El treball i la legislació laboral (t6)

6,898 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,898
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,053
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El treball i la legislació laboral (t6)

 1. 1. El treball i la legislació laboral
 2. 2. 6.1. Què és el treball? <ul><li>Hem de diferenciar entre activitat laboral i treball. Ex: metge. </li></ul><ul><li>Per a que una activitat laboral sigui considerada treball ha de complir: </li></ul><ul><ul><li>Voluntarietat: la persona decideix si treballa o no. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per compte d’altri : treballa per una altra persona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Retribució: el treball ha de ser remunerat </li></ul></ul><ul><ul><li>Subordinació: el treball de la persona està sotmés a les decisions de l’empresari. </li></ul></ul>
 3. 3. 6.2 El marc normatiu laboral <ul><li>És la legislació laboral, conjunt de normes i lleis que determinen l’entorn del treball. </li></ul><ul><li>Hi ha unes normes més importants que altres: això és la jerarquia normativa laboral </li></ul>
 4. 4. 6.2 El marc normatiu laboral <ul><li>La jerarquia normativa laboral i les fonts del dret laboral </li></ul><ul><ul><li>La constitució Espanyola </li></ul></ul><ul><ul><li>Norma legal SUPREMA de l’ordenament jurídici està per sobre de qualsevol altra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bases sobre les que es fonamenten la resta de normes. </li></ul></ul>
 5. 5. 6.2 El marc normatiu laboral Contingut laboral de la constitució Drets fonamentals Drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes Principis rectors de la política social i econòmica D ret a no ser discriminat per raó de sexe, raça, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social D ret a la vaga D ret a afiliar-se lliurement al sindicat que es vulgui Ll ibertat per fundar sindicats D ret al treball D ret a la promoció a través del treball D ret a l’elecció de la professió o ofici D ret a la negociació col·lectiva D ret a un salari adequat D ret a la llibertat d’empresa M antenir un règim públic de SS R ealitzar polítiques orientades a la plena ocupació V etllar per la seguretat i higiene en el treball G arantir el descans necessari mitjançant la limitació de la jornada i les vacances retribuïdes F omentar la formació i la readaptació professional
 6. 6. 6.2 El marc normatiu laboral <ul><li>Els tractats internacionals:normes legals que un conjunt de països s’obliguen a complir: </li></ul><ul><ul><ul><li>Els convenis de l’OIT (Organització Internacional del Treball) depèn de l’ONU. Normes internacionals del treball </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les normes de la UE : conjunt de normes dictades per la unió europea amb la finalitat de garantir un mínim nivell de vida dels treballadors. Es poden concretar en: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lliure circulació de mà d’obra en tot el territori </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Condicions de treball harmonitzades </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reconeixement de les diferents qualificacions professionals </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lliure accés a la funció pública </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fomentar la formació dels treballadors mitjançant programes subvencionats </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. 6.2 El marc normatiu laboral <ul><li>L’estatut dels treballadors : </li></ul><ul><ul><li>norma laboral bàsica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Concreta i desenvolupa drets, llibertats i obligacions dels treballadors i empreses. </li></ul></ul><ul><ul><li>La majoria de referències legals de l’àmbit laboral són contingudes en aquesta llei. </li></ul></ul>
 8. 8. 6.2 El marc normatiu laboral <ul><li>Convenis col·lectius : són acords pactats entre els treballadors i les empreses d’un sector econòmic on es fixen les condicions de treball i les normes de convivència que s’aplicaran en un moment determinat. </li></ul>
