸c th× nhÊn nótc¸ch (speak) thªm mét lÇn n÷a -> chän trôc ®o míi. 100
 • 101. *Chó ý: chän trôc ®o míi lµ b¹n ph¶i chän vµo ®−êng dãng ®Ó lµm ®−êng dãng ®Çu cho trôc ®o nèi tiÕp. 5>LÖnh dimdiameter a-LÖnh t¾t: ddi b-Môc ®Ých: ®o ®−êng kÝnh c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®−êng trßn hay cung trßncÇn ®o *Chó ý: trong c¶ hai lÖnh ddi (dimdiameter) vµlÖnh dra (dimradius) b¹n cã thÓ bá t©m hoÆc kh«ngbá t©m phÇn nµy b¹n cã thÓ chØnh söa mµ t«i sÏ giíithiÖu ë phÇn chØnh sña lÖnh dim. 101
 • 102. 6>LÖnh dimradius a-LÖnh t¾t: dra b-Môc ®Ých: ®o b¸n kÝnh c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®−êng trßn hay cung trßncÇn ®o 7>LÖnh dimangular a-LÖnh t¾t: dan b-Môc ®Ých: ®o gãc c-Thùc hiÖn: 102
 • 103. *MÆc ®Þnh: chän ®−êng 2 ®−êng cÇn ®o gãc hîpbëi hai ®−êng ®ã ®−êng ®Çu -> ®−êng cuèi Chó ý: khi sö dông c¸c lÖnh ®o (dim) nÕu b¹nkh«ng thÊy sè liÖu, hay kh«ng cã dÊu kü thuËt…xuÊthiÖn th× do nguyªn nh©n chñ yÕu lµ b¹n ®Æt cì ch÷,cìdÊu kü thuËt cña nã qu¸ bÐ vµ ®Ó hiÖu chØnh b¹n cãthÓ lµm nh− sau: ] 8>LÖnh modify dimension stylemanager a-LÖnh t¾t: d b-Môc ®Ých: hiÖu chØnh vÒlÖnh ®o kÝch th−íc c-Thùc hiÖn: Sau khi nhËp lÖnh mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn b¶ngmodify dimension style manager 103
 • 104. B¹n chän Modify… lines and arrows : C¸c hiÖu chØnh vÒ ®−êng dãng vµ ®−êngghi kÝch th−íc Dimension lines: hiÖu chØnh ®−êng ghi kÝchth−íc + color: mµu cña ®−êng ghi kÝch th−íc + Lineweight: ®é dµy cña ®−êng ghi kÝchth−íc 104
 • 105. + Suppress: ®¸nh dÊu vµo dim line 1 bá dÊukü thuËt gèc ®¸nh dÊu vµo dim line 2 bá dÊukü thuËt ®u«i Extension lines: hiÖu chØnh ®−êng dãng + color: mµu cña ®−êng dãng + Lineweight: ®é dµy cña ®−êng dãng + Extend beyond dim lines: ®é thõa cña®−êng dãng + Offset from origin: Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm®o ®Õn ch©n ®−êng dãng + Suppress: ®¸nh dÊu vµo ext line 1 bá ®−êngdãng gèc ®¸nh dÊu vµo ext line 2 bá ®−êngdãng ®u«i Arrowheads: hiÖu chØnh dÊu kü thuËt 1st: dÊu kü thuËt gèc 105
 • 106. 2nd: dÊu kü thuËt ®u«i Arrow size: kÝch th−íc dÊu küthuËt Center marks for circles: hiÖu chØnh dÊut©m kü thuËt ®−êng ghi b¸n kÝnh, ®−êng kÝnh. Type: kiÓu t©m None: kh«ng bá dÊu kü thuËt Mark: bá dÊu t©m (+) Line: bá t©m d¹ng trôc Size: kÝch cì cña d¸u t©m kü thuËt Text: C¸c hiÖu chØnh vÒ kÝch th−íc Text apperance: +Text style: nhÊp vµo dÊu (…) ta sÏ cãb¶ng Text style Trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ chØnh 106
 • 107. Font name: font ch÷ cña kÝch th−íc Font style: kiÓu ch÷ kÝch th−íc Italic: ch÷ nghiªng abcd Bold: ch÷ dµy abcd Bold Italic: ch÷ dµyvµ nghiªng abcd Regular: ch÷ ë tr¹ng th¸I b×nh th−êngcña font ch÷ chän Height: chiÒu cao ch÷ Upside down: ch÷ lËt xuèng d−íi (d¹ngbãng d−íi n−íc) Back wards: ch÷ ng−îc (d¹ng ¶nh trongg−¬ng) Width factor: ®é réng cña ch÷ Oblique angle: ®é nghiªng cña ch÷ +Text color: mµu ch÷ ghi kÝch th−íc +Fill color: mµu nÒn ch÷ ghi kÝch th−íc 107
 • 108. +Text height: chiÒu cao ch÷ +Draw frame around text: ®¸nh dÊuvµo ®©y b¹n sÏ t¹o khung bao cho ch÷ ghi kÝch th−íc Text placement: +Vertical: vÞ trÝ ®Æt ch÷ ghi kÝch th−íc Centered: ®Æt ë gi÷a ®−êng ghi kÝch th−íc Above: ®Æt trªn ®−êng ghi kÝch th−íc +Horizontal: vÞ trÝ ®Æt ch÷ ghi kÝch th−íc Centered: ®Æt ë gi÷a ®−êng ghi kÝch th−íc At ext line1:ch÷ ghi kÝch th−íc lÖch vÒ phÝa ®−êngdãng gèc At ext line2:ch÷ ghi kÝch th−íc lÖch vÒ phÝa ®−êngdãng ®u«i Over ext line1:ch÷ ghi kÝch th−íc n»m trªn ®−êngdãng gèc Over ext line2:ch÷ ghi kÝch th−íc n»m trªn ®−êngdãng ®u«i 108
 • 109. Text alignment: +Horizontal: ch÷ ghi kÝch th−íc n»m ngang +Aligned with dimension line: n»m trªn®−êng ghi kÝch th−íc Primary units +Linear dimensions: kiÓu viÕt sè liÖu. +Precision: lÊy phÇn lÎ sau dÊu phÈy. +Decimal separator: chän c¸ch ghi kÝch th−íctheo dÊu chÊm (.) hay dÊu phÈy (,) cho sè thËp ph©n 109
 • 110. Ch−¬ng II:Mét sè lÖnh kh¸c cña autocad 110
 • 111. Mét sè lÖnh kh¸c 1>LÖnh text a-LÖnh t¾t: t b-Môc ®Ých: viÕt ch÷ c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän vÞ trÝ cÇn viÕt ch÷ vµo saukhi chän sÏ xuÊt hiÖn b¶ng Text formatting Trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ chän Font ch÷,cì ch÷, kiÓu ch÷, råi sau ®ã b¹n viÕt dßng ch÷ cÇn ®−avµo b¶ng vÏ kÕt thóc nhÊp chuét vµo phÝm OK 111
 • 112. 2>LÖnh p a-LÖnh t¾t: p b-Môc ®Ých: chän l¹i c¸c ®èi t−îng b¹n ®· chänngay tr−íc ®ã khi b¹n ®ang sö dông mét lÖnh nµo ®ã. c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi b¹n ®¸nh mét lÖnh ®Óthùc hiÖn trªn c¸c ®−êng b¹n chän ®Ó thùc hiÖn métlÖnh nµo ®ã tr−íc ®ã, b¹n ®¸nh thªm phÝm p th× ngaylËp tøc b¹n sÏ ®−îc nhËn l¹i c¸c ®èi t−îng nµy. Vi dô: Tr−íc ®ã b¹n võa thùc hiÖn mét lÖnh copyc¸c ®èi t−îng a1,a2,a3 sang vÞ trÝ a1`,a2`,a3` ngay sau®ã b¹n muèn thùc hiÖn mét lÖnh kh¸c cho c¸c ®èit−îng a1,a2,a3 Ch¼ng h¹n lÖnh di chuyÓn ®èi t−îng (move) sangmét vÞ trÝ kh¸c b¹n ®¸nh lÖnh m sau ®ã b¹n ®¸nh 112
