La informació econòmica i financera de l’empresa

5,401 views
5,165 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
885
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La informació econòmica i financera de l’empresa

 1. 1. LA INFORMACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE L’EMPRESA BLOC 1
 2. 2. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT BLOC 1 UNITAT 1 Laura Tugues
 3. 3. 1.1 El patrimoni empresarial <ul><li>És el conjunt de béns, drets i obligacions que té una empresa degudament valorats en relació amb la finalitat a que es destinen. </li></ul><ul><ul><li>Béns: allò que pot ser apreciat i valorat per les persones a que serveix </li></ul></ul>
 4. 4. 1.1 El patrimoni empresarial <ul><ul><li>Drets: són les sumes o quantitats de diners pendents de cobrament </li></ul></ul><ul><ul><li>Obligacions: són tot els deutes exigibles que té l’empresa. </li></ul></ul>
 5. 5. 1.1 El patrimoni empresarial <ul><li>PATRIMONI NET = BENS + DRETS - OBLIGACIONS </li></ul>Allò que l’empresa posseeix Allò que l’empresa deu La riquesa de l’empresa ACTIU PASSIU PATRIMONI NET = -
 6. 6. 1.1 El patrimoni empresarial <ul><li>Podem dir doncs que: </li></ul><ul><li>Actiu = Patrimoni net + Passiu </li></ul><ul><li>Actiu: INVERSIONS realitzades per l’empresa </li></ul><ul><li>Patrimoni net + Passiu: són les FONTS DE FINANÇAMENT d’aquestes inversions. </li></ul>
 7. 7. 1.1 El patrimoni empresarial = = ACTIU (Inversions) Béns Drets PATRIMONI NET I PASSIU (Fons de finançament) Patrimoni net Passiu
 8. 8. 1.1 El patrimoni empresarial <ul><li>Local: 12.000 € </li></ul><ul><li>Hipoteca : 60.000 € </li></ul><ul><li>Maquinària:24.000 € </li></ul><ul><li>Diners en efectiu:250 € </li></ul><ul><li>Deute al proveïdor de la maquinària: 6000 € </li></ul><ul><li>Un client li deu: 72 € </li></ul><ul><li>Eines diverses: 1600 € </li></ul><ul><li>Existències al magatzem: 900 € </li></ul><ul><li>Eines valorades en 1600 € </li></ul><ul><li>Existències al magatzem 900 € </li></ul><ul><li>Compte corrent al banc: 2300 € </li></ul>Exemple 2: Ordenar el patrimoni d’una empresa de reparació de cotxes:
 9. 9. 1.1 El patrimoni empresarial ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU Béns Local en propietat Maquinària Diners en efectiu Eines diverses Existències al magatzem Diners en c/c bancari Drets Un client deu 120.000 € 24.000 € 250€ 1600 € 900 € 2300 € 72 € Patrimoni net Obligacions Hipoteca Deu al proveïdor de la maquinària 83122 € 60.000 € 6000 € TOTAL ACTIU 149122 € TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 149122 €
 10. 10. 1.1 El patrimoni empresarial <ul><li>Càlcul del resultat a partir de la variació del patrimoni net </li></ul><ul><li>Si comparem el patrimoni empresarial en dos moments diferents segur que ha canviat, i pot ser que també hagi canviat el patrimoni net </li></ul><ul><li>Si patrimoni net </li></ul><ul><li>Si parimoni net </li></ul>PÈRDUES BENEFICIS
 11. 11. 1.1 El patrimoni empresarial <ul><li>Les masses patrimonials </li></ul><ul><li>L’empresa té molts béns, drets i obligacions diferents. Quan agrupem els elements patrimonials en grups homogenis, en diem masses patrimonials. </li></ul><ul><ul><li>Les masses patrimonials d’ACTIU s’agrupen segons la seva DISPONIBILITAT </li></ul></ul><ul><ul><li>Les masses patrimonials de PASSIU i PATRIMONI NET s’agrupen segons la seva EXIGIBILITAT </li></ul></ul>- + - +
 12. 12. 1.1 El patrimoni empresarial <ul><ul><li>Masses patrimonials d’Actiu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actiu no corrent. Elements del patrimoni vinculats a l’empresa més d’un exercici econòmic. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Immobilitzat intangible. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Immobilitzat material. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inversions financeres a llarg termini </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inversions immobiliàries </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actiu corrent . Aquells elements que es troben en constant rotació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Existències </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Realitzable </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Disponible </li></ul></ul></ul></ul>- + disponibilitat
 13. 13. 1.1 El patrimoni empresarial <ul><ul><li>Masses patrimonials de patrimoni net i passiu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Patrimoni net. No exigible. Recursos de l’empresa destinats a l’autofinançament, més diners aliens que no cal tornar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Passiu no corrent. Recursos que s’han de tornar en un període superior a un any </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Passiu corrent. Recursos que s’han de tornar en un període inferior a un any </li></ul></ul></ul>- + Exigibilitat
 14. 14. 1.2 La comptabilitat <ul><li>Ciència econòmica que estudia el patrimoni empresarial de manera </li></ul>ESTÀTICA DINÀMICA En un moment determinat Les variacions que es produeixen en el temps Obtenció del resultat de l’exercici COMPTABILITAT = INFORMACIÓ
 15. 15. 1.2 La comptabilitat <ul><li>L’objectiu de la comptabilitat és proporcionar informació econòmica a diferents nivells: </li></ul><ul><ul><li>A la direcció, informació per prendre decisions </li></ul></ul><ul><ul><li>Als accionistes, perquè puguin comprovar com estan els seus interessos </li></ul></ul><ul><ul><li>Als treballadors, els hi depèn el lloc de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Als creditors de l’empresa, per saber si cobraran </li></ul></ul>
