Autocad(dhxd)

956 views
705 views

Published on

giao trinh dien tu toan tap

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
956
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Autocad(dhxd)

 1. 1. Master AutoCAD 2006. Get more skills for success !Copyright © 2006 Master 3D Network. All rights Reserved 1
 2. 2. 2
 3. 3. Lêi më ®Çu Lµm viÖc víi c¸c b¶n vÏ trªn m¸y tÝnh ngµy nay ®· trënªn quen thuéc vµ lµ ph−¬ng tiÖn hµng ngµy cña nh÷ngng−êi thiÕt kÕ. §èi víi nh÷ng ng−êi míi b¾t ®Çu häc vÏ trªnm¸y tÝnh vµ nh÷ng ng−êi ®· lµm quen víi phÇn mÒmAutoCAD ®Òu cã mong muèn häc ®−îc c¸c c¸ch vÏ ®¬ngi¶n bá bít mét sè thao t¸c thõa trong khi vÏ. HiÖn ®ang lµ sinh viªn n¨m thø 4 §¹i häc ë chuyªnnghµnh KiÕn Tróc víi kinh nghiÖm ®· häc hái tõ nh÷ngng−ßi thÇy, b¹n bÌ vµ s¸ch b¸o còng nh− kinh nghiÖm tùrót ra cho b¶n th©n trong khu«n khæ cuèn s¸ch nhá, chóngt«i muèn göi ®Õn cho c¸c b¹n nh÷ng kinh nghiÖm mµnh÷ng cuèn s¸ch cã mÆt trªn thÞ tr−êng Ýt ®Ò cËp ®Õn víihy väng nã nh− lµ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ. Khi viÕt cuèn s¸ch nµy chóng t«i còng rÊt mong c¸cb¹n h·y Ýt dùa dÉm vµo s¸ch vë, biÕt tù t×m tßi, tù m×nhcñng cè kiÕn thøc cña m×nh, ®õng häc mét c¸ch m¸y mãcmµ h·y chän mét c¸ch lµm trªn m¸y tÝnh mµ b¹n c¶m thÊyphï hîp nhÊt. Hy väng cuèn s¸ch nhá nµy sÏ gióp Ých cho c¸c b¹n. Thay mÆt nhãm biªn so¹n: Elpvn 3
 4. 4. Mét vµi lêi khuyªn khi b¹n vÏ CAD: +§Ó thùc hiÖn nhanh c¸c b−íc vÏ CAD c¸c b¹n ph¶icè g¾ng tËp sö dông phÝm c¸ch(speak) thay v× phÝmEnter +Khi b¹n kÐo chuét tõ ph¶i qua tr¸i th× tÊt c¶ nh÷ng®èi t−îng mµ khung chän cña b¹n ®i qua sÏ ®−îc chän+Khi b¹n kÐo chuét tõ tr¸i qua ph¶i th× chØ cã nh÷ng®èi t−îng mµ tÊt c¶ c¸c ®−êng cña nã n»m trongkhung chän míi ®−îc chän vÝ dô: b¶n vÏ cña b¹n gåm ba ®èi t−îng a1: line (®o¹n th¼ng) a2: circle (h×nh trßn) a3: rectang (h×nh ch÷ nhËt) +NÕu khung chän cña b¹n tõ M1 ®Õn M2 (tõ tr¸isang ph¶i): 4
 5. 5. Th× chØ ®èi t−îng a1(line)vµ a2(circle) ®−îc chän +NÕu khung chän cña b¹n tõ M1` ®Õn M2` (tõ ph¶isang tr¸i): 5
 6. 6. Th× tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng mµ khung chän ®i qua ®Òu®−îc chän +Khi nhËp sè liÖu th× b¹n nªn nhËp tõ c¸c phÝmsè n»m phÝa ph¶i bµn phÝm +B¹n nªn sö dông lÖnh b¾t ®iÓm tù ®éng (phÝm F3<Osnap on>) + Sau khi ®¸nh lÖnh b¹n nhÊp phÝm c¸ch (speak)®Ó thùc hiÖn lÖnh Mét sè cuèn s¸ch nªn tham kh¶o: Cña TS: NguyÔn H÷u Léc AutoCAD 2000 AutoCAD 2004 Bµi tËp thiÕt kÕ m« h×nh ba chiÒu 2000 6
 7. 7. Ch−¬ng I: Lµm quen víi autocadNéi dung ch−¬ng:1- Mét sè c¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é.2- C¸ch b¾t ®iÓm vµ nhËp mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm3- HiÖu chØnh mét sè chøc n¨ng trong AutoCAD4- Sö dông c¸c lÖnh F1,F2,…,F12 trªn bµn phÝm 7
 8. 8. 1.1 - Mét sè c¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é.Víi AutoCAD b¹n cã 3 c¸ch ®Ó nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é: 1- C¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é tuyÖt ®èi: a,b MÆc ®Þnh trong AutoCAD lu«n cho ta mét hÖ to¹ ®éXOY cè ®Þnh. Khi ta nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é lµ (a,b) th×m¸y sÏ hiÓu lµ m×nh lÊy ®iÓm c¸ch gèc täa ®é däctheo trôc x mét ®o¹n b»ng a vµ theo trôc y mét ®o¹nb»ng b (H1). 8
 9. 9. 2- C¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é t−¬ng ®èi: @a,b Khi sö dông lÖnh nµy m¸y sÏ chuyÓn tøc thêi gècto¹ ®é O tíi to¹ ®é ®iÓm b¹n võa sö dông lion tr−íc®ã. vÝ dô: NhËp gi¸ trÞ ®Ó vÏ h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh lµ a,bvíi to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ: a1,b1,®iÓm cuèi: a2,b2 th× nãt−ong ®−¬ng víi phÐp vÏ nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu: a1,b1vµ to¹ ®é t−¬ng ®èi cña ®iÓm cuèi so víi ®iÓm®Çu:@a,b (H2) 3- C¸ch “b¾t ®iÓm”: §¬n gi¶n vµ th−êng dïng 9
 10. 10. §©y lµ ph−¬ng ph¸p sö dông nh÷ng ®iÓm cña c¸c®èi t−îng ®· cã trªn b¶n vÏ. VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) vu«ng gãcvíi mét ®o¹n th¼ng cã tr−íc. NhËp gi¸ trÞ ®Çu a1,b1 råi b¹n dÝ phÝm shift vµ nhÊpchuét ph¶i th× ngay lËp tøc b¹n cã mét b¶ng gåm c¸c®iÓm: (shift + chuét ph¶i) - Endpoint: §iÓm mót cña ®−êng.<PhÝm t¾t: E>; - Midpoint: Trung ®iÓm cña ®−êng<PhÝm t¾t: M>; - Intersection: Giao ®iÓm<PhÝm t¾t: I>; 10
 11. 11. - Center: T©m vßng trßn.<PhÝm t¾t: C>; - Quadrant: §iÓm gãc 1/4.<PhÝm t¾t: Q>; - Tangent: TiÕp ®iÓm cña ®−êng th¼ng víi ®−êngtrßn. <PhÝm t¾t: G>; - Nearest: §iÓm thuéc ®−êng.<PhÝm t¾t: N>; - Perpendicular: §iÓm ch©n ®−êng vu«ng gãc.<PhÝm t¾t: P>; - Osnap settings …: B¶n chØnh söa mét vµi tÝnhn¨ng cña CADë ®©y ta cÇn vÏ vu«ng gãc nªn khi xuÊt hiÖn b¶ng b¾t®iÓm b¹n chØ chuét vµo dßng Perpendicular hoÆcnhËp phÝm t¾t P. 11
 12. 12. Chó ý:- Khi sö dông lÖnh b¾t ®iÓm th× sau khi nhËp®iÓm cÇn b¾t th× b¹ ph¶i rª chuét tíi ®ãi t−îng cÇn b¾t®iÓm. -Trong tr−êng hîp b¹n nhËp nhÇm ®iÓm th× nªnnhËp l¹i ®iÓm cÇn b¾t ®óng hai lÇn. B¹n cã thÓ ®Æt mÆc ®Þnh c¸c ®iÓm cÇn b¾t th−êngdïng b»ng c¸ch: ngay tõ khi b¾t ®Çu vÏ b¹n dÝ phÝmshift vµ nhÊp chuét ph¶i råi vµo dßng - Osnap settings …: B¶n chØnh söa mét vµi tÝnhn¨ng cña CAD <PhÝm t¾t: OS> th× sÏ xuÊt hiÖn b¶ngDrafting settings: + B¶ng object snap: ®Æt mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm §¸nh dÊu (v) vµo kiÓu ®iÓm b¾t ®iÓm th−êngxuyªn ®−îc sö dông. 12
 13. 13. (B¹n kh«ng nªn chän hÕt c¶ mµ chØ nªn chännh÷ng ®iÓm b¹n th−êng dïng nhÊt v× nÕu kh«ng khiZOOM nhá b¶n vÏ th× b¹n sÏ rÊt dÔ b¾t nhÇm ®iÓmcÇn b¾t Nªn ®Ó ý tíi c¸c biÓu t−îng b¾t ®iÓm ).1.2-HiÖu chØnh mét sè chøc n¨ng trong AutoCADTrong b¶ng object snap ®Æt chÕ ®é b¾t ®iÓm tù ®éngb¹n sÏ cã nót options … b¹n h·y nhÊp vµo ®©y >options … <PhÝm t¾t: OP>; 13
 14. 14. Drafting: §Æt ®é lín cña t©m lóc b¾t ®iÓm vµlóc b×nh th−êng Auto snap maker color: Mµu cña t©m lócb¾t ®iÓm. Auto snap maker size: KÝch cì cña t©mlóc b¾t ®iÓm. Aperture size: KÝch cì cña t©m lóc b×nhth−êng Display: 14
 15. 15. - Croshair size: ChØnh ®é dµi cña dÊucéng to¹ ®é vÏ. - Colors… : Window Element: + Model tab background: Mµu nÒn cñaCAD + Command line text: Mµu ch÷ dßng lÖnh(command: ) + Command line background: Mµu nÒncña dßng lÖnh (command: ) + Model tab pointer: Mµu dÊu céng to¹ ®évÏ Ngoµi ra b¹n cã thÓ chØ trùc tiÕp vµo c¸c ®èi t−îngcÇn chuyÓn mµu ngay trªn h×nh biÓu diÔn phÝa trªn khinhÊp ®Õn ®èit−îng nµo th× « Window Element sÏ tùchuyÓn sang dßng ch÷ tu¬ng øng víi ®èi t−îng ®ã. - Fonts: KiÓu ch÷ dßng lÖnh (command: ) 15
 16. 16. Open and save: - Automatic save: ®Æt chÕ ®é tù ®éng ghil¹i. Minutes between saves : ®Æt thêi gian tù ®éng ghi. Selection: - Pickbox size: KÝch cì cña t©m lóc nhËnlÖnh. - Grif size: KÝch cì ®iÓm ®èi t−îng(Endpoint, Midpoint, Center …) 16
 17. 17. +B¶ng Snap and Grid §Æt kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm trªn l−íi to¹ ®é. Snap x spacing: kho¶ng c¸ch theo trôc Xcña c¸c ®iÓm l−íi to¹ ®é Snap Y spacing: kho¶ng c¸ch theo trôc Ycña c¸c ®iÓm l−íi to¹ ®é *Chó ý: Khi ®Æt b¶ng nµy chuét cña b¹n chØ cã thÓ®i theo nh÷ng ®iÓm thuéc l−íi to¹ ®é víi c¸c kho¶ngc¸ch cña l−íi b¹n nhËp. 17
 18. 18. LÖnh nµy chØ phï hîp khi b¹n sö trong b¶n vÏ cã c¸ckho¶ng c¸ch ch½n1.3-C¸c lÖnh t−¬ng øng víi c¸c phÝm F1, F2, F3,F4, F5, F6, F7…F12 trªn bµn phÝm: PhÝm F1: lÖnh Help PhÝm F2: hiÖn dßng lÖnh (command:) Sö dông khi b¹n muèn xem ®Çy ®ñ dßng lÖnh PhÝm F3: bËt (osnap on) hoÆc t¾t (osnap off) chÕ®é b¾t ®iÓm tù ®éng PhÝm F7: bËt (grid on) hoÆc t¾t (grid off) l−íi to¹®é PhÝm F8: bËt (ortho on) hoÆc t¾t (ortho off) chÕ ®évÏ däc theo trôc to¹ ®é Lóc bÊt chÕ ®ä nµy trong qua tr×nh b¹n vÏ chuét chØcã thÓ rª theo hai ph−¬ng däc theo trôc X hoÆc trôc Y 18
