1                                                        1     ...
2                           F F           ˈ     Fก        ก       1...
3       ก        F      ˆ                    ก              F      ...
4F                F                 ก                       ˈ   ...
5      ก               F    F ก   ก ก               ก          ก     ...
6   ก    F       ก                    ก       กF     ก        F   ...
7                 ก        F กF      Fก                    กก     กF ...
8    F              ก        ก                      F          ก   ...
9                 1 ก      F                                    ...
10     3.    F F           ก            F กF ก ก                       ...
11        F       1. ก       F           (Blended Learning)               ...
12       F  F                ก                        ก    ก     ...
13                                       2                     ...
143.      ก ก ก   3.1 ก     (decision making)            ก       4      1 ก      ...
15ก        F                (Blended Learning)              กก            ...
16         ก     F      ก                Fก             F       ˈ   ...
17                          F     F        F    ก    F             ...
18            F    F                    ก      F           F   ˈ F F ...
19                  ก              F                           ...
20     ก                                                       ...
21                    F         F   ก      F        F ก            ...
22           F ˈ               ก     F                  ก         ...
23 F   กก ก ก     ก  F                            ก ˂          ก      ...
24  F         F      F       F ก           F        ˈ      F  ก ก   F  ...
25ก      ก        F      ก                       ก             F  ˈ ...
26                    F (Barnum and Paarmann, 2002)                 ก   ก   F  ...
27           1.6       ก              F  ก                F      F...
281.1            (Attention) 1.2               Fก (Relevance) 1.3              (Co...
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด

823

Published on

3 บท

Published in: Entertainment & Humor, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
823
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด

 1. 1. 1 1 ˈ ˆ F F ก ก ก F F ก F F ก F ก F ก ก ˈ ก กFก F ˈ ก F ก ก F F F F F ก F ก ก ก ก ก F F Fก ก ก F F ก ก F F ก ก F Fก ˆ F ก ก กF ˆ ก ˈ ก F ˆ กFก F ก ˈ F F Fก F ก ก F ก ก ก ก F F F F F ˈ F ก F ก ก ˆ F F F ก ˈ F กF ก F F ก ก F ก F F ก ก F ก ก F ก ˈ ก F ก ก F F กF FF ก F F F Fก ˆ ก F F ก ก ก ˆ F ก ˆ ก กF ˆก ˆ (2551, F 7) F F ก ก 2550 F ก ก F F กF ʾ F F F Fก F F F F ก ก ก F F ก F F F ก ˈ F F ก ก ก F ˈ (2551, F 1) ก ก ก F ( . .2545-2559) F F F ก