 • 113. thªm lÖnh p th× ngay lËp tøc b¹n chän l¹i ®−îc c¸c ®èit−îng a1,a2,a3 mµ kh«ng ph¶i click chuét. *LÖnh nµy th−êng sö dông khi nh÷ng ®èi t−îngb¹n chän n»m ë nh÷ng vÞ trÝ phøc t¹p kh«ng thuËntiÖn cho viÖc chän. 3>LÖnh copy a-LÖnh t¾t: co b-Môc ®Ých: sao chÐp c¸c ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng -> chän ®iÓm ®Çu-> chän ®iÓm cuèi. *Trong qóa tr×nh sao chÐp c¸c ®èi t−îng b¹n muènsao chÐp ®èi t−îng trªn thµnh nhiÒu ®èi t−îng liªn tôc,b¹n ®¸nh thªm lÖnh m (Multiple) tr−íc khi b¾t ®iÓm®Çu. 113
 • 114. VÝ dô: b¹n sao hai ®èi t−îng a1,a2 víi ®iÓm ®Çu lµM1 ®Õn hai vÞ trÝ míi lµ M2 vµ M3 §¸nh lÖnh copy víi lÖnh t¾t lµ co -> chän ®èi t−îng cÇn sao chÐp a1,a2 Command: co COPY Select objects: Specify opposite corner: 2 found -> ®¸nh lÖnh mSpecify base point or displacement,or [Multiple]:m -> b¾t ®iÓm ®Çu M1 Specify base point or displacement: -> di chuyÓn ®Õn c¸c vÞ trÝ M2,M3 ta sÏ ®−îc c¸c®èi t−îng cÇn sao chÐp Specify second point of displacement: 114
 • 115. *Chó ý víi lÖnh nµy th× b¹n kh«ng thÓ copy ®èit−îng tõ b¶n vÏ nµy sang b¶n vÏ kh¸c Cho nªn nÕu muèn copy th× b¹n kh«ng ®¸nh lÖnhnµy mµ chän c¸c ®èi tuîng cÇn copy sau ®ã b¹n Ên tæhîp phÝm ctrl + c råi më b¶n vÏ cÇn copy sang vµ Êntæ hîp phÝm ctrl + v 115
 • 116. 4>LÖnh array a-LÖnh t¾t: ar b-Môc ®Ých: sao mét lóc thµnh nhiÒu ®èi t−îng theo®Þnh h−íng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn sao -> nhËpkiÓu sao -> chän ®èi t−îng cÇn sao -> nhËp kho¶ngc¸ch sao Víi lÖnh array b¹n cã hai c¸ch sao : +sao theo h×nh ch÷ nhËt (rectangular) B¹n nhËp lÖnh t¾t ar (array) Víi autocad 2000 -> chän ®èi t−îng cÇn saoCommand: ar ARRAYSelect objects: Specify opposite corner: 1 foundSelect objects: 116
 • 117. -> chän kiÓu sao lµ r (rectangular)Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: r -> nhËp sè hµng (rows)Enter the number of rows (---) <1>: -> nhËp sè cét columns Enter the number of columns (|||) <1> -> nhËp kho¶ng c¸ch cña ®èi t−îng trong mét hµng B¹n cã thÓ sö dông chuét ®Ó chän ®iÓm ®Çu ®iÓmcuèi khi ®ã th× kho¶ng c¸ch theo trôc x cña hai ®iÓmnµy lµ kho¶ng c¸ch cña c¸c ®èi t−îng trªn mét hµng,vµ kho¶ng c¸ch theo trôc y cña hai ®iÓm nµy lµkho¶ng c¸ch cña c¸c ®èi t−îng trong mét cét.Enter the distance between rows or specify unit cell(--): -> nhËp kho¶ng c¸ch cña c¸c ®èi t−îng trong métcét Specify the distance between columns (|||): Sao theo h×nh trßn (polar array) 117
 • 118. -> nhËp lÖnh array -> nhËp p (polar) ®Ó sao theoh×nh trßn Command: ar ARRAY Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects: Enter the type of array[Rectangular/Polar] <R>: p -> nhËp t©m xoay Specify center point of array: ->nhËp sè l−îng sao Enter the number of items in the array: 10 ->nhËp gãc quay tæng Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: ->nhËp kiÓu quay Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: NÕu b¹n nhËp yes th× ®èi t−îng sao sÏ xoay h−íngtheo t©m xoay 118
