Formes jurídiques d’empresa

9,648 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,745
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Formes jurídiques d’empresa

 1. 1. TEMA 2 BLOC 1 Laura Tugues
 2. 2. <ul><li>Empresari o empresària individual </li></ul><ul><li>Persona física que realitza en nom propi i mitjançant una empresa una activitat industrial, comercial o professional. </li></ul><ul><li>EMPRESARI = CAPITALISTA </li></ul><ul><li>PATRIMONI EMPRESARI = PATRIMONI EMPRESA </li></ul><ul><li>La responsabilitat és il·limitada, respon dels deutes amb tot el seu patrimoni . </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Per constituir aquest tipus d’empresa: </li></ul><ul><ul><li>No fa falta capital mínim </li></ul></ul><ul><ul><li>La raó social o nom de l’empresa ha de ser el del titular </li></ul></ul><ul><ul><li>Els empresaris individuals tributen (paguen a Hisenda) mitjançant IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques). </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Societat civil privada </li></ul><ul><li>Es basa en un contracte pel qual dues o més persones s’obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb la voluntat de repartir-se els guanys. </li></ul><ul><li>Es consideren empreses individuals perquè tenen personalitat física. </li></ul><ul><li>Els pactes entre els seus membres són SECRETS. </li></ul><ul><li>Les actuacions dels seus membres són individuals </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Aquestes societats tenen responsabilitat il·limitada i personal davant tercers. </li></ul><ul><li>No hi ha límit de capital. </li></ul><ul><li>La societat es constitueix mitjançant un document privat. </li></ul><ul><li>La raó social pot ser qualsevol nom elegit pels socis. </li></ul><ul><li>Els socis tributen l’impost de la renda sobre les persones físiques (IRPF). </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Societat civil pública </li></ul><ul><ul><li>Té les mateixes característiques que la societat civil privada, però els pactes entre els socis són públics (escriptura davant notari). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen personalitat jurídica </li></ul></ul><ul><ul><li>S’han d’inscriure al registre mercantil. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Societat mercantil </li></ul><ul><li>Es poden classificar en: </li></ul><ul><ul><li>Societats personalistes. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La gestió correspon als socis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>És més important l’aspecte personal de cadascun que el capital en si. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Societats capitalistes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>És més important l’aportació de capital que les característiques personals dels socis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La gestió no ha de recaure necessàriament en els socis. Poden tenir empresaris professionals. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Societat d’interès social </li></ul><ul><ul><li>No pretenen obtenir un benefici, sinó satisfer les necessitats comunes dels seus membres. </li></ul></ul>
 9. 9. Empresa individual Empresari/a individual Societat civil privada Empresa societària (personalitat jurídica) Societat civil pública Societats mercantils Personalistes Col·lectiva Comanditària simple Capitalistes Comanditèria per accions Responsabilitat limitada Limitada nova empresa Anònima Laboral Societats d’interès social- cooperatives
 10. 10. <ul><li>Societat col·lectiva </li></ul><ul><li>Les qualitats personals dels socis són determinants per al funcionament. </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><ul><ul><li>El nombre mínim de socis és 2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tots els socis intervenen en la gestió de l’empresa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els socis responen dels seus deutes de manera personal, solidària i il·limitada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No hi ha capital mínim de constitució </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Raó social: nom de tots els socis o d’un soci i companyia (cia) i després: societat col·lectiva (SC) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tributen l’impost de societats </li></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Societat comanditària simple </li></ul><ul><ul><li>Característiques: </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi coexisteixen dos tipus de socis: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Socis col·lectius , intervenen en la gestió, responen de manera personal, solidària i il·limitada davant els deutes socials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Socis comanditaris : realitzen una aportació econòmica a la societat i no intervenen en la gestió. Només tenen responsabilitat limitada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>El nombre mínim de socis és 2, un col·lectiu i un comanditari </li></ul></ul><ul><ul><li>La condició de soci no és pot transmetre lliurement, sense el consentiment de d’altres socis </li></ul></ul><ul><ul><li>No hi ha un capital mínim a aportar </li></ul></ul><ul><ul><li>Raó social: nom de tots els socis col·lectius seguit de societat en comandita o s.en c. o s. com. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Societat comanditària per accions </li></ul><ul><li>Inclosa dins les societats capitalistes. </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><ul><li>La participació dels socis comanditaris és representada per accions (parts iguals del capital d’una societat) . Se’ls aplica la normativa de les SA i per tant han d’aportar un capital mínim de 60101,21€, que en el moment de la constitució ha d’estar desemborsat com a mínim en un 25%. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mínim de socis comanditaris és dos, i almenys un de col·lectiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Raó social: qualsevol nom seguit de societat comanditiva per accions o s. en c. per a. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tributen l’impost de societats </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Societat de responsabilitat limitada </li></ul><ul><li>Apropiada per societats amb pocs socis i que no necessiten una xifra elevada de capital. </li></ul><ul><ul><li>Característiques generals: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Núm de socis : un o més. Quan només n’hi ha un es diuen Unipersonals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entre els drets dels socis hi ha els següents: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dret de participar en el repartiment dels beneficis </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dret de tempteig en l’adquisició de les participacions dels socis sortints </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dret de participar en les decisions socials i ser elegits administradors </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dret d’informació </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. <ul><ul><ul><li>La responsabilitat dels socis és limitada al capital aportat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El capital social està dividit en participacions . No pot ser inferior a 3005.06€ i ha d’estar totalment subscrit en el moment de la constitució </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La raó social : Qualsevol nom seguit de societat de responsabilitat limitada o SL o SRL. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per la transmissió de les participacions s’ha de notificar als administradors. Els socis restants hi tenen dret preferent. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tributen l’impost de societats </li></ul></ul></ul>
