Стратегия долгосрочного развития Риги до 2025 года

593
-1

Published on

http://www.rdpad.lv/ru/rap_ru/

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
593
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Стратегия долгосрочного развития Риги до 2025 года

 1. 1. RĪGASilgtermiņaattīstības stratēģijalīdz 2025. gadamRĪGA – iespēja ikvienam!Aktualizēta 2010. gadā Rīgas dome, 2010
 2. 2. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam satursSatursIevads 3Vispārīga informācija par rīgu 5Rīgas ilgtermiņa attīstības vīzija 9Rīgas misija 10Stratēģijas pamatprincipi 12 Rīdzinieki – pilsētas attīstības pamats 12 Pilsētas attīstības balsti 14 Balstu saskarsmes punkti – stratēģijas prioritārie mērķi 16Rīgas attīstības balsts – sabiedrība 18Rīgas attīstības balsts – ekonomika 20Rīgas attīstības balsts – pilsētvide 22Rīgas pilsētvides stiprās un vājās puses 23Prioritārie stratēģiskie mērķi 24 PM 1 Izglītota un prasmīga sabiedrība 25 PM 2 Radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi 27 PM 3 Uz starptautisku sadarbību vērsta pilsētas ekonomikas attīstība 29 PM 4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm 31Stratēģiskie mērķi 33 M5 Ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība 33 M6 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība 37 M7 Augstas pievienotās vērtības ekonomika 39 M8 Augoša, daudzveidīga un partnerīga ekonomika 40 M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta 42 M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti 43 M11 Droša pilsētvide 46 M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli 47 M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta 49Rīgas teritorijas plānošanas pamatnostādnes 52Stratēģijas ieviešanas principi un pārraudzība 54 Saiknes ar rīdziniekiem 54 Partnerība ar privāto sektoru 55 Partnerība ar valsti/es/ reģionu/nozarēm 56 Budžeta sasaiste ar mērķiem 57 Ilgtspējīga attīstība 58 Motivācija 59 Finansiāli efektīvākie risinājumi 59 Stratēģijas praktiskā ieviešana 60 Stratēģijas izpildes kontrole un vērtēšana 62Stratēģijas sasaiste ar citiem attīstības dokumentiem 63Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas sagatavošanā izmantotie dokumenti 65Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādātāji 2005.g. 67Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas grozījumu izstrādātāji 2010.g. 682
 3. 3. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam ievadsIEVADSLai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu pašvaldības 2009. gadā Rīgas dome atbilstoši vispārējāmpārvaldi, Rīgas pašvaldībai ir nepieciešams konkrēts ekonomiskās un sociālās situācijas izmaiņām valstī,politisks pamatdokuments, kas skaidri iezīmētu kā arī pamatojoties uz stratēģiskās uzraudzībasRīgas pilsētas nākotnes redzējumu, norādītu sistēmas 2006., 2007. un 2008. gada pārskatuattīstības prioritātes, mērķus un to sasniegšanai rezultātiem, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdzizraudzītos ceļus. 2025. gadam veica grozījumus.Saskaņā ar pašreizējiem Latvijas Republikas Pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas mērķisnormatīvajiem aktiem galvenie plānošanas ir kalpot par ietvaru jaunajam Rīgas attīstībasdokumenti, kas nosaka attīstību vietējās plānam un radīt priekšnoteikumus Rīgas pilsētaspašvaldībās, ir tās teritorijas plānojums un attīstības ilgtspējīgai attīstībai, kā arī rīdzinieku dzīves kvalitātesprogramma. Šie dokumenti savstarpēji ir ļoti uzlabošanai.cieši saistīti, jo abi skata ar konkrētās teritorijasattīstības plānošanu saistītus jautājumus. Attīstības Šī stratēģija atspoguļo problēmas, kas ir jārisinaprogrammas galvenais uzdevums ir noteikt vietējās Rīgas pilsētai kopumā, parādot, kā to vislabākpašvaldības attīstības prioritātes un norādīt veicamos izdarīt. Stratēģija aptver arī vairākas problēmas, kuruuzdevumus, rīcības, projektus pašvaldības sociāli risināšanā pilsētas pašvaldībai ir relatīvi maz iespējuekonomiskās attīstības veicināšanai. Savukārt ar iesaistīties, tomēr tādējādi tiek pausta pašvaldībasteritorijas plānojuma palīdzību vietējās pašvaldības nostāja kādas problēmas risināšanā.attīstības programma iegūst teritoriālu piesaisti,konkretizējot specifiskus nosacījumus un prasības Stratēģijas sagatavošanā ir izmantoti dažādi Eiropas,projektu realizācijai telpā. Pamatojoties uz šo Latvijas un Rīgas plānošanas dokumenti, Rīgasplānošanas dokumentu ciešo saistību, tos bieži attīstības plāna izstrādes ietvaros pasūtīto pētījumuapzīmē ar vienu jēdzienu – vietējās pašvaldības rezultāti, konsultantu ieteikumi un ierosinājumiAttīstības plāns. no iesniegumiem un publiskām diskusijām, kas norisinājās ilgāk nekā divus gadus.Izstrādājot jauno Rīgas attīstības plānu, viensno galvenajiem nosacījumiem bija radīt efektīvu Liela uzmanība ir pievērsta stratēģijas ieviešanai, laipašvaldības darba instrumentu. Tāpēc, vērtējot citu tā kļūtu praktiski izmantojama rokasgrāmata pilsētaspasaules pilsētu pieredzi un attīstības plānošanas pārvaldes un aktīvo rīdzinieku ikdienas darbā. Tāpēcprocesus, Rīga nonāca pie secinājuma, ka katram ilgtermiņa mērķim ir izvirzīti vairāki indikatori.pilsētas attīstības plānošanas procesa sekmīgākai Tie vispārīgi apraksta esošo situāciju atbilstošajāorganizēšanai ir lietderīgi izstrādāt vienu vispārēju jomā un izvirza izmērāmus vēlamos vidēja termiņailgtermiņa plānošanas dokumentu. Tādējādi (7 gadi) sasniegumus un ilgtermiņa (aptuvenipēc Rīgas pašvaldības brīvas gribas Rīgas 20 gadi) attīstības virzienus, lai periodiski būtuattīstības plāna ietvaros ir izstrādāta un ar Rīgas iespējams izvērtēt stratēģijas ieviešanas rezultātusdomes 15.11.2005. lēmumu Nr.584 (prot. Nr.26, – apzināt nepilnības un kļūdas, nepadarītos darbus,7.§). apstiprināta Rīgas ilgtermiņa attīstības kā arī izjust gandarījumu par paveikto.stratēģija līdz 2025. gadam.3
