รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด

1,019 views

Published on

3 บท

Published in: Entertainment & Humor, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,019
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รูปเล่ม3 บทมีนาคมล่าสุด

 1. 1. 1 1 ˈ ˆ F F ก ก ก F F ก F F ก F ก F ก ก ˈ ก กFก F ˈ ก F ก ก F F F F F ก F ก ก ก ก ก F F Fก ก ก F F ก ก F F ก ก F Fก ˆ F ก ก กF ˆ ก ˈ ก F ˆ กFก F ก ˈ F F Fก F ก ก F ก ก ก ก F F F F F ˈ F ก F ก ก ˆ F F F ก ˈ F กF ก F F ก ก F ก F F ก ก F ก ก F ก ˈ ก F ก ก F F กF FF ก F F F Fก ˆ ก F F ก ก ก ˆ F ก ˆ ก กF ˆก ˆ (2551, F 7) F F ก ก 2550 F ก ก F F กF ʾ F F F Fก F F F F ก ก ก F F ก F F F ก ˈ F F ก ก ก F ˈ (2551, F 1) ก ก ก F ( . .2545-2559) F F F ก
 2. 2. 2 F F ˈ Fก ก 1. ก F F F ก F ก F ก F F F F ก Fก F F ก2. F F ˆ ก F Fก F F F F F ก F F ก F 3. F F F F F ก ก (2551, F 2) กก ก F ก ก F F F F F ʾก ก 2548 F F F ก ก ก ˈ F96.6 ก F 6-14 ʾ F F ก F F 59.3 ก F 15 17 ʾ F ก F 8.3 ʾ ก ก ʾ 2548 F ก ก F F 200 ก F ก F F F ก ก ก (IMD) F 46 ก 60 ʾ . . 2548 48 ก 61 . . 2549 ʾ ˈ ก ก F ก ก (2551, F 3) ก F F F กก F F ˈ ก F ก F ก F ก ก ก ก F ˈ F ก ก F F ก F F ˈ ก F F ก F ก ก กF ˆ F F ก F F ก ก FF ก ˈ F ก ˈ Fก F F ˈ ก ก ก ˆ F ก ก F ˈ ˈ F F Fก ก ก ก ก (2553, ) F Fก ก ก ก F F 21 F ก F F F F F F ก (ICT-Information and Communication Technology) F F F Fก ก ก F ก ก ก ก
 3. 3. 3 ก F ˆ ก F ก F ก F F (Knowledge-Based Economy Society) (2545, ) ก ก ก Fก ก F (ThailandQualification Frameworks : TOF) Fก ก F F F F 5 F 1. F 2. F F (Knowledge) 3. F ก ˆ (cognitive skills) ก F ก F F F F กก ก ก F F F กF 4. F ก F F 5. F ก ก F ก ก F ก F F ก F ก F ก ก ก F F F F ก ก ก F ก F F F F ก ˈ F F ก ก ก ก F ก F ก ก ก ก กก ( , 2554: 8) ก กก F ก ก ก F F F ก F ˈ กก F F F ʿก ก ก Fก ก F ก Fก F F F ก ก ก F Fก F ก ก Fก F ก F Fก กก ก 1.ก ก ก F ก F F ก F F F F ก ก F 2.ก ก ก F F ˈ F ก ก ก ก ก F ก F F F F ก ก ˈ ˈ กF ˆ ˈ ก ˈ ก F F ก F F ˈก ก F 3.ก ก F F ก ก F F F ก F F F ก F 4.ก F ˈ ก ก F F F ก ก F F F F ก ก ก F ก ก ก ก ก 5.ก ก ก ก
 4. 4. 4F F ก ˈ ก ˆก ก ก F F F 6.ก F ก ก ก Fก 7.ก F F ก ก F ก ก F ก ˆ F ก F Fก Fก F F ˈ 8.ก F F ก ก ก F F ก F F กก ก ก ก ก 9.ก F F ก F ˈก F กก กF F ก F กF กก 10.ก F F ก F ก ก ก ก ก ก ก F Fก F (2553, F 12-13) Fก ก ก ก F F ก ก Fก F ก ก ก ก ก ก F ก ก F F ก ก ก F ก ก ก F F F ก F ก ก ก ก F F F ก ก ก F Fก Fก F ก F ก F ก ก F F F ก ก F ก ก ก (ก ก F,2553 :1)ก F ก ก F F ก ก ʾ 1 ก ก F ก FF F ก F ก ก ก F F F F ก ก ʾ 1 ก ก F ก F ก ก F F F F F F ก ก ก F ก กF ˆ ก (2549, F 28) F ก ก F ก ก F ก ก ก ก ก ก ก ˆ F ก ก ก
