Your SlideShare is downloading. ×
Sukatan sains tahun 4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sukatan sains tahun 4

11,001
views

Published on


0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
11,001
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
286
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAHUN 4 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012
 • 2. © 2012 Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran MalaysiaAras 4-8, Blok E9,Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 Putrajaya’Malaysia.Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917Laman Web: http/www.moe.gov.myCetakan Pertama 2012Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk kegunaan ulasan, Penghasilan atau penggunaan hasil kerja ini dalamapa jua bentuk secara elektronik, mekanikal, atau cara lain, dikenali atau dicipta selepasnya, termasukfotokopi, dan rakaman adalah dilarang tanpa kebenaran bertulis daripada Pengarah BahagianPembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia ii
 • 3. KANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viFalsafah Pendidikan Sains Negara viiKata Pengantar viiiPendahuluan 1Matlamat dan Objektif 1Kemahiran Saintifik 2Kemahiran Berfikir 3Sikap Saintifik dan Nilai Murni 8Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 9Organisasi Kandungan 10Menyiasat Benda-benda HidupBidang Pembelajaran: Benda hidup mempunyai keperluan asas 12 Benda hidup menjalani proses hidup 15 Haiwan dan tumbuhan melindungi diri 23Menyiasat Daya dan TenagaBidang Pembelajaran: Ukuran 28Menyiasat BahanBidang Pembelajaran: Ciri-ciri bahan 36 iii
 • 4. Menyiasat Bumi dan Alam SemestaBidang Pembelajaran: Sistem Solar 43Menyiasat TeknologiBidang Pembelajaran: Teknologi 45 iv
 • 5. RUKUN NEGARABAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yanglebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yangkaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 • 6. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara. vi
 • 7. FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupukbudaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan sertadapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. vii
 • 8. Dalam perkembangan terbaru, kerajaan telah membuatKATA PENGANTAR keputusan untuk memperkenalkan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Langkah ini akanAspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian membolehkan pelajar untuk terus mengikutibergantung kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalamini dipertimbangkan bahawa kejayaan dalam menyediakan masyarakat kontemporari dengan meningkatkanpendidikan sains yang berkualiti untuk rakyat Malaysia dari kemampuan mereka memanfaatkan pelbagai sumberusia muda yang akan menjadi tonggak bangsa dan satu maklumat tentang ilmu pengetahuan yang ditulis dalammasyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing di bahasa ibunda. Pada masa yang sama, langkah ini jugaarena global. Akhirnya, sistem pendidikan di Malaysia akan memberi peluang kepada pelajar untukmemberi penekanan yang lebih besar untuk pendidikan menggunakan bahasa ibunda dan kerananyasains. meningkatkan kemampuan mereka dalam bahasa. Oleh yang demikian, dalam melaksanakan kurikulum sains,Kurikulum sains yang telah dirancang tidak hanya untuk perhatian diberikan kepada memperkembangkanmenyediakan peluang bagi pelajar untuk memperolehi kemampuan pelajar menggunakan bahasa ibunda untukilmu pengetahuan dan kemahiran sains, mengembangkan belajar dan berkomunikasi di awal tahun pembelajarankemahiran berfikir dan strategi berfikir, menerapkan khususnya.pengetahuan dan kemahiran ini dalam kehidupanseharian, tetapi juga untuk menanamkan dalam diri Pembangunan kurikulum ini dan persediaan penyelarasanmereka nilai-nilai murni dan semangat patriotisme. Diharap Huraian Sukatan telah dihasilkan oleh ramai individukan bahawa perjalanan proses pendidikan untuk mencapai sepanjang tempoh masa tersebut. Kepada semua pihaktujuan ini akan menghasilkan warganegara yang seimbang yang telah memberi sumbangan secara langsung ataudan mampu memberi sumbangan bagi keselarasan dan tidak langsung dalam usaha ini, izinkan saya mewakilikemakmuran bangsa dan rakyatnya. Menteri Pelajaran untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga atas masa dan tenagaKurikulum sains bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang disumbangkan.aktif. Untuk tujuan ini pelajar diberi banyak peluang untukterlibat dalam penyelidikan saintifik melalui aktiviti praktikaldan eksperimentasi. Pendekatan penyiasatan, meng-gabungkan kemahiran berfikir, strategi berfikir danpembelajaran berfikrah, perlu ditekankan melalui prosespengajaran dan pembelajaran. Kandungan konteksdisarankan dipilih berdasarkan relevan dan daya tarik bagi Pengarahpelajar sehingga minat mereka pada pelajaran Bahagian Pembangunan Kurikulumditingkatkan. Kementerian Pelajaran Malaysia. viii
 • 9. PENDAHULUAN MATLAMAT Matlamat kurikulum Sains Sekolah Rendah ialah untukPendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah mengembangkan minat dan kreativiti murid melalui pengalamanPendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk harian dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiranmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan serta sikap saintifik dan nilai murni.bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, darisegi jasmani, emosi, rohani dan emosi. Kurikulum Sains sekolahrendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk OBJEKTIFmenghasilkan insan yang dihasratkan. Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 2 direka bentuk Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 2 bertujuan:untuk merangsang sikap ingin tahu dan mengembangkan minatbagi membolehkan mereka memahami diri dan alam sekeliling 1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkanmelalui aktiviti berpusatkan murid. minat tentang dunia di sekeliling mereka. 2. Menyediakan peluang untuk murid mengembangkan Kurikulum ini dipersembahkan dalam dua dokumen: kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir kritis danSukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Sukatan kreatif.Pelajaran mengandungi matlamat, objektif dan kerangka 3. Meningkatkan daya kreativiti murid.kandungan kurikulum untuk tempoh 3 tahun untuk Sains Sekolah 4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.Rendah Tahap Dua. 5. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis, kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan Huraian Sukatan Pelajaran Sains mengandungi menyelesaikan masalah.kandungan kurikulum yang lebih terperinci merangkumi matlamat 6. Menyemaikan sikap saintifik dan nilai murni dandan objektif kurikulum, penerangan tentang kemahiran berfikir dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya.strategi berfikir, kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai 7. Menanam sikap menghargai sumbangan dalam bidangmurni, strategi pengajaran dan pembelajaran, dan kandungan sains dan teknologi ke arah kesejahteraan manusia.kurikulum.Kandungan kurikulum menyediakan hasil pembelajaran 8. Menyedari keperluan menyayangi dan menjaga alamumum, cadangan aktiviti pembelajaran, hasil pembelajaran, nota sekitar.dan kosa kata. 1