 4. 4. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam ievadsStratēģijā ir izvirzīti 13 mērķi (M), no kuriem 4 ir prioritāri(PM), un to ietvaros definēti 105 uzdevumi(U). Pārskatāmībasnolūkos mērķiem un uzdevumiem ir piešķirts kods un tosraksturo rezultatīvie rādītāji.Stratēģijā minētie uzdevumi tiek precizēti un izvērsti Stratēģijā ir noteikti pilsētai būtiskākie ilgtermiņaattīstības programmā, tādējādi izvēršot stratēģijas mērķi, izvirzot četras prioritātes, kuras visātrākieviešanas mehānismu. Attīstības programma satur un visefektīvāk pozitīvi atsauksies uz katru rīdziniekuarī izvērstu Rīgas pašreizējās situācijas raksturojumu un veicinās dzīves kvalitātes uzlabošanos ikvienam.un analīzi, kas ir izmantota stratēģijas sagatavošanā.Savukārt teritorijas plānošanas pamatnostādnessasaista stratēģiju ar teritorijas plānojumu un 1. prioritāte.nodrošina pamatu tā telpiskajiem risinājumiem. Veidot izglītotu un prasmīgu sabiedrību.Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz2025. gadam būs efektīvs instruments un 2. prioritāte. Veidot radošu un eiropeisku pilsētupamats lēmumu pieņemšanai šādos jautājumos: ar augstvērtīgu kultūras dzīvi.• pilsētvides attīstība un plānošana; 3. prioritāte. Veicināt uz starptautisku sadarbību• pilsētas attīstības budžeta veidošana; vērstu pilsētas ekonomikas attīstību.• investīciju piesaiste no dažādiem Rīgas, Latvijas, 4. prioritāte.starptautiskajiem vai speciāli veidotajiem fondiem Nodrošināt dzīvi pilsētā ar kvalitatīvāmpilsētas attīstībai; apkaimēm.• dažādu pilsētvides attīstības projektu izstrāde unto īstenošana;• pilsētas pārvaldes darba optimizēšana,pamatojoties uz stratēģijā izvirzītajām prioritātēm unmērķiem;• kopīgo pilsētas attīstības interešu, prioritāšu,mērķu un uzdevumu integrēšana atsevišķunozaru attīstības stratēģijās, koncepcijās, plānos,programmās un rīcības plānos;• sabiedrības informēšana, izglītošana, kāarī sabiedrības aktivitātes un apzinīgumapaaugstināšana pilsētas attīstības jomā.4
 5. 5. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam info par RīguVISPĀRĪGAINFORMĀCIJA PARRĪGURīga – Latvijas galvaspilsēta, kas atrodas Baltijas Lai gan iedzīvotāju skaits pilsētā ar katru gadujūras Rīgas jūras līča dienvidu piekrastē, pie Latvijas samazinās, tomēr pēdējo gadu laikā vērojamalielākās upes Daugavas ietekas Rīgas jūras līcī. stabilizēšanās. 2009. gada sākumā Rīgā dzīvojaVēsturiski Rīgas attīstību lielā mērā ir noteicis pilsētas 713 016 iedzīvotāji. Savukārt Pierīgas iedzīvotājuģeogrāfiskais stāvoklis - tās atrašanās pie jūras, skaits kopš 1999. gada ir pat palielinājies. Rīgānovietojums ne tikai Latvijas, bet arī visas Baltijas līdzīgi daudzām lielpilsētām turpinās tendence, kadcentrā, kā arī krustcelēs starp Eiropas Savienības iedzīvotāju koncentrāciju pilsētas centrā nomainaun Austrumu tirgiem. Tādējādi Rīga ir kļuvusi par paplašināšanās jeb aglomerācijas veidošanās unLatvijas galveno attīstības dzinējspēku. iedzīvotāju blīvuma pieaugums tuvējās, no pilsētas ērti sasniedzamās piepilsētas teritorijās, RīguRīgas administratīvās teritorijas platība ir saglabājot kā darba, lietišķo darījumu, mācību,304,05 km2. 12 265 ha jeb 40,3% pilsētas teritorijas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietu.aizņem sauszemes dabas teritorijas un dabiskāsvirszemes ūdens sistēmas. Savukārt gandrīz Līdz 2008. gada pirmajam pusgadam Rīgas pilsētā15% no Rīgas teritorijas aizņem ceļi un ielas. līdzīgi kā visā valstī noritēja strauja ekonomiskāDzīvojamā teritorija Rīgā aizņem 25% no sauszemes izaugsme. To raksturo 2007. gada iekšzemesteritorijas, kas koncentrēta galvenokārt pilsētas kopprodukta apjoms, kas salīdzinot ar 2000. gaducentrālajā daļā, abpus pilsētas dzelzceļa lokam palielinājies vairāk nekā trīs reizes un veidoja 8036,2abos Daugavas krastos. Iedzīvotāju blīvums Rīgā milj.latu un tas sastādīja 54,4% no valsts IKP.uz pilsētas kopplatību ir 2353 (cilv./km2), ņemotvērā tikai sauszemes teritoriju, – 2791 (cilv./km2).1.attēlsLatvijas un Rīgas IKP faktiskajās cenās, milj.Ls16000 147801400012000 1117210000 9059 8000 8036 7434 6393 6174 6000 5758 5220 4751 5191 4000 4321 3590 2844 3322 2634 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Latvija RīgaAvots: LR CSP5
 6. 6. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam info par Rīgu2008. gada otrajā pusē visā valstī un arī Rīgā Vairāk kā 90% no pilsētas IKP veido pakalpojumuaizsākās ekonomiskā lejupslīde. Ekonomiskās sektors, bet rūpniecības īpatsvars ar gadiemsituācijas pasliktināšanos turpmāk noteica kā iekšējie samazinās un veido nepilnus astoņus procentus.(iekšējā pieprasījuma stimulu pavājināšanās), tā Lielākās pakalpojumu sektora nozares ir tirdzniecība,ārējie (globālās izaugsmes tempu samazināšanās) komercpakalpojumi un transports. Arvien pieaugekonomiku ietekmējošie procesi. tūrisma nozares nozīme, kas saistīta ar dažādiem pakalpojumiem.2. attēlsRīgas ekonomikas nozaru īpatsvars kopējāpievienotajā vērtībā, % 25,0 22,7 20,9 21,8 20,0 18,2 15,0 15,0 12,7 12,2 9,9 10,2 10,0 8,9 7,6 6,5 5,3 5,3 5,0 4,6 4,0 4,8 4,2 3,3 1,9 0,0 i ba r ts ba s ba de ba a ās m se īb ēj ju al cī cī cī ī tī po dz an r po rv ie ie ie gl Pā ns ar n zn pn vn pā Iz al Fi zs a rd Bū ak Rū Tr s ai Ti st cp as l Va er īb m elKo s Ve 1996 2008**2008 - prognozeAvots: RD Finanšu departamentsNeskatoties uz straujo lejupslīdi ekonomikā, darbības sfērām, lielākais darba vietu samazinājumsārvalstu tiešās investīcijas turpina palielināties. Rīgā 2008.gadā bija vērojams transporta nozarē – parkoncentrējas lielākā daļa no Latvijā veiktajām 7,5 tūkstošiem, apstrādes rūpniecībā – par 5,3investīcijām un, 2010. gada sākumā ārvalstu tūkstošiem, tirdzniecībā – par 5 tūkstošiem uninvestīciju apjoms Rīgā sasniedza 2,5 miljardus latu, būvniecībā – par 1,6 tūkstošiem. 2009. gadakas ir 78% no Latvijā veiktajām ĀTI. Kopumā ārvalstu beigās tika sasniegts augstākais bezdarba rādītājstiešās investīcijas bija veikuši gandrīz 13 tūkstoši pēdējo desmit gadu laikā. Reģistrēto bezdarbniekuinvestori no 118 valstīm. Lielākais investīciju apjoms skaits Rīgā divu nepilnu gadu laikā palielinājāsnāk no Igaunijas ar 657,8 milj. latu lielām investīcijas 4 reizes un sasniedza 46,4 tūkstošus bezdarbnieku,(26%), tai seko Lielbritānija ar 195,8 milj. latu (7,7%), kas ir 12,1% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiemtad Nīderlande ar 175,4 milj. latu (6,9%) un Lietuva Rīgas pilsētā.170,5 milj. latu (6,7%). Savukārt vislielākais investoru Liela daļa Rīgā nodarbināto ir citu pašvaldībuskaits nāk no Krievijas (2189 investori), kas veikuši iedzīvotāji, tā sauktie darba svārstmigrantiinvestīcijas vairāk nekā 88 milj. latu apjomā. (cilvēki, kas strādā Rīgā, bet dzīvo ārpus tās teritorijas), tādējādi pilsēta zaudē lielu daļu noPēdējo gadu laikā Rīgas pilsētā nodarbināto skaits potenciāli iegūstamā iedzīvotāju ienākuma nodokļabija ievērojami pieaudzis. Tomēr līdz ar ekonomikas kopsummas, bagātinot to pašvaldību budžetu,strauju sarukumu pastiprinās nodarbinātības kurās dzīvo Rīgā strādājošie cilvēki. Vislielākaislejupslīdošā tendence. Kopumā 2009. gadā svārstmigrantu skaits Rīgā ir no tām pašvaldībām,bija 30,1 tūkst. darba meklētāju jeb 11,4% no kas robežojas ar Rīgu.ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Analizējot pa6
 7. 7. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam info par RīguRīga ir nozīmīgs transporta un komunikāciju Latvijas osta un viena no lielākajām ostām Baltijascentrs ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā. jūras austrumu piekrastē kravu apgrozījuma ziņā.Atrašanās starptautiskas nozīmes dzelzceļu un Pēdējo gadu laikā nosūtīto un saņemto kravuautoceļu krustpunktā, kā arī starptautiskas lidostas skaitam Rīgas ostā ir tendence pieaugt, un kopējaisun ostas pieejamība ir ļoti būtiski faktori, kas nosaka kravu apgrozījums Rīgas brīvostā 10 gadu laikā irRīgas pilsētas ekonomisko konkurētspēju tieši pieaudzis 2,5 reizes un ir visaugstākais rādītājsstarptautiskā kontekstā. Pilsēta ir labi sasniedzama ostas pastāvēšanas vēsturē (3. attēls).lokālā un starptautiskā mērogā. Rīgā atrodas lielākā3. attēlsKravu apgrozība Rīgas ostā, tūkst. tonnu 35000 30000 29566 29724 25358 25933 25000 24430 23991 21721 20000 18109 15000 13352 14004 12013 10000 5000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Avots: Rīgas brīvostaRīgā turpina attīstīt un uzlabot transporta priekšnoteikumus nekustamā īpašuma tirgusinfrastruktūru, tāpēc arvien pieaug investīcijas attīstībai pilsētā. Tomēr 2008. gada beigās sākotiestransporta infrastruktūrā. pasaules un Latvijas valsts finanšu un ekonomikas recesijai, Rīgā notika strauja nekustamo īpašumuRīgas straujā ekonomiskā izaugsme līdz 2008. tirgus korekcija, pieauga hipotekāro kredītņēmējugadam, ko veicināja gan Latvijas iestāšanās ES, bankas saistību nemaksātāju skaits. Var uzskatīt,gan lēto kredītresursu pieejamība, radīja labus ka nekustamā īpašuma tirgus atrodas „sasaluma” stāvoklī.7
 8. 8. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam info par RīguRīga ir iecīnītākais ārvalstu tūristu Rīgas izglītības iestādes ieņem svarīgu vietu Lat-galamērķis Latvijā. Kā to rāda statistikas dati, vijas kopējā izglītības sistēmā. Rīgā izglītībutūristu skaits Rīgā ar katru gadu palielinās, 2008. iegūst 30% no visiem Latvijas skolēniem.gadā sasniedzot 1,4 milj. viesu. Vislielākais tūristu Pēdējo gadu laikā gan Latvijā kopumā, ganskaits bija no Zviedrijas, Krievijas un Vācijas. Rīgā strauji ir pieaudzis studentu skaits. Rīga ir lielākais augstākās izglītības centrsTūristu skaita pieaugums lielā mērā saistāms ar Latvijā. 2008. gadā Rīgā darbojās 13 valsts un 14Rīgas sasniedzamību, kas krietni vien uzlabo- privātās (ieskaitot divas ārvalstu filiāles) augstskolasjusies pēdējos gados līdz ar budžeta izmaksu (Latvijā – 34) un 10 valsts un 3 privātās koledžasaviosabiedrību ienākšanu tirgū. Šobrīd Rīgas lidostā (Latvijā – 26). 2008. gadā Rīgā studēja 79% nodarbojās 11 aviokompānijas un ir iespējams doties visiem Latvijas studentiem. Latvijā kopumā ir 554uz 61 galamērķi. 2009. gadā tika apkalpoti 60 087 studenti uz 10000 iedzīvotāju, kas ir ļoti augstslidojumi, tātad vidējais lidojumu skaits pieaudzis līdz rādītājs pasaules līmenī. Salīdzinājumam – Kanādā165 lidojumiem dienā. No 2004. līdz 2009. gadam ir 580, ASV – 520 studentu uz 10000 iedzīvotāju.pasažieru apgrozījums lidostā pieaudzis gandrīz 4reizes un sasniedzis 4 milj. pasažieru. Kultūras industrijai ir nozīmīga loma pilsētas konkurētspējas stiprināšanā starptautiskā mērogā.Tūrisma nozarei Rīgā ir ļoti cieša saikne ar Rīgai var piedēvēt reģionālā kultūras centra funkciju,kultūras un izklaides jomu. Lielu lomu šeit spēlē kas izpaužas galvenokārt nacionālajā mērogā. Rīgāstarptautiskā sadarbība kultūras jomā. Būtisks ir norisinās visi lielākie kultūras pasākumi, unfakts, ka Rīga 2014.gadā būs Eiropas kultūras Rīgā atrodas nozīmīgi kultūras centri (Nacionālāgalvaspilsētas statusā. Līdz ar to būs būtisks opera, Latvijas Nacionālais teātris un citi).tūristu skaita pieaugums pilsētā. Taču jau šobrīd šisfakts daudziem potenciālajiem ārvalstu tūristiem varkalpot par stimulu apmeklēt Rīgu.8
 9. 9. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam vīzijaRĪGASILGTERMIŅAATTĪSTĪBASVĪZIJARĪGA – iespēja ikvienam!Tā ir iespēja dzīvot kvalitatīvā un harmoniskā vidē, iespējaattīstīt sevi, veidot sevi un savu labklājību. Rīgas pašvaldībasuzdevums ir profesionāli kalpot pilsētas iedzīvotājiem –rīdziniekiem, veicinot viņu personīgo izaugsmi un dzīveskvalitātes uzlabošanos.9
 10. 10. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam misijaRĪGAS MISIJAA. A.1. Rīga atbalsta uzņēmīgos un darbīgos,Rīga - iespēju pilsēta tā veicinot dzīves kvalitātes celšanosikvienam ikvienam.Tā ir iespēja ikvienam pilsētas iedzīvotājam un viesim Rīgas uzņēmējdarbības vide piesaista darbīgusneatkarīgi no viņa nacionālās, sociālās, reliģiskās cilvēkus un uzņēmumus, kas attīstoties rada darbapiederības un dzimuma realizēt sevi, radot un vietas, kā arī ienākumus sev un citiem.piepildot savas idejas un sapņus, kas nav pretrunāar sabiedrības interesēm. A.2. Rīgā tiek respektēta personas brīva izvēle un īpašuma tiesības, ciktāl tas nekaitē sabiedrības interesēm. Ikvienas personas brīva izvēle sava īpašuma apsaimniekošanā tiek respektēta, ciktāl tas nav pretrunā ar oficiāli noteiktiem īpašumu apsaimniekošanas un īpašumtiesību ierobežojumiem, un nekaitējot sabiedrības interesēm.B. B.1. Rīga tiek attīstīta kā droša, veselīgaRīga – parocīga un ērta un pievilcīga ostas pilsēta.dzīvesvieta Tā ir iespēja dzīvota ērtā, drošā un kvalitatīvā vidē,Rīga veicina savas telpiskās un sociāli ekonomiskās kompaktā ostas pilsētā, kur mūsdienu industrija irstruktūras attīstību, veidojot Rīgu par kompaktu harmonijā ar cilvēka vajadzībām un vides aizsardzību.pilsētu, kurā efektīvi tiek izmantoti esošie teritorijas Rīgas pilsētvides ilgtspējīga attīstība tiek centralizētiresursi. Rīgā tiek veicināta esošajam pilsētas plānota un koordinēta, plānošanas procesā izzinotcentram pakārtotu daudzfunkcionālu vietējo centru un izvērtējot arī sabiedrības viedokļus.attīstība gan esošajos, gan jaunajos dzīvojamosrajonos, tādējādi uzlabojot pakalpojumu pieejamību, B.2. stiprinot dzīvojamo apkaimju identitāti un iedzīvotāju Rīgas transporta sistēma tiek veidotapiederību pie tiem. Pateicoties Rīgas harmoniskajaiattīstībai un pilsētas humānajam mērogam, pilsētā droša un ērta ikvienam. Tā ir iespēja izmantot ērtu un ātru sabiedriskoveidojas spēcīgs iedzīvotāju vidusslānis, un arī transportu ikdienas vajadzībām. Rīga modernizēturīgi cilvēki labprāt apmetas Rīgā uz dzīvi, maksā transporta un komunikāciju infrastruktūru, veidojotnodokļus un tērē ienākumus, tādējādi veicinot pilsētu kā Baltijas informātikas, loģistikas undzīves kvalitātes celšanos visā pilsētā kopumā. tirdzniecības centru.10