 16. 16. 1.2 La comptabilitat <ul><li>El fet comptable </li></ul><ul><li>Les empreses, a més a més de tenir un patrimoni, fan una sèrie d’operacions que formen part de la seva activitat: </li></ul><ul><ul><ul><li>Compren existències </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Compren màquines </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paguen factures diverses </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paguen el sous dels treballadors, etc. </li></ul></ul></ul>FETS COMPTABLES
 17. 17. 1.2 La comptabilitat <ul><li>Hi ha tres tipus de fets comptables: </li></ul><ul><ul><ul><li>Fet comptable permutatiu : no alteren la xifra de patrimoni net. Ex: quan es compren mercaderies en efectiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fet comptable modificatiu : produeix un ingrés o una despesa per l’empresa i per tant implica una variació del patrimoni net. Ex: pagar el salari a un treballador. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fet comptable mixt: es produeix una modificació en el valor del patrimoni net com a conseqüència d’un fet permutatiu. Ex: vendre mercaderies més cares del que les has comprat. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. 1.2 La comptabilitat <ul><li>El compte </li></ul><ul><li>És l’eina comptable que representa un grup d’elements patrimonials de característiques i funcions similars, mitjançant una denominació comuna. </li></ul><ul><li>Una mateixa cosa la podem anomenar de moltes maneres: </li></ul><ul><li>Mobiliari, mobles, fusteria, equipaments d’oficina, etc. Si tothom ho diu diferent no ens entendrem. Per tant ho hem de normalitzar, anomenar-ho tots de la mateixa manera. </li></ul>
 19. 19. 1.2 La comptabilitat <ul><li>Els podem classificar en: </li></ul><ul><ul><li>Comptes de balanç : es divideixen en comptes d’actiu, passiu i patrimoni net </li></ul></ul><ul><ul><li>Comptes de gestió : es divideixen en comptes de despeses i comptes d’ingressos. </li></ul></ul><ul><li>Parts i funcions del compte </li></ul><ul><li>El compte a més de representar un conjunt d’elements patrimonials, indica les variacions que es van succeint temporalment. </li></ul>
 20. 20. 1.2 La comptabilitat <ul><ul><ul><li>Fucions del compte: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Representació del patrimoni </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Registre de les seves variacions </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sistematització comptable </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Consta de dos parts fonamentals: </li></ul>Haver Deure Nom del compte
 21. 21. 1.2 La comptabilitat <ul><li>La terminologia que s’usa és la següent: </li></ul><ul><ul><li>Deure és la part esquerra del compte. Debitar o carregar és anotar una quantitat al deure del compte </li></ul></ul><ul><ul><li>Haver és la part dreta del compte. Creditar o abonar és anotar una quantitat de l’haver al compte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saldo és la diferència entre el deure i l’haver. </li></ul></ul><ul><ul><li>DEURE>HAVER </li></ul></ul><ul><ul><li>DEURE<HAVER </li></ul></ul><ul><ul><li>SALDO DEUTOR </li></ul></ul>SALDO CREDITOR
 22. 22. 1.3 La partida doble <ul><li>El mètode de la partida doble consisteix en anotar simultàniament en dos comptes, com a mínim, la variació que es produeix en el patrimoni a causa de cada fet comptable </li></ul>
 23. 23. 1.3 La partida doble <ul><li>Funcionament dels comptes de balanç </li></ul>DISMINUCIONS IMPORTS INICIALS ENTRADES O AUGMENTS COMPTES D’ACTIU IMPORTS INICIALS ENTRADES O AUGMENTS DISMINUCIONS COMPTES DE PASSIU I PATRIMONI NET
 24. 24. 1.3 La partida doble <ul><li>Funcionament dels comptes de gestió </li></ul>SEMPRE S’ESCRIUEN AL DEURE COMPTES DE DESPESA SEMPRE S’ESCRIUEN AL HAVER COMPTES D’INGRESSOS
 25. 25. 1.4 Els assentaments <ul><li>La seva finalitat és ordenar cronològicament els fets comptables. </li></ul><ul><li>Els assentaments s’escriuen en un llibre anomenat Llibre Diari, que registra totes les operacions que afecten el patrimoni de l’empresa en el mateix ordre cronològic en que es succeeixen. </li></ul>
 26. 26. 1.4 Els assentaments <ul><li>Parts d’un assentament: </li></ul><ul><ul><li>Quantitats del deure </li></ul></ul><ul><ul><li>Número del compte deutor </li></ul></ul><ul><ul><li>Número de l’assentament, data, comptes i possibles explicacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Número del compte creditor </li></ul></ul><ul><ul><li>Quantitats de l’haver </li></ul></ul>
 27. 27. 1.4 Els assentaments <ul><li>Per fer un assentament cal saber: </li></ul><ul><ul><li>S’ha de mantenir el criteri de la partida doble, els imports del deure = haver. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada assentament està format, mínim per dos comptes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 assentament al deure i 1 al haver </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 al deure i diversos a l’haver o a l’inravés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diversos al deure i diversos a l’haver </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Els noms dels comptes es separen per la lletra a </li></ul></ul>Assentament simple Assentament mixt Assentament doble

×