Enterprise architecture methodologies and Hawaii's enterprise architecture
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Enterprise architecture methodologies and Hawaii's enterprise architecture

on

 • 988 views

 

Statistics

Views

Total Views
988
Views on SlideShare
988
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Enterprise architecture methodologies and Hawaii's enterprise architecture Presentation Transcript

 • 1. ĐỀ TÀI TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG KHUNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ FEA CHO HAWAII Học viên: NGÔ DOÃN LẬP GVHD: TS. NGUYỄN ÁI VIỆT HÀ NỘI, 17-01-2014
 • 2. NỘI DUNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2. GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ 3. CÁC PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ 4. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HAWAII 5. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 6. KẾT LUẬN
 • 3. 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Nội dung 1. Sự phát triển và ảnh hƣởng của CNTT 2. Các khó khăn 1. Cơ sở khoa học và thực • tiễn của đề tài 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Hệ thống thông tin phức tạp, cồng kềnh, tốn kém… Chi phí tăng cao • Tính linh hoạt kém 3. Kiến trúc tổng thể (Enterprise Architecture) do John Zachman đề xuất 1987 4. Các khung kiến trúc tổng thể: ZACHMAN, FEA, TOGAF, VNU-ITI 5. Kiến trúc tổng thể Hawaii
 • 4. 2. GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ Nội dung 1. Kiến trúc tổng thể 2. Khung kiến trúc 3. Quy trình xây dựng kiến trúc tổng thể Kiến trúc tổng thể (Enterprise Architecture) là bức tranh kiến trúc đa chiều thể hiện các bộ phận cấu thành nên một doanh nghiệp và mối quan hệ giữa các bộ phận. Khung kiến trúc
 • 5. 2. GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ Kiến trúc tƣơng lai Nội dung 2 1. Kiến trúc tổng thể 2. Khung kiến trúc 3. Quy trình xây dựng kiến trúc tổng thể 4 Kế hoạch dịch chuyển Phân tích khác biệt 3 1 Kiến trúc hiện tại
 • 6. 3. CÁC PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ Nội dung 1. Khung kiến trúc Zachman 2. Khung kiến trúc TOGAF 3. Khung kiến trúc FEA 4. Mô hình 3-3-3 Dùng ma trận quan điểm - câu hỏi nhằm cung cấp góc nhìn đa chiều để xây dựng kiến trúc tổng thể • Các hàng đƣợc xây dựng theo các quan điểm khác nhau • Các cột đƣợc hình thành từ bộ câu hỏi 5WH
 • 7. 3. CÁC PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ Nội dung 1. Khung kiến trúc Zachman 2. Khung kiến trúc TOGAF 3. Khung kiến trúc FEA 4. Mô hình 3-3-3 1. Phƣơng pháp phát triển kiến trúc (Architecture Development Method – AMD) 2. Tập hợp các tài liệu kiến trúc(Enterprise Continuum) 3. Tập hợp các nguồn tài nguyên cơ sở (Resource Base)
 • 8. 3. CÁC PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ Nội dung 1. Khung kiến trúc Zachman 2. Khung kiến trúc TOGAF 3. Khung kiến trúc FEA 4. Mô hình 3-3-3 1. 4 kết quả chính cần đạt đƣợc 2. 8 mức độ về phạm vi kiến trúc 3. 8 yếu tố cơ bản sau để đảm bảo có thể làm việc cùng nhau 4. Các lĩnh vực tiểu kiến trúc 5. Các mô hình tham chiếu 6. Các quan điểm (kiến trúc) hiện tại và tƣơng lai 7. Các kế hoạch và một lộ trình chuyển đổi
 • 9. 3. CÁC PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ Nội dung 1. Khung kiến trúc Zachman 2. Khung kiến trúc TOGAF 3. Khung kiến trúc FEA 4. Mô hình 3-3-3 1. Chức năng: : Nghiệp vụ - Con ngƣời – Cơ sở hạ tầng 2. Hoạt động: Hoạt động – Cơ cấu tổ chức – Chế tài 3. Quan hệ: Quan hệ với bên ngoài, Quan hệ trong nội bộ, và Quan hệ hỗ trợ xây dựng tiềm lực
 • 10. 4. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HAWAII Kiến trúc tổng thể Hawaii Mô hình tham chiếu FEA Nội dung BRM SRM PRM 1. Khung kiến trúc tổng DRM thể Hawaii và FEA 2. Kiến trúc hiện tại 3. Kiến trúc tƣơng lai và các Nội dung SRM TRM chiến lƣợc dịch chuyển Kiến trúc Nghiệp vụ (Enterprise Business Architecture EBA) Kiến trúc Thông tin (Enterprise Information Architecture - EIA) Kiến trúc Giải pháp (Enterprise Solution Architecture ESA) Kiến trúc Công nghệ (Enterprise Technology Architecture - ETA)
 • 11. 4. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HAWAII - Nghiệp vụ trùng lặp, biệt lập - Không theo chuẩn, tốn kém - Ngân sách riêng biệt Nội dung 1. Khung kiến trúc tổng thể Hawaii và FEA 2. Kiến trúc hiện tại 3. Kiến trúc tƣơng lai và các chiến lƣợc dịch chuyển -Thiếu các giải pháp tổng thể -Quá nhiều ứng dụng, khó quản lý Tích hợp khó khăn thiếu sự chia sẻ thông tin giữa các Bộ và các cơ quan trong bang Phân tán Trùng lặp
 • 12. 4. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HAWAII Nội dung 1. Khung kiến trúc tổng thể Hawaii và FEA 2. Kiến trúc hiện tại 3. Kiến trúc tƣơng lai và các chiến lƣợc dịch chuyển
 • 13. 4. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HAWAII Nội dung 1. Khung kiến trúc tổng thể Hawaii và FEA 2. Kiến trúc hiện tại 3. Kiến trúc tƣơng lai và các chiến lƣợc dịch chuyển
 • 14. 4. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HAWAII Nội dung 1. Khung kiến trúc tổng thể Hawaii và FEA 2. Kiến trúc hiện tại 3. Kiến trúc tƣơng lai và các chiến lƣợc dịch chuyển
 • 15. 5. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 1. Lựa chọn bộ khung kiến trúc Nội dung 1. Bộ khung kiến trúc 2. Các vấn đề nghiệp vụ 3. Các vấn đề công nghệ, kỹ thuật 4. Các vấn đề quản lý • Phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và khả năng của cơ quan • Đảm bảo tinh giản, dễ hiểu, dễ phổ biến, để có thể triển khai rộng 2. Các vấn đề nghiệp vụ Xây dựng KTTT dựa trên chức năng nhiệm vụ của cơ quan để tránh những khó khăn liên quan đến việc thay đổi cơ cấu tổ chức 3. Các vấn đề công nghệ, kỹ thuật • Không phụ thuộc nhà cung cấp • Tính an toàn, nhất quán của thông tin • Chuẩn hóa và chia sẻ thông tin giữa các hệ thống 4. Các vấn đề về quản lý • Ban chuyên trách về kiến trúc tổng thể, do lãnh đạo cơ quan đứng đầu • Xây dựng cơ chế, chế tài • Xây dựng mô hình đánh giá
 • 16. 6. KẾT LUẬN Nội dung 1. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ 2. CÁC PHƢƠNG PHÁP XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ 3. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HAWAII CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI