A forma xurídica

486 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A forma xurídica

 1. 1. ELECCIÓN DA FORMA XURÍDICA Modulo: Administración, xestión e comercialización na pequena empresa SANDRA MOUZO
 2. 2. Mapa conceptual
 3. 3. A Forma Xurídica <ul><li>Importancia da decisión : </li></ul><ul><ul><li>número mínimo de socios </li></ul></ul><ul><ul><li>responsabilidade fronte ás débedas </li></ul></ul><ul><ul><li>capital mínimo de constitución </li></ul></ul><ul><ul><li>tributación </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Tipos de empresas , segundo a súa forma xurídica: </li></ul><ul><ul><li>Empresario Individual </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociedade </li></ul></ul>
 4. 4. EMPRESARIO INDIVIDUAL <ul><li>Persoa física que, pola súa conta e risco, exerce en nome propio, por ela mesma ou a través dun representante, unha actividade constitutiva de empresa. </li></ul><ul><ul><li>É a forma xurídica máis simple </li></ul></ul><ul><ul><li>É a que ten menores formalidades para a súa constitución </li></ul></ul><ul><ul><li>É a máis numerosa </li></ul></ul>
 5. 5. EMPRESARIO INDIVIDUAL <ul><ul><li>Pode ser empresario individual, segundo a lexislación española, calquera persoa maior de 18 anos, os menores de idade emancipados que teñan libre disposición dos seus bens e os menores ou incapacitados a través dos seus representantes legais. Excepcións: maxistrados, xuíces e fiscais, militares, sacerdotes, corredores de comercio, traballadores con responsabilidade na recadación, xestión e administración de fondos do Estado. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Características: </li></ul><ul><ul><ul><li>Responsabilidade : Ilimitada. No caso de que o importe das débedas sexa superior ao patrimonio da empresa, o empresario debe responder delas cos seus bens presentes e futuros. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capital mínimo para a constitución: Non existe. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tributación : Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguridade Social : Réxime de Autónomos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nome : Libre, pode ser o do propietario ou denominacións imaxinarias. </li></ul></ul></ul>EMPRESARIO INDIVIDUAL
 7. 7. SOCIEDADES <ul><li>Diversas persoas, físicas ou xurídicas, deciden poñer en común traballo ou recursos económicos para desenrolar unha actividade constitutiva de empresa. </li></ul><ul><li>Existen tres tipos: </li></ul><ul><ul><li>Sociedades Mercantís </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociedades Cooperativas </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociedades non Mercantís </li></ul></ul>
 8. 8. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>Son asociacións voluntarias de persoas que pretenden obter beneficios para si mesmas a partir dos beneficios obtidos pola sociedade. </li></ul><ul><li>Nacen coa inscrición da Escritura de constitución da sociedade no Rexistro Mercantil. </li></ul>
 9. 9. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>Sociedade Colectiva </li></ul><ul><ul><li>Poden ter dous tipos de socios : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Colectivos : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Achegan capital e traballo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Encárganse da xestión da empresa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A súa responsabilidade é subsidiaria, solidaria e ilimitada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participan nos beneficios segundo a súa participación </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non poden transmitir a súa participación na empresa sen o consentimento dos outros socios </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Industriais : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aportan unicamente traballo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non se encargan da xestión </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participan nos beneficios na mesma proporción que o socio que menos achegou, salvo pacto en contra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non ha de achegar fondos para cubrir perdas, salvo pacto en contra </li></ul></ul></ul>
 10. 10. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>Sociedade Colectiva </li></ul><ul><ul><li>Características : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Número mínimo de socios : dous </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capital mínimo para a constitución: non existe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Responsabilidade : socios colectivos, ilimitada; industriais, limitada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tributación : Imposto sobre Sociedades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguridade Social : réxime de Autónomos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Denominación : debe figurar o nome e apelidos dos socios colectivos ou so o de un deles, debendo engadir a expresión “e compañía” ou “e Cía” </li></ul></ul></ul>
 11. 11. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>Sociedade Comanditaria </li></ul><ul><ul><li>Poden ter dous tipos de socios : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Colectivos : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Achegan capital e traballo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Encárganse da xestión da empresa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A súa responsabilidade é subsidiaria, solidaria e ilimitada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Réxime de Autónomos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comanditarios : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Achegan capital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non se encargan da xestión </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A súa responsabilidade é limitada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Réxime Xeral </li></ul></ul></ul>
 12. 12. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>Sociedade Comanditaria </li></ul><ul><ul><li>Tipos de Sociedades Comanditarias : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Simple : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mínimo dous socios: os colectivos (contribúen con traballo, e de ser o caso, con diñeiro) e os comanditarios (achegan capital). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Por accións : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formada por dous ou máis socios, sendo polo menos un colectivo. Os comanditarios realizan a súa achega mediante accións. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>Sociedade Comanditaria </li></ul><ul><ul><li>Características : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Número mínimo de socios : dous </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capital mínimo para a constitución: simple, non existe; por accións, 60.101,21 € </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Responsabilidade : socios colectivos, ilimitada; socios comanditarios, limitada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tributación : Imposto sobre Sociedades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguridade Social : socios colectivos, réxime de Autónomos; comanditarios, réxime Xeral </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Denominación : debe figurar o nome e apelidos dos socios colectivos, e nunca o dos socios comanditarios, e debe acompañarse das siglas “S.Com.” </li></ul></ul></ul>
 14. 14. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>Sociedade de responsabilidade Limitada </li></ul><ul><ul><li>Características : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Responsabilidade : limitada á achegade cada socio </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mínimo de socios : un, poden existir S.L. Unipersoais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capital mínimo : 3.005,06 €. Debe estar integramente desembolsado no momento da constitución. Está dividido en participacións iguais, acumulables e indivisibles </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tributación : Imposto de Sociedades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguridade Social : Réxime Xeral se os socios son traballadores </li></ul></ul></ul>
 15. 15. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>Sociedade de responsabilidade Limitada </li></ul><ul><ul><li>Características : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Denominación : libre, debendo acompañarse da expresión “Sociedade Limitada” ou “S.L.” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transmisión das participacións : é libre entre os socios, e entre estes o seu cónxuxe, ascendentes e descendentes. No caso de transmitirse a terceiras persoas, estará sometida ás limitacións fixadas nos Estatutos ou na Lei. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Libro rexistro de socios : nel se fará constar a titularidade e sucesivas transmisións das participacións </li></ul></ul></ul>
 16. 16. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>Sociedade de responsabilidade Limitada </li></ul><ul><ul><li>Dereitos dos socios : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Influencia nas decisións da Xunta Xeral de maneira proporcional ao valor das participacións </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participación nos beneficios de maneira tamén proporcional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dereito de compra preferente das participacións de socios que desexen abandonar a sociedade, fronte a persoas alleas a ela </li></ul></ul></ul>
 17. 17. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>Sociedade de responsabilidade Limitada </li></ul><ul><ul><li>Órganos de Goberno : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xunta Xeral de socios. Se o número de socios é superior a 15. Está formada por todos os socios. Reúnese como mínimo unha vez ao ano. Os seus acordos rexen a vida da sociedade. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administrador/es . Xestiona e representa a empresa. É nomeado pola Xunta Xeral. Presentará as contas anuais e a proposta de distribución de beneficios. Non teñen que ter a condición de socios. Non poden dedicarse ao mesmo xénero de comercio que a sociedade, salvo autorización expresa da Xunta Xeral. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE) </li></ul><ul><ul><li>É unha especialidade da SL </li></ul></ul><ul><ul><li>Regulada pola Lei 7/2003 de SLNE </li></ul></ul><ul><ul><li>Capital social : dividido en participacións. Mínimo, 3.012 € e máximo, 120.202 € </li></ul></ul><ul><ul><li>Responsabilidade dos socios: limitada ao capital achegado </li></ul></ul><ul><ul><li>Número máximo de socios: cinco, no momento de constitución </li></ul></ul><ul><ul><li>Socios : deben ser persoas físicas </li></ul></ul><ul><ul><li>Réxime simplificado de contabilidade </li></ul></ul><ul><ul><li>Presenta certas ventaxas ficais (aprazamento de impostos, conta aforro-empresa) </li></ul></ul>
 19. 19. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE) </li></ul><ul><ul><li>Tramitación : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procedemento Presencial: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obtención da denominación social. Formada polos apelidos e o nome dun dos socios seguidos dun código alfanumérico (ID-CIRCE) e as siglas “SLNE” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Solicitude do código ID-CIRCE. Accedendo ao portal http://www.circe.es ou http://www.ipyme.org . Tamén acudindo a un PAIT (en Galicia o son todas as oficinas do IGAPE) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reserva da denominación social. Accedendo ao portal do Rexistro Mercantil Central ( http://www.rmc.es ). Unha vez obtida, se seguen os procedementos habituais para constituír unha empresa </li></ul></ul></ul>
 20. 20. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE) </li></ul><ul><ul><li>Tramitación : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procedemento Telemático . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Só é necesaria a visita ao Punto de Asesoramento e Inicio da Tramitación (PAIT) e ao notario para o outorgamento da escritura de constitución </li></ul></ul></ul>
 21. 21. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>SOCIEDADE ANÓNIMA </li></ul><ul><ul><li>CARACTERÍSTICAS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Responsabilidade : Limitada á achega realizada por cada socio </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mínimo de socios : Un, poden existir SA unipersoais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capital mínimo : É de 60.101,21 €. Debe estar integramente subscrito no momento da fundación e desembolsado nun 25% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Accións : Partes alícuotas en que se atopa dividido o capital. Poden ser nominativas ou ao portador </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tributación : Imposto sobre Sociedades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguridade Social : Réxime Xeral se os socios son traballadores </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Denominación : É libre, debendo acompañarse da indicación “Sociedade Anónima” ou a súa abreviatura “S.A.” </li></ul></ul></ul>
 22. 22. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>SOCIEDADE ANÓNIMA </li></ul><ul><ul><li>Non existen limitacións á transmisión das accións, a transmisión é libre </li></ul></ul><ul><ul><li>Maior facilidade na captación de novos socios e na acumulación de grandes masas de capitais </li></ul></ul><ul><ul><li>Valor nominal dunha acción é o valor consignado no título </li></ul></ul><ul><ul><li>Valor de mercado dunha acción é o valor que se paga pola súa compra </li></ul></ul><ul><ul><li>Os dividendos son a parte dos beneficios da empresa que se reparten entre os socios </li></ul></ul><ul><ul><li>O dividendo por acción calcúlase como: Dividendos / nº accións </li></ul></ul>
 23. 23. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>SOCIEDADE ANÓNIMA </li></ul><ul><ul><li>Órganos de Goberno : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xunta Xeral . Está formada pola reunión da totalidade dos socios. É o máximo órgano de goberno. Os seus acordos rexen a vida da sociedade. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consello de Administración . Xestiona e representa á sociedade. É nomeado pola Xunta Xeral. Presentará as contas anuais e a proposta de distribución de beneficios. Non teñen que ter a condición de accionistas. </li></ul></ul></ul>
 24. 24. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>SOCIEDADE ANÓNIMA </li></ul><ul><ul><li>Dereitos dos accionistas : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Influencia nas decisións tomadas pola Xunta Xeral, de maneira proporcional ao número de accións </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participación nos beneficios proporcional ao número de accións </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dereito de compra preferente das novas accións no caso de que a sociedade decida ampliar o capital </li></ul></ul></ul>
 25. 25. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>SOCIEDADE LABORAL </li></ul><ul><ul><li>Teñen que pertencer, maioritariamente, ao persoal que traballa nela por tempo indefinido e a xornada completa . </li></ul></ul><ul><ul><li>Dispoñen de diversas axudas financeiras, posibilidade de subvencións, bonificacións nos impostos,...reguladas pola lei. Así, facilítase o acceso dos traballadores aos medios de produción e créanse postos de traballo. </li></ul></ul>
 26. 26. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>SOCIEDADE LABORAL </li></ul><ul><ul><li>Tipos de sociedades laborais : sociedade anónima laboral ( SAL ) e sociedade limitada laboral ( SLL ). Son de natureza mercantil. </li></ul></ul><ul><ul><li>O capital social está integrado polas achegas dos socios e dividido en accións ou participacións coa limitación de que ningún socio pode posuír máis dun terzo do capital social. </li></ul></ul>
 27. 27. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>SOCIEDADE LABORAL </li></ul><ul><ul><li>Tipos de membros : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Socios traballadores . Traballan na empresa por tempo indefinido e a xornada completa. Son propietarios de, polo menos, o 51% do capital social. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Socios non traballadores . Son propietarios de accións ou participacións, pero non teñen relación laboral coa sociedade. </li></ul></ul></ul>
