รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด

 • 1,398 views
Uploaded on

3 บท

3 บท

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,398
On Slideshare
1,398
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 1 ˈ ˆ F F ก ก ก F F ก F F ก F ก F ก ก ˈ ก กFก F ˈ ก F ก ก F F F F F ก F ก ก ก ก ก F F Fก ก ก F F ก ก F F ก ก F Fก ˆ F ก ก กF ˆ ก ˈ ก F ˆ กFก F ก ˈ F F Fก F ก ก F ก ก ก ก F F F F F ˈ F ก F ก ก ˆ F F F ก ˈ F กF ก F F ก ก F ก F F ก ก F ก ก F ก ˈ ก F ก ก F F กF FF ก F F F Fก ˆ ก F F ก ก ก ˆ F ก ˆ ก กF ˆก ˆ (2551, F 7) F F ก ก 2550 F ก ก F F กF ʾ F F F Fก F F F F ก ก ก F F ก F F F ก ˈ F F ก ก ก F ˈ (2551, F 1) ก ก ก F ( . .2545-2559) F F F ก
 • 2. 2 F F ˈ Fก ก 1. ก F F F ก F ก F ก F F F F ก Fก F F ก2. F F ˆ ก F Fก F F F F F ก F F ก F 3. F F F F F ก ก (2551, F 2) กก ก F ก ก F F F F F ʾก ก 2548 F F F ก ก ก ˈ F96.6 ก F 6-14 ʾ F F ก F F 59.3 ก F 15 17 ʾ F ก F 8.3 ʾ ก ก ʾ 2548 F ก ก F F 200 ก F ก F F F ก ก ก (IMD) F 46 ก 60 ʾ . . 2548 48 ก 61 . . 2549 ʾ ˈ ก ก F ก ก (2551, F 3) ก F F F กก F F ˈ ก F ก F ก F ก ก ก ก F ˈ F ก ก F F ก F F ˈ ก F F ก F ก ก กF ˆ F F ก F F ก ก FF ก ˈ F ก ˈ Fก F F ˈ ก ก ก ˆ F ก ก F ˈ ˈ F F Fก ก ก ก ก (2553, ) F Fก ก ก ก F F 21 F ก F F F F F F ก (ICT-Information and Communication Technology) F F F Fก ก ก F ก ก ก ก
 • 3. 3 ก F ˆ ก F ก F ก F F (Knowledge-Based Economy Society) (2545, ) ก ก ก Fก ก F (ThailandQualification Frameworks : TOF) Fก ก F F F F 5 F 1. F 2. F F (Knowledge) 3. F ก ˆ (cognitive skills) ก F ก F F F F กก ก ก F F F กF 4. F ก F F 5. F ก ก F ก ก F ก F F ก F ก F ก ก ก F F F F ก ก ก F ก F F F F ก ˈ F F ก ก ก ก F ก F ก ก ก ก กก ( , 2554: 8) ก กก F ก ก ก F F F ก F ˈ กก F F F ʿก ก ก Fก ก F ก Fก F F F ก ก ก F Fก F ก ก Fก F ก F Fก กก ก 1.ก ก ก F ก F F ก F F F F ก ก F 2.ก ก ก F F ˈ F ก ก ก ก ก F ก F F F F ก ก ˈ ˈ กF ˆ ˈ ก ˈ ก F F ก F F ˈก ก F 3.ก ก F F ก ก F F F ก F F F ก F 4.ก F ˈ ก ก F F F ก ก F F F F ก ก ก F ก ก ก ก ก 5.ก ก ก ก
 • 4. 4F F ก ˈ ก ˆก ก ก F F F 6.ก F ก ก ก Fก 7.ก F F ก ก F ก ก F ก ˆ F ก F Fก Fก F F ˈ 8.ก F F ก ก ก F F ก F F กก ก ก ก ก 9.ก F F ก F ˈก F กก กF F ก F กF กก 10.ก F F ก F ก ก ก ก ก ก ก F Fก F (2553, F 12-13) Fก ก ก ก F F ก ก Fก F ก ก ก ก ก ก F ก ก F F ก ก ก F ก ก ก F F F ก F ก ก ก ก F F F ก ก ก F Fก Fก F ก F ก F ก ก F F F ก ก F ก ก ก (ก ก F,2553 :1)ก F ก ก F F ก ก ʾ 1 ก ก F ก FF F ก F ก ก ก F F F F ก ก ʾ 1 ก ก F ก F ก ก F F F F F F ก ก ก F ก กF ˆ ก (2549, F 28) F ก ก F ก ก F ก ก ก ก ก ก ก ˆ F ก ก ก
 • 5. 5 ก F F ก ก ก ก ก ก F F F F ก F F F F กF ˆ F F F F ก ก ก F F (2554,189) ก Fก F F ˈ F F F กก ก F ก F F F ก ก F ก F ก F Fก F ก ʽ ก F F F F ก F F4 F F F ก F F F F F ก กก ก F F F F F ˆ F F ก ก ก ก ก F F F Fก F Fก ก F ก F F F ก ก F Fก ก F F F ก ˆ (2552, F 7- 8) F F ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก F F Fก FF F ก F ก ก ก Fก ก ก ก F F ก ก F ก ก Fก ก F F F F ก F F ก F Fก F ˈ Fก กF ˆ ก กF ˆ F F ˈ Fก ก F (2548, F ) F ก F (Johnson, Mchugo andHall, 2006) F ก ก ก F F ก ก ก ก ก ก ก ก ก F F F ก F ก F F ก F F ก ก F ก F F Fก F ˆ Fก F F Fก F ก กก Fก F ก F F ก F F F ก ก กF ˆ ก F ก ก กF ˆ F F F F ก F F ก ก ก ก F F ก F ˈ ก ก F F F F ก F F ก FF ก F F ก ˈ ก F F ก F ก F F ก
 • 6. 6 ก F ก ก กF ก F ก ก ˂ ก F ก F ก ก Fก ˂ (2541, 226) F F ก ก F กก ˈ F ก ˈ ˆ F F ʾ ก ˈ ก กก F ก ก ก F F FF ก F F ˈ ก F 2 3 ก กก F F ˈ ก ˈ F กก F ก ก ʾ . .2541 กก ก 500,000 F 57 ˈ ก ก F 14 ʾ กก F 97 ˈ ก ก F ก ก กก กก F ก ʾ . . 2543 ก F F กก 91,778 ก ก F ʾ F ก ˈ F ก ก ˈ กก F ก ก F ʾ ก ก F 15 ʾ กก 1,500 4 ( ก F F , 2552, F .) F ก F F ก ก ˈ F กF ก ก ˈ ˂ ก F F FF กก F Fก F ก กF กก ก ก ก F กF ˆ ก ก ก F F ก F F F กF F F ก F F F F F F ˁ ก กก กF ˆ ก F ก ก ก F F F ก F ก F ก ก F F F ˈ F ก ก ˂ ก F F F F ก ก ก F ก ก กF ˆ ก(Wallace et al., 2001) F ก ก กF ˆ ก F F กF ˆ TASC (TASCproblem solving wheel) TASC F ก Thinking Actively in a social Context F ʾ 1993 ʿก ก ก กF ˆ ก ก ก F ( กF , 2554, F 140) ก ˆ
 • 7. 7 ก F กF Fก กก กF ˆ ก กก ก F FF ก ก ʿก ก ก F F F F ก ˈ F Fก ก ʿก ก ก กF ˆ ก ˈ F F ก ʿก F ก ˈ ˈ กF ก ก ก ก F ก ก F ก กF ˆ F F ก F ก F ก ก F Fก กF ˆ ก Fก ก F F ˂ ก F ก F ก F ก F ก ก ก ก ก ʿก F ˈ ก ก ก F F ก กก F F ก ก กF ˆ ก ˈ ˆ กF F ก ก F F ˈ ก F F ก ก F F F F ก ก F F F ก F ก ก กF ˆ ˈ Fก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F กF ˆ ก F ก ก F ก ก ก ก F F F F ก F F กก ก 1. ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก FF F ก ก กF ˆ F F F 2. ก F ˈ F 2.1 ก ก ก กF ˆ กF F ก F 2.2 ก ก Fก F F ˈ F
 • 8. 8 F ก ก F ก ก Fก ก กF ˆ ก ก ก ก F F 1. F ก F ก กกF ˆ ก ก ก ก F 2. F ก ก F ก Fก ก กF ˆ ก ก ก ก F 2.1. ก ก ก ก กF ˆ ก ก F ก ก F ก ก กF ˆก ก ก ก F 2.2. ก ก ก F ก ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ก 1. F ก F ก ก กF ˆก ก ก ก F 2. ก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F Fก ก 3. ˈ ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก Fก ก ˈ 2
 • 9. 9 1 ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 1. F F กF ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F4 F ก 1) ˈ F ˈ กก F 2) ก ก ก F ก F F F ก F 3) ก F F กF F ก F F 4) ก F F F 2. F F F F กF F F ก F ก ก กF ˆ ก กก ก F F กF 2.1 F ก ก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 5 F ก F F F ก ก F F ก ก F F ก F ก ก (Purposive Selection) ˈ F ก Fก กก ก ก F ก ก F 2.2 F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 5 F ก F F F ก ก F F ก F F ก F ก ก (Purposive Selection) ˈ F ก Fก กก ก ก F ก ก F
 • 10. 10 3. F F ก F กF ก ก ก ก F ก F 1 /2555 30 ก F 3. F ก F กF 3.1 ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 3.2 ก ก กF ˆ ก ก 3.3 F ก ก F ก Fก ก กF ˆ ก ก ก ก F 2ก F ก ก F 1. F F กF ก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ก F ก กF 2. F F F F กF 2.1 ก ก ก ก ก F ก ก 2.2 ก F F ก ก ก F ก ก ก F ʾก ก 2555 30 F ก ก (Purposive Sampling) 3. F ก F กF 3.1 ก F ก กF ˆ 3.2 ก ก Fก 4. F ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F Fก ก F ก ก กF ˆ ก ก F F F ˆ F
 • 11. 11 F 1. ก F (Blended Learning) กก F ˈ F ก F F F ก ก F ก F F ก F F ˂ F ก F F (Brent, 2010,pp.25-26) 2. ก กF ˆ F F Fก F F ก F F F F ก F ก ก ก F ก กF ˆ F ก F F F กก ก F ก ก กF ˆ ก (Wallace et al., 2001) Fก ก กF ˆ ก F F กF ˆ TASC (TASC problem solving wheel) TASC F กThinking Actively in a social Context F ʾ 1993 ʿกก ก กF ˆ ก ก ก F ( กF , 2554, F 140) 3. ก ก ก ก ก F F ก F F ก ก ˈ F Fก F F F ก ˈ ก F ʿก F ก ก ก F F (Wales, Nardi andStaker,1986) F ก ก ก F ก ก 4 F ก ก F ก ก ก ก F ก F F ก ก ก 4. ก F F กก ก ก ก F ก ก กก ก ก F F F ก ก ก ก F ก ˆ F F F F F ก F F F F F กF F F F F ( ก ก ก ก ก ,2548: ) 5. ก ก F Fก F F (Cooperative Learning) ก F F ก F ˈ ก F ก F FF ก ก Fก
 • 12. 12 F F ก ก ก F F FF ก F F ก F F F ก F ก F F F F F F F ก F ˈ F F ˈ F FกF F F ก (Johnson and Johnson,1994) 6. ก F ก ก ก F ก F F F ˈ ก F ก F ก ก ก ก ก F F F ก ก ˈ กก Fก F F ˈ ก ก F F ( , 2547: 221) ก 1. ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ˈ F ก 2. ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F F 3. ก ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F F F ก
 • 13. 13 2 ก ก F ก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F Fก กก ก F 1. ก F (Blended Learning) 1.1 กก ก F 1.2 ก F 1.3 F F กก F 1.4 ก ก ก F 1.5 ก ก ก F 1.6 F ก ก F 1.7 ก ก ก F ก F 1.8 ก ก ก F F F F 2. ก ก ก กF ˆ 2.1 ก กF ˆ 2.2 F ก ก กF ˆ 2.3 ก ก กF ˆ 2.4 F ก กF ˆ 2.5 ก กF ˆ ก ก กF ˆ 2.6 ก ก ˆ F 2.7 ก ก กF ˆ ก 2.8 ก F ก ก กF ˆ
 • 14. 143. ก ก ก 3.1 ก (decision making) ก 4 1 ก ˂ (state the goal) 2 (generate ideas) 3 (prepare a plan) 4 (take action) 3.2 ก ก ก F ก กF ˆ 1 F (gather and organize) 2 ก (identify) 3ก (generate) 4 (decide) 5 ก (implementation) 6ก (evaluation) 7ก (communication) 8 F ก ก F (learn from experience)4. ก ก ก F 4.1 Fก ก (Water Saving Knowledge) 4.2 ก ก F (Swim and Survive) 4.3 ก F F F (Water Rescue) 4.4 ก F F ก F5. ก ก ก F F ก F (Cooperative Learning) 5.1 ก F F ก F 5.2 F ก ก F ก F 5.3 ก ก F ก F 5.4 ˂ ก
 • 15. 15ก F (Blended Learning) กก ก F ก F ก F F ก ก ก ก Fก Fก F ก ก กก ก F F F ก ˈ F ก F ก F F F ˈ ก F F ˈ ก F ก ˈ ก ก F F F F F F กก F กก F F ˈ F ก F F F ก ก Fก F F ก F F ˂ F ก F F (Brent, 2010,pp.25-26) Fก F ก F Fก F F ก ก (So,&Brush,2008) ก F F Fก ก F ก กF ˆ F F ก ก F F ก ก กF ˆ F ˈ F F F กF ˆ ก F Fก F F(Gibbs,2000, p. 347 ; Elliott Masie, n.d, cite in Carman, 2005) ก F ก ก F F ˈ กF ʾ F F ก F F F ˁ F ก F F F F F ก F ก ก F F Fก ก ก F F ก ก (Garrison, &Kanuka,2004,p.97) F ก F ˈ ก F F ก ก F ก F ก ก ก ก ก F F F F F ก F Face to Face F F (Rovai & Jordan,2004,p.4)
 • 16. 16 ก F ก Fก F ˈ Fก F F ก F F F F F Face to Face (Osguthorpe &Graham,2003,p.228) F ก ก F F ก F F ก F F F ก F ก Fก ก F ก F F ก ก F ก ก F Fก F ก F ก(Singh,2003,p.53) F F ก F F F F ก F F Fก F ก F ก F F F ก F F F F F กก F F ก F F ก F ก ก F F ก ก F ก ก F ก F F F ˆ ก ก F ก F ʽ ก F F F ก F (Bersin & Associates, 2003, p.3) ก F F . .1990 ก F ก F ก ก ก F FF ˈ ก ก (Graham&Kaleta,2002; skill&yong,2002; Tuckman, 2002) ก F F F (Bleed, 2001,p25) F ก F ก F ก F ˆ ก F F ก F F F F ก F (Bleed, 2001,p.18) F F F ก (Conceptual Blending) Fก ˈ ก F ก F ก F F F F ก F ก F ก Fก ก F ˈ F F ก F ก (Fauconnier & Turner, 1998, p. 133) ก F ˈ ก F ก ก ก F ˈ F F ก ก ก F ˈ F ก กก
 • 17. 17 F F F ก F F F ก ก ก F F ( , 2554, F 8) Fก (Blended Learning) ˈ ก ก F ก ก ก F ก F ก F ก ก F Fก ก F F ก F F F F F F ก ก F F F F F ก ก F F F กก F F ˈ Fก ( ,2554, F 13) ก F ก ก ก F ก Fก ก F F ก ก ˆ F F ก ก ก ก F ก F ก F ก F กก ก ก F กก ก ก F ก F ก ก F ก ก F F F F F ก ก F ก F ก ก ก F ʿก F ˈ กFกF ˈ (Brent,2010,p.26) ก F ก ก กก F ก F ก F F F (Face-to- Face and Online Learning Instruction) F ก Fก F ก F F ก ก F ก ก Fก F ก F F F FFกก กก ก F F ก ( Watson, 2008;University of Calgary, 2008 ; Harriman, 2005 ; NSW, 2005; Dziuban, Hartman and Moskal(2004) ; Voos, 2003; Rooney, 2003; Ward & LaBranche, 2003; Young, 2002; Cisco Systems,2001; Coil and Moonen. Reay, 2001; Sands, 2002)
 • 18. 18 F F ก F F ˈ F F ก Fก Fก F ก FF F F(Verkroost & colleagues, 2008,p.501) F ก F F ˈ ก ก F ก ก ก ก (Blending Delivery Media) (Bersis, 2003, p3) , Singh, H.(2003, p. 51) , Driscoll (2002, p. 54) , F (2550, F 16) F F ก F ˈ ก ก Fก ก F (Face to Face Learning) ก ก F ˈ(Technology Based Learning) F ˈ (Internet Based Learning)(Kerres andDe Witt, 2003, p. 101) ก F F ˈ ก F F ก F F ก (Real-time virtual) ก F F F F ก F F (Collaboration software), ก F F (Self-paced Web-based courses), ก ก Fก (Electronic Performance Support Systems : EPSS) F ก F F ก ก ก F(Singh, H, 2003, p. 51) ก F ก ก F Fก F ก ก F F (Online Learning)(Osguthorpe & Graham, 2003,p. 277) ก F F ˈ ก ก F F ก F F (Constructivism) ก(Behaviorism) (Cognitivism) F F F กก F F F ก F F (Driscoll, 2002, p.54) ก F ก ก F ก ก ก F ก F F F F ก F กก F ก กF F ก ก F ก F F F ˈ F ( ,2554, F 16)
 • 19. 19 ก F ก ก ก ˈ ก ก F F ก ก F ก กก ก ก ก F ก ก ก F F F F F ก ʿก Fก ก ก F F F ก ก F F ก ˂ ก F( ,2554, F 11) ก F กก F ก F F ก F F กก F ก F F F F F ก F F F ก ก FF ˈ ก F ก F ก F F F ก ก ก F ก ก F Fก F กF F ก F กก ก F F F กก F ก F ก F F ก F ก F 6 F (Osguthorpe and Graham, 2003, p. 231) 1. F Fก ก (Pedagogical Richness) 2. F F F F F (Access to Knowledge) 3. F (Social Interaction) 4. ˈ F (Personal Agency) 5. F Fก F F F F (Cost Effectiveness) 6. ก ก กF (ease of revision) F F F F F ก ก ก F ก Fก F ก ก F F ก F ก ก ก ก F F ก ก F Fก ˈ ก ก F
 • 20. 20 ก F F F F F F ก ก F ˈ F ก F F F ก กก F ก ก F F ก F ก ก F ก F F F F F ก F ก Fก ก F ก F F ก F ˈ ก F F ก F F F F F ก F Face to Face F F F ก ก F F F F ก ก กก ก F ก ˈ F F ก F F ก ก ก F ก ก ก ก F FF F ก F F F F F ก ก ก F F FF F F ˈ F F ก ˈ F ก ก ก F F F ก F F F F ก F F ก ก ก กก กF ก ก F F F ก F F กF ก F F ก ก F F Fก F (Brent,2010, p. 27) F ก ก F ก F กF Fก F 1. F ก ก F กF F F ก Fก F ก F F Fก ก F F F F ก ก F ก ก F F ˈ 2. F ʽ ก F F ก 3. ก กF F ก F(Graham, Allen, and Ure,2003 cite in Graham, 2005, p. 8-10)
 • 21. 21 F F ก F F ก Fก ก F ก F F ก F F ก ก F ก กF F ก Fก F F กก F ก F F F ก F F F ก ก ก F ก ก F F ก ก ก F F F ก ก F ก F ก F F F (Tuckman,2002,p.28) ก ก ก ก F กF F ก F F F( F , 2550) 1. ˈ ก F ก ก ก ก ก 21 F กF ก F (Technological literacy), ก F(Information literacy), ก F (Cultural Literacy), ก กF ก F (Globalawareness) 2. ก ก F ก F F F (InventiveThinking), F กF ก ก FF F F ก ก ก กF ˆ ˈ F 3. ก F F ก ก F , ก ก ˈ ,ก FF ก ก F , F , F F ก F , ก ก F F F 4. ʿก ก F F ˈ ก ก F ก ก ก F ก ก ก F กก ก F F F 3 ก 1. ก กก F F F F F ก Fก (Virtual Learning Environment : VLEs) F กF ก F
 • 22. 22 F ˈ ก F ก F F F F F ก F (Huang, Zhou, and Wang, 2006) ก ก Fก F F ก F ก 3 ก 1.ก F ก 2.ก F F ก F F กก F 3.ก F ก ก ก F ก F ก ก ก F ก(Blog) F (Social Network) (Bricheno, P., Higgison, c., Weedon,2004; JISC, 2005; Ward, 2006) 2. ก F ก F ก F ก F F ก F ก F ก F (LearningStyle) ก F ก F F F ก ก ก ก F F กก ก F F ก F F ก ก F ก F ก F ก ก F ก ก ก Fก F F F F ก ก ก ก ก ก (Garrison and Kanuka, 2004, p. 97) F F ก ก F ก ก ก กF F F ก F F ก F F ก F ˈ ก F F F F F F ก ก ก ก ก F (Dziuban, Hartman and Moskal,2004) 1. ก ก กก ˈ ก F F ˈ Fก F Fก ˈ F ก F( ก F F ) 2. F F F F ก F ก F F ก F ก ก 3. ก F F F 3. ก F ก ก ก ก F ก F F ก F F F ก F F Fก F ก F ก F ก F ก F F F F F ก F F F F ก ก ก F F ก ก F ก F F ก
 • 23. 23 F กก ก ก ก F ก ˂ ก ก F (E-Portfolio) ˈ F(Huang, Zhou, and Wang,2006) ก F ก ก F F กก Fก ก ก F F ˈ ก ก ก F F F F ก ก F F F F ก F Fก ˈ ก F F ก F F F ก ก ก F ˈ ก ก ก F F F ก F F กก F F F ก Fก ก ก ก (Bonk and Graham,2004, p.3) ก ก ก F (BL) F ก BL F 4 (Graham, 2005, p. 11-13) 1. ก ก ก (Activity-Level Blending) ˈ ก ก F F ˈ F กก F ก F ก F 2. ก ก (Course-Level Blending) ก ก F F กก F ก ก 3. ก ก (Program Level Blending) ก ก ก ก ก 4. ก (Institutional-level Blending) ก กก ก FF F F Bam Yung University (BYU) F Idaho ก F F F 1 ˈ FกF ก ก BL F F3 (Graham, 2005, p. 13) 1. ก F F F (Enabling blends) ˈ ก F ก F ก F ก กF F ก F กF F ก F ก ก Fก F F F F F ก F ก 2. ก ˈ (Enhancing Blends) F ก Fก F F ˈ F F F ˈ
 • 24. 24 F F F F ก F ˈ F ก ก F F ก F ˈ ก ก F F F F 3. ก (Transforming blends) ก F ˈก F Fก F F ก ก F F ˈ ก F ก F ˈ F F F F F F ก Fก ก ˆ F F F F Fก F F ก ก F ก ก ก ก (Instructional Designer) ก ก F ก ก F F ก ก F NIIT Vailiathan (2002) F ก F ˈ 3 ก F ก F ก F F F 1. ก F F ก F ก (Skill- driven leaning) ก ˈ ก ก ก F F ก F F (Self-pacelearning) ก ก F ˈ F ก Fก ก F ก ก ก ก ก ก ก Fก F ก F ก F F ก F F ก ก ก ก F F ก F ก 2. ก F F ก F (attitude-driven learning) ˈก กก ก F ก ก F F ก ก ( F)ก F ก F ก F F ก กF F( F ˈ ) 3. ก F F ก F (competency-drivenlearning) ˈ ก ก F ก ก F F ก
 • 25. 25ก ก F ก ก F ˈ F ก Fก F ˈ F ก F (LCMS/LMS) F F (Kerres and Witt,2003) F ก 3 Cs ก F ก F 3 F ก 1. (Content) ˈ F F F 2. ก F (Communication) ก F ก F F 3. ก F F F (Construction) ก F ก FF ก Content Information Medium? Code? Chanel? Distribution Timing? Push/pull? Communication Construction Local (FTF) remote Individual Peer to peer cooperative Learner - tutor 1:1, 1: N 1 F ก ก F Kerres and Witt (2003) Kerres and Witt ก F ˈ กก F ก กก F F ก F F F F ก F ก F F ก ก F ก F F ก F ก 3Cs ก F ก ก F ก F ก F ก(asynchronous) F F F ก F F F ก ก F