 9. 9. 6.2 El marc normatiu laboral <ul><li>El contracte de treball : acord d’àmbit individual on la persona treballadora i l’empresa pacten les característiques de la relació laboral per compte alié. </li></ul><ul><li>Normes subjectes a: </li></ul><ul><ul><li>Principi de jerarquia normativa : una norma de rang inferior no pot contradir-ne una de rang superior </li></ul></ul><ul><ul><li>Principi de norma mínima: una norma de rang inferior ha de respectar els mínims consignats a la norma superior però la pot millorar. </li></ul></ul>
 10. 10. 6.3 Drets i deures laborals <ul><li>Descripció </li></ul>Drets i deures laborals Drets bàsics Drets relacionats amb el treball Obligacions fonamentals Treball i lliure elecció de professió Lliure sindicació Negociació col·lectiva Adopció de mesures de conflicte col·lectiu Reunió Vaga Participació en l’empresa Ocupació efectiva del lloc de treball Promoció i formació laboral Aplicació de les normes de salut laboral Respecte a la intimitat i a la dignitat Percepció puntual del salari No ser discriminat per cap raó Exercici individual de les accions derivades del contracte laboral Protecció davant ofeneses de tot tipus Observar les obligacions del lloc de treball amb bona fe i diligència Complir les mesures d’higiene i seguretat en el treball Obeir les ordres i instruccions de l’empresari Contribuir a la millora de la productivitat de l’empresari No competir amb l’activitat de l’empresa Totes aquelles pactades en el contracte
 11. 11. 6.3 Drets i deures laborals <ul><li>Les facultats de l’empresari </li></ul><ul><li>Poders de l’empresari: </li></ul><ul><ul><li>Poder de direcció: organitza la producció i pren les decisions que creu més adequades per l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Poder disciplinari : potestat de sancionar als treballadors, respectant la normativa laboral </li></ul></ul>
 12. 12. 6.4 La representació dels treballadors i dels empresaris <ul><li>Les organitzacions sindicals </li></ul><ul><ul><li>Són organitzacions on les persones treballadores s’associen per defensar els seus drets. </li></ul></ul><ul><ul><li>Són els interlocutors dels treballadors en els processos de negociació col·lectiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei de llibertat sindical </li></ul></ul><ul><ul><li>Protegeixen els drets dels treballadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Assessoren en aspectes legals </li></ul></ul><ul><ul><li>Poden discutir amb l’empresa com a representants dels treballadors </li></ul></ul>
 13. 13. 6.4 La representació dels treballadors i dels empresaris Comissions obreres Unió general de treballadors Unió Sindical Obrera Confederació general de treballadors Sindicat de treballadors de l’ensenyament Els sindicats més importants són: Hi ha sindicats que només representen a un col·lectiu molt concret de treballadors:
 14. 14. 6.4 La representació dels treballadors i dels empresaris <ul><li>La representació dels treballadors a l’empresa </li></ul><ul><ul><li>Són complementaris als sindicats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Representants laborals que fan la funció d’interlocutors davant l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Competències bàsiques: </li></ul></ul><ul><ul><li>Rebre informació sobre l’activitat de l’empresa i les característiques de la seva plantilla </li></ul></ul><ul><ul><li>Conéixer els estats financers de l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Vetllar pel compliment de la normativa laboral per part de l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Representar els treballadors en els processos de negociació col·lectiva i en la ressolució de conflictes </li></ul></ul>