 • 10. KEMAHIRAN SAINTIFIK Membuat Membuat kesimpulan awal yang inferens munasabah, yang mungkin benar atauSains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. tidak benar untuk menerangkan sesuatuDalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah, kemahiran peristiwa atau pemerhatian.saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifikmerupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatuaktiviti mengikut kaedah saintifik. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkanKemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan data.kemahiran manipulatif. Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusun danKemahiran Proses Sains mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf,Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan rajah atau model.tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. Menggunakan Memerihalkan perubahan parameter sepertiPenerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti perhubungan lokasi, arah, bentuk, saiz, isipadu, beratberikut: ruang dan masa dan jisim dengan masa. Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentangMemerhatikan Menggunakan deria penglihatan, objek, peristiwa atau pola daripada data pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk yang dikumpulkan. mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep secara operasi dengan menyatakan perkara yangMengelaskan Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dilakukan dan diperhatikan. dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerakMengukur Membuat pemerhatian secara kuantitatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.menggunakan dengan menggunakan nombor atau alat Dalam sesuatu penyiasatan satu pembolehnombor berunit piawai atau alat yang diseragamkan ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan sebagai unit rujukan. hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. 2
 • 11. Membuat Membuat suatu pernyataan umum tentang KEMAHIRAN BERFIKIRhipotesis hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diuji untuk menentukan kesahihannya. ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis, Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mengumpulkan data, mentafsirkan data mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini sehingga mendapat rumusan daripada boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah. penyiasatan itu. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. DalamKemahiran Manipulatif proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnyaKemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan,penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaraanberikut: dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adaalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis selamat. akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. daya imiginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. 3
 • 12. Kemahiran Berfikir Kritis konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritisadalah seperti berikut: Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat kecondongan yang berpihak kepada atau menentang Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, sesuatu. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkaradari segi kebaikan dan Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, yang sah. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Membuat Membuat pernyataan tentang hasil kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan mengukuhkan sesuatu perkara dan mengelaskan objek atau fenomena kepada kumpulan berdasarkan penyiasatan. masing-masing berdasarkan criteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat adalah seperti berikut: mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifat nya seperti saiz, Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan masa, bentuk atau bilangan. dengan sesuatu perkara. Menyusun Menyusun objek atau maklumat Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu mengikut mengikut tertib berdasarkan kepentingan -kan keadaan atau peristiwa untuk mencari keutamaan atau kesegeraan. sesuatu struktur atau corak perhubungan. Membuat Membuat kesimpulan awal yang Menganalisis Mengolah maklumat dengan inferens munasabah, yang mungkin benar atau menguraikannya kepada bahagian yang tidak benar untuk menerangkan lebih kecil bagi memahami sesuatu sesuatu peristiwa atau pemerhatian. 4
 • 13. maujud yang mempunyai ciri yangMeramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu serupa. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau yang boleh dipercayai. melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untukMengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap mengatasi masalah secara terancang. sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. STRATEGI BERFIKIRMembuat Membuat tanggapan ataugambaran mental membayangkan sesuatu idea, konsep, Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut: keadaan atau gagasan dalam minda. Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau modelMensintesiskan Menggabungkan unsur yang berdasarkan ciri spesifik sepunya yang berasingan untuk menghasilkan satu saling berhubung. gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan, lukisan atau Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian artifak. keputusan yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagiMembuat Membuat suatu pernyataan umum mencapai matlamat yang ditetapkan.hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara menerangkan sesuatu perkara atau masalah terancang terhadap situasi yang tidak peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji pasti atau mencabar ataupun kesulitan untuk menentukan kesahihannya. yang tidak dijangkakan.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir, sesuatu konsep yang kompleks atau kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang mujarad secara mengaitkan konsep itu ditekankan. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang dengan konsep yang mudah atau digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik, 5
 • 14. rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajarankritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut:seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secarainduktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan 1. KBSB diperkenalkan.tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Kemahiran Berfikir 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Kritis Kreatif Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam  Mencirikan sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran  Membandingkan &  Menjanakan idea Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran membezakan  Menghubungkaitkan  Membuat inferens Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999).  Mengumpulkan & mengelaskan  Meramalkan  Membuat urutan  Membuat hipotesis  Menyusun Menaakul  Mensintesiskan mengikut  Mengitlakkan keutamaan  Membuat gambaran Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran  Menganalisis mental Proses Sains  Mengesan  Menganalogikan kecondongan  Mereka cipta Kemahiran Proses Sains adalah Kemahiran yang diperlukan  Menilai untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat  Membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental kesimpulan yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan Strategi Berfikir sistematik. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan  Mengkonsepsikan murid untuk berfikir secara berkesan.  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran Rajah 1: Model KBSB dalam Sains berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 6
 • 15. Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Membuat kesimpulanMemerhati Mencirikan Mengitlakkan Membandingkan dan Menilai membezakan Menghubungkaitkan Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan MenganalogikanMengelaskan Mencirikan Membuat gambaran mental Membandingkan dan Menganalisis membezakan Mengumpulkan dan Mengawal pemboleh ubah Mencirikan mengelaskan Membandingkan dan membezakanMengukur dan menggunakan Menghubungkaitkan Menghubungkaitkannombor Membandingkan dan Menganalisis membezakan Membuat hipotesis MencirikanMembuat inferens Menghubungkaitkan Menghubungkaitkan Membandingkan dan Membandingkan dan membezakan membezakan Menganalisis Menjanakan idea Membuat inferens Membuat hipotesis MeramalkanMeramalkan Menghubungkaitkan Mensintesiskan Membuat gambaran mental Mengeksperimen Semua kemahiran berfikirMenggunakan perhubungan Membuat urutanruang dan masa Menyusun mengikut keutamaan Berkomunikasi Semua kemahiran berfikirMentafsirkan data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan 7
 • 16. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilaipositif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam  Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikappembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai saintifik dan nilai murnimurni seperti yang berikut:  Memberi penekanan terhadap sikap dan nilai.  Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Apabila merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perlu mempertimbangkan langkah-langkah di atas bagi perkara. memastikan kesinambungan dan keberkesanan penerapan sikap Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta saintifik dan nilai murni berlaku secara berterusan. Contohnya terhadap alam sekitar. semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan memahami alam. eksperimen secara teliti, cermat, bekerjasama, jujur dan tabah. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk Menghargai keseimbangan alam semula jadi. mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Adalah digalakkan guru meneliti semua Berhemah tinggi dan hormat menghormati. hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang Menghargai sumbangan sains dan teknologi. berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk Berfikiran kritikal dan analitis. sesuatu bidang pembelajaran. Berikut diberi contoh objektif Luwes dan berfikiran terbuka. pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik Baik hati dan penyayang. dan nilai murni. Bersifat objektif. Sistematik. Contoh : Bekerjasama. Adil dan saksama. Tahap : Tahun 4 Berani mencuba. Bidang pembelajaran : Sifat-sifat bahan Berfikir secara rasional. Objektif pembelajaran : Mengetahui kepentingan guna semula, Yakin dan berdikari. mengurangkan penggunaan dan mengitar semula bahan. Hasil pembelajaran : Mengamalkan aktiviti tentang guna semula, mengurangkan penggunaan dan mengitar semula bahan. 8
 • 17. Cadangan aktiviti pembelajaran : Murid menjalankan aktiviti penemuan, kontruktivisme, pembelajaran kontekstual danmengenai guna semula, mengurangkan penggunaan dan pembelajaran masteri. Aktiviti yang dirancangkan dalammengitar semula bahan sepanjang tahun. pembelajaran berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perluSikap saintifik dan : Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yangnilai murni dan rakan serta terhadap alam sekitar. digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang. beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta Mempunyai minat dan dan bersifat ingin menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis tahu tentang alam sekeliling. mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, Menghargai keseimbangan alam semulajadi. penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Bekerjasama Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. InkuiriPenerapan Unsur Patriotisme secara am bermaksud mencari maklumat,menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. PenemuanKurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuanpatriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui olehmeningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. murid sendiri. Murid, melalui aktiviti seperti eksperimen akanMelalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, kepelbagaian menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri.hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita, Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsepsemangat mencintai Negara dapat dikukuhkan. sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses penemuan ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasiSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing.Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sainsmengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah Penggunaan pelbagai kaedah pengajaran dan pembela-adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan jaran meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran Sainsilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang yang tidak menarik tidak akan merangsang pelajar untuk belajarmurid ke tahap yang optimum. Pembelajaran berfikrah akan dan seterusnya memberi kesan kepada tingkah laku mereka.berlaku melalui pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri Pemilihan kaedah pengajaran mestilah berdasarkan kandungan 9
 • 18. kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid Simulasiserta sumber prasarana yang ada. Pelbagai aktiviti pengajarandan pembelajaran harus dirancang untuk membekalkan murid Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yangdengan pelbagai cara pembelajaran dan kecerdasan. sebenar. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan, permainan atau penggunaan model. Dalam main peranan, muridBerikut adalah penerangan ringkas tentang pengajaran dan pem- melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkanbelajaran . beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Murid bermain untukEksperimen mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Model digunakan untuk mewakili objek atauEksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam keadaan sebenar. Murid akan dapat membayangkan situasipelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yanguntuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah dipelajari.saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiranberfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. ProjekDalam melaksanakan kurikulum ini, disamping membimbing murid Projek adalah aktiviti yang secara umumnya dijalankan oleh-murid menjalankan eksperimen yang sesuai, guru juga harus individu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu hasilmemberi peluang kepada pelajar untuk membentuk ekperimen pembelajaran. Sesuatu projek secara umumnya memerlukansendiri. Ini melibatkan murid merangka cara eksperimen yang beberapa pelajaran atau tajuk dan mengambil masa yang panjangberkenaan boleh dijalankan, bagaimana menganalisis dan serta menjangkau waktu pembelajaran formal. Murid dikehendakimengukur data serta bagaimana membentangkan hasil mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yangeksperimen mereka. dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perluPerbincangan dibentangkan.Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal danmengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Lawatan Penggunaan Sumber Luar bilik DarjahPerbincangan boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepasaktiviti. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo,mengemukakan soalan-soalan yang merangsang pemikiran dan muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilangmembolehkan pelajar menonjolkan diri mereka. boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. 10