 11. 11. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam misijaC. C.1. Rīga ir Latvijas un Baltijas izaugsmesRīga – Baltijas dzinējspēks.metropole Rīga ir Latvijas galvaspilsēta un plaša reģionaPateicoties izglītotiem cilvēkresursiem, centrs, kura attīstības ietekme ir jāskata pāri tāssaimnieciskajiem darījumiem, kapitāla, tehnoloģiju administratīvajām un valsts robežām, maksimāliun resursu plūsmām, Rīga attīstās kā dinamiska veicinot un iesaistot vietējās pašvaldības unpilsēta, kuras ekonomika ir balstīta uz zināšanām kaimiņvalstu galvaspilsētas kopējā sadarbībā. Rīga,un nozarēm ar augstu pievienoto vērtību. Eiropas veicinot attīstības iespējas savā teritorijā, veicina tāsSavienības paplašināšanās dod Rīgai jaunas arī visā Latvijā un Baltijā.iespējas sadarbībai ar Austrumu un Rietumukaimiņiem, kļūstot par visas Baltijas metropoli. C.2. Rīga ir Eiropas Savienības efektīvākie Baltijas jūras reģiona vārti uz Austru- mu kaimiņu tirgiem. Rīgas attīstības sekmēšanai vienmēr ir palīdzējis tās izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums – pie Baltijas jūras, Daugavas krastos starp plašajiem Rietumu un Austrumu tirgiem. Turpmāk jāveicina Rīgas kā loģistikas un tirdzniecības centra attīstība un jāpalielina Rīgas kā nozīmīgas vārtu pilsētas loma Eiropā, sekmējot transporta un sakaru infrastruktūras modernizēšanu un attīstību. C.3. Rīga kā Baltijas kultūras, izglītības un tūrisma centrs. Ikvienam apmeklēt Rīgu ir piedzīvojums. Rīga ir daudzveidīga kultūras pilsēta ar sev raksturīgo mākslu, arhitektūru, modi, ēšanas un sadzīves kultūru. Rīga ir iedvesmas pilsēta tiem, kas mācās, ceļo, dzīvo un sapņo!D. Rīga – efektīvaspārvaldes pilsētaRīgas pašvaldība ir efektīva, uz pilsētas klientuorientēta sabiedriskā sektora pārvaldes institūcija,kas atbalsta progresīvu un saimniecisku idejuīstenošanu, tādējādi indivīds un pilsēta kopumāiegūst abpusēji izdevīgus sociāli ekonomiskosrisinājumus. Rīgas pašvaldība veicina Rīgasatpazīstamību Eiropā un pasaulē, pārņem pozitīvopieredzi no citām pilsētām un sadarbojas kopējuprojektu īstenošanā.11
 12. 12. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam pamatprincipiSTRATĒĢIJASPAMATPRINCIPIRĪDZINIEKI –PILSĒTAS ATTĪSTĪBASPAMATSRīgas attīstības pamatmērķis ir pilsētas iedzīvotāju dzīveskvalitātes uzlabošana. Demokrātiskā sabiedrībā dzīves kvalitātesizaugsme pamatojas uz iespējām, kuras izmantojot cilvēks pašaspēkiem cenšas sasniegt sev vēlamo dzīves kvalitātes līmeni.Pilsētai jādod cilvēkam iespēja strādāt savā nespēju ātri reaģēt uz pilsētas straujo un mainīgoprofesijā un gūt augstus ienākumus, lai viņš varētu sociālekonomiskās dzīves ritmu. Nākotnē lielākauzturēt sevi un savu ģimeni, kā arī pilnveidoties un uzmanība jāpievērš jaunu darba vietu, jaunu iespējurealizēt sevi kā personību. Vairākums problēmu, radīšanai, nevis tikai jācīnās ar sekām.kuras pašvaldība patlaban risina, ir tieši saistītas arrīdzinieku ienākumu līmeņa atšķirībām, bezdarbu,12
 13. 13. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam pamatprincipiCilvēks dzīvo pilsētvidē, un tās kvalitāte ir būtisks pilsēta būtu tā vieta, kur cilvēks var pilnvērtīgi dzīvot,cilvēka labklājības rādītājs. Pilsētvide ir tradicionāla strādāt un atpūsties. Svarīgi ir tas, lai tiktu ievērotipašvaldības atbildības joma. Taču, pārejot uz tirgus ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi, saskaņā arekonomikas pamatprincipiem, jāmainās plānošanas kuriem mūsdienu paaudzes vajadzības ir jānodrošinasistēmai. Noteicošo lomu īpašuma struktūrā ieņem tā, lai netiktu radītas grūtības arī nākamajāmprivātīpašums. Pilsētai jānodrošina mūsdienīga un paaudzēm nodrošināt savas vajadzības.jaunajām tirgus prasībām atbilstoša infrastruktūra, lai4. attēlsCilvēka vēlmju savstarpējā sasaiste Iespēja gūt ienākumus, uzturēt sevi un savu ģimeni Iespēja dzīvot ērtā, drošā un veselīgā vidē Rīdzinieki Iespēja izglītoties, attīstīties, atrast sevi, būt piederīgamMūsdienu sabiedrība arvien vairāk kļūst par Rīgas pašvaldības uzdevums ir piedāvāt rīdziniekampatērētājsabiedrību, taču augsti ienākumi un visas iespējas realizēt sevi, un šajā nolūkā pašvaldībaikvalitatīvs mājoklis vien cilvēkam nedos piepildījumu. gan jāveicina uzņēmējdarbība, kas nodrošinaCilvēkam ir jābūt iespējai garīgi attīstīties, saņemt ekonomisko aktivitāti un līdz ar to ienākumus, gansociālo palīdzību, realizēt sevi paša izraudzītā jomā jāveido harmoniska, ērta un droša vide, gan jāpalīdzun justies kā sabiedrības daļai. Kaut arī par sava cilvēkiem integrēties sabiedrībā un realizēt seviprofesionālā ceļa izvēli un iešanu ir atbildīgs cilvēks pašiem tīkamā veidā (4. attēls). Tādējādi pilsētaspats, pilsēta kopumā veido šo ceļu tīklu. Tāpēc Rīgā ir attīstības pamatā ir trīs balsti – ekonomika, pilsētvidejābūt nodrošinātām plašām izglītības iespējām, kā arī un sabiedrība. Savukārt no pārvaldes sistēmas lielāiespējām apgūt augstvērtīgo kultūras mantojumu. mērā ir atkarīga šo trīs balstu attīstība.13
 14. 14. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam pamatprincipi PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS BALSTI Saskaņā ar Latvijas Republikas Ilgtspējīgas šī tradicionālā shēma ir mainīta, pielāgojot to attīstības pamatnostādnēm tā ir attīstība, kas Rīgas specifiskajai situācijai un misijā definētajām orientēta uz cilvēkiem, un tās mērķis ir uzlabot stratēģiskajām pamatnostādnēm. cilvēku dzīves apstākļus, saglabājot dabu un vidi, tāpēc ir nepieciešams respektēt dabu, kas apgādā Tādējādi par trim galvenajiem Rīgas attīstības balstiem cilvēkus ar resursiem un visu nepieciešamo dzīvei. ir noteikta ekonomika, pilsētvide un sabiedrība, Šādā perspektīvā ilgtspējīga attīstība nozīmē cilvēku kuru krustpunktā ir vietējais iedzīvotājs (cilvēks) – dzīves apstākļu kvalitatīvu uzlabošanu, ja netiek rīdzinieks (5. attēls). Rīgas turpmākās attīstības pārsniegta ekosistēmas atbilstošā kapacitāte. pamatā ir līdzsvarota šo trīs balstu mijiedarbība. Tas ir galvenais pilsētas sekmīgas attīstības un līdz Olborgas harta “Eiropas pilsētas ceļā uz līdzsvarotu ar to arī rīdzinieku augsta dzīves kvalitātes līmeņa attīstību” (angļu valodā – Aalborg Charter), ko Rīgas priekšnoteikums. pašvaldība parakstīja 1994. gadā, nosaka: Pilsētvide un tās veidošana tradicionāli ir galvenā “Mēs gribam panākt sociālo labklājību (vienlīdzību), pilsētas atbildības joma, jo pilsēta (ceļu, ēku un ilgtspējīgu tautsaimniecību un dabas ilgtspējību. būvju celtniecība, satiksmes pārvalde, dabas Sociālā labklājība noteikti bāzēsies uz ekonomikas aizsardzība, pilsētas labiekārtošana) tiek plānota un vides ilgtspējību, kura savukārt pieprasa un attīstīta centralizēti. Taču līdz ar pāreju no investīcijas dabas kapitālā. Visām trim sistēmām ir sociālistiskās plānveida ekonomikas uz brīvo tirgus jābūt līdzsvarā1.” ekonomiku liela daļa īpašumu nonāca privātās rokās. Tātad savu privātīpašumu ietvaros pilsētvidi Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija pēc savas veido arī attiecīgie privātīpašnieki, ar kuriem pilsētai būtības tiek balstīta uz ilgtspējīgas attīstības jāuztur partnerattiecības. Šādā situācijā pašvaldības sistēmu, kuras pamatā ir ekonomiskās, dabas un pienākums ir virzīt un kontrolēt šo privātīpašumu sociālās vides līdzsvarota mijiedarbība. Strukturāli attīstību, ierobežot negatīvās tendences un attīstīt infrastruktūras pamatus, kas atbilstu arī sabiedrības interesēm.1 Ekonomiskā vide, dabas vide un sociālā vide. 14
 15. 15. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam pamatprincipi5. attēlsPilsētas attīstības balsti ekonomika Iespēja gūt ienākumus, uzturēt sevi un savu ģimeni pilsētvide Iespēja dzīvot ērtā, drošā un veselīgā vidē Rīdzinieki sabiedrība Iespēja izglītoties, attīstīties, atrast sevi, būt piederīgam15
 16. 16. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam pamatprincipiBALSTUSASKARSMESPUNKTI – STRATĒĢIJASPRIORITĀRIE MĒRĶIStratēģija nosaka pašvaldības pārvaldes prioritātes,ņemot vērā tās darbības vidi, kā arī attīstības vīziju un noteiktomisiju.6. attēlsStratēģijas prioritārie mērķi UZ STARPTAUTISKU SADARBĪBU VĒRSTA PILSĒTAS ekonomika EKONOMIKAS Iespēja gūt ienākumus, ATTĪSTĪBA uzturēt sevi un savu ģimeni TV pilsētvide AUGS ĒRTĪGU Iespēja dzīvot ērtā, AR KU A drošā un veselīgā vidē ĒT LT S PIL ŪR AS EIROPEISK A DZĪVI UN IZGLĪTOTA UN PRASMĪGA Rīdzinieki OŠA SABIEDRĪBA D RA DZĪVE PILSĒTĀ AR KVALITATĪVĀM APKAIMĒM sabiedrība Iespēja izglītoties, attīstīties, atrast sevi, būt piederīgam16
 17. 17. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam pamatprincipiBiznesa pasaules stratēģi bieži kritizē valsts un Veicinot rīdzinieku apziņu, ka viņi ir piederīgi savaipašvaldību attīstības stratēģijas par to, ka tās ietver dzīvesvietai, uzlabojot šīs apkaimes kvalitāti unpārāk plašus nodomus, idejas un programmas, kas daudzfunkcionalitāti, Rīga nodrošinās cilvēkiemvērstas uz visu un uz visiem, tādējādi radot risku, ka apmierinātības izjūtu, samazinās transportagalu galā pats svarīgākais netiks sasniegts. Netiek infrastruktūras noslogojumu un uzlabos videsnoteiktas prioritātes, netiek ņemts vērā pieejamais kvalitāti.resursu daudzums, netiek apsvērts, vai pilsētapatiešām ir labākā attiecīgo programmu ieviesēja, Veicinot ne tikai izglītību, bet arī prasmju attīstību,netiek definēti izmērāmi mērķi. Rīgas stratēģijā ir Rīga paplašinās cilvēku iespējas atrast labāku darbumēģināts šīs tradicionālās kļūdas nepieļaut. un tātad arī gūt lielākus ienākumus, paaugstinās cilvēku spējas ātri apgūt jaunas iemaņas un līdzAnalizējot pilsētas balstus un to savstarpējo ar to veicinās gan pilsētvides, gan ekonomikasmijiedarbību, kļūst skaidrs, ka to saskares attīstību, vienlaikus apzinoties kultūras vērtību lielopunkti iezīmē mērķus, uz kuriem tiecoties varētu lomu pilsētas tēla un ekonomikas veicināšanā.visefektīvāk veicināt pilsētas attīstību un tāsiedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos (6. attēls). Savukārt, veicinot pilsētas uzņēmēju spēju unLai šos mērķus sasniegtu, jānodrošina saskaņota iespējas sniegt augstas pievienotās vērtībasdarbība dažādās jomās. Šos mērķus sasniedzot pakalpojumus un ražot preces gan Austrumu, ganvai tiem tuvojoties, darbs, sasniedzot citus mērķus, Rietumu kaimiņiem, nodrošinot šo divu ekonomiskovarēs norisināties vēl efektīvāk. Tādējādi tiek panākts pasauļu optimālu saskares punktu, tiks veicinātatā saucamais sinerģiskais efekts, kas rada papildu ekonomikas attīstība un līdz ar to arī Rīgas unpievienoto vērtību. rīdzinieku labklājība.17
 18. 18. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam sabiedrībaRĪGASATTĪSTĪBASBALSTS –SABIEDRĪBAPilsētas sabiedrība ir tā, kas dod iedzīvotājiem iespēju izglītoties, attīstīties, atrast sevi un justies piederīgiem(7. attēls). Pilsētas stratēģija veicina attīstītas un integrētas, mainīgajos tirgus ekonomikas apstākļoskonkurētspējīgas sabiedrības veidošanos. Pilsēta rūpējas par visu sabiedrības grupu labklājību, veicinaģimeniskumu un sociālo atbildību. Viena no pilsētas misijām ir veicināt izglītību, jo tieši izglītība garantēcilvēka attīstību un spēju nodrošināt savu labklājību sev pašam tīkamā formā. Ne velti izglītību mūsdienāsmēdz dēvēt par cilvēkkapitālu.7. attēlsSabiedrība – Rīgas attīstības balsts Iespēja gūt ienākumus, uzturēt sevi un savu ģimeni Iespēja dzīvot ērtā, drošā un veselīgā vidē Rīdzinieki sabiedrība Iespēja izglītoties, attīstīties, atrast sevi, būt piederīgam18
 19. 19. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam sabiedrībaMūsdienās, informācijas laikmetā, informācija veicinās rīdzinieku labklājību, piederības izjūtu unikvienai personai ir būtisks resurss gan savu iespēju sociālo aktivitāti. Sociālo palīdzību un aprūpi saņemrealizēšanā, gan problēmu risināšanā. Iedzīvotāji bērni, invalīdi, pensijas vecuma personas, cilvēkinereti nav pietiekami informēti par viņu sociālajām ar garīgiem traucējumiem un trūkumā nonākušitiesībām un pienākumiem, par iespējām gūt atbalstu, darbspējīgi pieaugušie. Viens no Rīgas mērķiem irpar iespējām aktīvi piedalīties pilsētas sociālajā un sniegt aprūpi un atbalstu iespējami vairāk šādiemkultūras dzīvē. Nodrošinot un sekmējot informācijas cilvēkiem, lai nodrošinātu viņiem vismaz minimāliplūsmu starp pašvaldību/valsti un iedzīvotājiem, Rīga pieņemamu dzīves kvalitāti.RĪGAS SABIEDRĪBAS STIPRĀS UN VĀJĀS PUSESStiprās puses Vājās pusesLielākā Baltijas valstu galvaspilsēta. Iedzīvotāju skaita samazināšanās.Izglītots, augsti kvalificēts darbaspēks. Vecumstruktūras pasliktināšanās.Salīdzinājumā ar lielāko daļu ES valstīm, lētāks Iedzīvotāju noslāņošanās palielināšanāsdarbaspēks. (Džini koeficienta pieaugums).Labas dažādu valodu zināšanas. Sociālās spriedzes paaugstināšanās.Multinacionāla sabiedrība. Negatīva iedzīvotāju mehāniskā kustībaPlašs konfesiju spektrs. Īss vidējais dzīves ilgumsSenas, bagātas tradīcijas.Augsts studentu īpatsvars.Iedzīvotāju kopienas esamība kā teritorijasidentitātes pazīme (Mežaparks, Bolderāja,Āgenskalns, Kundziņsala).19