 • 26. 26 F (Barnum and Paarmann, 2002) ก ก F F ก F 1. ก F F F F (Web-based delivery) ˈ F F กF F F FF F F F 2. ก ก F (Face-to-Face processing) F F F ˈ F F ก F 3. ก F ก F (Creating deliverables) F F ก F F F กF ก ก ก F 4. ก F ก ก F F ก (Collaborative extension of learning) Fก ก ˈ ก F ก F ก F F F ก Fก ก F Fก F ก ก ก FกF F Epic Group (Clark, 2003, p.12-20) F F ก ก F ˈ 12 ก F ˈ 2 F ก ก F กF F ก F (Offline) 6 ก F F ก F (Online) 6 ก F 1. F ก F (Offline) ก (Workplace Learning 1.1 F ก ก F ˈ F ก F ก F กก ก ʿก ก ก ก 1.2 F ก ก F F (Tutoring) FCoaching) ก (Mentoring) ก 360 1.3 F (Classroom) ก ก ก ก ʿก ก ก ก ก F ก 1.4 F (Distributable print media) (Books) (Magazines) F (Newspapers) ʿก (workbooks) (Keeping a journal) 1.5 ก ก F (Distributable electronic media) F (Audiocassettes) (Audio CD) F (Videotape) (CD-ROM) (DVD)
 • 27. 27 1.6 ก F ก F F 2. F ก F (Online) 2.1 ก F (Online learning content) F ก ก ก F F ก F ก ก ก 2.2 F F ก ก F F ก ก F(e-Tutoring) F ก ก F (e-Coaching) ก ก ก F(e-Mentoring)ก F ˂ ก 360 2.3 F ก FF ก F (Online Collaborative learning)ก F F F ก ก Fก ก ก F ก ก F ก ก FF F ก ก F F 2.4 ก ก F F (Online Knowledge management) ก F F F ˈ F ก ก ก ก F ก ก F 2.5 F (The Web) F ก F F ก F F F Fก F F F F F ก 2.6 ก F ก F F ก F F ก F F ก ก F F F (Carman, 2002, 2005) F F ก ก ก F ICT ˈ ก ก F F Fก ก ก ก ก ก F F F F F ก F ก F F ก F Keller, Gagne , Bloom, Merrill, Clark and Gery FF ก5 F ก ก ก F ก F ก F F 1. ก F (Live Event) F กF ก (Live Lecture) ก F ก F F F F F ก ˈ F F ICT ˈ F ก F ARCS Model John Keller F กF
 • 28. 281.1 (Attention) 1.2 Fก (Relevance) 1.3 (Confidence) 1.4 (Satisfaction) 2. ก F ก (Self-Paced Learning) F กFก ก F ก ก ก ก F F F F ก F ก9 Robert Gagne F กF 2.1 ก 2.2 ก ก F F 2.3 ก F F ก ˀˊ F 2.4 ก ก 2.5 ก F ก ก F 2.6 ก F กก 2.7 ก 2.9 ก F ก F 3. ก F F ก (Collaboration) F กF ก ก F F ก F Fก F ก ก F F ก F(e-Mail) F (Web-Board) (Real-time) กกCarman Fก F F2 ก F กFก FF ก F (Peer-to-peer) ก FF ก ก ก (Peer- to Mentor) 4. ก (Assessment) F กF ก ก ก F กFก F ก ก ก F F F ก F Benjamin Bloom (1956) F F ก ก F ก F ก F ก 5. ก ก (Performance Support Materials) F กF ก ก ก F F ก F ก F F F F F ก ก F F F (Rovai and Jordan, 2004) ก F F F ก ก F ก F 4 F ก ก กก F F (Blended Multimedia and Virtual Internet Resources) ก F F (Video, DVD) ก ก (Virtual Filed Trips) F F(Interactive Websites) F F (Software Packages) ก ก(Broadcasting)
 • 29. 29 1. ก F F F (Classroom Websites) F ก F ก F ก F ก ก ก ก ˈ F F F F ก ก F ก (Link) F ก F ก F Schmidt (2002) ก ก Fก F F F ก ก F(Web-Enhanced Classroom) F 4 F ก F กF F ก (Administration) F ก (Assessment) F (Content) F ก F(Community) 2. ก F ก ก (Course Management Systems) F F ก ก (Course Management Systems:CMS) F ก F ก ก ก ก ก F F ก ก ก ก ก กก F ก (Schmidt,2002) ก F F F ก F ก F ก F ก ก F F ˈ F (Zirke, 2003) ก ก (Course Management Systems) ก ก ก F F กF WebCT , Blackboard, MOODLE LMS ANGEL LMS (Schmidt,2002) 3. ก F ก ก F(Synchronous and and Asynchronous Discussion) ˈ ก ก กก กก F ก ก ก F F F ก ก F F F F ก F F F ˈ ก F ก ก F ก ก ก F ก ก F F F The Training Place (2004) F ก F ก ก กF ˆ (DESIGN SOLUTION) ก 1. F (Objective) ก ก Fก ก ก ก F ก ก ก 2. ก F (Personalization)ก ก ก ก F F ก ˆ ก F ˈ F
 • 30. 30 3. ก (Taxonomies) ก ก ʿกก F ก ก ก ก F (Troubleshooting) 4. ˈ F (Local Context) F ก ʿก F F ก ก FF ก 5. F F ˆ (Audience) ก F F ก F ก F ก F ʿก ก F ก ก ก F กF ก 6. ก (DEVELOPMENT) 6.1 F (Asynchronous) F (e-mail) ก F ก Fก F ก F ก F 6.2 (Synchronous) F F ก กก F ก ก Fก F ก F 6.3 F (Face-to-Face)ก F ก F ก F 7. ก F (IMPLEMENTATION) F F F ก F F ʿก F กก ก Fก ก F F F ก ก F F ก F F (Face- to Face) ก F F (Online Learning) F ก F F ก F F F ก F 3 F ก ก F F ก F F (Self-Pace Learning) ก F F(Individual Learning) ก F F ก (Collaborative Learning) ก ก ก F ก F ก ก ก F F F ก F ก ก F ก ก F F F ˈ F ก ก กก ก ก ก ก ก ก F
 • 31. 31 F กก ก ก ก ก F F F F ก F ก F ก ก Fก ก ก F F ก (Brent, 2010, p.30) ก F ก F ก F F F ก ˈ F F ก F (Garrison & Kanuka,2004; Osguthorpe & Graham, 2003). F ก F ก ก F F ก F ก F ก ก F ก F F F ก ก F F ก ก F F F ก ก F ก ก ก ʿก ก F ก F F (Voos, 2003,p.4) ก F F ก F F ก F F ˈ F F F ก ˈ F ˈ F ก ก ก ˈ F F (So & Brush, 2008; Vaughan(2007); Voos, 2003; Garrison, Kanuka, & Hawes, (2002). F F กก ก F F ก ก ก F ˈ F ˈ F F F F ก F F F ก F F Fก ก F F กก F F F ก F ก F ก ก ˈ ก ก ก ก ก F ก Fก ก (Meyer, 2003). ก F Fก F ˈ ก F F ˈ ก F ก ก F F F (So & Brush, 2008) F ˈ F F ก F F F ก F ก ก F ก ก ก F ˈ F F ˈ F F ก F F F ก ก F F F ก F ก Fก F F F F ก F ก F F
 • 32. 32ก Fก F F F F F (Graham,2006) ก F ก F ก F ก F F ก F กก F ˈ F F ก F F กก ก F ก F ก F F F ก F (Osgutthorpe &Graham, 2003, p229) F (Alvarez, 2005) ก ก ก ก ก F F ก F 7 1. ก F F ก (Purpose Statement) ก 2. ก ก ก F ก ก ก (Duration) 3. ก ก ก F ˈ F FกF ก (Prerequisites) 4. ก ก F ก F (Learning Objective) 5. ก ก กก ก F (Content, Learning) 6. ก ก F F ก F (Application of Learning Strategy) 7. ก ก ก (Evaluation Strategy) F (Thorne , 2003, p.23) F ก ก ก ก F ก F F F F ก F Fก F ˈ F กก F F F ก F ก ก ก F ก ก F 1. ก F ก ก ก F 2. F Fก ก 3. ก ก F ก F F 4. F F F F ก ก F ก F ก F ก F F ก ก Fก ก F Fก
 • 33. 33 5. ก Fก F ก ก Fก F F กFก ก F ก ˈ ˈ 6. ก ก ก ก F ก F F ก ก F 7. ก F ก ก ก F 8. ก ก ก F ก ก ก ก F F F F ก F ก ก ก F ก ก ก F ADDIE Model ˈ F ก ก ก ก ก F ( , 2549)(2551) F ก ก ก F F ก THE BLENDED LEARNING MODEL IN UNIVERSITY STUDIES (Kulvietiene R.,Sileikiene I ., Zapolskiene., J., 2006) ADDIE Model ก F 1. ก F (Analysis) ˈ ก F F ก Fก ก F ก F ก ˈ ก ˆ ก F F F F F F FF ˆ ˈ ก F 2. ก ก (Design) ˈ ก ก ก F ก Fก F ก ก ก ก ก กก F Fก Fก F F (Prototypespecifications) 3. ก (Development) ˈ ก ก ก ก ก Fก ก ก ก F ก ก F(Storyboard) F (Script) ʿก (Exercises) FF 4. ก F (Implementation) ˈ ก ก ก ก ก F ˈ ก ʿก (Teacher training) ก F (Tryout) F F F F
 • 34. 34 5. ก (Evaluation) ˈ ก ก ก ก ก กF ก ก ก F -ก กF ก ก F ก กF F F Beijing Normal University (BNU) F ก ก ก F ก F 3 ก (R.Huang, D. Ma, and H. Zhang, 2008, 70-71) 1. ก F (Pre- Analysis) ก F 1.1 ก F ก F 1.2 Fก F 1.3 F F ก F ก ก F ˈ ก ก F F 2 F 2. ก ก ก ก กก F (Design of Activity andResources) ˈ ก ก ก ก ก F F ˈ 2 F F กF 2.1 ก F ก F ก ก F ก Fก กก ก ก Fก F ก ก ก ก F ก ก F ก F F 2.2 ก ก F ก ก ก ก กก F ก F 2.2.1 ก ก F กก F กF ก ก ก F ก กก ก กก ก F ก F กก 2.2.2 ก ก กก F ก F ก ก ก ก ก กก ก ก ก F ˈ ก ก F 3 F 3. ก ก ก (Instructional Assessment) ก Fก ก ก Fก ก ก ก กก ก F ก F F F 1. ก ก Fก F F F ก ก ˈ ˆ F ก 2. ก F ก ก F F ก F F ก F ก F F ก F
 • 35. 35 3. ก ก ก F F ก F F ก F F AAA Model F F (2008) F ก F ก ก F F 1. ก F (Analysis) ก F ก F F ก ˈ F 2. ก ก ก (Activities) ก F ก Fก ก ʿกก ก ก Fก ก ก F ก ก ก F 3. ก (Authentic Assessment) ˈ ก ก ก Fกก F ก F ก ก ก F F F ก F กก ก ก ก (Thron, 2003, p.41) ก F ก F FF ก ก ก F ก ก ก F F F F F ก ก ก ก F F ก F FF ก ก F ก F ก F Fก ก F F ก กก F ก F ก (Gerbic,2006) F ก ก F ก F F ก Fก ก F 3 ˆ ก F F ก F F ก F F ก F ก1. ก F ก F F F F ก F F F ก ก F ก FF F F F ก ก ˈ F ก FF ก F ˈ F2. F ก F F 2.1 ก F F ก F ˈ ก 2.2 ก F F
 • 36. 36 F F F F ก F ก F F ก F F F ก F ˈ F F ก 3.ก F F F ก F ก F กF ก ʿก ก ก ˈ F ˆ F ก กF F ก ก F F F ก F F ก F ก Fก ก F F F Fก F ก F F ก FF F F F ˈ F ก ก F ก F F ก F F (Rovai and Jordan, 2004) ก F ก F ก F ก F ก F F F F ก F F F F ก ก ˈ (Sense of community) ก ก ก F ก ก F F ก ก F F F ก ก ก F กก F F กก F F ก F F ก F Fก F F ก F (Lynch and Dembo, 2004) F ก ก กก ก F ก F ก Fก F F F ก F ˈ ก F ก F F F F F F ก F ก F F F ก กก F ʾ 1 F ก F F ก F ก ก ก ก F Fก F F F ก ก F( F , 2550, F 183; Oliver, 2000) F ก F F F F ˈ F F F F F F F ก F F F F F ก Fก F F F F Fก ก ก FกF ก 3. ก ก ʽ F 4. F F F F F 5. F ก ก F 6. Fก
 • 37. 37 ก F F ก ก F F กF ( F , 2550, F 183) 1. F ก F F ˈ F F F ก ก F กF 2. ก F F ˈ ˆ ก F F Fก ก ก F ˆ F ก กก F 3. ก F F F F กก F ก ก ก F F ก ก F F FF F F ก F F ˆ ก F F ก ก F F F F ก FF ก F ก ก F ก ก F ก ก F F F ก F Fก ก F F F ก F ก F F กF ก(WIKI) ก(Blog) F (Social Network) ก ก Fก F F F F F F ก (WIKI) ˈ ก F ก F F F F F F F F ก ก ˈ ก ก ก F F F กF F F F ˈ F กF ก ก ก ก (Link) F F F F F ก กF F ก F ก ก F ก F ก F F ก F (patummariya in wikipeadia, 8 ก 2552) F ก ก ก F (collaboration) F ˈ F F ก F F F ก F ก ก F F F ก ก F กF F F F F F F F ก ก F ก ก F F กก F F ก F (Wiki peadia) F ˈ F F F F F F F
 • 38. 38 ก Fก F F F F F (patummariya inwikipeadia, 8 ก 2552) ก ก (Blog, Web blog , Weblog) ˈ F ก F F ก ก ก F F F F (Blogger) ก ก F F ก F ก F ก ก ( ʽ F, 25 2548) ก Fก ก F ก F F ˈ ก F ก ก F F ก Fก F F ʽ ก F F F F ก ก F ก F F F FRSS ( F , 2550, F 185) F F ก F F F ˈ ก F F ˈ F F ˈ F ก F (ก ) F ก F ก F F F ก F ก ก F ก F F F RSS ( F , 2550, F185) ก F ก F ก ก (Forum, Discussion Board System-BBS) ˈ F F F ก F F, F ก ก F F F F Fก ก F ˈ F F F F F F F ก F F F ˈ Fก F F FF F F (E-mail) ก F F F F F F F F F F F F F F ก F ก F F F F F F ก F ก F ก กก 1. F (Chat-Online Chat or instant Relay Chat) F ˈ ก F F F F ก F F F ก ก F
 • 39. 39ก F F F ก F กF กF ก 2. F ก F Virtual Leaning Environment (VLE), CourseManagement System (CMS), or Learning Support System (LSS) F ก F ก F F ก ก F ก Fก F ก F F (VR-Virtual Reality) ก ก F F ˈ F F F F F ก F F ก F - F ก F F F F F กก F Fก ก F ก ˈ F ก ก ก F F (Thrne, 2003, pp. 19-34) F ก ก ก F F 1. ก F F ก F F ก F F F Fก ˈ F F ก F F F ก F ก F F ก F F Fก F ก F ก ก F (Concept offlow) (Mihalyi Csikzentmihayi) ˈ F ก F F ก F ก F ก F ก ˈ F ก ก ก F F ก F 2. F ก F F F ก ก F กก (Klob) F ก F ก ก F ก F(Active experimentation) ก F F ก F F F ˈ ก F ก F F ก Fก F ˈ ก F F ก F ก F F 3. Fก F ˈ ก F ก F ก ก F ก F กF ก F F F กก F F (Kolb s learning cycle) Fก ก F ก F
 • 40. 40 3.1 ก Fก F ˈ F ก ก F ก F F กF F ก ก F F F F F ก ˆ F F ก F F F ก F F F F F F F ก ก ก F 3.2 ก F ก F F ก ก F F ก F กก F ˆ F F F ก ก ก ก กก F ก F ก FF F F F ก F F F ก ก ก F ก ก 3.3 ก ก ก (What happen) (Why) F ก(Exploring option) (Alternative) ก F F ก F ก ก F F ก F F กF ˈ F 3.4 ก ก ก F ก ก F ก ก F F F ก ก F F ก F ก ก F ก ʿก F กF F F ก F F F F ก ก F 4 F ก F (Theory input) ก ก Fก ʿก(Practical experience) ก ก F F (Application of theory) ก (idea generation) ก F ก Kolb ˈ ก F ก F F(Honey and and Mumford) F ก F F กF ก ก ก F ก F ก ก F ก ก ก F ก กก F F ก ก F F ก F ก ก ก ก 4. ก F ก F ก F ก F ก F F กF F (Sperry and Onstein)
 • 41. 41 F F 2 ก F ก F ก ก F ก F ก ก F F ˈ F (Tony Buzan) F ก F F F F F กF ก ก กก Fก ก F กF 4.1 ˆ 7 Haward Gardner F กF 1. ˆ F 2. ˆ F ก F F 3. ˆ F 4. ˆ F F 5. ˆ F F กก 6. ˆ F F F 7 ˆ F ก F 4.2 F Haward Gardner F ก F F 1.ก กF (Self-awareness) 2.ก ก ก (Selfregulation) 3. (Motivation) 4. ก F (Empathy) ก(Social Skills) ก F ก ก ก F F ก ก ก ก ก ก F F ก ก ก ก ก ก ˈ ก ก ก ก ก F F F F ก ก F F F ก ก ก F F ก ก ก F กF F 0.5 F ก ก F (2554, F F) F ก ก F Fก ˈ F ก ก ก F ก ก ก F ก F F ˈ ก F ก ก ก F 40 ก F ก F F F ก F F F F F F F ก F กF F .01 F
 • 42. 42 F ˈ ก F ก F ก F 52.08 39.59 F ก F 8.33 F F ก F F F F Fก F F F ก ก ก ก กF ˆ ก ก F ก ก ก F F ก (2553, F F) F (W.Treyaprasert and A.Theeraroungchaisri,2007, p.225-232) F ก Fก F , Basic Clinical Pham cosmetic F Fก ก ก Fก F Basic Clinical Pham cosmetic ก Fก F F ก F ˈ ก ก ก F F ก ก F F F ก (LMS) Moodle 1.5 ก ก กก Fก ก ก F กก F F F F ก F F F F ก F ก ก F ก F กกก ก F ˈ Fก ก F F F F ก F ก ก F F กFก F F F F F (Sriwongkol, T., 2009) F ก ก ก ก ก F F Weblog ก ก ก F 1. ก ก ก ก ก ก F F ก ก Weblog 2. ก ก F กก F ก ก 3. ก ก ก F ก ก ก F 1. ก F ก ˈ ก ก Fก ก. F ก Weblog F . F F F F F e mail กF . F F (Scaffolding) F F F
 • 43. 43 F F ˂ ก (Feedback) . F กF F Fก F F ก F (Transfer of Knowledge) 2. ก F F ก (Research Framework) F F 3. F F ก ก Weblog ก ก F F กF ก. Weblog F FF ก F F .ก ก ก F . F ก กก ก F .ก ก F F F F กF F F F .ก ก F F F F , F ก ก F . F F F Weblog F (Wannapiroon, P., 2009) F ก F ˆ ˈ ก ก F ก ก F ก ก F ก ˈ 4 F ก ก 1. กก ก ก F ˆ ˈ ก ก F กก ˈ กก 7 ก 1.1 ก ก 1.2 ก ก ก F ˆ ˈ ก 1.3 ก ก ก ก F 1.4 F 1.5 F 1.6 F 1.7 ˆ ก 2. F ก F ˆ ˈ ก ก F ก F 6 FEnnis (1985) ก F 2.1 ก 2.2 ก F 2.3ก F F F ก ก 2.4 ก 2.5 ก ก ก 2.6 ก F 3. ก ก F F ˆ ˈ ก ก F ก F ก ก 2 3.1 ก ก กF ก ก
 • 44. 44 3.2 ก ก ก ก ก F Fก ก ก ก F ˆ ˈ กก ก ก ก ก F กก ก ก F ก ก ก F กก 5 F 10 F 1ก ก ก F 2 F 1. ก 2. ก 2ก ˆ 3ก ก กF ˆ ก F 4. F 1. F ก ˆ ก ก F ˆ ก F 2. ก ˆ 3. F 4.ก Fก F 4 ก ก กF ˆ ก F 2 F 1. F F F 2. F F F กก ก F F 5ก กก F กก กF ˆ 2 ก F 2 F 1. ก กก F กก กF ˆ 2. ก กF ˆ ก F F ก F 4. ก F F ก Fก ก ก F 6 F Ennis (1985) F กFก ก F ก F F F ก ก กก ก ก ก ก F ก ก F F F ก ก ก ก F ก F กก ก ก ก F F F F ก ก ก ก F F F ก F ก F ก ก (Motschnig- Pitrik, R and Mallich, 2004) ก ก ก F F F ˈ Fก ก ก F F F F กก ก F 1. ก F F F ˈ Fก F3 ก ˈ(Realness), ก (Acceptance), F F (Empathic understanding) 2. ก ก F F F ˈ Fก F F 1. F F ก F 2. F ก ก F ก
 • 45. 453. F F Fก Fก 4.ก F F Fก ก Fก F 5. F F F F ก F F 6. F F ก ก F - ก (Motschnig-Pitrik, R, 2006) F ก Fก F F F ˈ Fก F F ก F ก ก F F F F ก ˈ F ก F ก F ก ก ก F ˈ Fก Carl Rogers ก ก F ก ก Fก F F ก F F F Fก ก ก ก F ˈ Fก F ก F กก F ก F F F F ก ก ˈ F F F F F F F F ก ก ˆ F ก (Mc Cracken and Dobson,2004,p.491)ก ก ก F F ก ก 101 ก ก F ก F ก ก F ก ก F F ก ก ก F ก ก 5ก ก ก ˈ ก ก ก ก F (pp. 494 495) 1. ก กก ก 2. ก ˂ ก ก F กF F ก F F ก ก ก F ˈ F F ก F ก F F ก ก ก Fก ก F F 3 ก 11 ˈ FF 250 ก ก ก ก F ˆ ก ก ก F ก ก ก FF Fก ก F F ก FF ก กF กก F ก F ˈ F 3. ก ก ก ก F กก ก ก F ก F F ก
 • 46. 46 F F ก ก F F ก Fก F ก F ก F Fก F F ก ˈ ก ก F F 4. F ก ก F F F F กก ก F 101 F กF ก ก F ก F F ก F ก F F 5. ก ก F ก F ก ก F ก ก กก F F F ก Fก F ˈ ก ก F ˈ F (Evolutionary process) F (Singh and Reed,2001) ก F F ˈ ก F ก ก ก F F ก F ˈ กก F 1 2กก F ก F Fก ˈ ก F F F F ก F Fก F ก F ก ก ก ก ก Fก ก ˂ F , ก F (Johnson, McHugo and Hall, 2006) F ก กก F F ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก F ก ก F ก F F ก F ก ก ก F F ก ก F ก F F F (Online content) F ก Fก ก F F ก Fก F ก F ก ˆ ก กก F ก F F F ก F ก F F F กก F ก F ก F F กก ก ˈ ก F ก ก ก ก F F F ก F ʿก ก F ก ʿก F F ก กF ˆ ก F F ก F F
 • 47. 47ก F F ˈ F ก ˆ ก ก ก กF ˆ F F (Beiling Normal University, Huang, R.H., Zhou, Y.L.,Wang, Y,2008) ก ก F (The BLC Models)ก ก กก F ก (Activity and resource design) 3. ก ก (Instructional assessment) ก F ก ก ก F ก กก ก F F ก ก ก กF F ก ก ก ก F ก ก ก กF ก F ก F ก ก F ก ก ก ก ก 2 ก ก กก ก F ˈ ก ก ก ก F F F ก F F F ก ก Fก F ก กก F กF ก ก ก F ก F F ˈ F F F ก ˂ ก F ก F ก ก ก F F F F F F F F ก ก กก Fก ก F F F ˈ ก ก F F กกก F F F ก F ก Fก F ˈ ˈ กก F Fก ก ˈ ก ก F F ก ก F ก F ก ก ก F ก F ก ก ก ก Fก F F ก ก F ˈ ก F ก ก ก ก ก ก F ก ก F ก ก ก ก ก ก F F F F ก ก F F F 4 1. ก ก F ˂ กก F ˈ F F ˈ F กก F ˈ F F F F F
 • 48. 48 2. ก Fก ก F F ก ˈ F F 3. ก ˆ ก ก F ก ˆ 4. ก F ˈ F ก F F กก ก F (collaboratively) F ก ก ก ก F ก F ก F F F กF F F F ก ก ก F ก ก ก F ก F ก F F F F ก ก ก F ก F ˈ ก ก F ก F ก ก F ˆ ˈ Fก ก ก ก ก ก ก 4 F ก กก ก 1. (Lead-in) 2. ก (Planning) 3.ก 4.ก (Reviewing) ก (Sevinc Gulsecen, 2004) ก ก F ก ก ก ก กก ก F ก ก F F ก ก ก F ก ก F ก ก ก F ก ก 2ก F ก ก กก ก F 1. ก F ก ก ก F ก ก 2. ก F ก ก 3. ก กก กF ก 4. ก ก F F F กF F 5. F F F 2ก F ก F 6. F ก ก กก F ก ก 7. F ก ก F ก ก F F (Rovai and Jordan,2004) ก ˈ Fก F F ก ก ก ก ก Fก F F ˈ ก ก ʾ 3 68 ก 86 F ˈ F 26
 • 49. 49 ˈ 24 F 28 23 F ก ก F F F F 25 21 F Blackboard ก F F CCS ˈ ก ˈ ก ก F F ก F F ก Fก F F F กก F ˈ ก F F กก F F ก ก F F ˈ Fก ก F ก F ก ก F Fก ก F F F F F F Fก F , ก F (Johnson, Mchugo and Hall, 2006) ก ก ก ก F ก ก ก กก ก ก กก ก F ก ก F ก F F ก F ก ก ก F F ก ก F ก F F(Online content) F ก Fก ก F F ก Fก F ก F ก ˆ ก ก F กก F ก F F F ก F ก F F F กก F ก Fก F F กก ก ˈ ก F ก ก ก ก F F F ก F ʿก F ก ʿก F F ก กF ˆ ก F F ก F F F ก F F ˈ F ก ˆ ก ก ก กF ˆ F F F ʾ ก F, ก F (Petek Askar, Hale llgaz and Altum, 2008) F ก ก F ก F F ก F F ˈ ก ก ก ก(Ankara) ก 360 ก ก F F F ก F
 • 50. 50 6 ˆ ก F ก F กF F F F ก F F F F ก F F ก F F ก F F F ก F F ก F ก F F F F ˆ F กF ก ก F F F F ก F F ˈ F ก ʽ ก F ก F ก F ก กF F ก ก ก ก ก F ก F F F FFก F F F ก ก F F F ก F F ก ก F F F Fก F F (Driscoll, 2002) F F ก F กก ก F F F F F ก ก (Johnson, Mchugo, Hall, 2006) F F ก ก F F (Taraddiand Pokrajac, 2005) ก ก (Singh, 2003; Rochester Institute, 2004) ˈ ก F F ก (Australian National Train Authority s, 2003) ˂ F F F F F ก F (Harriman, 2004) F F F F F F Fก ก F F Fก ก Fก F F F ˈ F ก F ก F ก F F (Garnham, and Kaleta, 2002) ก ก ก F F F F F ก F F ก F ก F ก F F F Fก F (Thorne, 2003) F ก Rovai Jordan (2004) F ก F F F ก ˈ F F ก F F ก ก F กก ก Peter Dean (2001) F ก F ก ก F Fก F F ˈ F F ก Delacey Leonard (2002) F ก กก F F F F ก F F F F ก F ก ˈ F F ก ʾ ก F, ก F
 • 51. 51(Petek Askar, Hale LLgaz and Arif Altun, 2008) Fก F F F F ก ก F F ˈ F ก ʽ ก F ก F ก F ก ก F F F ก ก (2009) F F F ก F ก ก (Thomson, 2003) F F F กF F F F (e-Learning) Fก กF ˆ ก ก ก ก F Fก ก F . .2542 25 (2) (3) ก F F F ʿก ก ก ก ˈก ก F 4 ก F ก F F F ก F F ก F ก ก กF ˆ F F ก F ก F ( , 2554 : 6-7) ก F F F ก ก ก F ก F ก F F F กF ˆ F F F ˈ ก ก ˈ F F F F ก FF F F F ก ก ก ก ก ( , 2554: 22. F . F , 2547: 26) F F F ก ก F F F ก F F ก ˆ F ก ก F F F F ก F ก F F F ก F ก F ˈ ก F กF ก F F ˈ F F ( , 2554: 22. F . F ,2547: 3) F F ก ก ก กF F F กF ˆ ก ˂ F ˂ ˈ ก ก F ก ก F กก F ก ก
 • 52. 52 ˈ ก F ก F F F F F F ก F Fก ( ,2554: 22. F . Bernstein, 1988: 328) ก กF ˆ ก F ก กF ˆ F ก กF ˆ(problem solving) ˈ ก F ก กF ก F(reasoning) ก ˂ ก F ก กF ˆ F ก ก ˆ F F ก F F ก ก ก กF ˆ กF ˆ F ก กF ˆ กF ˆ F ก F ก F F F ก กF ˆ ˈ F F F ˆ F F( , 2554: 37. F .ก , 2542 : 112-114) F F ก กF ˆ F ก ˈ ก ก F 3 ก 7 10 ʾ ก กF ˆ F ก 11 15 ʾ ก ก F 4 F ˈ F F (Piaget. 1962:120. F . F F ,2551: 104) ก F F Fก กF ˆ ˈ ก F F F ก F กก ก F ก F F กก ก ˈ F กF F ก กF ˆ ก F F ก ก F F (Gagne 1970: 62. F F F ,2551: 104) กF F F ก กF ˆ ˈ ก F F ก F F F ก F ก ˆ ก Fก ก ก F กก F F F (Goof. 1973:518. F F F ,2551: 104)
 • 53. 53 F F F Fก กF ˆ ก ก F ก กก F ˈ ก กF ˆ ก F ˆ F ก กก กF ˆ F ˂ ˂ F ก F ก กF ˆ ก F ก Fก ก F ˆ F F F ( F F ,2551: 104) F F F F ก กF ˆ ˈ F ก F F Fก กF ˆ ก ก ก ก กF ˆ ˈ ก ก F F F ก F F ˈ F F ก ก กF ˆ ก F F F F ก ก กF ˆ F F ก Fก F กก F F F ˆ กF ˆ F F F F F F F ก F F ก F (Eberle and Stanish 1996:9. F . F ,2553:151) ก ก กF ˆ F F ก กF ˆ F ก F F F F ˈ กF ก F F กก F ก F F ก ˆ ˁ ˈ ˆ กF กก F ก F F ก ก ʿก กF ˆ 6 1) กF ˆ (Sensing Problem and Challengers) 2) F ˆ F ˆ (Data Finding) 3) ก ˆ (Problem Finding)4) ก กF ˆ (Idea Finding) 5) F F ก ก กF ˆ(Solution Finding) 6) F ก กF ˆ (Acceptance Finding) ( F ,2553,154-155.) F F ˈ ก ก ก ก ก F F ก F ก ˈ ก ก ˆ ˈ ก ก F ก F F ก F F F F ก ก Fก ก ˈ ก ก Fก ˈ F ก F
 • 54. 54 F F F ก F ก ก ก F ˈ ก F ก ก F ก ก F ˈ 2 F F F F ˈ F F F F F F F F F F ก ก F F F F F ก ˈ ก F F Fก ʿก ก ก F กF ˆ F F ( , 2554: 23) F ก กF ˆ F F F F ก กF ˆ F 1. F ˈ F ก F ˆ ˆ ˈ F ก F 2. ก F ก F Fก F F ˈ ก F ก กF ˆ 3. ก กF ˆ ก F F ก กF ˆ F F กF ˆ F F F F F ก F F Fก F 4. F ˈ F ก F กF ˆ ก ก กF ก 5. ˈ F F กF ก 6. F F F 7. F ก F ˈ 8. F ˈ F F ก F F ก กF ˆ F F F Fก 9. F ˈ F F กF ( F F ,2551: 105) ก ก ก กF (2554, F 122-143) F ก ก กกF กF ก ก ก ก F ก ก ก ก F (Mazano, 1988) F 8ก ก F ก F ก
 • 55. 55 1. (concept formation) ˈ F ก ก F 3 1.1 ก ก ˈ 1.2 ก ก F 1.3 ก ก F 2. กก (principle formation) กก ก ˈ F F F ก F ˈ F 2.1 (cause and effect principle) ˈ ก F F ˈ ก ก 2.2 F F (correlation principle) F กก F ก 2.3 ˈ F (probability principle) F F ˈ ˈ F 2.4 F(axiomatic principle) ก ก F ก 3. F (comprehension) ก ก Fก ก F ก ก ก F F F ก ก ก F ก ˆ ก F ก กก F Fก F F FF 4. ก (oral discourse) ก ก F ก F ก F ˈ ก F F กก ก F F ก F ก F F 5. ก (composition) ก ก F F F ก F Fก ก ก ก ก F ก ˆˊ ก F ก ก(planning) ก (translating) ก (review) 6. ก กF ˆ (problem solving) ˈ ก กF ˆ ˈ ˆ F F ก F F F ˈ ก F F กF ˆ ก F ก กF ˆ F F F F ˂ F กก ก F F F ก ก ก F ˈ ˆ F F F F F ˂ ˈ F ˆ F กF ก F F ˈ F
 • 56. 56 ก กF ˆ F F ก F F F F IDEAL I identify the problem ˈ ˆ ˆ Fก F D defining problem F ˆ E exploring strategies ก กF ˆ A acting on ideas กF ˆ L looking for effects ก กF ˆ 7. ก (decision making) ก ˈ กก ก F F ก F F F ก ก กF ˆ ก 4 1 ก ˂ (state the goal) ก ˂ Fก F 2 (generate ideas) F กF ก ˂ กF ˆ 3 (prepare a plan) 4 (take action) 8. ก (research) กก ก F ก กF ˆ ก (Wallace et al., 2001) F ก ก กF ˆ กF F กF ˆ TASC (TASC problem solving wheel) TASC F ก Thinking Actively in socialContext ʾ 1993 ʿกก ก กF ˆ ก
 • 57. 57 2 F กF ˆ TASC (TASC problem solving wheel) TASC, ThinkingActively in social Context ʾ 1993 ( กF,2554:141 ) 1. F (gather and organize) ˈ ก F F F F ก F Fก F กF ก F F F F ก ก F F ก 2. ก (identify) F F ก FFF กF ก F F F F F F F ก F ก F F F ˈ ก F ก F 3. ก (generate) ก F F F ก ʿก F F ก ก F ก F F F F ก F F F
 • 58. 58 4. (decide) ˈ F 3 ก ˈ ก ʿก F F 5. ก (implementation) F F ˈ F ก F Fก F F ก Fก ก ก F ก Fก F ก F กF F ก F F 6. ก (evaluation) F ʿก กF F ก ʿก F F กF F 7. ก (communication) ก F Fก F F F Fก ก F F F ก ก Fก F ก F ก F 8. F ก ก F (learn from experience) F F ก ก ก ก ก F F ก F ก F ก F ก F ก F F ˈ ก F ˆ ˈ ก Fก F F F ก F F FF F ก กก F ก กF ˆ TASC 1. ก F F F F F F ก F F FกF F F F 2. ก F Fก F F 3. ก F F F F F F F 4. F ก F F F F ก F 5. ก F กF F F ก F F F F F F 6. ก F F F F F F
 • 59. 59 7. ก F Fก F F F 8. F ก ก F F F F ก F F F F F ก ก กF ˆ Fก F F ก ก กF ˆ F ก F 1. ˆ F ˆ กF ˆ F 2. ˈ Fก ก กF ˆ 3. F ก กF ˆ F F ก กF ˆ ก ก F กF 4. ก ก ก กF ˆ F F ( F F ,2551: 106. F . Morgan. 1978: 154-155) ก ก Fก F F ก ก ก กF ˆ F 1. ˆ F ก F ก ก 2. ˈ ˆ ก กF F 3. ˆ F ก F F F 4. ก กF ˆ ˈ F 5. ก F ก ก ก ก กF ˆ ก ก F ก 6. ก F F ก ก F 7. ก ก ก กF ˆ F F F ก F ˈ F ก ˆ ก 8. ก กF ˆ ( F F ,2551: 105. F . (Grossnickleand Brueckner. 1959: 310-311) F F ก ʿกก กF ˆ ก ก ʿก ˈ ˈ ก ʿก ก ก กF ˆ ก F ก ก ʿก 6 F ʿก F 1 6 F
 • 60. 60 F F ก ก ก ˂ ก ʿก F ก ก F ก F ก ก ก F ก ก ʿก F ก F F (Stanish. F F ,2553,155.) ก ก ˆ F F F ˆ ก FF ˈ ˆ ก ˈ ˆ ก F ก ก กก F F F ก กก กก F ก ก F ก กF ˆ ก ก ก กF ˆ ก F ก กF ˆ ก ก ก F F ก กF ˆ F ˈ ก F ก ก ˆ ˈ F ก F ก ก F กF ˆ ˈ ก ʿก F ก กF ˆ FF Fก ʿก F ก ก F ก ( F ,2553,154.) ก ก ก กF ˆ F ก ก F ʽ ก F F F ʿก Fก ก F ก ก F ˈ ก F ˈ Fก F ก กF ˆ F ก ˈ F ก ʿก กF ˆ ก F ก ก ก ก กF ˆ ก ก F F ก ก ˆ F ก ก กF ˆ ก ก ก กF ˆ ก ก กF ˆ( F ,2553,154.) ก กF ˆ ˈ F ก ก ก (Core thinking skill) ˈ ก F (cognitive process) ˈ ก ก F ก ก F F กF ก ก F F ก ˆ F ก ก กF ˆ ก ( กF , 2554, F 6-20) F (Mazano, 1988) F ก ก ก F 1. ก F F (focus skills) ˈ ก ก ก ˂ F F ก ก F ก กF ˆ (problem solving) F (comprehension) ก F ก F
 • 61. 61 1.1 ก F ก ˆ (defining problems) ก ก F ˈ ˆ F F ก ก ก F F ก ก ˆ ˆ F ˆ F ก ˆ F กF ˆ ˆ F กF ˆ 1.2 ก F (setting goals) ˈ ก ก ˂ กF 2. ก ก ก F (information-gathering skill) ˈ ก Fก F ก F F ก F ก F ก F 2.2 ก ก (observation) ก ก F F ก F F ก ก ˆ ก ก 2.3 ก (formation questions) ก F ก F ก ก F F ˈ Fก F F Fก ก F ก F F ก Fก F F F F F F F ก 3. ก ก (remembering skill) ˈ ก ก F F F F ก ก ก F 3.1 ก (encoding) ก ก F F ก F F (mnemonic techniques) 3.2 ก ก F (recalling) ก F F กก ก ก Fก F F ก F F F F ก ˈ F F F 4. ก ก ก (organizing skills) ˈ ก F ก ก F FF F F F F F ก F ก 4.1 ก ก ก ก F ก F ก F ก FF F F F ก F F F ก ก F FF ก F F ก ก ก Fก
 • 62. 62 ก F ก F F ก ก F 4.2 ก ก ก F F ก ก F F F F F กก F(perceive) F ก F F F F F F ก ก Fก F Fก F ก ก Fก F ก ก 4.3 ก ก F ก F F ก Fก ก ก กก F ˈ F F F Fก ก ก F F F ก F F 4.4 ก ˈ ก F F ก Fก ก F F F ก F ก F ก ˈ F ก F F ก F F F ˈ ก ʽก 5. ก ก F (analyzing skill) ˈ ก FF ก ก F F F ˈ ก F ก ก F ˈ ก ก F F ก ˈ ก F 5.1 ก ก F ก (identifying attributes and components) ˈก ก F F ก F F ก F F F ก F F ก ˈ ก (premise)(conclusion) F ก ก กF ˆ ก Fก ก 5.2 ก ก F (identifying relationship and pattern) ˈ ก ก F F ก F F Fก F ก F Fก ก 5.3 ก ก (identifying main idea) ก F ก F ˆ F F กก Fก ก ก ก F ก F
 • 63. 63 5.4 ก F (identifying error) กก F ก F F F ก F ก F F F กF 6. ก กF ก (generating skill) ˈ ก F F F ก F F F กF F ก F F ˈ ก F Fก F ก F ก F 6.1 ก (inferring) ก F ก F ก F Fก ก F F F ก (deductive) ˈ ก F ก F ก Freproduction ˈ ก F กF F F F ก ก F กF F 6.2 ก (predicting) ก F ก F F ก F ก F ˈ F ก ก F ก กก F F F ก F F ˈ ก ˈ ก F F F ก ก F ก ก F F ก F ก ก F F ก ก F ˆ ก กก 6.3 ก ก (elaborating) ˈ ก F F F F F F F ˈ ก 7. ก ก ก (integrating skill) ก ก F ก ก ก Fก Fก F ก ก ก F Fก F ก ก ก F ก ก ก F Fก ˈ ก F ก F 7.1 ก F (summarizing) ˈ ก F F F ก ก F ก FF กF F Fก F ˈ ก ก ก F Fก กกก F 3
 • 64. 64 7.1.1 ก Fก ก F ˈ (rule-based approach) ก F ˈ ก F F ก F F ก F F 7.1.2 ก F ก ʽก (graphic organizers) ก ʽก F ก ก กF ก F กF F ก ʽก 7.1.3 ก F F F ˈ ก (informal oral summarizing) ˈ ก F F ก F ˈ F ก ก F 7.2 ก F F (restructuring) ก F F F ก Fก ก ก F F ˈ ก FF ก F 8. ก ก (evaluating skill) ˈ ก F F Fˈ ก ก F F F 2 ก F 8.1 ก ก F F (establishing criteria) F F ก F 8.2 ก F (verifying) ˈ ก F ก F Fก F ก F ˈ ก ก ก F ก ก ก ก กF ˆ F F ก ก ʿก ก ก กF ˆ FF ก กʿก ก ก กF ˆ 6 1. กF ˆ (Sensing Problems and Challenges) ˈ กF F ˈ ˆ ก F F ก ˈ ˆ ˈ ก ʿก FF ก Fก F F F ˈ ก ʿกF ก ˈ ˆ F F F ˈ F ก ก กF ˆ ก F กF F กF ก F กF ก F ก F ก F FFก ก ก F ก F ก ก F
 • 65. 65 F ก F ก F FF FF F ก F กF F F 2. F ก F ˆ (Data Finding Fact Finding) ˈ ก F ก กก F F F ˆ F F F ก F F F F ก F ก ˆ F F ก F F ˈ Fก F F ก ˈ ˆ F F ก F กก F F F ˈ ก F ˆ Fก F ˈ F ˆ F F ก ʿก ˈ ก F F F ก F ˆ F F F กF ก F ˆ ก F F ก ʿก F ก F ก F F F ก F F ก F ก F ก ก F ก ก Fก F F ก ก ก ก ก F 3. ก ก ˆ (Problem Finding) ˈ FF ก ˆ F ก ก F ˈ ˆ F F ก F F ˆ F ˆ F ˆ ก F F ก ˆ ก ˆ ˈ F F F F F F กก F ก F F F F ก F FF ˈ F F ก F ก F ก กF ก ก F ก ก ก ก F ก F ก F F ก F ก ˆ F ก F F F ก ก ˆ ก F ก ก ก F ก ก F F ˆ กก F F ˆ ก ˆ F ˆ F F ˆ ก กF F F ก ก ก ˆ ˆ ˈ F กF ก
 • 66. 66 4. ก กF ˆ (Idea Finding) ˈ F ก กF ˆ F F ก F ˈ ก ˈ ก ก F ˈ F F F ก ก กF ˆ ก F F กF ˆ F ก ก ˈ ก F ก ก F ก F F F ก Fก F F F กF ˆ F F F F ก กF ก F ก 5. F F ก ก กF ˆ (Solution Finding) ˈ ก F F F ก ก กF ˆ ˈ ˈ ก กF F ก F F ก F ก F ก ก ก F F ˈ ก F ก ก ก Fก F 6. ก กF ˆ (Acceptance Finding) ˈ F Fก ก F ก ก F F ˈ ก ʿก ก ก ก กF ˆ F ก ก กF ˆ ก ˈ F F F F F F Fก กF ˆ ก ก กF ˆ ก กF ˆ ก F ก FF F F ก ก กก Fก F F F ก F F F F ก ก ˈ ก ก ʿก ก ก กF ˆ ˈ F ʿก ก F ˈ ก F F ก ก ก ʿก ˈ ก ก กF ˆ F ˈ ก F ก F ก ก ʿก ก ก กF ˆ Fก ก F ( F ,2553,155-158) ก กF ˆ ˈ ก ก ก ก ˈ ˈ ก F F F ก F ก ʿก F F ก กF ˆ F F ˈ
 • 67. 67 F กF F F ก ʿก ก กก ก F F F ก ก ก กF ˆ F F ก F (Gadne, 1970, p. 63 F , 2533, F 24) F F ก กF ˆ F ˈ ก F F F ก F กก ก F ก F F กก ก F กF ก กF ˆ ก F กก F ก F ก F F F ˈ ก F ก F ก ก F ก F ก (Good, 1973, p. 518) F F ก กF ˆ ˈ ก F F ก ก F ก F F F ก F ก ˆ ก ก Fกก ก F กก F F ˈ F F ˆก F (2541, F , 48) F ก กF ˆ ˈ ก ก กก ก ก Fก ˆ ก F F F ก ก ˈ ก ก ˈ ก F ˈ ก F F ʿก F F ก กF ˆ Fก F ก F F F ก F ˆ ˈ F ก (2542, F 69) F ก กF ˆ F ˈ ก ก F F F ก F ก ก ก F F F ก กF ˆ F ก F ก F F ก F F F F ก ก (2544, F 57) ก กF ˆ F F Fก ก ก ก ก ก F F F F ก F ก กF ˆ F กก F ก ก F F F F F
 • 68. 68 F (2546, F 43) F ก กF ˆ ˈก ก กF ˆ F F F ก F F ก กF ˆ F F (2547, F 15) F ก กF ˆ ก F ก F Fก ก ก F F ก กF ˆ ˈ ก ก F F F F F ˆ F F ก F ก ก ก F ก กF ˆ F ก F F กก ก กF ˆ F F ก กF ˆ F F ก กF ˆ F 1 F ˆ F F ก F ก ˆ 2 F F ก F ˆ F 3 ก ก ˆ 4ก ก F กก ก ก ˆ 5ก F F ก กF ˆ 6 F กก กF ˆ F F F F F กF ˆ 1-4 ˈ F ก F 5 6 ˈ F F F F ˈ ˈ ก กF ˆ F ก F ˈ F ก ก กF ˆ 3 ( F F ,2551: 107. F .Bloom, 1956, p. 122) ก F F F (2523, F 260) Fก F ก ก กF ˆ F Fก ก F ก F ˆ ก 1. ก กF ˆ ก F ก Fก ก กF ˆ ˆ F ก F F ก F ˈ ก ก กF ˆ F
 • 69. 69 2. ก กF ˆ ก ˈ ก กF ˆ F ก ก 3.ก กF ˆ ก ˈ ก ก กFก กก Fก ก F ก F F F ก กF ˆ F 1 F ˆ F ก F F ˆ F F FF F F FF F F F 2 ก ก ˆ ก ˈ F F ก ก ก กF ˆ F F ก ก กF ˆ 3ก F ก กF ˆ 4ก ก F F F กF ˆ ก F ( F F ,2551: 107. F . Polya. 1957: 6-22) F F F ก กF ˆ 1 Fก ˆ ˈ F F ก FF ˈ ˆ 2 F ˈ ก ก F 3 ก F ˈ ก ก ก F 4 ก F ก ˆ ( F F ,2551:107. F . Bruner. 1966: 123-124) F ก กF ˆ ˈ 1. ก (Preparation) ก F F ˆ ˆ ก F ˆ F F F ˆ กF F ˆ F ก F 2. F ˆ (Analysis) ˈ ก F F ˈ ˆ ก F ก ก ก ˆ ก ก ก F ก กF กF F ก F 1) F ก F 2) F F Fก ˆ 3) ก ˆ กF ก F ก กF ˆ 4) F ก ˈ ก Fก กF ˆ 5) ก F ก ˆ
 • 70. 70 3. ก กF ˆ (Production) ก ก F ก ˆ F ก ก F ก ก ก ˆ ก 1) ก F ก ก ˆ F ˈ F FF 2) F ˈ F F กF ˆ 4. (Verification) ก ก F ก F F กก กF ˆ F F F ก F ก กF ˆ F กF F ก ก F 5. ก ก F F (Reapplication) ก กF ˆ ก F F ก F F ก ก F F ก ˆ F ( F F ,2551: 108. F Dewey. 1976: 130) F F ก กF ˆ 4 1ก ˆ 2ก F ˆ 3ก ก กF ˆ 4ก F ( F F ,2551: 108. F . Weir.1974: 18) F F F ก ก กF ˆ ก ก กF ˆ F F F ก System Approach ก ก ก ˈ 1. ˆ ˈ ก ก F ก F F FF F F กF F ˆ F ก กF ˆ 2. F ˈ ก ก ˂ ก ˆ F F F 3. F F F 4. ก ก F F F ก F 5. ก ก
 • 71. 71 6. ก 7. ก 8. ก ก ( F F ,2551: 109. F F, 2520: 4-5) ก ก ก ก Fก F F ก กF ˆ 4 ก F 1ก ˆ ก F F ก ก กF ก ก ก ก 2ก ˈ ก ˈ F F กF 3ก ˈ ก ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 4 ก ก ˈ ก F F F F Fก F( F F ,2551: 109.F . . 2552: 232-234) F F กF ˆ F F 1 ˆ ˈ ก F ก F FFF ˆ 2 F ก ˈ ก ก ˂ กF ˆ F F ก F 3 ก ˈ ก F ก F F ˂ F F 4 ก ก ก ˈ F ก 3 ก F F ก F F ก 5ก ก ก Fก 6 F F F Fก F 7 ก F กF F ก F F
 • 72. 72 8 ก F ( F F ,2551:109-110. F F . 2534: 135) ก กF ˆ ˈ ก F F ก F F กF ˆ ก F F F ก ก ก ก กF ˆ ก กF ˆ F ก F ก Fก F กF ˆ F ก ก ก F ก กF ˆ F ก กF ˆ Fก ˆ F F ก F F ก F F ˈ ˆ F ก กF ˆ ก กF ˆ F F ก ก ˈ F F ˆ F F F ก กF ˆ F F F ก (Dressel, 1995, pp. 418-420) (Caroll, p. 76) F ก กF ˆ F ก ʿก F F กF ˆ F Fก กF ˆ ก F F กF ˆ F F ก ก F ʿก F F ก กF ˆ ก F F F กF ˆ F F F ก F FF กF ˆ F 1. ʿ ก F F F ก ก F ก ก ก F F ก F ก กF ˆ ก 2. ʿก F F F F กก F F F กF F F F F F Fก F F ˆ ก F F ก F F F ก F F ˈ ก ʿก F F กF ˆ 3. ʿก F F ˈ F F 4. ʿก F F F ก Fก ก กF ˆ F ก F F ˆก ก F F ก ˈ F กF ก ก ˆ F 5. ʿก F F Fก Fก ก กF ˆ F ก F F ʿก F F ก ก ก ʿก F F F F F F F F ʿ กก F
 • 73. 73 F F F F F F ก F ก F 6. F ก ก F ก F F ˆ F F ก กF ˆ F F F F ʿก ก กF ˆ ˆ ก FF ʿก F F F กF F F กF ˆ Fกʿก กF ˆ Fก ʿก กF ˆ F F F ˆ F กกF F ˈ ˆ Fก ก ˈ ˆ F F กF ˆ F F ˆ ก ʿก F F กF ˆ ก F ก กF ˆ F 7. ก ก F F ˈ ก F ˈ F F F F กF F F F ก กF กF ก( F F ,2551: 112) F (2523, F 67-90) ก F ก ก F ก FF ก ก กF ˆ 1. ก F ˈ ก F ก F ก กกF ˆ 2. ˆ F ก ˈ ˆ F F F กF Fก ˈ ˆ F F F 3.ก ʿก กF ˆ F F F F ˆ F กกF F ˈ ˆ ก ก 4. ก ก ก ก F F ˈ ก F F F ˈ ก ก F 5. F ก F F 6.ก ʿก ก กF ˆ F F ก ก กF ˆ F F ก F F F F Fก F ก กF ˆ ก ʿก ก ก กF ˆ F Fก ʿก ก ก กF ˆ F กF F ʿก F F ʿก ก ก กF ˆ ก F ก ก F F F F ʿก ก ก ก กF ˆ
 • 74. 74 ʿก ก ก กF ˆ กก ก ก ก ก ˈ ˆ F Fก กF ˆ ʿก ก ก กF ˆ ก F F F F ˆ ก Fก กF ก F ʿก ก ก กF ˆ ก ก F ก ˈ ก F ก F ก ʿก F F F ก ก กF ˆ ก ก ʿกก กF ˆ ก F F F F F F Fก กF ˆ ( F F ,2551: 113) F (2541, F 91-92) ก F Fก กF ˆ F F F F ก F F FF F Fก ก ก กF ˆ F 1. ก F ˈ ก F F ก กF ˆ F F F กF ˈ ˆ Fก F กF ก ˆ F F ก ก ก ก F ˆ F 2. ˆ F ก FF ʿก ˈ ˆ F F F กF ˈ ˆ Fก F ก F ก ˆ F F ก ก ก ก F ˆ F 3. ก ʿก กF ˆ F F F F F F ˆ F ˈ ˆ ก ก F ˈ ˆ Fก ก ก ˈ ˆ F F ˆ F F ˆกF ˆ F F F ก F ก F ก กF ˆ F 4. ก ก ก F ก F F FF ก ก กFF F F F F F กF F F 5. ʿก กF ˆ ก กF ˆ ก F F ก ก กF ˆ F F ก F F F F F Fก (2542, F 41) ก ก ก ก กกF ˆ