 5. 5. 5 ก F F ก ก ก ก ก ก F F F F ก F F F F กF ˆ F F F F ก ก ก F F (2554,189) ก Fก F F ˈ F F F กก ก F ก F F F ก ก F ก F ก F Fก F ก ʽ ก F F F F ก F F4 F F F ก F F F F F ก กก ก F F F F F ˆ F F ก ก ก ก ก F F F Fก F Fก ก F ก F F F ก ก F Fก ก F F F ก ˆ (2552, F 7- 8) F F ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก F F Fก FF F ก F ก ก ก Fก ก ก ก F F ก ก F ก ก Fก ก F F F F ก F F ก F Fก F ˈ Fก กF ˆ ก กF ˆ F F ˈ Fก ก F (2548, F ) F ก F (Johnson, Mchugo andHall, 2006) F ก ก ก F F ก ก ก ก ก ก ก ก ก F F F ก F ก F F ก F F ก ก F ก F F Fก F ˆ Fก F F Fก F ก กก Fก F ก F F ก F F F ก ก กF ˆ ก F ก ก กF ˆ F F F F ก F F ก ก ก ก F F ก F ˈ ก ก F F F F ก F F ก FF ก F F ก ˈ ก F F ก F ก F F ก
 6. 6. 6 ก F ก ก กF ก F ก ก ˂ ก F ก F ก ก Fก ˂ (2541, 226) F F ก ก F กก ˈ F ก ˈ ˆ F F ʾ ก ˈ ก กก F ก ก ก F F FF ก F F ˈ ก F 2 3 ก กก F F ˈ ก ˈ F กก F ก ก ʾ . .2541 กก ก 500,000 F 57 ˈ ก ก F 14 ʾ กก F 97 ˈ ก ก F ก ก กก กก F ก ʾ . . 2543 ก F F กก 91,778 ก ก F ʾ F ก ˈ F ก ก ˈ กก F ก ก F ʾ ก ก F 15 ʾ กก 1,500 4 ( ก F F , 2552, F .) F ก F F ก ก ˈ F กF ก ก ˈ ˂ ก F F FF กก F Fก F ก กF กก ก ก ก F กF ˆ ก ก ก F F ก F F F กF F F ก F F F F F F ˁ ก กก กF ˆ ก F ก ก ก F F F ก F ก F ก ก F F F ˈ F ก ก ˂ ก F F F F ก ก ก F ก ก กF ˆ ก(Wallace et al., 2001) F ก ก กF ˆ ก F F กF ˆ TASC (TASCproblem solving wheel) TASC F ก Thinking Actively in a social Context F ʾ 1993 ʿก ก ก กF ˆ ก ก ก F ( กF , 2554, F 140) ก ˆ
 7. 7. 7 ก F กF Fก กก กF ˆ ก กก ก F FF ก ก ʿก ก ก F F F F ก ˈ F Fก ก ʿก ก ก กF ˆ ก ˈ F F ก ʿก F ก ˈ ˈ กF ก ก ก ก F ก ก F ก กF ˆ F F ก F ก F ก ก F Fก กF ˆ ก Fก ก F F ˂ ก F ก F ก F ก F ก ก ก ก ก ʿก F ˈ ก ก ก F F ก กก F F ก ก กF ˆ ก ˈ ˆ กF F ก ก F F ˈ ก F F ก ก F F F F ก ก F F F ก F ก ก กF ˆ ˈ Fก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F กF ˆ ก F ก ก F ก ก ก ก F F F F ก F F กก ก 1. ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก FF F ก ก กF ˆ F F F 2. ก F ˈ F 2.1 ก ก ก กF ˆ กF F ก F 2.2 ก ก Fก F F ˈ F
 8. 8. 8 F ก ก F ก ก Fก ก กF ˆ ก ก ก ก F F 1. F ก F ก กกF ˆ ก ก ก ก F 2. F ก ก F ก Fก ก กF ˆ ก ก ก ก F 2.1. ก ก ก ก กF ˆ ก ก F ก ก F ก ก กF ˆก ก ก ก F 2.2. ก ก ก F ก ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ก 1. F ก F ก ก กF ˆก ก ก ก F 2. ก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F Fก ก 3. ˈ ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก Fก ก ˈ 2