 • 119. cßn nhËp no th× ®èi t−îng gi÷ nguyªn h×nh d¸ng vµxoay theo t©m. 119
 • 120. Víi cad 2004 trë lªn th× sau khi nhËp lÖnh th× xuÊthiÖn b¶ng ARRAY Th× b¹n ®¸nh dÊu vµo kiÓu sao: + theo h×nh ch÷ nhËt (rectangular) ->nhÊp vµo select objects ®Ó chän ®èi t−îng cÇn sao -> nhÊp vµo « rows ®Ó nhËp sè hµng 120
 • 121. -> nhÊp vµo « columns ®Ó nhËp sè cét -> nhÊp vµo « rows offset ®Ó nhËp kho¶ng c¸chhµng -> nhÊp vµo « columns offset ®Ó nhËp kho¶ngc¸ch cét -> nhÊp vµo « angle of array ®Ó chän gãc nghiªngcña m¶ng ®èi t−îng sao chÐp so víi trôc ®øng NÕu b¹n muèn nhËp mét kho¶ng c¸ch hµnghay cét cã s½n trong b¶n vÏ th× b¹n nhÊp « pickrows offset vµ pick columns offset cã biÓu t−îngdÊu mòi tªn g¹ch chÐo ngay sau mçi « nhËp kho¶ngc¸ch hoÆc muèn nhËp c¶ hai cïng mét lóc th× b¹nnhÊp vµo « pick both offset cã biÓu t−äng mòi tªnvµ h×nh ch÷ nhËt vÝ dô: b¹n muèn sao ®èi t−îng a1 thµnh 6 hµng 4cét víi kho¶ng c¸ch c¸c ®èi t−îng trong hµng lµ 2 121
 • 122. kho¶ng c¸ch c¸c ®èi t−îng trong cét lµ 1 gãcnghiªng lµ 30 122
 • 123. + sao theo h×nh trßn (polar array) ->nhÊp vµo select objects ®Ó chän ®èi t−îng cÇnsao -> nhÊp vµo « center point ®Ó nhËp to¹ ®é t©mxoay. NÕu muèn nhËp t©m xoay cã s½n trong b¶n vÏ b¹nnhÊp vµo « pick center point cã biÓu t−îng dÊu mòitªn g¹ch chÐo ngay sau mçi « nhËp to¹ ®é t©m xoay-> nhÊp vµo « method ®Ó chän kiÓu nhËp gi¸ trÞ sao®èi t−îng B¹n cã 3 c¸ch: -total number of items & angle to fill: nhËp sèl−îng sao vµ gãc quay tæng ->nhÊp vµo « total number of items ®Ó nhËp sèl−îng sao -> nhÊp vµo « angle to fill ®Ó nhËp gãc quay tæng 123
 • 124. - total number of items & angle between items:nhËp sè l−îng sao vµ gãc quay gi÷a hai ®èi t−îngsao -> nhÊp vµo « total number of items ®Ó nhËp sèl−îng sao -> nhÊp vµo « angle between items ®Ó nhËp gãcquay gi÷a hai ®èi t−îng sao 124
 • 125. - angle to fill & angle between items: nhËp gãcquay tæng vµ gãc quay gi÷a hai ®èi t−îng sao -> nhÊp vµo « angle to fill ®Ó nhËp gãc quay tæng -> nhÊp vµo « angle between items ®Ó nhËp gãcquay gi÷a hai ®èi t−îng sao 125
 • 126. *Chó ý: trong lÖnh sao theo h×nh trßn nÕu muèn c¸ch×nh sau khi sao ®Òu h−íng vÒ t©m th× b¹n ®¸nh dÊuvµo « rotate items as copied n»m tr¸i cña b¶ng array 5>LÖnh layer a-LÖnh t¾t: la b-Môc ®Ých: më b¶ng layer 126
 • 127. c-Thùc hiÖn: víi cad 2004 trë lªn +cét Status: hiÓn thÞ layer ®ang sö dông (lµ layercã ®¸nh dÊu “v” ë cét nµy) NÕu muèn sö dông layer nµo b¹n nhÊp vµo hµngcña layer ®ã +cét Name: hiÓn thÞ tªn c¸c layer NÕu muèn ®æi tªn cña layer nµo b¹n nhÊp ®ópchuét vµo tªn cña layer ®ã 127
 • 128. +cét On: hiÓn thÞ layer nµo ®ang bËt,t¾t Layer bËt bãng ®Ìn cã mµu vµng Layer t¾t bãng ®Ìn cã mµu xanh Muèn bËt hay t¾t layer nµo th× b¹n nhÊp vµoh×nh bãng ®Ìn cña layer ®ã NÕu Layer nµo t¾t th× trªn b¶n vÏ sÏ kh«ng hiÓnthÞ c¸c ®èi t−îng cña Layer ®ã Th−êng ¸p dông khi b¶n vÏ qu¸ rèi v× nhiÒu ®èit−îng hay mét layer nµo ®ã khi b¹n chØ cÇn khi vÏnh−ng kh«ng muèn in ra +cét Freeze: hiÓn thÞ layer nµo ®ang bÞ ®ãngb¨ng hay kh«ng bÞ ®ãng b¨ng Layer kh«ng bÞ ®ãng b¨ng cã h×nh trßn mµu vµng. Layer bÞ ®ãng b¨ng cã h×nh trßn mµu xanh Muèn ®ãng b¨ng layer nµo th× b¹n nhÊp vµo h×nhtrßn cña layer ®ã 128
 • 129. NÕu Layer nµo bÞ ®ãng b¨ng th× trªn b¶n vÏ sÏkh«ng hiÓn thÞ c¸c ®èi t−îng cña Layer ®ã +cét Lock: hiÓn thÞ layer nµo ®ang bÞ kho¸ haykh«ng bÞ kho¸ Layer kh«ng bÞ kho¸ cã h×nh æ kho¸ më ra Layer bÞ kho¸ cã h×nh æ kho¸ ®ãng l¹i Muèn kho¸ layer nµo th× b¹n nhÊp vµo æ kho¸ cñalayer ®ã NÕu Layer nµo bÞ kho¸ th× trªn b¶n vÏ vÉn hiÓnthÞ c¸c ®èi t−îng cña layer ®ã nh−ng b¹n kh«ng lµmviÖc trªn c¸c ®èi t−îng nµy ®−îc. +cét color: hiÓn thÞ mµu layer Muèn ®æi mµu cña layer nµo b¹n nhÊp chuét vµo« mµu cña layer ®ã 129
 • 130. +cét linetype: hiÓn thÞ kiÓu nÐt cña layer Muèn ®æi nÐt cña layer nµo th× b¹n nhÊp vµo «cña layer ®ã Khi nhÊp vµo ®©y sÏ xuÊt hiÖn b¶ng selectlinetype b¹n nhÊp tiÕp vµo « load,,, vµ b¶ng load orreload linetype b¹n chän kiÓu nÐt m×nh cÇn råi ÊnOK -> trë l¹i b¶ng select linetype b¹n nhÊp vµo®−êng m×nh chän Ên OK +cét lineweight: hiÓn thÞ bÒ dµy nÐt cña layer Muèn ®æi bÒ dµy nÐt cña layer nµo th× b¹n nhÊp vµo« cña layer ®ã Khi nhÊp vµo ®©y sÏ xuÊt hiÖn b¶ng lineweightb¹n chän kÝch th−íc bÒ dµy råi Ên OK 130
 • 131. *Muèn t¹o layer míi b¹n nhÊp vµo « new layercã biÓu t−îng h×nh sao ®Æt trªn tê giÊy víi phÝm t¾t lµalt + n sau khi ®· cã layer míi b¹n ®Æt tªn cho layerråi chän thø tù c¸c b−íc nh− trªn *muèn xo¸ layer nµo th× b¹n nhÊp chuét vµolayer ®ã vµ nhÊp vµo « cã biÓu t−îng dÊu g¹ch chÐos¸t « new layer víi phÝm t¾t lµ alt + d Chó ý layer chØ ®−îc xo¸ khi trªn b¶n vÏ kh«ngcßn ®èi t−îng cña layer ®ã 6>LÖnh offset a-LÖnh t¾t: o b-Môc ®Ých: t¹o mét ®−êng song song c¸ch métkho¶ng cho tr−íc c-Thùc hiÖn: 131
 • 132. *MÆc ®Þnh: nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a ®èi t−îngcho tr−íc víi ®èi t−îng sÏ t¹o -> chän ®èi t−îng cÇnt¹o -> ®Þnh vÞ phÝa ®èi t−îng sÏ t¹o hiÖn thÞ VÝ dô: B¹n muèn t¹o tõ a1,a2,a3 c¸c ®èi t−înga1`,a2`,a3` NhËp lÖnh offset víi lÖnh t¾t lµ o -> nhËp 1Command: o OFFSETSpecify offset distance or [Through] <Through>: 1 -> chän lÇn l−ît c¸c ®èi t−îng cÇn t¹o Select object to offset or <exit>: a1 -> nhÊp chuét xuèng d−íi a1 v× ë ®©y ®èit−îng sÏ t¹o a1` n»m phÝa d−íi ®èi t−îng cÇn t¹o a1®èi t−îng a1` sÏ hiÓn thÞ ngay sau khi b¹n ®Þnh vÞ phÝacña nã a2 -> nhÊp chuét vµo phÝa trong a2 v× ë ®©y ®èit−îng sÏ t¹o a2` n¨m phÝa trong ®èi víi ®èi t−îng cÇnt¹o a2 132
 • 133. B¹n lµm t−¬ng tù víi c¸c ®èi t−îng a3, a4 7>LÖnh boundary a-LÖnh t¾t: bo b-Môc ®Ých: t¹o ®−êng viÒn pline bo xung quanh®èi t−îng khÐp kÝn c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: §èi víi cad 2004 trë lªn 133
 • 134. Sau khi nhËp lÖnh BOUNDARY víi lÖnh t¾t lµ both× xuÊt hiÖn b¶ng BOUNDARY CREATION b¹n sÏkh«ng chØnh söa g× ë b¶ng nµy mµ nhÊp chuét vµobiÓu t−îng pick points råi nhÊp chuét vµo phÝa trongcña ®èi t−îng cÇn bo viÒn VÝ dô: víi ®èi t−îng a1 gåm nhiÒu ®o¹n line t¹othµnh vµ b¹n muèn nã cã mét ®−êng viÒn pline bo 134
 • 135. theo nh÷ng ®−êng line nµy ®Ó cã thÓ tiÖn sö dông vÒsau ( ch¼ng h¹n nh− chØ viÖc offset mét lÇn mµ kh«ngph¶I mÊt c«ng offset tõng ®−êng line råi bo c¸c gãc (fillet) Th× b¹n sö dông lÖnh nµy. Hay nãi mét c¸ch kh¸csau khi dông lÖnh nµy b¹n cã ®−îc thªm mét ®−êngpline khÐp kÝn 135
 • 136. 8>LÖnh MIRROR a-LÖnh t¾t: mi b-Môc ®Ých: t¹o ®èi t−îng ®èi xøng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn lÊy ®èixøng -> nhËp trôc ®èi xøng Khi nµy trªn dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (Command: mi MIRROR Delete source objects? [Yes/No] <N>:) NÕu muèn gi÷ ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng th× b¹nnhÊp nót c¸ch (speak) tiÕp mét lÇn n÷a (No) NÕu muèn xo¸ ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng th× b¹nnhËp lÖnh Yes víi phÝm t¾t lµ y vÝ dô: a1 lµ ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng qua trôc ®èixøng M1M2 nhËp lÖnh mirror víi lÖnh t¾t lµ mi -> chän ®èit−îng a1 136
 • 137. Command: mi MIRRORSelect objects: Specify opposite corner:-> b¾t ®iÓm M1Specify first point of mirror line:-> b¾t ®iÓm M2Specify second point of mirror line: 137
 • 138. 9>LÖnh BHATCH a-LÖnh t¾t: h b-Môc ®Ých: b«i vËt liÖu cho mÆt c¾t c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi nhËp lÖnh BHATCH víilÖnh t¾t lµ h th× xuÊt hiÖn b¶ng Boundary hatch and fill 138