 15. 15. 6.4 La representació dels treballadors i dels empresaris <ul><li>La representació dels treballadors a l’empresa pot ser de dos formes segons la mida de la plantilla: </li></ul><ul><ul><li>Comité d’empresa: si l’empresa té més de 50 treballadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Delegats de personal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>si l’empresa té més de 10 i menys de 50 treballadors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si l’empresa té més de 6 i menys de 10, si ho decideixen per majoria poden triar un delegat de personal </li></ul></ul></ul>
 16. 16. 6.4 La representació dels treballadors i dels empresaris <ul><li>Tant els delegats de personal com el comité d’empresa fan la mateixa funció, es diferencien en l’elecció: </li></ul><ul><ul><li>Delegats de personal: els treballadors elegeixen tants candidats com nombre de representants han de tenir </li></ul></ul><ul><ul><li>Comité d’empresa: els treballadors trien una llista tancada de candidats entre diverses llistes presentades </li></ul></ul>
 17. 17. 6.4 La representació dels treballadors i dels empresaris <ul><li>Les organitzacions empresarials </li></ul><ul><li>Les empreses també s’associen en forma d’organitzacions empresarials, també s’anomenen patronals. </li></ul><ul><li>Funcions: </li></ul><ul><ul><li>Defensar els seus interessos </li></ul></ul><ul><ul><li>Participar en la negociació col·lectiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Resolució de conflictes </li></ul></ul>
 18. 18. 6.4 La representació dels treballadors i dels empresaris Les organitzacions més importants d’àmbit nacional són: Confederación española de Organizaciones Empresariales CEPYME Confederació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa
 19. 19. 6.5 Negociació col·lectiva <ul><li>El convenis col·lectius </li></ul><ul><li>Un conveni col·lectiu és un acord entre els representants dels treballadors i l’empresa, on es regulen : </li></ul><ul><li>- condicions de treball </li></ul><ul><li>- normes de convivència laboral </li></ul><ul><li>Que es poden aplicar a una empresa o a un mateix sector d’empreses </li></ul>
 20. 20. 6.5 Negociació col·lectiva <ul><li>Són importants ja que: </li></ul><ul><li>- permeten que les relacions laborals siguin més dinàmiques </li></ul><ul><li>- es coneixen de manera més àmplia les condicions de treball </li></ul><ul><li>- són un instrument per solucionar els conflictes laborals </li></ul><ul><li>Els convenis col·lectius han de respectar les normes de rang superior </li></ul>
 21. 21. 6.5 Negociació col·lectiva <ul><li>Un dels aspectes més rellevants que es negocia en un conveni col·lectiu és el salari que han de cobrar els treballadors. </li></ul><ul><li>Si l’estatut de treballadors fixa que es poden fer 30 dies de vacances,en el conveni col·lectiu no es pot pactar que se’n facin 25 però si 35. </li></ul>
 22. 22. 6.5 Negociació col·lectiva <ul><li>Contingut mínim </li></ul><ul><ul><li>Determinació de les parts que l’han concretat </li></ul></ul><ul><ul><li>Definir si l’acord afecta a tots els treballadors o només aquells que pertanyen a una professió específica </li></ul></ul><ul><ul><li>Determinar l’extensió geogràfica del conveni </li></ul></ul><ul><ul><li>Definir quina és l’activitat comuna que engloba les empreses </li></ul></ul>
 23. 23. 6.5 Negociació col·lectiva <ul><ul><li>Definir el període de vigència del conveni </li></ul></ul><ul><ul><li>Forma i condicions de la denuncia del conveni </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació d’una comissió que solucioni discrepàncies durant la seva vigència </li></ul></ul><ul><ul><li>Condicions de la no aplicació del règim salarial. </li></ul></ul>
 24. 24. 6.6 Els conflictes laborals <ul><li>Conflicte col·lectiu de treball. </li></ul><ul><li>Desacord entre l’empresa i els treballadors. </li></ul><ul><li>Es fixa un calendari de reunions per arribar a un acord </li></ul><ul><li>Les solucions poden ser de tipus diferents: </li></ul><ul><ul><li>Acord entre les parts de caràcter voluntari </li></ul></ul><ul><ul><li>Conciliació: les parts acorden que hi hagi un tercer que intervingui per facilitar la negociació però sense aportar solucions </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediació : hi ha un tercer que fa propostes però no té poder de decisió </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbitratge: les parts acordes sotmetre’s a la decisió vinculant d’un tercer </li></ul></ul>
