Your SlideShare is downloading. ×
สถานที่ฝึกงานปี56 สำหรับประกาศ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

สถานที่ฝึกงานปี56 สำหรับประกาศ

6,128
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
6,128
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน 1 กรมพระธรรมนูญ จำนวนที่รบ ั คุณสมบัติ 2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีปกครอง 2 กรมพระธรรมนูญ ถนนหลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 2 สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฝึกงำนในช่วงเวลำ หมำยเหตุ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 สามารถค้นคว้าข้อมูลกฎหมายได้อย่างเป็นระบบ 5 ลักษณะงานที่ต้องปฎิบัติ เข้าร่วมฟังการให้คาปรึกษาแก่ผู้ที่มาขอรับการสงเคราะห์ทางกฎหมาย ฝึกให้เขียนคาร้อง, เขียนและแก้อุทธรณ์, ฎีกา และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของนายทหาร ร่างและตรวจร่างสัญญา พิจารณาเสนอความเห็นในทางกฎหมาย ไม่ระบุคณสมบัติ ุ 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 15 แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชัน 5 ้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อัธยาศัยเป็นมิตร มีจิตอาสา และจิตสานึกในการให้บริการ พร้อมที่จะเรียนรู้และทางานร่วมกับผู้อื่น 6/1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 4 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 4 1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 5 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด 6 อุทิศเวลาให้ราชการ คะแนนการศึกษาวิชากฎหมายมหาชนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 75) มีความตั้งใจและสามารถอุทิศเวลาให้กบการฝึกภาคปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่กาหนด ั มีความประพฤติดีและสุภาพเรียบร้อย มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย และมีที่พักอยู่ใกล้สานักงาน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 6 สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ขอเลขที่บัตรประจำตัวประชำชนก่อนเพื่อตรวจสอบประวัต)ิ - - -
 • 2. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน 7 สานักระงับข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรม จำนวนที่รบ ั 3 ไม่ระบุคณสมบัติ ุ คุณสมบัติ ฝึกงำนในช่วงเวลำ หมำยเหตุ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 อาคาร ศาลอาญา ชัน 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต ้ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 8 สานักงานศาลปกครอง 20 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งห้องสอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 9 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด 8 กรมบังคับคดี บริษัท กฎหมายเอสซีจี จากัด 10 เชื่อฟังคาสั่งผู้สอนงานและผู้บังคับบัญชาของสานักงาน นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานจนครบกาหนดระยะเวลาตามที่อัยการสูงสุดอนุญาตซึ่งเป็นระยะ เวลาเดียวกับที่สถาบันการศึกษาแจ้งมา จึงจะมีสิทธิขอหนังสือรับรองได้ ด้านกฎหมายล้มละลาย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 1 ด้านกฎหมายแพ่ง สามารถไปฝึกงานที่กรมบังคับคดี ในเขตกรุงเทพฯ จานวนที่รับ ไม่จากัด ให้ทางศูนย์แจ้งรายละเอียดไป นักศึกษาที่สมัครฝึกงานที่กรมบังคับคดี จะต้องระบุให้ชดเจนว่าสนใจอะไร ั มีความรู้ภาษาอังกฤษดี 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 12 บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย แชนเล่อร์ และ ทองเอก จากัด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอก น้อย กรุงเทพฯ 10700 11 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 เป็นผู้มีกริยาวาจา และการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ิ อาคารถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 10 มีความรู้ด้านกฎหมาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีจิตสานึกบริการและมนุษยสัมพันธ์ ทางานเป็นทีมได้ดี เป็นผู้มีความเสียสละ สามารถอุทิศเวลาให้กบงานราชการได้อย่างเต็มที่ ั มีผลการเรียนดี 2 เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป มีความรู้ทางกฎหมายอยู่ในเกณฑ์ ดี 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557
 • 3. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั 20 อาคารบุปผจิต ชัน 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต ้ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 13 บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย สมัครและเพื่อน จากัด คุณสมบัติ ฝึกงำนในช่วงเวลำ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดีเยี่ยม 4 นักศึกษาหญิง 2 คน นักศึกษาชาย 2 คน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 2 ผลการเรียนอยู่ในระดับ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 122 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 14 บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอช เอ็น พี จากัด 38 อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ ชัน 6 ห้อง 6 เอบี และชัน 11 ้ ้ ห้อง 11 บี ถนนคอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 15 16 สนใจทางด้านการให้คาปรึกษา และการว่าความเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ บริษัท บางกอกลีกล เคาน์เซลเลอร์ จากัด ั บริษัท