 19. 19. * TiÖn Ých khi bËt chÕ ®é nµy: - NÕu b¹n rª chuét däc theo chiÒu nµo th×chØ viÖc nhËp gi¸ trÞ ®é dµi theo chiÒu ®ã mµ kh«ngcÇn ph¶I nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é a,b VÝ dô: Ta vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) dµi l däc theotrôc X víi to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ (x1,y1) to¹ ®é ®iÓm cuèilµ (x2,y1) nh− h×nh vÏ (H3) th× ta chØ cÇn nhËp gi¸ trÞ®iÓm ®Çu a1,b1 råi h−íng chuét däc theo trôc X theoph−¬ng ®o¹n th¼ng h−íng vÒ råi nhËp gi¸ trÞ ®é dµi®o¹n th¼ng l (Ta cã thÓ lµm t−¬ng tù víi trôc Y) - Ngoµi ra chóng ta cã thÓ ¸p dung ph−¬ngph¸p nµy cho nhiÒu lÖnh kh¸c nh− cho lÖnh di chuyÓn(move) hay lÖnh xoay (rotate) víi gãc xoay 90˚…thuËn tiÖn h¬n vµ nhanh h¬n. 19
 20. 20. * Chó ý khi sö dông ph−¬ng ph¸p nµy th× ta chØ cÇn h−íng chuét vÒ phÝa cÇn sang chø kh«ng cÇn ph¶i nhËp gi¸ trÞ ©m(-) hay d−¬ng(+) PhÝm F9: bËt (snap on) hoÆc t¾t (snap off) chÕ ®évÏ theo l−íi to¹ ®é víi gi¸ trÞ l−íi b¹n nhËp trong b¶ngSnap and Grid 20
 21. 21. PhÝm F11: BËt <Object Snap Tracking on> hoÆc t¾t<Object Snap Tracking off> chÕ ®é dãng ®−êng. VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) vu«ng gãcvíi mét ®o¹n th¼ng cho tr−íc nh−ng ®iÓm ch©n vu«nggãc kh«ng n»m trªn ®o¹n th¼ng ®· cã. Th× b¹n bËtF11 dßng lÖnh xuÊt hiÖn: Command: <Object Snap Tracking on> Th× sau khi nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu (x1,y1) cña ®o¹nth¼ng cÇn vÏ b¹n rª chuét ®Õn ®o¹n th¼ng cho tr−ícråi rª chuét ra phÝa sÏ cã ®iÓm ch©n vu«ng gãc (M2). Ngoµi ra cã thÓ sö dông ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng cã ®iÓmcuèi dãng nhau 21
 22. 22. * Chó ý: Tr−íc khi dïng lÖnh nµy b¹n ph¶i bËtchÕ ®é b¾t ®iÓm tù ®éng F3 (osnap on) ®Ó khi rªchuét tíi ®−êng th¼ng cho tr−íc nã sÏ b¾t ®iÓm thuéc®−êng nµy lµm ®iÒu kiÖn ®Ó dãng 22
 23. 23. Ch−¬ng II:Lµm quen víi c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n cña autocad 23
 24. 24. LÖnh vÏ c¬ b¶n: 1>LÖnh line: a-LÖnh tÊt: l b-Muc ®Ých: §Ó vÏ ®o¹n th¼ng. c-Thùc hiÖn: * MÆc ®Þnh: b¾t (hoÆc nhËp to¹ ®é) ®iÓm ®Çuvµ to¹ ®é ®iÓm cuèi. - VÏ mét ®o¹n th¼ng tiÕp xóc víi mét vßngtrßn, cung trßn: B¾t ®iÓm ®Çu(hoÆc nhËp to¹ ®é)-> b¾t ®iÓm tiÕptuyÕn: sö dông Shift + chuét ph¶i -> chän Tangent(T) sau ®ã rª chuét tíi vßng trßn(hoÆc cung trßn) cÇnvÏ tiÕp tuyÕn tíi. 24
 25. 25. VÝ dô: B¹n cÇn vÏ mét ®o¹n th¼ng a1 víi to¹ ®é®iÓm ®Çu lµ (x1,y1) tiÕp xóc ®−êng trßn a2. NhËp lÖnh line víi lÖnh t¾t lµ l dßng lÖnh xuÊt hiÖn (Command: l LINE Specify first point:) NhËp to¹ ®é (x1,y1) (hoÆc b¾t ®iÓm cã to¹ ®é nµy tõmét ®èi t−îng cã s½n tr−íc ®ã) (Specify next point or [Undo]:) B¾t ®iÓm tiÕp xóc: DÝ Shift vµ nhÊp chuét ph¶i trongb¶ng b¾t ®iÓm nµy chän Tangent hoÆc nhÊp phÝm g (Specify next point or [Undo]: _tan to ) B¾t ®iÓm tiÕp xóc M b»ng c¸ch rª chuét tíi ®−êngtrßn a2 xuÊt hiÖn biÓu t−îng tiÕp xóc (biÓu t−îng nµycã trong b¶ng ®Æt mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm object snap) th×nhÊp chuét. 25
 26. 26. - VÏ vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng, ®o¹n th¼ng: B¾t ®iÓm ®Çu -> b¾t ®iÓm vu«ng gãc: sö dôngShift + chuét ph¶i -> chän Perpendicular (P). * Chó ý: Trong khi b¹n vÏ mµ b¾t nhÇm ®iÓm th×h·y gi÷ nguyªn lÖnh ®ang vÏ vµ ®¸nh lÖnh (undo) víilÖnh t¾t u ®Ó quay trë l¹i thêi ®iÓm tr−íc khi b¹n b¾tnhÇm ®iÓm. 26
 27. 27. 2>LÖnh circle: a-LÖnh t¾t: c b-Môc ®Ých: VÏ ®−êng trßn. c-Thùc hiÖn: * MÆc ®Þnh: b¾t ®iÓm t©m nhËp gi¸ trÞ b¸nkÝnh. NhËp lÖnh circle víi lÖnh t¾t lµ c (Command: c CIRCLE Specify center point forcircle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:) NÕu: - VÏ ®−êng trßn nhËp to¹ ®é t©m vµ b¸n kÝnhcho tr−íc: th× ®Ó mÆc ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é t©m sau khinhËp to¹ ®é t©m th× dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (Specify radius of circle or [Diameter] <0.0000>:)NhËp b¸n kÝnh. 27
 28. 28. - VÏ ®−êng trßn ®i qua 3 ®iÓm th× nhËp: 3p Chän 3 ®iÓm bÊt kú thuéc ®−êng trßn. - VÏ ®−êng trßn theo ®−êng kÝnh th× nhËp: 2p - VÏ ®−êng trßn tiÕp xóc 2 ®èi t−îng chotr−íc th× nhËp: TTR (chó ý ph¶i viÕt hoa, ®Ó viÕt hoath× dÝ phÝm Shift vµ ®¸nh phÝm ch÷) Chän ®−êng tiÕp xóc thø nhÊt -> thø hai -> nhËpgi¸ trÞ b¸n kÝnh. VÝ dô: VÏ ®−êng trßn a1 tiÕp xóc ®o¹n th¼ng a2 vµ®−êng trßn a3 cho tr−íc (H6) NhËp lÖnh circle víi lÖnh t¾t lµ c (Command: c CIRCLE Specify center point forcircle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:) NhËp TTR:(Specify point on object for first tangent of circle:) Rª chuét tíi ®o¹n th¼ng a2 xuÊt hiÖn biÓu t−îng tiÕpxóc th× nhÊp chuét 28
 29. 29. (Specify point on object for second tangent ofcircle:) Rª chuét tíi ®−êng trßn a3 xuÊt hiÖn biÓu t−îng tiÕpxóc th× nhÊp chuét (Specify radius of circle <0.0000>:) NhËp b¸n kÝnh cña ®−êng trßn tiÕp xóc cÇn vÏ. 29
 30. 30. Bµi tËp øng dông cho lÖnh LINE, CIRCLE H−íng dÉn: B−íc 1: VÏ ®èi t−îng line - NhËp lÖnh line víi lÖnh t¾t lµ l Command: l LINE Specify first point: NhËp to¹ ®é bÊt kú (NhÊp chuét t¹i mét ®iÓm bÊt kútrªn b¶n vÏ) , 30
 31. 31. Specify next point or [Undo]: Ên phÝm F8 ®Ó bËt chÕ ®é vÏ däc theo trôc to¹ ®é<Ortho on> -> KÐo chuét sang ph¶i vµ nhËp 10 -> KÐo chuét h−íng lªn trªn vµ nhËp 0.5 -> KÐo chuét sang tr¸i vµ nhËp 10 -> B¾t ®iÓm cuèi cña ®−êng line (a1) b»ngph−¬ng ph¸p b¾t ®iÓm Shift+chuét ph¶i vµ chänEndpoint (e) (hoÆc Ên phÝm F3 ®Ó b¾t ®iÓm tù ®éngnÕu b¹n ®· ®Æt b¾t ®iÓm Endpoint) -> NhÊn phÝm ESC ®Ó tho¸t lÖnh -> NhÊn phÝm c¸ch (speak) ®Ó thùc hiÖn l¹i lÖnhline mµ kh«ng cÇn ph¶i nhËp l -> B¾t ®iÓm cuèi M1 cña ®èi t−îng line (a2) -> KÐo chuét lªn trªn vµ nhËp 0.5 -> KÐo chuét sang ph¶i vµ nhËp 10 -> B¾t ®iÓm cuèi cña ®−êng line (a2) 31
 32. 32. Víi nh÷ng ®−êng line cßn l¹i b¹n tiÕp tôc sö dôngph−¬ng ph¸p nhËp ®é dµi vµ b¾t ®iÓm t−¬ng tù. -Sö dông lÖnh line ®Ó vÏ ®èi t−îng line (a4) NhËp lÖnh line: ->B¾t ®iÓm cuèi E2` cña ®èi t−îng line (a2) ->NhËp to¹ ®é t−¬ng ®èi ®iÓm cuèi E4` cña ®èit−îng line (a4) b»ng c¸ch nhËp :@7.5,2 ->KÐo chuét lªn trªn vµ nhËp 0.5 ->B¾t ®iÓm cuèi cña ®èi t−îng line (a3) B−íc 2: VÏ ®èi t−îng line NhËp lÖnh circle víi lÖnh t¾t lµ c Command: c CIRCLE Specify center point forcircle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: B¾t trung ®iÓm cña ®èi t−îng line (a2) V× ë b¶n vÏ nµy t©m cña ®èi t−îng circle (c1) trïngvíi trung ®iÓm cña ®èi t−îng line (a2) nªn ta sö dôngph−¬ng ph¸p b¾t ®iÓm nµy. 32
 33. 33. NÕu nh− t©m cña ®èi t−îng (c1) chØ thuéc ®èi t−îng(a2) vµ c¸ch ®iÓm cuèi E2 mét kho¶ng a cho tr−íc th×ta ph¶i vÏ mét ®−êng line xuÊt ph¸t tõ E2 sang ph¶i vµcã chiÒu dµi ngang b»ng a sau ®ã b¾t t©m ®−êng trßnlµ ®iÓm cuèi cña ®èi t−îng line võa dùng. Chó ý khi tadùng ®èi t−îng míi nµy sÏ bÞ ®èi t−îng (a2) che khuÊtnh−ng khi b¾t ®iÓm cuèi th× ta vÉn cã thÓ b¾t b×nhth−êng. Specify radius of circle or [Diameter]: NhËp b¸n kÝnh 1 33
 34. 34. 3>LÖnh rectang: a-LÖnh t¾t: rec b-Môc ®Ých: vÏ h×nh ch÷ nhËt c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: B¾t to¹ ®é ®iÓm ®Çu -> b¾t to¹ ®é®iÓm cuèi cña ®−êng chÐo cña h×nh ch÷ nhËt. 34
 35. 35. - VÏ h×nh ch÷ nhËt khi biÕt to¹ ®é ®iÓm ®Çu vµ®é dµi c¸c c¹nh: NhËp gi¸ trÞ ®iÓm ®Çu -> @a,b Víi a lµ chiÒu dµi ngang cña h×nh ch÷ nhËt (trôc x) b lµ chiÒu dµi ®øng cña h×nh ch÷ nhËt (trôc y) VÝ dô: VÏ h×nh ch÷ nhËt khi biÕt to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ(x1,y1) vµ cã a lµ chiÒu dµi ngang cña h×nh ch÷ nhËt (trôc x) b lµ chiÒu dµi ®øng cña h×nh ch÷ nhËt (trôc y) NhËp lÖnh vÏ h×nh chù nhËt (rectang) víi lÖnht¾t lµ rec dßng lÖnh xuÊt hiÖn:(command: rec RECTANG Specify first cornorpoint or [chamfer/elevation/fillet/thickness/width]:§Ó mÆc ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu x1,y1(Specify other corner point or [Dimensions]:)§Ó mÆc ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é ®iÓm cuèi @a,b 35