 28. 28. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>SOCIEDADE LABORAL </li></ul><ul><ul><li>Tipos de membros : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Traballadores asalariados . Traballan na sociedade por tempo indefinido pero non son socios. O número de horas/ano traballadas non poderá ser superior ao 15% das exercidas polos socios traballadores (nas sociedades laborais de menos de 25 socios traballadores, ao 25%). Non se inclúen nesta porcentaxe os traballadores con contrato de duración temporal. </li></ul></ul></ul>
 29. 29. SOCIEDADES Sociedades Mercantís <ul><li>SOCIEDADE LABORAL </li></ul><ul><ul><li>CARACTERÍSTICAS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Responsabilidade : Limitada á achega realizada por cada socio </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mínimo de socios : 3, dos cales 2 deben ser traballadores </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capital mínimo : É de 60.101,21 € para a SAL, e de 3.005,06 € para a SLL </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tributación : Imposto sobre Sociedades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguridade Social : Réxime Xeral se os socios son traballadores </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Denominación : É libre, debendo acompañarse da indicación que exprese o tipo de sociedade laboral que é (SAL ou SLL) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fondo especial de reserva : deben destinarse a el o 10% dos beneficios neto anuais. Non se pode repartir entre os socios. </li></ul></ul></ul>
 30. 30. SOCIEDADES Sociedades Cooperativas <ul><ul><li>Agrupan a persoas físicas ou xurídicas que teñen intereses ou necesidades comúns </li></ul></ul><ul><ul><li>Regulación : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lei Xeral de Cooperativas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lei 5/1998 de Cooperativas de Galicia. É aplicable a todas as cooperativas con domicilio social na nosa comunidade que realicen a súa actividade dentro do seu ámbito territorial </li></ul></ul></ul>
 31. 31. SOCIEDADES Sociedades Cooperativas <ul><ul><li>Réxense polos seguintes principios : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Todos os socios teñen os mesmos dereitos e obrigacións </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non poden depender de organizacións políticas, relixiosas ou sindicais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O excedente (retorno cooperativo) será repartido de forma proporcional á participación de cada socio nas operacións sociais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Só poden ser socios aqueles que traballen nela e que, ademáis, acheguen un capital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Libre adhesión e porta aberta . A incorporación e baixa dos socios é libre e voluntaria. O capital é variable </li></ul></ul></ul>
 32. 32. SOCIEDADES Sociedades Cooperativas <ul><ul><li>Tipos de membros : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Socios cooperativistas : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mínimo de tres persoas físicas maiores de 16 anos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Achegan a cantidade mínima fixada nos estatutos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Segundo os Estatutos, poden escoller entre o Réxime Xeral ou o de Autónomos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asalariados : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Traballadores contratados pola cooperativa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>O número de asalariados con contrato indefinido será ≤ 10% do total dos socios e, en calquera caso, ≤ 50 persoas </li></ul></ul></ul></ul>
 33. 33. SOCIEDADES Sociedades Cooperativas <ul><ul><li>Tipos de membros : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adheridos : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A súa existencia deberá estar contemplada nos Estatutos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Achegan capital </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A suma das súas achegas será ≤ 33% das achegas do total de socios ao capital social </li></ul></ul></ul></ul>
 34. 34. SOCIEDADES Sociedades Cooperativas <ul><ul><li>Dereitos dos socios : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participar na actividade empresarial e societaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elixir e ser elixido para os cargos dos órganos sociais. Cada socio ten un voto </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participar con voz e voto nos órganos sociais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ser informado dobre calquera aspecto da cooperativa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reembolso das súas achegas cando causen baixa na cooperativa </li></ul></ul></ul>
 35. 35. SOCIEDADES Sociedades Cooperativas <ul><ul><li>Obrigas dos socios : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participar na actividade empresarial da cooperativa, nas actividades de formación e nas reunións dos órganos sociais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aceptar os cargos para os que sexan elixidos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acatar os acordos que adopten os órganos sociais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manter en segredo asuntos e datos cando a súa divulgación poida prexudicar á cooperativa </li></ul></ul></ul>