 • 75. 75 1. F ก F ก กF ˆ 2. F ก F ก กF ˆ ʿก F ก F ก F F กF ก ก ˆ FF ก ˆ ก F กก Fก ก F Fก F F ก F ก ก F ก F ก F ก F3. ก กF ˆ ʿก F F ก F กF ˆ F กF ˆ ˆ กF ก ก F ก ก ก กF ˆ กก ก F ก กF ˆ ก กF ˆ ก ก F FF ก ก ก F F F ก ก กก ก กF ˆ F F ก ก ก ก F Fก ก F F F ก ก กF ก ก ก F ˆ (Polya, 1985, pp. 123-128) F F ˆ ก ˈ 2 1. ˆ F F (Problem to Find) ˈ ˆ F F F ก ˈ ˆ ˆ ˈ F ˆ F ˈ 3 F F ก F ก F 2. ˆ F F (Problem to Prove) ˈ ˆ F F F Fก F ˈ ˈ F ˆ F ˈ 2 Fก F F F ก ˆ F (2537, F 5) ก F F ก ˆ F F ก F ก ก กF ˆ 1. ˆ F F F F กF F ˆ F ˈ F F F FF ก F ˈ F F ˆ F ˆ ก ก ˆ Fก F ˈ F 2. ˆ ก ก F ก F F F F ˁ F ˈ F
 • 76. 76 ก (2547, F 72) ก F F ก F ˆ Fกก F F ก F F ˆ ก F ก ก F ก ก ก F F ˈ ก ˆ 3 1. ˆ F ˆ ก F ก ก ˆ ก ˈ ˆ F ˈ ˆ F ก ˆ F F ก กF ก กF ˆ F F ก กF ˆ F F F ˆ กกก ˆ ˆ ก ก F ˈ F F ก กF ˆ ก ก ก F Fก F F ˈ F 2. ˆ ก ˂ ก ˆ F F F ก F ก ˆ ก ก F F ก F FF ก F ก F F ˈ ก ˂ ก กF F ˆ F ก F F Fก F F กF ก F ก F F ˆ ก F F 3. ˆ ˆ F ˈ ˆ ก F ˈ ก ก F F F ก Fก Fก ก F กF ˈ F F ˆ ก F F F ก กF F F ก ˈ FF F ก ˆ Fก F กF Fก F กF F ก F F F F F ˈ F ˆ 3 ˈ F กF F Fก F F ก F ˈ F ˆ กF F F F F F F F ก F ก ˆ F F ก F F Fก ก กF ˆ F F F กF F Fก F ˈ F ก ˆ ก F F F ˆ FF ก F ˆ Fก ก F F ก F F F Fก ก F ˈ ก Fก F ˆ ก ˈ ˆ F F ก ˆ ก ก ˈ F
 • 77. 77 กก กก FF F ก ก ก F ก กF F F3ก F ( ก ก ก ก ก F , 2540, F 12) 1. ก ก ก ก ก ก F F ก F ก กก ก ก กF 2. ก ก ก ก F ก ˈ F F กF ก F F ก ก F ก กก ก ก ก F F ก กก F ก ก ก ก ก ก ก ก F ก ˈ ก ก 3. ก ก ก F F F ก F ก ก ก F ก กF ˆ F ก ก ˈ ก ก F ก กF ˆ F F ก ก ก ก ก F (2540, F 15-170) ก F6 F F ˈ ก ก ก ก ก6 F 1. F F F ก F F ก F ก ˈ ก ก ก F ก F ก ก F 2. F F ก ก F F F ก F ก F กF F ˆ F ก ˁ F F กก F F ˆ กF ก F F ก F 3. ก ก F ˈ F ก ก ก ก ˈ ก ก 4. F ก ก ˈ ก ก ก ก F ก F ก ก ก ก ก F ก ก
 • 78. 78 5. F ก ก ˈ ก ก F ก ก F Fก ˈ ก F ก 6. F ก ก ก Fก ก F F ก ก ก F ก ก F ก กF ˆ ก กF ˆ ˈ F ˈ F F ก กF ˆ F Fก F F F F Fก (Troman and Lichtenberg, 1970, p. 590 F F, 2532, F 8) ก (2528, F 53) ก F ก F ก กF ˆ ˈ ˂ ก ก F F F ก F F F F F ก F ก F F F ก ก ก ก F Fก กF F F ˈ F F ก F ก F ก F ก F ก ʿ กก F F ก กF ˆ F ก กF ˆ F F F ก กF ˆ F F F ก (2537, F 11) ก F ก กF ˆ FFก กF ˆ ˈ ˈ F ก ก ก F F ˈ ก F F F F ก กF ˆ F ก กF ˆ F F F ก ก กF ˆ F Fก F ก F Fก ก F ก กF ˆ ˈ F (2541, F 103) ก F F ก กF ˆ ˈ ก ˈ ˆ ก ก ˈ F F ก ʿก F ก F F ก ʿก ก ก กF ˆ F ก
 • 79. 79 ก (2547, F 87) Fก F F ˆ Fˈ F ก F ก ˆ ก F F ก ก ก กF ˆ F F ก ˈ ก F F F F ˈ F ʽ ก Fก F F กF ˆ F ก ˈ ก กF ˆ F ˈ ˈ F ก ˆ Fก ก ก ก F กF ˆ F F F ก FF F ก F F F ก ˆ F (Piaget, 1974, unpaged F , 2538, F 43-63) ก F ก F กก F F ก ก FF F ก ˈ F ก ก ก ก ก F ก ˈ (Stage) F ก F ˈ ก F F ก ก F F F F F F F F F F ก ก ˆ F4 1. ก กF ˆ F ก ก (Sensor motor Stage) ก F กก 2 ʾ ก ก ก F ก ก ก F กกF F F F F ก F FF F ก ก F F F ก F ก กF ˆ ก ก ก ก ก ก F FกF ˆ ก ก F F F F ก F ก ก F ก 2. ก กF ˆ F ก F FFก F (Preoperational Stage) F F F 2-7 ʾ F ˈ F ก2 F 2-4 ʾ ˈ F ก F F ก F2 ก F กก F ˈ ก ก F F ก ก ก ˈ Fก
 • 80. 80(Egocentric) ˈ F F ก F F ก F ก ก ˈ 2 F F4-7 ʾ ก ก ก F Fก ก F ก ก ก ก ก F F F F F ก F ก F F ก ก F ก ก F 3. กF ˆ F ˈ (Concrete Operation Stage) F F 7-11 ʾ ˈ ก F F ก ˈ Fก ก ก กF ˆ ก ก F (Reversibility) ก ก ก ก F ก ก F ก F F F ก F F F F 4. กF ˆ F ก ˈ (Formal Operation Stage) F F11 ʾ F ˈ F ก ก ˆ ก F F F ก ˈ F ก F F F ก F F F กF ˆ ก กF กF ˆ กF ˆ F F ก ˆ ก F ก F F F ก กF ˆ ก F กF F F ก F F กF กก ก ก F ก กF ˆ F F 4 กF ˆ F ก ˈ (Formal Operation Stag) ˆ ก F F F F F F ก F F ก ก ก กF ˆ ˈ F ก ก ก ˆ F F ก ก กF ˆ (2516, F 59) F F ก กF ˆ Fก ˆ F F F ก Fก กก ก Fก กF ˆ Fก ก F ˈ ก F ก F ก กF ˆ ˆ F ก ก F ก F ก ก F F
 • 81. 81 ก F ˈ กก F F Fก F F ก กF ˆ Fก ก 3 ก 1. ก ก ก F F F F ก F F F ก F ˆ F F กF F กF ˆ F F 2. ก F Fก ก F กF ˈ ก ก กF ˆ F กF ˆ FF ก F F กF F F 3. ก ก กF ˆ F กF ˆ ก Fก กF ˆ F ก ก ก ก กF ˆ ก F F ก F F Fก 1. F FF F 2. F ก F ก (Pro action) 3. F 4. F ก F F 5. F F ˆ F ˂ ก ก กF 6. F ก F F 7. F F F ก ก 8. F ก F กF ก 9. F F 10. F F ก F F ก F F F 11. F ก F 12. F F ( , 2554: 28. F . ก , 2545: 14-15) F (2547, F 17) Fก F ก กF ˆ F 1. F ก F 2. F 3. ก F
 • 82. 82 4. ˁ F ˁ F 5. ʽ F 6. F 7. ก ˈ F 8. ก F กF 9. ก F 10. 11. F F 12. ก F ก ก กF ˆ ก (2547) ก F F F ก กF ˆ F ก ก ʾ 6 ก F F ก กF ˆ F ก ก F ˁ กF F ก 0.140, 0.126, 0.055, 0.020, 0.011 F F ก กF ˆ F F ก ก F ก ˁ F F ก 0.148 F F ก กF ˆ F ก F ก ก F F ก 0.015 ก กF ˆ FF 59.02 F (Mahan, 1970, pp. 309-316) ก ก 2 ก ก กF ˆ ก F F ˈ ก ก 9 Fก F ก ก ˆ F ก F F ก F ก กก ก F 1 ʾ F ก ก F ก F ก Fก ก
 • 83. 83 F ก F ก กF ˆ F ก F Fก ก F ก ก กF ˆ ก F (Norton, 1972, p. 204 F , 2543, F 20) ก ก กF ˆ Fก F F ˈ ก ก 4 , 5, 6 27 ก ก F I.Q. 80-147 F 12.4 12.2 ʾ ก F ก กF ˆ Fก F ก FกF F (Dharmadasa, 1988, CD) ก ก ก F ก กF ˆ กก ˈ ก F ก F ก F ก ก ˈ ก F ก F F ˈ ก ก 3 68 ก ก กF F ก กก F ก ก F กFกF F(Hoover, 1999, CD) ก ก 3 Fก กF ˆ ก ก F ก ก ก 3 ก F ก F ก Fก F ก F ก F F ก F ก ก F F ก F ก ˈ F ก Fก กF ˆ F ก F ก ก ก F F FF ก กF ˆ F F กก ก ก ก ก F F F F ก F ก กF ˆ F กก ก ก ก ก F ก F F F F F ก ก F ˆ F F
 • 84. 84 1 ก F ก กF ˆ ก F,2527. , 2525. ก ,2547 F,2523. ,2553. , 2542. Wallace et al., 2001 ก กF ˆ ก Mazano,1980. Dewey.1976. Bloom,1956. Bruner.1966. ,2555. Weir,1974. F ก F F F ก ก F (gather and organize) * * * * ก (identify) * * * *ก (generate) * * (decide) * * * * ก (implementation) * *ก (communication) * *ก (evaluation) * * * F ก ก F(learn from experience) * * * * ˆ ˆ Fก F (identify the problem) * * * * * * * * * * F ˆ (defining problem) * * * * * ก กF ˆ (exploring strategies) * * * *กF ˆ (acting on ideas) * * * * ก กF ˆ (looking for effects) * * *ก ˂ (state the goal) * (generate ideas) * (prepare a plan) * (take action) * * * * * ˆ * * * * * * กF ˆ * * * * * กF F * * * * *
 • 85. 85 ก ก ก F กก ก ก F F F ก ก ก ก F ก ˆ F F F F F ก F F F F F กF F F F F F ก F F F ก F ก ก F F (2552, F ) F F ก F F ก ก ก FF ก ˈ ก ก ก F 15 ʾ กก F 2 Fก ก FF ˈ Fก ก F ก F ˈ ก F F ก ก ˂ ก ก ก Fก F ก Fก F FF กF F ก ก F 15 ʾ F ˈ F 16.3 F F F F กF 9 ʾ กF ก F ˆ ก F ก F F F F ก ก ก F F F ก ก F ก ก ก ก ก F F F F ก ก ก F F ˈ ก ˈ ก F F ก ก F F ก กก ก F F ก กก F F ก F กก ก ก กก F ก F ก F ก 5 9 ʾ ก ก F Fก F F กก F 4.1 Fก ก (Water Saving Knowledge) 4.1.1 F ( F F ก F ) 4.1.2 F ( ก ก ก F Rip Current) 4.1.3 ก ก F F 4.1.4 ก กก 4.1.5 ก
 • 86. 86 4.2 ก ก F (Swim and Survive) 4.2.1 ก ก F ก ก F F ก ก ก F ก ก ก F ก F Fกก F ˈ ก F F ก 4.2.2 F F ก F 4.3 ก F F F (Water Rescue) 4.3.1 F F F ก F F 4.3.2 F F F ก ก F 4.3.3 F F F ก ก F 4.4 ก F F ก F ก F F F F ก ˈ F ก ˈˆ F F ʾ ก ˈ ก กก F ก ก ก F F Fก F FF F ˈก F 2 3 ก F ก F ˈ ก ˈ Fก ก กก F ก ก ʾ 1998 กก ก F F 57 ˈ ก ก F 14 ʾ กก F 97 ˈ ก ก F ก ก (Injury) ˈ Fก ก ก ก ก F ʽก กF F F F F 2 ก กก กก F ก กก กก F ก ˈ ก ก F ก F ก ʾ 2000 ก F F กก ก ʽก ก กF ก 4 2 F ก F ก F ก F ก ก ก ˈ ก ก ก กก F ก Fก ก F ก ก ก
 • 87. 87 ก กก ˈ ก ก 0-14 ʾ ก กก F 43 ก กก ก ก กก ก F ʾ F F ก ˈ F ก ก ˈ 1 กFก ก ˈ 2 F กก F F ก F F ʾ ก ก F 15 ʾ กก 1500 4 ก F ก กก ก ʾ 2546 F ก 10.7 ʾ 2548 F ก 11.5 ʾ 2549 F ก 11.5 ʾ 2550 F ก9.8 ก กก กก F ก 2-5 F F F ก F F F ʽ ก( ) F F (12.00-18.00 ) l F ก กF 5 ʾ ก ก กก F ก F ก ก F ก F5 ʾ ก ก กกF F F ก F กก กF F ˈ ก F Fก F F ก ก ก F F F F ก F F ก ˈ ก ก ก F 1-2 ก ก ก ก F ก F F ก F ก F ก ˆ ก F ˈ 3 ˆ 1. ˆ F ก Fก F ก ก ก ก F F ก F9 F Fก ก F F F ก 1 ʾ F Fก ก F ก F F F F F F F FF F F F F F F ก 3-9 ʾ ก ก ก F ก ก F ก ก ก F F ก ก ก F ก F
 • 88. 88 F F ก F F ก 10 ʾ ก F F ก F ก ก ก กก F F ก F F ก ก 2. ˆ F F F ก ก F ก F ก F ก F FF ก F F ก F F F 3. ˆ F F F F F F F F ก F ก F F F F F ก ก F F ก F FF กF ˈ F ก F F ก F F F ก กF ก Fก F F F ก F ก F ก ก Fก ก Fก ก ก F F F ก F กก F ก F ˂ ก F ก ก F ก F F ก ก กก ก F ก ก F 13 ʾ F F ก FF F F ก F F ʽ Fก ˂ ก ก ก ก กก ก F ก ก ก ก ก F ก F F F F F ก กก ก กก F ก F ˈ ก . .2546-2547 F ก ก F 15 ʾ F ˈ F 16.3 ก F F F ก F ก F 15 ʾ 13 F F ˈ 2 F ก F F F F 9 ʾ F ก F ก ก F F ก ʾ . .2551 F ก ก F ˈ F ก F F ก 5-15 ʾ F F ˈ F 15.3 ก F F ˈ F F ˈ ก กก F 9 ʾ ( F74.6) ก F ˈ ก ก F F ˈ F17.6
 • 89. 89 F F ก ก FF ˈ Fก ก ˈ ก F ˂ ก ก ก F ก ʿก F ก F ก ก F F ก ก ก ก ˂ ก ก F F ก ก ก ก F F ก กก F ก ก ก ก ก F ก 5 15 ʾ กก F ก F ก ก ก F ก 2 ก ก ก F ก F F ก ก F ก ก FกF ก F F F F F ก กFก F กF ก กก ก F F ก กก F F F ก F กก ก ก ก ก F ก F ก 5-9 ʾ ˈ ก F ก ก ก ก F F ก ก F ก F ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก F F ˂ ก ก ก ก F F ก ก F ก F F ก ก F6 ʾ F ก F ก F ก ก F ก กก ก ก ( ก F F ก ก ,2552: F 4-10 ) กก ก ก ก F ก F Fก ก ˈ ก ʿกก กF ˆ ก ˈ ก ก F F F ก FF ˈ ก F F ˂ ก ˂ ก F F กก Fก F ก ก ก ก ˂ ก กก F F F ก ˈ F ก ก ก ก ก F ก ก ก F F ก F ก ก ʿก ก Fก ก F
 • 90. 90 F ก ก F ก F กก กF ˆ ก ก ก ก F F ก ʿก ก ก กF ก ก F ʿก ก F F F F F F F ก ก ก ก กก ก Fก F ก ก F F (Saylor; et al. 1981) ก F F ก (Teaching Model) (Pattern) ก ก ก ก ก F ก F F F F (Joyce; & Weil. 1972) F ก ก F ˈ(Plan) (Pattern) F ก ก F ก ˈ ก F F ก F ก ก F ก F F ก ก ก F F ก F F ก F F F (Joyce; & Showers. 1992) F ก กก F ˈ ก F ก F F ʽ F ก F ก F F F F ก F ก F F F ก F ก F ก F F (2528: 8) F ก ก F กก F F F F ก F F ก Fก ˂ F กF F (2547: 221) F ก ก ก ก ก F ก F F F ˈ ก
 • 91. 91 กก F ก F ก ก ก ก ก F F F กก ˈ กก F ก F F ˈ ก ก F F ก ก ก ก ก ก F F F ก ก (Pattern) ก F F F ก F ก ก ก F ก ก ก ก ก F F F ก ก ˈ กก ก F FF Fก ก F ก F F ก ก ก ก ก F ก (Joyce; & Weil. 1986) 1. กก ˈ F ก Fก ก กก ก ก ˈ ก F ก ก ก ก ก ก 2. F ˈ F F ก Fก กก F ก ก 3. ˈ F กก F ก ก F 4. ก ก ก ˈ F F กก F 5. ก ˈ F ก ก F (Joyce; et al. 1992: 197) F ก ก ก ก ก F F (Scenario) Fก ก ก F F F ก 4 F
 • 92. 92 F 1ก F ก ก ก (Orientation to the Model) ก F ˂ F ก F กก F ˈ ก F 2 ก ก ก (The Model of Teaching) 4 F 2.1 (Syntax Phase) ˈ กกก ˈ F ก ก F ก 2.2 (Social System) ˈ ก ก F F ก 2.3 กก ก F (Principle of Reaction) ˈ ก ก ก F ก ก ˈ ก F ก F ก F ก F ก ˈ F 2.4 ก ก (Support System) ˈ ก ก ˈ ก F ก ก ก Fก F ก ʿก ก ก F F ʿกก F ก F กF ก ก F 3 ก ก ก ก F (Application) ˈ ก FF ก ก F ก ก ก F Fก Fก ก ˈ F F 4 ก ก ก F (Instructional and NurturingEffects) ˈ ก ก FFF F ก F ก ก กก F F ก F ˈ ก ก ก ก F ˈ F ก ก ก F (2547: 221-222) F F ก ก ˈ F F ก 1. กก ˈ ก ก 2. ก ก ก ก ก Fก กก
 • 93. 93 3. ก ก F ก F F ก F F F ˂ ก ก 4. ก FF ก ก ก F F Fก ก ก ก FF ก ก ก ก ˈ F F ก ก F กF ˂ ก ก ˈ ก F ก Fก ก F Fก ก ก F ˂ Fก ก F ก ก Fก Fก ก ก F F ˈ F F ก ก F ˈ F กF F F ก F ก ก F ก F F ก ก ก ก ก ก ก ก ˈ ก ก Fก F ก ก ก F F ก ก F ˈ กF ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (ก . 2547: 48) F ก ก ก ก ก ก ก ˈ ก F Fก F F F ก ก F ก กก ก F F F ก ก ก ˈ ก F ก F F ˂ F ก ˈ F F Fก ก ก ก F ก กFก ก กก ก F ก ก ก ˈ F ก F F F ก ก ก F F กก F ˂ (Reigeluth. 1991: 7-11) ก F ก ก ก ˈก ก F ก F ก ก ก ˈ F F ก F ˈ กก F ˂ F F ก ก ก ก ก F ก ก F ก ˈ F ก Fก ก F ก F ˂ ก ก ก ก กก ก ก ก ก (Instruction Design) F F กก ก F
 • 94. 94 F F ก ก F F (Johnson; & Foa. 1989: 21) ก ก ก ˈ ก ก ก F ก4 1. ก ก F ก 2. ก ก ก F F F ก 3. ก ก F 4. ก F ก ก ก ก ก ก ˈ ก F กF ก ก ( F ก ก ก ก ) F กก (ก F ก ก ก ) ก ก (ก F F กก F) F (Joyce; & Weil. 1986) Fก F ก ก ก F 1. ก FF ก ก F ก ˈ ก F 2. F F กก F ก กก ˂ F ก F F ก ก ก ก F ก 3. ก ก F F ก ก ก F 4. F F ก ˈ F F F ก F F Fก ก F ˈ F ก F ก F F F 5. กF F ก F กก F F ˈ F (2547: 201-204) Fก F ก ก ก
 • 95. 95 1. ก F ก ก F ก ก F 2. ก กก ก F ก F ก ก F F ก F F 3. ก ก ก F ˆ ก F F F F F ก F F F ˆ ˈ F ก F ก F F F ก ก F ก ˈ F ก F F ˂ ก ˆ F 4. ก F ก F กF ก F F F F ˂ F 5. ก ก F F ก F กF ก F ก ก F F ก ก ก F 6. F F ก ˈ F F ก F F F F F ก ˈ ˈ F ก กกF ก F F ˈ F ก ก 7. ก ˈ ก F F F ก F F F ก F 8. ก F ก ก 9. ก F กFก ก ก กก F F F ˂ กF ก ˂ ก F 10. ก ก F F ก Fก ก ก FF ก ก ก F ก F ˈ F ก ก F ก F F ก ก กก F F ˈ ก ก F ก F ก ก ก F F ก F Fก ก ก ก F F กF F ก F กก ก ก ก F ก4 F กF
 • 96. 96 1. ก ก F ก ˂ ก F 2. ก F ก ก 3. ก 4. ก F ก ก กก ก F F F (Banathy. 1968: 7) F ก F F F ก F F F ก F ˂ F ก (Good. 1973) F ก ก F F ก F F ˈ F ก ก F F F F F ก F F (Semprevivo. 1976) F F ก F ก Fก Fก F F ก F FF ก F F ก ก F ก FF ก F ก F ก F F F Fก F F F ˂ F F F ก กก ก Fก F F ก F (2547: 199) F ก F F F ก F F 5 F 1. ˂ (Input) F ก F ก ก F ก F ก 2. ก ก (Process) ก F F ก F F ก Fก ˂ 3. (Product) ก กก ก 4. ก ก (Control) ก ก ก F ก กก F ˈ F
 • 97. 97 5. F ˂ ก (Feedback) F F กก F F F ก F ˈ F ˂ ก Fก ก ก ˂ Fก ˂ ก ก กก ก F F ก ก F ก F ก F ก F (Gange; Briggs; & Wager. 1988) F ก ก ก ก ก ก F F Fก ก F F (2532) F ก ก ก F ก ก ก F Fก ก F ก F F ก กก F FF ก ก ก F ก F Fก F F FF ก ก F F ก ก ก F ก ก F (Kibler. 1974: 44 53) F ก ก 4 F ก 1. F ก ก ˈ ก ก F Fก F ก F ˆ (Cognitive Domain) F (AffectiveDomain) F ก (Psychomotor Domain) 2. ก ก ˈ ก F ก F FกF ก ก 3. ก ก ก ก ˈ ก กก ก F F ก F ก 4. ก ˈ ก Fก ก F ก ก ก ˈ F ก F (Gerlach; & Ely. 1971) F F ก กก ก ˈ 10 ก
 • 98. 98 1. ก ก F ˈ F ก ก Fก ˈ F ก F F F ก F 2. ก ก F FF F F F ก F 3. ก ก F ˈ ก ก F F F F ก F F F F F F ก F F 4. ก ก ก Fก Fก ก F F 2 4.1. ก ˂ ˈ ก ˈ F ˂ F F Fก F 4.2. ก F ˈ ก ˈ F F ก F ก F ก Fก F F F 5. ก Fก F F ˈ ก ก F F F FF ก F ก ก F กF F F F 6. ก ก Fก F ก ก F 7. ก F ก F 30 40 F ก ก F F ก ก F F F F 8. ก ก ก Fก ก F ก F ก ก ก Fก F ก 9. ก ก ˈ ก ก F F F F F F F F 10. ก FF F ก ˈ ก F ก F กF F F (Knirk; & Gentry. 1971) Fก F ก กก ˈ 6 F
 • 99. 99 1. ก ก ˂ ˈ ก ก ˂ ก F F กF 2. ก Fก ก ˈ ก F F F ก F ˂ก ก ˈ F ก F 3. ก ก กก ˈ ก ก กก F ˈ F ก กก 4. ก ก ˈ ก ก F F F ก กก F ˈ F 5. ก ˈ ก ก F F F กF 6. ก กF ˈ ก F F กก กF F ก ก F ˈ ก ก F ก ก ก F F (Dick; & Carey. 1985) F ก ก ก F3 F ก 1. ก F ก 2. ก ก 3. ก ก ก ก 3 F ก Fกก ก ก ก ก ˈ 10 1. ก F ก (Identify Instructional Goals) ˈ ก ก F ก F ก F F ˈ ก ก ก ก(Needs Analysis) FF 2. ก Fก (Conduct Instructional Analysis) กF 3 F ก ก Fก Fก ˈ ก F ก F ก ก Fก F ˈ ก F ก (Task Classification) ก F ก
 • 100. 100 3. ก ก F ก F (Identify Entry Behaviors) F ˈ F F 4. F ก (Write Performance Objectives) ˈ F F ก F ก F ก F 4.1 F F ก ก 4.2 ˈ ก ก F ก 4.3 F F ก F 4.4 F F F F F 5. F ก F (Develop Criterion Referenced Test Items)ก ก 6. Fก (Develop Instructional Strategy) ˈ ก ก Fก F F F F F F F ก 7. ก ก ก (Develop and Select Instructional Materials) ˈ ก ก ก ก F F 8. ก ก F (Design and Conduct Formative Evaluation) 9. ก ก (Design and Conduct Summative Evaluation) 10. กF ก (Revise Instruction) ˈ ก กF ก F 2 8 F (Kemp. 1985: 1-10) F ก ก ก ก 10 F ก 1. F F ก ก (Learning Needs) ก ก ˂ ก F ก ˈ 2. ก F ก (Topics or Job Tasks) F (GeneralPurposes) 3. ก ก F (Learner Characteristics) 4. F ก (Subject Content Task Analysis) 5. ก Fก (Learning Objective)
 • 101. 101 6. ก กก ก ก (Teaching/Learning Activities) 7. ก F กก ก (Instructional Resources) 8. ก (Support Services) 9. ก / ก ก (Learning Evaluation) 10. กF (Pretest) F ก ก F (Seels; & Glasgow.1990) F ก ก ก 1. ก F ˆ (Problem Analysis) ˈ ก F ก ˆ ก ก F ก ก ˈ ˆ 2. Fก ก ก (Task and Instructional Analysis) ˈ กF FFก F ก F กF 3. ก ก F (Objective and Tests) ˈ ก ก F ก ก F 4. ก Fก ก (Instructional Strategy) ˈ ก ก ก ก F F ก F ก ก 5. ก ก ก (Media Decision) ˈ ก ก ก ก ก F Fก ก 6. ก ก (Materials Development) ˈ ก ก ก F ก ก 7. ก F F (Formative Evaluation) ˈ ก ก ก F ก F 8. ก F ก (Implementation Maintenance) ˈ ก F ก ก 9. ก ก (Summative Evaluation) ˈ ก F F ก F ก F 10. ก F (Dissemination Diffusion) ˈ ก ก Fก F ก ก ก
 • 102. 102 F ʽ (Klausmeier; & Ripple. 1971: 11) Fก F ก ก ก F7 F 1. ก ก F ก ก 2. ก F F 3. ก ก F F 4. ก ก ก ก ก 5. ก ก 6. ก ก ก 7. ก ก ก ก F ก F F F F F ก กF F ʽ F F ก ก ก Fก ก ก F F กก ก ก F F F ก ก ก F F ก ก F ก F F F ก F ก ก กก ˈ F ก F F ก ก ˈ F F F ก ก F ก ก F F Fก F ˈ F ก ก F Fก F ก ก กF ˆ ก F ก ก F F ก F (Cooperative Learning) ก F F ก F F ʽ F F ก ก ˈ ก F F ก F กก F Fก กก F ก ก กก F ก ก F F ก F ก ก F ก ก ก Fก F ก ˈ F ˈ F F ก ก กก F ก F ˆ F ก ˈ F F ก F F F ก F