 • 19. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat membolehkan pencapaian pelbagai hasil pembelajaran mengikutrumusan aktiviti yang dijalankan. keperluan dan konteks. Guru harus mengelak daripada menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai setiap hasil pembelajaran secara berasingan mengikut urutan yangPenggunaan Teknologi dinyatakan dalam spesifikasi kurikulum.Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk Cadangan aktiviti pembelajaran memberikan maklumat tentangmemperkukuhkan pembelajaran sains. Penggunaan teknologi skop dan dimensi hasil pembelajaran. Aktiviti pembelajaran yangseperti televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer, dinyatakan di bawah lajur cadangan aktiviti pembelajaran yangperisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan disarankan diberikan dengan tujuan untuk menyediakan beberapapengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. penggunaan mengenai bagaimana hasil pembelajaran dapat diAnimasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang capai. Satu aktiviti yang disarankan boleh melitupi satu atau lebihberkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satuabstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus aktiviti mungkin boleh dicadangkan untuk hasil pembelajaranatau laman web. Penggunaan alatan seperti pemproses kata, per- tertentu. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktivitiisian persembahan grafik, lembaran elektronik sebagai alat yang pembelajaran sesuai dengan keupayaan dan kemampuan gayaterbaik untuk analisis dan persembahan data. belajar pelajar. Guru digalakkan untuk mereka bentuk aktiviti pembelajaran yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan pembelajaran sains.ORGANISASI KANDUNGANKurikulum sains disusun atur mengikut beberapa bidang. Setiapbidang pembelajaran terdiri daripada beberapa hasilpembelajaran umum. Hasil pembelajaran umum pula mempunyaidaripada satu atau lebih hasil pembelajaran khusus.Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yangboleh diukur. Secara am, hasil pembelajaran dalam sesuatubidang pembelajaran disusun secara berturutan daripada mudahkepada kompleks. Walau bagaimanapun, dalam prosespengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran sebaik-baiknya dirancang secara menyeluruh dan bersepadu yang 11
 • 20. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1. Benda Hidup Mempunyai Keperluan Asas1.1 Memahami Murid menonton tayangan video berkaitan Murid Guru membimbing basic needs - manusia keperluan asas manusia, murid membuat keperluan asas mempunyai contoh:  mengenal pasti keperluan kesimpulan bahawa keperluan asas a) kanak-kanak/ahli keluarga sedang asas manusia. makanan, udara, air breath - nafas minum dan mengambil makanan dan tempat seimbang. perlindungan adalah breathe - b) pergerakan dada bayi yang keperluan asas bernafas sedang tidur  membuat inferens mengapa manusia. c) pelbagai jenis rumah manusia memerlukan bungalow - makanan, air, udara dan banglo Berdasarkan tayangan video tersebut, murid habitat. berbincang tentang keperluan asas manusia flat - rumah iaitu: pangsa a) makanan, b) air hut - pondok c) udara d) habitat. long house - rumah panjang Murid berbincang tentang :  manusia perlu makan/minum untuk movement - tumbesaran dan kekal sihat, pergerakan  manusia memerlukan udara untuk bernafas, terrace house -  manusia perlu melindungi diri rumah teres daripada bahaya, sinaran matahari dan hujan. shelter - tempat perlindungan Murid berbincang dan menerangkan kesan ketiadaan makanan, air, udara dan habitat balanced diet - kepada manusia. makanan seimbang 12
 • 21. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1.2 Memahami haiwan Murid memelihara haiwan peliharaan seperti Murid Mengingatkan murid holes - lubang memerlukan hamster atau anak ayam. untuk menjaga keperluan asas.  mengenal pasti keperluan haiwan dengan baik. cage - sangkar Murid memerhati dan merekodkan perkara asas haiwan. yang patut dilakukan bagi memastikan container - bekas haiwan peliharaan mereka hidup dan kekal sihat. reference - Guru membimbing rujukan Murid berbincang mengapa hamster atau murid membuat anak ayam perlu dipelihara di dalam sangkar kesimpulan air tight - kedap dan bukan di dalam bekas kedap udara yang  membuat inferens mengapa makanan, air, udara udara bertutup. haiwan memerlukan dan habitat adalah makanan, air, udara dan keperluan asas Berdasarkan rekod tersebut, murid habitat. haiwan. berbincang tentang keperluan asas haiwan. Murid berbincang tentang : a) haiwan perlu makan / minum untuk tumbesaran dan kekal sihat. b) haiwan memerlukan udara untuk bernafas.  memerihalkan pelbagai jenis c) haiwan perlu melindungi diri daripada habitat haiwan. bahaya, sinaran matahari dan hujan. Murid mengkaji gambar atau tayangan video dan memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan seperti sarang burung, gua dan lubang. 13
 • 22. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Kata1.3 Memahami Murid menjalankan aktiviti untuk Murid Aktiviti ini condition - tumbuhan menunjukkan keperluan asas tumbuhan mengambil masa keadaan memerlukan dengan membandingkan beberapa pokok  mengenal pasti keperluan lebih kurang dua keperluan asas keembung yang serupa dan diletakkan pada asas tumbuhan. minggu. similar - serupa keadaan yang berbeza: watered - disiram a) 1 disiram, 1 tidak disiram b) 1 diletakkan di luar, 1 disimpan di dalam beg plastik yang berikat. c) 1 diletakkan di luar dan 1 diletakkan dalam almari gelap. Murid memerhati dan merekodkan pemerhatian setiap hari. Berdasarkan rekod tersebut, murid berbincang dan membuat kesimpulan, keperluan asas tumbuhan ialah air, udara dan cahaya matahari. 14
 • 23. Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup2.1 Menganalisa Murid menggunakan tangan untuk merasa Murid exhale – hembusproses - proses hidup pergerakan dada mereka semasa bernafas. Murid perlu tahu nafasmanusia  menerangkan bahawa organ utama yang Murid berbincang dan membuat kesimpulan manusia bernafas. terlibat dalam faeces – pergerakan dada berlaku apabila bernafas. pernafasan, contoh: najis/tinja a) hidung, rate – kadar Murid berbincang apabila mereka menarik  memerihalkan proses b) mulut, nafas, udara masuk dan apabila mereka menarik nafas. c) saluran udara, undergo – menghembuskan udara, udara keluar. d) paru-paru. menjalani excretion – Murid mengumpul maklumat dan berbincang  memerihalkan proses perkumuhan tentang : menghembus udara. Guru menerangkan a) udara yang disedut mengandungi bahawa kadar defecate – lebih oksigen daripada udara yang pernafasan meninja dihembus. bermaksud jumlah b) udara yang dihembus keluar  membezakan udara yang pergerakkan dada mengandungi lebih karbon oksida disedut dan udara yang pada sesuatu masa. berbanding udara yang disedut. dihembus. offspring – anak Murid memerhati model atau menonton tayangan video tentang tubuh manusia untuk chest – dada melihat paru-paru sebagai organ pernafasan  menyatakan manusia reaction – manusia dan mengenalpasti pergerakan menggunakan paru-paru gerakbalas laluan udara apabila manusia bernafas. untuk bernafas reproduce – Murid menjalankan aktiviti mengira  mengenal pasti laluan udara membiak pergerakan dada semasa bernafas dalam semasa bernafas masa seminit dan merekodkan dapatan windpipe – salur mereka. pernafasan lung – peparu 15
 • 24. Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanPembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Murid membandingkan dapatan antara  membuat kesimpulan tidak kumpulan dan membuat kesimpulan bahawa semua individu mempunyai tidak semua orang mempunyai kadar kadar pernafasan yang sama. pernafasan yang sama.  menyatakan manusia Murid berbincang dan membuat kesimpulan berkumuh dan menyahtinja manusia berkumuh dan menyahtinja. Murid berbincang apabila manusia : a) berkumuh - menyingkirkan air kencing,  menyatakan hasil perkumuhan karbon dioksida dan peluh, manusia. b) menyahtinja - menyingkir najis/tinja. sweat - peluh  menyatakan hasil Murid berbincang manusia berkumuh dan penyahtinjaan manusia. stimuli - menyahtinja untuk menyingkir bahan rangsangan buangan dari tubuh. survival - Murid berbincang untuk membuat inferens  membuat inferens manusia kemandirian kesan terhadap kesihatan jika manusia tidak perlu berkumuh dan berkumuh dan menyahtinja. menyahtinja. urine - air kencing Murid menonton tayangan video dan  menyatakan bahawa manusia waste product - menjalankan aktiviti menunjukkan manusia bertindakbalas terhadap Dilarang bahan buangan bertindakbalas terhadap rangsangan, rangsangan menggunakan air contoh: mendidih. menyentuh segelas air panas.  memberi sebab mengapa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan. Murid berbincang tentang kesimpulan bahawa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan untuk melindungi diri dari bahaya atau untuk meneruskan kehidupan. 16
