Com s'elabora un pla lector

17,900 views

Published on

Presentació de l'estratègia per elaborar un pla lector a càrrec de Josep Antoni Fluixà, dins el curs Foment de la Lectura a la Societat del Coneixement de la Fundació Bromera

Com s'elabora un pla lector

 1. 1. COM S’ELABORA UN PLA LECTOR? IDEES, PROPOSTES I ESTRATÈGIES Josep Antoni Fluixà Director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura
 2. 2. Objectius de la sessió
 3. 3. Objectius de la sessió <ul><li>Destacar la importància i el valor de la lectura en l’educació i la formació integral de les persones, com també la necessitat d’abordar la tasca del foment de la lectura des de perspectives diverses i amb la col·laboració de tots els sectors implicats. </li></ul>
 4. 4. Objectius de la sessió <ul><li>Destacar la importància i el valor de la lectura en l’educació i la formació integral de les persones, com també la necessitat d’abordar la tasca del foment de la lectura des de perspectives diverses i amb la col·laboració de tots els sectors implicats. </li></ul><ul><li>El concepte d’animació a la lectura i la funció dels mediadors en la formació dels hàbits lectors. </li></ul>
 5. 5. Objectius de la sessió <ul><li>Destacar la importància i el valor de la lectura en l’educació i la formació integral de les persones, com també la necessitat d’abordar la tasca del foment de la lectura des de perspectives diverses i amb la col·laboració de tots els sectors implicats. </li></ul><ul><li>El concepte d’animació a la lectura i la funció dels mediadors en la formació dels hàbits lectors. </li></ul><ul><li>Estratègies d’intervenció per a l’elaboració de plans de foment de la lectura dins dels àmbits del món educatiu, de les biblioteques i de les localitats. </li></ul>
 6. 6. Objectius de la sessió <ul><li>Destacar la importància i el valor de la lectura en l’educació i la formació integral de les persones, com també la necessitat d’abordar la tasca del foment de la lectura des de perspectives diverses i amb la col·laboració de tots els sectors implicats. </li></ul><ul><li>El concepte d’animació a la lectura i la funció dels mediadors en la formació dels hàbits lectors. </li></ul><ul><li>Estratègies d’intervenció per a l’elaboració de plans de foment de la lectura dins dels àmbits del món educatiu, de les biblioteques i de les localitats. </li></ul><ul><li>Debatre sobre la necessitat de coordinació entre els distints sectors implicats com a mediadors en el foment de l’hàbit lector. </li></ul>
 7. 7. EL VALOR DE LA LECTURA EN L’EDUCACIÓ <ul><li>Aconseguir ciutadans lectors i formats ha de ser un dels objectius primordials de qualsevol centre educatiu, independentment del departament o de l’assignatura a la qual pertany el professorat, i també de la societat en general. </li></ul>
 8. 8. PER QUÈ? <ul><li>Perquè: </li></ul><ul><li>Es tracta d’una habilitat que no té, per la seua importància i transcendència en la formació cívica i cultural de les persones, cap comparació amb cap altra de les que es transmeten als centres i a la societat d’una generació a altra. </li></ul>
 9. 9. PER QUÈ? <ul><li>Perquè: </li></ul><ul><li>Es tracta d’una habilitat que no té, per la seua importància i transcendència en la formació cívica i cultural de les persones, cap comparació amb cap altra de les que es transmeten als centres i a la societat d’una generació a altra. </li></ul><ul><li>L’adquisició de l’hàbit de la lectura no respon a una evolució natural. Es necessita un medi social, escolar i familiar que n’estimule i oriente el procés. </li></ul>