 2. 2. 2 F F ˈ Fก ก 1. ก F F F ก F ก F ก F F F F ก Fก F F ก2. F F ˆ ก F Fก F F F F F ก F F ก F 3. F F F F F ก ก (2551, F 2) กก ก F ก ก F F F F F ʾก ก 2548 F F F ก ก ก ˈ F96.6 ก F 6-14 ʾ F F ก F F 59.3 ก F 15 17 ʾ F ก F 8.3 ʾ ก ก ʾ 2548 F ก ก F F 200 ก F ก F F F ก ก ก (IMD) F 46 ก 60 ʾ . . 2548 48 ก 61 . . 2549 ʾ ˈ ก ก F ก ก (2551, F 3) ก F F F กก F F ˈ ก F ก F ก F ก ก ก ก F ˈ F ก ก F F ก F F ˈ ก F F ก F ก ก กF ˆ F F ก F F ก ก FF ก ˈ F ก ˈ Fก F F ˈ ก ก ก ˆ F ก ก F ˈ ˈ F F Fก ก ก ก ก (2553, ) F Fก ก ก ก F F 21 F ก F F F F F F ก (ICT-Information and Communication Technology) F F F Fก ก ก F ก ก ก ก
 3. 3. 3 ก F ˆ ก F ก F ก F F (Knowledge-Based Economy Society) (2545, ) ก ก ก Fก ก F (ThailandQualification Frameworks : TOF) Fก ก F F F F 5 F 1. F 2. F F (Knowledge) 3. F ก ˆ (cognitive skills) ก F ก F F F F กก ก ก F F F กF 4. F ก F F 5. F ก ก F ก ก F ก F F ก F ก F ก ก ก F F F F ก ก ก F ก F F F F ก ˈ F F ก ก ก ก F ก F ก ก ก ก กก ( , 2554: 8) ก กก F ก ก ก F F F ก F ˈ กก F F F ʿก ก ก Fก ก F ก Fก F F F ก ก ก F Fก F ก ก Fก F ก F Fก กก ก 1.ก ก ก F ก F F ก F F F F ก ก F 2.ก ก ก F F ˈ F ก ก ก ก ก F ก F F F F ก ก ˈ ˈ กF ˆ ˈ ก ˈ ก F F ก F F ˈก ก F 3.ก ก F F ก ก F F F ก F F F ก F 4.ก F ˈ ก ก F F F ก ก F F F F ก ก ก F ก ก ก ก ก 5.ก ก ก ก
 4. 4. 4F F ก ˈ ก ˆก ก ก F F F 6.ก F ก ก ก Fก 7.ก F F ก ก F ก ก F ก ˆ F ก F Fก Fก F F ˈ 8.ก F F ก ก ก F F ก F F กก ก ก ก ก 9.ก F F ก F ˈก F กก กF F ก F กF กก 10.ก F F ก F ก ก ก ก ก ก ก F Fก F (2553, F 12-13) Fก ก ก ก F F ก ก Fก F ก ก ก ก ก ก F ก ก F F ก ก ก F ก ก ก F F F ก F ก ก ก ก F F F ก ก ก F Fก Fก F ก F ก F ก ก F F F ก ก F ก ก ก (ก ก F,2553 :1)ก F ก ก F F ก ก ʾ 1 ก ก F ก FF F ก F ก ก ก F F F F ก ก ʾ 1 ก ก F ก F ก ก F F F F F F ก ก ก F ก กF ˆ ก (2549, F 28) F ก ก F ก ก F ก ก ก ก ก ก ก ˆ F ก ก ก
 5. 5. 5 ก F F ก ก ก ก ก ก F F F F ก F F F F กF ˆ F F F F ก ก ก F F (2554,189) ก Fก F F ˈ F F F กก ก F ก F F F ก ก F ก F ก F Fก F ก ʽ ก F F F F ก F F4 F F F ก F F F F F ก กก ก F F F F F ˆ F F ก ก ก ก ก F F F Fก F Fก ก F ก F F F ก ก F Fก ก F F F ก ˆ (2552, F 7- 8) F F ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก F F Fก FF F ก F ก ก ก Fก ก ก ก F F ก ก F ก ก Fก ก F F F F ก F F ก F Fก F ˈ Fก กF ˆ ก กF ˆ F F ˈ Fก ก F (2548, F ) F ก F (Johnson, Mchugo andHall, 2006) F ก ก ก F F ก ก ก ก ก ก ก ก ก F F F ก F ก F F ก F F ก ก F ก F F Fก F ˆ Fก F F Fก F ก กก Fก F ก F F ก F F F ก ก กF ˆ ก F ก ก กF ˆ F F F F ก F F ก ก ก ก F F ก F ˈ ก ก F F F F ก F F ก FF ก F F ก ˈ ก F F ก F ก F F ก