 • 25. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Murid melukis gambarajah salasilah keluarga  menyatakan bahawa untuk tiga generasi. Murid membandingkan manusia membiak. gambarajah antara satu sama lain dan membuat kesimpulan bahawa manusia  meramalkan apa yang akan melahirkan anak dari generasi ke generasi berlaku jika manusia tidak yang lain. membiak. Murid membincangkan apa yang akan berlaku jika manusia tidak membiak.2.2 Menyedari tentang Murid berbincang untuk mengenal pasti tabiat Murid Cadangan tajuk smoker - perokok sesetengah buruk manusia. ceramah : perlakuan boleh Contoh:  memberi contoh tabiat yang a) Rokok dan affect - memberi mengganggu a) merokok mendatangkan bahaya kesihatan. kesan proses hidup b) meminum alkohol terhadap proses hidup b) Bagaimana c) mengambil dadah manusia. merokok effect - akibat menjejaskan Murid melihat gambar atau menonton kesihatan drunken - mabuk tayangan video tentang paru-paru perokok dan bukan perokok dan membincangkan delay - tentang kesan merokok kepada paru-paru.  menyatakan kesan merokok melambatkan kepada paru-paru Murid melihat demonstrasi oleh guru bagi cause - menunjukkan bahaya bahan-bahan yang menyebabkan terhasil apabila rokok dibakar. drug - dadah Murid mendengar ceramah tentang merokok  menerangkan bahawa dan kesihatan yang disampaikan oleh mengambil dadah dan alcohol - Pegawai Kesihatan. alkohol boleh melewatkan minuman keras tindak balas seseorang terhadap rangsangan. peers - rakan Murid melukis poster tentang kesan merokok sebaya ke atas kesihatan. 17
 • 26. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Murid menonton tayangan video tentang  melibatkan diri dalam kesan buruk pengambilan dadah dan alkohol kempen untuk tidak ke atas manusia menyebabkan kelewatan menggalakkan aktiviti manusia bertindak balas terhadap merokok, mengambil dadah rangsangan, contoh: dan minum alkohol di a) keupayaan untuk berjalan dengan betul. kalangan rakan sebaya. b) b) kelewatan dalam tindak balas boleh menyebabkan kemalangan kepada pemandu yang mabuk atau ketagihan dadah. Murid menjalankan aktiviti dalam kempen untuk tidak menggalakkan merokok, mengambil dadah dan alkohol di kalangan rakan sebaya.2.3 Menganalisis Murid memerhati haiwan di taman sains untuk Murid Organ pernafasan give birth - proses hidup memutuskan bahawa haiwan berkumuh dan yang terlibat adalah beranak haiwan menyahtinja.  menyatakan bahawa haiwan paru-paru (monyet berkumuh dan burung), struktur grasshopper - Murid berbincang bahawa haiwan berkumuh trakea (belalang), belalang dan menyahtinja untuk mengeluarkan bahan  menyatakan bahawa haiwan ‘book lung’ (ketam), buangan dari tubuh mereka. menyahtinja insang (ikan) dan hatch - menetas kulit lembap (katak) Murid berbincang tentang kesan terhadap kesihatan jika haiwan tidak berkumuh dan  memberi sebab mengapa lay eggs - bertelur menyahtinja. haiwan perlu untuk berkumuh dan menyahtinja life cycle - kitar Murid melihat model atau spesimen hidup hidup untuk melihat organ penafasan bagi :  menyatakan bahawa haiwan a) burung, bernafas Murid tidak perlu occur - berlaku b) ikan, tahu nama –nama c) belalang,  mengenal pasti organ organ pernafasan stage - peringkat d) ketam, pernafasan bagi haiwan tersebut. e) katak, tertentu. f) monyet. 18
 • 27. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Berdasarkan tayangan video / model / spesimen hidup, murid membuat kesimpulan  menyatakan bahawa organ bahawa organ pernafasan bagi haiwan adalah pernafasan bagi jenis haiwan mungkin berbeza-beza. yang berlainan adalah berbeza Murid menonton video yang menunjukkan haiwan beranak dan bertelur.  menyatakan bahawa haiwan Murid berbincang untuk membuat kesimpulan membiak. bahawa haiwan membiak. Murid berbincang untuk membuat kesimpulan  menyatakan bahawa bahawa sesetengah haiwan beranak dan sesetengah haiwan sesetengah haiwan bertelur. melahirkan anak dan sesetengahnya pula bertelur. Murid berbincang untuk mengkelaskan haiwan kepada kumpulan yang bertelur dan  mengelaskan haiwan melahirkan anak. berdasarkan cara pembiakan. Murid memerhati haiwan seperti rama-rama, katak, hamster atau ayam bermula daripada beranak/bertelur hingga dewasa. Murid  menerangkan kitaran hidup merekodkan perubahan dari segi saiz/bentuk bagi haiwan yang berbeza. pada peringkat yang berbeza dalam kitaran hidup.  menyatakan bahawa haiwan Berdasarkan pemerhatian dan rekod, murid mempunyai kitaran hidup yang Rekod boleh dalam berbincang untuk menyatakan bahawa berbeza. bentuk lukisan, kesimpulan bahawa haiwan mempunyai ukuran atau kitaran hidup yang berbeza. penerangan, dan lain-lain. 19
 • 28. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Murid membuat buku skrap berdasarkan Projek buku skrap ini haiwan sebenar sebagai haiwan peliharaan boleh diperkenalkan yang diimaginasikan, contoh : harimau, ikan pada permulaan paus, cicak, tenggiling, kelawar, cacing, ular topik. Murid boleh dan lain-lain. menambah dapatan mereka di dalam Murid boleh menulis, melukis atau menampal buku skrap tersebut gambar di dalam buku skrap untuk sambil mereka menceritakan tentang haiwan peliharaan belajar tentang mereka, contoh; haiwan. Aktiviti ini a) apa yang murid perlu buat supaya haiwan membantu murid peliharaan tersebut hidup dan kekal sihat, memahami proses b) tempat tinggal yang sesuai untuk haiwan hidup dan peliharaan, kewujudan c) makanan untuk haiwan peliharaan berterusan haiwan. d) bagaimana haiwan peliharaan melindungi Ini juga diri daripada musuh, menggalakkan murid e) bagaimana haiwan peliharaan mereka mencari lebih menjaga anak, banyak lagi tentang f) proses hidup haiwan peliharaan mereka. haiwan yang menarik minat mereka.2.4 Memahami Murid menjalankan aktiviti untuk mempelajari Murid proses-proses bagaimana tumbuhan bergerakbalas terhadap hidup tumbuhan rangsangan, iaitu,  menyatakan bahawa a) air tumbuhan bergerakbalas b) matahari terhadap rangsangan. c) sentuhan d) graviti Murid membuat pemerhatian dan merekod hasil dapatan. 20
 • 29. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Berdasarkan aktiviti di atas murid berbincang  mengenal pasti bahagian water lettuce - untuk mengenalpasti bahagian-bahagian tumbuhan yang kiambang tumbuhan yang bergerakbalas terhadap bergerakbalas terhadap air rangsangan, bryophyllum - a) akar bergerakbalas kepada air dan graviti,  mengenal pasti bahagian setawar b) pucuk dan daun bergerakbalas kepada tumbuhan yang cahaya matahari, bergerakbalas terhadap extinct - pupus c) sesetengah anak daun bergerakbalas graviti kepada sentuhan. shoot - pucuk  mengenal pasti bahagian tumbuhan yang leaflets - anak Murid memerhati: bergerakbalas terhadap daun cahaya matahari a) pokok begonia/setawar yang mempunyai young plant - anak pokok yang tumbuh daripada daun,  mengenal pasti bahagian anak pokok b) pokok pisang mempunyai anak pokok yang tumbuhan yang tumbuh di keliling pokok induk, bergerakbalas terhadap parent plant - c) pokok kiambang mempunyai anak pokok sentuhan pokok induk yang tumbuh bersama dengan pokok induk.  menyatakan bahawa spores - spora tumbuhan membiak sucker - sulur / anak pokok stem cutting - keratan batang underground stem - batang bawah tanah tapioca plant - pokok ubi kayu 21