 10. 10. NECESSITAT D’ABORDAR LA TASCA DE FOMENT DE LA LECTURA... <ul><li>Per què: </li></ul><ul><li>Perquè els infants depenen de l’adult per a aprendre el codi escrit. </li></ul><ul><li>Perquè les persones, per a consolidar el seu hàbit lector, han de veure constantment que la lectura es necessària per a la millora de la societat i que aquesta és valorada socialment </li></ul>
 11. 11. ...DES DE PERSPECTIVES DIVERSES I AMB LA COL·LABORACIÓ DE TOTS <ul><li>Perquè... </li></ul><ul><li>sols, des de la nostra perspectiva professional, familiar o social estricta, no ho aconseguirem. </li></ul>
 12. 12. PERSPECTIVES DES DE LES QUALS S’ABORDA
 13. 13. En conseqüència, hi ha unes qüestions prèvies que cal deixar aclarides <ul><li>Què entenem per foment de la lectura? </li></ul><ul><li>Si les activitats de foment de la lectura serveixen realment per a provocar en els altres el plaer per la lectura? </li></ul><ul><li>La funció dels mediadors en la formació dels hàbits lectors. </li></ul>
 14. 14. EL CONCEPTE DE FOMENT DE LA LECTURA <ul><li>DES D’UNA PERSPECTIVA FAMILIAR I DOCENT: </li></ul><ul><li>El conjunt d’activitats, jocs i estratègies educatives que faciliten, a poc a poc, el contacte dels xiquets i de les xiquetes amb els llibres i que permeten, a través del plaer de la lectura, la creació, la formació i la consolidació d’un hàbit lector permanent i necessari per a la formació integral de les persones. </li></ul>
 15. 15. EL CONCEPTE DE FOMENT DE LA LECTURA <ul><li>DES D’UNA PERSPECTIVA SOCIAL: </li></ul><ul><li>El conjunt d’activitats, jocs i estratègies que fan el llibre i de la lectura estiguen sempre presents en la societat i en siguen protagonistes, amb l’objectiu de conscienciar la població del valor de la lectura , facilitar-ne el contacte amb els llibres i mantenir , a través del plaer de la lectura, la formació i la consolidació de l’hàbit lector necessari per a la formació integral de les persones. </li></ul>
 16. 16. PER TOT AIXÒ ÉS TAN IMPORTANT LA FIGURA DEL MEDIADOR/A <ul><li>La persona adulta que fa de pont entre el llibre i la lectura i els infants o les persones no lectores que volem que ho siguen. </li></ul>
 17. 17. FUNCIONS DELS MEDIADORS <ul><li>Seleccionar els llibres que es posen a la disposició dels infants i de les persones adultes no lectores, </li></ul><ul><li>l’acompanyament a la biblioteca i a la llibreria, </li></ul><ul><li>i, en general, tot el repertori d’actuacions amb què intentem fomentar l’aficció a llegir. </li></ul>
 18. 18. LA QÜESTIÓ BÀSICA, NATURALMENT, ÉS COM PORTAR A LA PRÀCTICA EL NOSTRE CONCEPTE DE FOMENT DE LA LECTURA
 19. 19. LA QÜESTIÓ BÀSICA, NATURALMENT, ÉS COM PORTAR A LA PRÀCTICA EL NOSTRE CONCEPTE DE FOMENT DE LA LECTURA Ho farem amb actuacions i estratègies d’intervenció d’animació a la lectura
 20. 20. ACTUACIONS I ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ PER A UNA PRÀCTICA ESCOLAR I SOCIAL D’ANIMACIÓ A LA LECTURA
 21. 21. ACTUACIONS I ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ PER A UNA PRÀCTICA ESCOLAR I SOCIAL D’ANIMACIÓ A LA LECTURA L’elaboració de plans de foment lector de centre, de biblioteca i d’àmbit municipal, amb suport institucional local i extralocal LA MILLOR MANERA ÉS, SENS DUBTE, AMB
 22. 22. ACTUACIONS I ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ PER A UNA PRÀCTICA ESCOLAR I SOCIAL D’ANIMACIÓ A LA LECTURA L’elaboració de plans de foment lector de centre, de biblioteca i d’àmbit municipal, amb suport institucional local i extralocal Objectius i activitats per a la formació de mediadors Objectius i activitats de cara a la població adulta: associacions i col·lectius que ho sol·liciten Objectius i activitats per a la població infantil i juvenil