 • 139. -> pattern: hiÓn thÞ tªn vËt liÖu ®ang sö dông muèn ®æi vËt liÖu kh¸c th× b¹n nhÊp vµo nót cã biÓu t−îng (…) sau khi vµo ®©y th× xuÊt hiÖn b¶ng vËt liÖu Hatch pattern palette ë trong nµy b¹n cã thÓ lÇn l−ît chän c¸c b¶ng ansi,iso, other predefined ®Ó t×m vËt liÖu cho thÝchhîp sau khi ®· chän ®−îc vËt liÖu thÝch hîp b¹n nhÊp®óp chuét vµo vËt liÖu ®ã -> trë l¹i b¶ng Boundaryhatch and fill lóc nµy ë « pattern sÏ hiÓn thÞ tªn vËt liÖu b¹n võa chän ë « swatch sÏ hiÓn thÞ kiÓu vËt liÖu b¹n võa chän -> angle: gãc nghiªng cña vËt liÖu NÕu muèn vËt liÖu b¹n chän cã ®é nghiªng so víi trôc X bao nhiªu th× b¹n nhËp vµo ®©y 139
 • 140. ->Scale: kho¶ng c¸ch “t−¬ng ®èi” cña c¸c ®−êng trong vËt liÖu b¹n chän ->pick points: ®¸nh dÊu vïng cÇn b«i vËt liÖu *Chó ý: +Khi b¹n dïng lÖnh nµy vïng cÇn b«i vËtliÖu ph¶i kÝn, nh−ng kh«ng cÇn ph¶i liªn tôc, tøc lµc¸c ®−êng bao ph¶i c¾t nhau hoÆc nèi tiÕp nhau +NÕu khi b¹n b«i cho mét vïng nµo ®ã qu¸ dµi mµkhi pick point kh«ng ®−îc th× c¸c b¹n nªn chia nhávïng cÇn b«i ra b»ng c¸c lÖnh LINE (®o¹n th¼ng) ®Óthø tù chän c¸c vïng cÇn b«i nhá sau ®ã xo¸ c¸c®−êng line ®i th× b¹n vÉn cã mét m¶ng lín cÇn b«i 140
 • 141. 10>LÖnh BLOCK a-LÖnh t¾t: b b-Môc ®Ých: hîp nhãm ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi nhËp lÖnh BLOCKvíi lÖnh t¾t b th× xuÊt hiÖn b¶ng block definition -> name: tªn nhãm ®èi t−îng cña b¹n -> pick point: chän ®iÓm gèc cña nhãm ®èi t−îng -> select objects: chän c¸c ®èi t−îng hîp nhãm ->retain: t¹o hîp nhãm míi mµ kh«ng hîp nhãmc¸c hîp nhãm c¸c ®èi t−îng chän ->convert to block: t¹o hîp nhãm míi vµ hîp nhãmc¸c ®èi t−îng chän ->delete: t¹o hîp nhãm míi vµ xo¸ c¸c ®èi t−îngchän 141
 • 142. Chó ý: sau khi hîp nhãm th× trong th− viÖn b¶n vÏ(INSERT) sÏ xuÊt hiÖn tªn cña block b¹n võa t¹o vµkhi nµo sö dông ®Õn block nµy th× b¹n cã thÓ gäi rab»ng lÖnh INSERT 142
 • 143. 11>LÖnh INSERT a-LÖnh t¾t: i b-Môc ®Ých: gäi c¸c ®èi t−îng hîp nhãm ®èi t−îng(block) c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi ®¸nh lÖnh INSERTvíi lÖnh t¾t lµ i th× xuÊt hiÖn b¶ng insert ë « nameb¹n nhËp tªn block b¹n cÇn gäi 143
 • 144. 12>LÖnh ERASE a-LÖnh t¾t: e b-Môc ®Ých: xo¸ ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi tuîng cÇn xo¸ 13>LÖnh STRETCH a-LÖnh t¾t: s b-Môc ®Ých: söa ®èi t−îng b»ng c¸ch dÞch chuyÓn®iÓm thuéc ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: b¾t ®èi t−îng cÇn söa -> b¾t ®iÓm sÏ dÞch chuyÓn -> b¾t ®iÓm cÇn dÞch chuyÓn ®Õn vÝ dô: t«i muèn biÕn ®èi t−îng a1 (rectang) thµnh ®èi t−îng a1` 144
 • 145. nhËp lÖnh STRETCH víi lÖnh t¾t lµ s -> chän ®èi t−îng a1 -> b¾t ®iÓm M -> kÐo M tíi M`. 14>LÖnh EXPLODE a-LÖnh t¾t: x b-Môc ®Ých: bung c¸c ®èi t−äng liªn tôc (PLINE,RECTANG, POLYGON, BLOCK, BHATCH, …) c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn bung Chó ý: +víi lÖnh nµy khi vÏ nhanh mét ®èit−îng t−¬ng ®−¬ng víi c¸c h×nh c¨n b¶n th× sau khi vÏ 145