 • 103. 103 ก ก F F ก ก F F F ก ก F ก F F ก F F ˈ F(Michaelsen, Knight, and Fink ,2004,p33) F F F ก F F F ก F ก ก F F ก F กก F F F F F ก ก F ก ก F ก ก F F F F F ก ˈ ก F ก F ก ก ก F F Fก F F ก กF ก ก F F (Slavin,1995) F F F ก F ก F ˈ ก F F F ก F ก F ก F ˂(Woofolk,1995) F F F ก F F ก F ˈ ก F ก F FF ก ก Fก F F ก ก ก F F FF ก F Fก F F F ก F ก F F F F F F F ก F ˈ F F ˈ F F ก F F F ก (Johnson and Johnson,1994) ก F(2548, F 17) F ก F ก F ˈ ก ก ก FF F ก ˈ กF ก ก F ก ก F ก ก ก F F ก ก ก ก ก ก F ก F F ก F Fก ก F ก F ก ก (2544) F ก F F ˈ กก ก ก F F F F FF ก ˈ ก F F F F F F กก F ก F ก ก F ก ก ก ก F
 • 104. 104 ก ก F ก F F F ก ก ก F ˂ ก ก ก F ก F ก F ก ก F ก F (Competitive Learning) ก(Individualized Learning) ก ก F F ก F ก F F F FFก F F ก ก ก ก F ก ก ก ก F ก ก F ก ก ก F F F ก Fก F F F ก ก F ก ก F ก ก ก ก F F ก F F F ก ก F ก F F F (1994) F ก F F ก F F ก 1. ก ก ก (Positive Interdependence) F F กF ˈ F F ก ก F F ก F F ˈ F Fก F ก F F F F ก F F F F ก ก F F F F ก 2. ก F F (Face to face Promotion Interaction) กก ก ก ก F ก ก ก F F ก F F ก ก ก F กFก F ˈ ก ก F ก F 3. ก ก F ก F ก (Heterogeneous group) Fก F ก F ก ก F ก ก 4. F ก กก F (Individual Accountability) F FF ก F F F F F กF ก F F ก ก F ก F
 • 105. 105 5. ก ก ก ˈ ก F (Interpersonal and small Group Skills) F ก F F ก Fก F ก F ก ˈ ก F F F F ʿก F F ˂ F F 5.1 F F กก F ก5.2 ก F F 5.3 Fก ก ก5.4 F ก กF ˆ F F F F กก F ก F กก F ก ก ก F F F ก F 6. ก ก ก F (Group Process) ก F F F Fก ก FF ก F F F ก F F Fก ก ก F ก ก ก F F F ก ก F F F ก F ก ˈ F ก F ก F ˈ ก ก Fก ก กF กF ˆ F F ก F ก ก F ก F 6 ก F Fก F Fก ก F ˂ ก F ก ก ก ก ก F ก ก ก F ˈ F F ก ʿก F ก ก กF ก ก F ก F F Fก F F F ก ก F ก F F F F F กก F F ก F F Fก F F ก ก 1. F (Goal) F ก F ก F F 2. F F (Structure) 3. F ก (Responsibilities) 4. ก F ก (Communication) F กก F 5. F F F (Consensus) ก 6. ˈ ก (Cohesiveness) 7. F ก F ก F ก ก (Sense of the trust) 8. F(Expectation) 9. ก F ก ก F ก ก (Interpersonal skill) (Johnsonand Johnson, 1977)
 • 106. 106 F F ก F F ก F F ก F ก F ก F ˂ ก F ก กก F F ก F F F3 ก(Slavin,1990) 1. ˂ ก F ก ก ก F ก F F ก F ก F ก F ˂ ก F ก ˈ ก ก ก ˈ F 2. F ก F ก ก ก ก ก F F ก F F F ก ก F FF F ก F ก F F F ก ก ก F F ˂ กF F F Fก ก กF 3. ก F ก F ก ก F ก F F F ก F ก กF F F กF FF กก F F ก ก กก ก ก F ก F ˈ ก กก F F ก F F ก F ก ก ก ก ก ก กF ˆ ก F ก Fก ก F FFก F กก ก ก F F F 3 ก 1. F F (Cognitive Knowledge)2. ก ก ก F ก (Social skills) 3. ก F ก ก F (Self Esteem) F กก F F F F F F F F ก กFก F F ก ก F ก ก ก ก F ก ก ก ก ก ก ก F ก ก F F F กก ก ก กก F ก ก ก F ก ˈ ˈก ˈ F ก F ˂ ก F F ก F Fก F ก F F ก FF F ก F (Susan, 2021)
 • 107. 107 F 3 ก F ˈ F F F F F กFก F กF F ก ก กก F ก F F F F ก F ก F F ก F Fก ก F ก F ก F ก F F F F ก (Slavin, 1995) ก ก F F ก F F ก ก กF F ก กก F F F ก ก F ก F ˈ ˈ ก F F F F F ก F ก F ก F F F(Menera&Clochamer, 1989). ก F ก ก ก ก ˆ F ก F F F F ก F ก ˆ F ก F ก ʽ ก F ก ก ก ˆ (Krutetsky,1976) F ก ก F ก ก F Fก F F F ก ก F F F F F กF Fก F ก ก F F F ก F ˈ ก ก ก ก F F ก ก (Johnson,Maruyama, Johnson, Nelson, and Skon, 1981). ก F F F ก ก Fก F F ˈ ก Fก F F ก F F ก Fก F ก ก ก F ˈ F F ก F ก F FF ก ก F F ˈ ก F F กF F ก กF F ก ก กF ก F F F ก F F ก F ˈ F F F ก Fก FFF F F F F ก ก F F กF ก ก F F ก ก F F F ก F ก F F F F
 • 108. 108 F ก F F F FF ก F F ก F F กF F ก F ก F F F F ʽ ก F F F F F ก ก F ก F F F ก ก F ก ก F ก ˈ F ก F F ก F F ก F ก F F F F F F (Johnson and Johnson, 1944) ก F F ˈ ก F F F ก F F ก F F ˈ ก F F ˈ ก F F F ˈ ก F F 1. F ก F กF F F F ก ก ก F F 2. F F F ก F F กF FF F ˈ F 3. F F F F ˈ ก F F F F (Johnson, Johnson, and Smith, 1991) F F ก Fก ก ก F F F ˈ F ก ก F ก F ก F F ก ˈ Fก F ก F ก ˈ ก F ก F ก ก F F F ก F ก F ก ก ก ก ก F ˆ ก ก ก F F F Fก F ˈ ก F ก (Davidson, 1990) ก F F F ก ก F ก F F ก ก ก ก ก F ก ก F F ก FF ก ˈ ก F ก F F F ก ก ก F กก Fก F F F F ก F ก F F F ก ก F ก F ก F F F ก กF F ก ก ก ก F F F F F
 • 109. 109 F F FF กก F F Fก กF ˆ (Davidson,1990) ก ก ก F ก F ก F ก F F ก ก F F ก F F F ก ก F F กF F F F ก F ก F ก F ˈ F ก F F ก F F F ก F F ก ก ก F ก ก ก F F F F ก ก กF F F F F ก F ˆ ก F(Michaelsen, Knight, and Fink, 2004) ʽ F F F F ก ก F ก ก ก F ก F F F F F ก F F F ก F F ก F ก Fก ˆ ก F ก ก F F กF F F F F ก F F F Fก F (Phillip s,1995) F F F F ก ก กก ก ก F F F 1 F ก ก ก Fก F F F F F F ก 2 ก ˁ ก กF F 3 F F F ก F 4 F F ก F F F ก 5 ก F F (Phillip s,1995) F ก กก F ˈ ก กก F F ก ก F F F ก F ก F ก ก F ก ก F F F กกก (Phillip s,1995)
 • 110. 110ก F ก ก F F , ก F ก ก F ก ก ก F ก F ก ก ก F F ก F ก ก กF ˆ F F ก F F F(Johnson, ก ก Mchugo and Hall,2006) ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก Wallace et al., 2001 ก ก กF ˆ กF F กF ˆ TASC (TASC problem solving wheel) 1. F (gather and organize) ก ก กF ˆ 2. ก (identify) 3. ก (generate) ก ก 4. (decide) ก ก 5. ก (implementation) 6. ก (evaluation) F 7. ก (communication) 8. F ก ก F (learn from experience) ก F กF ˆ กก ก F (Bloom,Weir,Mazano,Wallace et al.) ˈ กF 1. ก F ก ก Fก 2. ก ก ก F ก F 3.ก 4. ก กF ˆ ก ก ก ก F F (cooperative) ก ˈ Fก กก ก ก F กก F F ˆ F F ก ก F ก F ก F F ˈ F ˈ F (Michaelsen,Knight,and Fink,2004,p33
 • 111. 111 ก ˆ F (Input) ก กก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ˈ ก ก ก กก ก F F F ก ก F F ก F ก ก F ก ก ก F ก F ก F ก F F F ก F F F(Johnson, Mchugo and Hall,2006) ก ก (Process) ˂ F ก ก F ก ก ก กF ˆWallace et al.,2001 F ก ก กF ˆ กF F กF ˆ TASC (Thinking inSocial Context) ʾ 1993 ʿกก ก กF ˆ ( กF , 2554, F 140) ก ก ก ก กF ˆ ก ก ก Wallace et al., 2001 ก ก กF ˆ กF F กF ˆ TASC (TASC problem solving wheel) 1. F (gather and organize) 2. ก (identify) 3. ก (generate) 4. (decide) 5. ก (implementation) 6. ก (evaluation) 7. ก (communication) 8. F ก ก F (learn from experience) Fก กF ˆ กก ก F(Bloom,Weir,Mazano,Wallace et al.) ˈ กF 1. ก F 2. ก ก
 • 112. 112 3.ก 4. ก กก ก F F ก F F(cooperative) ก ˈ Fก ก ก F กก F F ˆ F ก ก F ก F ก F F ˈ F ˈ F (Michaelsen,Knight,and Fink,2004,p33 (Outcome) F F ก ก ก ก ก กก กF ˆ ก ก ก ก F F ก ก ก F ก ก F ก F ก กF ˆ ก ก ก ก ก F
 • 113. 113 3 ก ก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F F ก ˈ ก (Research and Development) Fก ก ก ˈ 2 F ก ก 1 ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก ก F ก 2ก F ก ก F
 • 114. 114ก 1 ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ก F F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F Fก ก ก F F 1. F F ก ก ˈ F ก ก ก ก ก ก F ก ก ก F ก ก ก F FกF 3 ʾ ก F ก ก ก F กก ก F F ก F 10 ʾ F ก F กF F F F ก ก ก ก 4 9 F กก ก (PurposiveSample) ˈ F ก F ก ก กF ˆ 2. F F ก ก ก F ก ก กF ˆ F กFก F F F ก ก ก ก ก ก ก ก F ก F 1 ʾก ก 2555 ก F F F F (SimpleRandom Sampling) F ก ก Fก F ก ˈ F ก F ก ก4ก F Fก F F 2ก F ก 20 40 F ก F F F F F F F ก F ก F F F F ก F ก กก F F ก ก F 60% Fก F F 30 F ก 3 1 ก ก ก ก 3 F F F ก ก ก ก
 • 115. 115 F ก ก ก ก F F F F กF F F 2 ก ก ก ก 9 F ก ก F ก ก กF ˆ F ก F F F ก กF F F 3 ก ก ก ก 20 ก F ก ก กF ˆ F F F ก Fก 80/80 1. F F ก ก ก ก F ก ก กF ˆ 2. ก F ก ˈ ก ก ก ก ก F ก F 1 ʾก ก 2555 30 3. ก F F F ก F ก ก ก ก ก ก ก F ก F 1 ʾ ก ก 2555 ก ก ก F F ก F F F ก F F F F F ก ก ก ก ก ก ก F 60% Fก F F F ก ก ก ก F ก ก กF ˆก ก F ก ก ก ก F ก ก ก F F F ก ก F F ก Fก ก F 30 F ก F ก ก F F F กF 1. ก ก F ก ก กF ˆ 2. ก F
 • 116. 116 3. F ก ก ก F ก ก กF ˆ ก F F ก ก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก 1. ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ก 1.1 ก ก ก F ก ก ก ʿก ก ก F F ก F F F UMI, ERIC, IEEE Search EngineF F ˈ F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F ก 1.1.1 ก ก ก F F ก ก ก ก F F ก ก F F ˈ ก F 1.1.2 ก ก F กF F ก F F ก F F F ก ก F ก F ก F F F ก ก F F F ˈ ก F ก ก F ก ก กF ˆ 1.1.3 ก ก F ก ก กF ˆ F กF ก ก F ก ก กF ˆ ก ʿก ก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก กF ˆ F ก F ก ก ก ก F ก ก กF ˆ 1.1.4 ก กก ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก F F ก ก ก ก กF ˆ F F ก ก F ˂ ก F ก ก กF ˆ
 • 117. 117 1.1.5 ก F ก ก ก F F F (Web Server) F F ก F ก F ก F ก Fก ก ก F ก F F ก F ก F F ˈ ก F (Learning Management System: LMS) ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก F F ก F F ˈ ก ก ก F ก ก กF ˆ ก 1.1.6 ก ก ก ก F ก ก ก ก F F F F UMI, ERIC IEEE ก ก 1. F F Fก ก F ก กกF ˆ ˈ ก F ก ก ก F F F ก ก ก F ก ก กF ˆ (Systematic Approach) F กFก ˆ F ก Fก ʿกก F ก ก ก ʿก ก ก F ก F ก ก ˆ Fก ก ก F ˂ ก F ก ˆ F F F ก ˈ F ก ก F ก F ก ก กF ˆ F ก ก ก ก F ก ก ก F F F ก ก ก 1.1 ก ก F ก ก ก F ก ก กF ˆ F ก ก ก ก ก F กF ก ก F F F F ก F (Website) ˈ F 1.2 ก F ก F ก ก F ก ก กF ˆ F ก F F 5 F ก ก 1. ˆ F (Input) 2.ก ก F ก ก กF ˆ
 • 118. 118 (Process) 3.ก (Control) 4. (Output) 5. F ˂ ก(Feedback) F ˈ F ก ก ก ก F ก ก กF ˆ 1.3 F F ก F F ก ก F F กก ก กก ก 12 F ( ก ก 7 ) F กF ก ก F, ก F , F , F, F, F ก ก F F ʽ ก ก F ก F F F ก F ก ก ก F ก F F ก ก ˈ F F F ก ก F ก ก 1.4 F ก F ก ก กF ˆ F ก ก F ก กก ก F 10 F ก ก ก ก F กก F ก กF ˆ 1.5 ก F ก ก F กก กF ˆ 1.5.1 ก F F ก ก ˆ F (Input) ก F ก กF ˆ F ˆ F 5 F ก F F กF ก ˂ ก ก ก F F ก ก กกก ก ก ก F F F ก 1.5.2 ก F F ก กก ก F ก ก กF ˆ (Process) ก ก F ก ก กF ˆ Fก ก F 4 F ก F F กFก F ก F ก ก ก ก ก F3 F ก F 1) ก F (Perception Phase) 2 F F 2) ก Fก (Perform Phase) 3 F F 3) ก ก F (Skillfully Phase) 2 F F กก ก
 • 119. 119 1.5.4 ก F F ก กก (Control) ก F ก ก กF ˆ F ก 1 F ก F ก ก ก ʿก ก ก กF ˆ กF ก กF F 1.5.5 ก Fก ก ʿก F ก FF ก F ก F F ก ก F F F กF F ก ก F ก ก ʿก ก ก กF ˆ ก F ก F F ก ก ก กF ˆ ก F 1.5.6 ก F F ก ก (Output) ก ก ก F ก ก กF ˆ F 1 F ก F ก ก 1.5.7 ก F F ก กF ˂ ก (Feedback)ก F ก ก กF ˆ F F ˂ ก 1 F ก F F ˂ ก 1.6 F ก ก ก กF ˆ F ก ก FF F F ก ก F ก ก กF ˆ ˈ ก F Fก F ก ก FF ก ˈ F ก กก ก F ก ก กF ˆ F F F ก ก F ʿก ก ก กF ˆ ก F F F ก ก ก ก F ก ก กF ˆ ก F5 F ก ก 1. ˆ F 2.ก ก F ʿก กก กF ˆ 3.ก 4. 5. F ˂ ก F ˈ F ก ก ก F ʿก ก ก กF ˆ ก F ก F 12 F ก ก
 • 120. 120 1.6.1 F ก ก F ก ก กF ˆ F F F ก ก5 F ก F F F ก 1.6.2 F F F 1.6.3 ก ก ก F ก ก กF ˆ 1.7 ก ก ก F ก ก กF ˆ F F F F ก ก 5 F ก F ก F F F ก F กF F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก ก F ˂ กก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก ก F F ก ก ก F F F (Systematic Approach) ก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก ก F ก F 5 F ก ก F กF 1. ˆ F(Input) 2. ก ก ก ʿก F F (Process) 3. ก(Control) 4. (Output) 5. F ˂ ก (Feedback) 13 F ก F 1)ก ˂ ก ก 2) ก F F 3) ก ก 4)ก กก ก ก 5) ก F F F ก 6)ก F 7) ก F ก 8) ก ก ก ʿก ก ก กF ˆ 9) ก ก ก 10) ก ก F
 • 121. 12111) ก ก ก กF ˆ F 12) ก ก 13) F ˂ ก F F ก ก ˆ F (Input) F ก ˈ ˆ F ก F ก ก กF ˆ ก ก ˂ ก ก ก F F ก ก ก ก ก ก ก ก F F F ก F F ก ก ˂ ก ก ก ก ʿก F F F F ก F F ก ก F ก F F Fก ก ก F ก ก F ก F ก ก ก F F F F F ก ก F ก F F ˈ ก F ˈ F ก F F ก Fก F F F ก F Fก ก Fก F F F ˈ 1. F F (Cognitive) F F F F F ก ก กก ก F F ก F ก F F ก F F 2. F (Affective) F F F ก F ก F F ก F F ก ก ก 3. F ก (Psychomotor) F F F ก ก F ก ʿก F F F ก ก F F ก Fก F ก ก F ก F ก F
 • 122. 122 ก F ก ก ก กF ˆ F ก F F ก F ก F ก 1. ก ก ก กF ˆ 2.ก 3. ก ก ก ˈ ก ก กF ˆ 4. ก ก กF ˆ ˈ F ก ก F F ก F F F ก ก Fก F ก ก F ก Fก F F F F F FF F ก ก FFก F ˈ F F F F F F F F F 1. ˆ F F ˆ F ก F ก F F กก F ก กF 2. ก ก F กF ˆ ก กF F ก ก กF ˆ F F กF F ก ก กF ˆ F กF ก ก F F ก F F F ก ก กF ˆ ˈ กF ก ก ก กF ˆ F F ก ก กF ˆ F ก ก กF ˆ F ก F F กก กF ˆ F ก ก ก กF ˆ F ก F ก ก กF ˆ F ก ก ก ก F F ก ก 1. F F ก F ก F ก ก F (Simulation) ก F F (Hypermedia)
 • 123. 123 F F (Hyperlink) F ก F (Hypertext) ก F F F F กF 2. F F ก F 2.1 F F ʿก 2.2 F ก ʿก ˈ ก F กF 2.3 ก F (Streaming Video) ก ก F ก ก F ก F F F F ก F ก ก ก ก ก ก ก F ก กก ก ก F 1. ก กก F F 1.1 ก F F F ก ʿก ก ก กF ˆ F ก ก F F F ก F F F F กFก (Web Board), F (Chat Room), (e-mail),ก F F F (File Transfer Protocol), ก (Upload), ก F (Download), ก F F F (Search), ก (Internal Links) ก ก (External Links) ˈ F 1.2 ก F ʿก F F 2. ก กก ก ก 2.1 F F ก F กก 2.1.1 F F ก F F F 2.1.2 ก ก ก กF ˆ F F กก กF ˆ Fก ก ก กF ˆ F F ˈ ก F F ก ก กF ˆ F F ก F ก ก กF ˆ 2.2 ก ก F กก
 • 124. 124 2.2.1 กF ก F ก ก กF ˆ 2.2.2 ก 2.2.3 ʿก F F 2.2.4 ก F ก ก กF ˆ 2.2.5 ก ʿก ก ก กF ˆ ก ก Fก ก ก ก กF ˆ 2.2.6 ก (Chat) F F ก F F FF FF ก ก ก ก กF ˆ F ก F F 2.2.7 F F ก (Web Board) F F F F ก ก F F F 2.2.8 F F F F ก 2.3 ก F กก 2.3.1 ก ก F F 2.3.2 ก ก ก กF ˆ F ก กกF ˆ 2.3.3 ก ก ก กF ˆ F ก F 2 F ก ก กF ˆ ก F F F ก ก F ก F F F ก F 1. F F (Hardware) F F(Software) F กF F F F ก F F Internet Explorer ˈ F 2. ก F F (People ware) F กF F ก F F
 • 125. 125 3. ก ก (Timing) ก ก F F Fก ก F F ก F F F ก ก ก ก ก F ก 4. F ʿก ก F ก F ก F ʿก ก ก กF ˆ F ก F ก ก ก ก กF ˆ F ʿก ก F กF F F ก F F ก ʿก 5. ก F F ก ʿก ก ก กF ˆ F F F ก ʿก ก ก กF ˆ ก ก ก ก กF ˆ F F F F F ก F ก F ก ก Fก F F F ก ก ก ʿก ก ก กF ˆ F F (Process) F ก ˈ ก ก ก F Fก F ก ก กF ˆ F กFก F ก F กก ก ก ʿกก ก ก ก กF ˆ F F ก ก F F ก ก F ʿก ก ก กF ˆ F F F ˈ F ก ก F ก ก ก ก กF ˆ F ก F ก ก กF ˆ F กF ก ก กF ˆ F F ก F ก ก กF ˆ กก ก F F ก ก (Process) F (Product) กก ʿก ก ก กF ˆ F ก ก F F F F ก FF ˂ ก (Feedback) กF F ก ก ก ก F ก ʿก ˈ F
 • 126. 126 ก F ก ก F ก Fก F ก F F FF ˂ ʿก ก ก กF ˆ ก ˈ ก ʽ ก F F F ʿก ก ก กF ˆ ก ก ˈ ก ก ก ก ก F ก ʿก ก ก กF ˆ F ʿก F F F F ก ก F F Fก ก F ก F F F Fก F F Fก ก F ʿก ก ก กF ˆ F F ˈ F ก ก F ก ก ก ʿก ก ก กF ˆ ก ก ก F F F 1. F F F F F 2. F F F 3. 4. F F F F 5. F ก 6. กF7. ก ก กF ˆ F F 8. F Fก ก ก ʿก ก ก กF ก ก กF ˆ ก ก ก ʿก ก ก กF ˆ F F F F ก ʿก ก ก กF ˆ F F F ก ก ʿก ก ก ก ก กF ˆ ก F 3 1. ก F (Perception Phase)2. ก F ก (Perform Phase) 3. ก ก F (Skillfully Phase) F 8.1 ก F (Perception Phase) ˈ ก F F F ก F F ก ก F F F FF กF F F F F กF F F F ก F ก ก F ˈ F F F F F ก F F ก F F F ˈ ก ก F ก F F FF กF F F F
 • 127. 127 8.1.1 FF F ก ก ʿก ก ก กF ˆ ˈ ก F ก F F FF กF F F F FF F ก F ก F F ก ʿก ก ก กF ˆ 8.1.2 ก F ʿก ก ก ก กF ˆ ˈ ก FF F F F F F F F ก F Fก ก ก F ก F ก ˈ F 8.2 ก F ก ก ˈ ก ก ก F (Perform Phase) ˈ F FF ก ʿก ก ก กF ˆ ก ก ก ก ก F F ʿก ก F ก F ก F F ก ก ʿก ก ก F F F F F F กF ก ก ʿก ʽ ก F F F ก ʿก ก F ก F ก F F F F ก ก ก ก F F ˈ F F ก F F ก F ˈ ก ʿก ก ก กF ˆ ˈ ก ก ก F F ก ก F ก ก ก F ʿก ก ก F ก F ก F F ก กF ʿก ก ก กF ˆ F FF F F 8.2.1 ก ก กF ˆ ก ก F F F F ˈ F F F ก ก กF ˆ ก ก F ก F F F F F F F F ก F F F F ก F F F F ก ก ก ก F F F ˈ ก ก ก ˈ FF ก ก 8.2.2 ก ก F F ʿก F F F ก ก ก ˈ F F F ʿก ก ก กF ˆ F F F ก
 • 128. 128ก กF ˆ ก F F F ก ก ก F ʿก ก ก กF ˆ ก ก F ก F ก ก F ก F 8.2.3 F F ก ก กF ˆ F ก ก F F กF F F ˈ F F F ก ʿก กก กF ˆ F F ก F F FF ˂ ก (Feedback) กF F ก ก ก กF ˆ F F F ก F F ก ก ก ʿก ก ก กF ˆ ก ʿก ก ก F F ก ก ก ʿก ก ก กF ˆ ก F F กF ก F Fก กF ก F ก F F F F กก ก ก Fก ก F F F F F ˂ ก Fก F F F F ก ก ก F ก F ก ก ก กF ˆ FF ˂ ก F F F F F F F F(Webcam) ก (Chat) ก (Web Board) (e-mail) ˈ F F F F ʿ ก ก ก กF ˆ F F F Fก ʿก ก ก 8.3 ก ก F (Skillfully Phase) ˈ F F F F ʿก กก F F F F F ˈ F กF F F Fก ก ก กF ˆ ก ก ʿก ก F F F Taxonomy ก F F F Fก F F F กF ก ʿก ก ก F ก ก ก F ก F ก F F ก F F ก F ก ก F ก ก Fก F F ˈ ก ก กF ˆ ก F