 9. 9. 9 1 ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 1. F F กF ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F4 F ก 1) ˈ F ˈ กก F 2) ก ก ก F ก F F F ก F 3) ก F F กF F ก F F 4) ก F F F 2. F F F F กF F F ก F ก ก กF ˆ ก กก ก F F กF 2.1 F ก ก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 5 F ก F F F ก ก F F ก ก F F ก F ก ก (Purposive Selection) ˈ F ก Fก กก ก ก F ก ก F 2.2 F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 5 F ก F F F ก ก F F ก F F ก F ก ก (Purposive Selection) ˈ F ก Fก กก ก ก F ก ก F
 10. 10. 10 3. F F ก F กF ก ก ก ก F ก F 1 /2555 30 ก F 3. F ก F กF 3.1 ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F 3.2 ก ก กF ˆ ก ก 3.3 F ก ก F ก Fก ก กF ˆ ก ก ก ก F 2ก F ก ก F 1. F F กF ก ก F ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ก F ก กF 2. F F F F กF 2.1 ก ก ก ก ก F ก ก 2.2 ก F F ก ก ก F ก ก ก F ʾก ก 2555 30 F ก ก (Purposive Sampling) 3. F ก F กF 3.1 ก F ก กF ˆ 3.2 ก ก Fก 4. F ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F Fก ก F ก ก กF ˆ ก ก F F F ˆ F
 11. 11. 11 F 1. ก F (Blended Learning) กก F ˈ F ก F F F ก ก F ก F F ก F F ˂ F ก F F (Brent, 2010,pp.25-26) 2. ก กF ˆ F F Fก F F ก F F F F ก F ก ก ก F ก กF ˆ F ก F F F กก ก F ก ก กF ˆ ก (Wallace et al., 2001) Fก ก กF ˆ ก F F กF ˆ TASC (TASC problem solving wheel) TASC F กThinking Actively in a social Context F ʾ 1993 ʿกก ก กF ˆ ก ก ก F ( กF , 2554, F 140) 3. ก ก ก ก ก F F ก F F ก ก ˈ F Fก F F F ก ˈ ก F ʿก F ก ก ก F F (Wales, Nardi andStaker,1986) F ก ก ก F ก ก 4 F ก ก F ก ก ก ก F ก F F ก ก ก 4. ก F F กก ก ก ก F ก ก กก ก ก F F F ก ก ก ก F ก ˆ F F F F F ก F F F F F กF F F F F ( ก ก ก ก ก ,2548: ) 5. ก ก F Fก F F (Cooperative Learning) ก F F ก F ˈ ก F ก F FF ก ก Fก
 12. 12. 12 F F ก ก ก F F FF ก F F ก F F F ก F ก F F F F F F F ก F ˈ F F ˈ F FกF F F ก (Johnson and Johnson,1994) 6. ก F ก ก ก F ก F F F ˈ ก F ก F ก ก ก ก ก F F F ก ก ˈ กก Fก F F ˈ ก ก F F ( , 2547: 221) ก 1. ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F ˈ F ก 2. ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F F 3. ก ก F ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F F F ก
 13. 13. 13 2 ก ก F ก ก ก F ก ก กF ˆ ก ก ก ก F F Fก กก ก F 1. ก F (Blended Learning) 1.1 กก ก F 1.2 ก F 1.3 F F กก F 1.4 ก ก ก F 1.5 ก ก ก F 1.6 F ก ก F 1.7 ก ก ก F ก F 1.8 ก ก ก F F F F 2. ก ก ก กF ˆ 2.1 ก กF ˆ 2.2 F ก ก กF ˆ 2.3 ก ก กF ˆ 2.4 F ก กF ˆ 2.5 ก กF ˆ ก ก กF ˆ 2.6 ก ก ˆ F 2.7 ก ก กF ˆ ก 2.8 ก F ก ก กF ˆ
