Law camp#3 ค่ายติวสอบตรงนิติศาสตร์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Law camp#3 ค่ายติวสอบตรงนิติศาสตร์

 • 1,067 views
Uploaded on

Law camp#3 ค่ายติวสอบตรงนิติศาสตร์ครั้งที่ 3

Law camp#3 ค่ายติวสอบตรงนิติศาสตร์ครั้งที่ 3

More in: Education , Sports , Career
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,067
On Slideshare
1,067
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. LAWCAMP 323 - 28 October 2011 www.legendlaw.net
 • 2. รายละเอียดค่าย Law Camp ติวสอบตรงนิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ิวัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายต่างๆ อย่างครอบคลุม2.เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมสาหรับการสอบครบถ้วนทุกวิชา3.เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนการ คิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ4.เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและฝึกถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นข้อมูลทัวไปสถานที่จัดกิจกรรม ค่ายยุวกาชาด ผิ่นแจ่มวิชาสอน บางแควันที่จัดกิจกรรม วันที่ 23 - 28 ตุลาคม 2554จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (น้องค่าย) จานวน 80 คนหมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.legendlaw.netคุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2554 2. เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ 3. ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือตนเองได้ 4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 5. สามารถอยู่ค่ายได้ตลอดระยะเวลา 6 วัน 5 คืนข้อกาหนดของค่าย 1. ห้ามมีไว้ซึ่งอุปกรณ์สาหรับเล่นการพนัน เสพสารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 2. ไม่นาของมีค่าที่ไม่จาเป็นมา 3. ไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมค่ายออกจากค่ายก่อนกิจกรรมทั้งหมดสิ้นสุด เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็นให้ผู้ปกครองผู้ลงนาม ในใบอนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มารับกลับด้วยตนเองเท่านั้น 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา 6 วัน 5 คืน 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านตามขั้นตอนการรับสมัครของค่าย 6. ห้ามแสดงพฤติกรรมฉันชู้สาวในค่าย 7. ห้ามนาอาวุธและสิ่งอันตรายโดยสภาพมาในค่าย
 • 3. สิงที่น้องค่ายต้องนามา 1. ชุดไปรเวทสาหรับใช้ร่วมกิจกรรม 6 วัน 5 คืน (ไม่จาเป็นต้องใส่ชุดนักเรียน) 2. ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ขัน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการอาบน้า 3. ยาประจาตัว 4. ของใช้ส่วนตัว (ไม่ต้องนาเครื่องนอนมา) 5. สมุดบันทึกปากกา 6. หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา
 • 4. ปฏิทินการรับสมัครค่าย Law Camp ติวสอบตรงนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที กิจกรรม ตังแต่ 25 เม.ษ. 2554 ้ ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการค่าย จาก website www.legendlaw.net ส่งเอกสารเพื่อสมัครค่ายดังนี้ 1.ใบสมัคร 2.แบบสารวจและแบบทดสอบทั่วไป 3.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน ส่งทาง ไปรษณีย์มาที่ (จ่าหน้าซอง) 25 เม.ษ. - 31 ส.ค. 2554 ค่าย Law Camp ติวสอบตรงนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 เลขที่ 25/4 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2554 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ) 15 ก.ย. 2554 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทาง website www.legendlaw.net ้ 30 ก.ย. 2554 สิ้นสุดกาหนดชาระค่าสวัสดิการ ภายในเวลา 22.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาพร้อมกันที่ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด ผินแจ่มวิชาสอน ตั้งแต่ 23 ต.ค. 2554 เวลา 08.00 น. ถึง 09.00 น. เพื่อลงทะเบียน โดยมีเอกสารที่ต้องนามา ได้แก่บัตร ประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน 28 ต.ค. 2554 ปิดค่าย เวลาประมาณ 16.00 น.หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกเป็นที่สิ้นสุด ทางคณะทางานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการต่างๆ หากมีความจาเป็น โดยจะแจ้งให้ทราบใน ภายหลัง สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก websitewww.legendlaw.net ใบสมัครและแบบทดสอบ สามารถนาไปถ่ายเอกสารได้หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 083-421-9998ค่าสวัสดิการ 3500 บาท สาหรับผู้ที่มีรายชื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมต้องชาระภายในวันที่ 30 กันยายน 2554(หมายเหตุ ค่าสวัสดิการนี้รวมค่าอาหาร 17 มื้อ อาหารว่าง 11 มื้อ ค่าที่พักตลอด 5 คืน ค่าเอกสาร อุปกรณ์ และค่าวิทยากร)โดยโอนค่าสวัสดิการ ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย มธ.ศูนย์รังสิต เลขที่บัญชี 475-0202-81-9ชื่อบัญชี นายไตรภพ สีแก้วนิตย์
 • 5. กาหนดการ ค่าย Law Camp ติวสอบตรงนิติศาสตร์ครั้งที่ 3 วันที่ 23 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2554วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554 07.30 – 09.00 ลงทะเบียน 09.00 – 09.30 กิจกรรมแรกพบ 09.30 – 10.00 Pre-Test 1 10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 – 10.30 แนะแนวการเตรียมตัวสอบ 10.30 – 11.00 กิจกรรมสันทนาการ 11.00 – 12.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 หลักทั่วไป 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 หลักทั่วไป (ช่วงที่ 2) 15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง 15.15 – 17.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 หนี้ 17.00 – 18.00 พักรับประทานอาหารเย็น 18.00 – 19.00 การเขียนเรียงความ ย่อความ 19.00 – 20.00 กิจกรรมกลุ่ม 20.00 – 23.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 6. วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า 08.00 – 09.00 Post- Test 1 , Pre Test 2 09.00 – 09.30 กิจกรรมสันทนาการ 09.30 – 10.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 หนี้ (ช่วงที่ 2) 10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 - 11.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 หนี้ (ช่วงที่ 3) 11.00 – 12.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 เอกเทศสัญญา 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 13.30 กิจกรรมกลุ่ม 13.30 – 15.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 เอกเทศสัญญา (ช่วงที่ 2) 15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง 15.15 – 17.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 เอกเทศสัญญา (ช่วงที่ 3) 17.00 – 18.00 พักรับประทานอาหารเย็น 18.00 – 19.00 ติววิชาภาษาอังกฤษ 19.00 – 20.00 กิจกรรมกลุ่ม 20.00 – 23.