 23. 23. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS I ACTIVITATS QUE AFECTEN A LA FORMACIÓ DELS MEDIADORS Objectius
 24. 24. OBJECTIUS DELS MEDIADORS <ul><li>Participar en l’elaboració del pla de foment lector aportant idees i realitzant una avaluació del pla en finalitzar cada curs escolar o any natural. </li></ul><ul><li>Informar-se sobre la lectura infantil i juvenil: tècniques per a millorar-la, bibliografia, autors i autores, publicacions, tendències, etc. </li></ul><ul><li>Conéixer les normes d’ús de la biblioteca del centre i la seua organització, les innovacions relacionades amb la seua professió, com també l’existència d’aquella bibliografia que resulte d’interés per al seu treball. </li></ul><ul><li>Col·laborar en les activitats d’animació a la lectura que s’organitzen col·lectivament al centre de treball i que es destinen a l’alumnat de la seua aula, als usuaris de la seua biblioteca o a la població del municipi en què treballa. </li></ul>
 25. 25. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS I ACTIVITATS QUE AFECTEN A LA FORMACIÓ DELS MEDIADORS Activitats
 26. 26. ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ DELS MEDIADORS <ul><li>Constitució d’un grup o equip encarregat de la redacció del pla, tant l’inicial com el concret de cada curs escolar o any natural. </li></ul><ul><li>Realització, en el cas dels centres educatius, si és necessari, de diverses sessions explicatives sobre l’organització i el funcionament de la biblioteca del centre: normes d’ús, classificació, sistema de préstecs, horaris, etc. </li></ul><ul><li>Elaboració, per part del grup coordinador, d’un dossier informatiu perquè el professorat conega el material existent en la biblioteca que puga resultar d’interés per a cada aula i nivell. </li></ul>
 27. 27. ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ DELS MEDIADORS <ul><li>Preparació d’activitats lúdiques i divulgadores destinades a l’alumnat, als usuaris de la biblioteca i a la població en general: celebració d’una setmana del llibre, organització de campanyes d’informació lectora i planificació d’activitats específiques destinades a cada nivell i aula, grups d’usuaris i de població diferents, etc. </li></ul><ul><li>Celebració de sessions d’informació sobre el món del llibre (publicacions, bibliografies adequades a cada edat, institucions dedicades al llibre, etc.) i assistència a actes que tinguen relació amb el foment de la lectura (cursos, presentacions de llibres, seminaris, grups de treball, fires de llibres, etc.) </li></ul>
 28. 28. ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ DELS MEDIADORS <ul><li>Elaboració de llistats de llibres per a recomanar en els diversos nivells educatius i a lectors d’edats i gustos diferenciats. </li></ul><ul><li>Confecció d’un sistema de seguiment i avaluació del pla acceptat per tot el professorat, els professionals de la biblioteca i l’animació lectora a la localitat: notes d’observació, presentacions de llibres llegits, seguiment de número de préstecs, recollida de dades de públic existent als actes programats, etc. </li></ul><ul><li>Discussió en claustre o en el fòrum adequat de l’informe sobre l’avaluació del pla lector. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 29. 29. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES: RECURSOS D’INFORMACIÓ I FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT Jocs i estratègies d’animació a la lectura. Josep A. Fluixà. Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.
 30. 30. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES: RECURSOS D’INFORMACIÓ I FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. Revista Mensual.