 6. 6. 6 ก F ก ก กF ก F ก ก ˂ ก F ก F ก ก Fก ˂ (2541, 226) F F ก ก F กก ˈ F ก ˈ ˆ F F ʾ ก ˈ ก กก F ก ก ก F F FF ก F F ˈ ก F 2 3 ก กก F F ˈ ก ˈ F กก F ก ก ʾ . .2541 กก ก 500,000 F 57 ˈ ก ก F 14 ʾ กก F 97 ˈ ก ก F ก ก กก กก F ก ʾ . . 2543 ก F F กก 91,778 ก ก F ʾ F ก ˈ F ก ก ˈ กก F ก ก F ʾ ก ก F 15 ʾ กก 1,500 4 ( ก F F , 2552, F .) F ก F F ก ก ˈ F กF ก ก ˈ ˂ ก F F FF กก F Fก F ก กF กก ก ก ก F กF ˆ ก ก ก F F ก F F F กF F F ก F F F F F F ˁ ก กก กF ˆ ก F ก ก ก F F F ก F ก F ก ก F F F ˈ F ก ก ˂ ก F F F F ก ก ก F ก ก กF ˆ ก(Wallace et al., 2001) F ก ก กF ˆ ก F F กF ˆ TASC (TASCproblem solving wheel) TASC F ก Thinking Actively in a social Context F ʾ 1993 ʿก ก ก กF ˆ ก ก ก F ( กF , 2554, F 140) ก ˆ
 7. 7. 7 ก F กF Fก กก กF ˆ ก กก ก F FF ก ก ʿก ก ก F F F F ก ˈ F Fก ก ʿก ก ก กF ˆ ก ˈ F F ก ʿก F ก ˈ ˈ กF ก ก ก ก F ก ก F ก กF ˆ F F ก F ก F ก ก F Fก กF ˆ ก Fก ก F F ˂ ก F ก F ก F ก F ก ก ก ก ก ʿก F ˈ ก ก ก F F ก กก F F ก ก กF ˆ ก ˈ ˆ กF F ก ก F F ˈ ก F F ก ก F F F F ก ก F F F ก F ก ก กF ˆ ˈ Fก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F กF ˆ ก F ก ก F ก ก ก ก F F F F ก F F กก ก 1. ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก FF F ก ก กF ˆ F F F 2. ก F ˈ F 2.1 ก ก ก กF ˆ กF F ก F 2.2 ก ก Fก F F ˈ F
 8. 8. 8 F ก ก F ก ก Fก ก กF ˆ ก ก ก ก F F 1. F ก F ก กกF ˆ ก ก ก ก F 2. F ก ก F ก Fก ก กF ˆ ก ก ก ก F 2.1. ก ก ก ก กF ˆ ก ก F ก ก F ก ก กF ˆก ก ก ก F 2.2. ก ก ก F ก ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ก 1. F ก F ก ก กF ˆก ก ก ก F 2. ก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F Fก ก 3. ˈ ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก Fก ก ˈ 2
 9. 9. 9 1 ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 1. F F กF ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F4 F ก 1) ˈ F ˈ กก F 2) ก ก ก F ก F F F ก F 3) ก F F กF F ก F F 4) ก F F F 2. F F F F กF F F ก F ก ก กF ˆ ก กก ก F F กF 2.1 F ก ก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 5 F ก F F F ก ก F F ก ก F F ก F ก ก (Purposive Selection) ˈ F ก Fก กก ก ก F ก ก F 2.2 F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 5 F ก F F F ก ก F F ก F F ก F ก ก (Purposive Selection) ˈ F ก Fก กก ก ก F ก ก F
 10. 10. 10 3. F F ก F กF ก ก ก ก F ก F 1 /2555 30 ก F 3. F ก F กF 3.1 ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 3.2 ก ก กF ˆ ก ก 3.3 F ก ก F ก Fก ก กF ˆ ก ก ก ก F 2ก F ก ก F 1. F F กF ก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ก F ก กF 2. F F F F กF 2.1 ก ก ก ก ก F ก ก 2.2 ก F F ก ก ก F ก ก ก F ʾก ก 2555 30 F ก ก (Purposive Sampling) 3. F ก F กF 3.1 ก F ก กF ˆ 3.2 ก ก Fก 4. F ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F Fก ก F ก ก กF ˆ ก ก F F F ˆ F
