Sursik skola 2011

503 views
468 views

Published on

Från

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sursik skola 2011

 1. 1. SURSIK SKOLA - EN BRA GRUND FÖRFRAMTIDENVälkommentillSursikskolashemsida!Sursikskolaärdenskola iPedersöresomharårskurserna 7 - 9.Läsåret 2011-2012 harskolan 510eleverochhördärmed destörstasvenskspråkigaskolornaåk. 7 - 9 iFinland.
 2. 2. En trygginlärningsmiljö Nätmobbning Mobiler Pedofiler Net stalkers Virus
 3. 3. En lugninlärningsmiljö Fokus &koncentration Fri fråndistraktioner Linjärtochlogisktuppbyggdapedagogiskahelheter
 4. 4. Enstruktureradinlärningsmiljö Det kaotiskanätet Det opålitliganätet Det ytliganätet Det underhållandenätet
 5. 5. Lärarensprivatliv? Nätet 24/7 Kompispåfacebook Påvemsansvar? Foton Privatlivetshelgd Vargårgränsen?
 6. 6. New MilleniumLearner Informerarsig, lärsigochuttryckersig via digitalamedier, självsäkra Multimedia viktigareäntext Digitaltinfödda – digitalagourmander Ständigtuppkopplade Processarickelinjärinformation (webben) Intedenmänniskasomutbildningssystemetärformat för Arbetarmedmångasakersamtidigt Gillarintelångsammasaker Hoppfullaochsermöjligheter
 7. 7. Hurläraut – hurlära in En bralärareskabesitta de fyrakompetenserna SE PREZI Tre sakersommotiverarochhöjerlusten i lärandetär autonomi, berömochsyfte. Vi villalltsågörasakerpåriktigt, fåberöm för det och vi villvetavarför vi skagöra det. Lyfter vi in det i klassrummetfår vi motiveradeelever.
 8. 8. Klartmanhängermed UNESCOharformulerat ett program för medie- ochinformationskunskap (MIL, Media- and Information Literacy, Curriculum for Teachers) därviktigagenerellafärdigheterochkunskaperlyftsframochf ormuleras. OECD publicerar undersökning om digitala läsvanordärkomplexiteten i dettaläsandebetonas. Man betonarattgoddigitalläsförmågaförutsätter god grundlägga ndeläsfärdighet. Det äralltsåingetmotsattsförhållandeutansnarare ett växelspelmellantraditionellochdigitalläsning. Viktigtattarbetamedbåda för attdendigitalaklyftaninteskaöka.
 9. 9. Ochhemma i Finland I en slutrapportgjord av Styrgruppen för projektet informations- och kommunikationsteknologi i skolans vardagbeskrivsutmaningarnaskolanstårinför. Bl.a. skrivermanmedhänvisningtill de informationstekniskaförändringarna i samhället: Förändringengerskolornautmaningarnär det gälleratthanterainformation. Undervisningen i skolornaärfortfarandealltförinriktadpåinnehåll, påfaktakunskaps omäruppsplittrad i olikakunskapsgrenar. I undervisningenharmanintegetttillräckligtmedutrymme för lösning av autentiskaproblem, för tvärvetenskapligbehandling, för färdigheternaoch för arbetsprocesserna.
 10. 10. Forskningsresultat Slutsatserna i rapportengrundarsigpå 20 pilotskolorserfarenheterochpånyaforskningsresultat, speciellt de somkomfram i forskningsprojektetUndervisningsteknologi i skolans vardagdär 13 forskningsenhetersamarbetademedskolorochföretag i syfteattskapa en jämlikanvändning av informations- ochkommunikationsteknologipåskolorna i Finland.
 11. 11. De nyalär- ochstudiemiljöernaskamöjliggöraförståelseinriktatochkollaborati vtlärande. Samtidigtutvecklasstudieförmåganochandrafärdighetersombeh övsunder 2000-talet Framgångkräverfokuseringpåföljandefrågor: Nationellamåloch en systemförändring Kunnandesomelevernabehöver I framtiden Pedagogiskamodellerochmetoder E-läromedelochapplikationer för lärande Infrastrukturochstödtjänster Lärarrollen, lärarutbildningenochdenpedagogiskakompetensen Skolansverksamhetskulturochledarskapet Samarbetemedföretagochnätverkande
 12. 12. Se möjligheterna Gör det möjligtattbevaraochutveckla  En trygginlärningsmiljö  En lugninlärningsmiljö  En struktureradinlärningsmiljö  En mänskligarbetsmiljö (för lärareochelever)  En kreativochöppeninlärningsmiljö Vadkrävs? (10 min diskussion, däreftergrupper. Skrivuppalltnikommerpå)
 13. 13. 4 frågor – 4 grupper Hurskapa en lugninlärningsmiljö? Hurskapa en struktureradinlärningsmiljö? Hurskapa en trygginlärningsmiljö? Hurhjälpalärarensättagränser? 10 min. Skrivnerkommentarer&åsikter
 14. 14. Verktygen Prezi.com www.mindmeister.com Pearltrees.com Wordle.net Blogger.com Wikipedia Youtube Facebook
 15. 15. Flerverktyg&resurser Kollakallan.skolverket.se Dropbox.com andreasskog.wordpress.com uggleblogg.pedagogbloggar.se Slideshare.net delning.ning.com bambuser.com
 16. 16. Möjligaprojekt klassbloggarna.se  Filmenomoss Skolansfacebooksida  Bya-affischtävlingen ”brevvän”  FridayFeverochVemVetSä (Kortesjärvi&Ylihärmä) mst? Historiebloggen/Pedersöre  Noveller minns  Kulturfabriken Bilderfrånbygden Esseå-webcam

×