 36. 36. - VÏ c¸c h×nh ch÷ nhËt cã c¸c c¹nh v¸t,bo trßn: Tr−íc khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy b¹n ®Ó ý xuèngdßng lÖnh(command: rec RECTANG Specify first cornorpoint or [chamfer/elevation/fillet/thickness/width]: B¹n h·y nhËp tiÕp c¸c lÖnh t¾t sau nÕu b¹n sö dông®Õn: - C¹nh v¸t: chamfer 36
 37. 37. LÖnh t¾t: c Thùc hiÖn: (Command: rec RECTANG Specify first corner point or[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: c Specify first chamfer distance for rectangles<0.0000>:) NhËp v¸t c¹nh ngang a (trôc x) (Specify second chamfer distance for rectangles<2.0000>:) -> v¸t c¹nh ®øng b (trôc y) Sau ®ã thùc hiÖn phÐp vÏ t−¬ng tù ®èi víi h×nh ch÷nhËt. 37
 38. 38. - Bo trßn c¸c gãc: fillet LÖnh t¾t: f Thùc hiÖn: (Command: RECTANG Specify first corner point or[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: f Specify fillet radius for rectangles <0.0000>:) 38
 39. 39. NhËp gi¸ trÞ b¸n kÝnh bo a -> thùc hiÖn phÐp vÏ t−¬ng tù ®èi víi h×nh ch÷ nhËt.*Chó ý: Sau khi thøc hiÖn lÖnh RECTANG CHAMFERhay lÖnh rectang fillet th× nh÷ng lÖnh rectangvÒ sau sÏ tiÕp tôc nhËn nh÷ng gi¸ trÞ nµy do ®ã b¹nmuèn trë l¹i tr¹ng th¸i vÏ h×nh ch÷ nhËt b×nh th−êngth× h·y nhËp l¹i c¸c gi¸ trÞ v¸t cña chamfer hay b¸n 39
 40. 40. kÝnh bo cña fillet b»ng kh«ng (0) th× nã sÏ trë l¹i b×nhth−êng. 4> LÖnh ARC: a-LÖnh t¾t: a b-Môc ®Ých: vÏ cung trßn c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: VÏ cung trßn ®i qua 3 ®iÓm (Command: arc Specify start point of arc or[Center]:) -> B¾t ®iÓm ®Çu M1 (Specify second point of arc or [Center/End]:) -> §iÓm trung gian M2 (Specify end point of arc:) -> §iÓm cuèi M3 40
 41. 41. -VÏ cung trßn khi biÕt t©m, ®iÓm ®Çu, ®iÓmcuèi: Tr−íc khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy b¹n ®Ó ý xuèngdßng lÖnh (command: a arc Specify start point of arc or[Center]: ) 41
 42. 42. B¹n h·y nhËp tiÕp lÖnh t¾t c ®Ó cã thÓ thùc hiÖnthao t¸c vÏ nµy ( c ë ®©y t−¬ng øng víi lÖnh Center(t©m)). (Command: arc Specify start point of arc or[Center]: c Specify center point of arc:) Sau khi nhËp c b¹n h·y nhËp to¹ ®é (hoÆc b¾t®iÓm) t©m ®iÓm cña cung. Specify start point of arc: -> to¹ ®é ®iÓm ®Çu Trong ph−¬ng ph¸p vÏ nµy kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn®iÓm ®Çu m¸y sÏ tù mÆc ®Þnh lµ ®é dµi b¸n kÝnh. Sau khi b¾t ®iÓm ®Çu th× cung trßn sÏ chØ xoay theochiÒu ng−îc chiÒu kim ®ång hå. Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: -> to¹ ®é ®iÓm cuèi. ë ®©y to¹ ®é ®iÓm cuèi chØ cã t¸c dông lµ ®iÓm ng¾tcña cung trßn. 42
 43. 43. -VÏ cung trßn khi biÕt ®iÓm ®Çu, t©m, gãc hoÆc ®édµi cña cung: B¾t ®iÓm ®Çu (command: a arc Specify start point of arc or[Center/End]: ) -> NhËp lÖnh vÏ t©m (center) víi lÖnh t¾t c -> B¾t ®iÓm t©m 43
 44. 44. Dßng lÖnh sÏ xuÊt hiÖn (Specify end point of arc or [Angle/chordLength]) + NhËp lÖnh vÏ gãc (angle) víi lÖnh t¾t a -> NhËp gi¸ trÞ cña gãc hoÆc click chuét vµo ®iÓmtíi cña gãc Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:a Specify included angle: -120 (VÝ dô: gãc xoay lµ 120 cïng chiÒu kim ®ång hå) 44
 45. 45. + NhËp lÖnh vÏ theo ®é dµi cña cung (chordLength) víi lÖnh t¾t l -> NhËp gi¸ trÞ chiÒu dµi cñacung. -VÏ cung trßn khi biÕt t©m, ®iÓm ®Çu, gãc hoÆc ®édµi cña cung : Tr−íc khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy b¹n ®Óý xuèng dßng lÖnh (command: a arc Specify start point of arcor [Center]: ) B¹n h·y nhËp tiÕp lÖnh t¾t c ®Ó cã thÓ thùc hiÖnthao t¸c vÏ nµy ( c ë ®©y t−¬ng øng víi lÖnh Center(t©m)). Sau khi nhËp c b¹n h·y nhËp to¹ ®é t©m®iÓm cña cung -> to¹ ®é ®iÓm ®Çu Dßng lÖnh sÏ xuÊt hiÖn (Specify end point ofarc or [Angle/chord Length]) 45
 46. 46. + NhËp lÖnh vÏ gãc (angle) víi lÖnh t¾t a ->NhËp gi¸ trÞ cña gãc hoÆc click chuét vµo ®iÓm tíi cñagãc + NhËp lÖnh vÏ theo ®é dµi cña cung (chordLength) víi lÖnh t¾t l -> NhËp gi¸ trÞ chiÒu dµi cñacung. d-Chó ý: Trong khi vÏ cung trßn nÕu nh− ta sö dôngph−¬ng ph¸p vÏ gãc th× cung ng−îc chiÒu kim ®ånghå nhËn gi¸ trÞ d−¬ng(+) cung cïng chiÒu kim ®ånghå nhËn gi¸ trÞ ©m(-). 46
 47. 47. Bµi tËp øng dông: B¹n h·y sö dông lÖnh line vµ lÖnh arc ®Ó vÏ h×nhmét chiÕc cÇu treo v¬i sè liÖu nh− h×nh sau: H−íng dÉn: (ë ®©y t«i chØ h−íng dÉn c¸c b¹n vÏ métnöa cÇu phÝa ph¶i, phÇn cßn l¹i t−¬ng tù) B−íc 1: B¹n h·y sö dông lÖnh line ®Ó vÏ th©n cÇu: NhËp lÖnh l (line) ->b¾t mét ®iÓm (E2) bÊt kú trªnb¶n vÏ -> bËt <Ortho on> (F8) vµ rª chuét sang tr¸i - 47
 48. 48. > thø tù nhËp c¸c sè liÖu sau: 2.5,1.25,1.25 -> rª chuétlªn phÝa trªn mµn h×nh, nhËp tiÕp sè liÖu 3 -> rª chuétsang tr¸i nhËp tiÕp sè liÖu 0.25,2.5,2.5,0.5,2.5,2.5 - tho¸t lÖnh b»ng c¸ch södông phÝm Esc hoÆc nhÊp tiÕp mét lÇn phÝm c¸ch(speak) -> nhËp tiÕp lÖnh line b»ng c¸ch nhËp l¹i métlÇn phÝm c¸ch (b¹n kh«ng cÇn ph¶i viÕt l¹i lÖnh võa södông) T¹i ®iÓm E3 (b¾t ®iÓm) víi sè liÖu nh− h×nh vÏ b¹nh·y tù vÏ phÇn cét cÇu. B−íc 2: Sö dông lÖnh Arc ®Ó vÏ d©y treo: NhËp lÖnh a (arc) -> b¾t ®iÓm E3` -> nhËp e (End)®Ó vÏ cung trßn arc theo ph−¬ng ph¸p biÕt ®iÓm ®Çu,®iÓm cuèi vµ b¸n kÝnh(Command: a ARC Specify start point of arc or[Center]: Specify second point of arc or [Center/End]:e) 48
 49. 49. -> b¾t ®iÓm E2 -> nhËp r (radius) ®Ó vÏ cung theob¸n kÝnh(Specify center point of arc or[Angle/Direction/Radius]:r) -> NhËp b¸n kÝnh 8 T−¬ng tù b¹n h·y vÏ nh÷ng d©y treo cßn l¹i 5> LÖnh pline: a-LÖnh t¾t: pl b-Môc ®Ých: vÏ nhiÒu ®o¹n th¼ng, cung trßn liªn tôcnh−ng vÉn chØ lµ mét ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: vÏ ®o¹n th¼ng B¾t ®iÓm ®Çu -> to¹ ®é ®iÓm cuèi. -VÏ ®o¹n th¼ng vµ cung trßn liªn hîp : NhËp lÖnh pl (pline) B¾t ®iÓm ®Çu -> 49
 50. 50. (Command: pl PLINE Specify start point: Current line-width is 0.0000Specify next point or[Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:) + NÕu vÏ ®o¹n th¼ng th× ta ®Ó d¹ng mÆc ®Þnh vµnhËp to¹ ®é ®iÓm cuèi. + NÕu vÏ cung trßn th× ®¸nh a (t−¬ng øng víilÖnh ARC) -> thùc hiÖn c¸c b−íc tiÕp theo t−¬ng tùvíi vÏ cung trßn (ARC) Sau khi vÏ cung trßn muèn trë l¹i vÏ ®o¹nth¼ng ®¸nh l (t−¬ng øng víi lÖnh Line)-> thùc hiÖnc¸c b−íc tiÕp theo t−¬ng tù víi vÏ ®o¹n th¼ng (Line). Ngoµi ra b¹n cã thÓ nhËp gi¸ trÞ nÐt (hay cßn gäi lµbÒ dµy ®−êng Width) víi lÖnh t¾t lµ w sau khi nhËplÖnh t¾t b¹n nhËp gi¸ trÞ cña bÒ dµy.Vµ kÓ tõ lóc nµynh÷ng ®−êng b¹n vÏ bëi lÖnh pline sÏ cã nÐt dµy nh− 50
 51. 51. b¹n ®· nhËp, nÕu cÇn trë l¹i b×nh th−êng th× b¹n nhËpl¹i lÖnh width vµ nhËp gi¸ trÞ b»ng 0. d-Chó ý: +Trong khi vÏ cung trßn nÕu nh− ta sö dôngph−¬ng ph¸p vÏ gãc th× cung ng−îc chiÒu kim ®ånghå nhËn gi¸ trÞ d−¬ng(+) cung cïng chiÒu kim ®ånghå nhËn gi¸ trÞ ©m(-). +Trong khi vÏ nÕu nhËp sai ®iÓm hay lÖnh line víiarc th× b¹n d÷ nguyªn lÖnh vÏ vµ nhËp lÖnh u (undo)®Ó cã thÓ trë l¹i tr¹ng th¸I ngay tr−íc khi vÏ sai. VÝ dô: cho mét h×nh vÏ nh− bªn víi chiÒu dµy(width) lµ 0,5 NhËp lÖnh pl (pline) ->b¾t ®iÓm ®Çu E1 bÊt kú Command: pl PLINE Specify start point: Current line-width is 0.0000 51
 52. 52. Specify next point or[Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: -> nhËp lÖnh w (width) b»ng 0.5 Specify starting width <0.0000>: 0.5 (®é dµy nÐt t¹i ®iÓm b¾t ®Çu) Specify ending width <0.5000>: (®é dµy nÐt t¹i ®iÓm cuèi) *NÕu b¹n ®Æt ®é dµy ®iÓm cuèi kh¸c nhau th× lóc vÏnÐt cña b¹n cã khi vÏ sÏ lµ h×nh thang. Trong tr−êng hîp nµy th× sau khi nhËp gi¸ trÞ nÐt t¹i®iÓm ®Çu th× b¹n nhÊp tiÕp mét lÇn phÝm c¸ch ®Óch−¬ng tr×nh nhËn gi¸ trÞ ®é dµy nÐt ®iÓm cuèi t−¬ngtù ®iÓm ®Çu. -> sau khi nhËp gi¸ trÞ ®é dµy nÐt b¹n nhÊp phÝm F8<Ortho on> ®Ó bËt chÕ ®é vÏ däc theo trôc to¹ ®é -> rª chuét däc theo trôc x sang ph¶i nhËp 10 -> rª chuét däc theo trôc y h−íng xuèng nhËp 2 52
 53. 53. -> nhËp lÖnh vÏ cung a (arc) Specify next point or[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: -> nhËp lÖnh vÏ cung theo t©m ce (CEnter ) -> nhËp to¹ ®é t©m 53