 14. 14. 143. ก ก ก 3.1 ก (decision making) ก 4 1 ก ˂ (state the goal) 2 (generate ideas) 3 (prepare a plan) 4 (take action) 3.2 ก ก ก F ก กF ˆ 1 F (gather and organize) 2 ก (identify) 3ก (generate) 4 (decide) 5 ก (implementation) 6ก (evaluation) 7ก (communication) 8 F ก ก F (learn from experience)4. ก ก ก F 4.1 Fก ก (Water Saving Knowledge) 4.2 ก ก F (Swim and Survive) 4.3 ก F F F (Water Rescue) 4.4 ก F F ก F5. ก ก ก F F ก F (Cooperative Learning) 5.1 ก F F ก F 5.2 F ก ก F ก F 5.3 ก ก F ก F 5.4 ˂ ก
 15. 15. 15ก F (Blended Learning) กก ก F ก F ก F F ก ก ก ก Fก Fก F ก ก กก ก F F F ก ˈ F ก F ก F F F ˈ ก F F ˈ ก F ก ˈ ก ก F F F F F F กก F กก F F ˈ F ก F F F ก ก Fก F F ก F F ˂ F ก F F (Brent, 2010,pp.25-26) Fก F ก F Fก F F ก ก (So,&Brush,2008) ก F F Fก ก F ก กF ˆ F F ก ก F F ก ก กF ˆ F ˈ F F F กF ˆ ก F Fก F F(Gibbs,2000, p. 347 ; Elliott Masie, n.d, cite in Carman, 2005) ก F ก ก F F ˈ กF ʾ F F ก F F F ˁ F ก F F F F F ก F ก ก F F Fก ก ก F F ก ก (Garrison, &Kanuka,2004,p.97) F ก F ˈ ก F F ก ก F ก F ก ก ก ก ก F F F F F ก F Face to Face F F (Rovai & Jordan,2004,p.4)
 16. 16. 16 ก F ก Fก F ˈ Fก F F ก F F F F F Face to Face (Osguthorpe &Graham,2003,p.228) F ก ก F F ก F F ก F F F ก F ก Fก ก F ก F F ก ก F ก ก F Fก F ก F ก(Singh,2003,p.53) F F ก F F F F ก F F Fก F ก F ก F F F ก F F F F F กก F F ก F F ก F ก ก F F ก ก F ก ก F ก F F F ˆ ก ก F ก F ʽ ก F F F ก F (Bersin & Associates, 2003, p.3) ก F F . .1990 ก F ก F ก ก ก F FF ˈ ก ก (Graham&Kaleta,2002; skill&yong,2002; Tuckman, 2002) ก F F F (Bleed, 2001,p25) F ก F ก F ก F ˆ ก F F ก F F F F ก F (Bleed, 2001,p.18) F F F ก (Conceptual Blending) Fก ˈ ก F ก F ก F F F F ก F ก F ก Fก ก F ˈ F F ก F ก (Fauconnier & Turner, 1998, p. 133) ก F ˈ ก F ก ก ก F ˈ F F ก ก ก F ˈ F ก กก
 17. 17. 17 F F F ก F F F ก ก ก F F ( , 2554, F 8) Fก (Blended Learning) ˈ ก ก F ก ก ก F ก F ก F ก ก F Fก ก F F ก F F F F F F ก ก F F F F F ก ก F F F กก F F ˈ Fก ( ,2554, F 13) ก F ก ก ก F ก Fก ก F F ก ก ˆ F F ก ก ก ก F ก F ก F ก F กก ก ก F กก ก ก F ก F ก ก F ก ก F F F F F ก ก F ก F ก ก ก F ʿก F ˈ กFกF ˈ (Brent,2010,p.26) ก F ก ก กก F ก F ก F F F (Face-to- Face and Online Learning Instruction) F ก Fก F ก F F ก ก F ก ก Fก F ก F F F FFกก กก ก F F ก ( Watson, 2008;University of Calgary, 2008 ; Harriman, 2005 ; NSW, 2005; Dziuban, Hartman and Moskal(2004) ; Voos, 2003; Rooney, 2003; Ward & LaBranche, 2003; Young, 2002; Cisco Systems,2001; Coil and Moonen. Reay, 2001; Sands, 2002)