 • 129. 129 ก ก Fก ก ก กF ˆ ก ˈ ก ˈ ก 8.3.1 F ʿก ก ก ˈ ก ก ก F (Mechanism) ˈ ก F F Fก ก ˈ ก ก ก F ก F F ʿก ก ก กF ˆ ก F กก ก F F ʿก ก ก กF ˆ F ʿก F ก ʿก FF ก ก ก กF ˆ 8.3.2 ก F F F ˈ F ก F ʿก ก ก ก F ก F F F ก F F F ก F F F ʿก ก F F ก ʿก ก ก กF ˆ ก F ก ʿก ก ก กF ˆ ก ก ʿก F F ก F ก ก ก F ก ʿก ก ʿก ˈ ก F ˈ F 9. 10. ก ก ก ก ก ก F ʿก ก ก กF ˆ F F ก ก ก ก F F ก ก F F ก ก กก ก ก F ก F F ʿก ก ก กF ˆ ก F F Fก ก ก ʿ ก ก ก กF ˆ F ก F F ก F F F Fก ก F F F F ก ก F F F ก F F F F F F ก F F ก ก F F ก กF F ก F 3. ก (Control) F ก ˈ ก ก ก Fก ก กF ˆ ก ก ก ก ก
 • 130. 130 F F กFก ก F ก ก ก ก กF ˆ F ก ก F F F ก F (Learning Management System: LMS) F F ˈ ก ก F F F 1.ก F F ก F F ˂ ก ˈ ก ก F ก F กF F กก F กก ก ก กก ʿก ก ก กF ˆ F F ˈ F F F F ก F FF ˂ ก (Feedback) กF F ก F 2. ก ก ʿก ก ก กF ˆ F ˈ ก ก ʿก ก ก กF ˆ F F Fก ก ก กF ˆ F ก F F F ʿก ก ก กF ˆ ก F FF ก ʿก ก ก กF ˆ F 3. ก ก F ก F ก F F F F ก F ก F F ก F ก FF ʽ F ก F ˈ F Fก ก ก F ก ก F ก ก ก ก กF ˆ F ก (Formative Evaluation) FFF F ก ก ก กF ˆ F ก ก F Fก ก ก F ก F F F กF ก ก ก กF ˆ ก F ก F F กF ก ก ก กF ˆ F ก F ก F ʿก กก กF ˆ F ก ʿก ก ก กF ˆ F ก
 • 131. 131 1. ก F F F F ʿก F ก ก F F ˈ ก ก ก กF Fก ʿก ก ก กF ˆ F ก ก F ก F F F F 2. ก ก ก กF ˆ F Fก ก (Process) F (Product) ก F ก ʿก ก กF ˆ ก ก ก กF ˆ F F ก ˂ (Portfolio) F F F ก ก ก ʿก ก ก กF ˆ F ก F ก ก ก กF ˆ F 4. (Output) F ก ˈ ก F ก ก กF ˆ ก F กFก ก ก ก ก ก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก 1. ก ก F ˈ ก F F ก ก F F F F F F ก F F F ก 2. ก ก ก กF ˆ ก F F ก ก F F F F F F F ก ʿก ก ก กF ˆ F ก ก กF ˆ F F F 2 ก ก กF ˆ ก 2 F
 • 132. 132 2.1 ก F ก ก (Process) ˈ ก กF ก F ก ˂ F ก F ก กF F กก FF ก 2.2 ก F (Product) ˈ ก กF ก ก ก กF ˆ 3. ก F ˈ ก F F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก ก F 5. F ˂ ก (Feedback) F ก ˈ F ˂ ก ก F กก กF ˆ ก ก ก ก ก F F กF F ˂ ก F ˂ ก ˈ ก F ก F F ก ก กก ก ก กF ˆ F FF ก F กF ก F ก ก กF ˆ F F ก ก F FF ก ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก F ก ก ก ก F F ˈ F ก ก F 2. ก F ก ก กF ˆก F ก ก ก ก F
 • 133. 133 F F F ก ก F กก กF ˆ ก F ก กก ก F ก F 2.1 ก ก ก ก กก ก F 2.2 ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก F ก ก ก ก F F กก F Fก ก ˂ F ก F ก ก ก F ก ก ก ก F F F ก ก F กF ˆ Fก ก Fก F ˂ ก F ก F ก ก ก (PPS Model) 2.3 F ก F F ก ˈ 3 F F 1 F 2 ก ก F F 3 F F ก ˈ 2 1 ˈ F ก ก ก F ˈ F F (Rating Scale) 5 2 ˈ F F ก ก ก F ˈ ʽ 2.4 F F F กF 2.4.1 ก F F F F F ก ก 3 F ˈ F F กF F F ก F ก F ˈ F กF ก F F F F ˈ F กF F
 • 134. 134 2.4.2 ก ˈ ก (ContentValidity) F F F ก ก F F F F F ก F +1 F F F F F 0 F F F F -1 F F F F F F F F ก F( F. 2527: 69) ∑R IOC = N IOC = F F ก ∑R= F N = F ก F F ก F F IOC F 0.50 ˈ F F F F F F IOC F 0.50 ˈ F F ก 2.5 ก F F F ก F F F F F ก ก 5 F F F ก 5 F 10 F ก F 2.6 ก FF F ˈ F F5 ก F 2.6.1 F กก ก F F F ก ก ก F F ก F F F F
 • 135. 135 ก F 5 ก F 4 ก F 3 F F 2 F F 1 2.6.2 F (X) ( S.D. ) F F F ก ก Fก F F F 4.51 - 5.00 ก 3.51 - 4.50 ก 2.51 - 3.50 ก 1.51 - 2.50 F 1.00 - 1.50 F 2.7 F F F F 3.51 F F F F กF ˈ F F F F ก F F F Fก 1 F 2.8 ก FF F ˈ ʽ ˈ F ก F (Content Analysis) F F ก ˈ F ก F 3. ʿก F F F F ก ก กF ˆ กF ก F ก F 3.1 F F ก ก F ก ก ก กF ˆ ˈ F ˈ ก F
 • 136. 136 3.2 ก F ก F ก ก กF ก ก F ก 3.2.1 ก ก 3.2.2 ก กF 3.2.3 ก ก ก ˈ ก F 3.2.4 ก F F ˈ F ก 3.3 ก FF ก ก 3.3.1 ก ก 3.3.1.1 F ก ก F ก F ก ก F (Simulation) ก F F (Hypermedia), F F (Hyperlink) F ก F (Hypertext) ก F F F F กF ʿก ก ก กF ˆ 3.3.1.2 F F ก F 1) F F ʿก 2) F ก ʿก ˈ ก F กF 3) ก F (Streaming Video) ก ก กF ˆ 3.3.2 ก ก ก ก กF ˆ ก F 3.3.2.1 ก ก ก F F กF F ก ก ก F ก ʽก F ˁ ก F ก ก ʽก F ก กก ก 3.3.2.2 ก กก กF ˆ F กF ก F ก F ก ก F F F F 3.3.2.3 ก F กF ก ก F F F F ก F
 • 137. 137 3.3.3 ก ก ก ก ก ก 3.3.3.1 ก ก F F 1) ก F F F ก F ก ก กF ˆ F กFก (Web Board) F (Chat Room) (e-mail) ก F F F (File Transfer Protocol) ก (Upload) ก F (Download) ก F F F (Search) ก (Internal Links) ก ก(External Links) ˈ F 2) ก F ʿก F F 3.3.3.2 ก ก ก ก ก ก กF ˆ ก F F 1) F F ก F กก 1.1) F F ก FF F 1.2) ก ก F F ก ก กF ˆ F ก ก ก กF ˆ F F ˈก F F ก ก กF ˆ F F ก F ก ก กF ˆ 2) ก ก Fกก 2.1) กF ก F2.2) ก 2.3) ʿก F F2.4) ก F 2.5) ก ʿก ก ก กF ˆ ก ก F ก ก ก ก กF ˆ 2.6) ก (Chat) F F ก F F FF FF ก ก ก ก กF ˆ 2.7) F F ก (Web Board) F F F F ก ก F F F 2.8) F F F F ก 3) ก F ก ก3.1) ก ก F F 3.2) ก ก ก กF ˆ F ก ก กF ˆ3.3) ก ก ก กF ˆ F ก F 2 F ก ก กF ˆ 3.4) ก F ก ก กF ˆ ก F
 • 138. 138 3.3.4 (Flowchart) ก Fก ก กF ˆ ก ก 4 ก F ก ก กF ˆ ก F ก F F (Cooperative Learning) F2F ก ˆ F กF ˆ TASC (TASC problem solving wheel) Thinking Actively in Social Context 1. F 2. ก 3. ก 4. 5. ก 6. 7.ก 8. F ก ก F , 1993 ( กF ,2554: 141) 4 F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก ก F
 • 139. 139 ก F ˆ F (Input) ก ˂ ˆ F ก ก F ก กก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ˈ ก ก ก กก ก F F F ก ก F F ก F ก ก F ก ก ก F ก F ก F ก F F F ก F F F(Johnson, Mchugo and Hall,2006) ก ก (Process) กก ก F F F ก ก ก F ก ก กF ˆ Wallace et al.,2001 F ก ก กF ˆ กF F กF ˆ TASC (Thinking in Social Context) ʾ1993 ʿกก ก กF ˆ ( กF , 2554, F 140) ก ก ก ก กF ˆ ก ก ก Wallace etal., 2001 ก ก กF ˆ ก F F กF ˆ TASC (TASC problem solving wheel) 1. F (gather and organize) 2. ก (identify) 3. ก (generate) 4. (decide) 5. ก (implementation) 6. ก (evaluation) 7. ก (communication) 8. F ก ก F (learn from experience) Fก กF ˆ กก ก F(Bloom,Weir,Mazano,Wallace et al.) ˈ กF 1. ก F
 • 140. 140 2. ก ก 3.ก 4. ก กก ก F F ก F F (cooperative) ก ˈ Fก ก ก F ก F ก F F ˆ F ก ก F ก F ก F F ˈ F ˈ F (Michaelsen,Knight,and Fink,2004,p33 ก ก ˈ ก F ก F F กก ก ก F F ก ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F ก F ก ก F ก ก F ก F ก กF ˆ ก ก ก ก ก F 3.3.5 F F F (Flowchart) F ก F F F กF 1) ก F F F 2) F 3) ก F F F 3.3.6 ก ก กF ˆ F F Fก ก F(Learning Management System: LMS) F กFMoodle F ˈ ก ก F (Module) F ก ก ก F ก (Web Board) F (Chat Room) ˈ F
 • 141. 141 F F Web-based InstructionF F F F - F - ก - - ก - F ก - ʿก - FF ˂ ก - - ก - ʿกF - ˂ - - ก -ก ก ʿก - ʿก F F - - ก - F F -ก F - ก - ก F F F กF ก F - F F -ก - ก - F - ก ʿก - F F - กก F 5 F ก F F
 • 142. 142 3.5 F F ก F ก ก กF ˆ F F 3.6 F ก ก กF ˆ กF F F F 10 F ก ก F F F ก F 5 F F F F ก ก 5 F ก F ก F ก ก F F 3.7 ก ก กF ˆ ก F F ก F ก ก ก ก ก ก ก F ʾก ก 2554 Fก ˈ 3 3.7.1 ก 1 ก ก ก 3 F ก ก ก ก ก กF ˆ ก ก กF ˆ 3.7.2 ก 2 ก ก ก 9 F ก ก กF ˆ ก ก ก กF ˆ ก F ก ʿก ก ก กF ˆ 2 F ก F ก 1 3 F ก 2 3 F ʿก ก ก กF ˆ F F F ʿก ก ก กF ˆ ก ก กF ˆ F ก ก ก (E1) ก ก F ก F F ก ก ก กF ˆ F (E2) F ก F F F ก กF F F ก ก ก F F 80/80
 • 143. 143 3.7.3 ก 3 ก ก ก 20 ก ก กF ˆ ก F F ก F F ก ก ก ก ก ก กF ˆ 2 F ก ก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก กF ˆ ก ก ก (E1) ก ก F ก F F ก ก ก กF ˆ ก ก กF ˆ F (E2) ก F (E1) F ก ก ก F 2 F ก F ก 1 3 ˈ ก F F ก 2 3 ก F ก F ก ก F ก F กF F ʿก F F F 10 F 10 F ก ก ก กF ˆ กF ก F3 1. ก F (Perception Phase) 2. ก F ก (Perform Phase) 3. ก ก F (Skillfully Phase) ก ʿก ก ก กF ˆ ก ก ก ก กF ˆ F ก ก ก 1. ก ก F F ก F ก F F ก ก ก ก กF ˆ F ก ก ก ก กF ˆ 1.1 F F ˈ F F F F ก F ก ก ก ก กF ˆ 1.2 ˈ ก ʿก ก ก F F F ก ก กF ˆ F ก 24
 • 144. 144 1.3 ˈ ก ʿก ก ก กF ˆ Fก ก ก F F F ก ก กF ˆ F ก 16 F ก ก ก กF ˆ ก F F F 6 ก ก ก ก 10 ก กกF ˆ F 46 56 2 ก F ก F F ก ก ก ก กกF ˆ F ก ก ก ก กF ˆ 2.1 F F ˈ F F F F ก F 2.2 ʿก ก ก กF ˆ ก ʿก ก ก ก ก F ʿก ก ก กF ˆ F F กก กF ˆ F ก 34 2.3 ˈ ก ʿกก กF ˆ Fก F F ʿก ก ก กF ˆ F F ก กกF ˆ F ก 20 F กก ก กF ˆ ก F F F 6 ก ก F ก ก ก 10 ก ก กF ˆ F 60 70 3 ก ก F F ก F F ก F F กก ก F ก ก ก 3.1 F F ˈ F F F F ก F ก ก ʿก 3.2 ˈ ก ʿก ก ก F F F ก F ก 44
 • 145. 145 3.3 ˈ ก ʿก Fก ก F F F ก F ก 24 Fก ก F F F 6 ก ก F ก F ก ก ก 10 ก F 74 84 ก (E2) ก ก ก F ก F F ก ก 30 F 30 ก ก ก กF ˆ ก ก กF ˆ F F ก ก กF ˆ ก F ก F F F F 2 F ก ก กF ˆ 100 ก F ก 130 3.8 ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ก ก ʿก ก ก กF ˆ ก ก ก ˈ กF F 20 F 4. ก ก กF ˆ ก F F F F ก ก กF ˆ ก Fก F 4.1 ก ก ก ก กก ก F 4.2 ก F ก ก F F F F ก ก ก ก 4.3 F ก F F ก ˈ2 F F F ก F F F F ก F F ก ก F F ก ˈ 3 F
 • 146. 146 F 1 F 2 ก ก F F 3 F F ก ˈ 2 1 ˈ F ก ก F F (Rating Scale) 5 2 ˈ F F ก ก F ˈ ʽ 4.4 F F F กF 4.4.1 ก F F F F F กก 3 F ˈ F F กF F Fก F ก F ˈ F กF ก F F F F ˈ F กF F 4.4.2 ก ˈ ก (ContentValidity) F F F ก ก 3 F F F F F F ก F +1 F F F F F 0 F F F F -1 F F F F F F F F ก F ( F. 2527: 69) ∑R IOC = N IOC = F F ก ∑R= F N = F
 • 147. 147 ก F F ก F F IOC F 0.50 ˈ F F F F F F IOC F 0.50 ˈ F F ก 4.5 ก F F F ก F F FF F ก F5 F F F ก ก 5 F ก F 4.6 ก FF F ˈ F F5 ก F 4.6.1 F กก ก F F F ก ก ก F F ก F F F ก F 5 ก F 4 ก F 3 F F 2 F F 1 4.6.2 F (X) ( S.D. ) F F F ก ก Fก F F F 4.51 - 5.00 ก 3.51 - 4.50 ก 2.51 - 3.50 ก 1.51 - 2.50 F 1.00 - 1.50 F 4.7 ก ก กF ˆ ก F Fก F F F
 • 148. 148 ก F Fก 1 F Fก F 4.8 ก F F F ˈ ʽ ˈ F ก F (Content Analysis) F Fก ˈ F ก F 5. ก ก กF ˆ F F ก ก กF ˆ F ˈ ก กF ก ก ก ก ก F ˈ กF F F ก F 5.1 ก ก ก ก กก F 5.2 ก F F ก ก ˈ 5.3 ก F F F 5.4 ก ก ก F Fก ˈ 4 ก F ก F ก ก ก กF ˆ 5.5 F ก (Multiple Choice) ก F 5.6 ก ก กF ˆ F F F F F ก F F ( IOC ) F F ก F ก 5.7 ก ก ก F F 20 F ก F (p) F ก (r) F
 • 149. 149 6. ก F F F กก ก ก F F F ˈ กF F ก F 6.1 ก ก ก ก กก F 6.2 ก F F ก ก ˈ 6.3 ก F F F 6.4 ก ก ก F Fก ˈ 4*(5) ก F ก F ก ก ก กF ˆ 6.5 F ก (Multiple Choice) ก F ( F ) 6.6 ก F F F F F ก F F ( IOC ) F F ก F ก 6.7 ก ก ก F F 20 F ก F (p) F ก (r) F 7. ก ก กF ˆ F F ก ก กF ˆ F F ก ก F ก ก ก ก Fก F F F F F ก ก ก F (Mechanism) ก F 7.1 ก ก ก ก กก F ก ก กF ˆ 7.2 F ก ก กF ˆ F ก ก(Process) F (Product) ก ก Fก F F ก F F F ก F ก
 • 150. 150 7.3 ก ก กF ˆ F F F F ก (Content Validity) ˈ (Logical Validity) 3 F F ก F ก F ก F F ก F ก F ก Fก 7.4 F ก F F F (Index ofConsistency: IOC) F F กก F F ก 0.5 F F ก 7.5 ก ก กF ˆ F ก ก ก F ก ก F 10 F ก ก F ก F F F 2 F ก ก ก กF ˆ F ก ก กF ˆ 7.5.1 F F กก F 1 F F ก F (Generalizability Coefficient: ρ2) (Cronbach) 7.5.2 F 2 F F F F (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ก ก กF ˆ F F 0.7 ˈ F 7.6 ก ก กF ˆ F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ก ก กF ˆ 7.7 ก F ก ก กF ˆ ก F (X) F ก ก Fก ก ก ก กF ˆ 5
 • 151. 151 4 ก Fก ก ก กF ˆ F ก F 90 ก ก 4 75 89 ก 3 60 74 ก F F 2 30 59 ก F 1 ก F 30 ก F F 0 F Fก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F 8. ก ก กF ˆ F F F F ก ก กF ˆ F ˈ ก ก กF ˆ ก ก ก ก กF ˆ ก ก กF ˆ ก ก F F ก ก ก ก กF ˆ ก F 8.1 ก ก ก ก กก F ก ก กF ˆ 8.2 F ก ก กF ˆ F กก ก ก กF ˆ F 8.2.1 ก ก F F ก 5 8.2.2 ก ก F ก FF ก 5
 • 152. 152 8.2.3 ก ก ก ก F F ก 5 8.2.4 ก ก ก กFก ก ก ˂ ก ก ก Fก ก 5 F 3 2, 1 0 F ก Fก F F 8.3 ก ก กF ˆ F ก ก F F F F F F ก F กF 8.4 ก ก กF ˆ กF F ก ก กF ˆ ก ก ก F 9. F ก ก F F F F ˈ ก ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก ก FF ก F F ก F F ก ก ก F F ก F 9.1 ก ก ก F ก ก F 9.2 ก F ก F ก F ก ก กF ˆ F F F ก ˈ 7 F 1) F F ก F 2) F ก F F 3) F F ก 4) F ก F 5) F ก F F F F 6) F ก ʿก 7) F 9.3 ก F F ก 7 F ˈ F ก F ก F F ก กF
 • 153. 153 9.4 F ก ก F F กF 9.5 กF F F F F F F ก ก F F F F F ก F +1 F F F F F 0 F F F F -1 F F F F F F F F ก F( F. 2527: 69) ∑R IOC = N IOC = F F ก ∑R= F N = F ก F F ก F F IOC F 0.50 ˈ F F F F F F IOC F 0.50 ˈ F F ก 9.6 F ก ก F F F 20 F F ˁ (F ; . 2538) F F F F F 0.80 9.7 ก ก Fก ก F ก ˈ F F 5 (Rating Scale) ก F (Likert)(F ; . 2538) F F Fก 5
 • 154. 154 F Fก 4 Fก 3 F F Fก 2 F F F Fก 1 F กก F ก F F Fก F F ก 4.51 - 5.00 ก 3.51 - 4.50 ก 2.51 - 3.50 ก 1.51 - 2.50 F 1.00 - 1.50 F 9.8 ก F ก ก Fก F ก ก F ก 3. ก ก 3.1 ก ก ก F ก กF F กก F กกF (Randomized One Group Pretest-Posttest Design) ก
 • 155. 155 5 ก กF F กก F ก กF - กกกF F กF ก กก 2 F RE T1 X T2,T3,T4 T5 R ก ก กF F F (Random Assignment) E ก F F ก F (Experimental Group) ˈ ก F กก ก ʿก F F ก ก X ก ก (Treatment) ˈ ก F ก ก T1 ˈ ก ก กF T2 ˈ ก ก T3 ˈ ก ก ก T4 ˈ ก F ก ก F T5 ˈ ก ก F F 2 F 3.2 ก ก ก F ก ก ก F 3.2.1 F ก F F F F F F ก ก 5 F F ก 5 F 10 Fก ก กF F F F F ก ก F F ก
 • 156. 156 3.2.2 F ก ก กF ˆ F F F F ก 5 F ก F F F ก ก 5 F ก Fก ก F F ก F ก ก F ก ก ก F 3.2.3 ก ก กF ˆ F F ก F F F ก F80/80 ก ก F F ก ก ก ก ก F ก F 2 ʾก ก 2554 ก F 32 F ก F F F F ก F ก F 1 ʾก ก 2554 F ก ก ก ก F . .2554 ก ก ก กF ˆ F F ˈ 3 3.2.3.1 1 ก ก F 3 ก F 2-5 . .2554 F F F ก ก ก ก ก กF ˆ ก F F กF F F F 3.2.3.2 2 ก ก F 9 ก F 13-19 . .2553 ก ก F F Fก ก ก ก ก ก กF ˆ F ก F F F กFกF F 3.2.3.3 3 ก ก F 20 ก F 23 8 . .2555
 • 157. 157 ก ก กF ˆ F ก ก F ก ก F F F ก ʿก ก F ก F F ก ก ก กF ˆ F F ก ก ก F F F ก ก ก ก ʿก ก ก กF ˆ ก ก ก ก กF ˆ F ก ก กF ˆ F F (E1) ก ก ก F F F ก ก ก ก กF ˆ F ก ก กF ˆ (E2) ก F (E1) ก F ก ก F F ก F F F F ก F ก ก ʿก ˈ ʿก F F F ก ก ก ก F ก F Fก ʿก ก ก กF ˆ F ก ก ก ก กF ˆ F ก F ʿก กก กF ˆ F ก ก ก กF ˆ F F ก ก F กก F ก F ก ก F F F ʿก ก ก กF ˆ F ก F กF ก (E2) ก ก ก ʿก ก ก กF ˆก ก F ก ก กF ˆ F F F ก ก ก ˈ ก ก กF ˆ F F ก ก กF ˆ F F F 2 F
 • 158. 158 ก ก กF ˆ F ก ก กF ˆ ก ก F กก ก ก ก F 3.2.4 F ก F ( ก F ) ( ก F ) F ก ก ก ก F ก ก ก ก ก กF ˆ ก ก ก ก กก ก F 20 F ก F F F F ก F ก F 2 ʾก ก 2554 ก ก ก กF ˆ F กก ก ก F 12 . .2554 - 26 ก F . .2555 3.2.5 ก ก ก F F ก ˈ 3 1) กF ก F ก ˈ 2 F F ก 1.1) ก ˈ ก ก F (LearningManagement System: LMS) ก ก ก ก F Fhttp://www.wittayas.com F F F ก 1.2 กF ก ก ก กก F ก F ก ก F F F ก ก ก กF F ก F F กF ก F F F F ก F F F 2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก F ก F ก 2.1 F F F F (Login) F F Fhttp://www.wittayas.com F Fก ก ก ก ʿก F F
 • 159. 159 F F F Fก F F ก F ก F ก Fก F ก ก ก ก F ˈ F 2.2 F F ก ก ก F F F ก F 3 F ก 2.2.1 ˈ ก F 2.2.2 ก F F ก ก F 2.2.3 ก F F ก ก F F ก ˂ ก ก ก ก ก ก ก F ก ก ก F F F 1 F 4 ก F ก ก F ก F ʿก F F 50 ( ก ก ก กF F) ก F ก F F F F ก 10 ก F F Fก ก ก ก ก F 3 1. ก F (Perception Phase) 2. ก F ก (PerformPhase) 3. ก ก F (Skillfully Phase) F ก F F 3 F ก ก ก F ก F Fก ก ก ก ก ก กF ˆ F 1. ก F (Perception Phase) ก F ˈ ก ก F ก F ก F 2 F 1.1 F F F ก ก ʿก ก ˈ ก F ก F F F F ก F ก F F ก ʿก ก ก กF ˆ
 • 160. 160 1.2 ก F ʿก ก ก กF ˆ ˈ ก F F F F F F F F F ก F Fก ก ก F ก F ก ˈ F ก F ˈ F ก F ก ก F F F กF F Fก ก ก กF ˆ ก ก F FF F F กF80% F ก ก กF ˆ F 2 ก F ก (Perform Phase) ก F ก ˈ ก ก ก F F ก ก F ก ก กF ˆ ก F F ก F ก F F ก กF ก F 3 F 2.1 ก ก ก F F F F ˈ F F F ก ก ก F ก F F F F F F Fกก F 2.2 ก F FF F ก ก ก ˈ F F F ก กF ˆ F F F ก F ก F F F ก ก ก F ʿก ก F F ก F F ก F ก F ก ก กF ˆ ˈ ก ก ก ก กF ˆ F 1 2.3 F F ก ก กF ˆ F ก ก F F กF F F ˈ F F F ก ʿก กก กF ˆ F F ก F F F F ˂ ก(Feedback) กF F ก ก F F F ก F F ก กก ก ก ก ก ʿก F F ก ก ก ก
 • 161. 161 F ก ก F F F ก ก กF ˆ ˈ ก ก ก ก กF ˆ F 2 ˈ F F F F ก F ก F F ʿก ก ก F F ก ก ʿก ก ก F F 3 ก ก F (Skillfully Phase) ˈ ก ก F ก ก Fก ก ก ˈ ก ˈ ก ก F 2 F 3.1 F F ʿก ก ก กF ˆ ก ˈ ก กก F (Mechanism) ˈ ก F F Fก ก ˈ ก ก ก F ก F F ʿก ก ก กF ˆ ก F(Project-based Learning) F ก F F F ʿก ก ก กF ˆ F ʿก F ก ก F F ก ก กF ˆ ˈ ก ก ก ก กF ˆ F 3 3.2 ก F F F ˈ F ก F ʿก ก ก ก F ก F F F ก F F F ก F F F ʿก ก F F ก ʿก ก F ก ʿก ก ʿก ก ก กF ˆ F F กก ก ก ก ก F F F ก ก กF ˆ ˈ ก ก กก กF ˆ F 4 ˈ F ʿก F F ก ʿก ก ก กF ˆ ก F ก กก กF ˆ ก F ก ก กF ˆ F F F2 F F ก F F F F F ก F F F F F F F F F
 • 162. 162 ก ก F ก ก F ก F ก F ก Fก (Web Board) ก ก F ก F ก F F (ChatRoom) ก F F ก F F F F F F F F F ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก กF ˆ ˂ (Portfolio) 3 ก ก F F F F ก F ก ก ก F F F F 2 F ก F ก ก F F F ก ก F ก ก 2 F ก F F ก ก กF ˆ ก
