პროექტის ორგანიზების ძირითადი საფეხურები

4,603 views
4,443 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,603
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

პროექტის ორგანიზების ძირითადი საფეხურები

 1. 1. სასწავლო პროექტის ორგანიზების ძირითადი საფეხურები: დაგეგმვა, მომზადება, წარმართვა, შეფასება ლალი გიგაური
 2. 2. პედაგოგი მითითებები ზუსტად დარწმუნება განსაზღვრას მონაწილეობ დელეგირება სასწავლო პროექტის უხსნის მოსწავლეებს ა განსაზღვრავს ნებართვას აძლევს მიზნებს ,ამოცანებს , ვის რატომ მისცა მიზნებს , მოსწავლეებს საფეხურებს , ფუნქცია და რაში პასუხისმგებლობებს , აფასებს განახორციელონ გამოადგებათ პროექტი იძიებს და უთითებს მოსწავლეებს ინფორმაციის წყაროს პროექტში მონაწილეობა მოსწავლეები მოსწავლეები მოსწავლეები მოსწავლეები სვამენ მასწავლებელს სახავენ შეკითხვებს სთავაზობენ ამოცანებს ინაწილებენ ინაწილებენ ახალი ფუნქციებს . ფუნქციებს პროექტის შემსრუ - ირჩევენ ისტ ასრულებენ , იდეას , ლებლები საშუალებებს ანგარიშს აბარებენ ისახავენ
 3. 3. სასწავლო პროექტის განხორციელების საფეხურები 1. დაგეგმვა . ამ ეტაპზე განისაზღვრება, რა პრბლემის მოგვარებას აპირებს სასწავლო პროექტში ჩართული ჯგუფი, როგორ შეიძლება დავახასიათოთ მიზანი? როდის ჩაითვლება მიზანი მიღწეულად? პროექტის ნიმუში : www.qvesheti.blogspot.com
 4. 4. სასწავლო პროექტის განხორციელების საფეხურები 2. მომზადება . ამ ეტაპზე უნდა მომზადდეს იცტ და სხვა დამხმარე საშუალებები, გაფრთხილდნენ ის ადამიანები, ვისი მონაწილეობაც პროექტში მნიშვნელოვანია. მაგ.: ექსპერტი, ინტერვიუერი, მძღოლი და სხვა. პროექტის ნიმუში : www.qvesheti.blogspot.com
 5. 5. სასწავლო პროექტის განხორციელების საფეხურები 3. განხორციელება . წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით სამუშაო ჯგუფი ახორციელებს პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულ სამუშაოებს. შესაძლოა, რეალური სამუშაოები განსხვავდებოდეს ბდაგეგმილისაგან, მაგრამ ეს განსხვავება (მაგალითად დროში, რესურსებში) დიდი არ უნდა იყოს. პროექტის ნიმუში : www.qvesheti.blogspot.com
 6. 6. სასწავლო პროექტის განხორციელების საფეხურები 4. წარდგენა . ჯგუფმა უნდა მოამზადოს პროექტის მიმდინარეობისა და მიღებული შედეგების ამსახველი პრეზენტაცია. უნდა განისაზღვროს წარდგენის ფორმატი პროექტის ნიმუშები : http://gearn.blogspot.com/2008/09/gearn.html
 7. 7. სასწავლო პროექტის განხორციელების საფეხურები 5. შეფასება ამ საფეხურზე მასწავლებელი მოსწავლეებთან შეთანხმებული რუბრიკის შესაბამისად, აფასებს პროექტის განხორციელებასა და მიღწეულ შედეგებს. პროექტის ნიმუშები : http://gearn.blogspot.com/2008/09/gearn.html