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 7. วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า 08.00 – 09.00 Post- Test 2 , Pre Test 3 09.00 – 09.30 กิจกรรมสันทนาการ 09.30 – 10.00 ติว SAT ความถนัดเชิงวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ 10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 – 12.00 ติว SAT ความถนัดเชิงวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ (ช่วงที่ 2) 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 17.00 กิจกรรม Law Walk Rally 17.00 – 18.00 พักรับประทานอาหารเย็น 18.00 – 21.00 กิจกรรม Law To Night Show 21.00 – 23.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 8. วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554 07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า 08.00 – 09.00 Post- Test 3 , Pre Test 4 09.00 – 09.30 กิจกรรมสันทนาการ 09.30 – 10.00 ติว SAT ความถนัดเชิงวิชาการ ด้านภาษาไทยและเหตุผล 10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 – 12.00 ติว SAT ความถนัดเชิงวิชาการ ด้านภาษาไทยและเหตุผล (ช่วงที่ 2) 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ทรัพย์ 15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง 15.15 – 17.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ครอบครัว 17.00 – 18.00 พักรับประทานอาหารเย็น 18.00 – 20.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 มรดก 20.00 – 21.00 กิจกรรมกลุ่ม 21.00 – 23.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 9. วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554 07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า 08.00 – 09.00 Post- Test 4 , Pre Test 5 09.00 – 09.30 กิจกรรมสันทนาการ 09.30 – 10.00 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 – 12.00 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป (ช่วงที่ 2) 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.00 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหาารว่าง 15.15 – 17.00 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (ช่วงที่2) 17.00 – 18.00 พักรับประทานอาหารเย็น 18.00 – 19.00 ติวกฎหมายพิเศษ : หลักกฎหมาย วิแพ่ง วิอาญา 19.00 – 21.00 กิจกรรมกลุ่ม
 • 10. วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า 08.00 – 11.00 สอบเสมือนจริงช่วงเช้า (กฎหมาย เรียงความ ย่อความ) 11.00 – 12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 15.00 สอบเสมือนจริงช่วงบ่าย (ความถนัดเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษ) 15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง 15.15 – 16.00 พิธีมอบเกียรติบัตร 16.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 • 11. ใบสมัคร โครงการ ค่าย Law Camp ติวสอบตรงนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 รูปถ่ายใบสมัครนีมี 2 ส่วน กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนส่วนที่ 1 สาหรับผู้สมัคร ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ .....................................................นามสกุล.................................................... ชื่อเล่น................... อายุ.......ปีเกิดวันที่ ..........เดือน.................พ.ศ. ................... เลขประจาตัวประชาชน......................................................ศาสนา............. ที่อยู่เลขที่......................... หมู่บ้าน........................................ ซอย...................................ถนน...................................................... ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์.....................เบอร์โทรศัพท์บ้าน........................................เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้...................................... Email..................................................................โรคประจาตัว/แพ้ยา........................................................................................อาหารที่รับประทานไม่ได้.............................................................................. ข้อมูลการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 กาลังศึกษาอยู่ชั้น..............................โรงเรียน............................................................................. อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................... แผนการเรียน.............................................. เกรดเฉลี่ย (ปัจจุบัน) ..................................วิชาที่ชอบ.................................................... ความสามารถพิเศษ .......................................................................................... ข้อมูลบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง บิดา ชื่อ ....................................................นามสกุล............................................................ที่อยู่เลขที่ ......................หมู่บ้าน.....................................ซอย.......................................ถนน................................ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต....................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์................................สถานที่ทางาน...................... .................................................................เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.......................... มารดา ชื่อ ................................................นามสกุล............................................................ที่อยู่เลขที่ ......................หมู่บ้าน.....................................ซอย.......................................ถนน................................ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต....................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์................................สถานที่ทางาน...................... .................................................................เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.......................... ผู้ปกครอง (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่บิดา/มารดา) ชื่อ .........................................นามสกุล.......................................ที่อยู่เลขที่.....................หมู่บ้าน.............................................ซอย...................................................ถนน....................................... ตาบล/แขวง......................................... อาเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์..................... สถานที่ทางาน........................................................... เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก..........................