 20. 20. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam ekonomikaRĪGASATTĪSTĪBASBALSTS –EKONOMIKAAttīstīta pilsētas ekonomika dod iespēju gūt ienākumus, uzturēt sevi un savu ģimeni (8. attēls) Pilsētasstratēģijas realizācijas procesā pašvaldības institūcijas izvēlas tādus attīstības politikas pasākumus, kasveicina augsta nodarbinātības līmeņa sasniegšanu, ilgtspējīgu saimniecisko izaugsmi un cenu stabilitāti,tādējādi radot materiālo pamatu iedzīvotāju un pilsētas labklājības pieaugumam.8. attēlsEkonomika – Rīgas attīstības balsts ekonomika Iespēja gūt ienākumus, uzturēt sevi un savu ģimeni Iespēja dzīvot ērtā, drošā un veselīgā vidē Rīdzinieki Iespēja izglītoties, attīstīties, atrast sevi, būt piederīgam20
 21. 21. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam ekonomikaRĪGAS EKONOMIKAS STIPRĀS UN VĀJĀS PUSESStiprās puses Vājās pusesRīgas ostas strauja izaugsme. Salīdzinoši zems IKP uz 1 iedzīvotāju.Tūristu skaita palielināšanās. Nepietiekoši augsta ekonomiskā (komercdarbības) aktivitāte.Laba pieredze starptautisku pasākumu organizēšanā. Neskaidrs atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai.Salīdzinoši liels pieprasījuma tirgus. Nepietiekošs atbalsts radošo industriju attīstībai.Valsts galvenais ekonomikas dzinējspēks. Vāji izmantots pašmāju zinātnieku potenciālsAugsti kvalificēta darbaspēka pieejamība. ražošanas attīstīšanai.Daudz ekstensīvi izmantotu vai brīvu teritoriju. Ekonomisko aktivitāšu lejupslīde. Pakalpojumu sektora pārākums pār ražošanas sekto- riem. Bezdarba līmeņa pieaugums. Ēnu ekonomikas īpatsvara pieaugums.Mūsu pamatmērķis ekonomikas jomā ir Perspektīvā Rīga vēlas balstīt savu ekonomiskopalielināt pilsētas iekšējo kopproduktu uz vienu attīstību uz nozarēm ar augstu pievienotoiedzīvotāju, vienlaikus mazinot iedzīvotāju sociālo vērtību, starp kurām ir apstrādes rūpniecība,segregāciju. Balstoties uz veikto analīzi, ir izvirzīti būvniecība, viesnīcas un restorāni,stratēģiskie Rīgas ekonomikas attīstības virzieni: transports, glabāšana un sakari, konsultācijuuz starptautisku sadarbību vērsta pilsētas attīstība pakalpojumi (IT, vadības, juridiskie), atpūtas(prioritārais virziens), augstas pievienotās vērtības un izklaides pakalpojumi, kā arī izglītībaskonkurētspējīga, kā arī augoša, daudzveidīga un iestādes.partnerīga ekonomika.21
 22. 22. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam pilsētvideRĪGASATTĪSTĪBASBALSTS –PILSĒTVIDE Attīstīta pilsētvide dod iespēju dzīvot kvalitatīvā, drošā un harmoniskā vidē (9. attēls), kurā ir daudzveidīgi un kvalitatīvi mājokļi, ērti transporta un saziņas sakari, drošas un efektīvas inženierkomunikācijas, kvalitatīva publiskā ārtelpa, kā arī tīra un bioloģiski daudzveidīga dabas vide. 9. attēls PILSĒTVIDE – Rīgas attīstības balsts Iespēja gūt ienākumus, uzturēt sevi un savu ģimeni pilsētvide Iespēja dzīvot ērtā, drošā un veselīgā vidē Rīdzinieki Iespēja izglītoties, attīstīties, atrast sevi, būt piederīgam Pilsētas stratēģijā paredzēts veicināt tradicionālā struktūra palīdz radīt iedzīvotājos labvēlīgu attieksmi Rīgas centra attīstību, vienlaikus stiprinot arī citu pret savu apkaimi, stimulē ekonomikas izaugsmi un pilsētas dzīvojamo rajonu (apkaimju) identitāti un dabas resursu saglābšanu, kā arī līdzsvaru dažādu veidojot tos kā daudzfunkcionālas attīstības centrus. pilsētas daļu attīstībā. Šāda nosacīti policentriska2 apdzīvojuma pilsētas2 Rīgas telpiskās un funkcionālās uzbūves pamatā joprojām paliek tradicionālā monocentriskā struktūra. 22
 23. 23. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam pilsētvideRīgas centrālās daļas attīstība ir plānojama īpaši centra attīstību. Turklāt svarīgi ir apzināties, kauzmanīgi, ņemot vērā, ka Rīgas vēsturiskais centrs Rīgas funkcionālās darbības un ietekmes telpapieder pie UNESCO noteiktajām pasaules nozīmes sniedzas pāri tās administratīvajām robežām, tāpēckultūras un vēstures teritorijām. Tomēr pilsētas arī no plānošanas viedokļa Rīgas attīstība jāskataattīstībā Rīgas vēsturiskais centrs ir jāuztver nevis kontekstā gan ar Rīgas aglomerācijas, gan Latvijaskā problēmteritorija, bet gan kā vērtība Rīgas un dažkārt pat Baltijas jūras reģiona attīstību.atpazīstamības un attīstības veicināšanai. Patīkams un drošs dzīvojamais rajons (apkaime)Plānojot Rīgas pilsētas attīstību, jāņem vērā tas, ir viens no svarīgākajiem sabiedrības sociālāska Rīga ir nozīmīgs centrs, caur kuru tiek uzturēta labklājības nodrošināšanas faktoriem. PatīkamaAustrumu tirgus saikne ar Eiropas Savienības tirgiem apkārtne cilvēkos rada vēlēšanos šādu vidi saglabātun otrādi, tāpēc, pilsētu attīstot, liels uzsvars noteikti ir un arī turpmāk tajā uzturēties. Tāpēc Rīgā īpašajāliek uz transporta un sakaru infrastruktūras attīstību, uzmanība ir jāpievērš vienotas mājokļu politikastādējādi palielinot Rīgas kā Eiropas austrumu “vārtu jautājumiem sabiedrības interesēs tā, lai pilsētāpilsētas” nozīmi. Tāpēc par būtisku uzdevumu tiek būtu pieejams kvalitatīvs mājokļu piedāvājumsuzskatīta transporta infrastruktūras modernizēšana, daudzveidīgām un ienākumu ziņā dažādāmkas veicinās pilsētas kā loģistikas un tirdzniecības iedzīvotāju grupām.RĪGAS PILSĒTVIDES STIPRĀS UN VĀJĀS PUSESStiprās puses Vājās pusesJūras tuvums, daudz ūdensmalu. Degradētas teritorijas pilsētā, tai skaitā tūrisma iecienītās teritorijās.Liels parku, dārzu īpatsvars. Sakopts centrs. ES gaisa piesārņojuma un trokšņu līmeņa normatīvuBagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums. pārsniegšana.Galvaspilsēta ar pasaulē vislielāko jūgendstila Augsts transporta radītais vides piesārņojumsēku un koka ēku īpatsvaru. Rīgas vēsturiskajā centrā.Augstāko mākslas un kultūras izglītības iestāžu Nepietiekoši efektīva atkritumu apsaimniekošana.koncentrācija. Veco būvju zemā energoefektivitāte.Attīstīta tūrisma infrastruktūra (viesnīcas,transports, ēdināšana, u.c.). Zema un īslaicīga jaunuzbūvēto mājokļu kvalitāte.Liels īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaits. Daudz neapdzīvotu dzīvokļu pilsētā.Labs dzeramais ūdens. Nepietiekams ūdensmalu izmantojums. Nevienmērīgs zaļo teritoriju izvietojums, zaļo kori- doru struktūras trūkums. Inženiertīklu deficīts mājokļiem.23
 24. 24. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam prioritārie stratēģiskie mērķiPRIORITĀRIESTRATĒĢISKIEMĒRĶI (PM)10. attēlā atspoguļoti stratēģiskie mērķi, kas atbilst katram no trim Rīgas attīstības balstiem.10. attēlsRīgas stratēģiskie mērķi IEM TUVA EFEK TĪVAS ĪVOTĀJ PĀR IEDZ VAL D ES PIL UZ S ĒT A STARPTAUTISKU SADARBĪBU VĒRSTA PILSĒTAS ekonomika EKONOMIKAS AUGSTAS PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS ATTĪSTĪBA KONKURĒTSPĒJĪGA EKONOMIKA AUGOŠA, DAUDZVEIDĪGA pilsētvide UGST VĒRTĪG UN PARTNERĪGA EKONOMIKA A RA U ĒRTI UN ĀTRI SASNIEDZAMA PILSĒTA A KU ĒT LT ZAĻA PILSĒTA AR LABU VIDES KVALITĀTI ILS ŪR N EIR EISK A P DROŠA PILSĒTVIDE AS DZĪVI PILSĒTA AR KVALITATĪVU MĀJOKLI OP IZGLĪTOTA UN AU PRASMĪGA Rīdzinieki OŠ SABIEDRĪBA D RA DZĪVE PILSĒTĀ AR KVALITATĪVĀM APKAIMĒM sabiedrība ĢIMENISKA, VESELĪGA UN AKTĪVA SABIEDRĪBA SOCIĀLI ATBALSTĪTA UN APRŪPĒTA SABIEDRĪBA 24