 25. 25. 6.6 Els conflictes laborals <ul><li>Els mediadors laborals </li></ul><ul><li>La vaga </li></ul><ul><li>Interropre la prestació laboral per part dels treballadors amb la finalitat d’imposar certes condicions a l’empresa o manifestar una protesta. </li></ul><ul><li>La vaga s’ha de notificar a la direcció amb cinc dies d’antel·lació </li></ul><ul><li>Contingut de la notificació </li></ul><ul><ul><li>Objectius de la vaga </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestions realitzades amb anterioritat per solucionar el conflicte </li></ul></ul><ul><ul><li>Data d’inici </li></ul></ul><ul><ul><li>Composició del comitè de vaga </li></ul></ul>
 26. 26. 6.6 Els conflictes laborals <ul><li>Durant la vaga els treballadors no tenen dret a sou </li></ul><ul><li>S’ha de respectar el dret a treballar dels que no s’hi afegeixen </li></ul><ul><li>L’empresa no pot sancionar els treballadors per fer vaga, i no els pot substituir. </li></ul>
 27. 27. 6.6 Els conflictes laborals <ul><li>El tancament patronal </li></ul><ul><li>Tancament del centre de treball per culpa de: </li></ul><ul><li>- Notori perill de violència </li></ul><ul><li>- Ocupació il·legal del centre de treball </li></ul><ul><li>- Inasistència o irregularitats en el treball que dificulten la producció </li></ul><ul><li>L’empresa ho ha de comunicar a l’autoritat laboral </li></ul><ul><li>Els treballadors no cobren </li></ul>
 28. 28. 6.7 El contracte de treball <ul><li>És un acord de voluntats entre treballadors i empresa. </li></ul><ul><li>Treballador </li></ul>Es compromet personalment a prestar els seus serveis a l’empresa i a actuar sota la seva direcció i li cedeix des del començament el resultat que obtingui de la seva activitat
 29. 29. 6.7 El contracte de treball <ul><li>Contingut i característiques </li></ul><ul><li>Un contracte de treball ha de tenir: </li></ul><ul><li>El període de prova: </li></ul><ul><ul><li>6 mesos per als titulats </li></ul></ul><ul><ul><li>2 mesos per empreses amb més de 25 treballadors </li></ul></ul><ul><ul><li>3 mesos amb empreses de menys de 25 treballadors </li></ul></ul>
 30. 30. 6.7 El contracte de treball <ul><li>La durada: pot ser indefinida o per un període determinat </li></ul><ul><li>Contingut de la prestació laboral (feina que farà) ‏ </li></ul><ul><li>Salari i les prespectives salarials (d’acord amb la normativa) ‏ </li></ul><ul><li>Temps de treball (Jornada laboral) ‏ </li></ul>
 31. 31. 6.7 El contracte de treball <ul><li>El temps laboral </li></ul><ul><ul><li>Jornada laboral </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Setmanal: màxim 40 hores com a mitjana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diària: màxim 9 hores al dia, per conveni col·lectiu es pot ampliar </li></ul></ul></ul>
 32. 32. 6.7 El contracte de treball <ul><ul><li>Descansos </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dins de la jornada: 15 minuts cada 6 hores </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entre jornades: mínim 12 hores entre 2 jornades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Setmanal: un dia i mig ininterrumput. Els menors </li></ul></ul></ul>
 33. 33. 6.7 El contracte de treball <ul><ul><li>Vacances: trenta dies naturals per any treballat </li></ul></ul><ul><ul><li>Jornada nocturna és la que fa un mínim de 3 hores en horari nocturn (22:00 a 6:00). Els menors no la poden fer. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hores extraordinàries : Són les que es fan de més a més. Poden ser: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normals : Per exigències de la producció (Voluntàries)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per força major : Es fan per prevenir danys extraordinaris i urgents </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No es poden fer més de 80 hores extraordinàries per any </li></ul></ul></ul>