 11. 11. 11 F 1. ก F (Blended Learning) กก F ˈ F ก F F F ก ก F ก F F ก F F ˂ F ก F F (Brent, 2010,pp.25-26) 2. ก กF ˆ F F Fก F F ก F F F F ก F ก ก ก F ก กF ˆ F ก F F F กก ก F ก ก กF ˆ ก (Wallace et al., 2001) Fก ก กF ˆ ก F F กF ˆ TASC (TASC problem solving wheel) TASC F กThinking Actively in a social Context F ʾ 1993 ʿกก ก กF ˆ ก ก ก F ( กF , 2554, F 140) 3. ก ก ก ก ก F F ก F F ก ก ˈ F Fก F F F ก ˈ ก F ʿก F ก ก ก F F (Wales, Nardi andStaker,1986) F ก ก ก F ก ก 4 F ก ก F ก ก ก ก F ก F F ก ก ก 4. ก F F กก ก ก ก F ก ก กก ก ก F F F ก ก ก ก F ก ˆ F F F F F ก F F F F F กF F F F F ( ก ก ก ก ก ,2548: ) 5. ก ก F Fก F F (Cooperative Learning) ก F F ก F ˈ ก F ก F FF ก ก Fก
 12. 12. 12 F F ก ก ก F F FF ก F F ก F F F ก F ก F F F F F F F ก F ˈ F F ˈ F FกF F F ก (Johnson and Johnson,1994) 6. ก F ก ก ก F ก F F F ˈ ก F ก F ก ก ก ก ก F F F ก ก ˈ กก Fก F F ˈ ก ก F F ( , 2547: 221) ก 1. ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ˈ F ก 2. ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F F 3. ก ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F F F ก
 13. 13. 13 2 ก ก F ก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F Fก กก ก F 1. ก F (Blended Learning) 1.1 กก ก F 1.2 ก F 1.3 F F กก F 1.4 ก ก ก F 1.5 ก ก ก F 1.6 F ก ก F 1.7 ก ก ก F ก F 1.8 ก ก ก F F F F 2. ก ก ก กF ˆ 2.1 ก กF ˆ 2.2 F ก ก กF ˆ 2.3 ก ก กF ˆ 2.4 F ก กF ˆ 2.5 ก กF ˆ ก ก กF ˆ 2.6 ก ก ˆ F 2.7 ก ก กF ˆ ก 2.8 ก F ก ก กF ˆ
 14. 14. 143. ก ก ก 3.1 ก (decision making) ก 4 1 ก ˂ (state the goal) 2 (generate ideas) 3 (prepare a plan) 4 (take action) 3.2 ก ก ก F ก กF ˆ 1 F (gather and organize) 2 ก (identify) 3ก (generate) 4 (decide) 5 ก (implementation) 6ก (evaluation) 7ก (communication) 8 F ก ก F (learn from experience)4. ก ก ก F 4.1 Fก ก (Water Saving Knowledge) 4.2 ก ก F (Swim and Survive) 4.3 ก F F F (Water Rescue) 4.4 ก F F ก F5. ก ก ก F F ก F (Cooperative Learning) 5.1 ก F F ก F 5.2 F ก ก F ก F 5.3 ก ก F ก F 5.4 ˂ ก
 15. 15. 15ก F (Blended Learning) กก ก F ก F ก F F ก ก ก ก Fก Fก F ก ก กก ก F F F ก ˈ F ก F ก F F F ˈ ก F F ˈ ก F ก ˈ ก ก F F F F F F กก F กก F F ˈ F ก F F F ก ก Fก F F ก F F ˂ F ก F F (Brent, 2010,pp.25-26) Fก F ก F Fก F F ก ก (So,&Brush,2008) ก F F Fก ก F ก กF ˆ F F ก ก F F ก ก กF ˆ F ˈ F F F กF ˆ ก F Fก F F(Gibbs,2000, p. 347 ; Elliott Masie, n.d, cite in Carman, 2005) ก F ก ก F F ˈ กF ʾ F F ก F F F ˁ F ก F F F F F ก F ก ก F F Fก ก ก F F ก ก (Garrison, &Kanuka,2004,p.97) F ก F ˈ ก F F ก ก F ก F ก ก ก ก ก F F F F F ก F Face to Face F F (Rovai & Jordan,2004,p.4)
 16. 16. 16 ก F ก Fก F ˈ Fก F F ก F F F F F Face to Face (Osguthorpe &Graham,2003,p.228) F ก ก F F ก F F ก F F F ก F ก Fก ก F ก F F ก ก F ก ก F Fก F ก F ก(Singh,2003,p.53) F F ก F F F F ก F F Fก F ก F ก F F F ก F F F F F กก F F ก F F ก F ก ก F F ก ก F ก ก F ก F F F ˆ ก ก F ก F ʽ ก F F F ก F (Bersin & Associates, 2003, p.3) ก F F . .1990 ก F ก F ก ก ก F FF ˈ ก ก (Graham&Kaleta,2002; skill&yong,2002; Tuckman, 2002) ก F F F (Bleed, 2001,p25) F ก F ก F ก F ˆ ก F F ก F F F F ก F (Bleed, 2001,p.18) F F F ก (Conceptual Blending) Fก ˈ ก F ก F ก F F F F ก F ก F ก Fก ก F ˈ F F ก F ก (Fauconnier & Turner, 1998, p. 133) ก F ˈ ก F ก ก ก F ˈ F F ก ก ก F ˈ F ก กก