 25. 25. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam prioritārie stratēģiskie mērķiPM 1IZGLĪTOTA UN PRASMĪGA SABIEDRĪBAU1.1. Nodrošināt vispārējās izglītības (t.sk. pirmsskolas un speciālās izglītības iestādes) pieejamību un kvalitatīvu izglītības programmu daudzveidību atbilstoši sabiedrības vajadzībāmU1.2. Veicināt zinātņietilpīgas ekonomikas veidošanai nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanuU1.3. Veicināt eksakto zinātņu aktualitātiU1.4. Nodrošināt interešu attīstību un brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību bērniem un jauniešiemU1.5. Veicināt izglītību mūža garumāU1.6. Veicināt interešu un profesionālās ievirzes izglītības daudzveidību un programmu īstenošanas kvalitāti, to pieejamību un popularitātiU1.7. Organizēt un atbalstīt pasākumus un nometnes bērniem un jauniešiemU1.8. Sekmēt jaunatnes organizāciju līdzdalību darbā ar jaunatniU1.9. Veicināt izglītības iestāžu celtniecību un rekonstrukciju, nodrošinot optimālu iestāžu tīkluU 1.10. Nodrošināt izglītības iestādes ar izglītības procesam izvirzītajām prasībām atbilstošu materiāltehnisko bāziU1.11. Veicināt valodu apgūšanuU1.12. Veicināt uzņēmējprasmju attīstību bērniem un jauniešiemAugsta izglītība un attīstītas prasmes ir sabiedrības savukārt veicina katra cilvēka finansiālo labklājību.attīstības un labklājības pamats. Cilvēka labklājības Ņemot vērā Rīgas attīstības programmā paredzētāspamats ir pirmsskolas un skolas vecumā apgūtās ekonomikas attīstības tendences, uzsvars tiek liktspamatiemaņas, pēc tam iegūtās profesijas pievienotā uz datorprasmēm, valodu prasmi un eksaktajāmvērtība un pieprasījums pēc tās darba tirgū. Tāpēc zinātnēm. Jau tagad Latvijas tautsaimniecībā irmūsu mērķis ir veicināt interesi par izglītību, kā arī vērojams eksakto zinātņu speciālistu trūkums. Šisizglītības pieejamību, piemērotību tirgus vajadzībām trūkums ir jānovērš, tādējādi mazinot arī plaisu starpun kvalitāti. piedāvājumu un pieprasījumu darba tirgū. Mērķis ir veidot tādu izglītības sistēmu, kas palīdzētu mazinātMērķis ir vērsts uz visiem pie ikvienas vecuma grupas bezdarbu jauniešu vidū un ilgtermiņa bezdarbapiederīgajiem Rīgas iedzīvotājiem. Pirmsskolas līmeni kopumā. Papildu uzsvars tiek likts arī uzizglītības sistēmai ir jābūt pieejamai visiem bērniem interešu izglītību.neatkarīgi no viņu ģimenes labklājības līmeņa, jo tiešipirmsskolas vecumā tiek likts pamats tām prasmēm, Trešais uzdevums ir panākt tāda izglītības līmeņakuras vēlāk ļaus cilvēkam pašam sasniegt augstāku sasniegšanu un uzturēšanu, kas veicinātu ne tikailabklājības līmeni. Viena no jauno laiku problēmām, pieprasījumu pēc konkrētu profesiju speciālistiemkuru vajadzētu risināt, ir tā, ka ļoti daudzi skolas darba tirgū, bet arī Rīgas un visas Latvijasvecuma bērni neapmeklē skolu vai arī beidz skolu tautsaimniecības konkurētspēju Eiropā un pasaulē.tikai ar liecību, bet nesaņem atestātu un tādējādi Uz to ir jāorientējas gan vispārējās izglītības iestādēm,ierobežo savas iespējas izglītoties turpmāk. gan profesionālajām skolām, gan augstskolām un īpaši jāatbalsta izcilība. Tāpēc viens no mērķiemNākamais uzdevums ir veicināt tās iemaņas un ir palielināt augstāko un/vai profesionālo izglītībuprasmes, kuras nodrošinātu cilvēka iegūtās izglītības ieguvušo Rīgas iedzīvotāju īpatsvaru.un apgūtās profesijas pieprasījumu tirgū, kas25
 26. 26. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam prioritārie stratēģiskie mērķiRādītājs Datu avots Iepriekšējo periodu vērtības, gads Tendence Tendence Plānotais pret pret iepriekšējo ilgtermiņa iepriekšējo gadu attīstības gadu vidējo rādītāju virziensPašvaldības pirmskolas Regulāra vienotā 2007 2008 Pozitīvāizglītības iestāžu (bērnudārzu) socioloģiskā vērtējuma %pakalpojumu kvalitāte aptauja/SKDS 53,3% 50,0% paaugstināsPašvaldības pirmskolas Regulāra vienotā 2007 2008 Pozitīvāizglītības iestāžu (bērnudārzu) socioloģiskā vērtējuma %pakalpojumu pieejamība aptauja/SKDS 33,4% 23,8% paaugstināsPašvaldības vispārējās Regulāra vienotā 2007 2008 Pozitīvāizglītības iestāžu (skolu) socioloģiskā vērtējuma %pakalpojumu kvalitāte aptauja/SKDS 62,1% 61,1% paaugstināsPašvaldības vispārējās Regulāra vienotā 2007 2008 Pozitīvāizglītības iestāžu (skolu) socioloģiskā vērtējuma %pakalpojumu pieejamība aptauja/SKDS 76,5% 72,1% paaugstināsPirmsskolas vecuma bērnu RD Izglītības, 2004 2005 2006 2007 2009īpatsvars, kas apmeklē jaunatnes unpirmsskolas izglītības iestādes sporta 77,2% 72,2% 62,1% 60,1% 51,8% Pieaug departamenta datiPirmsskolas vecuma RD Izglītības, 2006 2007 2008 2009 bērnu skaits, kuri stāv rindā jaunatnesun kuriem pašvaldība un sporta 1 607 3 938 5 011 7 745 Samazināsnevar nodrošināt vietas departamenta datipirmsskolas izglītībasiestādēs9. klašu beidzēju RD Izglītības, 2004 2005 2006 2007 2008 2009īpatsvars, jaunatneskas saņem tikai liecību un sporta 6,2 4,6 4,7 5,2 4 3,2 Samazināsatestāta vietā departamenta dati12.klašu beidzēju RD Izglītības, 2004 2005 2006 2007 2008 2009īpatsvars, jaunatnes Samazināskas saņem tikai liecību un sporta 3,3 2,2 2,3 2,9 2,1 2,2atestāta vietā departamenta datiEksakto zinātņu centralizēto RD Izglītības, 2004 2005 2006 2007 2008 2009eksāmenu kārtotāju īpatsvars jaunatnesvidusskolās: un sporta 70,3 74,3 78 78,4 82,2 95,1 Pieaug-matemātikā departamenta dati-fizikā RD Izglītības, 2004 2005 2006 2007 2008 2009 jaunatnes un sporta 10,4 11,8 13,6 13,7 14,9 15,8 Pieaug departamenta dati-ķīmijā RD Izglītības, 2004 2005 2006 2007 2008 2009 jaunatnes un sporta 4,9 6,1 5,8 6,9 7,6 8,3 Pieaug departamenta dati-bioloģijā RD Izglītības, 2004 2005 2006 2007 2008 2009 jaunatnes un sporta 12,9 11 11,6 12,5 12,8 12,1 Pieaug departamenta datiIedzīvotāju ar augstāko CSP 2004 2005 2006 2007 2008izglītību īpatsvars,% (15-64) 25,8 27,1 27 27,7 30,4Nodarbināto iedzīvotāju CSP 2004 2005 2006 2007 2008ar augstāko izglītībuīpatsvars, % (15-64) 31,4 33,1 32,2 32,4 35,4Iedzīvotāju īpatsvars ar CSP 2004 2005 2006 2007 2008vidējo profesionālo izglītību(pēc pamatskolas un pēc 32,5 31,9 31,5 29,9 29,3vidusskolas), % (15-64)Nodarbināto iedzīvotāju ar CSP 2004 2005 2006 2007 2008vidējo profesionālo izglītībuīpatsvars, % (15-64) 37,1 35,5 35,2 32,3 33,5Tendence Novērtējums Pieaugums ar Samazinājums ar Pieaugums ar Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu pozitīvu vērtējumu negatīvu vērtējumu negatīvu vērtējumu26