 34. 34. 6.7 El contracte de treball <ul><li>Modalitats de contractació </li></ul><ul><ul><li>Contracte de treball per temps indefinit : no es fixa cap data per l’extinció de la relació laboral </li></ul></ul><ul><ul><li>Contracte de treball de durada determinada : S’estableix un període determinat que quan s’acaba, s’extingeix el contracte (Si no hi ha pròrroga </li></ul></ul>
 35. 35. 6.7 El contracte de treball <ul><ul><li>De contractes de durada determinada n’hi ha de diferents classes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contracte d’obra o servei </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contracte eventual per circumstàncies de la producció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formatius: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pràctiques : prestació d’un treball pagant que permeti al treballador perfeccionar coneixements </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Per a la formació : que adquireixi la formació teòrica i pràctica que el capaciti per fer un ofici. </li></ul></ul></ul></ul>
 36. 36. 6.8 El salari <ul><li>Què és el salari? </li></ul><ul><li>Totalitats de les percepcions econòmiques dels treballadors en diners o espècies </li></ul><ul><li>Salari en espècie: aquella part del salari que reb en béns o serveis susceptibles de valoració econòmica.Ex: vehicles </li></ul>
 37. 37. 6.8 El salari <ul><li>Salari Mínim Interprofessional (SMI): </li></ul><ul><li>remuneració mínima que que pot tenir una persona treballadora que realitzi la jornada completa per qualsevol tipus d’ofici. </li></ul><ul><li>SMI: 633,3 € </li></ul>
 38. 38. 6.8 El salari <ul><li>Garanties del salari: </li></ul><ul><ul><li>FOGASA (Fons de Garantia Salarial) en cas de concurs de creditors o fallida, garantitza la percepció dels salaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Preferència dels salaris no pagats per l’empresa per sobre d’altres deutes de l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Inembargabilitat de l’SMI : en cas que s’hagi d’embargar el sou del treballador només la part que sobrepassi del SMI </li></ul></ul>
 39. 39. 6.8 El salari <ul><li>Composició del salari: </li></ul><ul><ul><li>Salari base : es fixa en funció de la categoria professional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Complements salarials: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antiguitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coneixements especials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penositat, toxicitat, perillositat, nocturnitat o tornicitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incentius, primes de productivitat, puntualitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hores extraordinàries </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gratificacions extraordinàries (Pagues extraordinàries, 2/any) ‏ </li></ul></ul></ul>
 40. 40. 6.8 El salari <ul><li>El rebut de salaris: contingut i resolució d’un cas pràctic </li></ul><ul><li>Nòmina: rebut justificatiu del pagament del salari. </li></ul><ul><li>Les nòmines han de seguir el model oficial establert pel ministeri de treball i afers socials. </li></ul>
 41. 41. 6.8 El salari <ul><li>Cas pràctic: </li></ul><ul><li>Salari base: 878.98 €/mes </li></ul><ul><li>Pagues extraordinàries anuals: 3 </li></ul><ul><li>Antiguitat: 51,75 €/mes </li></ul><ul><li>Hores extraordinàries: 72,12 € en aquest mes </li></ul><ul><li>Dietes:33.06 € en aquest mes </li></ul><ul><li>Categoria professional: auxiliar administratiu </li></ul><ul><li>Tipus de contracte: indefinit a jornada completa </li></ul><ul><li>Retenció IRPF: 15% </li></ul>
 42. 42. 6.8 El salari <ul><li>Parts de que consta la nòmina: </li></ul><ul><li>Encapçalament </li></ul><ul><li>Meritacions </li></ul><ul><li>Càlcul de bases de cotització i la base de l’IRPF </li></ul><ul><li>Deduccions </li></ul><ul><li>Total a percebre </li></ul>Dades de l’empresa i del treballador/a Quantitats que percep el treballador/a <ul><li>Descomptes que es realitzen per diferents conceptes: </li></ul><ul><li>Seguretat Social </li></ul><ul><li>IRPF </li></ul>