 54. 54. Specify center point of arc: @0,-1 -> nhËp lÖnh vÏ cung theo gãc -> vµ nhËp gi¸ trÞ gãc. Chó ý ë ®©y do cung cïngchiÒu kim ®«ng hå nªn ta nhËp gi¸ trÞ ©m (-) Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: aSpecify included angle: -180 -> nhËp lÖnh vÏ ®o¹n th¼ng l (line) Vµ tiÕp tôc vÏ t−¬ng tù ®o¹n cßn l¹i. 6> LÖnh xline: a-LÖnh t¾t: xl b-Môc ®Ých: vÏ chïm ®−êng th¼ng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: b¾t ®iÓm lµm t©m xoay cho chïm®−êng th¼ng b¹n muèn t¹o -> thø tù nhËp c¸c ®iÓmthø hai cho tõng ®−êng th¼ng. 54
 55. 55. vÝ dô: B¹n muèn vÏ qua M mét chïm ®−êng th¼ngtíi M1,M2,M3 : NhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl -> b¾t ®iÓm M(Command: xl XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: Specify through point:) b¾t ®iÓm M1 -> ta ®−îc ®−êng a1 b¾t ®iÓm M2 -> ta ®−îc ®−êng a2 b¾t ®iÓm M3 -> ta ®−îc ®−êng a3 55
 56. 56. +VÏ nhiÒu ®−êng song song víi trôc X vµ ®i quanh÷ng ®iÓm cho tr−íc Sau khi nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnhxuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) Th× b¹n nhËp lÖnh hor víi lÖnh t¾t lµ h sau ®ã b¾tc¸c ®iÓm ®−êng th¼ng ®i qua 56
 57. 57. +VÏ nhiÒu ®−êng song song víi trôc Y vµ ®i quanh÷ng ®iÓm cho tr−íc Sau nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnhxuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) Th× b¹n nhËp lÖnh ver víi lÖnh t¾t lµ v sau ®ãb¾t c¸c ®iÓm ®−êng th¼ng ®i qua 57
 58. 58. +vÏ nhiÒu ®−êng song song vµ nghiªng víi trôc Xmét gãc cho tr−íc vµ ®i qua nh÷ng ®iÓm cho tr−íc Sau nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnhxuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) Th× b¹n nhËp lÖnh ang víi lÖnh t¾t lµ a ->nhËp gi¸trÞ gãc nghiªng -> b¾t c¸c ®iÓm ®−êng th¼ng ®i qua 58
 59. 59. +vÏ nhiÒu ®−êng song song víi ®−êng cho tr−íc víikho¶ng c¸ch cho tr−íc Sau nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnhxuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) Th× b¹n nhËp lÖnh Offset víi lÖnh t¾t lµ o -> nhËp kho¶ng c¸ch 59
 60. 60. (Command: XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: o Specify offset distance or [Through] <0.0000>:) -> b¾t ®−êng th¼ng lµm trôc song song. ( Select a line object:) VÝ dô : B¹n muèn vÏ mét sè ®−êng th¼ng song songvíi ®o¹n a vµ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ 1 NhËp lÖnh xl (xline)-> nhËp lÖnh o (offset) (Command: XLINE Specify a point or[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: o) ->nhËp gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch lµ 1 (Specify offset distance or [Through] <0.0000>:1) ->nhÊp chuét vµo ®o¹n th¼ng a cho tr−íc. ( Select a line object:) ->nhÊp chuét chØ h−íng cho ®−êng b¹n t¹o n»m phÝanµo cña ®−êng gèc a (Specify side to offset:) 60
 61. 61. 7> LÖnh spline: a-LÖnh t¾t: spl b-Môc ®Ých: vÏ ®−êng cong c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: thø tù b¾t c¸c ®iÓm uèn Chó ý: +Víi lÖnh nµy c¸c b¹n chØ nªn sö dông khi vÏc¸c ®−êng cong t−¬ng ®èi 61
 62. 62. +NÕu b¹n b¾t cµng nhiÒu ®iÓm th× ®−êngcong cña b¹n cµng mÞn +NÕu ®−êng cong lóc b¹n b¾t ®iÓm mµ ch−a−ng ý th× sau khi hoµn thµnh ®−êng cong b¹n cã thÓchØnh söa, uèn n¾n ®−êng cong hîp lý h¬n b»ng c¸chchØ chuét vµo ®−êng cong ®ã lóc nµy sÏ xuÊt hiÖnnh÷ng ®iÓm trªn ®−êng cong -> chØ chuét lªn ®iÓmmuèn söa l¹i ®−êng cong 62
 63. 63. +Ngoµi c¸ch vÏ ®−êng cong b»ng lÖnh nµy t«isÏ h−íng dÉn c¸c b¹n sö dông lÖnh pedit ë phÇn métsè lÖnh hiÖu chØnh ®Ó biÕn mét ®−êng pline thµnh®−êng cong. 8> LÖnh POLYGON: a-LÖnh t¾t: pol b-Môc ®Ých: vÏ ®a gi¸c ®Òu c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: NhËp sè c¹nh ®a gi¸c (Command: pol POLYGON Enter number ofsides <4>:) -> b¾t t©m ®iÓm cña ®a gi¸c(Specify center of polygon or [Edge]: ) 63
 64. 64. *NÕu b¹n muèn vÏ ®a gi¸c theo c¹nh cña nã th× b¹nnhËp e (Edge) -> b¾t ®iÓm ®Çu cña c¹nh (Specify firstendpoint of edge:)->b¾t ®iÓm cuèi cña c¹nh (Specifysecond endpoint of edge:) -> chän ®a gi¸c néi tiÕp ®−êng trßn i (Inscribed incircle) hay ngo¹i tiÕp ®−êng trßn c (Circumscribedabout circle) (Enter an option [Inscribed incircle/Circumscribed about circle] <I>:) -> nhËp b¸n kÝnh ®−êng trßn néi tiÕp hay ngo¹i tiÕpcña ®a gi¸c. (Specify radius of circle:) VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®a gi¸c ®Òu cã 5 c¹nh cãt©m lµ M1 cho tr−íc vµ néi tiÕp vßng trßn b¸n kÝnhM1M2 NhËp lÖnh vÏ ®a gi¸c ®Òu POLYGON víi lÖnht¾t lµ pol dßng lÖnh xuÊt hiÖn: 64
 65. 65. (Command: pol POLYGON Enter number ofsides <4>:) nhËp sè c¹nh ®a gi¸c lµ 5 (Command: pol POLYGON Enter number ofsides <4>: 5 Specify center of polygon or [Edge]:) b¾t ®iÓm M1 (Command: pol POLYGON Enter number ofsides <4>: 5 Specify center of polygon or [Edge]: Enter an option [Inscribed incircle/Circumscribed about circle] <I>:) nhËp lÖnhnéi tiÕp ®−êng trßn (Inscribed in circle) víi lÖnh t¾tlµ i (Enter an option [Inscribed incircle/Circumscribed about circle] <I>: i Specify radius of circle:) b¾t ®iÓm M2 65
 66. 66. Ch−¬ng II: 66
 67. 67. Mét sè lÖnh hiÖu chØnh c¬ b¶n cña autocad 1>LÖnh rotatea-LÖnh t¾t: rob-Môc ®Ých: xoay ®èi t−îngc-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: Chän ®èi t−îng cÇn xoay 67
 68. 68. (Current positive angle in UCS:ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 Select objects: ) -> nhËp t©m xoay (Specify base point:) -> NhËp gãc xoay (Specify rotation angle or [Reference]:) VÝ dô : b¹n muèn xoay ®èi t−îng a1 theo t©m M métgãc 30˚ cïng chiÒu kim ®ång hå 68
 69. 69. - Ngoµi ra b¹n cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p sau ¸pdông ph−¬ng ph¸p nµy gióp chóng ta kh«ng ph¶i ®Ó ý®Õn gãc lÖch gi÷a a1víi a3 mµ vÉn cã thÓ xoay a1 l¹ihîp víi gãc a3 mét gãc theo ý m×nh . VÝ dô: b¹n muèn xoay a1 l¹i hîp víi a1 mét gãc lµ30˚ NhËp lÖnh xoay (rotate) víi lÖnh t¾t ro -> chän ®èi t−îng cÇn xoay (a1) 69
 70. 70. -> chän t©m xoay (M) sau khi chän trªn dßng lÖnhxuÊt hiÖn:(command: Specify rotation angle or [Reference]: ) Th× ta nhËp tiÕp lÖnh Reference víi lÖnh t¾t r -> nhËp gãc lÖch gi÷a a1vµ a3 sau khi xoay ( ë ®©yta lÊy 30˚ th× nhËp vµo 30 ) (command: Specify the reference angle <0> :30) råi b¾t mét ®iÓm bÊt kú thuéc a3. 70
 71. 71. 2>LÖnh movea-LÖnh t¾t: mb-Môc ®Ých: dÞch chuyÓn ®èi t−îngc-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: Chän ®èi t−îng cÇn dÞch chuyÓn(Select objects:)-> B¾t ®iÓm ®Çu(Specify base point or displacement:)-> B¾t ®iÓm cuèi(Specify second point ofdisplacement or <use first point as displacement>:) 71
 72. 72. 3>LÖnh scale a-LÖnh t¾t: sc b-Môc ®Ých: phãng to, thu nhá ®èi t−îngtheo tû lÖ c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn phãng to haythu nhá (Select objects:) -> B¾t mét ®iÓm bÊt kú (Specify base point:) ->NhËp sè lÇn cÇn phãng to hay thu nhá. (Specify scale factor or [Reference]:) VÝ dô: cÇn thu nhá ®èi t−îng a1 xuèng víi tû lÖ 1/2 Ta ®¸nh lÖnh phãng to, thu nhá scale víi lÖnh t¾tt−¬ng øng lµ sc -> chän ®èi t−îng a1 (Select objects:) 72
 73. 73. -> b¾t mét ®iÓm M bÊt kú (Specify base point:) -> nhËp tû lÖ 1/2 vµo ta sÏ ®−îc ®èi t−îng a2 b»ng1/2 ®èi t−îng a1 (Specify scale factor or [Reference]:1/2) *Chó ý: víi lÖnh scale b¹n chØ cã thÓ phãng vËt theotû lÖ, mµ kh«ng lµm biÕn d¹ng ®èi t−îng. 73
 74. 74. 4>LÖnh EDIT a-LÖnh t¾t: ed b-Môc ®Ých: chØnh söa dßng text (v¨n b¶n) hoÆctext dim (sè liÖu kÝch th−íc) c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän dßng ch÷ (text) hoÆc sè liÖukÝch th−íc (text dim) cÇn chØnh söa Sau khi chän b¹n sÏ ®−îc vµo l¹i b¶ng Textformatting Trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ chØnh söa l¹i dßng text,text dim, kÝch th−íc cña ch÷, kiÓu ch÷ hiÖn hµnh, mµus¾c ch÷. Sau khi chØnh söa xong b¹n nhÊp chuét vµo biÓut−îng OK 74
