เกม 4 ตัวเลือก
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

เกม 4 ตัวเลือก

on

 • 554 views

 

Statistics

Views

Total Views
554
Views on SlideShare
514
Embed Views
40

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

1 Embed 40

http://lalita138.wordpress.com 40

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

เกม 4 ตัวเลือก Presentation Transcript

 • 1. L/O/G/O เกม 4 ตัวเลือก เรื่อง โครงสร้ างและหน้ าที่ของพืชดอก NEXT
 • 2. L/O/G/O จงตอบคาถามต่ อไปนี้ NEXT
 • 3. ข้ อที่ 1 พืชสีเขียวชั้นสู งทีเ่ จริญบนบก แสดงการปรับตัวเองให้ เหมาะสมเป็ นพิเศษกับ หน้ าทีของมันในแง่การผลิตอาหารให้ แก่ กลุ่มสิ่งมีชีวตทีมนเจริญอยู่ คือ ่ ิ ่ ั 1 มีใบแบนบางสีเขียวดักรับแสง 2 มีผลและเมล็ดทีสะสมอาหาร ่ 3 มีระบบรากทีสามารถแผ่ไปได้ ไกล ่ 4 มีลาต้ นทีแข็งแรงและอายุยน ่ ืwww.themegallery.com
 • 4. ถูกต้ องค่ะ!!! เราไปที่ข้อต่ อไปกันเลย NEXTwww.themegallery.com
 • 5. ผิดค่ะ!!! ลองกลับไปทาใหม่ อีกครั้งนะ BACKwww.themegallery.com
 • 6. ข้ อที่ 2 ในรากของพืชส่ วนใดทีทาหน้ าทีในการดูดนาและแร่ ธาตุต่าง ๆ ่ ่ ้ 1 ปลายสุ ดของราก 2 รากขน 3 ทุกส่ วนของรากทีอยู่ใต้ ผวดิน ่ ิ 4 1 และ 2 เป็ นคาตอบทีถูกต้ อง ่www.themegallery.com
 • 7. ถูกต้ องค่ะ!!! เราไปที่ข้อต่ อไปกันเลย NEXTwww.themegallery.com
 • 8. ผิดค่ะ!!! ลองกลับไปทาใหม่ อีกครั้งนะ BACKwww.themegallery.com
 • 9. ข้ อที่ 3 วงปี (annula ring) ของพืชเกิดขึนได้ ้ 1 ทั้งในลาต้ นและรากพืชใบเลียงคู่ ้ 2 เฉพาะในลาต้ นพืชใบเลียงคู่เท่ านั้น ้ ในลาต้ น รากพืชใบเลียงคู่ ทุกชนิดและ ้ 3 ในลาต้ นพืชใบเลียงเดียวบางชนิด ้ ่ 4 ในลาต้ นของพืชจาพวกสนwww.themegallery.com
 • 10. ถูกต้ องค่ะ!!! เราไปที่ข้อต่ อไปกันเลย NEXTwww.themegallery.com
 • 11. ผิดค่ะ!!! ลองกลับไปทาใหม่ อีกครั้งนะ BACKwww.themegallery.com
 • 12. ข้ อที่ 4 ต้ นกระบองเพชรมีนาอยู่ภายในต้นมากเพราะ ้ 1 ต้ นกระบองเพชรมีลาตนใหญ่ และอ่ อนนุ่มอุ้มนาไว้ ได้ มาก ้ 2 ต้ นกระบองเพชรสามารถดูดนาได้ มาก ้ 3 ต้ นกระบองเพชรมีการคายนาน้ อยและสะสมนาไว้ มาก ้ ้ 4 ต้ นกระบองเพชรไม่ มการคายนาเลยเพราะไม่ มใบ ี ้ ีwww.themegallery.com
 • 13. ถูกต้ องค่ะ!!! เราไปที่ข้อต่ อไปกันเลย NEXTwww.themegallery.com
 • 14. ผิดค่ะ!!! ลองกลับไปทาใหม่ อีกครั้งนะ BACKwww.themegallery.com
 • 15. ข้ อที่ 5 เซลล์ อาหาร (phloem) ประกอบด้ วยเซลล์ ทเี่ มือแก่ แล้ วจะไม่ มนิวเคลียส แต่ ยงมี ่ ี ั ชีวตอยู่และมีการไหลเวียนแบบ cyclosis ด้ วยคือ ิ 1 sieve tube member 2 companion cell 3 phloem parenchycle 4 phloem fiberwww.themegallery.com
 • 16. ถูกต้ องค่ะ!!! แล้วเจอกันใหม่ ครั้งหน้ า NEXTwww.themegallery.com
 • 17. ผิดค่ะ!!! ลองกลับไปทาใหม่ อีกครั้งนะ BACKwww.themegallery.com
 • 18. L/O/G/O อย่ าลืม!!! อ่ านหนังสื อกันด้ วยนะคะ..... www.themegallery.com