 18. 18. 18 F F ก F F ˈ F F ก Fก Fก F ก FF F F(Verkroost & colleagues, 2008,p.501) F ก F F ˈ ก ก F ก ก ก ก (Blending Delivery Media) (Bersis, 2003, p3) , Singh, H.(2003, p. 51) , Driscoll (2002, p. 54) , F (2550, F 16) F F ก F ˈ ก ก Fก ก F (Face to Face Learning) ก ก F ˈ(Technology Based Learning) F ˈ (Internet Based Learning)(Kerres andDe Witt, 2003, p. 101) ก F F ˈ ก F F ก F F ก (Real-time virtual) ก F F F F ก F F (Collaboration software), ก F F (Self-paced Web-based courses), ก ก Fก (Electronic Performance Support Systems : EPSS) F ก F F ก ก ก F(Singh, H, 2003, p. 51) ก F ก ก F Fก F ก ก F F (Online Learning)(Osguthorpe & Graham, 2003,p. 277) ก F F ˈ ก ก F F ก F F (Constructivism) ก(Behaviorism) (Cognitivism) F F F กก F F F ก F F (Driscoll, 2002, p.54) ก F ก ก F ก ก ก F ก F F F F ก F กก F ก กF F ก ก F ก F F F ˈ F ( ,2554, F 16)
 19. 19. 19 ก F ก ก ก ˈ ก ก F F ก ก F ก กก ก ก ก F ก ก ก F F F F F ก ʿก Fก ก ก F F F ก ก F F ก ˂ ก F( ,2554, F 11) ก F กก F ก F F ก F F กก F ก F F F F F ก F F F ก ก FF ˈ ก F ก F ก F F F ก ก ก F ก ก F Fก F กF F ก F กก ก F F F กก F ก F ก F F ก F ก F 6 F (Osguthorpe and Graham, 2003, p. 231) 1. F Fก ก (Pedagogical Richness) 2. F F F F F (Access to Knowledge) 3. F (Social Interaction) 4. ˈ F (Personal Agency) 5. F Fก F F F F (Cost Effectiveness) 6. ก ก กF (ease of revision) F F F F F ก ก ก F ก Fก F ก ก F F ก F ก ก ก ก F F ก ก F Fก ˈ ก ก F
 20. 20. 20 ก F F F F F F ก ก F ˈ F ก F F F ก กก F ก ก F F ก F ก ก F ก F F F F F ก F ก Fก ก F ก F F ก F ˈ ก F F ก F F F F F ก F Face to Face F F F ก ก F F F F ก ก กก ก F ก ˈ F F ก F F ก ก ก F ก ก ก ก F FF F ก F F F F F ก ก ก F F FF F F ˈ F F ก ˈ F ก ก ก F F F ก F F F F ก F F ก ก ก กก กF ก ก F F F ก F F กF ก F F ก ก F F Fก F (Brent,2010, p. 27) F ก ก F ก F กF Fก F 1. F ก ก F กF F F ก Fก F ก F F Fก ก F F F F ก ก F ก ก F F ˈ 2. F ʽ ก F F ก 3. ก กF F ก F(Graham, Allen, and Ure,2003 cite in Graham, 2005, p. 8-10)
 21. 21. 21 F F ก F F ก Fก ก F ก F F ก F F ก ก F ก กF F ก Fก F F กก F ก F F F ก F F F ก ก ก F ก ก F F ก ก ก F F F ก ก F ก F ก F F F (Tuckman,2002,p.28) ก ก ก ก F กF F ก F F F( F , 2550) 1. ˈ ก F ก ก ก ก ก 21 F กF ก F (Technological literacy), ก F(Information literacy), ก F (Cultural Literacy), ก กF ก F (Globalawareness) 2. ก ก F ก F F F (InventiveThinking), F กF ก ก FF F F ก ก ก กF ˆ ˈ F 3. ก F F ก ก F , ก ก ˈ ,ก FF ก ก F , F , F F ก F , ก ก F F F 4. ʿก ก F F ˈ ก ก F ก ก ก F ก ก ก F กก ก F F F 3 ก 1. ก กก F F F F F ก Fก (Virtual Learning Environment : VLEs) F กF ก F
