நீங்களும் வெல்லலாம் 25 கோடி! Are you ready?

63
-1

Published on

இந்நூல் உண்மைக்குப் புறம்பானதென நிருபித்தால்
நீங்களும் வெல்லலாம் 25 கோடி! Are you ready?

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
63
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

நீங்களும் வெல்லலாம் 25 கோடி! Are you ready?

 1. 1. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 1 இந்த௄ல் உண்ல஥க்குப் புநம்தாணம஡ண நிபேபித்஡ால்
 2. 2. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 2 Everything except the order in which I put the words is not mine! Open Source Document for Common Men & Women, Not for Idiots & Teachers. Originally Compiled & Shared by: Sivashanmugam P., 13/1 Rasagoundan Pudur, Manappalli – 637017 – India. இந்த௄லில் இடம்மதற்றுள்ப மகள்விகலப உங்கள் ஆசிரி஦ர்களிடம் மகட்டுவிடாதீர்கள்! ஆசிரி஦ர்கள் ஏட்டம் பிடித்துவிடு஬ார்கள்!
 3. 3. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 3 அறிவு அழி஦ா஡து; அழிப௅ம் ஋துவும் அறி஬ல்ன! ஋டுத்துக்காட்டக்கூடி஦ல஬கலப ஋ணக்கு ஋டுத்துக்காட்டி஦஬ர்களுக்கு ம஥ர்ப்த஠ம்
 4. 4. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 4 இம்ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் மகாடாணமகாடி புத்஡ங்களில் மகாடாணமகாடி ஋டுத்துக்காட்டுக்களுடன் ஥க்கள் ஋ழுதி வி஬ரித்திபேக்கிநார்கள்.‛ . கற்றுக்மகாடுக்கம஬ண்டி஦ வி஭஦ங்கலப எபே சின ஋டுத்துக்காட்டுக்களுடன் ஥ா஠஬ர்களுக்கு விபக்கி, ஥ா஠஬ர்கலப அவ்வி஭஦ங்களுக்கு ம஥லும் தன ஋டுத்துக்காட்டுக்கலப மகாடுத்து விபக்கு஥ாறு மெய்து, ஥ா஠஬ர்கள் வி஭஦ங்கலப ஋டுத்துக்காட்டி விபக்கு஬தில் உள்ப ஡஬றுகலபச் சுட்டிக்காட்டித் திபேத்தி, வி஭஦ங்கலபத் தீர்க்க஥ாக ஆ஧ாய்ந்து ஋டுத்துக்காட்டி விபக்கு஬தில் ஥ா஠஬ர்கலப நிபு஠த்து஬ம் மதநல஬ப்தம஡ ஥ா஠஬ர்களின் அறிவுத்திநலண, சிந்஡லணத்திநலண ம஬ளிக்மகா஠பேம் அணுகுப௃லந஦ாகும். இன்லந஦ ஆசிரி஦ர்களின் அணுகுப௃லந ஥ா஠஬ர்களின் அறிவுத்திநலண, சிந்஡லணத்திநலண ம஬ளிக்மகா஠பேம் வி஡த்தில் இல்லன ஋ன்தது உனகறிந்஡஡ாகும். ஥ா஠஬ர்களுக்கு கற்றுத்஡஧ம஬ண்டி஦ வி஭஦ங்கலபப௅ம், அவ்வி஭஦ங்களுக்காண ஋டுத்துக்காட்டுக்கலபப௅ம் தகுத்஡றி஦ா஡ இன்லந஦ ஆசிரி஦ர்கபால், கற்றுக்மகாடுக்க ம஬ண்டி஦ வி஭஦ங்கலப ஥ா஠஬ர்களுக்கு ஋டுத்துக்காட்டி விபக்கி, ஥ா஠஬ர்கலப அவ்வி஭஦ங்களுக்கு ம஥லும் தன ஋டுத்துக்காட்டுக்கலபத் ஡ந்து விபக்கச்மொல்ன ப௃டி஬தில்லன. இப்தடிப்தட்ட ஆசிரி஦ர்கபால், ஥ா஠஬ர்கள் புத்஡கங்களிலுள்ப ஋டுத்துக்காட்டுக்கலபப௅ம் ஥ணப்தாடம் மெய்ப௅ம் நிலனக்குத் ஡ள்பப்தடுகிநார்கள். இந்நிலனயில், ‚஦ா஬பேம் ஋டுத்துக்காட்டக்கூடி஦ ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலப ஋ங்கபாலும் ஋டுத்துக்காட்டி வி஬ரிக்க ப௃டிப௅ம்!‛ ஋ன்று ஥ா஠஬ர்கள் ஦ா஬ல஧ப௅ம்மொல்னல஬க்கிநது சி஬஭ண்ப௃கம் ஡ன் ஥ா஠஬ர்களுக்குஅபேளி஦ இந்த௄ல். - ஧ாஜஸ்ரீ சுஜானக்ஷ்மி