 27. 27. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam prioritārie stratēģiskie mērķiPM 2RADOŠA UN EIROPEISKA PILSĒTA ARAUGSTVĒRTĪGU KULTŪRAS DZĪVIU2.1. Nodrošināt sabalansētu kultūras pakalpojumu pieejamību visiem rīdziniekiemU2.2. Organizēt vietējas nozīmes un starptautiskus kultūras pasākumusU2.3. Atbalstīt atbalstīt institūcijas un organizācijas, kas nodrošina kultūras un mākslas procesuU2.4. Atbalstīt izcilību visās kultūras jomāsU2.5. Atbalstīt kultūras daudzveidībuU2.6. Veicināt radošumu un iedzīvotāju aktīvu līdzdalību pilsētas attīstības procesosU2.7 Veicināt iedzīvotāju radošu brīvā laika pavadīšanuU2.8. Veicināt kultūras iestāžu celtniecību un rekonstrukciju, nodrošināt optimālu kultūras iestāžu tīklu Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus pilsētas centrā unU2.9. citās vēsturiskās apbūves teritorijāsRīgā norisinās svarīgākie valsts un pašvaldības, Tā kā starptautiski Rīgas vārds ir atpazīstamākskā arī nozīmīgi reģionāli un starptautiski kultūras un par Latvijas vārdu, Eiropas kultūras galvaspilsētasizklaides pasākumi – valsts svētku svinības, Dziesmu statuss paver plašas iespējas uzlabot ne tikai Rīgas,un deju svētki, Rīgas svētki, kino, teātra, mūzikas, bet arī visas valsts starptautisko tēlu. Līdztekusdejas, mākslas festivāli un projekti. 2009. gadā rosinošai un dinamiskai kultūras dzīvei tā ir iespējaRīga izcīnīja tiesības kļūt par 2014. gada Eiropas padarīt pilsētu draudzīgu un pieejamu ikvienam,kultūras galvaspilsētu, iegūstot iespēju piecu gadu piesaistīt tūristu interesi, veicināt ekonomiskogarumā līdz 2014. gadam visai Latvijai, Eiropai un aktivitāti dažādos tautsaimniecības sektoros ganpasaulei demonstrēt Rīgas kultūras potenciālu, kā galvaspilsētā, gan visā valstī. Par spīti pašreizējāmarī veidot pilsētas ilgtermiņa politiku kultūras, radošo ekonomiskajām grūtībām, Rīgas kandidatūraindustriju laukā, pilsētas infrastruktūras un kopējā Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam ir iespējaRīgas attīstībā. nostiprināt Rīgas un Latvijas lomu Baltijas reģionā. Tas ir nozīmīgi arī saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas savienībā 2015. gadā. Visiem šiem pasākumiem pamatā ir Rīgas kā eiropeiskas pilsētas identitāte un tās iedzīvotāju spēja līdzdarboties, būt radošiem ikvienā savā darbībā un veidot nākotnes Rīgu visiem kopā.27
 28. 28. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam prioritārie stratēģiskie mērķiRādītājs Datu avots Iepriekšējo periodu vērtības, gads Tendence Tendence Plānotais pret pret ilgtermiņa iepriekšējo iepriekšējo attīstības virziens gadu gadu vidējo rādītāju Iedzīvotāju Regulāra 2007 2008 Pozitīvā apmierinātības vienotā vērtējuma % līmenis ar socioloģiskā 78,2% 76,2% paaugstinās pašvaldības aptauja/ kultūras iestāžu SKDS pakalpojumiem: Kultūras pasākumi Rīgā Iespējas iesaistīties Regulāra 2007 2008 Pozitīvā pulciņos, vienotā vērtējuma % pašdarbības socioloģiskā 48,1% 50,5% paaugstinās kolektīvos (kori, deju aptauja/ kolektīvi, pulciņi SKDS u.tml.) bērniem Iespējas iesaistīties Regulāra 2007 2008 Pozitīvā pulciņos, vienotā vērtējuma % pašdarbības socioloģiskā 40,8% 44,6% paaugstinās kolektīvos (kori, deju aptauja/ kolektīvi, pulciņi SKDS u.tml.) pieaugušajiem Teātru darbības CSP 2004 2005 2006 2007 2008 Pieaug rādītāji – apmeklētāju skaits, tūkstošos 560 659 640 728 754Muzeju darbības CSP 2004 2005 2006 2007 2008 Pieaugrādītāji – apmeklētājuskaits, tūkstošos 826 1 005 1 026 1 208 1 291Bibliotēku darbības CSP 2004 2005 2006 2007 Vērtē kontekstārādītāji - ar citiemlasītāju skaits, 160 167 162 188 rādītājiem–tūkstošos internets, m/s budžetiMājsaimniecību CSP 2004 2005 2006 2007 2008 Pieaugizdevumi atpūtai unkultūrai % 7,3% 8% 9,2% 9,3% 9,7%Tendence Novērtējums Pieaugums ar Samazinājums ar Pieaugums ar Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu pozitīvu vērtējumu negatīvu vērtējumu negatīvu vērtējumu28
 29. 29. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam prioritārie stratēģiskie mērķiPM 3UZ STARPTAUTISKU SADARBĪBU VĒRSTAPILSĒTAS EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAU3.1. Veidot un veicināt ārējos sakarusU3.2. Veicināt tranzīta un loģistikas attīstībuU3.3. Veicināt tūrisma attīstībuU3.4. Veicināt degradēto objektu un teritoriju sakārtošanu tūristu iecienītās vietāsU3.5. Veicināt pozitīvu Rīgas atpazīstamību starptautiskos tirgosU3.6. Organizēt Rīgas uzņēmēju ārvalstu kontaktu kvalitatīvu un kvantitatīvu paplašināšanosU3.7. Veicināt starptautisku organizāciju un uzņēmējsabiedrību reģionālo pārstāvniecību izvietošanu RīgāU3.8. Atbalstīt publiskās diplomātijas pasākumus Rīgas popularizēšanaiPašreizējā situācija liecina par to, ka galvenais šeit attīstīties starptautiskiem vairumtirdzniecībasRīgas ekonomiskais dzinējspēks varētu būt visu un mazumtirdzniecības tīkliem, tādējādi piesaistotveidu pakalpojumu sektora attīstība, kas saistīta arvien jaunas investīcijas un veicinot rīdziniekulielākoties ar loģistikas un multimodālo transporta labklājību.tīklu pakalpojumu attīstību. Transporta pakalpojumijau tagad ir viena no galvenajām Rīgas eksporta Perspektīvā Rīga kā ES dalībvalsts galvaspilsētajomām. Tiek prognozēts, ka nākotnē, tranzīta var kļūt par reģionālu administratīvo centru, kasapjomam pieaugot, ārvalstu kompānijām būs pārstāv ne tikai nacionālā vai lokālā līmeņa publiskāsnepieciešami arvien jauni transporta un loģistikas pārvaldes iestādes, bet arī ES institūcijas. Turklātpakalpojumi, ko varētu sniegt vietējie uzņēmēji. Rīgas ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir izdevīga toNostiprinot pašreizējās pozīcijas un aktīvi realizējot uzņēmumu centrālo biroju vai pārstāvniecībupatlaban neizmantoto potenciālu, Rīgas ekonomiskā izvietošanai, kas darbojas Eiropas Savienības,konkurētspēja transporta un komunikāciju jomā var Baltijas valstu un Krievijas tirgū.kļūt par nozīmīgu dzinējspēku ne tikai pašas pilsētas, Tūrisms jau ilgus gadus tiek vērtēts kā neizmantotsbet arī valsts un starptautiskajā kontekstā. Latvijas tautsaimniecības potenciāls, kas sācisKopējais eksporta apjoms ir viens no ekonomiskās attīstīties tikai pēdējos gados. Pilsētas ekonomiskāsattīstības līmeņa rādītājiem un raksturo uzņēmumu konkurētspējas kontekstā kultūra un tūrisms varspēju konkurēt starptautiskajā tirgū. Jāapzinās, ka ne tikai kalpot par ienākumu avotu, bet arī palīdzētsvarīgs ir ne tikai preču, bet arī pakalpojumu eksports, veidot pozitīvu pilsētas tēlu, kam jāpievērš sevišķakas bieži vien dod augstāku pievienoto vērtību. uzmanība, veicinot Rīgas konkurētspēju unIespējams, ka Rīgas un visa Baltijas jūras reģiona atpazīstamību tieši starptautiskā mērogā.samērā lielais iedzīvotāju potenciāls dos iespēju29

×