 22. 22. 22 F ˈ ก F ก F F F F F ก F (Huang, Zhou, and Wang, 2006) ก ก Fก F F ก F ก 3 ก 1.ก F ก 2.ก F F ก F F กก F 3.ก F ก ก ก F ก F ก ก ก F ก(Blog) F (Social Network) (Bricheno, P., Higgison, c., Weedon,2004; JISC, 2005; Ward, 2006) 2. ก F ก F ก F ก F F ก F ก F ก F (LearningStyle) ก F ก F F F ก ก ก ก F F กก ก F F ก F F ก ก F ก F ก F ก ก F ก ก ก Fก F F F F ก ก ก ก ก ก (Garrison and Kanuka, 2004, p. 97) F F ก ก F ก ก ก กF F F ก F F ก F F ก F ˈ ก F F F F F F ก ก ก ก ก F (Dziuban, Hartman and Moskal,2004) 1. ก ก กก ˈ ก F F ˈ Fก F Fก ˈ F ก F( ก F F ) 2. F F F F ก F ก F F ก F ก ก 3. ก F F F 3. ก F ก ก ก ก F ก F F ก F F F ก F F Fก F ก F ก F ก F ก F F F F F ก F F F F ก ก ก F F ก ก F ก F F ก
 23. 23. 23 F กก ก ก ก F ก ˂ ก ก F (E-Portfolio) ˈ F(Huang, Zhou, and Wang,2006) ก F ก ก F F กก Fก ก ก F F ˈ ก ก ก F F F F ก ก F F F F ก F Fก ˈ ก F F ก F F F ก ก ก F ˈ ก ก ก F F F ก F F กก F F F ก Fก ก ก ก (Bonk and Graham,2004, p.3) ก ก ก F (BL) F ก BL F 4 (Graham, 2005, p. 11-13) 1. ก ก ก (Activity-Level Blending) ˈ ก ก F F ˈ F กก F ก F ก F 2. ก ก (Course-Level Blending) ก ก F F กก F ก ก 3. ก ก (Program Level Blending) ก ก ก ก ก 4. ก (Institutional-level Blending) ก กก ก FF F F Bam Yung University (BYU) F Idaho ก F F F 1 ˈ FกF ก ก BL F F3 (Graham, 2005, p. 13) 1. ก F F F (Enabling blends) ˈ ก F ก F ก F ก กF F ก F กF F ก F ก ก Fก F F F F F ก F ก 2. ก ˈ (Enhancing Blends) F ก Fก F F ˈ F F F ˈ
 24. 24. 24 F F F F ก F ˈ F ก ก F F ก F ˈ ก ก F F F F 3. ก (Transforming blends) ก F ˈก F Fก F F ก ก F F ˈ ก F ก F ˈ F F F F F F ก Fก ก ˆ F F F F Fก F F ก ก F ก ก ก ก (Instructional Designer) ก ก F ก ก F F ก ก F NIIT Vailiathan (2002) F ก F ˈ 3 ก F ก F ก F F F 1. ก F F ก F ก (Skill- driven leaning) ก ˈ ก ก ก F F ก F F (Self-pacelearning) ก ก F ˈ F ก Fก ก F ก ก ก ก ก ก ก Fก F ก F ก F F ก F F ก ก ก ก F F ก F ก 2. ก F F ก F (attitude-driven learning) ˈก กก ก F ก ก F F ก ก ( F)ก F ก F ก F F ก กF F( F ˈ ) 3. ก F F ก F (competency-drivenlearning) ˈ ก ก F ก ก F F ก
 25. 25. 25ก ก F ก ก F ˈ F ก Fก F ˈ F ก F (LCMS/LMS) F F (Kerres and Witt,2003) F ก 3 Cs ก F ก F 3 F ก 1. (Content) ˈ F F F 2. ก F (Communication) ก F ก F F 3. ก F F F (Construction) ก F ก FF ก Content Information Medium? Code? Chanel? Distribution Timing? Push/pull? Communication Construction Local (FTF) remote Individual Peer to peer cooperative Learner - tutor 1:1, 1: N 1 F ก ก F Kerres and Witt (2003) Kerres and Witt ก F ˈ กก F ก กก F F ก F F F F ก F ก F F ก ก F ก F F ก F ก 3Cs ก F ก ก F ก F ก F ก(asynchronous) F F F ก F F F ก ก F