 75. 75. 5>LÖnh ltscale a-LÖnh t¾t: lts b-Môc ®Ých: chØnh kho¶ng c¸ch nÐt ®øt, ®−êngt©m,.. c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: nhËp gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch (Command: lts LTSCALE Enter new linetypescale factor <0.1000>:) 75
 76. 76. *Chó ý: khi sö dông lÖnh nµy ®−êng th¼ng cña b¹ncã thÓ mÊt ®i hoÆc kh«ng cßn nÐt ®øt th× lµ do gi¸ trÞb¹n nhËp vµo qu¸ lãn hoÆc qu¸ bÐ. NÕu ch−a quen tûlÖ th× b¹n cã thÓ thö tõng gi¸ trÞ ltscale cho dÕn khiphï hîp, nhÊt lµ phï hîp tû lÖ khi in v× rÊt dÔ x¶y ratr−êng hîp ®Ó dÔ thÊy nÐt ®øt trªn b¶n vÏ mµ b¹n ®Ó tûlÖ ltscale nµy qu¸ lín. VÝ dô: trong h×nh minh ho¹ t«i lÊy hai ®−êng nÐt ®øta1 ( tû lÖ ltscale lµ 1) vµ a1` (tû lÖ ltscale lµ 2) §−êng t©m a2 (tû lÖ ltscale lµ 50) vµ a2` (tû lÖ ltscalelµ 100). 76
 77. 77. 6>LÖnh properties a-LÖnh t¾t: pr b-Môc ®Ých: xuÊt hiÖn b¶ng sè liÖu cña ®èi t−îngb¹n chän c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ thay®æi mét sè tÝnh n¨ng cña ®−êng Color: mµu cña ®−êng Layer: m¶ng cña ®−êng Linetype: kiÓu nÐt ®−êng Linetype scale: kho¶ng c¸ch cña nÐt ®øt («nµy sÏ kh«ng xuÊt hiÖn nÕu ®−êng chän lµ nÐt liÒn ) Line weight: chiÒu dµy cña ®−êng Thickness: chiÒu cao kh«ng gian cña ®−êng *Chó ý :B¹n chØ nªn chän ®èi t−îng cÇn xem xÐt,kh«ng nªn chän nhiÒu ®èi t−îng mét lóc. 77
 78. 78. 7>LÖnh MATCHprop a-LÖnh t¾t: ma b-Môc ®Ých: nh¸i ®Æc tÝnh ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän kiÓu ®èi t−îng nh¸i (Select source object:) -> chän ®èi t−îng cÇn nh¸i (Current active settings: Color Layer LtypeLtscale Lineweight Thickness 78
 79. 79. PlotStyle Text Dim Hatch Polyline ViewportTable Select destination object(s) or [Settings]:) Víi lÖnh nµy ®−êng b¹n nh¸i sÏ nhËn mµu(color),m¶ng(layer), kiÓu nÐt ®−êng(Linetype), kho¶ng c¸chnÐt ®øt(Linetype scale), chiÒu dµy(Line weight)… vµmét sè tÝnh chÊt vÒ ®−êng cña ®èi t−îng nh¸i. VÝ dô: trong h×nh minh ho¹ d−íi ®©y a2` lµ h×nh ¶nhcña a2 sau khi sö dông lÖnh MATCHPROP ®Ó nh¸i l¹i®Æc tÝnh cña ®èi t−äng a1. 79
 80. 80. 8>LÖnh trim a-LÖnh t¾t: tr b-Môc ®Ých: c¾t xÐn ®−êng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng lµm biªn c¾t (Select objects:) -> nhÊp chuét vµo ®èi t−îng cÇn c¾t (Select object to trim or shift-select to extend or[Project/Edge/Undo]:) VÝ dô: chän a1 lµ ®èi t−îng lµm biªn c¾t c¸c ®èit−îng cÇn c¾t lµ a2, a3, a4, a5, a6 Sau khi nhËp lÖnh c¾t trim víi lÖnh t¾t lµ tr tachän a1 (Select objects:) -> Ên phÝm c¸ch (speak) ®Ó sang b−íc tiÕp theo clickchuét vµo ®èi t−îng cÇn c¾t a2, a3, a4, a5, a6 (Select object to trim or shift-select to extend or[Project/Edge/Undo]:) 80
 81. 81. 81
 82. 82. +C¾t mét lóc nhiÒu ®èi t−îng: Chän ®èi t−îng lµm biªn c¾t Ên phÝm c¸ch (speak) ->Sang b−íc chän ®èi t−îng c¾t ta ®¸nh lÖnh f (Select object to trim or shift-select to extend or[Project/Edge/Undo]: f) ->sau ®ã kÎ mét ®o¹n c¾t qua c¸c ®èi t−îng cÇn c¾t B¾t ®iÓm ®Çu(First fence point:) B¾t ®iÓm cuèi(Specify endpoint of line or [Undo]:) +NÕu gi÷a ®èi t−îng lµm biªn c¾t vµ ®èi t−îng cÇnc¾t kh«ng cã ®èi t−îng nµo kh¸c th× b¹n cã thÓ bá quab−íc chän ®èi t−îng lµm biªn c¾t b»ng c¸ch sau khi®¸nh lÖnh c¾t trim víi lÖnh t¾t lµ tr b¹n nhÊp hai lÇnphÝm c¸ch (speak), ®©y cßn gäi lµ ph−¬ng ph¸p c¾tnhanh. 82
 83. 83. *Chó ý: khi sö dông lÖnh nµy +§èi tuîng lµm biªn c¾t ph¶i c¾t ®èi t−îng cÇnc¾t +B¹n cã thÓ chän mét lóc nhiÒu ®èi tuîng lµmbiªn +Khi c¾t ®−êng trßn hay h×nh ch÷ nhËt th× ®èit−îng lµm biªn c¾t cÇn ph¶i ®Þnh ®−îc hai ®iÓm c¾t. 83
 84. 84. 9>LÖnh fillet a-LÖnh t¾t: f b-Môc ®Ých: bo trßn gãc cña hai ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: NhËp lÖnh f (fillet) ->NhËp lÖnh r (radius) ®Ó nhËp b¸n kÝnh cung trßnsÏ bo gãc (Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: r -> nhËp b¸n kÝnh cung trßn sÏ bo gãc (Specify fillet radius <0.0000>:) -> chän ®èi t−îng cÇn bo gãc thø nhÊt(Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:) -> chän ®èi t−îng cÇn bo gãc thø hai. (Select second object:) VÝ dô: B¹n cÇn bo hai ®èi t−îng a1, a2 mét cung víib¸n kÝnh b»ng 2 84
 85. 85. NhËp lÖnh f sau ®ã nhËp thªm lÖnh nhËp b¸n kÝnh(radius) víi lÖnh t¾t r (Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: r Specify fillet radius <0.0000>:) ->nhËp b¸n kÝnh 2 ->chän a1(Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:) ->chän a2 (Select second object:) 85
 86. 86. *Víi lÖnh nµy khi b¹n cã thÓ kÐo dµi hai ®èi t−îng c¾t nhau khi b¹n nhËp b¸n kÝnh (radius)b»ng 0 VÝ dô: víi ®èi t−îng a1,a2 nh− trªn ta cã thÓ kÐo dµia1, a2 c¾t nhau. 10>LÖnh chamfer a-LÖnh t¾t: cha b-Môc ®Ých: v¸t gãc c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: NhËp lÖnh cha (chamfer) -> nhËp lÖnh d (Distance) Command: cha CHAMFER 86
 87. 87. (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 2.0000,Dist2 = 3.0000 Select first line or[Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:d ->NhËp chiÒu v¸t thø nhÊt (first chamfer distance <2.0000>:) ->nhËp chiÒu v¸t thø hai (Specify second chamfer distance <3.0000>:) -> chän ®èi t−îng cÇn v¸t thø nhÊt (Select first line or[Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:) -> chän ®èi t−îng cÇn v¸t thø hai (Select second line:) VÝ dô: B¹n cÇn v¸t hai ®èi t−îng a1,a2 víi chiÒu v¸ta1 lµ 2, chiÒu v¸t a2 lµ 3 87
 88. 88. NhËp lÖnh cha sau ®ã nhËp thªm lÖnh Distancevíi lÖnh t¾t lµ d ®Ó nhËp gi¸ trÞ v¸t Trªn dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (command: specify first chamferdistance<0.000>:) NhËp gi¸ trÞ v¸t c¹nh thø nhÊt: 2 ->(command: specify second chamferdistance<2.000>:) NhËp gi¸ trÞ v¸t c¹nh thø hai: 3 (Select first line or[Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:) -> chän ®èi t−îng a1 (Select second line:) -> chän ®èi t−îng a2 88
 89. 89. *T−¬ng tù víi lÖnh fillet lÖnh nµy còng gióp b¹n kÐodµi hai ®èi t−îng c¾t nhau khi gi¸ trÞ Distance b»ng 0 10>LÖnh align a-LÖnh t¾t: al b-Môc ®Ých: Ðp ®èi t−îng nµy theo ®èi t−îng kh¸c c-Thùc hiÖn: 89
 90. 90. *MÆc ®Þnh: Chän ®èi t−îng cÇn Ðp -> b¾t ®iÓm Ðp thø nhÊt (Specify first source point:) -> b¾t ®iÓm Ðp ®Õn thø nhÊt (Specify first destination point:) -> b¾t ®iÓm Ðp thø hai (Specify second source point:) -> b¾t ®iÓm Ðp ®Õn thø hai (Specify second destination point:) ->t−¬ng tù víi ®iÓm thø ba VÝ dô: B¹n cÇn Ðp ®èi t−îng a1 vµo ®èi t−îng a2nh− h×nh vÏ: NhËp al -> b¾t ®iÓm Ðp thø nhÊt (M1) b¾t vµo ®iÓmÐp ®Õn thø nhÊt (M1`) -> b¾t ®iÓm Ðp thø hai (M2)b¾t vµo ®iÓm Ðp ®Õn thø hai (M2`) -> b¾t ®iÓm Ðp thøba (M3) b¾t vµo ®iÓm Ðp ®Õn thø ba (M3`) 90
 91. 91. *NÕu b¹n muèn Ðp ®èi t−îng cÇn Ðp cã mét c¹nhb»ng víi c¹nh ®èi t−îng ®Þnh vÞ th× ngay sau khi b¾t®iÓm Ðp ®Õn thø hai (Specify third source point or <continue>:) B¹n ®¸nh thªm mét lÇn phÝm c¸ch (speak) trªn dßnglÖnh xuÊt hiÖn: (command: Scale objects based on alignmentpoints?[yes/no]<no>:) B¹n nhËp lÖnh yes víi lÖnh t¾t lµ y 91
 92. 92. VÝ dô: B¹n cÇn Ðp ®èi t−îng a1 vµo ®èi t−îng a2 vµcã mét c¹nh M1M2 cña a1 b»ng c¹nh M1`M2` cña a2nh− h×nh vÏ: NhËp al -> b¾t ®iÓm Ðp thø nhÊt (M1) b¾t vµo®iÓm ®Þnh vÞ thø nhÊt (M1`) -> b¾t ®iÓm Ðp thø hai(M2) b¾t vµo ®iÓm ®Þnh vÞ thø hai (M2`) ->nhÊpc¸ch(speak) dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (command: Scale objects based on alignmentpoints?[yes/no]<no>:) B¹n nhËp lÖnh yes víi lÖnh t¾t lµ y 92
 93. 93. 11>LÖnh extend a-LÖnh t¾t: ex b-Môc ®Ých: phãng ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng ®Ých (Select objects:) -> chän ®èi t−îng cÇn phãng (Select object to extend or shift-select to trim or[Project/Edge/Undo]:) VÝ dô: B¹n cÇn phãng ®èi t−îng a1, a2 ®Õn ®èi t−îng®Ých lµ a3 NhËp lÖnh phãng extend víi lÖnh t¾t lµ ex -> chän ®èi t−îng ®Ých a3 (Select objects:) -> chän ®èi t−îng cÇn phãng a1, a2 (Select object to extend or shift-select to trim or[Project/Edge/Undo]:) 93
