• Like
สถานที่ฝึกงานปี56 สำหรับประกาศ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

สถานที่ฝึกงานปี56 สำหรับประกาศ

 • 6,020 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
6,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
15
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน 1 กรมพระธรรมนูญ จำนวนที่รบ ั คุณสมบัติ 2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีปกครอง 2 กรมพระธรรมนูญ ถนนหลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 2 สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฝึกงำนในช่วงเวลำ หมำยเหตุ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 สามารถค้นคว้าข้อมูลกฎหมายได้อย่างเป็นระบบ 5 ลักษณะงานที่ต้องปฎิบัติ เข้าร่วมฟังการให้คาปรึกษาแก่ผู้ที่มาขอรับการสงเคราะห์ทางกฎหมาย ฝึกให้เขียนคาร้อง, เขียนและแก้อุทธรณ์, ฎีกา และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของนายทหาร ร่างและตรวจร่างสัญญา พิจารณาเสนอความเห็นในทางกฎหมาย ไม่ระบุคณสมบัติ ุ 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 15 แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชัน 5 ้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อัธยาศัยเป็นมิตร มีจิตอาสา และจิตสานึกในการให้บริการ พร้อมที่จะเรียนรู้และทางานร่วมกับผู้อื่น 6/1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 4 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 4 1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 5 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด 6 อุทิศเวลาให้ราชการ คะแนนการศึกษาวิชากฎหมายมหาชนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 75) มีความตั้งใจและสามารถอุทิศเวลาให้กบการฝึกภาคปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่กาหนด ั มีความประพฤติดีและสุภาพเรียบร้อย มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย และมีที่พักอยู่ใกล้สานักงาน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 6 สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ขอเลขที่บัตรประจำตัวประชำชนก่อนเพื่อตรวจสอบประวัต)ิ - - -
 • 2. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน 7 สานักระงับข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรม จำนวนที่รบ ั 3 ไม่ระบุคณสมบัติ ุ คุณสมบัติ ฝึกงำนในช่วงเวลำ หมำยเหตุ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 อาคาร ศาลอาญา ชัน 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต ้ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 8 สานักงานศาลปกครอง 20 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งห้องสอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 9 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด 8 กรมบังคับคดี บริษัท กฎหมายเอสซีจี จากัด 10 เชื่อฟังคาสั่งผู้สอนงานและผู้บังคับบัญชาของสานักงาน นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานจนครบกาหนดระยะเวลาตามที่อัยการสูงสุดอนุญาตซึ่งเป็นระยะ เวลาเดียวกับที่สถาบันการศึกษาแจ้งมา จึงจะมีสิทธิขอหนังสือรับรองได้ ด้านกฎหมายล้มละลาย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 1 ด้านกฎหมายแพ่ง สามารถไปฝึกงานที่กรมบังคับคดี ในเขตกรุงเทพฯ จานวนที่รับ ไม่จากัด ให้ทางศูนย์แจ้งรายละเอียดไป นักศึกษาที่สมัครฝึกงานที่กรมบังคับคดี จะต้องระบุให้ชดเจนว่าสนใจอะไร ั มีความรู้ภาษาอังกฤษดี 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 12 บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย แชนเล่อร์ และ ทองเอก จากัด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอก น้อย กรุงเทพฯ 10700 11 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 เป็นผู้มีกริยาวาจา และการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ิ อาคารถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 10 มีความรู้ด้านกฎหมาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีจิตสานึกบริการและมนุษยสัมพันธ์ ทางานเป็นทีมได้ดี เป็นผู้มีความเสียสละ สามารถอุทิศเวลาให้กบงานราชการได้อย่างเต็มที่ ั มีผลการเรียนดี 2 เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป มีความรู้ทางกฎหมายอยู่ในเกณฑ์ ดี 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557
 • 3. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั 20 อาคารบุปผจิต ชัน 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต ้ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 13 บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย สมัครและเพื่อน จากัด คุณสมบัติ ฝึกงำนในช่วงเวลำ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดีเยี่ยม 4 นักศึกษาหญิง 2 คน นักศึกษาชาย 2 คน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 2 ผลการเรียนอยู่ในระดับ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 122 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 14 บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอช เอ็น พี จากัด 38 อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ ชัน 6 ห้อง 6 เอบี และชัน 11 ้ ้ ห้อง 11 บี ถนนคอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 15 16 สนใจทางด้านการให้คาปรึกษา และการว่าความเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ บริษัท