 5. 5. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 5 ஋த்஡லண வி஭஦ங்கலப ஬ாழ்஢ாளில் ஢ம்஥ால் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்? மகாடாணமகாடி ஥க்கள் மகாடாணமகாடி ஋டுத்துக்காட்டுக்களுடன் ஋டுத்துக்காட்டும் வி஭஦ங்கள் ஋த்஡லண? ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஬ாழ்஢ாளில் ஢ம்஥ால் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம். ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம். ஋ந்஡ ம஬லனப௅ம் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ஋ந்஡ப் மதாபேளும் மதாபேள் ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ஋ந்஡ விதிப௅ம் விதி ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்ல஡ ப௃லந஦ாக ஆ஧ாய்ந்து ஋டுத்துக்காட்ட ஡ாங்கள் கற்றுக்மகாண்டால் ஋ந்஡ம஬ாபே ம஬லனல஦ப௅ம் ப௃லந஦ாக ஆ஧ாய்ந்து ஋டுத்துக் காட்ட ஡ங்கபாலும் ப௃டிப௅ம். மதாபேள் ஋ன்ந வி஭஦த்ல஡ ப௃லந஦ாக ஆ஧ாய்ந்து ஋டுத்துக்காட்ட ஡ாங்கள் கற்றுக்மகாண்டால் ஋ந்஡ம஬ாபே மதாபேலபப௅ம் ப௃லந஦ாக ஆ஧ாய்ந்து ஋டுத்துக்காட்ட ஡ங்கபாலும் ப௃டிப௅ம். விதி ஋ன்ந வி஭஦த்ல஡ ப௃லந஦ாக ஆ஧ாய்ந்து ஋டுத்துக்காட்ட ஡ாங்கள் கற்றுக்மகாண்டால் ஋ந்஡ம஬ாபே விதில஦ப௅ம் ப௃லந஦ாக ஆ஧ாய்ந்து ஋டுத்துக்காட்ட ஡ங்கபாலும் ப௃டிப௅ம். ஋ந்஡க் கல்விப௅ம் ஢ம்ல஥க் மகாடாணமகாடி வி஭஦ங்கலப ஋டுத்துக்காட்டும் ஬ல்ன஬ார்கபாக்காது. ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத் ஡வி஧ ம஬று ஋ந்஡ வி஭஦த்ல஡ப௅ம் ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டி஦ாது. ம஬லன, மதாபேள், விதி஦றி஦ா஡஬ர்கள் ஋ல஡ப௅ம் கல்னா஡஬ர்கள். தள்ளி மென்று தடிக்காவிட்டாலும், ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலப ப௃லந஦ாக ஆ஧ாய்ந்து ஋டுத்துக்காட்ட஬ல்ன ஦ா஬பேம் ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகளுக்கு நிக஧ாண அறி஬ாளிகமப. ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத் ஡ங்களுக்கு ஋டுத்துக்காட்டும் இந்த௄ல் இவ்வி஭஦ங்கலபப் தற்றி ம஥லும் ஆ஧ா஦ ஡ங்கலபத் தூண்டும் எபே தூண்டுமகானாகும். இவ்வி஭஦ங்கலப உ஠ர்ந்து ஆ஧ா஦ா஥ல் ஋ல஡ப் தடித்தும் எபே஬ன் ஋திலும் நிபு஠த்து஬ம் மதநப௃டி஦ாது. - திபேச்சி஧ாப்தள்ளி சி஬஭ண்ப௃கம்
 6. 6. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 6 வி஭஦ங்கள் 1. ம஬லன 7 – 57 2. மதாபேள் 58 – 144 3. விதி 145 – 148 ஋து ம஬லன, மதாபேள், விதிகலப அறிகிநம஡ா அதும஬ அறிவு!