 • 30. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Murid membuat perbincangan berdasarkan mushroom - pemerhatian bahawa tumbuhan membiak. cendawan Murid melihat gambar /menonton tayangan  menerangkan mengapa fern - paku - pakis video dan berbincang bahawa tumbuhan tumbuhan perlu membiak membiak untuk memastikan kemandirian various - pelbagai spesies. corn - jagung Murid berbincang dan meramalkan apa akan  meramalkan apa yang akan berlaku kepada dunia jika tumbuhan tidak berlaku kepada dunia jika membiak, contoh ; tumbuhan tidak membiak tiada bekalan makanan kepada manusia dan haiwan tertentu. Murid mengkaji spesimen hidup/menonton  menerangkan pelbagai cara video untuk mendapatkan pelbagai cara tumbuhan membiak tumbuhan membiak, iaitu: a) melalui biji benih, contoh: keembung, jagung dan durian b) melalui spora, contoh : paku pakis c) melalui sulur/anak pokok, contoh: pisang dan nanas d) melalui keratan batang, contoh: bunga raya, ros dan pokok ubi kayu e) melalui daun, contoh: setawar dan pokok begonia f) melalui batang bawah tanah, contoh: ubi kentang, bawang, halia dan lili. 22
 • 31. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata3. Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri3.1 Memahami Murid menyentuh haiwan seperti siput atau Murid curl up - bahawa haiwan ulat gonggok dan memerhati bagaimana Guru mengingatkan menggulung mempunyai ciri- haiwan tersebut bertindakabalas terhadap  mengenal pasti ciri-ciri khas murid untuk tidak ciri khas dan bahaya/musuh. haiwan melindungi dirinya mencederakan millipede - ulat tabiat bagi daripada bahaya. haiwan dan gonggok melindungi diri Murid menerangkan tentang pemerhatian mengembalikan daripada mereka dan memberikan sebab bagi tabiat  mengenal pasti tabiat khas haiwan ke tempat centipede – lipan bahaya/musuh. haiwan tersebut, contoh: haiwan melindungi dirinya asalnya. ulat gonggok menggulungkan dirinya atau daripada bahaya/musuh. behaviour – pura-pura mati apabila terdapat bahaya / perlakuan musuh.  menerangkan bagaimana hurt – cedera Murid memerhati ke atas spesimen hidup atau mengumpul maklumat dengan melihat gambar ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu pangolin – atau video visual mengenai ciri-ciri dan tabiat melindungi dirinya daripada tenggiling haiwan melindungi dirinya daripada bahaya/musuh, contoh: bahaya/musuh. scale – sisik a) tenggiling mempunyai sisik yang keras untuk melindungi diri daripada bed bug – pijat bahaya/musuh b) pijat mempunyai bau yang busuk musuh. chameleon – c) sesumpah mempunyai keupayaan sesumpah menukar warna kulit mengikut persekitaran d) kala jengking mempunyai sengat untuk sting - sengat melindungi diri daripada bahaya atau musuh. Murid berbincang dan menjelaskan bagaimana cirri-ciri khas dan tabiat haiwan melindungi mereka daripada bahaya / musuh. Murid melaporkan hasil kajian mereka di hadapan kelas. 23
 • 32. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata3.2 Memahami Murid menonton tayangan video mengenai Murid rhinocerous - bahawa haiwan haiwan yang tinggal dalam cuaca yang terlalu badak sumbu mempunyai ciri panas atau terlalu sejuk.  mengenal pasti ciri-ciri khas khas dan tabiat haiwan melindungi dirinya extreme weather - melindungi daripada cuaca yang terlalu cuaca melampau dirinya daripada panas dan cuaca yang cuaca yang terlalu sejuk. region - kawasan melampau. Murid menyenaraikan ciri-ciri khas dan tabiat  menerangkan bagaimana thick fur - bulu haiwan dan menerangkan bagaimana ciri khas ciri-ciri khas dan tabiat tebal dan tabiat haiwan membantu haiwan haiwan membantu melindungi dirinya daripada cuaca yang terlalu melindungi dirinya daripada specific panas dan terlalu sejuk, contoh: cuaca terlalu panas dan characteristics - a) badak sumbu melindungi dirinya terlalu sejuk. ciri-ciri khas daripada panas dengan melumurkan badannya dengan lumpur. humps - bonggol b) beruang khutub mempunyai bulu yang tebal melindungi dirinya daripada mimosa - semalu cuaca sejuk. c) unta mempunyai bonggol di atas latex - susu getah belakangnya untuk menyimpan makanan dan air untuk terus hidup fine hair - bulu dalam padang pasir. halus Murid membentangkan hasil kajian mereka di itchiness - hadapan kelas. kegatalan wallowing - berkubang 24
 • 33. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata3.3 Memahami Murid berbincang bahawa haiwan perlu Murid Guru menggalakkan excessive – bahawa haiwan melindungi diri daripada musuh dan cuaca murid menggunakan berlebihan mempunyai ciri- yang melampau untuk membolehkan mereka  mengenal pasti perlunya bahan /objek yang ciri khas dan bermandiri. haiwan melindungi dirinya dikitar semula. tabiat yang daripada musuh dan membenarkan Murid mereka model mengenai haiwan keadaan cuaca yang mereka imaginasi yang boleh melindungi dirinya melampau. bermandiri daripada musuh dan keadaan cuaca yang melampau.  membuat model haiwan imaginasi yang boleh terus Murid membina model dan membuat justifikasi hidup dalam cuaca yang mengapa model itu dibina dengan ciri-ciri melampau dan juga tertentu. melindungi dirinya daripada musuh.  memberi sebab mengapa model itu dibina dengan mempunyai ciri-ciri tersebut3.4 Memahami Murid melihat gambar-gambar/menonton Murid tumbuhan tayangan video mengenai pelbagai jenis mempunyai ciri-ciri tumbuhan dalam mengenalpasti ciri untuk  mengenal pasti ciri khas khas untuk melindungi diri daripada musuh. tumbuhan dalam melindungi melindungi diri diri daripada musuh. daripada musuh Murid menyenaraikan ciri-ciri khas tumbuhan. 25
 • 34. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Murid menerangkan bagaimana ciri-ciri khas  menerangkan bagaimana ciri tumbuhan ini dapat membantu melindungi diri khas tumbuhan membantu daripada musuh, contoh: melindungi diri daripada a) semalu menutup anak daun apabila musuh. disentuh, b) daun betik menghasilkan susu getah untuk melindungi diri daripda dimakan, c) pokok nanas mempunyai duri untuk melindungi diri, d) buluh mempunyai bulu halus yang menyebabkan kegatalan. Murid membentangkan hasil penyiasatan di kelas.3.5 Memahami Murid menonton tayangan video untuk Murid tumbuhan mengenal pasti tumbuhan yang dapat dijumpai mempunyai di, contoh:  memberi contoh tumbuhan ciri-ciri khas untuk yang boleh dijumpai di melindungi diri a) kawasan kering kawasan amat kering. daripada kawasan b) kawasan yang berangin kuat kering dan angin  mengenal pasti ciri khas kuat. tumbuhan yang melindungi Murid mengumpul dan mentafsir data untuk diri daripada kehilangan air menunjukkan bagaimana ciri khas tumbuhan berlebihan. dapat melindungi diri daripada, contoh  menerangkan ciri khas tumbuhan yang membantu a) kehilangan air berlebihan mereka untuk terus hidup di b) angin kuat kawasan kering. 26
 • 35. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Murid menjalankan aktiviti untuk menunjukkan  memberi contoh tumbuhan tumbuhan mana yang dapat terus hidup di yang dijumpai di kawasan kawasan kering, contoh: tumbuhan-tumbuhan berangin kuat. berikut disimpan tanpa air untuk seminggu, a) pokok keembung berpasu,  mengenal pasti ciri-ciri khas b) pokok cili berpasu, tumbuhan dalam melindungi c) pokok kaktus berpasu. diri daripada angin kuat. Berdasarkan hasil penyiasatan, murid membuat kesimpulan tumbuhan mana yang  menerangkan bagaimana ciri dapat terus hidup di kawasan kering. khas tumbuhan membantu diri untuk terus hidup dalam angin kuat. 27