 • 163. 163 4. ก ก F ก ก F ก ก 4.1 ก F ก ก F ก F 10F F F F F ก ก F ก ก กF ˆ ก F ก ก ก ก F 4.2 ก ก F ก 4.2.1 ก F F F ก F ก F กF F ก ก ˈ กF F ก ก F ก ก กF ˆ ก F ก ก ก ก F 4.2.2 ก F F F ก F ก F กF F ก 4.2.3 ก F F ก F ก F ก F F ก F ก F ก Fก ก F F F F กก F 1 F F 2 4.2.4 ก ก F F 4.3 ก F ก F กก 1, 2 3 ก ก F ก ก กF ˆ ก F ก ก ก ก F 4.4 ก F ก ก F กก F F 4.4.1 กก กF ก
 • 164. 164 4.4.2 กก F F F F กก Fก 4.4.3 กก F F ก F F 2 F F F ก กก 4.4.4 ก ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก F ก ก ก ก Fก ก ก F F F F ก F ก ก ก F ก F ก ก ก ก F F ก 5.1 ก ก F ก F ก ก ก ก F F F (X) F ( S.D. ) 5.2 ก ก F ก ก ก ก F F F (X) F ( S.D. ) 5.3 ก ก ก F F F 5.3.1 F F ก F ก F F F (Index of Consistency: IOC) 5.3.2 F ก F (p) 5.3.3 F ก (r) 5.3.4 F (rtt) F KR 20 F F (KuderRichardson) 5.4 ก ก F F F
 • 165. 165 5.4.1 ˈ (Logical Validity) 3 F 5.4.1.1 F ก F ก F ก 5.4.1.2 F F ก F ก 5.4.1.3 F ก Fก ก F 3 F ก F F F (Index of Consistency: IOC) 5.4.2 F F กก F 1 F F ก F (Generalizability Coefficient: ρ2) (Cronbach) 5.4.3 F 2 F F F F (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 5.5 ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก F ก ก ก ก F F F (IOC) F F ก F (α -coefficient) (Cronbach. 1970) 5.6 ก ก F ก ก กF ˆ ก F ก ก ก ก F F F E1 / E2 F F . F F( F ก ก .2547 : 235) ∑X E1 = N × 100 A ∑F E 2 = N × 100 B
 • 166. 166 E1 ก ก F กก F ก ก F ˈ F 80 E2 F F กก F ก ก ˈ F 80 ∑X F ก ก F ∑F F ก ก N ก A ก F B ก 5.7 ก ก ก ก ก F ก ก กF ˆ ก F ก ก ก ก F F t-testdependent 5.8 ก ก ก กF ˆ ก ก ก F ก ก กF ˆ ก F ก ก ก ก F F F (X) 5.9 ก ก ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก F ก ก ก ก F F F (X) F ( S.D. )
 • 167. 167ก
 • 168. 168 กก . (2547). ก F ˈ F F ก ก ก ก F F ก ก ก F. F . .( ก ก ). ก : ก F . F ก .ก F F F. (2541). ก ก . F 2. ก : F .ก ก ก ก ก . (2543). ก ก ก ก F F ก F F F F . F ก .ก F F. (2536). ก .ก : กF .ก . (2542). ( F 4). ก : ก .ก F . (2539). F F F .ก : ก F .------------ -. (2548). ก ก ก .ก : F ก F. ก ก F; ก F. (2523). ก .ก : . ก ก ก ก , ก . (2551). ก ก .ก : F Fก F F F. F . (2550). E-Instructional Design ก ก ก ก ก ก F. ก : F ก F . F .(2547). ก ก ก ก ก ก ก F. ก : F ก F . F . (2547). F F ˈ .ก : F . . (2516). ก ก .ก : ก F . . (2540). F. ก : F F.
 • 169. 169 F F; . (2520). ก .ก : F ก F . (2540, ก ก - ). F ก ก . ก F . 5(2): 9 18.------------ -. (2540, ก 2541,ก F). F : F ก ก . F. 26(1): 55-56. Fก . (2539). ก ก ก F F . F . .( ก ก ). ก : ก F . F ก . ; . (2545). ก ก F ก ˆ F .ก : ก F ก ( .). . (2542, ). ก ก ก F ˈ Fก : (CIPPA Model). ก . 2(5): 3-30.------------ -. (2547). Fก F F ก ก ก F . F 3. ก : F ก F.------------ -. (2544). 14 .ก : กF F F . . (2542). F ก ก . F 2. ก : . . . ก F ก . F. (2544). ก ก F ʿก ก ก ก F ˈ Fก . Fก . . ( ก ก )ก : . F ก . กF . (2554). ก ก .ก : ก FF ˁ ก . . (2554). ก ก ก ก ก ก F F ก ก ก ก ก ก ก . F . .( ก ก ) กF : กF . F ก .
 • 170. 170 . (2554). ก Fก ˈ F . Fก . .( ก ก ) ก: . F ก .ก F . (2548). ก ก ก ก Fก F ก F F F ก F ก F ก F 2 ( ก ʾ 5 6). F . .( ก ก ) กF : กF . . (2540). ก ก ก F ก . F . .( ก ก ). ก : ก F . F ก . ก F. (2544, ก - ). [ - F ] e-learning: ก F F ก F. ก F F. 16(1): 7-15. . (2551). ก ก F ˆ ˈ ก ก F . F . ., ก F ,ก . F . (2553). ก ก .ก : F F F F ก 9119 . F . (2542, ก - ). F ก . ก . 11(29): 19-23. ก . (2541, ก - ). ก ก . ก F . ˆ . 12(1): 18-20 ก F. (2531, - ). ก ก ก . ก ก ก ก ก F 2. 11(4): 21-25. . (2532). ก . : . F F. (2544). ก ก F F ˈ : ก 1. ก : Fก F F F.
 • 171. 171 F F. (2522). ก ก ก . ก F ก F .------------ -. (2543). ก ก ก ก ก F ก .ก : ก F. . (2537). ก ก .ก : ก Fก .F F ก ก . (2547). ก ก ก Research and Theory in Educational Technology. : ก ก ก F . ก . (2542). . F 3. ก : ก F ก . F กF . (2543). ก ก ก F F . Fก . .( ก ก ). ก : . F ก . F ; .(2538). ก ก ก . F 4: .------------ -. (2539). ก ก F. ก : ก. F . (2532). ก ก : กก .ก : ก ก ก F . F . (2542). ก ก ก .ก : ก ก ก F . . (2542, - ). ก ก F : ก F ก ก . F ก F . 27(3): 29-33.------------ -. (2548). ก ก .ก : F ก F . ก . (2528). ก F ก F F ก ก ก . .
 • 172. 172 . ก F. (2527, - ). ก ก . ก ก . 6(1): 1-11.------------ -. (2537, ก - ). ก กก . ก ก . 16(47): 36 42. F. (2532). ก ก ก F ˈ . F 6. ก : F . . (2545). ก ก F F F F F . Fก . .( ก ก ). ก : . F ก .------------ -. (2542). ก ก F ก 2542. ก : ก ก ก ก ก F .------------ -. (2544). ก ก (Virtual University) .ก : ก ก ʽ ก . F F . (2551). ก ก ก .ก : F ก F . F . (2544). . F 13. ก : ก F . F F ก . (2544). ก ก .ก : ก F . F ˂ . (2541). ก ก F F ก . F .( ก ). ก : . ก F . F ก . F . (2552). 21 ก ก F ก ก . F 8. ก : F F F ก F. ก . (2545). ก ก ก F F . Fก . .( ก ก ). ก : . F ก . F. (2550). ก ก ก .ก : F .
 • 173. 173 .( F ) (28-29 2550). ก Fก ก ก F. ก ก ก 28-29 2550 ˁ ก F . F 13 ก , ก http:/www.academic.chula.ac. Th/thaiver/fac_develop/ Present_CU_Blended Learning.ppt. F . (2540). กก .ก : F. ˆ F . (2540, - ก ). F ( ). F . 2(34): 1-12.Ahmed AL-Hunaiyyan, Nabeel Al-Huwail and Salah Al-Sharhan. (2008). Blended E-Learning Design: Learning Design: Discussion of Cultural Issues. International Journal of Cyber Society And Education Pages -32, Vol. 1, March 2008.Allan, B. (2007). Blended learning : tools for teaching and training. London : Facet.Allen, W. Michael. (2009). The Morrison, Ross and Kemp Model. Retrieved August 23, 2009 From http://michaelhanley.ie/elearningcurve/discovering-instructional-desing- 11 - the-kemp-model/2009/06/10/.Allen, I.E., Seaman,J., & Garret, R. (2007). Blending In: The Extent and Promise of Blended Education in the United States. Needham, MA : Sloan Consrtium.Alvarez S. (2005). Blended learning solutions. In B. Hoffman (Ed.), Encyclopedia of Education Technology. Retrieved August 23, 2008, from http://coe.sdsu.edu/ eet/artcles/ Blendedlearning/start.htm.Baldwin-Evans K. (2006). Blended Learning: The What, Where, When and How, Training & Management Development Methods, 20(3), 353-366.Barnum, C. & Paarmann, W. (2002). Bringing induction to the teacher : A blended learning model. Retrieved February 12, 2008 from The Journal: http://thejournal.com/ magazine/vault/ Articleprintversion.cfm? aid=4158.Banathy, B.H. (1968). Instructional System. Belmont, California: Fearow Publishers.
 • 174. 174Bersin & Associates. (May 2003). Blended learning : Bersin & Associates. (p.2-11). Retrieved October 6, 2008, from http://www.tjtaylor.net/research/Blended-Learning- What-Works-Bersin - Associates-2003.pdf.Bernstein. D. A. 1988. Learning theories for teachers. 4th ed. New York: Harper & Row.Beyer, B.K. (1987). Practice Strategies for Teaching of Teaching of Thinking. Boston: Allyn and Bacon.Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.Bloom, Benjamin S. (1956). Taxonomy of Education Objective Handbook: Cognitive Domain. New York: David Mackey Company, Inc.Borg, Walter R; & Merigith, D. Gall. (1979). Educational Research: An Introduction. 5th ed., York: Longman, Inc.Borg, Walter R. (1981). Applying Educational Research: A Practice Guide for Teachers. New York: Longman Inc.Bonk, C. J.,Graham C.R. (2005) Definition, Current Trends, and Future Directions. In The handbook Of blended learning. P.1-21: San Francisco: Pfeiffer.Bonk, C., & Graham C.R. (2006). The handbook of blended learning. New York: Wiley.Brent , Steven Mosser. (2010). The Impact Of Interpersonal On Academic Engagement And Achievement In A college Success Strategies Course With A Blended Learning Instructional Model. Ohio : The Ohio State University.Brockett, Ralph G; & Hiemstra, Roger. (1991). Self-direction in Adult Learning. New York: Routlege.Bruner, S. (1966). Studies in Cognitive Growth : A Collaboration at the Center for Cognitive Studies. New York : John Willy and Son.Carman, J.M., (August 2005). Blended Learning Design: Five Key Ingredients. Retrieved August 23, 2009,from http://www.agilantlearning.com/pdf/Blended%20Learning%20 Design .pdf.
 • 175. 175Clark, D. (2003). Blended Learning. Epic Group pic. Brington BN1 1HN.Clark, D.R.: (2003). Blended Learning. Retrieved August 23, 2007, from http://www.nwlink.com/~Donclark/elearning/blended.html.Cousin. B., & Research-Based Learning. Retrieved August 23, 2009, from http://www.warwick.ac.uk/servics/CAP/RBL/project.htm.Davidson, N. (1990). Cooperative Learning in mathematics: A handbook for teachers,10, 2-3.Davies, I.K. (1971). The Management of Learning. London: McGraw-Hill.De Cecco, J.P. (1974). The Psychology of Learning and Instruction: Educational Psychology. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.Deighton, L.C. (1971). The Encyclopedia of Education. Volume 6: The Macmillan Company & The Free Press.Dewey, John. (1933). How we Think. New York: D.C. Health and Company.Dick, Walter; & Lou Carley. (1985). The Systematic Design of Instruction. 2nd ed. New York: Scott Foreman.Dixon, W.B. (1992). An Exploration Study of Self-directed Learning Ruddiness and Pedagogical Expectation about Learning among Adult Image Learners in Michigan. Doctoral Dissertation, Michigan State University, 1992. Dissertation Abstracts International. 55/07 (1995): 1789.Driscoll M. (2002), Blended Learning, E-Learning, 3(3), 54.Duhrkopt, Richar. (1990, May). Computer Center: Reality & Randomness. The American Biology Teacher. 52(5): 295-296.Dziubun, C., Hartman, J., Moskal, P., (2004) Blended Learning , Educause Review. Volume 2004, Issue 7, 2004.Eric, Carlton W.H; & David H. Curl. (1972). Fundamental of Teaching with Audio Visual Technology. New York: McGraw-Hill Book Company.Ebbinghaus, Hermann. (1850-1909). Memory: A Contribution to Experimental Psychology. New York: Teachers College, Columbia University Press.
 • 176. 176Espich, Jerome E; & Bill Williams. (1967). Developing Programmed Instructional Materials. New York: Lear Siegler, Inc.Fauconnier, G. & Turmer, M. (2002) The way we think: Conceptual; blending and the mind s High Complexities. New York: Basic Books.Flexible Learning Advisory Group. (2009). Blended learning : Australian Flexible Learning Framework. Retrieved August 23, 2009, from ttp:pre2009. flexiblelearning.net. au/ flx/go/ Home/contactus/gettingstarted/Commmon_Jargon.Fitts, P.M. (1964). Perceptual-motor Skill Learning, in A. W. Melton (ed.), Categories of Human Learning. London: Academic Press.Gagne , Robert M; Leslies J. Briggs;& Walter W. Wager. (1988). Principle of Instructional Design. 3rd ed., New York: Holt, Rinehart and Winston.Gagne, R.M. (1977). The Conditions of Learning and Theory of Instruction. New York: Holt. Rinehart and Winston.-------------. (1979). Principles of Instructional Design. New York: Holt. Rinehart and Winston.Gagne, R.M; & Brown, L. T. (1970). The Gagne and Brown Experimental, in Educational Psychology: Learning and Teaching. Methuen.Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended Learning: Uncovering its transformative potential in Higher education. Internet and Higher Education, 7(2), 95-105.Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). Blended learning in higher education Framework, principles and guidelines. CA: Jossey-Bass A Wiley Lmprint.Gerlach, Ver S; & Donald P. Ely. (1971). Teaching and Media: A Systematic Approach. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.Gibbs, Raymond W., Jr. Making good psychology out blending theory. P. 347-358.Good, C.V. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw Hill Book Co, Inc.Graham, C.,& Kaleta, R. (2002). Introduction to hybrid courses. Teaching with Technology Today, 8(6), 1-3.
 • 177. 177Graham, C. R., Allen, S., & Ure, D (2003). Blended learning environments: A review of the Research literature. Unpublished manuscript, Provo, UT.Graham, C. R. (2005). Blended learning systems: Definition, current trends, and future Directions in Bonk, C. J.; Graham, C. R. Handbook of Blended learning: Global Perspectives, local designs. San Francisco, CA: Pfeiffer. Pp. 3-21.Grossnickle, Foster E. and lee J. Brueckner. (1959). Discovery Meaning in Arithmetic. New York: Holt Rinechart and Winston Inc.Guglielmino, L.M; & Guglielmino, P.J. (1982). Learning Style Assessment (Self-scoring Form). Boca Raton, Flo: Guglielmino and Associates.Harriman, G. (2005). What is Blended Learning? E-Learning Resources. Retrieved August 23, 2009, http://www.grayharriman. Com/blended_learning.htm.Harrow, A. (1972). A Taxonomy of The Psychomotor Domain: A Guide for Developing Behavioral Objectives. New York: Longman Inc.He, K.K. (2004). The New Developments in the Theory of Educational Technology from the Perspective of Blended Learning (1). E-Education Research. 2004(3), 1-6.Henderson, J.G. (1996). Reflective Teacher: The Study of Your Constructivist Practices. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.Huang, R.H., Zhou, Y.L., Wang, Y. (2006): Theory into Practice. Higher Education Press, BeijingJay, Wile L. (2001). Internet Course. The University of Rochester. Retrieved November 29, 2002, from http://www.highschoolscience.comJessup, G. (1991). Outcomes: NVQs and the Emerging Model of Education and Training. London: Falmer Press.Johnson, D., Johnson, R., and Smith, K. (1991). Active Learning: Cooperation in the college Classroom. Edina, MN: Interaction Book Company.
 • 178. 178Johnson, D., and Johnson, R.,.(1994). Learning together and alone: Cooperative competitive, and individualistic Learning (4th ed.) Boston: Allyn and Bacon. Englewood Cliffs,NJ: Prentice Hall.Johnson, D., and Johnson, R.,. (1997). Joining together: Group theory and group skills. Englewood Cliffs,NJ: Prentice Hall.Johnson, D., and Johnson, R.,. Maruyama, G., Nelson, D., and skon, L. (1981). Effects of Cooperative, competitive, and individualistic goal structures on achievement: A Meta analysis. Psychological Bulletin, 89, 47-62.Johnson, Kerry A;& Foa, Lin J. (1989). Instructional Design New Alternatives for Effective Education and Training. New York: Macmillan Publishing.Johnson, K., McHugo, and Hall, T. 2006. Analysing the efficacy of blended learning using Technology Enhanced Learning (TEL) and m-learning deliver technologies. Ascilite 2006, The University of Sydney. Proceedings of the 23rd annual ascilite conference: Who s learning? Whose technology?.pp.379-383.Jonassen, D. (1994). Thinking Technology. Educational Technology. 34(4): 34-37.Joyce, B;& Weil, M. (1986). Model of Teaching. 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.Joyce, Bruce; & Masha Weil. (1972). Model of Teaching. New York: Prentice-Hall.Joyce, Bruce; Masha Weil; & Showers, Beverely. (1992). Model of Teaching. 4th ed. Boston: Allyn and Bacon.Kameenui, Edward J; & Simmons, Deborah C. (1990). Designing Instructional Strategies. U.S.A.: Merrill Publishing.Kemp, Jerrold E. (1985). The Instructional Design Process. New York: Harper & Row.Kerres, M., & de Witt, C. (2003). A didactical framework for the design of blended learning Arrangements. Journal of Educational Media, 28(2-3), 101-113.Khan, Badrul H. (1997). Web-based Instruction. New Jersey: Educational Technology Publications, Inc.