 26. 26. 26 F (Barnum and Paarmann, 2002) ก ก F F ก F 1. ก F F F F (Web-based delivery) ˈ F F กF F F FF F F F 2. ก ก F (Face-to-Face processing) F F F ˈ F F ก F 3. ก F ก F (Creating deliverables) F F ก F F F กF ก ก ก F 4. ก F ก ก F F ก (Collaborative extension of learning) Fก ก ˈ ก F ก F ก F F F ก Fก ก F Fก F ก ก ก FกF F Epic Group (Clark, 2003, p.12-20) F F ก ก F ˈ 12 ก F ˈ 2 F ก ก F กF F ก F (Offline) 6 ก F F ก F (Online) 6 ก F 1. F ก F (Offline) ก (Workplace Learning 1.1 F ก ก F ˈ F ก F ก F กก ก ʿก ก ก ก 1.2 F ก ก F F (Tutoring) FCoaching) ก (Mentoring) ก 360 1.3 F (Classroom) ก ก ก ก ʿก ก ก ก ก F ก 1.4 F (Distributable print media) (Books) (Magazines) F (Newspapers) ʿก (workbooks) (Keeping a journal) 1.5 ก ก F (Distributable electronic media) F (Audiocassettes) (Audio CD) F (Videotape) (CD-ROM) (DVD)
 27. 27. 27 1.6 ก F ก F F 2. F ก F (Online) 2.1 ก F (Online learning content) F ก ก ก F F ก F ก ก ก 2.2 F F ก ก F F ก ก F(e-Tutoring) F ก ก F (e-Coaching) ก ก ก F(e-Mentoring)ก F ˂ ก 360 2.3 F ก FF ก F (Online Collaborative learning)ก F F F ก ก Fก ก ก F ก ก F ก ก FF F ก ก F F 2.4 ก ก F F (Online Knowledge management) ก F F F ˈ F ก ก ก ก F ก ก F 2.5 F (The Web) F ก F F ก F F F Fก F F F F F ก 2.6 ก F ก F F ก F F ก F F ก ก F F F (Carman, 2002, 2005) F F ก ก ก F ICT ˈ ก ก F F Fก ก ก ก ก ก F F F F F ก F ก F F ก F Keller, Gagne , Bloom, Merrill, Clark and Gery FF ก5 F ก ก ก F ก F ก F F 1. ก F (Live Event) F กF ก (Live Lecture) ก F ก F F F F F ก ˈ F F ICT ˈ F ก F ARCS Model John Keller F กF
 28. 28. 281.1 (Attention) 1.2 Fก (Relevance) 1.3 (Confidence) 1.4 (Satisfaction) 2. ก F ก (Self-Paced Learning) F กFก ก F ก ก ก ก F F F F ก F ก9 Robert Gagne F กF 2.1 ก 2.2 ก ก F F 2.3 ก F F ก ˀˊ F 2.4 ก ก 2.5 ก F ก ก F 2.6 ก F กก 2.7 ก 2.9 ก F ก F 3. ก F F ก (Collaboration) F กF ก ก F F ก F Fก F ก ก F F ก F(e-Mail) F (Web-Board) (Real-time) กกCarman Fก F F2 ก F กFก FF ก F (Peer-to-peer) ก FF ก ก ก (Peer- to Mentor) 4. ก (Assessment) F กF ก ก ก F กFก F ก ก ก F F F ก F Benjamin Bloom (1956) F F ก ก F ก F ก F ก 5. ก ก (Performance Support Materials) F กF ก ก ก F F ก F ก F F F F F ก ก F F F (Rovai and Jordan, 2004) ก F F F ก ก F ก F 4 F ก ก กก F F (Blended Multimedia and Virtual Internet Resources) ก F F (Video, DVD) ก ก (Virtual Filed Trips) F F(Interactive Websites) F F (Software Packages) ก ก(Broadcasting)

×