 94. 94. +NÕu b¹n phãng mét lóc nhiÒu ®èi t−îng th× b¹n®¸nh thªm lÖnh f khi chän ®èi t−îng phãng råi kÐomét ®−êng c¾t qua c¸c ®èi t−îng cÇn phãng (t−¬ng tùvíi lÖnh trim). +NÕu gi÷a ®èi t−îng ®Ých vµ ®èi t−îng cÇn phãngkh«ng cã ®−êng ®èi t−îng nµo c¾t qua th× b¹n cã thÓbá qua b−íc chän ®èi t−îng ®Ých b»ng c¸ch khi ®¸nh 94
 95. 95. lÖnh phãng extend víi lÖnh t¾t lµ ex b¹n nhÊp lu«n hailÇn phÝm c¸ch (speak) råi chän ®èi t−îng cÇn phãng *Chó ý: khi sö dông lÖnh nµy +NÕu cung trßn cã b¸n kÝnh bÐ h¬n kho¶ngc¸ch tõ t©m ®−êng trßn ®Õn ®−êng ®Ých th× lÖnh nµynã kh«ng cã t¸c dông +B¹n chØ cã thÓ phãng ®èi t−îng khi ban nhÊpvµo phÇn ®èi t−îng phãng gÇn ®èi t−îng ®Ých nhÊt +B¹n cã thÓ chän nhiÒu ®èi t−îng ®Ých 12>LÖnh BREAK a-LÖnh t¾t: br b-Môc ®Ých: c¾t ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: b¾t ®iÓm c¾t ®Çu (Command: br BREAK Select object:) -> b¾t diÓm c¾t cuèi 95
 96. 96. (Specify second break point or [First point]:) VÝ dô: Trªn ®uêng th¼ng a1 b¹n muèn c¾t kho¶nggi÷a hai ®iÓm M1,M2 NhËp lÖnh break víi lÖnh t¾t lµ br -> b¾t ®iÓm c¾t®Çu (M1) -> b¾t diÓm c¾t cuèi (M2) *Chó ý : Khi b¹n c¾t ®−êng trßn th× theo chiÒu kim®«ng hå lÊy tõ t©m ®−êng trßn cña vßng trßn sÏ ®−îcgi÷ l¹i. Víi h×nh ch÷ nhËt th× khi b¹n c¾t trong hai c¹nh th×phÇn lín sÏ ®−îc gi÷ l¹i, trong ba c¹nh th× th× phÇntr¸i hoÆc phÇn trªn sÏ ®−îc gi÷ l¹i. 96
 97. 97. Ch−¬ng II:Mét sè lÖnh ghi kÝch th−íc cña autocad 97
 98. 98. 1>LÖnh dimlinear a-LÖnh t¾t: dli b-Môc ®Ých: §o kÝch th−íc víi trôc ®o däc theo hÖ to¹ ®é OXY c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chänkho¶ng c¸ch cÇn ®o b»ng c¸ch b¾t ®iÓm ®Çu vµ ®iÓmcuèi 2>LÖnh dimaligned a-LÖnh t¾t: dal b-Môc ®Ých: §o kÝch th−íc víi trôc ®o däc theo ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi 98
 99. 99. c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän kho¶ng c¸ch cÇn ®o b»ngc¸ch b¾t ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi 3>LÖnh dimbaseline a-LÖnh t¾t: dba b-Môc ®Ých: §o kÝch th−íc víi trôc ®o song song víi mét trôc ®o cã tr−íc. c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: lÊy ngay®iÓm ®Çu cña trôc ®o ngay tr−íc ®ã NÕu b¹n muèn chän mét trôc ®o kh¸c th× nhÊn nótc¸ch (speak) thªm mét lÇn n÷a -> chän trôc ®o míib¹n cÇn lÊy song song víi nã. 99
 100. 100. *Chó ý: chän trôc ®o míi lµ b¹n ph¶i chän vµo ®−êng dãng ®Ó lµm ®−êng dãng ®Çu cho trôc ®o song song. 4>LÖnh dimcontinue a-LÖnh t¾t: dco b-Môc ®Ých: §o kÝch th−íc víi trôc ®o nèi tiÕp víi mét trôc ®o cã tr−íc c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: lÊy ngay ®iÓm cuèi cña trôc ®o ngaytr−íc ®ã. NÕu ta muèn chän mét trôc ®o kh¸c th× nhÊn nótc¸ch (speak) thªm mét lÇn n÷a -> chän trôc ®o míi. 100
 101. 101. *Chó ý: chän trôc ®o míi lµ b¹n ph¶i chän vµo ®−êng dãng ®Ó lµm ®−êng dãng ®Çu cho trôc ®o nèi tiÕp. 5>LÖnh dimdiameter a-LÖnh t¾t: ddi b-Môc ®Ých: ®o ®−êng kÝnh c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®−êng trßn hay cung trßncÇn ®o *Chó ý: trong c¶ hai lÖnh ddi (dimdiameter) vµlÖnh dra (dimradius) b¹n cã thÓ bá t©m hoÆc kh«ngbá t©m phÇn nµy b¹n cã thÓ chØnh söa mµ t«i sÏ giíithiÖu ë phÇn chØnh sña lÖnh dim. 101
 102. 102. 6>LÖnh dimradius a-LÖnh t¾t: dra b-Môc ®Ých: ®o b¸n kÝnh c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®−êng trßn hay cung trßncÇn ®o 7>LÖnh dimangular a-LÖnh t¾t: dan b-Môc ®Ých: ®o gãc c-Thùc hiÖn: 102
 103. 103. *MÆc ®Þnh: chän ®−êng 2 ®−êng cÇn ®o gãc hîpbëi hai ®−êng ®ã ®−êng ®Çu -> ®−êng cuèi Chó ý: khi sö dông c¸c lÖnh ®o (dim) nÕu b¹nkh«ng thÊy sè liÖu, hay kh«ng cã dÊu kü thuËt…xuÊthiÖn th× do nguyªn nh©n chñ yÕu lµ b¹n ®Æt cì ch÷,cìdÊu kü thuËt cña nã qu¸ bÐ vµ ®Ó hiÖu chØnh b¹n cãthÓ lµm nh− sau: ] 8>LÖnh modify dimension stylemanager a-LÖnh t¾t: d b-Môc ®Ých: hiÖu chØnh vÒlÖnh ®o kÝch th−íc c-Thùc hiÖn: Sau khi nhËp lÖnh mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn b¶ngmodify dimension style manager 103
 104. 104. B¹n chän Modify… lines and arrows : C¸c hiÖu chØnh vÒ ®−êng dãng vµ ®−êngghi kÝch th−íc Dimension lines: hiÖu chØnh ®−êng ghi kÝchth−íc + color: mµu cña ®−êng ghi kÝch th−íc + Lineweight: ®é dµy cña ®−êng ghi kÝchth−íc 104
 105. 105. + Suppress: ®¸nh dÊu vµo dim line 1 bá dÊukü thuËt gèc ®¸nh dÊu vµo dim line 2 bá dÊukü thuËt ®u«i Extension lines: hiÖu chØnh ®−êng dãng + color: mµu cña ®−êng dãng + Lineweight: ®é dµy cña ®−êng dãng + Extend beyond dim lines: ®é thõa cña®−êng dãng + Offset from origin: Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm®o ®Õn ch©n ®−êng dãng + Suppress: ®¸nh dÊu vµo ext line 1 bá ®−êngdãng gèc ®¸nh dÊu vµo ext line 2 bá ®−êngdãng ®u«i Arrowheads: hiÖu chØnh dÊu kü thuËt 1st: dÊu kü thuËt gèc 105
 106. 106. 2nd: dÊu kü thuËt ®u«i Arrow size: kÝch th−íc dÊu küthuËt Center marks for circles: hiÖu chØnh dÊut©m kü thuËt ®−êng ghi b¸n kÝnh, ®−êng kÝnh. Type: kiÓu t©m None: kh«ng bá dÊu kü thuËt Mark: bá dÊu t©m (+) Line: bá t©m d¹ng trôc Size: kÝch cì cña d¸u t©m kü thuËt Text: C¸c hiÖu chØnh vÒ kÝch th−íc Text apperance: +Text style: nhÊp vµo dÊu (…) ta sÏ cãb¶ng Text style Trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ chØnh 106
 107. 107. Font name: font ch÷ cña kÝch th−íc Font style: kiÓu ch÷ kÝch th−íc Italic: ch÷ nghiªng abcd Bold: ch÷ dµy abcd Bold Italic: ch÷ dµyvµ nghiªng abcd Regular: ch÷ ë tr¹ng th¸I b×nh th−êngcña font ch÷ chän Height: chiÒu cao ch÷ Upside down: ch÷ lËt xuèng d−íi (d¹ngbãng d−íi n−íc) Back wards: ch÷ ng−îc (d¹ng ¶nh trongg−¬ng) Width factor: ®é réng cña ch÷ Oblique angle: ®é nghiªng cña ch÷ +Text color: mµu ch÷ ghi kÝch th−íc +Fill color: mµu nÒn ch÷ ghi kÝch th−íc 107
 108. 108. +Text height: chiÒu cao ch÷ +Draw frame around text: ®¸nh dÊuvµo ®©y b¹n sÏ t¹o khung bao cho ch÷ ghi kÝch th−íc Text placement: +Vertical: vÞ trÝ ®Æt ch÷ ghi kÝch th−íc Centered: ®Æt ë gi÷a ®−êng ghi kÝch th−íc Above: ®Æt trªn ®−êng ghi kÝch th−íc +Horizontal: vÞ trÝ ®Æt ch÷ ghi kÝch th−íc Centered: ®Æt ë gi÷a ®−êng ghi kÝch th−íc At ext line1:ch÷ ghi kÝch th−íc lÖch vÒ phÝa ®−êngdãng gèc At ext line2:ch÷ ghi kÝch th−íc lÖch vÒ phÝa ®−êngdãng ®u«i Over ext line1:ch÷ ghi kÝch th−íc n»m trªn ®−êngdãng gèc Over ext line2:ch÷ ghi kÝch th−íc n»m trªn ®−êngdãng ®u«i 108
 109. 109. Text alignment: +Horizontal: ch÷ ghi kÝch th−íc n»m ngang +Aligned with dimension line: n»m trªn®−êng ghi kÝch th−íc Primary units +Linear dimensions: kiÓu viÕt sè liÖu. +Precision: lÊy phÇn lÎ sau dÊu phÈy. +Decimal separator: chän c¸ch ghi kÝch th−íctheo dÊu chÊm (.) hay dÊu phÈy (,) cho sè thËp ph©n 109
 110. 110. Ch−¬ng II:Mét sè lÖnh kh¸c cña autocad 110
 111. 111. Mét sè lÖnh kh¸c 1>LÖnh text a-LÖnh t¾t: t b-Môc ®Ých: viÕt ch÷ c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän vÞ trÝ cÇn viÕt ch÷ vµo saukhi chän sÏ xuÊt hiÖn b¶ng Text formatting Trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ chän Font ch÷,cì ch÷, kiÓu ch÷, råi sau ®ã b¹n viÕt dßng ch÷ cÇn ®−avµo b¶ng vÏ kÕt thóc nhÊp chuét vµo phÝm OK 111
 112. 112. 2>LÖnh p a-LÖnh t¾t: p b-Môc ®Ých: chän l¹i c¸c ®èi t−îng b¹n ®· chänngay tr−íc ®ã khi b¹n ®ang sö dông mét lÖnh nµo ®ã. c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi b¹n ®¸nh mét lÖnh ®Óthùc hiÖn trªn c¸c ®−êng b¹n chän ®Ó thùc hiÖn métlÖnh nµo ®ã tr−íc ®ã, b¹n ®¸nh thªm phÝm p th× ngaylËp tøc b¹n sÏ ®−îc nhËn l¹i c¸c ®èi t−îng nµy. Vi dô: Tr−íc ®ã b¹n võa thùc hiÖn mét lÖnh copyc¸c ®èi t−îng a1,a2,a3 sang vÞ trÝ a1`,a2`,a3` ngay sau®ã b¹n muèn thùc hiÖn mét lÖnh kh¸c cho c¸c ®èit−îng a1,a2,a3 Ch¼ng h¹n lÖnh di chuyÓn ®èi t−îng (move) sangmét vÞ trÝ kh¸c b¹n ®¸nh lÖnh m sau ®ã b¹n ®¸nh 112