 15. 15. <ul><ul><li>Constitució </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha de constituir en escriptura pública, ha d’incloure els estatuts. Els estatuts com a mínim han d’incloure: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La denominació de la societat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>L’objecte social </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>El domicili social </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>El capital social, les participacions en que es divideix, el seu valor nominal i la seva numeració correlativa. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La manera d’organitzar l’administració. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Altres pactes </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. <ul><ul><li>Òrgans </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha dos òrgans directius: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La junta general : òrgan de deliberació i de decisió. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pot tractar temes com: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>L’anàlisi de la gestió laboral </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>L’aprovació dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aplicació del resultat de l’exercici </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nomenament i destitució dels administradors </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Modificació dels estatuts. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Si un soci no participa a la junta general queda igualment sotmès als acords. </li></ul></ul></ul></ul>
 17. 17. <ul><ul><ul><li>Els administradors . Es pot confiar a una persona sola o a un consell d’administració. Han de complir una sèrie de requisits: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>No poden dedicar-se al mateix gènere de comerç, per compte d’algú altre. (Es a dir no poden treballar per la competència) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Exerciran el càrrec durant el temps que indiquin els estatuts i en qualsevol moment la junta general els pot fer fora. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Per dur a terme els comptes anuals han de seguir les mateixes normes que les societats anònimes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>No és necessari que tinguin la condició de socis. </li></ul></ul></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>Societat limitada nova empresa </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><ul><li>El nombre màxim de socis és limitada a cinc </li></ul></ul><ul><ul><li>El nombre de socis es pot ampliar amb la transmissió de participacions socials. (Persones físiques) </li></ul></ul><ul><ul><li>Capital social mínim : 3012 € i capital social màxim és de 120202 € </li></ul></ul><ul><ul><li>Raó social : Nom d’un dels socis + codi alfa numèric i a més a més Societat limitada nova empresa o SLNE </li></ul></ul><ul><ul><li>Reben ajudes fiscals i facilitats comptables </li></ul></ul><ul><ul><li>Poden passar a ser SL fàcilment </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Constitució </li></ul><ul><ul><li>Els tràmits de constitució i la posada en marxa de l’empresa es poden fer per mitjans telemàtics . DUE (Document Únic Electrònic) </li></ul></ul><ul><ul><li>Possibilitat de constituir-se en 48 h </li></ul></ul><ul><ul><li>No cal portar el llibre de registre dels socis </li></ul></ul><ul><li>Òrgans </li></ul><ul><li>Són els mateixos que els de responsabilitat limitada </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Societat anònima </li></ul><ul><li>Societat purament capitalista. El capital és l’únic element rellevant. </li></ul><ul><ul><li>Característiques generals </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La responsabilitat és limitada al capital aportat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El capital es divideix en parts iguals anomenades accions. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El capital mínim de constitució és de 60101.21 €. El capital ha d’estar subscrit o desemborsat almenys en un 25% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La raó social ha d’estar formada del nom de la societat seguit de societat anònima o SA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La transmissió de les accions és lliure </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tributen l’impost de societats </li></ul></ul></ul>
 21. 21. <ul><ul><li>Constitució </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha de constituir una escriptura pública i s’ha d’inscriure al registre mercantil. Els estatuts han de contenir com a mínim: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La denominació de la societat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’objecte social </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El domicili social </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El capital social, s’ha d’especificar quina part ha estat subscrita. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nombre d’accions i valor nominal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La manera d’organitzar l’administració </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Altres pactes. </li></ul></ul></ul>
 22. 22. <ul><ul><li>Òrgans </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Junta general . Reunió dels accionistes. Tres tipus d’accionistes: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Junta general ordinària , es reuneix durant els 6 primers mesos de cada exercici. Ha de ser convocada per l’administració </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Junta extraordinària , qualsevol que no reuneixi els requisits de l’anterior. Ha de ser convocada per l’administració </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Junta universal serà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que aquest representi el total del capital social i els assistents n’acceptin la celebració per unanimitat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els administradors . Una persona o un grup de persones, les decisions es prenen per majoria absoluta. La junta general els nomena. </li></ul></ul></ul>