สานักงานกฎหมายสยามซิตี้ จากัด สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี สามารถค้นคว้าและทาความเห็นทางกฎหมาย สามารถใช้ PC, Window, Internet, MS Word บริษัทฯ ขอสัมภาษณ์นักศึกษาที่จะมาฝึกงานก่อนด้วย ลักษณะงานที่ต้องปฎิบัติ งานค้นคว้าและวิเคราะห์ (research&analysis) ทุกแขนงและกฎหมายเฉพาะเรื่อง งานด้าน Corporate งานด้าน Commercial และ International Trade งานด้าน Litigation & Arbitration งานด้านภาษี การปรับโครงสร้างหนี้ การฟื้นฟูกจการ ิ มีความรู้กฎหมายดี 183 อาคารรัจนาการ ชัน 266 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน ้ นาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 1 มีความรู้ภาษาอังกฤษดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน มีบุคลิกดี 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 หมำยเหตุ
 • 4. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ 17 หน่วยงำน บริษัท บุญสมและมาโนชทนายความ จากัด จำนวนที่รบ ั คุณสมบัติ ฝึกงำนในช่วงเวลำ 2 สนใจงานว่าความและงานบังคับคดี (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 2 ไม่ระบุคณสมบัติ ุ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 3 มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา สุภาพ เรียบร้อย มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 104 อาคารปานะวงศ์ ชัน 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา ้ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 18 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ ลีเกิล แอดไวเซอรี่ จากัด 183 อาคารรีเจนท์เฮ้าส์ ชัน 19 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี ้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 19 บริษัท มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่น แนลลอว์ ออฟฟิศ จากัด 184/130-136 อาคารฟอรั่ม ชัน 22 ถนนรัชดาภิเษก เขต ้ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 20 บริษัท ลีกล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จากัด ั มีความสนใจและรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย 1 444 ตึกโอลิมเปียไทย ชัน 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสาม ้ เสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10330 21 บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จากัด บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์เนอร์ส จากัด 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 2 สอบผ่านทุกวิชาในหลักสูตร ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ของคณะนิติศาสตร์ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 1 ผลการเรียนดี (ขอสาเนาการเรียนตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3) พื้นความรู้ภาษาอังกฤษดี (สามารถอ่าน เขียน และพูดได้อย่างดี) มีความประพฤติ บุคลิก และอัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และเรียบร้อย สนใจกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เท่านั้น 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยุ ทาวเวอร์ เอ ชัน 16 ถนนวิทยุ ้ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 22 มีความสนใจในกฎหมายระหว่างประเทศ อาคารแปซิฟิค เพลส์ 1 ชัน 9 ห้อง 909 140 ถนนสุขุมวิท ้ แขวง - เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 23 บริษัท สานักกฎหมาย พับลิค แอทเทอร์นี จากัด 3 10 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 24 บริษัท สานักกฎหมายธรรมนิติ จากัด 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชัน 4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี ้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ สามารถพิมพ์และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 มีที่พักไม่ไกลที่ฝึกงานมากนัก 2 นักศึกษาผ่านการศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือกาลังศึกษาชั้นปีที่ 4 เพศชาย หรือหญิง /สนใจฝึกงานด้านคดี และด้านกฎหมายธุรกิจ 1 เม.ย. - 30 พ.ค.2557 หมำยเหตุ
 • 5. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั คุณสมบัติ ขยัน อดทน กระตือรือร้น และเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี ฝึกงำนในช่วงเวลำ 25 บริษัท สานักงานทนายความ ชัยวัธ บัณฑูรย์ จากัด 2 ไม่ระบุคณสมบัติ ุ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 1 มีความตั้งใจที่จะปฎิบัติงานในสานักงานกฎหมาย 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 92/22 อาคารสาธรธานี 2 ชัน 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี ้ ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 26 บริษัท เอนก แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด 208 อาคาร 208 วายเลสโร้ด ชัน 10 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี ้ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 27 สานักงาน สมนึก และสุธี ทนายความ มีความประพฤติเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถทางด้านการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา แต่งกายเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่ระบุคณสมบัติ ุ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 2 ปฏิบัติงานในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ มีความตั้งใจจริงจะฝึกปฏิบัติงาน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 3 ไม่ระบุคณสมบัติ ุ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 2 สุขภาพดี และมีความตั้งใจในการเข้าฝึกงาน มีทักษะและสามารถใช้ภาษาอังกฤษดี 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 5 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 1 72 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 28 สานักงาน สัก กอแสงเรือง 38 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 29 บริษัท สานักงานกฎหมาย ไชยรพี อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด 71/32 อาคารไชยรพี ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 30 สานักงานกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 942/142-3 อาคารชาญอิสระ ชัน 9 ถนนพระราม 4 แขวงสุ ้ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 31 สานักงานกฎหมาย เทพ หมำยเหตุ
 • 6. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั คุณสมบัติ 1193 อาคารเอ็กซิม ชัน 11 ห้อง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน ้ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 32 มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความขยันหมั่นเพียร สานักงานกฎหมาย บางกอกสุพรีม มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 เพศชาย หรือ หญิง ฝึกงำนในช่วงเวลำ 2 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชัน 14 ห้อง 5A ถนนสุ ้ รวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 มีความสนใจใฝ่รู้ ตรงต่อเวลา 33 สานักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ 4 71/19 อาคารอาคาเดีย ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ชัน 15 ้ ห้อง 300-305 ซอยปิ่นประชาคม ถนนติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 34 สานักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด ชาย 2 คน หญิง 2 คน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 สนใจในวิชาชีพทนายความ รักการอ่านหนังสือ มีความอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้มากๆ 1 ไม่ระบุคณสมบัติ ุ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 1-2 Minimum average percentage of 75% 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชัน 12 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 35 บริษท เชฟรอน ประเทศไทย สารวจและผลิต จากัด ั Good English skills (writing, reading, speaking and listening) 19 อาคารไทยพาณิชย์พาร์คพลาซ่า อาคาร 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900 Good Command of computer literacy Familiarity in petroleum or energy business or other heavy industry is a plus. The successful candidate should also be able to demonstrate the following skills and work attitudes: 36 บริษัท สานักกฎหมาย ธนา เบญจาทิกล ุ 2 -Strong work ethics -Good legal research skills -Strong interpersonal and communication skills -Ability to prioritize works to meet all deadlines -Good understanding in diversities in multinational company -Hardworking, responsive and eager to leam new knowledge สนใจที่จะเข้าฝึกที่สานักงานของบริษัทฯ 1 เม.ย. - 30 พ.ค.2557 หมำยเหตุ
 • 7. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั 292/12 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 37 สานักงาน สุกจ เจริญสุข ทนายความ ิ 2 31 อาคารพญาไท ชัน 3 ห้อง 311 ถนนพญาไท แขวงถนน ้ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 38 บริษัท ซี เอส แอล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด 2 90/38 อาคาสาธรธานี ชัน 14 ยูนิต เอ็ม 2 ถนนสาธรเหนือ ้ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 39 บริษัท ดีเอ็น 36 จากัด คุณสมบัติ มีความขยันและอดทน ในการฝึกงานจริง สนใจงานว่าความ ไม่สูบบุหรี่ มีความตั้งใจที่จะเป็นทนายความ ว่าความ มีความรู้ ความแม่นยาด้านกฎหมายเป็นอย่างดี ฝึกงำนในช่วงเวลำ 1 เม.ย. - 31 มิ.ย.2557 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 ภาษาอังกฤษพอใช้ 2 471/3 อาคารลุมพินีเพลส ( นราธิวาสราชนครินทร์) ชัน G ้ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ชาย 1 คน หญิง 1 คน (หรือเพศหญิง 2 คน) 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 ภาษาอังกฤษพอใช้ การฝึกเน้นงานด้านธุรกิจ ไม่มีคดีความ 40 บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด 2 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 41 บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จากัด บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) 5 บริษัท กฎหมายกรุงไทย จากัด มีความกระตือ รือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีผลการเรียนดี 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 มีความรู้ภาษาอังกฤษดี 3 99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 43 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร 21 ซอยอานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสน นอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 42 มีความประพฤติสุภาพ เรียบร้อยและกล้าแสดงออก มีความตั้งใจที่จะฝึกงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้ มีผลการเรียนดี ไม่ควรต่ากว่า 2.5 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในการทางาน 20 สามารถปฏิบัติงานได้ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น. และมีความตรงต่อเวลา มีไหวพริบปฏิภาณ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอ่อนน้อม กาลังศึกษาชั้นปีที่ 4 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 หมำยเหตุ