 113. 113. thªm lÖnh p th× ngay lËp tøc b¹n chän l¹i ®−îc c¸c ®èit−îng a1,a2,a3 mµ kh«ng ph¶i click chuét. *LÖnh nµy th−êng sö dông khi nh÷ng ®èi t−îngb¹n chän n»m ë nh÷ng vÞ trÝ phøc t¹p kh«ng thuËntiÖn cho viÖc chän. 3>LÖnh copy a-LÖnh t¾t: co b-Môc ®Ých: sao chÐp c¸c ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng -> chän ®iÓm ®Çu-> chän ®iÓm cuèi. *Trong qóa tr×nh sao chÐp c¸c ®èi t−îng b¹n muènsao chÐp ®èi t−îng trªn thµnh nhiÒu ®èi t−îng liªn tôc,b¹n ®¸nh thªm lÖnh m (Multiple) tr−íc khi b¾t ®iÓm®Çu. 113
 114. 114. VÝ dô: b¹n sao hai ®èi t−îng a1,a2 víi ®iÓm ®Çu lµM1 ®Õn hai vÞ trÝ míi lµ M2 vµ M3 §¸nh lÖnh copy víi lÖnh t¾t lµ co -> chän ®èi t−îng cÇn sao chÐp a1,a2 Command: co COPY Select objects: Specify opposite corner: 2 found -> ®¸nh lÖnh mSpecify base point or displacement,or [Multiple]:m -> b¾t ®iÓm ®Çu M1 Specify base point or displacement: -> di chuyÓn ®Õn c¸c vÞ trÝ M2,M3 ta sÏ ®−îc c¸c®èi t−îng cÇn sao chÐp Specify second point of displacement: 114
 115. 115. *Chó ý víi lÖnh nµy th× b¹n kh«ng thÓ copy ®èit−îng tõ b¶n vÏ nµy sang b¶n vÏ kh¸c Cho nªn nÕu muèn copy th× b¹n kh«ng ®¸nh lÖnhnµy mµ chän c¸c ®èi tuîng cÇn copy sau ®ã b¹n Ên tæhîp phÝm ctrl + c råi më b¶n vÏ cÇn copy sang vµ Êntæ hîp phÝm ctrl + v 115
 116. 116. 4>LÖnh array a-LÖnh t¾t: ar b-Môc ®Ých: sao mét lóc thµnh nhiÒu ®èi t−îng theo®Þnh h−íng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn sao -> nhËpkiÓu sao -> chän ®èi t−îng cÇn sao -> nhËp kho¶ngc¸ch sao Víi lÖnh array b¹n cã hai c¸ch sao : +sao theo h×nh ch÷ nhËt (rectangular) B¹n nhËp lÖnh t¾t ar (array) Víi autocad 2000 -> chän ®èi t−îng cÇn saoCommand: ar ARRAYSelect objects: Specify opposite corner: 1 foundSelect objects: 116
 117. 117. -> chän kiÓu sao lµ r (rectangular)Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: r -> nhËp sè hµng (rows)Enter the number of rows (---) <1>: -> nhËp sè cét columns Enter the number of columns (|||) <1> -> nhËp kho¶ng c¸ch cña ®èi t−îng trong mét hµng B¹n cã thÓ sö dông chuét ®Ó chän ®iÓm ®Çu ®iÓmcuèi khi ®ã th× kho¶ng c¸ch theo trôc x cña hai ®iÓmnµy lµ kho¶ng c¸ch cña c¸c ®èi t−îng trªn mét hµng,vµ kho¶ng c¸ch theo trôc y cña hai ®iÓm nµy lµkho¶ng c¸ch cña c¸c ®èi t−îng trong mét cét.Enter the distance between rows or specify unit cell(--): -> nhËp kho¶ng c¸ch cña c¸c ®èi t−îng trong métcét Specify the distance between columns (|||): Sao theo h×nh trßn (polar array) 117
 118. 118. -> nhËp lÖnh array -> nhËp p (polar) ®Ó sao theoh×nh trßn Command: ar ARRAY Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects: Enter the type of array[Rectangular/Polar] <R>: p -> nhËp t©m xoay Specify center point of array: ->nhËp sè l−îng sao Enter the number of items in the array: 10 ->nhËp gãc quay tæng Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: ->nhËp kiÓu quay Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: NÕu b¹n nhËp yes th× ®èi t−îng sao sÏ xoay h−íngtheo t©m xoay 118
 119. 119. cßn nhËp no th× ®èi t−îng gi÷ nguyªn h×nh d¸ng vµxoay theo t©m. 119
 120. 120. Víi cad 2004 trë lªn th× sau khi nhËp lÖnh th× xuÊthiÖn b¶ng ARRAY Th× b¹n ®¸nh dÊu vµo kiÓu sao: + theo h×nh ch÷ nhËt (rectangular) ->nhÊp vµo select objects ®Ó chän ®èi t−îng cÇn sao -> nhÊp vµo « rows ®Ó nhËp sè hµng 120
 121. 121. -> nhÊp vµo « columns ®Ó nhËp sè cét -> nhÊp vµo « rows offset ®Ó nhËp kho¶ng c¸chhµng -> nhÊp vµo « columns offset ®Ó nhËp kho¶ngc¸ch cét -> nhÊp vµo « angle of array ®Ó chän gãc nghiªngcña m¶ng ®èi t−îng sao chÐp so víi trôc ®øng NÕu b¹n muèn nhËp mét kho¶ng c¸ch hµnghay cét cã s½n trong b¶n vÏ th× b¹n nhÊp « pickrows offset vµ pick columns offset cã biÓu t−îngdÊu mòi tªn g¹ch chÐo ngay sau mçi « nhËp kho¶ngc¸ch hoÆc muèn nhËp c¶ hai cïng mét lóc th× b¹nnhÊp vµo « pick both offset cã biÓu t−äng mòi tªnvµ h×nh ch÷ nhËt vÝ dô: b¹n muèn sao ®èi t−îng a1 thµnh 6 hµng 4cét víi kho¶ng c¸ch c¸c ®èi t−îng trong hµng lµ 2 121
 122. 122. kho¶ng c¸ch c¸c ®èi t−îng trong cét lµ 1 gãcnghiªng lµ 30 122
 123. 123. + sao theo h×nh trßn (polar array) ->nhÊp vµo select objects ®Ó chän ®èi t−îng cÇnsao -> nhÊp vµo « center point ®Ó nhËp to¹ ®é t©mxoay. NÕu muèn nhËp t©m xoay cã s½n trong b¶n vÏ b¹nnhÊp vµo « pick center point cã biÓu t−îng dÊu mòitªn g¹ch chÐo ngay sau mçi « nhËp to¹ ®é t©m xoay-> nhÊp vµo « method ®Ó chän kiÓu nhËp gi¸ trÞ sao®èi t−îng B¹n cã 3 c¸ch: -total number of items & angle to fill: nhËp sèl−îng sao vµ gãc quay tæng ->nhÊp vµo « total number of items ®Ó nhËp sèl−îng sao -> nhÊp vµo « angle to fill ®Ó nhËp gãc quay tæng 123
 124. 124. - total number of items & angle between items:nhËp sè l−îng sao vµ gãc quay gi÷a hai ®èi t−îngsao -> nhÊp vµo « total number of items ®Ó nhËp sèl−îng sao -> nhÊp vµo « angle between items ®Ó nhËp gãcquay gi÷a hai ®èi t−îng sao 124
 125. 125. - angle to fill & angle between items: nhËp gãcquay tæng vµ gãc quay gi÷a hai ®èi t−îng sao -> nhÊp vµo « angle to fill ®Ó nhËp gãc quay tæng -> nhÊp vµo « angle between items ®Ó nhËp gãcquay gi÷a hai ®èi t−îng sao 125
 126. 126. *Chó ý: trong lÖnh sao theo h×nh trßn nÕu muèn c¸ch×nh sau khi sao ®Òu h−íng vÒ t©m th× b¹n ®¸nh dÊuvµo « rotate items as copied n»m tr¸i cña b¶ng array 5>LÖnh layer a-LÖnh t¾t: la b-Môc ®Ých: më b¶ng layer 126
 127. 127. c-Thùc hiÖn: víi cad 2004 trë lªn +cét Status: hiÓn thÞ layer ®ang sö dông (lµ layercã ®¸nh dÊu “v” ë cét nµy) NÕu muèn sö dông layer nµo b¹n nhÊp vµo hµngcña layer ®ã +cét Name: hiÓn thÞ tªn c¸c layer NÕu muèn ®æi tªn cña layer nµo b¹n nhÊp ®ópchuét vµo tªn cña layer ®ã 127
 128. 128. +cét On: hiÓn thÞ layer nµo ®ang bËt,t¾t Layer bËt bãng ®Ìn cã mµu vµng Layer t¾t bãng ®Ìn cã mµu xanh Muèn bËt hay t¾t layer nµo th× b¹n nhÊp vµoh×nh bãng ®Ìn cña layer ®ã NÕu Layer nµo t¾t th× trªn b¶n vÏ sÏ kh«ng hiÓnthÞ c¸c ®èi t−îng cña Layer ®ã Th−êng ¸p dông khi b¶n vÏ qu¸ rèi v× nhiÒu ®èit−îng hay mét layer nµo ®ã khi b¹n chØ cÇn khi vÏnh−ng kh«ng muèn in ra +cét Freeze: hiÓn thÞ layer nµo ®ang bÞ ®ãngb¨ng hay kh«ng bÞ ®ãng b¨ng Layer kh«ng bÞ ®ãng b¨ng cã h×nh trßn mµu vµng. Layer bÞ ®ãng b¨ng cã h×nh trßn mµu xanh Muèn ®ãng b¨ng layer nµo th× b¹n nhÊp vµo h×nhtrßn cña layer ®ã 128
 129. 129. NÕu Layer nµo bÞ ®ãng b¨ng th× trªn b¶n vÏ sÏkh«ng hiÓn thÞ c¸c ®èi t−îng cña Layer ®ã +cét Lock: hiÓn thÞ layer nµo ®ang bÞ kho¸ haykh«ng bÞ kho¸ Layer kh«ng bÞ kho¸ cã h×nh æ kho¸ më ra Layer bÞ kho¸ cã h×nh æ kho¸ ®ãng l¹i Muèn kho¸ layer nµo th× b¹n nhÊp vµo æ kho¸ cñalayer ®ã NÕu Layer nµo bÞ kho¸ th× trªn b¶n vÏ vÉn hiÓnthÞ c¸c ®èi t−îng cña layer ®ã nh−ng b¹n kh«ng lµmviÖc trªn c¸c ®èi t−îng nµy ®−îc. +cét color: hiÓn thÞ mµu layer Muèn ®æi mµu cña layer nµo b¹n nhÊp chuét vµo« mµu cña layer ®ã 129
 130. 130. +cét linetype: hiÓn thÞ kiÓu nÐt cña layer Muèn ®æi nÐt cña layer nµo th× b¹n nhÊp vµo «cña layer ®ã Khi nhÊp vµo ®©y sÏ xuÊt hiÖn b¶ng selectlinetype b¹n nhÊp tiÕp vµo « load,,, vµ b¶ng load orreload linetype b¹n chän kiÓu nÐt m×nh cÇn råi ÊnOK -> trë l¹i b¶ng select linetype b¹n nhÊp vµo®−êng m×nh chän Ên OK +cét lineweight: hiÓn thÞ bÒ dµy nÐt cña layer Muèn ®æi bÒ dµy nÐt cña layer nµo th× b¹n nhÊp vµo« cña layer ®ã Khi nhÊp vµo ®©y sÏ xuÊt hiÖn b¶ng lineweightb¹n chän kÝch th−íc bÒ dµy råi Ên OK 130
 131. 131. *Muèn t¹o layer míi b¹n nhÊp vµo « new layercã biÓu t−îng h×nh sao ®Æt trªn tê giÊy víi phÝm t¾t lµalt + n sau khi ®· cã layer míi b¹n ®Æt tªn cho layerråi chän thø tù c¸c b−íc nh− trªn *muèn xo¸ layer nµo th× b¹n nhÊp chuét vµolayer ®ã vµ nhÊp vµo « cã biÓu t−îng dÊu g¹ch chÐos¸t « new layer víi phÝm t¾t lµ alt + d Chó ý layer chØ ®−îc xo¸ khi trªn b¶n vÏ kh«ngcßn ®èi t−îng cña layer ®ã 6>LÖnh offset a-LÖnh t¾t: o b-Môc ®Ých: t¹o mét ®−êng song song c¸ch métkho¶ng cho tr−íc c-Thùc hiÖn: 131