 31. 31. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS I ACTIVITATS DE CARA A LES FAMÍLIES Objectius
 32. 32. OBJECTIUS DE CARA A LES FAMÍLIES <ul><li>Informar i formar els pares i les mares de la importància de la lectura: la seua repercussió en el bon funcionament i rendiment escolar i en la formació integral de la persona. </li></ul><ul><li>Orientar-los sobre les fórmules per a aconseguir un ambient familiar favorable a la lectura. </li></ul><ul><li>Proposar i facilitar la participació i col·laboració de les famílies en les activitats de foment que s’hi programen. </li></ul>
 33. 33. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS I ACTIVITATS DE CARA A LES FAMÍLIES Activitats
 34. 34. ACTIVITATS DE CARA A LES FAMÍLIES <ul><li>Realització de fulls informatius per als pares i les mares amb la doble intenció d’informar-los sobre la importància de la lectura i orientar-los i conscienciar-los sobre la formació d’un ambient familiar favorable a la lectura. </li></ul><ul><li>Invitació a les mares i als pares a participar en les activitats i les campanyes d’animació lectora que organitza el centre, la biblioteca o la localitat. </li></ul><ul><li>Realització de xarrades i taules redones que servisquen per a la seua formació com a pares en relació a la potenciació de la lectura en els seus fills. </li></ul><ul><li>Ampliació de l’ús de la biblioteca del centre i del seu servei de préstec als pares i les mares. </li></ul><ul><li>Creació d’una secció de lectures per a la formació de les famílies a les biblioteques. </li></ul><ul><li>Oferta de cursos d’escola de pares i mares a la localitat. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 35. 35. RECURSOS PER A LA FORMACIÓ DE LES FAMÍLIES Més informació: www.planlectura.es
 36. 36. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL
 37. 37. OBJECTIUS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL <ul><li>Familiaritzar els xiquets i les xiquetes amb els llibres i amb la biblioteca de l’aula, del centre i de la localitat. </li></ul><ul><li>Iniciar-los en el maneig de les tècniques bibliogràfiques elementals i en l’ús de la biblioteca. </li></ul><ul><li>Aficcionar a la població infantil i juvenil a la lectura i crear situacions funcionals que la facen necessària. </li></ul><ul><li>Crear hàbits de respecte i de cura envers els llibres i la biblioteca. </li></ul><ul><li>Informar-los de les diferents possibilitats d’accés al llibre i a la lectura que es donen fora de l’àmbit escolar --biblioteca municipal, llibreries, fires del llibre, etc.– i local. </li></ul><ul><li>Iniciar la necessitat de constitució i formació de la pròpia biblioteca personal. </li></ul>
 38. 38. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : ACTIVITATS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL
 39. 39. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : ACTIVITATS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL Activitats i estratègies d'estimulació inicial.
 40. 40. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : ACTIVITATS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL Activitats i estratègies d'estimulació inicial. <ul><ul><li>Estratègies de reforçament i consolidació permanent. </li></ul></ul>
 41. 41. CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS ADREÇADES A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL <ul><li>Segons el lloc on s’han de realitar: </li></ul><ul><li>Activitats en l’aula. </li></ul><ul><li>Activitats en la sala-biblioteca del centre escolar. </li></ul><ul><li>Activitats col·lectives de tot el centre. </li></ul><ul><li>Activitats a realitzar fora de l’àmbit escolar. </li></ul>
 42. 42. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
 43. 43. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA <ul><li>Visitar una biblioteca pública. </li></ul><ul><li>Organitzar i decorar la biblioteca d’aula. </li></ul><ul><li>Elaborar o revisar les normes d’ús i de funcionament de la biblioteca d’aula. </li></ul><ul><li>Estudi de les cobertes dels llibres de lectura. </li></ul><ul><li>Redacció de recomanacions lectores per al tauler de la biblioteca d’aula. </li></ul><ul><li>Presentar llibres a la classe i a la resta dels companys del centre. </li></ul><ul><li>Fer jocs d’endevinació amb gestos o amb paraules relacionades amb els llibres i els seus títols. </li></ul><ul><li>Visitar una llibreria, i m prempta, una exposició, etc. </li></ul>