 23. 23. <ul><ul><li>Els accionistes </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen la propietat d’una o més accions de l’empresa. Tenen els DRETS següents: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dret de participar dels beneficis socials (dividends) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dret preferent de subscripció de noves accions en les ampliacions de capital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dret d’assistència i vot a les juntes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 soci = 1 vot ( en grans empreses se’n necessiten més) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dret a impugnar els acords socials en cas que siguin contraris a la llei o als estatuts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dret a informació que cal tractar a la junta d’accionistes. </li></ul></ul></ul>
 24. 24. <ul><li>Societat laboral </li></ul><ul><li>Són societats anònimes o... </li></ul><ul><li>Societats de responsabilitat limitada en que la majoria del capital social és propietat dels treballadors, almenys el 51%. </li></ul><ul><ul><li>Característiques generals </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cap soci no pot tenir més de la tercera part del capital. Només les empreses públiques poden arribar a obtenir fins al 49%. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La responsabilitat dels socis és limitada al capital aportat </li></ul></ul></ul>
 25. 25. 2.3 Societat mercantil <ul><ul><ul><li>Pel que fa al capital social: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Si es tracta d’una societat anònima laboral , no pot ser inferior a 60101,21€ i s’ha de desemborsar com a mínim un 25% al iniciar la societat. Està dividit en accions </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Si es tracta d’una societat limitada laboral , ha de ser superior a 3005,06€. Està dividit en participacions </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hi ha accions i participacions de dos classes: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Classe laboral: estan destinades als socis treballadors </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Classe general: estan destinades als socis no treballadors. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poden contractar treballadors que no siguin socis però el nombre d’hores que treballen no poden ser superiors al 15%. Si són de menys de 25 treballadors poden arribar al 25%. </li></ul></ul></ul>
 26. 26. 2.3 Societat mercantil <ul><ul><ul><li>La raó social: qualsevol nom seguit de societat de responsabilitat limitada laboral o societat anònima laboral, o bé les respectives sigles: SRLL o SAL. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pel que fa a la transmissió de les accions o participacions socials de classe laboral tindran més preferència: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Treballadors indefinits que no siguin socis </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Socis treballadors </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Socis de classe general </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Treballadors sense contracte indefinit. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Han de constituir obligatòriament un fons de reserva del 10% del benefici obtingut. </li></ul></ul></ul>
 27. 27. 2.3 Societat mercantil <ul><ul><li>Constitució </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’ha de fer: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escriptura publica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inscriure al registre de societats laborals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inscriure al registre mercantil </li></ul></ul></ul>
 28. 28. 2.4 Societats d’interès social <ul><li>Societat cooperativa </li></ul><ul><li>Associació de persones físiques o jurídiques amb interessos i necessitats comunes, que desenvolupen una activitat empresarial. </li></ul><ul><li>S’imputen els resultats als socis. </li></ul><ul><li>Es crea un patrimoni comú que no es pot repartir. </li></ul><ul><li>No tenen afany de lucre. </li></ul>
 29. 29. 2.4 Societats d’interès social <ul><ul><li>Característiques generals </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poden ser: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De primer grau : mínim 5 socis que són persones físiques. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De segon grau : mínim 3 socis que són persones jurídiques en general altres cooperatives. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els socis tenen responsabilitat limitada, tot i que els estatuts poden dir el contrari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El capital social mínim es fixa en els estatuts. S’ha de desemborsar com a mínim el 25% al iniciar la societat. Cap soci no pot tenir més del </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>25% del capital en les de primer grau </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>i del 45% en les de segon grau </li></ul></ul></ul></ul>
 30. 30. 2.4 Societats d’interès social <ul><ul><ul><li>La raó social ha d’incloure de manera general l’expressió societat cooperativa o s.coop i a Catalunya S.coop. C. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>30% dels excedents s’han de destinar a a fons de reserva obligatòria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10% dels excedents s’han de destinar al fons d’educació i promoció </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Òrgans </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’assemblea General : Reunió dels socis, per prendre acords. Finalitat: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Examinar la gestió social </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aprovar els comptes anuals </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aprovar la imputació de l’excedent </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Establir la política general de la cooperativa </li></ul></ul></ul></ul>
 31. 31. 2.4 Societats d’interès social <ul><ul><ul><li>El consell rector . Òrgan de govern, gestió i representació. Ha de tenir tres membres com a mínim que siguin socis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El comitè de recursos . Només en les cooperatives de primer grau. Tramitar i resoldre recursos contra les sancions dels seus socis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els interventors . Censuren els comptes anuals, entre 1 i 3 socis persones físiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Socis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drets: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participar en les activitats de la cooperativa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rebre informació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Retorn cooperatiu (repartir l’excedent) </li></ul></ul></ul>

×