 17. 17. 17 F F F ก F F F ก ก ก F F ( , 2554, F 8) Fก (Blended Learning) ˈ ก ก F ก ก ก F ก F ก F ก ก F Fก ก F F ก F F F F F F ก ก F F F F F ก ก F F F กก F F ˈ Fก ( ,2554, F 13) ก F ก ก ก F ก Fก ก F F ก ก ˆ F F ก ก ก ก F ก F ก F ก F กก ก ก F กก ก ก F ก F ก ก F ก ก F F F F F ก ก F ก F ก ก ก F ʿก F ˈ กFกF ˈ (Brent,2010,p.26) ก F ก ก กก F ก F ก F F F (Face-to- Face and Online Learning Instruction) F ก Fก F ก F F ก ก F ก ก Fก F ก F F F FFกก กก ก F F ก ( Watson, 2008;University of Calgary, 2008 ; Harriman, 2005 ; NSW, 2005; Dziuban, Hartman and Moskal(2004) ; Voos, 2003; Rooney, 2003; Ward & LaBranche, 2003; Young, 2002; Cisco Systems,2001; Coil and Moonen. Reay, 2001; Sands, 2002)
 18. 18. 18 F F ก F F ˈ F F ก Fก Fก F ก FF F F(Verkroost & colleagues, 2008,p.501) F ก F F ˈ ก ก F ก ก ก ก (Blending Delivery Media) (Bersis, 2003, p3) , Singh, H.(2003, p. 51) , Driscoll (2002, p. 54) , F (2550, F 16) F F ก F ˈ ก ก Fก ก F (Face to Face Learning) ก ก F ˈ(Technology Based Learning) F ˈ (Internet Based Learning)(Kerres andDe Witt, 2003, p. 101) ก F F ˈ ก F F ก F F ก (Real-time virtual) ก F F F F ก F F (Collaboration software), ก F F (Self-paced Web-based courses), ก ก Fก (Electronic Performance Support Systems : EPSS) F ก F F ก ก ก F(Singh, H, 2003, p. 51) ก F ก ก F Fก F ก ก F F (Online Learning)(Osguthorpe & Graham, 2003,p. 277) ก F F ˈ ก ก F F ก F F (Constructivism) ก(Behaviorism) (Cognitivism) F F F กก F F F ก F F (Driscoll, 2002, p.54) ก F ก ก F ก ก ก F ก F F F F ก F กก F ก กF F ก ก F ก F F F ˈ F ( ,2554, F 16)
 19. 19. 19 ก F ก ก ก ˈ ก ก F F ก ก F ก กก ก ก ก F ก ก ก F F F F F ก ʿก Fก ก ก F F F ก ก F F ก ˂ ก F( ,2554, F 11) ก F กก F ก F F ก F F กก F ก F F F F F ก F F F ก ก FF ˈ ก F ก F ก F F F ก ก ก F ก ก F Fก F กF F ก F กก ก F F F กก F ก F ก F F ก F ก F 6 F (Osguthorpe and Graham, 2003, p. 231) 1. F Fก ก (Pedagogical Richness) 2. F F F F F (Access to Knowledge) 3. F (Social Interaction) 4. ˈ F (Personal Agency) 5. F Fก F F F F (Cost Effectiveness) 6. ก ก กF (ease of revision) F F F F F ก ก ก F ก Fก F ก ก F F ก F ก ก ก ก F F ก ก F Fก ˈ ก ก F
 20. 20. 20 ก F F F F F F ก ก F ˈ F ก F F F ก กก F ก ก F F ก F ก ก F ก F F F F F ก F ก Fก ก F ก F F ก F ˈ ก F F ก F F F F F ก F Face to Face F F F ก ก F F F F ก ก กก ก F ก ˈ F F ก F F ก ก ก F ก ก ก ก F FF F ก F F F F F ก ก ก F F FF F F ˈ F F ก ˈ F ก ก ก F F F ก F F F F ก F F ก ก ก กก กF ก ก F F F ก F F กF ก F F ก ก F F Fก F (Brent,2010, p. 27) F ก ก F ก F กF Fก F 1. F ก ก F กF F F ก Fก F ก F F Fก ก F F F F ก ก F ก ก F F ˈ 2. F ʽ ก F F ก 3. ก กF F ก F(Graham, Allen, and Ure,2003 cite in Graham, 2005, p. 8-10)