 36. 36. SOCIEDADES Sociedades Cooperativas <ul><ul><li>Órganos sociais : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asamblea Xeral . Está constituida por todos os socios. É o órgano soberano e os seus acordos son obrigatorios. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consello Rector . É o órgano encargado de xestionar a cooperativa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interventores . A súa función é revisar as contas anuais. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comité de Recursos . Encárgase de resolver reclamacións presentadas polos socios cooperativistas. </li></ul></ul></ul>
 37. 37. SOCIEDADES Sociedades Cooperativas <ul><ul><li>Tipos de cooperativas : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cooperativas de primeiro grao . Integradas, como mínimo, por tres cooperativistas que son persoas físicas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cooperativas de segundo grao . Integradas, como mínimo, por dous cooperativistas que son persoas xurídicas. Son cooperativas de cooperativas. </li></ul></ul></ul>
 38. 38. SOCIEDADES Sociedades Cooperativas <ul><ul><li>Características da Sociedade Cooperativa: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Responsabilidade : Limitada, segundo os Estatutos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mínimo de socios : 3, nas de primeiro grao e 2, nas de segundo grao </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capital mínimo para a constitución: Non existe (3.000€ nas cooperativas galegas) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tributación : Imposto sobre Sociedades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguridade Social : Poden optar entre o Réxime Xeral e o de Autónomos, segundo os Estatutos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Denominación : Debe ir acompañado das siglas “S. Coop” (“S. Coop. Galega” nas cooperativas galegas) </li></ul></ul></ul>
 39. 39. SOCIEDADES Sociedades non Mercantís <ul><li>COMUNIDADE DE BENS </li></ul><ul><ul><li>Fundaméntase nun contrato polo que unha determinada propiedade ou un dereito pertence, de maneira indivisa (en conxunto), a varias persoas (comuneiros). </li></ul></ul><ul><ul><li>O obxecto dunha comunidade de bens é a posta en común dun patrimonio para crear unha empresa e repartir as perdas e ganancias </li></ul></ul><ul><ul><li>Características : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Responsabilidade : Ilimitada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mínimo de socios : Dous </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tributación : IRPF </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguridade Social : Os comuneiros, réxime de Autónomos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nome : Deberá incluír as siglas “C.B.” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non ten personalidade xurídica propia </li></ul></ul></ul>
 40. 40. SOCIEDADES Sociedades non Mercantís <ul><li>SOCIEDADE CIVIL </li></ul><ul><ul><li>Segundo o Código Civil, é o contrato de sociedade polo cal dúas ou máis persoas se obrigan a poñer en común diñeiro, bens ou industria co obxectivo de repartir as ganancias. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipos de Sociedade Civil: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A S.C. con pactos entre os socios que se manteñen secretos . Cada socio actúa en nome propio fronte a terceiros. Non teñen personalidade xurídica. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A S.C. con pactos públicos entre os socios . A sociedade ten personalidade xurídica e inscríbese no Rexistro Mercantil . </li></ul></ul></ul>
 41. 41. SOCIEDADES Sociedades non Mercantís <ul><li>SOCIEDADE CIVIL </li></ul><ul><ul><li>Características: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Responsabilidade : Ilimitada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mínimo de socios : Dous </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capital mínimo para a constitución: Non existe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tributación : IRPF </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguridade Social : Réxime de Autónomos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nome : Libre, acompañado das siglas “S.C.” </li></ul></ul></ul>
 42. 42. VANTAXES E INCONVENIENTES das distintas Formas Xurídicas <ul><li>EMPRESARIO INDIVIDUAL </li></ul><ul><ul><li>Vantaxes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trámites de constitución simples </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non existe capital mínimo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tributa segundo o IRPF </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O empresario dispón dun control total sobre a empresa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inconvenientes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A responsabilidade do empresario é ilimitada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O peso da constitución e xestión recae sobre unha soa persoa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Se o empresario está casado, a responsabilidade pode afectarlle tamén ao outro cónxuxe </li></ul></ul></ul>