 • 36. Menyiasat Daya dan Tenaga Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1. Ukuran1.1 Memahami Murid membincangkan tentang Murid Cadangan alat ukuran; measurement - ukuran ukuran panjang pelbagai cara mengukur panjang a) pembaris pelbagai seperti menggunakan penyedut  menyatakan pelbagai cara ukuran panjang, length - panjang minuman, depa, tali, pembaris dan mengukur panjang. b) pita pengukur, pita pengukur. c) tali. width - lebar Murid-murid membincangkan unit  menyatakan unit piawai height - tinggi piawai untuk panjang dalam sistem untuk ukuran panjang metrik, contoh: mm, cm, m dan km. dalam sistem metrik. circumference - lilitan Murid memilih alat yang sesuai dan arm span - depa mengukur menggunakan unit piawai:  memilih alat yang sesuai a) panjang objek seperti pemadam, untuk mengukur panjang. graphic organiser - pensel atau buku, penyusun grafik b) panjang dan tinggi meja guru, c) panjang dan lebar meja guru,  mengukur panjang calculate - hitung d) panjang dan lebar bilik darjah, menggunakan teknik yang e) ketinggian kawan-kawan. betul. standard unit - unit f) lilitan mana - mana bahagian piawai badan mereka atau objek yang berbentuk bulat. Merekod pengukuran tersebut dalam  rekod ukuran panjang penyusun grafik. dalam sistem unit metrik. 28
 • 37. Menyiasat Daya dan Tenaga Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1.2 Memahami cara Murid membandingkan objek pelbagai Murid Gunakan kad segiempat mengukur luas bentuk seperti segiempat sama, sama 1cm x 1cm segiempat tepat, dan meneka objek  membandingkan segiempat mana yang mempunyai keluasan yang sama dengan segiempat Guru menerima semua lebih besar, contoh, tepat, dan meneka objek idea daripada murid. a) segiempat sama (4cm x 4cm), mana yang mempunyai luas b) segiempat tepat (8cm x 2 cm). yang lebih besar. 1 cm 1cm Murid memastikan tekaan mereka dengan melengkapkan segiempat 4cm sama 4cm x 4cm dan segiempat tepat 8cm x 2cm dengan kepingan kad 1cm  menjalankan ujian untuk x 1cm dan mengira jumlah kad 1cm x 1 menguji tekaan. cm yang digunakan. 4cm Murid membincangkan hubungan antara jumlah kad 1cm x 1cm dan  menyatakan, panjang serta lebar segiempat sama luas = panjang x lebar. dan segiempat tepat di atas. Murid membincangkan unit piawai untuk luas dalam sistem metrik,  menyatakan unit piawai luas a) mm persegi, dalam sistem metrik. 8cm b) cm persegi, c) m persegi, d) km persegi.  mengira luas satu bentuk Murid mengira luas segiempat sama yang diberi dalam sistem dan segiempat tepat yang diberi metrik. menggunakan unit piawai. 2cm 29
 • 38. Menyiasat Daya dan Tenaga Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1.3 Memahami cara Murid membandingkan 2 objek Murid Gunakan satu kiub dan volume - isipadu menyukat isipadu berlainan seperti kiub dan kuboid satu kuboid yang pepejal serta, meneka objek yang lebih besar  membandingkan kiub dan mempunyai sama solid - pepejal isipadunya, contoh, kuboid dan meneka isipadu isipadunya. a) kiub (4cm x 4cm x 4cm) mana yang lebih besar. cube - kiub b) kuboid ( 8cm x 4cm x 2cm) 1cm cuboid - kuboid Murid mengesahkan tekaan mereka 4 cm dengan mengisi kiub 4cm x 4cm x4cm  menjalankan ujian bagi dan kuboid 8cm x 4cm x 2cm dengan mengesahkan tekaan. 4 cm kiub 1cm x 1cm 1cm dan mengira jumlah kiub 1cm x 1cm x1cm yang 4 cm digunakan. Murid berbincang untuk menyatakan  menyatakan: perhubungan antara jumlah kiub 1cm isipadu = panjang x lebar x x 1cm x1cm , dengan panjang, lebar tinggi dan tinggi kiub dan kuboid di atas. Murid membincangkan unit piawai isipadu pepejal dalam sistem metrik, . contoh, mm padu, cm padu dan m  menyatakan unit piawai padu. isipadu pepejal dalam sistem metrik. 8 cm Murid mengira isipadu kiub dan kuboid yang diberi menggunakan unit piawai.  mengira isipadu kiub dan kuboid berdasarkan 4 cm pengiraan dalam unit sistem 2 cm metrik. 30
 • 39. Menyiasat Daya dan Tenaga Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1.4 Memahami cara Murid membincangkan pelbagai cara Murid liquids - cecair menyukat isipadu menyukat isipadu cecair menggunakan cecair cawan, penutup botol, bikar dan  menyatakan pelbagai cara beaker - bikar silinder penyukat. menyukat isipadu cecair. measuring cylinder - Murid membincangkan unit piawai silinder penyukat isipadu cecair dalam sistem metrik, contoh,  menyatakan unit piawai meniscus - meniskus a) milliliter (mℓ) isipadu cecair dalam sistem b) liter (ℓ) metrik. Murid memilih alat yang sesuai untuk menyukat isipadu cecair. Murid membincangkan teknik-teknik  memilih alat yang sesuai Berikan murid-murid air yang betul semasa mengambil bacaan, bagi menyukat isipadu dengan isipadu yang iaitu, cecair. berbeza dan benarkan a) mengambil bacaan meniskus pada mereka menyukat aras terbawah, isipadu cecair tersebut b) kedudukan mata separas dengan dengan menggunakan kedudukan terbawah meniskus. alat-alat yang berbeza,  menyukat isipadu cecair contoh, bikar atau Murid menjalankan aktiviti menyukat menggunakan teknik yang silinder penyukat yang isipadu cecair menggunakan teknik- betul. berlainan saiz. teknik yang betul. Murid merekod bacaan menggunakan  merekod bacaan isipadu penyusun grafik. menggunakan unit dalam sistem metrik. 31
 • 40. Menyiasat Daya dan Tenaga Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1.5 Memahami cara Murid meneliti neraca tuas dan Murid Jisim sesuatu objek lever balance - neraca mengukur jisim membincangkan bahawa ia boleh tidak sepatutnya tuas digunakan untuk mengukur jisim  menyatakan alat-alat untuk dikelirukan dengan pelbagai objek. mengukur jisim. berat. Jisim adalah compression balance - jumlah bahan dalam neraca mampatan Murid membincangkan unit piawai jisim objek dan tidak berubah dalam sistem metrik, contoh,  menyatakan unit piawai mengikut tempat. mass - jisim a) milligram (mg), jisim dalam sistem metrik. Berat adalah daya b) gram (g), tarikan graviti yang c) kilogram(kg). bertindak ke atas objek. Berat bergantung Murid menggunakan pelbagai alatan  mengukur jisim objek kepada lokasi sesuatu untuk mengukur jisim objek seperti menggunakan teknik yang objek. Berat diukur buku-buku, kotak-kotak pensel atau betul. dalam unit Newton (N). beg-beg sekolah.  merekod bacaan Murid merekod bacaan menggunakan menggunakan unit piawai. penyusunan grafik.1.6 Memahami cara Murid mengumpul maklumat pelbagai Murid uniformly repeated - mengukur masa cara untuk mengukur masa. berulang secara  mengenal pasti pelbagai seragam Murid berbincang dan membuat cara untuk mengukur masa. kesimpulan bahawa proses yang swing - ayunan berulang secara seragam boleh digunakan untuk mengukur masa. pendulum - bandul water dripping - titisan air pulse rate - kadar denyutan nadi 32
 • 41. Menyiasat Daya dan Tenaga Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Murid memerhati proses berikut,  menyatakan bahawa proses a) ayunan bandul yang berulang secara b) titisan air, seragam boleh digunakan c) denyutan nadi. untuk mengukur masa. Murid berbincang sebab proses di atas boleh digunakan untuk mengukur masa.  menyatakan unit piawai Murid membincangkan unit piawai masa dalam sistem metrik. masa dalam sistem metrik. Contoh: a)saat b)minit c)jam Murid berbincang untuk memilih dan  mengenal pasti alat menggunakan alat dan unit yang untuk mengukur masa. sesuai bagi mengukur masa.  mengukur masa dengan Murid mengukur masa yang diambil menggunakan alat yang untuk sesuatu aktiviti dengan sesuai. menggunakan alat dan unit yang sesuai.  merekod masa Murid merekod bacaan dalam unit menggunakan unit piawai menggunakan penyusun grafik . piawai. 33