 8. 8. სასწავლო პროექტის განხორციელების საფეხურები ქართულ ენაზე სექმნილი სასწავლო პროექტის ნიმუშები : http://gearn.blogspot.com/2008/09/gearn.html
 9. 9. პროექტის განხორციელებისას ისტ -ის გამოყენების შეფასების რუბრიკის მაგალითი : მიღ ებუ ი  ლ კა ტეგო რ ია კრ იტერ იუმი შეფა სება ქუ ა ლ მოწესრ იგებელ ია ,  ა რ   ა რ ის  გა მოყენებუ ი  ისტ ლ 1 – 3 მოუწესრ იგებელ ია ;  ისტ  გა მოყენებუ ია   მცირ ე   დოზ ლ ით 4 – 5 მომზ დების  ეტა პი ა ისტ –  ის  გა მოყენება   ზოგჯერ   შუ ბა მოა სა 6 – 7 კა რ გა დ  ა რ ის  ორ გა ნიზებუ ი.  გა მოყენებუ ია   ლ ლ 8 – 10 ელ ექტრ ონუ ი  ცხრ ილ ები  და   სქემები. ლ ისტ  ა რ   ა რ ის  გა მოყენებუ ი ლ 1 – 3 მოუ წესრ იგებელ ია ;  ისტ  გა მოყენებუ ია   მხოლ ოდ  ლ ერ თი  მოსწა ვლ ის  მიერ ,  ა რ   ჩა ნს  სხვა   მოსწა ვლ ეების  4 – 5 ჩა რ თუ ობა ლ გუნდუ   პრ ოექტში  რ მოსწა ვლ ეთა   მოწესრ იგებუ ია ,  ისტ –  ის  გა მოყენება   ლ მუ ობის  ეტა პი შა მრ ა ვა ლ ფერ ოვა ნია ,  ზოდჯერ   შეუ ბა მოა   სა 6 – 7 და ვა ლ ება სთა ნ კა რ გა დ  ა რ ის  ორ გა ნიზებუ ი.  ჩა ნს  მოსწა ვლ ეების  ლ 8 – 10 მიერ   სა მუ ოთა   გა ნა წილ ება . შა ისტ  ა რ   ა რ ის  გა მოყენებუ ი  ა ნ  სა ერ თოდ  ა რ   ლ 1 – 3 შეესა ბა მება   და ვა ლ ება ს. პრ ოექტის  მუ ობის მოუ შა წესრ იგებელ ია ;  ისტ  გა მოყენებუ ია   მცირ ე   ლ 4 – 5 პრ ოცესისა   და   დოზ ით.  ა რ   ა ქვს  სა პრ ეზენტა ციო   ფორ მა შედეგების  მოწესრ იგებუ ია ,  ისტ­ის  გა მოყენება   ზ ლ ოგჯერ   წა რ დგენის  ეტა პი შეუ ბა მოა 6 – 7 სა კა რ გა დ  ა რ ის  ორ გა ნიზებუ ი.  გა მოყენებუ ია   ლ ლ 8 – 10 სა პრ ეზ ენტა ციო   პრ ოგრ ა მა ქუ ათა  ჯ ლ ამი სა ბოლ ოო   ქუ ა თა   ჯ მი  გა ყოფილ ი 3­ზ ლ ა ე შეფა სება
 10. 10. დავალება :შეადგინეთ პროექტის გეგმა ქვემოთ მოცემული ნიმუშის მიხედვით და განათავსეთ ბლოგზე : 1.პროექტის სახელი 2.პროექტის მოკლე აღწერა 1-2 წინადადებით 3.პროექტის სრული აღწერა 4.მონაწილეთა ასაკი 5.ვადები / ხანგრძლივობა 6.პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში 7.მოსალოდნელი შედეგები 8.სარგებელი სხვებისთვის 9.სამუშაო ენა 10.მონაწილეები სხვა სკოლებიდან 11.საგნებთან / საგნობრივ ჯგუფებთან /ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი 12.პროექტის ფასილიტატორი 13.ფასილიტატორის ელ .ფოსტა 14.პროექტის ფორუმი 15.პროექტის ვებ -გვერდი /ბლოგი
 11. 11. სასწავლო პროექტის განხორციელების საფეხურები გისურვებთ წარმატებებს ! გმადლობთ . ლალი გიგაური, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერი www.lalig.blogspot.com

×