 • 8. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั คุณสมบัติ 191/50 อาคาร ซี.ที.ไอ.ทาวเวอร์ ชัน18-19 ถนนรัชดาภิเษก ้ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 44 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) หมำยเหตุ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 (สัมภาษณ์เอง) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี /ปานกลาง มีความซื่อสัตย์ (เก็บข้อมูลลูกหนี้เป็นความลับ) มีบุคลิกภาพที่ดี ผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ฝึกงำนในช่วงเวลำ 1 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์ บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 45 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 10 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 46 ธนาคารไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่ ไม่สามารถระบุได้ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 47 บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด 2 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชัน 14/1-5,15/1-8 ถนน ้ สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ไม่จากัดเพศ กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 นักศึกษาผ่านการศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือกาลังศึกษาชั้นปีที่ 4 (ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด) สามารถฝึกงานเวลา 8.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ 17 มี.ค. - 31 พ.ค.2557 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 48 บริษัท โนวาตีส (ประเทศไทย) จากัด - มีความสนใจในงานกฎหมายเอกชน ร่างสัญญา การจดทะเบียนนิติกรรม - 49 บริษท สานักงานกฎหมาย เซาธ์ เอเชีย จากัด ั 2 ผลการเรียนดี 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 3 มีทักษะความรู้ และความชานาญด้านภาษาอังกฤษดี ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3-4 เพศชาย หรือ เพศหญิง 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชัน 5 เลขที่ 1- 7 ถนนสีลม เขตบางรัก ้ กรุงเทพฯ 10500 50 บริษัท เซอร์ควเลค จากัด ิ 138 อาคารบุญมิตร ชัน 11 ยูนิต บี 5 ถนนสีลม แขวงสุริ ้ ยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 51 มีคะแนนเฉลี่ย 72% ขึ้นไป สานักงานกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม มีความถนัดและสนใจด้านกฎหมายธุรกิจ มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สื่อสารได้ สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทที่จะฝึกงานอย่างแท้จริง 7 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2557 (สัมภาษณ์เอง)
 • 9. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั อาคารศาลอาญา ชัน 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร ้ กรุงเทพฯ 10900 52 สานักอานวยการประจาศาลจังหวัดนนทบุรี 20 คุณสมบัติ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย มีเป้าหมายที่จะประกอบวิชาชีพผู้พิพากษาในอนาคต ไม่ระบุคณสมบัติ ุ ฝึกงำนในช่วงเวลำ 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 53 The Minor Food Group Public Co.,Ltd. - รอคาตอบ Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 54 บริษัท สานักกฎหมายประมวลชัย จากัด 2 สามารถอ่าน, เขียน ภาษาอังกฤษได้ 1 เม.ย. - 31 มิ.ย.2557 6 การแต่งกายเรียบร้อย 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชัน 19 ยูนิต ซี ถนนพระราม 1 ้ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 55 ธนาคารออมสิน (สานักงานใหญ่) 470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10200 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ มีความพร้อมฝึกงานกับธนาคาร 56 สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สานักงานศาลยุติธรรม 5 ไม่ระบุคุณสมบัติ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 10 ไม่ระบุคุณสมบัติ 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 10 ไม่ระบุคุณสมบัติ 1 เม.ย. - 31 ก.ค.2557 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชัน 7 ศูนย์ราชการ ้ เฉลิมพระเกียรติฯ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 57 กองคดีอาญา สานักงานกฎหมาย สานักงานตารวจ แห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 58 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง อาคารศาลและหน่วยงานยุติธรรม (อาคารเอ) ชัน 5 - 7 ศูนย์ ้ ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมำยเหตุ
 • 10. 1 รำยชื่อสถำนที่ฝึกงำนภำคฤดูร้อน และคุณสมบัตนักศึกษำฝึกงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ิ ลำดับ หน่วยงำน จำนวนที่รบ ั คุณสมบัติ ฝึกงำนในช่วงเวลำ - - 59 บริษท ซีเอ็น อินเตอร์เนชันแนล ลอว์ ออฟฟิช จากัด ั ่ - 60 บริษัท ซีไอซีเอส แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด 2 12th Floor Unit 12 A2 Bubhajit Building 20 North Sathorn Road Silom, Bangrak Bangkok 10500 เพศชาย หรือ หญิง กาลังศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 มีเกรดเฉลี่ยจนถึงปัจจุบันไม่ต่ากว่า 3.20 หรือ 80 คะแนน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.2557 หมำยเหตุ (สัมภาษณ์เอง)