บางกอกลีกล เคาน์เซลเลอร์ จากัด ั บริษัท สานักงานกฎหมายสยามซิตี้ จากัด สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี สามารถค้นคว้าและทาความเห็นทางกฎหมาย สามารถใช้ PC, Window, Internet, MS Word บริษัทฯ ขอสัมภาษณ์นักศึกษาที่จะมาฝึกงานก่อนด้วย ลักษณะงานที่ต้องปฎิบัติ งานค้นคว้าและวิเคราะห์ (research&analysis) ทุกแขนงและกฎหมายเฉพาะเรื่อง งานด้าน Corporate งานด้าน Commercial และ International Trade งานด้าน Litigation & Arbitration งานด้านภาษี การปรับโครงสร้างหนี้ การฟื้นฟูกจการ ิ มีความรู้กฎหมายดี 183 อาคารรัจนาการ ชัน 266 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน ้ นาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 1 มีความรู้ภาษาอังกฤษดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน มีบุคลิกดี 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 หมำยเหตุ
 • 4. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ 17 หน่วยงำน บริษัท บุญสมและมาโนชทนายความ จากัด จำนวนที่รบ ั คุณสมบัติ ฝึกงำนในช่วงเวลำ 2 สนใจงานว่าความและงานบังคับคดี (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 2 ไม่ระบุคณสมบัติ ุ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 3 มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา สุภาพ เรียบร้อย มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 104 อาคารปานะวงศ์ ชัน 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา ้ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 18 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ ลีเกิล แอดไวเซอรี่ จากัด 183 อาคารรีเจนท์เฮ้าส์ ชัน 19 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี ้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 19 บริษัท มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่น แนลลอว์ ออฟฟิศ จากัด 184/130-136 อาคารฟอรั่ม ชัน 22 ถนนรัชดาภิเษก เขต ้ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 20 บริษัท ลีกล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จากัด ั มีความสนใจและรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย 1 444 ตึกโอลิมเปียไทย ชัน 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสาม ้ เสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10330 21 บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จากัด บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์เนอร์ส จากัด 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 2 สอบผ่านทุกวิชาในหลักสูตร ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ของคณะนิติศาสตร์ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 1 ผลการเรียนดี (ขอสาเนาการเรียนตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3) พื้นความรู้ภาษาอังกฤษดี (สามารถอ่าน เขียน และพูดได้อย่างดี) มีความประพฤติ บุคลิก และอัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และเรียบร้อย สนใจกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เท่านั้น 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยุ ทาวเวอร์ เอ ชัน 16 ถนนวิทยุ ้ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 22 มีความสนใจในกฎหมายระหว่างประเทศ อาคารแปซิฟิค เพลส์ 1 ชัน 9 ห้อง 909 140 ถนนสุขุมวิท ้ แขวง - เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 23 บริษัท สานักกฎหมาย พับลิค แอทเทอร์นี จากัด 3 10 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 24 บริษัท สานักกฎหมายธรรมนิติ จากัด 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชัน 4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี ้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ สามารถพิมพ์และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 มีที่พักไม่ไกลที่ฝึกงานมากนัก 2 นักศึกษาผ่านการศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือกาลังศึกษาชั้นปีที่ 4 เพศชาย หรือหญิง /สนใจฝึกงานด้านคดี และด้านกฎหมายธุรกิจ 1 เม.ย. - 30 พ.ค.2557 หมำยเหตุ
 • 5. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั คุณสมบัติ ขยัน อดทน กระตือรือร้น และเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี ฝึกงำนในช่วงเวลำ 25 บริษัท สานักงานทนายความ ชัยวัธ บัณฑูรย์ จากัด 2 ไม่ระบุคณสมบัติ ุ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 1 มีความตั้งใจที่จะปฎิบัติงานในสานักงานกฎหมาย 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 92/22 อาคารสาธรธานี 2 ชัน 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี ้ ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 26 บริษัท เอนก แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด 208 อาคาร 208 วายเลสโร้ด ชัน 10 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี ้ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 27 สานักงาน สมนึก และสุธี ทนายความ มีความประพฤติเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถทางด้านการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา แต่งกายเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่ระบุคณสมบัติ ุ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 2 ปฏิบัติงานในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ มีความตั้งใจจริงจะฝึกปฏิบัติงาน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 3 ไม่ระบุคณสมบัติ ุ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 2 สุขภาพดี และมีความตั้งใจในการเข้าฝึกงาน มีทักษะและสามารถใช้ภาษาอังกฤษดี 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 5 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 1 72 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 28 สานักงาน สัก กอแสงเรือง 38 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 29 บริษัท สานักงานกฎหมาย ไชยรพี อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด 71/32 อาคารไชยรพี ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 30 สานักงานกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 942/142-3 อาคารชาญอิสระ ชัน 9 ถนนพระราม 4 แขวงสุ ้ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 31 สานักงานกฎหมาย เทพ หมำยเหตุ
 • 6. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั คุณสมบัติ 1193 อาคารเอ็กซิม ชัน 11 ห้อง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน ้ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 32 มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความขยันหมั่นเพียร สานักงานกฎหมาย บางกอกสุพรีม มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 เพศชาย หรือ หญิง ฝึกงำนในช่วงเวลำ 2 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชัน 14 ห้อง 5A ถนนสุ ้ รวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 มีความสนใจใฝ่รู้ ตรงต่อเวลา 33 สานักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ 4 71/19 อาคารอาคาเดีย ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ชัน 15 ้ ห้อง 300-305 ซอยปิ่นประชาคม ถนนติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 34 สานักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด ชาย 2 คน หญิง 2 คน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 สนใจในวิชาชีพทนายความ รักการอ่านหนังสือ มีความอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้มากๆ 1 ไม่ระบุคณสมบัติ ุ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 1-2 Minimum average percentage of 75% 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชัน 12 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 35 บริษท เชฟรอน ประเทศไทย สารวจและผลิต จากัด ั Good English skills (writing, reading, speaking and listening) 19 อาคารไทยพาณิชย์พาร์คพลาซ่า อาคาร 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900 Good Command of computer literacy Familiarity in petroleum or energy business or other heavy industry is a plus. The successful candidate should also be able to demonstrate the following skills and work attitudes: 36 บริษัท สานักกฎหมาย ธนา เบญจาทิกล ุ 2 -Strong work ethics -Good legal research skills -Strong interpersonal and communication skills -Ability to prioritize works to meet all deadlines -Good understanding in diversities in multinational company -Hardworking, responsive and eager to leam new knowledge สนใจที่จะเข้าฝึกที่สานักงานของบริษัทฯ 1 เม.ย. - 30 พ.ค.2557 หมำยเหตุ
 • 7. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั 292/12 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 37 สานักงาน สุกจ เจริญสุข ทนายความ ิ 2 31 อาคารพญาไท ชัน 3 ห้อง 311 ถนนพญาไท แขวงถนน ้ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 38 บริษัท ซี เอส แอล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด 2 90/38 อาคาสาธรธานี ชัน 14 ยูนิต เอ็ม 2 ถนนสาธรเหนือ ้ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 39 บริษัท ดีเอ็น 36 จากัด คุณสมบัติ มีความขยันและอดทน ในการฝึกงานจริง สนใจงานว่าความ ไม่สูบบุหรี่ มีความตั้งใจที่จะเป็นทนายความ ว่าความ มีความรู้ ความแม่นยาด้านกฎหมายเป็นอย่างดี ฝึกงำนในช่วงเวลำ 1 เม.ย. - 31 มิ.ย.2557 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 ภาษาอังกฤษพอใช้ 2 471/3 อาคารลุมพินีเพลส ( นราธิวาสราชนครินทร์) ชัน G ้ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ชาย 1 คน หญิง 1 คน (หรือเพศหญิง 2 คน) 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 ภาษาอังกฤษพอใช้ การฝึกเน้นงานด้านธุรกิจ ไม่มีคดีความ 40 บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด 2 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 41 บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จากัด บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) 5 บริษัท กฎหมายกรุงไทย จากัด มีความกระตือ รือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีผลการเรียนดี 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 มีความรู้ภาษาอังกฤษดี 3 99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 43 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร 21 ซอยอานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสน นอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 42 มีความประพฤติสุภาพ เรียบร้อยและกล้าแสดงออก มีความตั้งใจที่จะฝึกงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้ มีผลการเรียนดี ไม่ควรต่ากว่า 2.5 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในการทางาน 20 สามารถปฏิบัติงานได้ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น. และมีความตรงต่อเวลา มีไหวพริบปฏิภาณ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอ่อนน้อม กาลังศึกษาชั้นปีที่ 4 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 หมำยเหตุ