 44. 44. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA <ul><li>Elaborar recomanacions de lectures: lectures a la carta. </li></ul><ul><li>Redacció d’una carta a un escriptor o escriptora per demanar informació sobre la seua obra literària i sobre alguns aspectes biogràfics importants. </li></ul><ul><li>Programació i realització de l’hora setmanal del conte o de la poesia. </li></ul><ul><li>Organització i celebració d’un dia o d’una setmana cultural al centre sobre el món de la lectura: 2 d’abril (dia internacional del llibre infantil) o 23 d’abril (dia internacional del llibre) </li></ul><ul><li>Preparació i realització d’una visita col·lectiva a una fira del llibre que se celebre en el mateix poble o en una ciutat de la comarca o país. </li></ul>
 45. 45. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA <ul><li>Realització d’intercanvi de correspondència escolar entre l’alumnat de dos centres per tal de comentar i recomanar-se lectures. </li></ul><ul><li>Assistència a la representació d’obres de teatre infantil per tal de potenciar la lectura de textos dramàtics. </li></ul><ul><li>Confecció de murals poètics amb la reproducció d’aquelles poesies preferides. </li></ul><ul><li>Estudi de les característiques principals d’un gènere o subgènere literari determinat i que suscita l’interés de l’alumnat. </li></ul>
 46. 46. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA <ul><li>Projecció de pel·lícules basades en obres literàries. </li></ul><ul><li>Convocatòria de campanyes de sensibilització: publicitat, eslògans, manifestos a favor de la lectura, confecció de punts de lectura, etc. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 47. 47. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
 48. 48. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
 49. 49. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
 50. 50. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
 51. 51. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
 52. 52. ACTIVITATS A FER DURANT LA LECTURA
 53. 53. ACTIVITATS A FER DURANT LA LECTURA <ul><li>L’hora de la biblioteca. </li></ul><ul><li>Lectura en veu alta de fragments i </li></ul><ul><li>comentaris sobre el contingut dels </li></ul><ul><li>textos. </li></ul><ul><li>Recitació de textos poètics. </li></ul><ul><li>Lectura col·lectiva d’un llibre. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 54. 54. ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA
 55. 55. ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA <ul><li>La fitxa de lectura. </li></ul><ul><li>Llibre fòrum. Organització i realització de debats provocats per la lectura d’un llibre determinat. </li></ul><ul><li>Visita d’un escriptor o escriptora. </li></ul><ul><li>Realització de jocs relacionats amb la temàtica i el contingut del llibre llegit: el telegrama misteriós, sopa de lletres, jeroglífics, buscar la paraula oculta, la perxa de les par a ules, etc. </li></ul><ul><li>Realització de jocs relacionats amb les il·lustracions: endevinar el personatge ocult, buscar diferències entre dues il·lustracions, etc. </li></ul><ul><li>Il·lustració d’algun passatge determinat. </li></ul>
 56. 56. ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA <ul><li>Transformació en còmic d’alguna escena. </li></ul><ul><li>Dramatització d’algun succés o escena del llibre. </li></ul><ul><li>Realitzar un taller d’escriptura a partir de qualsevol fragment de l’obra llegida. </li></ul><ul><li>Recerca d’informació en llibres i enciclopèdies sobre l’autor o autora d’un llibre, sobre el gènere utilitzat, la temàtica, etc. i realització en equip de murals, etc. </li></ul><ul><li>Realització d’activitats artístiques relacionades amb la lectura del llibre: exposició de dibuixos sobre els personatges, disseny d’una nova coberta, confecció d’una maqueta de la ciutat o par a tge on es desenvolupa l’acció de la història, confecció de l’escenari i la decoració per a dramatitzar un text teatral llegit, realització d’un recital de poemes, etc. </li></ul>
 57. 57. ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA <ul><li>Decoració d’una estança del centre amb els personatges i els objectes apareguts en un llibre: el museu de les històries. </li></ul><ul><li>Escriptura d’una carta individual o col·lectiva a un autor o autora per a comunicar-li la nostra opinió sobre la lectura d’una obra seua. </li></ul><ul><li>Invenció d’endevinalles sobre la trama de la història d’una obra llegida. </li></ul><ul><li>Realització d’activitats de caràcter lúdic i festiu: excursió a la ciutat o poble real on esdevé l’acció del llibre llegit, organització d’una festa de disfresses re l acionada amb el món dels personatges apareguts en una obra llegida, etc. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 58. 58. ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA
 59. 59. ACTIVITATS DE REFORÇAMENT I DE CONSOLIDACIÓ PERMANENT <ul><li>Mantenir un contacte permanent i habitual amb els alumnes per tal d’esbrinar què estan llegint i saber-ne l’opinió. </li></ul><ul><li>Compartir lectures amb l’alumnat. </li></ul><ul><li>Valorar l’esforç i la tasca lectora de l’alumnat en els informes d’avaluació contínua i en els de caràcter trimestral. </li></ul><ul><li>Respectar les opinions que manifesten en relació a les lectures que realitzen. </li></ul><ul><li>Fer molt de cas quan els alumnes porten un llibre a l’aula i mostrar-lo a la resta dels companys, ressaltar si l’han llegit pel seu compte i motivats exclusivament pel propi plaer. </li></ul>
 60. 60. ACTIVITATS DE REFORÇAMENT I DE CONSOLIDACIÓ PERMANENT <ul><li>Suggerir lectures de llibres: és a dir, exercir en l’alumnat una espècie d’orientació sobre quines lectures són les adequades per a cada alumne segons les seues respectives tendències i gustos personals. </li></ul><ul><li>Promoure i facilitar en l’aula l’intercanvi de dades informatives d’interés sobre possibles lectures entre l’alumnat. </li></ul><ul><li>Destacar i comentar habitualment notícies de la premsa relacionades amb el món de la cultura i dels llibres: concessió de premis a escriptors, celebracions de fires de llibre, exposicions, articles d’opinió interessants,etc. </li></ul>
 61. 61. ACTIVITATS DE REFORÇAMENT I DE CONSOLIDACIÓ PERMANENT <ul><li>Oferir una imatge de persona lectora davant l’alumnat a l’aula i fer-ho de manera freqüent: llegir a classe mentre els alumnes realitzen tasques habituals i que no requereixen l’atenció del mestre. </li></ul><ul><li>Renovar i ampliar amb una certa freqüència la dotació dels llibres de la biblioteca d’aula. </li></ul><ul><li>Visitar amb freqüència la biblioteca del centre i la biblioteca pública més pròxima. </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 62. 62. ACCIONS I ACTIVITATS DESTINADES A LA POBLACIÓ ADULTA EN GENERAL <ul><li>Planificació periòdica d’una oferta cultural i educativa relacionada amb el món del llibre i la lectura. </li></ul><ul><li>Realització de presentacions de llibres d’autors locals i d’aquelles obres que resulten especialment interessants per a la població adulta. </li></ul><ul><li>Realització de sessions de contacontes per a adults. </li></ul><ul><li>Planificació d’activitats específiques de foment de la lectura i de la literatura per a associacions i col·lectius de la ciutat –ames de casa, jubilats, falles, col·lectius de joves, etc. –sempre que ho sol·liciten. </li></ul><ul><li>Sessions de formació d’usuaris joves i adults de la biblioteca per a associacions i col·lectius locals. </li></ul>
 63. 63. ACCIONS I ACTIVITATS DESTINADES A LA POBLACIÓ ADULTA EN GENERAL <ul><li>Organització de tertúlies literàries i clubs de lectura. </li></ul><ul><li>Exposicions relacionades amb la lectura i el món de la literatura. </li></ul><ul><li>Visites d’escriptors i programació de conferències literàries. </li></ul><ul><li>Programació periòdica d’obres de teatre. </li></ul><ul><li>Realització de lectures poètiques i de textos literaris per a adults. </li></ul><ul><li>Convocatòria de premis literaris. </li></ul><ul><li>Celebració d’efemèrides destacades. </li></ul><ul><li>Presència continuada en els mitjans de comunicació locals i comarcals de les notícies relacionades amb el llibre i la lectura. </li></ul>