 21. 21. 21 F F ก F F ก Fก ก F ก F F ก F F ก ก F ก กF F ก Fก F F กก F ก F F F ก F F F ก ก ก F ก ก F F ก ก ก F F F ก ก F ก F ก F F F (Tuckman,2002,p.28) ก ก ก ก F กF F ก F F F( F , 2550) 1. ˈ ก F ก ก ก ก ก 21 F กF ก F (Technological literacy), ก F(Information literacy), ก F (Cultural Literacy), ก กF ก F (Globalawareness) 2. ก ก F ก F F F (InventiveThinking), F กF ก ก FF F F ก ก ก กF ˆ ˈ F 3. ก F F ก ก F , ก ก ˈ ,ก FF ก ก F , F , F F ก F , ก ก F F F 4. ʿก ก F F ˈ ก ก F ก ก ก F ก ก ก F กก ก F F F 3 ก 1. ก กก F F F F F ก Fก (Virtual Learning Environment : VLEs) F กF ก F
 22. 22. 22 F ˈ ก F ก F F F F F ก F (Huang, Zhou, and Wang, 2006) ก ก Fก F F ก F ก 3 ก 1.ก F ก 2.ก F F ก F F กก F 3.ก F ก ก ก F ก F ก ก ก F ก(Blog) F (Social Network) (Bricheno, P., Higgison, c., Weedon,2004; JISC, 2005; Ward, 2006) 2. ก F ก F ก F ก F F ก F ก F ก F (LearningStyle) ก F ก F F F ก ก ก ก F F กก ก F F ก F F ก ก F ก F ก F ก ก F ก ก ก Fก F F F F ก ก ก ก ก ก (Garrison and Kanuka, 2004, p. 97) F F ก ก F ก ก ก กF F F ก F F ก F F ก F ˈ ก F F F F F F ก ก ก ก ก F (Dziuban, Hartman and Moskal,2004) 1. ก ก กก ˈ ก F F ˈ Fก F Fก ˈ F ก F( ก F F ) 2. F F F F ก F ก F F ก F ก ก 3. ก F F F 3. ก F ก ก ก ก F ก F F ก F F F ก F F Fก F ก F ก F ก F ก F F F F F ก F F F F ก ก ก F F ก ก F ก F F ก
 23. 23. 23 F กก ก ก ก F ก ˂ ก ก F (E-Portfolio) ˈ F(Huang, Zhou, and Wang,2006) ก F ก ก F F กก Fก ก ก F F ˈ ก ก ก F F F F ก ก F F F F ก F Fก ˈ ก F F ก F F F ก ก ก F ˈ ก ก ก F F F ก F F กก F F F ก Fก ก ก ก (Bonk and Graham,2004, p.3) ก ก ก F (BL) F ก BL F 4 (Graham, 2005, p. 11-13) 1. ก ก ก (Activity-Level Blending) ˈ ก ก F F ˈ F กก F ก F ก F 2. ก ก (Course-Level Blending) ก ก F F กก F ก ก 3. ก ก (Program Level Blending) ก ก ก ก ก 4. ก (Institutional-level Blending) ก กก ก FF F F Bam Yung University (BYU) F Idaho ก F F F 1 ˈ FกF ก ก BL F F3 (Graham, 2005, p. 13) 1. ก F F F (Enabling blends) ˈ ก F ก F ก F ก กF F ก F กF F ก F ก ก Fก F F F F F ก F ก 2. ก ˈ (Enhancing Blends) F ก Fก F F ˈ F F F ˈ
 24. 24. 24 F F F F ก F ˈ F ก ก F F ก F ˈ ก ก F F F F 3. ก (Transforming blends) ก F ˈก F Fก F F ก ก F F ˈ ก F ก F ˈ F F F F F F ก Fก ก ˆ F F F F Fก F F ก ก F ก ก ก ก (Instructional Designer) ก ก F ก ก F F ก ก F NIIT Vailiathan (2002) F ก F ˈ 3 ก F ก F ก F F F 1. ก F F ก F ก (Skill- driven leaning) ก ˈ ก ก ก F F ก F F (Self-pacelearning) ก ก F ˈ F ก Fก ก F ก ก ก ก ก ก ก Fก F ก F ก F F ก F F ก ก ก ก F F ก F ก 2. ก F F ก F (attitude-driven learning) ˈก กก ก F ก ก F F ก ก ( F)ก F ก F ก F F ก กF F( F ˈ ) 3. ก F F ก F (competency-drivenlearning) ˈ ก ก F ก ก F F ก