 7. 7. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 7 ம஬லன ஋ந்஡ ம஬லனப௅ம் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும் ஋ந்஡ ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும் ஋ண்ணி஦ ம஬லனல஦ ஋ண்ணி஦தடி மெய்஡ால் ம஬ற்றி; இல்லனம஦ல், ம஡ால்வி!
 8. 8. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 8
 9. 9. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 9 ம஡ாட்டில் ஆட்டு஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ம஡ாட்டில் ஆட்டு஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ம஡ாட்டில் ஆட்டும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ம஡ாட்டில் ஆட்டும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ம஡ாட்டில் ஆட்டும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 10. 10. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 10 ப௃ட்லட உலடத்஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ப௃ட்லட உலடத்஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ப௃ட்லட உலடக்கும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ப௃ட்லடல஦ உலடக்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ப௃ட்லட உலடக்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 11. 11. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 11 ம஬ங்கா஦ம் உளித்஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ம஬ங்கா஦ம் உளித்஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ம஬ங்கா஦ம் உளிக்கும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ம஬ங்கா஦ம் உளிக்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ம஬ங்கா஦ம் உளிக்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 12. 12. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 12 ஡க்காளி ஢றுக்கு஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ஡க்காளி ஢றுக்கு஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ஡க்காளி ஢றுக்கும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ஡க்காளில஦ ஢றுக்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ஡க்காளி ஢றுக்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 13. 13. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 13 துணிதுல஬த்஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு துணி துல஬த்஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். துணி துல஬க்கும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, துணி துல஬க்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? துணி துல஬க்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 14. 14. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 14 லெக்கிள் ஏட்டு஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு லெக்கிள் ஏட்டு஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். லெக்கிள் ஏட்டும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, லெக்கிலப ஏட்டும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? லெக்கிள் ஏட்டும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 15. 15. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 15 ஢கம் ம஬ட்டு஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ஢கம் ம஬ட்டு஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ஢கம் ம஬ட்டும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ஢கத்ல஡ ம஬ட்டும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ஢கம் ம஬ட்டும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 16. 16. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 16 கடித்஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு கடித்஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். கடிக்கும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, கடிக்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? கடிக்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 17. 17. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 17 ஋ழுது஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ஋ழுது஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ஋ழுதும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ஋ழுதும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ஋ழுதும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 18. 18. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 18 உழு஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு உழு஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். உழும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, உழும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? உழும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 19. 19. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 19 ஢டத்஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ஢டத்஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ஢டத்஡ல் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ஢டக்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ஢டக்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 20. 20. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 20 உல஡த்஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு உல஡த்஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். உல஡க்கும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, உல஡க்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? உல஡க்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 21. 21. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 21 கல்மனறி஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு கல்மனறி஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். கல்மனறிப௅ம் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, கல்மனறிப௅ம்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? கல்மனறிப௅ம்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 22. 22. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 22 ஧ாக்மகட் ஌வு஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ஧ாக்மகட் ஌வு஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ஧ாக்மகட் ஌வும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ஧ாக்மகட் ஌வும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ஧ாக்மகட் ஌வும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 23. 23. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 23 மின்ம஥ாட்டாரின் இ஦க்கம் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு மின்ம஥ாட்டாரின் இ஦க்கப௃ம் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். மின்ம஥ாட்டாரின் இ஦க்கப௃ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, மின்ம஥ாட்டார் இ஦ங்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? மின்ம஥ாட்டார் இ஦ங்கும்மதாது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 24. 24. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 24 ஡யிர் சிலுப்பு஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ஡யிர் சிலுப்பு஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ஡யிர் சிலுப்பும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ஡யிர் சிலுப்பும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ஡யிர் சிலுப்பும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 25. 25. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 25 மிபகாய் அல஧த்஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு மிபகாய் அல஧த்஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். மிபகாய் அல஧க்கும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, மிபகாய் அல஧க்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? மிபகாய் அல஧க்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 26. 26. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 26 லதக்லகத் திபேப்பு஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு லதக்லகத் திபேப்பு஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். லதக்லகத் திபேப்பும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, லதக்லகத் திபேப்பும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? லதக்லகத் திபேப்பும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 27. 27. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 27 ஆணி அடித்஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ஆணி அடித்஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ஆணி அடிக்கும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ஆணி அடிக்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ஆணி அடிக்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 28. 28. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 28 இ஧த்஡ ஏட்டம் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு இ஧த்஡ ஏட்டப௃ம் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். இ஧த்஡ ஏட்டம் ஋ன்ததும் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்தும் ம஬லன஦ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, இ஧த்஡ ஏட்டத்தின்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? இ஧த்஡ ஏட்டத்தின்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 29. 29. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 29 சு஬ாசித்஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு சு஬ாசித்஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். சு஬ாசித்஡ல் ஋த௅ம் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, சு஬ாசிக்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? சு஬ாசிக்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 30. 30. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 30 க஡ல஬த் திநத்஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு க஡ல஬த் திநத்஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். க஡ல஬த் திநத்஡ல் ஋த௅ம் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, க஡ல஬த் திநக்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? க஡ல஬த் திநக்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 31. 31. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 31 ம஬திவிலண (Chemical Reaction) ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ம஬திவிலணப௅ம் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ம஬திவிலண ஋ன்ந ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ம஬திவிலணயின்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ம஬திவிலணயின்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 32. 32. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 32 Chemical Bond Breakage ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு chemical bond breakage-ம் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். Chemical bond breakage ஋ன்ந ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, bond breakage-ன் மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? Bond breakage-ன்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 33. 33. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 33 Chemical Bond Formation ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு bond formation-ம் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். Bond formation ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, bond formation-ன்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? Bond formation-ன்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 34. 34. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 34 Electronic Excitation ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு Electronic Excitation-ம் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். Electronic excitation ஋ன்ந ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, electronic excitation-ன்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? Electronic excitation-ன்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 35. 35. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 35 நீந்து஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு நீந்து஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். நீந்தும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, நீந்தும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? நீந்தும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 36. 36. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 36 எளிச்மெர்க்லக ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு எளிச்மெர்க்லகப௅ம் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். எளிச்மெர்க்லக ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, எளிச்மெர்க்லகயின்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? எளிச்மெர்க்லகயின்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 37. 37. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 37 Electron Transport ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு electron transport-ம் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். Electron transport ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, electron transport-ன்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? Electron transport-ன்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 38. 38. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 38 ஥லன ஌று஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ஥லன ஌று஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ஥லனம஦றும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ஥லன ஌றும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ஥லன ஌றும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 39. 39. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 39 Centrifugation ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு centrifugation-ம் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். Centrifugation-ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, centrifugation-னின்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? Centrifugation-னின்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 40. 40. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 40 Sound Production ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு sound production-ம் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். Sound production ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, sound production-ன்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? Sound production-ன்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 41. 41. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 41 Sound Propagation ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு sound propagation-ம் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். Sound propagation ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, sound propagation-ன்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? Sound propagation-ன்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 42. 42. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 42 ப௃டி ம஬ட்டு஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ப௃டி ம஬ட்டு஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ப௃டி ம஬ட்டும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ப௃டி ம஬ட்டும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ப௃டி ம஬ட்டும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 43. 43. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 43 கல் உலடத்஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு கல் உலடத்஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். கல் உலடக்கும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, கல் உலடக்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? கல் உலடக்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 44. 44. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 44 ஥஧ம் ம஬ட்டு஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ஥஧ம் ம஬ட்டு஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ஥஧ம் ம஬ட்டும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ஥஧ம் ம஬ட்டும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ஥஧ம் ம஬ட்டும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 45. 45. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 45 ப௃டி ஬ாபே஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ப௃டி ஬ாபே஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ப௃டி ஬ாபேம் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ப௃டி ஬ாபேம்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ப௃டி ஬ாபேம்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 46. 46. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 46 கம்பி ஬லபத்஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு கம்பி ஬லபத்஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். கம்பி ஬லபக்கும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, கம்பில஦ ஬லபக்கும் மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? கம்பில஦ ஬லபக்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 47. 47. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 47 ொறு பிழி஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு ொறு பிழி஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். ொறு பிழிப௅ம் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, ொறு பிழிப௅ம்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? ொறு பிழிப௅ம்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 48. 48. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 48 தல் துனக்கு஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு தல் துனக்கு஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். தல் துனக்கும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, தல் துனக்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? தல் துனக்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 49. 49. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 49 Electrophoresis ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு electrophoresis-ம் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். Electrophoresis ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, electrophoresis-ன்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? Electrophoresis-ன்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 50. 50. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 50 தஸ் ஏட்டு஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு தஸ் ஏட்டு஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். தஸ் ஏட்டும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, தஸ் ஏட்டும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? தஸ் ஏட்டும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 51. 51. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 51 கதிர் அறுத்஡ல் ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு கதிர் அறுத்஡லும் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். கதிர் அறுக்கும் ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, கதிர் அறுக்கும்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? கதிர் அறுக்கும்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவு displacement ஋ந்஡ direction-னில் ஌ற்தடும஥ன்று உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா?
 52. 52. ம஥த்஡ப் தடித்஡ ம஥஡ாவிகபாலும் ம஬லன, மதாபேள், விதி ஋ன்ந ப௄ன்மந ப௄ன்று வி஭஦ங்கலபத்஡ான் ஋டுத்துக்காட்ட ப௃டிப௅ம்! 52 Light Production ம஬லன ஋ன்ந வி஭஦த்திற்கு light production-ம் எபே ஋டுத்துக்காட்டாகும். Light production ம஬லனப௅ம் எபே அழுத்஡த்ல஡க் மகாடுத்து எபே ஢கர்ல஬ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். அ஡ா஬து, எபே force-஍ apply தண்ணி எபே displacement-஍ ஌ற்தடுத்து஬஡ாகும். [அழுத்஡ம் = force per unit area] இவ்ம஬லனயின் மதாதும், ஋ந்஡ திலெயில் ஋வ்஬பவு ஢கர்வு ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு அழுத்஡ம் ஋ந்஡ திலெயில் ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. அ஡ா஬து, light production-ன்மதாது ஋ந்஡ direction-ன ஋வ்஬பவு displacement ஌ற்தடும஥ன்தது ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-ன apply ஆகிநது ஋ன்தல஡ப் மதாறுத்஡து. உங்களுக்குத் ம஡ரிப௅஥ா? Light production-ன்மதாது, ஋வ்஬பவு force-஍ ஋ந்஡ direction-னில் apply தண்ணிணால் ஋வ்஬பவà

×