 • 12. การร่วมกิจกรรม- สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมกิจกรรมนี้................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- มีปัญหาส่วนตัวที่คาดว่าน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการร่วมกิจกรรมครั้งนี้(ถ้ามีคือ) (เช่น ปัญหาสุขภาพ ความเคร่งครัดทางศาสนา)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ท่านได้รบข่าวสารกิจกรรมนี้ จากทางใด โรงเรียนที่ศึกษาอยู่ สถาบันกวดวิชา (ระบุชื่อสถาบัน)...................... ั โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อน/รุ่นพี่ เว็บไซต์ อื่นๆ ระบุ................. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ข้าพเจ้า..............................................................................................ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ค่ายลอว์แคมป์สอบตรงนิติศาสตร์ โดยยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือกฎของค่ายและเข้าร่วมกิจกรรมตลอดเวลา 6 วัน 5 คืน ลงชื่อ.................................................ผู้สมัครส่วนที่ 2 สาหรับผู้ปกครอง ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................มีความสัมพันธ์เป็น.................................ของ.....................................................................................................ขอยืนยันว่าข้อมูล ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ และขอให้ความยินยอมแก่ผู้สมัครในการเข้าร่วม ค่าย Law Campติวสอบตรงนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีอานาจตามกฎหมายในการให้ความยินยอมข้างต้นจริง ลงชื่อ.................................................ผู้ปกครอง
 • 13. แบบสารวจและแบบทดสอบทั่วไปแบบสารวจ เรื่อง การเรียนกวดวิชา (ทาเครื่องหมายในช่องที่ต้องการ)ข้อ 1 ท่านเคยเรียนกวดวิชาหรือไม่ เคย ไม่เคย (หากไม่เคยให้ข้ามทาข้อที่ 4 ต่อไป)ข้อ 2 เหตุผลที่ท่านเลือกเรียนกวดวิชา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ต้องการความรู้เพิ่มเติมมากกว่าจากห้องเรียนปกติที่โรงเรียน เนื้อหาในห้องเรียนไม่เพียงพอใช้สอบแข่งขันได้ เพิ่มความมั่นใจในการสอบ อื่นๆ โปรดระบุ ...........................................................................................................................................ข้อ 3 หากท่านเคยเรียนกวดวิชา ท่านเรียนวิชาอะไรและกับสถาบันไหนบ้าง เป็นเวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมง (ประมาณการ) วิชาภาษาไทย กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง วิชาภาษาอังกฤษ กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง วิชาคณิตศาสตร์ กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง วิชากฎหมาย กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง อื่นๆ โปรดระบุ วิชา..................... กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง วิชา..................... กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง วิชา..................... กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง
 • 14. ข้อ 4 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายหรือไม่ ไม่เคย เคย สถานที่จัดการแข่งขัน …………………………………………….. ผลการแข่งขัน …………………. สถานที่จัดการแข่งขัน …………………………………………….. ผลการแข่งขัน …………………. สถานที่จัดการแข่งขัน …………………………………………….. ผลการแข่งขัน ………………….
 • 15. แบบทดสอบคาชี้แจง โปรดอ่านและ “เขียน” คาตอบตามความคิดของท่านให้ครบถ้วนทุกข้อตามคาชี้แจงในแต่ละส่วน ตลอดจนห้ามนาไปพิมพ์ใหม่เพิ่มหรือลดจานวนบรรทัดที่กาหนด ต้อง เขียนตามบรรทัดของคาตอบที่กาหนดเท่านั้น มิฉะนั้นคณะกรรมการจะไม่พิจารณาตรวจ ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือก เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยคาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดคาถาม1.เหตุผลที่ท่านต้องการเข้าร่วมค่าย Law Camp ติวสอบตรงนิติศาสตร์ครั้งที่ 3 เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...2. ท่านเห็นว่า “กฎหมายสร้างสังคม” หรือ “สังคมสร้างกฎหมาย” เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...3. ให้กล่าวถึงตัวท่านเองว่า ตนเองนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไรบ้าง ทั้งดีและไม่ดี และท่านจะปรับปรุงตนเองเช่นไร………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...