 64. 64. ACCIONS I ACTIVITATS DESTINADES A LA POBLACIÓ ADULTA EN GENERAL <ul><li>Suport a la difusió d’obres que divulguen la cultura, el patrimoni i la història de la localitat i de la comarca. </li></ul><ul><li>Potenciació de la investigació dels joves sobre temes de caràcter cultural. </li></ul><ul><li>Motivació i impuls a la participació de les dones en la vida cultural i literària de la localitat. </li></ul><ul><li>Implicació dels representants polítics de la localitat i les diverses personalitats dels àmbits cultural, esportiu, empresarial, sindical, associatiu, etc. </li></ul><ul><li>Motivació i potenciació de l’ús de les noves tecnologies. </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 65. 65. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT :
 66. 66. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels representants de les institucions i entitats encarregades de la redacció i de l’organització global del pla. </li></ul>
 67. 67. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels representants de les institucions i entitats encarregades de la redacció i de l’organització global del pla. </li></ul><ul><li>Reunió amb els distints equips directius dels centres escolars de la localitat per a exposar-los el pla. </li></ul>
 68. 68. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels representants de les institucions i entitats encarregades de la redacció i de l’organització global del pla. </li></ul><ul><li>Reunió amb els distints equips directius dels centres escolars de la localitat per a exposar-los el pla. </li></ul><ul><li>Reunions i/o contactes amb els diferents col·lectius i associacions locals que puguen estar interessades en participar-hi. </li></ul>
 69. 69. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels representants de les institucions i entitats encarregades de la redacció i de l’organització global del pla. </li></ul><ul><li>Reunió amb els distints equips directius dels centres escolars de la localitat per a exposar-los el pla. </li></ul><ul><li>Reunions i/o contactes amb els diferents col·lectius i associacions locals que puguen estar interessades en participar-hi. </li></ul><ul><li>Presentació pública als mitjans de comunicació del pla. </li></ul>
 70. 70. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels representants de les institucions i entitats encarregades de la redacció i de l’organització global del pla. </li></ul><ul><li>Reunió amb els distints equips directius dels centres escolars de la localitat per a exposar-los el pla. </li></ul><ul><li>Reunions i/o contactes amb els diferents col·lectius i associacions locals que puguen estar interessades en participar-hi. </li></ul><ul><li>Presentació pública als mitjans de comunicació del pla. </li></ul><ul><li>Planificació temporal i realització de les activitats. </li></ul>
 71. 71. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels representants de les institucions i entitats encarregades de la redacció i de l’organització global del pla. </li></ul><ul><li>Reunió amb els distints equips directius dels centres escolars de la localitat per a exposar-los el pla. </li></ul><ul><li>Reunions i/o contactes amb els diferents col·lectius i associacions locals que puguen estar interessades en participar-hi. </li></ul><ul><li>Presentació pública als mitjans de comunicació del pla. </li></ul><ul><li>Planificació temporal i realització de les activitats. </li></ul><ul><li>Avaluació final de la incidència i de l’aplicació real de les accions realitzades. </li></ul>
 72. 72. Experiències d’activitats i plans de foment lector d’àmbit escolar i extraescolar <ul><li>Relació: </li></ul><ul><li>Pla de Foment de la Lectura de Cullera. </li></ul><ul><li>Jornades i activitats a Carcaixent. </li></ul><ul><li>Mes de les Lletres de l’Alcúdia. </li></ul><ul><li>Campanyes d’Animació a la Lectura de Carlet i Pla de Foment de la Lectura 2006. </li></ul><ul><li>Campanyes d’animació Lectora de Sueca. </li></ul><ul><li>Pla de Foment de la Lectura a d’Alzira </li></ul>
 73. 73. Pàgines web <ul><li>Relació: </li></ul><ul><li>www.cuatrogatos.org </li></ul><ul><li>www.pnte.cfnavarra.es/professorado/recursos/biblioteca </li></ul><ul><li>www.planlectura.es/recursos/index.html </li></ul><ul><li>www.fundaciobromera.org </li></ul><ul><li>www.fundacionbertelsmann.org </li></ul><ul><li>www.fundaciongsr.es </li></ul><ul><li>www.imaginaria.com.ar/index.htm </li></ul><ul><li>www.poemitas.com/cosicosas.htm </li></ul><ul><li>www.sol-e.com </li></ul><ul><li>www.xtec.recursos/lit_inf/index.htm </li></ul>

×