 • 179. 179Kibler, Robert J. (1974). Behavioral Objectives and Instructional Process. In Selected Reading for the Introduction to the Teaching Profession. Edited by Milton Muse. p. 44-53. Berkeley: McCutchan.Kim, K., Zeng, T., Son, S., Teng, Y. & oh, E. (2006). The Future of Blended Learning in E. Pearson& P. Bohman (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia and Telecommunication 2006, (pp.80-82). Chesapeake, VA:AACA. Retrieved from http.//www.Editlib.org/p/22997.Klausmeier, H.J; & Ripple, R.E. (1971). Learning and Human Abilities: Educational Psychology. 3rd ed., New York: Harper & Row, Publishers.Knirk, Frederick G; & Gentry, Castelle G. (1971). Applied Instructional Systems. Educational Technology. 11(6), 58-62.Knowles, M.S. (1975). Self-directed Learning: A Guide for Learners and Teachers. New York: Association Press.Kulvietiene R., Sileikiene I., Zapolskiene J., (2006). The Blended Learning Model In University Studies. Retrieved August 23, 2009, from http://www.park. by/education/2/2007/material/111.pdf. Lindvall, C.M; & Nitko, A.J. (1967). Measuring Pupil Achievement and Attitude. New York: Harcourt Brace Jovanvich.Mannera, E. AND Glockhamer, H. (1988). Cooperative Learning: Do students own the Content? Action in Teacher Education, 10(4), 53-56.McCracken and Dobson. (2004). Blended Learning Design. CATE 2004, : 491-496Mehrens, W; & Irvin J. Lehman. (1984). Measurement and Evaluation in Education and Psychology. New York: Holt, Rinchart and Winston, Inc.Meyer, K.A. (2003). Face-to-face versus threaded discussions: The role of time and higher - Order thinking. Journal of Asynchronous Learning Networks, 7(3), 55-65.Mezirow, J. (1981). A Critical Theory of Adult Learning and Education. Adult Education Quarterly. 32(1), 3-24.
 • 180. 180Micchaelsen, L., Knight, A., and Fink, L. (Eds.). (2004). Team-based Learning. Stering, VA: Stylus.Morgan, Clifford T. (1978). Thinking And Problem Solving. A Brief Introduction to Psychology. 2nd ed. New Delhi Tata McGraw-Hill.co.Nunnally, J.C.Jr. (1959). Test and Measurement. New York: McGrew-Hill.Oliver, M.& Trigwell,K. (2005). Can blended learning be redeemed? E-learning, 2(1),17-26.Osguthorpe, R., & Graham, C., (2003). Blended learning environment: Definitions and direction . The Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-233.Padelford, H. (1984,December). Psychomotor Skill Acquisition in Technical Subjects. Presented at the American Vocational Association Convention. New Orleans. (Unpublished Manuscript).Piaget, J. (1962). The Origins of Intelligence in Children. New York: W.W.norton.Petek Askar Hale LLgaz and Arif Altun. (2008). Learner Satisfaction On Blended Learning. Conference in 2008. Retrieved Agust 10, 2009, form http://www.g- casa.com/PDF/Krakow%202008/Askar.ppt.Phillips, S. (1995). The effects of cooperative learning on student achievement and attitude In geometry. Unpublished master s thesis, Ashland University, Ashland, OH.Pitrik and Mallich, 2006. The Effects of a Blended Course Including Person Centered Encounter Groups on students Learning, Relationships, and Teamwork. Networked Learning 2006, Symposium 09. Retrieved Agust 10, 2009,form http:// www. networked Learningconference.org.uk/past/nlc2006/abstracts/pdfs/09Motschig- Pitrik2.pdf.Polya, George. (1957). How to solve it. San Francisco : Stanford University.Prosser, C.A; & Allen, C.R. (1925). Vocational Education in a Democracy. New York: Century.Ralph, C. Wenrich; & William, J. Wenrich. (1974). Leadership in Administration of Vocation and Technical Education. Charles E. Merrill Publishing., Columbus, Ohio.
 • 181. 181Reigeluth, Charles M. (1991,September). Reflections on the Implications of Constructivism for Educational Technology. Educational Technology. 31(9): 7-11.Savery, J.R; & Duffy, T.M. (1995). Problem-based Learning: An Instructional Model and Its Constructivist Framework. Educational Technology. 35(5): 31-37.Sayler, J.Galen; William, M. Alexander; & Arthur J. Lewis. (1981). Curriculum Planning for Better Teaching and Learning. 4th ed., New York: Sanders International.Seels, B; & Glasgow, Z. (1990). Exercises in Instructional Design. Ohio: Merrill Publishing Company.Semprevivo, Philop C. (1976). System Analysis. Definition, Process, and Design. Chicago: Science Research Association.Seving Gulsecen. (1999). A Comperative Research in Blended Learning:State University vs Private University. Retrieved Aug 23,2009, from http:hcs.sussex.ac.uk/ Submissions/08.pdf.Simpson, Dlizabet. (1974). The Illinois Teachers of Home Economics in Robert N. Singer And Walter Dick, Teaching Physical Education: A System Approach. Boston: Houghton Minfflin Co.Singh, H. (2003). Building Effective Blended Learning Programs, Educational Technology, 43(1), 51-54.Singh, H., & Reed, C. (2001). A white paper: Achieving success with blended learning. Retrieved January 13, 2008, from http://www.centar.com/download/ whitepapers/blendedlearning.pdf.Skill, T. D., & Young, B.A. (2002). Embracing the hybrid model: Working at the intersection of virtual and and physical learning spaces. In N.V.N. Chism & D.J. Bickford (Eds.), The impottance of physical space in creating supportive learning environments (New Directions for Teaching and learning, No.92, pp.23-32). San Francisco: Jossey-Bass.
 • 182. 182Sriwongkol, T. (2007). Blended Learning Design using Weblog for Graduate Student The Apec Future Education Consortium, ALCoB Internet Volunteers (AIV) 2007, Bangkok, Sripatum University.Sriwongkol, T. (2551). Development of AAA Model for Blended Learning based on Student Philosophy of Sufficiency Economy. Retrieved August 23, 2009, from http://ejournals.Thaicyberu.go.th/index.php/icle/article/viewFile/62/67.So, H. J., & Brush, T. A. (2008). Student perception of collaborative learning, social presence, And satisfaction in a blended learning environment: Relationships and critical Factor. Computers & Education, 51, 318-336.Suwannatthachote,P. & Monsakul, (2007). Blended Instruction with Blackboard LMS:A Case Study Of Educational Technology Undergraduate Courses at Faculty of Education, Chulalongkorn University . Proceedings of Conference on Opportunity and Prospect of Thai Educational Development organized by Faculty of Education, Chulalongkorn University, Thailand, 311-317, july 10-11, 2007.Susan R. Phillips, (2010). Student Discussion Cooperative Learning Groups In A High School Mathematics Classroom: A Descriptive Multiple Case Study. Dissertation Presented to The Graduate Faculty of The University of Akron.The Royer Center for Learning and Academic Technologies. (2004). Blended Learning. Retrieved August 23, 2009, form https://royercenter.cwc.psu.edu/ Faculty/blended.aspx.The Training Place. (2004). Blended Learning Definition / Adaptive Learning Intelligence Model. Retrieved August 23, 2007, from http:// www.trianingpiace.com/about/alimodel.htm.Thorne K. (2003). Blended learning : how to integrate online & traditional learning. London : Kogan Page.Tucman, B. (2002). Evauating ADAPT: A hybrid instructional model combining web-based And classroom components. Computers & Education, 39, 261-269.
 • 183. 183Tuckman, Bruce W. (1976). Measuring Education Outcome. New York: Harcour Brace Jonanovich,Inc.Tyan, Nay-ching Nancy; & Frank Min-chow, Hong. (1998). When Western Technology Meets Oriental Culture. Use of Computer-mediated Communication in a Higher Education Classroom. Retrieved November 29, 2002, from http://ericir.syr.edu/Valiathan, P. (2002). Blended Learning Models. Learning Circuits. Retrieved August 23, 2009, from http://www.astd.org/LC/2002/0802_valiathan.htm.Vaughan, N.(2007). Perspectives on Blended Learning in higher education. International Journal on E-Learning, 6(1), 81-94.Voos, R. (2003). Blended Learning: What is it and where might it take us? Sloan-CView, 2(1), 2-5.Wannapiroon. (2009). Development of Problem Based Blended Learning Model in eveloping Undergraduate students critical thinking. Thaicyber Unversity Ejournals. Retrieved August 23, 2009, from http://ejournals.thaicyberu.go.th/index.php/ictl/ article/view/39/39Watson. (2008). Blending Learning : The Convergence of Online and Face-to-Face Education. North American council for online learning. Retrieved August 23, 2009, from http://www. Inacol.org/research/promising practices/NACOL_PP-Blended Learning-lr.pdf.Weir, John Joseph. (1974, April). Problem Solving is Everybody Problem. Science Teacher. (4) : 16-18.Willson, D., Silanich,E. (2005). The other blended learning: a classroom-centered approach. San Francisco, Calif.: Pfeiffer.Woodruff, A.D. (1961). Basic Concept of Teaching. Chandler Publishing Company. Zhao, Yong. (1998). Design for Adoption: The Development of an Integrated Web- Based Education Environment.Journal of Research on Computing in Education.17 (3):113-132.
 • 184. 184ก
 • 185. 185 กก F F F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F1. F . F ก ก ก ก F2. F F ก กF ˆ F
 • 186. 186F
 • 187. 187ก F ก ก 1 ก 2
 • 188. 188 ก ก F ก F F ก ก F F1.ก F2.ก กF ˆ3.ก F F4. ก ก ก F
 • 189. 189 ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 1. F ก F ก ก กF ˆ ก กก ก F 2. F F ก F F F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ✓F ก F F ก F ˈ F F ก F ก F ก 5 ก ก 4 ก 3 ก ก 2 ก F 1 ก
 • 190. 190 ก 5 4 3 2 11 1.1 ˈ 1.2 F ˈ 1.3 กก 1.4 F2ก ก ก F 2.1 ก กก ก F 2.1.1 ก F 2.1.2 ก ก F F 2.1.3 ก ก F 2.1.4 ก กก F ก F ˆ 2.1.5 ก F 2.2 2.2.1 F 2.2.2 F 2.3 กก F 2.3.1 ก F F ก F 2.3.2 ก F F ก F 2.4 2.4.1 ก F F กก F F 2.4.2 F กก F F
 • 191. 191 ก 5 4 3 2 1 3ก F 3.1 F 3.2 F ก 3.3 F F ก ก F 3.4 F F 4 ก F F 4.1 ก F F 4.2 ก F F F.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................... (................................................) F .................................................. ......... ............................ ʾ.......... F ก F ก ก F Email : Lawsiri.w@hotmail.com Tel.0899616638
 • 192. 192 ก ก F ก ก F ก ก F ก ก F 1. F F ก ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก ก F 2. F ก ก ก F F F ✓ F ก F +1 F 0 F F -1 F F ก ก +1 0 -1 F1. ก กก F2. กF3. F F1. กก F (Learning Log)2. ก ก กF ˆ3. กก4. กก
 • 193. 193............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .. ( ) F ..................................................... ............ ............................ ʾ.............
 • 194. 194 ก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F1. F ก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F2. ✓ F ก F F ก F F Fก F ก ก F ก 5 ก F ก 4 ก F 3 ก F ก 2 ก F F 1 ก F : ก ก F ก ก ก ก ก ก F F F ก
 • 195. 195 ก 5 4 3 2 1 F Fก F1. F Fก F2. F Fก ก F F1. F ก F Fก Fก F2.ก F ก ก ก F1. ก กก ก F2. ก กก ก F F F F กก F F กก F F กFก F F ก1. F ก Fก F2. F F Fก ก F ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................... (...................................................) F ........................................................ ............... ....................... ʾ.............
 • 196. 196ก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F
 • 197. 197 .3 ก ก ก F / ก F ก 1 F1. 003014 ก F (Life Saving)2. F ก 2 F ก 2(1-2)3. ก ก ก F4. F F . F5. ก ก / ʾ ... / ʾ ...6. F กF (Pre requisite) ( F ) F F 17. F F ก (Co requisite) ( F ) F8. F ก ก F9. F 22 ก 2554
 • 198. 198 2 F F1. F ก / 1.1 F F F ก ก ˈ ก F 1.2 F F F ก F 1.3 ˈ ก F F ก กF ˆ ก F F FF FF F 1.4 F F F ก ก ก ก F F F FF F 1.5 F F F ก ก ก F ก F ก F ก ก ก F ก F F F ก 1.6 F ก ก กF ˆ ก F ก F F ˁ 1.7 FF ˁ F ก F ก F F ก ก ก กF ˆ ก 1.8 ʿกก F F ก F กก ʿก F ʿกก Fก ˈ F F ʿก ˈ F F F F ก ก F2. F 2.1 ˈ ก F F 2.2 ก F ก F F 2.3 F ก F F F 2.4 ก ก F F F 2.5 ก F ก Fก F ก ก FF F F 2.6 ก F ก F F F F F F 3 ก ก ก1.
 • 199. 199 ก F ก F ก F ก ก F F ก F ก F ก F ก ก ก F( F F กF F F 1) 2. F F ก ก ʿก /ก ก ก F ʿก 45 ʿก 32 F ก ก F 6F ก ก F ก ก ก ก ก F F 3. F F F F ก ก กF ก ก ˈ 3.1 ก ก F F F e-mail : lawsiri.w@hotmail.com 089-9616638 3.2 F ก ˈ กF F ก F ก 4 ก ก F ก ก 1. 1.1 F ก 1.1.1 F F 1.1.2 ˆ F F ก ˈ F F F F F ก F F F F 1.1.3 ก ก F F F 1.1.4 ก F 1.1.5 F F F 1.1.6 ก ก ก F F Fก 1.1.7 ˈ F F ˈ F 1.1.8 1.1.9 ก F 1.2
 • 200. 200 1.2.1 ʿก ก ก กF ˆ กก F ก F F F ก F F F FF F F F ˆ 1.2.2 ˈ ก ʿ กก F F ก F ʿก ก F F ʿกก ˈ F F ʿก ก ก ก F F F ก F F กก ก F F ก F F กก 1.2.3 ก ก ก F F ก F F F ก ก F F F F ก F F ก F F 1.2.4 ก F ก F ก F F 1.2.5 ก F ก ก F ก ก F F ก ก Fก 1.3 ก 1.3.1 ก F ก F ก ก ก F ก F F ก F F กก 1.3.2 ก F F 1.3.3 ก ก ก ก ก F 1.3.4 ก ก ก กF ˆ กF 1.3.5 ก ก ก ˈ 1.3.6 ก ก ก F ก F F F F2. F 2.1 F F F 2.1.1 F F ก ก ˈ ก F ก 2.1.2 F F F ก F 2.1.3 ก F ก F F
 • 201. 201 2.1.4 F F ก ก ก ก F F 2.1.5 F F ก ก ก F ก F ก F ก ก ก F ก F F 2.1.6 Fก F 2.1.7 F F ก F F ก F ก ˈ F F 2.1.8 F ก ก กF ˆ F ก F F ก F F ˁ 2.1.9 ก ก ก F ก ก ก ก F F F กก ก F F F F 2.1.10 F F ก ก F ก 2.2 2.2.1 ʿก ก F F F 2.2.2 ก ก F ก ก ˈ กF 2.2.3 ก F ก ก กF ˆ Fก F ก ก ก ก ก F ก F FF ก 2.2.4 ก ʿก กF ˆ กก F F ˆ F ก F ʿก F 2.3 ก 2.3.1 ก F F F 2.3.2 กก ก ก F F ก ก ก F ก กF 2.3.3 ก ก ก กF ˆ กF 2.3.4 ก ก F F กก F 2.3.5 ก ก F F F กก3. ก ˆ 3.1 ก ˆ F ก F F ก ก ˈ ก F ก ก ก ก ก ˆ F ก ก
 • 202. 202 3.1.1 F ˈ 3.1.2 ก F ˆ F ก 3.1.3 ก F F ก ก ก กF ˆ F F 3.1.4 กF ˆ F ก 3.1.5 ก ก F ˆ กF ˆ Fก F 3.1.6 กF ก F F F 3.1.7 ก ก F กF F F 3.2 ก 3.2.1 ก F F ก ก ก F F ก F 3.2.2 F ก ก F ก F F ก F ก 3.2.3 F F ก F 3.2.4 กF 3.2.5 F F ก F F กF F F 3.2.6 F กก ก F FกF FF ก ʿก ก ก กF ˆ 3.3 ก F ก ก ก FกF F กก F ก ก กF ˆ ก ก FF ก ก F F ก F4. ก F F 4.1 ก F F F ก ก ก ก F F F ก ก 4.1.1 F F ก กFก กF ˆ F ก F F F 4.1.2 ก ก F 4.1.3 ก ก F F F
 • 203. 203 4.1.4 ก ก F F F F ก F F ก ก ก F ก 4.1.5 F F ก F Fก F ก F F กก ก F ก F F ก F F ก กF ˆ F 4.2 ก 4.2.1 ก ก ก F ก Fก Fก กF ˆ 4.2.2 ก F F ก F F F 4.2.3 F กก ก ˆ F F ก ก F ก F F ʿก ก ก กF ˆ 4.1.4 F F ก F ก ก F ก ก F 4.1.5 ก ก กF ˆ 4.3 ก 4.3.1 ก ก F F ก 4.3.2 ก ก ก ก ก ˈ 4.3.3 กก ก F5. ก ก F ก ก F 5.1 ก ก F ก ก F F 5.1.1 F ˈ ก ก กF ˆ 5.1.2 ก F กF ˆ F F F 5.1.3 ก F ˆ F ก 5.1.4 ก F F ก F ก F F F 5.2 ก 5.2.1 F ก F F F ก F ก e-Learning ก F F F 5.2.2 ก ก F F ก F F 5.3 ก
 • 204. 204 5.3.1 ก F F ก ก ˆก ก ก 5.3.2 ก ก ก 5 ก ก 1. ก F F / ก ก ก / F1 1 ก ก ก ก 3 - ก ก F ก ˈ ก F F F ก F
 • 205. 205 F F / ก ก ก / F - F F F F - ก ก - ˈ F ก F ก Course Syllabus - ก Fก ก F - ก ก F F ก ก ก ˂ ก2 2 ก F 3 F F ก F F - ก ก F ก ก F F F - ก ก F F F F - ก ก F Fก3 3ก F ก 3 F F F ก ก - ก ก F F ก F F - ก Fก ก F ก ก - ก ก ก F ก ก -ก ก ก ก F F4 4 ก F 3 ก กก F F ก F F ก ก F - ก ก ก ˂ ก F F ก - ก ก ก ก F ก กF ˆ ก F F F5 5 ก F 3 ก กก F F ก F F F -ก ก ก ก ก ก F F F F ˈ ก ก F F F ก
 • 206. 206 F F / ก ก ก / F ˈ F F F F กF ˆ FF F F ก F ก ก F ก F6 6 ก F 3 ก ก ก F ก F F -ก ก ก ก ก F F กF F F ก F ก F ก F F กF ˆ7 7 ก F 3 ก ก ก F ก F F - ก ก F ก ก ก Fก F ก F F ก กF ˆ - ก ก F ก ก ก F F ก ก ก ˂ ก ก กFก ก8 8 ก F ก F ก F 3 F - ก ก ก F ก FF F9 9 ก F ก F ก F 3 ก ก ก F -ก ก ก ก F F ก กF ˆ10 10 ก ก F 3 ก กก F F F F -ก F F F -ก F F F F
 • 207. 207 F F / ก ก ก / F F ก F F F ก กF ˆ ก ก F ก F11 11 ก ก F 3 F F -ก F F F F ก12 12 ก ก F 3 F F F -ก F F F F ก ก ก F F F F13 13 ก ก F 3 F F F -ก ˂ ก ก กFก ก ก F F F -ก F ก14 14 ก ก F 3 F F F ก F F F -ก ก ก F15 15 ก ก ก F ก 3 F F F -ก ก FF F F ก F F F -ก ก FF
 • 208. 208 F F / ก ก ก / F -ก ก ก FF -ก F ก ก16 ก ก F 3 ก กก F F F F ก F F F ก กF ˆ 2. ก ก F F Fก ก ก F ก ก 1 2.3.1 3.3.1 4.3.1 ก 9 30% 17 20% 2 2.3.2 3.3.2 4.3.2 4.3.3 Fก ก F F 30% 5.3.1 F ก ก F / ก ก 5.3.2 ก ก F 3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 Fก ก F F 10% F ก ก ก ก F ก F F 10% กก ก ก 6 ก ก ก ก F ก ก 50 x 25 x 2.50 F F F ก ก F ก F ก F F
 • 209. 209 ก ก กF . (2554). ก ก . : ก ก ก F . F ก (2550). F F ก F (Life Saving). ก : ก ก ก . ก F F ก ก (2552). ก F F ก (Survival Swimming Curriculum and Handbook). ; .( ) ............... . (2552). ก F F ก (Survival Swimming Curriculum and Handbook). ; .( ) ก ก (2552). ก F .ก : Fก F ก F .Adair, John.(2007). Decision making and problem solving strategies.New Delhi : Replika Press Pvt Ltd.Grosse, Susan J., (2009). Lifeguard training activities and games. United States : Human Kinetic.Rodomista, Kim. 101 cool pool games for children : fun and and fitness for swimmers of all level. Michigan : Sheridan Book. ก ก F, . ก ʿก Speed Training. F
 • 210. 210 ก ก ก F. ก : ก F F ก ʾ F. F, . . (2546). ก ก ʿก F . ก. Strength and Flexibility Dr. Ralph Richards ก : F ʿก F F ก .. . (2537). F กF 30 . ก : . . F F. ก F. (2542). F ก F .ก : F ʿก F F . ก . ก F, . (2546). ก F ก ʿก ก Coaching Models Dr. Ralph Richards. ก : F ʿก F F . ก . F F. (2529). กก ʿกก F . ก : ก . ก . (2546). F .ก :ก F ʿก F ก F . F ก , . (2544). F .ก : F ก F ʿก . ก . ก F. ก F. Fก . (2546). ก F F. ก Talentification Dr. Ralph Richards. ก : F ʿก F F . ก . Fก . (2546). ก F ก กก ʿก F . ก Adaptation and Training Principles Dr. Ralph Richard. ก : F ʿก F F . ก . F , . (2536). ก ก . ก F Fก : . F F. F , . (2530). ก กก ก . ( Fก ก ) ก F F. ก : . F F. F , . . (2544). ก ก กก ก .
 • 211. 211 ก F ก ก : . F ก ก , กF กF กF . (2549). POOL House. ก : ก F F . F F . (2542). ก F .ก : F ก . F. . (2546). ก F F . ก : . F ก . (2530). F F . ก ก Fก ก ก F ˈ ก ˈ กF ก F . . . 2530. ก : ก . ก . (2546). ก ʿก F กก ก ก Burnout. ก Burnout The Overtraining Syndrome in Swimming 1999. Dr. Ralph Richards F ʿก F F . ก . ก . (2546). ก ก ʿก . ก Mental Skill Training. Dr. Ralph Richards ก : F ʿก F F . ก . ก . (2546). ʿก F ก F. ก Integrated Training Model Dr. Ralph Richards. F: F ʿก F F . ก . . (2548). กก ก ก ก . ก ก 10 (F ) ก F ก ก .ก : F ก ก . ก ก ก . F . (2531). ก F F .ก : ก ก F ก F. ก . F . (2531). ก F ก ก. ก : ก ก F. ก F. ก . . (2529) . F ก ก . ก : F. . . (2545). F .ก : ก .ก , . (2539). กก ก F .ก : F F ก . F . (2541). ก ก ก F 1. F: ก F.
 • 212. 212 ก . (2532). F ก ʿก F F . ก : F ʿก F F . F. (2548). . ก : ก F ก F . F, . (2541). ก ก . ก F ก . ก : . F ก ก . F . (2546). ก ก ก F . ก: ก F . F . 143. F , . (2532). ก F .ก : ก F . ก . (2550). ก F . ก : ก ก ก . ก ก ก F ก . ( . . ). ก F ก . ก ก ก ก : . ก F ก , F .(2541). PT. SEAL ก ʿกก ก ก ก . . F . ก ก ก ก : 2541. ก ก ก 16-19 ก 2546. ก ก . (2545). F ʿก F F ʿก F F . ก ก ก . .( . . .). ก F F ˈ 5 ก F 4 F .ก : F . ʽ ก . (2538). ก ก F ก . F .ก : F F.Berndt, Barth. Dr. (2004). Swimming Learning. Oxford : Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd.John, Harmer and others. (2001). Teaching Swimming And Water Safety
 • 213. 213 Learning Aquatics the Australian Way. Australian : AUSTSWIM Inc.Mix, A. John., and Koudriaev, S. Konstantin. (1959). Swimming Fastter Finis Monofins Finis, inc. USA : Discovery Bay Ca.Richard W. Shoulberg. (2538). Strength training and Circuit training by Vasas. ก : ก ก ก .Richardson, Jim. (2006). Dry land Training with Stretch Tubing. Seasonal Training Plan. Australia.Sanderfoot, Alan E.(2003). What Color is Your Swimming Pool?. United States : Versa Press.Uwe, Rheker.( 2005). Aqua fun Games And Fun For The Advanced Learning by Playing. Oxford : Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd.
 • 214. 214 F F- ก F ʾ ก 4 2502
 • 215. 215F ˆ 99/1 F 12 F 67000 ˆ ก ก F F 67000 F F ˆ FF ก ก ก F ก Fก . .2552 FF ก ก ก F . .2550 ก ก ก F . .2548 F3 8 . .2541 F3 6 ก ก . .2541 ก . .(ก ก ก ) . .2525 ก . .( ก ) ( ก ) . .2523 .ก . ( ก ) ก . .2520 .ก . F ( ) F F . .2554 F ก F ก ก ก ʾ 3 2 2554 ก Fก F F (Hybrid) ก F F F ˅ (Windows Live) . .2554 F F ก F ก ก ก ก ก 1 The Development of Swimming Lesson on Internet Network using Multi channel Activities with Windows Live for the students of Institute of Physical Education Phetchabun