 • 146. h×nh c¨n b¶n xong th× b¹n bung ra vµ chØnh söa nh÷ngvÞ trÝ b¹n cÇn VÝ dô: b¹n cã mét block cöa nh− h×nh vÏnh−ng giê t«i muèn thay nh÷ng h×nh trßn cña cöab»ng nh÷ng h×nh lôc gi¸c (polygon) NhËp lÖnh bung EXPLODE víi lÖnh t¾t lµ x->chän block cöa, sau khi bung block cöa sÏ kh«ngcßn nguyªn khèi mµ sÏ ®−îc t¸ch ra gåm c¸c h×nh c¨nb¶n cÊu t¹o nªn nã 146
 • 147. B¹n cã muèn xuÊt mét b¶n vÏ AutoCAD thµnh métfile ¶nh th× h·y lµm nh÷ng b−íc sau ®©y: Trªn thanh c«ng cô b¹n vµo file -> Plotter manager XuÊt hiÖn b¶ng Plotter manager Chän file Add-A-Plotter Wizard XuÊt hiÖn b¶ng Autodesk hardcopy system 147
 • 148. B¹n chän sö dông cho autoCAD nµo-> nhÊp chuét vµo continueXuÊt hiÖn b¶ng Add plotter – introduction page-> nhÊp chuét vµo nextXuÊt hiÖn b¶ng Add plotter begin 148
 • 149. -> nhÊp chuét vµo next XuÊt hiÖn b¶ng Add plotter- plotter model -> tiÕp nh÷ng b¶ng sau b¹n nhÊp next liªn tôc chotíi b¶ng Add plotter- plotter name 149
 • 150. B¹n nhËp vµo « plotter name mét tªn bÊt kú tuúchän. -> next -> finish. Trë l¹i víi b¶n vÏ b¹n Ên tæ hîp phÝm Ctrl + p XuÊt hiÖn b¶ng Plot + plot device - Plotter configuration Chän name cña b¹n võa ®Æt ë phÇn plotter nametrªn. 150
 • 151. - Plotter style table: chän name lµ monochrome.ctb §Ó chØnh nÐt lóc xuÊt ra b¹n chän Edit… Chó ý nÐt lóc xuÊt ra chØ cã thÓ thay ®æi theo mµunÐt trong b¶n vÏ - §¸nh dÊu vµo « plot to file ®Ó chän ®−êng dÉn chofile xuÊt ra File name: tªn cña b¶n xuÊt Location: ®−êng dÉn + plot settings - Pape size: khæ b¶n xuÊt - Printable area: ®¬n vÞ chiÒu dµi khæ giÊy - Window: khoanh vïng cÇn xuÊt - plot scale: tû lÖ b¶n xuÊt - NÕu muèn ®Æt ®èi t−îng cÇn xuÊt c©n gi÷a b¶n th×®¸nh dÊu vµo Center the plot Full preview… xem thö tr−íc lóc xuÊt. NhÊp vµo OK ®Ó xuÊt b¶n vÏ. 151
 • 152. §©y lµ cuèn s¸ch ®Çu tay nªn chóng t«i kh«ng thÓtr¸nh khái thiÕu sãt, rÊt mong cã ®−îc gãp ý, ñng hécña c¸c b¹n. NÕu b¹n cã khóc m¾c g× trong lÜnh vùc CAD hay ®åho¹ nh− PHOTOSHOP, 3DS MAX, CAD 3D, WED…xin h·y liªn hÖ víi t«i, t«i s½n sµng gi¶i ®¸p cho b¹n. §Þa chØ : 1 - NguyÔn ViÖt Th¾ng (elpvn) Líp KT C«ng tr×nh AC1, Khoa KT øng dông §H Tæng Hîp Munich, §øc e-mail: architecture@vietnam.com hoÆc: ecard_83@yahoo.de 2- NguyÔn Phó Quý Líp 47KD6 §¹i häc x©y dùng Hµ Néi e-mail: youandihn@yahoo.com Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c b¹n ®· sö dông cuèns¸ch nµy. 152
 • 153. 153