 132. 132. *MÆc ®Þnh: nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a ®èi t−îngcho tr−íc víi ®èi t−îng sÏ t¹o -> chän ®èi t−îng cÇnt¹o -> ®Þnh vÞ phÝa ®èi t−îng sÏ t¹o hiÖn thÞ VÝ dô: B¹n muèn t¹o tõ a1,a2,a3 c¸c ®èi t−înga1`,a2`,a3` NhËp lÖnh offset víi lÖnh t¾t lµ o -> nhËp 1Command: o OFFSETSpecify offset distance or [Through] <Through>: 1 -> chän lÇn l−ît c¸c ®èi t−îng cÇn t¹o Select object to offset or <exit>: a1 -> nhÊp chuét xuèng d−íi a1 v× ë ®©y ®èit−îng sÏ t¹o a1` n»m phÝa d−íi ®èi t−îng cÇn t¹o a1®èi t−îng a1` sÏ hiÓn thÞ ngay sau khi b¹n ®Þnh vÞ phÝacña nã a2 -> nhÊp chuét vµo phÝa trong a2 v× ë ®©y ®èit−îng sÏ t¹o a2` n¨m phÝa trong ®èi víi ®èi t−îng cÇnt¹o a2 132
 133. 133. B¹n lµm t−¬ng tù víi c¸c ®èi t−îng a3, a4 7>LÖnh boundary a-LÖnh t¾t: bo b-Môc ®Ých: t¹o ®−êng viÒn pline bo xung quanh®èi t−îng khÐp kÝn c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: §èi víi cad 2004 trë lªn 133
 134. 134. Sau khi nhËp lÖnh BOUNDARY víi lÖnh t¾t lµ both× xuÊt hiÖn b¶ng BOUNDARY CREATION b¹n sÏkh«ng chØnh söa g× ë b¶ng nµy mµ nhÊp chuét vµobiÓu t−îng pick points råi nhÊp chuét vµo phÝa trongcña ®èi t−îng cÇn bo viÒn VÝ dô: víi ®èi t−îng a1 gåm nhiÒu ®o¹n line t¹othµnh vµ b¹n muèn nã cã mét ®−êng viÒn pline bo 134
 135. 135. theo nh÷ng ®−êng line nµy ®Ó cã thÓ tiÖn sö dông vÒsau ( ch¼ng h¹n nh− chØ viÖc offset mét lÇn mµ kh«ngph¶I mÊt c«ng offset tõng ®−êng line råi bo c¸c gãc (fillet) Th× b¹n sö dông lÖnh nµy. Hay nãi mét c¸ch kh¸csau khi dông lÖnh nµy b¹n cã ®−îc thªm mét ®−êngpline khÐp kÝn 135
 136. 136. 8>LÖnh MIRROR a-LÖnh t¾t: mi b-Môc ®Ých: t¹o ®èi t−îng ®èi xøng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn lÊy ®èixøng -> nhËp trôc ®èi xøng Khi nµy trªn dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (Command: mi MIRROR Delete source objects? [Yes/No] <N>:) NÕu muèn gi÷ ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng th× b¹nnhÊp nót c¸ch (speak) tiÕp mét lÇn n÷a (No) NÕu muèn xo¸ ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng th× b¹nnhËp lÖnh Yes víi phÝm t¾t lµ y vÝ dô: a1 lµ ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng qua trôc ®èixøng M1M2 nhËp lÖnh mirror víi lÖnh t¾t lµ mi -> chän ®èit−îng a1 136
 137. 137. Command: mi MIRRORSelect objects: Specify opposite corner:-> b¾t ®iÓm M1Specify first point of mirror line:-> b¾t ®iÓm M2Specify second point of mirror line: 137
 138. 138. 9>LÖnh BHATCH a-LÖnh t¾t: h b-Môc ®Ých: b«i vËt liÖu cho mÆt c¾t c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi nhËp lÖnh BHATCH víilÖnh t¾t lµ h th× xuÊt hiÖn b¶ng Boundary hatch and fill 138
 139. 139. -> pattern: hiÓn thÞ tªn vËt liÖu ®ang sö dông muèn ®æi vËt liÖu kh¸c th× b¹n nhÊp vµo nót cã biÓu t−îng (…) sau khi vµo ®©y th× xuÊt hiÖn b¶ng vËt liÖu Hatch pattern palette ë trong nµy b¹n cã thÓ lÇn l−ît chän c¸c b¶ng ansi,iso, other predefined ®Ó t×m vËt liÖu cho thÝchhîp sau khi ®· chän ®−îc vËt liÖu thÝch hîp b¹n nhÊp®óp chuét vµo vËt liÖu ®ã -> trë l¹i b¶ng Boundaryhatch and fill lóc nµy ë « pattern sÏ hiÓn thÞ tªn vËt liÖu b¹n võa chän ë « swatch sÏ hiÓn thÞ kiÓu vËt liÖu b¹n võa chän -> angle: gãc nghiªng cña vËt liÖu NÕu muèn vËt liÖu b¹n chän cã ®é nghiªng so víi trôc X bao nhiªu th× b¹n nhËp vµo ®©y 139
 140. 140. ->Scale: kho¶ng c¸ch “t−¬ng ®èi” cña c¸c ®−êng trong vËt liÖu b¹n chän ->pick points: ®¸nh dÊu vïng cÇn b«i vËt liÖu *Chó ý: +Khi b¹n dïng lÖnh nµy vïng cÇn b«i vËtliÖu ph¶i kÝn, nh−ng kh«ng cÇn ph¶i liªn tôc, tøc lµc¸c ®−êng bao ph¶i c¾t nhau hoÆc nèi tiÕp nhau +NÕu khi b¹n b«i cho mét vïng nµo ®ã qu¸ dµi mµkhi pick point kh«ng ®−îc th× c¸c b¹n nªn chia nhávïng cÇn b«i ra b»ng c¸c lÖnh LINE (®o¹n th¼ng) ®Óthø tù chän c¸c vïng cÇn b«i nhá sau ®ã xo¸ c¸c®−êng line ®i th× b¹n vÉn cã mét m¶ng lín cÇn b«i 140
 141. 141. 10>LÖnh BLOCK a-LÖnh t¾t: b b-Môc ®Ých: hîp nhãm ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi nhËp lÖnh BLOCKvíi lÖnh t¾t b th× xuÊt hiÖn b¶ng block definition -> name: tªn nhãm ®èi t−îng cña b¹n -> pick point: chän ®iÓm gèc cña nhãm ®èi t−îng -> select objects: chän c¸c ®èi t−îng hîp nhãm ->retain: t¹o hîp nhãm míi mµ kh«ng hîp nhãmc¸c hîp nhãm c¸c ®èi t−îng chän ->convert to block: t¹o hîp nhãm míi vµ hîp nhãmc¸c ®èi t−îng chän ->delete: t¹o hîp nhãm míi vµ xo¸ c¸c ®èi t−îngchän 141
 142. 142. Chó ý: sau khi hîp nhãm th× trong th− viÖn b¶n vÏ(INSERT) sÏ xuÊt hiÖn tªn cña block b¹n võa t¹o vµkhi nµo sö dông ®Õn block nµy th× b¹n cã thÓ gäi rab»ng lÖnh INSERT 142
 143. 143. 11>LÖnh INSERT a-LÖnh t¾t: i b-Môc ®Ých: gäi c¸c ®èi t−îng hîp nhãm ®èi t−îng(block) c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi ®¸nh lÖnh INSERTvíi lÖnh t¾t lµ i th× xuÊt hiÖn b¶ng insert ë « nameb¹n nhËp tªn block b¹n cÇn gäi 143
 144. 144. 12>LÖnh ERASE a-LÖnh t¾t: e b-Môc ®Ých: xo¸ ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi tuîng cÇn xo¸ 13>LÖnh STRETCH a-LÖnh t¾t: s b-Môc ®Ých: söa ®èi t−îng b»ng c¸ch dÞch chuyÓn®iÓm thuéc ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: b¾t ®èi t−îng cÇn söa -> b¾t ®iÓm sÏ dÞch chuyÓn -> b¾t ®iÓm cÇn dÞch chuyÓn ®Õn vÝ dô: t«i muèn biÕn ®èi t−îng a1 (rectang) thµnh ®èi t−îng a1` 144
 145. 145. nhËp lÖnh STRETCH víi lÖnh t¾t lµ s -> chän ®èi t−îng a1 -> b¾t ®iÓm M -> kÐo M tíi M`. 14>LÖnh EXPLODE a-LÖnh t¾t: x b-Môc ®Ých: bung c¸c ®èi t−äng liªn tôc (PLINE,RECTANG, POLYGON, BLOCK, BHATCH, …) c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn bung Chó ý: +víi lÖnh nµy khi vÏ nhanh mét ®èit−îng t−¬ng ®−¬ng víi c¸c h×nh c¨n b¶n th× sau khi vÏ 145
 146. 146. h×nh c¨n b¶n xong th× b¹n bung ra vµ chØnh söa nh÷ngvÞ trÝ b¹n cÇn VÝ dô: b¹n cã mét block cöa nh− h×nh vÏnh−ng giê t«i muèn thay nh÷ng h×nh trßn cña cöab»ng nh÷ng h×nh lôc gi¸c (polygon) NhËp lÖnh bung EXPLODE víi lÖnh t¾t lµ x->chän block cöa, sau khi bung block cöa sÏ kh«ngcßn nguyªn khèi mµ sÏ ®−îc t¸ch ra gåm c¸c h×nh c¨nb¶n cÊu t¹o nªn nã 146
 147. 147. B¹n cã muèn xuÊt mét b¶n vÏ AutoCAD thµnh métfile ¶nh th× h·y lµm nh÷ng b−íc sau ®©y: Trªn thanh c«ng cô b¹n vµo file -> Plotter manager XuÊt hiÖn b¶ng Plotter manager Chän file Add-A-Plotter Wizard XuÊt hiÖn b¶ng Autodesk hardcopy system 147
 148. 148. B¹n chän sö dông cho autoCAD nµo-> nhÊp chuét vµo continueXuÊt hiÖn b¶ng Add plotter – introduction page-> nhÊp chuét vµo nextXuÊt hiÖn b¶ng Add plotter begin 148
 149. 149. -> nhÊp chuét vµo next XuÊt hiÖn b¶ng Add plotter- plotter model -> tiÕp nh÷ng b¶ng sau b¹n nhÊp next liªn tôc chotíi b¶ng Add plotter- plotter name 149
 150. 150. B¹n nhËp vµo « plotter name mét tªn bÊt kú tuúchän. -> next -> finish. Trë l¹i víi b¶n vÏ b¹n Ên tæ hîp phÝm Ctrl + p XuÊt hiÖn b¶ng Plot + plot device - Plotter configuration Chän name cña b¹n võa ®Æt ë phÇn plotter nametrªn. 150
 151. 151. - Plotter style table: chän name lµ monochrome.ctb §Ó chØnh nÐt lóc xuÊt ra b¹n chän Edit… Chó ý nÐt lóc xuÊt ra chØ cã thÓ thay ®æi theo mµunÐt trong b¶n vÏ - §¸nh dÊu vµo « plot to file ®Ó chän ®−êng dÉn chofile xuÊt ra File name: tªn cña b¶n xuÊt Location: ®−êng dÉn + plot settings - Pape size: khæ b¶n xuÊt - Printable area: ®¬n vÞ chiÒu dµi khæ giÊy - Window: khoanh vïng cÇn xuÊt - plot scale: tû lÖ b¶n xuÊt - NÕu muèn ®Æt ®èi t−îng cÇn xuÊt c©n gi÷a b¶n th×®¸nh dÊu vµo Center the plot Full preview… xem thö tr−íc lóc xuÊt. NhÊp vµo OK ®Ó xuÊt b¶n vÏ. 151
 152. 152. §©y lµ cuèn s¸ch ®Çu tay nªn chóng t«i kh«ng thÓtr¸nh khái thiÕu sãt, rÊt mong cã ®−îc gãp ý, ñng hécña c¸c b¹n. NÕu b¹n cã khóc m¾c g× trong lÜnh vùc CAD hay ®åho¹ nh− PHOTOSHOP, 3DS MAX, CAD 3D, WED…xin h·y liªn hÖ víi t«i, t«i s½n sµng gi¶i ®¸p cho b¹n. §Þa chØ : 1 - NguyÔn ViÖt Th¾ng (elpvn) Líp KT C«ng tr×nh AC1, Khoa KT øng dông §H Tæng Hîp Munich, §øc e-mail: architecture@vietnam.com hoÆc: ecard_83@yahoo.de 2- NguyÔn Phó Quý Líp 47KD6 §¹i häc x©y dùng Hµ Néi e-mail: youandihn@yahoo.com Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c b¹n ®· sö dông cuèns¸ch nµy. 152
 153. 153. 153

×