 43. 43. VANTAXES E INCONVENIENTES das distintas Formas Xurídicas <ul><li>SOCIEDADE LIMITADA </li></ul><ul><ul><li>Vantaxes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A responsabilidade dos socios é limitada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os socios están rexistrados </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os órganos de funcionamento son máis simples ca no caso das S.A. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posibilidade de tramitación telemática </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inconvenientes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>As participacións non se poden transmitir libremente a persoas alleas á sociedade </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O feito de que estea limitada a responsabilidade fai que, en ocasións, as entidades financeiras só concedan préstamos se o empresario os avala co seu patrimonio persoal </li></ul></ul></ul>
 44. 44. VANTAXES E INCONVENIENTES das distintas Formas Xurídicas <ul><li>S. L. N. E. </li></ul><ul><ul><li>Vantaxes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A responsabilidade dos socios é limitada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contabilidade simplificada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incentivos fiscais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posibilidade de tramitación telemática </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inconvenientes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>As participacións non se poden transmitir libremente a persoas alleas á sociedade </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ten un capital e un número de socios máximo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O feito de que estea limitada a responsabilidade fai que, en ocasións, as entidades financeiras só concedan préstamos se o empresario os avala co seu patrimonio persoal </li></ul></ul></ul>
 45. 45. VANTAXES E INCONVENIENTES das distintas Formas Xurídicas <ul><li>SOCIEDADE ANÓNIMA </li></ul><ul><ul><li>Vantaxes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A responsabilidade dos socios é limitada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fácil transmisión das accións </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A forma de constitución e de transmisión do capital facilita unha grande acumulación de capital </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inconvenientes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Require un capital mínimo máis elevado ca noutras formas sociais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escaso control por parte da sociedade do capital social </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maior complexidade do funcionamento dos órganos sociais </li></ul></ul></ul>
 46. 46. VANTAXES E INCONVENIENTES das distintas Formas Xurídicas <ul><li>SOCIEDADE LABORAL </li></ul><ul><ul><li>Vantaxes : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A responsabilidade dos socios está limitada a súa achega ao capital social. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vantaxes fiscais e acceso a subvencións para empresas de economía social. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os traballadores participan da súa propia empresa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inconvenientes : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Restriccións á contratación de traballadores indefinidos non socios. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os trámites de constitución son longos, complicados e custos </li></ul></ul></ul>
 47. 47. VANTAXES E INCONVENIENTES das distintas Formas Xurídicas <ul><li>COOPERATIVA </li></ul><ul><ul><li>Vantaxes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>É a fórmula societaria máis participativa e democrática </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Existen diversas axudas e bonificacións específicas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Existe a posibilidade de escoller entre a limitación ou non, da responsabilidade dos socios, así como o réximen da Seguridade Social </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inconvenientes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esixe un alto grao de entendemento entre os socios </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O soldo dos socios traballadores non é fixo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obriga a dotar en cada exercicio un fono de reserva obrigatorio co 30% do excedente e un fondo de educación e promoción cooperativa do 10% </li></ul></ul></ul>
 48. 48. VANTAXES E INCONVENIENTES das distintas Formas Xurídicas <ul><li>COMUNIDADE DE BENS E SOCIEDADE CIVIL </li></ul><ul><ul><li>Vantaxes : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non é necesario formalizar escritura pública nin realizar a inscrición no rexistro mercantil. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non esixe capital mínimo inicial. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagan fiscalmente de acordo coas súas ganancias. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non recae sobre unha soa persoa o risco de crear unha empresa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inconvenientes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A responsabilidade dos socios é ilimitada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non ten personalidade xurídica propia, é dicir, non é titular de dereitos e obrigas. </li></ul></ul></ul>
 49. 49. ACTIVIDADE <ul><li>A FORMA XURÍDICA </li></ul><ul><ul><li>Argumenta cal é a forma xurídica máis adecuada para a constitución da túa empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Sinala as características que presenta </li></ul></ul>

×