 25. 25. 25ก ก F ก ก F ˈ F ก Fก F ˈ F ก F (LCMS/LMS) F F (Kerres and Witt,2003) F ก 3 Cs ก F ก F 3 F ก 1. (Content) ˈ F F F 2. ก F (Communication) ก F ก F F 3. ก F F F (Construction) ก F ก FF ก Content Information Medium? Code? Chanel? Distribution Timing? Push/pull? Communication Construction Local (FTF) remote Individual Peer to peer cooperative Learner - tutor 1:1, 1: N 1 F ก ก F Kerres and Witt (2003) Kerres and Witt ก F ˈ กก F ก กก F F ก F F F F ก F ก F F ก ก F ก F F ก F ก 3Cs ก F ก ก F ก F ก F ก(asynchronous) F F F ก F F F ก ก F
 26. 26. 26 F (Barnum and Paarmann, 2002) ก ก F F ก F 1. ก F F F F (Web-based delivery) ˈ F F กF F F FF F F F 2. ก ก F (Face-to-Face processing) F F F ˈ F F ก F 3. ก F ก F (Creating deliverables) F F ก F F F กF ก ก ก F 4. ก F ก ก F F ก (Collaborative extension of learning) Fก ก ˈ ก F ก F ก F F F ก Fก ก F Fก F ก ก ก FกF F Epic Group (Clark, 2003, p.12-20) F F ก ก F ˈ 12 ก F ˈ 2 F ก ก F กF F ก F (Offline) 6 ก F F ก F (Online) 6 ก F 1. F ก F (Offline) ก (Workplace Learning 1.1 F ก ก F ˈ F ก F ก F กก ก ʿก ก ก ก 1.2 F ก ก F F (Tutoring) FCoaching) ก (Mentoring) ก 360 1.3 F (Classroom) ก ก ก ก ʿก ก ก ก ก F ก 1.4 F (Distributable print media) (Books) (Magazines) F (Newspapers) ʿก (workbooks) (Keeping a journal) 1.5 ก ก F (Distributable electronic media) F (Audiocassettes) (Audio CD) F (Videotape) (CD-ROM) (DVD)
 27. 27. 27 1.6 ก F ก F F 2. F ก F (Online) 2.1 ก F (Online learning content) F ก ก ก F F ก F ก ก ก 2.2 F F ก ก F F ก ก F(e-Tutoring) F ก ก F (e-Coaching) ก ก ก F(e-Mentoring)ก F ˂ ก 360 2.3 F ก FF ก F (Online Collaborative learning)ก F F F ก ก Fก ก ก F ก ก F ก ก FF F ก ก F F 2.4 ก ก F F (Online Knowledge management) ก F F F ˈ F ก ก ก ก F ก ก F 2.5 F (The Web) F ก F F ก F F F Fก F F F F F ก 2.6 ก F ก F F ก F F ก F F ก ก F F F (Carman, 2002, 2005) F F ก ก ก F ICT ˈ ก ก F F Fก ก ก ก ก ก F F F F F ก F ก F F ก F Keller, Gagne , Bloom, Merrill, Clark and Gery FF ก5 F ก ก ก F ก F ก F F 1. ก F (Live Event) F กF ก (Live Lecture) ก F ก F F F F F ก ˈ F F ICT ˈ F ก F ARCS Model John Keller F กF
 28. 28. 281.1 (Attention) 1.2 Fก (Relevance) 1.3 (Confidence) 1.4 (Satisfaction) 2. ก F ก (Self-Paced Learning) F กFก ก F ก ก ก ก F F F F ก F ก9 Robert Gagne F กF 2.1 ก 2.2 ก ก F F 2.3 ก F F ก ˀˊ F 2.4 ก ก 2.5 ก F ก ก F 2.6 ก F กก 2.7 ก 2.9 ก F ก F 3. ก F F ก (Collaboration) F กF ก ก F F ก F Fก F ก ก F F ก F(e-Mail) F (Web-Board) (Real-time) กกCarman Fก F F2 ก F กFก FF ก F (Peer-to-peer) ก FF ก ก ก (Peer- to Mentor) 4. ก (Assessment) F กF ก ก ก F กFก F ก ก ก F F F ก F Benjamin Bloom (1956) F F ก ก F ก F ก F ก 5. ก ก (Performance Support Materials) F กF ก ก ก F F ก F ก F F F F F ก ก F F F (Rovai and Jordan, 2004) ก F F F ก ก F ก F 4 F ก ก กก F F (Blended Multimedia and Virtual Internet Resources) ก F F (Video, DVD) ก ก (Virtual Filed Trips) F F(Interactive Websites) F F (Software Packages) ก ก(Broadcasting)

×