 43. 43. 6.8 El salari <ul><li>ENCAPÇALAMENT </li></ul>Empresa: Domicili: CIF: Codi de cotització a la Seguretat Social: Treballador/a: NIF : núm llibre matricula: Num. Afiliació SS: Categoria o grup professional: Grup de cotització:
 44. 44. 6.8 El salari <ul><li>MERITACIONS </li></ul><ul><li>1. Percepcions salarials </li></ul><ul><li>Salari base: 878,98 </li></ul><ul><li>Complements salarials: </li></ul><ul><li>antiguitat: 51,75 </li></ul><ul><li>Hores extraordinàries: 72,12 </li></ul><ul><li>Gratificacions extraordinàries: 0 </li></ul><ul><li>Salari en espècie:0 </li></ul>
 45. 45. 6.8 El salari <ul><li>2. Percepcions no salarials </li></ul><ul><li>Indemnitzacions o bestretes, dietes: 33,06 </li></ul><ul><li>A. TOTAL MERITAT: 1.035,91 </li></ul><ul><li>CÀLCUL DE LES BASES DE COTITZACIÓ I LA BASE DE L’IRPF </li></ul>
 46. 46. 6.8 El salari <ul><li>BASE D’IRPF: </li></ul><ul><li>És el total meritat. </li></ul><ul><li>Base a partir de la qual es calcula la retenció de l’Impost sobre les Persones Físiques.(IRPF) ‏ </li></ul><ul><li>4. Base subjecta a la retenció de l’IRPF: 1.035,91 </li></ul>
 47. 47. 6.8 El salari <ul><li>BASES DE COTITZACIÓ SS: </li></ul><ul><li>a partir de les quals es calculen els diners que s’han de descomptar perquè vagin a la Seguretat Social </li></ul><ul><li>3 tipus: </li></ul><ul><li>Base de cotització per contingències comunes(BCCC) ‏ </li></ul><ul><ul><ul><li>BCCC=Remuneració mensual+Prorata de les pagues extraordinàries </li></ul></ul></ul>
 48. 48. 6.8 El salari <ul><li>Remuneració mensual (Rm): </li></ul><ul><li>Rm=salari base + complements salarials </li></ul><ul><li>Prorata de pagues extraordinàries (Ppe): Suma de totes les pagues extraordinàries que es cobren a l’any, dividit entre 12 </li></ul>
 49. 49. 6.8 El salari <ul><li>Base de cotització per contingències comunes: </li></ul><ul><li>Remuneració mensual (878,98+51.75): 930.73 </li></ul><ul><li>Prorata de pagues extraordinàries: 232.68 </li></ul><ul><li>BCCC=Rm+Ppe= 930,73+232,68=1163,41 </li></ul>
 50. 50. 6.8 El salari <ul><li>Base de cotització d’hores extraordinàries (BHE) ‏ </li></ul><ul><ul><li>Suma de l’import de les hores extraordinàries realitzades </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Base de cotització addicional per hores extraordinàries: 72,12 </li></ul></ul><ul><li>Base de cotització per contingències professionals (BCCP) ‏ </li></ul><ul><li>Suma de la Base de Cotització per Contingències Comunes (BCCC) més la base de les hores extraordinàries (BHE) ‏ </li></ul>
 51. 51. 6.8 El salari <ul><li>2. Base de cotització per contingències professionals:1235,53 </li></ul><ul><li>BCCP=BCCC+BHE=1163.41+72.12=1235,53 </li></ul><ul><li>DEDUCCIONS </li></ul><ul><li>Els descomptes que s’han de realitzar són per dos conceptes: </li></ul><ul><li>1.- Aportacions a les cotitzacions de la SS </li></ul><ul><li>2.- Impost sobre la renda de les persones físiques </li></ul>
 52. 52. 6.8 El salari <ul><li>1. Aportació de les cotitzacions a la Seguretat Social </li></ul>Tipus aportació Base cotització Tipus de cotització Càlcul Quota Contingències comunes BCCC 4.7% 1163.41*4.7% 54.68 Atur BCCP 1.55% 1235.53*1.55% 19.15 Formació professional BCCP 0.1% 1235.53*0.1% 1.24 Hores extraordinàries BHEr 4.7% 72.12*4.7% 3.39 TOTAL APORTACIONS 78.46
 53. 53. 6.8 El salari <ul><li>2 .- Impost sobre la renda de les Persones Físiques. </li></ul><ul><li>L’empresa està obligada a calcular la retenció a compte de l’IRPF, descomptant-ho del salari. </li></ul><ul><li>retenció IRPF = base IRPF · tipus de retenció </li></ul><ul><li>Suposem un tipus impositiu: 15% </li></ul><ul><li>retencióIRPF= 1035,91· 15%=155.39 </li></ul><ul><li>2.-Impost sobre la renda de les persones físiques:155.39 </li></ul>
 54. 54. 6.8 El salari <ul><li>B. TOTAL A DEDUIR: 233,85 </li></ul><ul><li>LÍQUID TOTAL A PERCEBRE (A-B): 802.06 </li></ul>

×