• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Primavera Cost Res Vn
 

Primavera Cost Res Vn

on

 • 1,076 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,076
Views on SlideShare
1,076
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Primavera Cost Res Vn Primavera Cost Res Vn Presentation Transcript

  • Söû duïng phaàn meàm Primavera trong quaûn lyù chi phí vaø nguoàn löïc Dr. B. H. W. Hadikusumo Construction Engineering and Management School of Civil Engineering Asian Institute of Technology Thailand Email: kusumo@ait.ac.th
  • Caùc coâng vieäc
   • Chæ coù 2 coâng vieäc chính
    • Töôøng A (40 m2) = 40 giôø coâng (5 ngaøy)
    • Töôøng B (40 m2) = 40 giôø coâng
   • Naêng suaát: 1giôø coâng/m2
   • Giôø laøm vieäc: 8 giôø/ngaøy
   • Ngaøy baét ñaàu: 05 thaùng 1 naêm 2004
  •  
  • … /File01
  • Caùc nguoàn löïc
   • Nhaân löïc
    • Coâng nhaân: USD 30/ngaøy
   • Nguyeân vaät lieäu
    • Gaïch: USD 10/m2
  •  
  •  
  • … /File02
  • Caáu truùc phaân nhoû coâng vieäc (WBS) Ngoâi nhaø (HS-00) Moùng (HS-00-3100) Töôøng (HS-00-4100) Töôøng A (HS-00-4100-01) Töôøng B (HS-00-4100-02) Hammock
  •  
   • Ñöa WBS vaøo muïc caùc hoaït ñoäng (Activities)
   … /File03
  • Phaân boå nguoàn löïc
   • Töôøng A
  • Phaân boå nguoàn löïc
   • Töôøng B
   … /File04
  • Doøng tieàn
  • Doøng tieàn
   • Ñoái vôùi chuû döï aùn
    • Vieäc öôùc tính soá tieàn caàn traû cho nhaø thaàu vaøo moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh laø raát quan troïng
   • Ñoái vôùi nhaø thaàu
    • Vieäc öôùc tính soá tieàn phaûi traû cho nhaø thaàu phuï vaø nhaø cung caáp laø raát quan troïng
  • Taïo doøng tieàn baèng baûng "Resource Profile"
  • Baèng baùo caùo daïng baûng
   • Nhaán vaøo modify
  •  
   • Keát quaû
    • CFlowDay.out
  • Laäp keá hoaïch caùc nguoàn löïc
  • Resources Profile
   • Baèng sô ñoà
    • Click “Resource/Cost Profile” icon
   Open …/File04
  •  
  • Baùo caùo daïng baûng
  • Click MODIFY
  •  
  • Keát quaû
   • Open /File04/RESPROF.OUT
  • Kieåm soaùt chi phí
  • Khaùi nieäm giaù trò laøm ra (Earned Value)
   • Earned Value laø khaùi nieäm cô baûn veà kieåm soaùt chi phí döï aùn
   • Söû duïng Earned Value coù theå giuùp giaùm saùt/kieåm tra lieäu döï aùn:
    • Coù vöôït ngaân saùch hay chöa söû duïng heát ngaân saùch khoâng
    • Coù muoän hay sôùm so vôùi keá hoaïch tieán ñoä
    • Döï tính ñöôïc chi phí cuoái cuøng
  • Vì sao söû duïng khaùi nieäm Earned Value?
   • Lieäu coù phaûi ta söû duïng caøng nhieàu tieàn trong moät giai ñoaïn döï aùn thì ta seõ taêng ñöôïc tieán ñoä nhieàu khoâng ???
   • Lieäu coù phaûi ta söû duïng caøng ít tieàn trong moät giai ñoaïn döï aùn thì ta caøng tieát kieäm ñöôïc nhieàu tieàn khoâng ???
   • Ba yeáu toá thuoäc earned value
    • Chi phí thöïc teá cuûa coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh (ACWP)
     • Soá tieàn thöïc teá ñaõ chi
     • ACWP = Q1 x P1
    • Chi phí theo keá hoaïch cho phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh (BCWP)
     • Giaù trò laøm ra (Earned value)
     • BCWP = Q1 x Po
    • Chi phí theo keá hoaïch cuûa phaàn coâng vieäc theo keá hoaïch (BCWS)
     • Chi phí öôùc tính
     • BCWS = Qo x Po
   • Caùc ñieàu kieän
    • Cheânh leäch veà chi phí (CV) = BCWP – ACWP
     • CV < 0, Vöôït chi
     • CV = 0, Chi ñuùng theo keá hoaïch
     • CV > 0, Chöa chi heát soá tieàn theo keá hoaïch
    • Cheânh leäch veà tieán ñoä (SV) = BCWS – BCWP
     • SV > 0, Chaäm tieán ñoä
     • SV = 0, Ñuùng tieán ñoä
     • SV < 0, Vöôït tieán ñoä
  • Qtotal = 50 m3, Unit Price = 10
   • Löôïng coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh (Q1) = 20 m3
   • Löôïng coâng vieäc döï kieán hoaøn thaønh (Qo) = 30 m3
   • Giaù thöïc teá (P1) = USD 12/ñôn vò
   • Giaù öôùc tính theo keá hoaïch (Po) = USD 10/ñôn vò
   • ACWP = 20 x 12 = 240
   • BCWP = 20 x 10 = 200
   • BCWS = 30 x 10 = 300
   BCWS Töôøng ACWP BCWP
   • Neáu caùc ñieàu kieän khoâng ñöôïc caûi thieän, chi phí öôùc tính khi keát thuùc döï aùn laø
    • 12 x 50 = USD 600
   • Toång thôøi gian hoaøn thaønh döï aùn theo öôùc tính seõ laø
    • 50/20 x 3 = 7.5 ngaøy
  • Earned Value trong phaàn meàm Primavera
   • Giaû thieát raèng hoâm nay laø 8 thaùng 1 naêm 2004
   • Phaàn traêm ñaõ hoaøn thaønh cuûa böùc töôøng A laø 50%
   • Chi phí thöïc teá tính ñeán hoâm nay
    • Gaïch = 20 ñôn vò (50%) x USD 15 = 300
    • Nhaân coâng = 20 ñôn vò (50%) x USD 40 = 800
  • Save Target
  •  
  • Format Bar
   • Click “format bar” icon
  •  
  • … /File05
  • Caäp nhaät tieán ñoä
   • Töôøng A = 50% hoaøn thaønh
   • Chi phí thöïc teá tính ñeán hoâm nay
    • Gaïch = 300, Nhaân coâng = 800
    • Nhaán phím F9
    • Nhaäp vaøo muïc Data Date: 8 Jan 2004
  •  
  • Baùo caùo veà giaù trò laøm ra (Earned Value)
   • Keát quaû: EVC.OUT
   … /File06
  • THANK YOU