 • 8. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั คุณสมบัติ 191/50 อาคาร ซี.ที.ไอ.ทาวเวอร์ ชัน18-19 ถนนรัชดาภิเษก ้ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 44 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) หมำยเหตุ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 (สัมภาษณ์เอง) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี /ปานกลาง มีความซื่อสัตย์ (เก็บข้อมูลลูกหนี้เป็นความลับ) มีบุคลิกภาพที่ดี ผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ฝึกงำนในช่วงเวลำ 1 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์ บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 45 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 10 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 46 ธนาคารไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่ ไม่สามารถระบุได้ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 47 บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด 2 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชัน 14/1-5,15/1-8 ถนน ้ สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ไม่จากัดเพศ กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 นักศึกษาผ่านการศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือกาลังศึกษาชั้นปีที่ 4 (ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด) สามารถฝึกงานเวลา 8.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ 17 มี.ค. - 31 พ.ค.2557 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 48 บริษัท โนวาตีส (ประเทศไทย) จากัด - มีความสนใจในงานกฎหมายเอกชน ร่างสัญญา การจดทะเบียนนิติกรรม - 49 บริษท สานักงานกฎหมาย เซาธ์ เอเชีย จากัด ั 2 ผลการเรียนดี 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 3 มีทักษะความรู้ และความชานาญด้านภาษาอังกฤษดี ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3-4 เพศชาย หรือ เพศหญิง 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชัน 5 เลขที่ 1- 7 ถนนสีลม เขตบางรัก ้ กรุงเทพฯ 10500 50 บริษัท เซอร์ควเลค จากัด ิ 138 อาคารบุญมิตร ชัน 11 ยูนิต บี 5 ถนนสีลม แขวงสุริ ้ ยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 51 มีคะแนนเฉลี่ย 72% ขึ้นไป สานักงานกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม มีความถนัดและสนใจด้านกฎหมายธุรกิจ มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สื่อสารได้ สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทที่จะฝึกงานอย่างแท้จริง 7 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 (สัมภาษณ์เอง)
 • 9. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั อาคารศาลอาญา ชัน 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร ้ กรุงเทพฯ 10900 52 สานักอานวยการประจาศาลจังหวัดนนทบุรี 20 คุณสมบัติ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย มีเป้าหมายที่จะประกอบวิชาชีพผู้พิพากษาในอนาคต ไม่ระบุคณสมบัติ ุ ฝึกงำนในช่วงเวลำ 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 53 The Minor Food Group Public Co.,Ltd. - รอคาตอบ Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 54 บริษัท สานักกฎหมายประมวลชัย จากัด 2 สามารถอ่าน, เขียน ภาษาอังกฤษได้ 1 เม.ย. - 31 มิ.ย.2557 6 การแต่งกายเรียบร้อย 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชัน 19 ยูนิต ซี ถนนพระราม 1 ้ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 55 ธนาคารออมสิน (สานักงานใหญ่) 470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10200 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ มีความพร้อมฝึกงานกับธนาคาร 56 สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สานักงานศาลยุติธรรม 5 ไม่ระบุคุณสมบัติ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 10 ไม่ระบุคุณสมบัติ 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 10 ไม่ระบุคุณสมบัติ 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชัน 7 ศูนย์ราชการ ้ เฉลิมพระเกียรติฯ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 57 กองคดีอาญา สานักงานกฎหมาย สานักงานตารวจ แห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 58 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง อาคารศาลและหน่วยงานยุติธรรม (อาคารเอ) ชัน 5 - 7 ศูนย์ ้ ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมำยเหตุ
 • 10. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั คุณสมบัติ ฝึกงำนในช่วงเวลำ - - 59 บริษท ซีเอ็น อินเตอร์เนชันแนล ลอว์ ออฟฟิช จากัด ั ่ - 60 บริษัท ซีไอซีเอส แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด 2 12th Floor Unit 12 A2 Bubhajit Building 20 North Sathorn Road Silom, Bangrak Bangkok 10500 เพศชาย หรือ หญิง กาลังศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 มีเกรดเฉลี่ยจนถึงปัจจุบันไม่ต่ากว่า 3.20 หรือ 80 คะแนน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 หมำยเหตุ (สัมภาษณ์เอง)