 • 42. Menyiasat Daya dan Tenaga Sains - Tahun 4 Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1.7 Kesedaran Murid melihat contoh doh mainan yang Murid Guru menggunakan dough - adunan kepentingan disediakan guru, dan diminta untuk resipi doh mainan menggunakan menyediakan doh mainan mereka  memilih dan menggunakan berikut. texture - tekstur unit piawai menggunakan resipi yang diberi. alat yang sesuai dalam menyukat isipadu cecair 400 g tepung accuracy - ketepatan Berdasarkan resipi yang diberi, murid dan jisim bahan – bahan 400 g garam halus berbincang peralatan yang boleh dalam resipi. 150 ml air knead - uli digunakan untuk menyukat bahan- 100 ml minyak masak bahan dan cara menyukat. ½ sudu teh pewarna ingredient - bahan Murid membuat doh mainan dengan Kaedah: mixture - campuran menggunakan bahan-bahan yang  menyatakan sebab disukat oleh peralatan dan unit yang sekiranya ada perbezaan 1. Larutkan garam mereka pilih. pada doh yang disediakan dalam air. oleh murid-murid dengan 2. Gaul bahan-bahan di menggunakan resepi yang dalam mangkuk. Murid merasa tekstur doh mainan dan diberikan. 3. Uli adunan menjadi memberi sebab-sebab ke atas doh. perbezaan yang terdapat pada doh berbanding dengan doh mainan yang Berikan resipi berikut disediakan oleh guru. untuk murid-murid membuat doh mainan mereka Murid membuat kesimpulan bahawa  membuat kesimpulan unit piawai diperlukan untuk ketepatan keperluan menggunakan 1 mangkuk tepung dan ketekalan. unit piawai. 2 cawan garam halus ½ gelas air ¼ cawan minyak masak Secubit pewarna makanan 34
 • 43. Menyiasat Daya dan Tenaga Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Guru menyediakan beberapa cawan dan mangkuk yang pelbagai saiz dan membenarkan murid-murid memilih cawan dan mangkuk yang akan mereka gunakan untuk menyukat bahan-bahan. Kaedah: 1. Larutkan garam dalam air 2. Gaul semua bahan di dalam mangkuk 3. Uli adunan sehingga menjadi doh 35
 • 44. Menyiasat Bahan Sains - Tahun 4 Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata1. Sifat bahan1.1 Memahami sifat Murid diberikan pelbagai objek yang Murid Guru menyediakan pelbagai material - bahan bahan. dibuat daripada kayu, plastik, logam, jenis objek seperti pembaris gelas atau getah dan  mengelaskan objek ke kayu,sudu logam,tuala conductor - mengelaskannya berdasarkan dalam kumpulan kecil,kertas,wang pengalir bahan asal objek. berdasarkan bahan yang syiling,cebisan kulit diperbuat. haiwan,getah gelang,piring insulator - penebat Murid menguji objek yang dibuat kaca,kain kapas,gabus,dan daripada kayu, plastik, logam, kaca  mengenalpasti bahan guli. metal - logam atau getah untuk mengenalpasti yang boleh mengalirkan kebolehan berikut; arus elektrik. Aktiviti ini boleh dijalankan heat - haba a) mengalirkan arus secara kaedah stesen. elektrik,  mengenalpasti bahan float - terapung b) menyerap haba, yang boleh mengalirkan Cadangan jadual grafik c) terapung di atas air,kalis air, haba. seperti di bawah: absorb - menyerap a) menyerap air,  mengenalpasti bahan b) diregang atau ditarik, yang boleh terapung di stretch - regang c) membenarkan cahaya atas air. kayu logam ….. melaluinya.  mengenalpasti bahan Pengalir elektrik Murid merekod hasil ujikaji dalam yang boleh menyerap air graf atau carta palang. Pengalir haba  mengenalpasti bahan yang boleh diregang Terapung atas air  mengenal pasti bahan Menyerap air yang membenarkan Boleh diregang cahaya melaluinya. Membenarkan cahaya menembusinya 36
 • 45. Menyiasat Bahan Sains - Tahun 4 Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata Membincangkan mengenai pengalir  menyatakan maksud Objek yang dicadangkan: dan penebat. konduktor. gelas, buku, kertas, tuala, sapu tangan, kaca tingkap, Berdasarkan penyusunan grafik, plastik lut sinar, kertas surih, murid membuat kesimpulan bahawa  menyatakan maksud dan lain-lain lagi. pengalir haba yang baik adalah penebat. pengalir elektrik yang baik.  mengitlak bahawa Murid menjalankan aktiviti mengkaji konduktor haba yang berlainan bahan seperti gelas, kayu, baik adalah pengalir getah, logam dan plastik mengenai elektrik yang baik. keupayaan membenarkan cahaya melaluinya.  mengelaskan bahan berdasarkan kebolehan Berdasarkan aktiviti diatas, murid cahaya menembusinya. mengelaskan objek ke dalam 3 kategori, iaitu:  menyatakan maksud a) bahan lut sinar yang bahan lut sinar. membolehkan cahaya melaluinya,  menyatakan maksud b) bahan lut cahaya yang bahan lut cahaya. membenarkan sebahagian cahaya melaluinya,  menyatakan maksud c) bahan legap tidak membenarkan bahan legap. cahaya melaluinya.  menyenaraikan bahan lut Murid mengkaji dan berbincang sinar,lut cahaya dan mengenai kegunaan bahan lut sinar, legap. lut cahaya dan legap. 37
 • 46. Menyiasat Bahan Sains - Tahun 4 Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata1.2 Mengaplikasikan Murid memerhati model atau Murid Guru boleh menyediakan cold - sejuk pengetahuan tentang tayangan video mengenai struktur semua bahan yang sifat bahan dalam bekas polistirena atau termos untuk  mencadangkan cara dikehendaki seperti serbuk kehidupan seharian. memahami bagaimana ianya menjaga objek supaya habuk kayu, polistirena, kotak berfungsi. kekal sejuk. kadbod dalam saiz yang berbeza, beg plastik, putik Murid berbincang dan memberikan  mencadangkan cara kapas, sabut kelapa, kain, cadangan cara memastikan objek menjaga objek supaya tuala, kertas tisu dan surat sentiasa sejuk, contoh, kekal panas. khabar lama. menyimpan minuman sejuk semasa berkelah.  merancang cara yang Murid membincangkan dan berkesan supaya objek memberikan cadangan cara kekal panas atau sejuk. memastikan objek sentiasa panas, contoh, menyimpan minuman panas semasa berkelah. Murid menjalankan aktiviti untuk menguji cadangan mereka. Murid berbincang untuk membuat kesimpulan cara yang terbaik menyimpan objek supaya kekal panas atau sejuk. 38
 • 47. Menyiasat Bahan Sains - Tahun 4 Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata1.3 Mensintesis Murid mempelajari objek dan Murid Membimbing murid untuk pengetahuan menyenaraikan bahan berdasarkan menyusun maklumat ke mengenai bahan apa ia diperbuat.  menyenaraikan objek dalam jadual seperti di penggunaan bahan dan bahan daripada apa bawah: berdasarkan sifat ia diperbuat. bahan Objek Bahan Sifat Murid mencadangkan sebab  memberikan sebab keras, mengapa bahan itu digunakan untuk logam mengapa bahan khusus kuat membuat sesuatu objek. Cermin digunakan untuk membuat sesuatu objek. mata lut gelas sinar Murid membincangkan perbezaan  menyatakan bahawa bahan yang mempunyai sifat bahan bahan yang dipilih untuk yang berbeza dengan mengambil membuat objek adalah Guru membimbing murid kira pemilihan bahan untuk berdasarkan sifat bahan untuk merancang satu objek, membuat sesuatu objek, contoh: tersebut. contoh: logam dan kaca digunakan untuk Guna satu penutup tin dan membuat cermin mata. sebatang pembaris kayu untuk membuat kuali. Murid mereka bentuk objek untuk  mereka bentuk objek tujuan tertentu dengan yang khusus dan menggunakan bahan yang dipilih memberikan sebab dan membuat justifikasi mengapa mengapa sesetengah bahan itu digunakan. bahan itu digunakan untuk membuat sesuatu objek. 39
 • 48. Menyiasat Bahan Sains - Tahun 4 Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata1.4 Mengetahui Murid memerhati dan mengelaskan Murid man - made - kepentingan objek di sekitar mereka kepada: bahan buatan mengguna semula a) objek daripada bahan semula  memberikan contoh bahan, jadi, contoh, kayu, tanah-tanih, bahan semula jadi reuse - guna mengurangkan logam, keluli, kulit, kapas, bulu, semula penggunaan bahan, getah dan sutera.  memberikan contoh dan mengitar semula bahan buatan manusia. recycle - kitar bahan b) objek diperbuat daripada bahan semula buatan manusia, contoh, plastik dan kain sintetik. reduce - mengurangkan Murid membincangkan tentang  menyatakan bahawa bahan buatan manusia adalah bahan buatan manusia wood - kayu diperbuat daripada bahan semula diperbuat daripada jadi. bahan semula jadi. metal - logam Murid membuat kesimpulan bahawa  menyatakan sebab cotton - kapas kita perlu memelihara bahan yang mengapa perlunya terhad dan mengurangkan memulihara bahan rubber - getah penggunaan sekiranya tidak mampu semula jadi. untuk melindunginya. silk - sutera leather - kulit Murid menjalankan aktiviti mengenai  menjalankan aktiviti mengguna semula bahan, mengguna semula, mengurangkan penggunaan bahan mengurangkan dan mengitar semula bahan penggunaan bahan, dan sepanjang tahun. mengitar semula bahan. 40
 • 49. Menyiasat Bahan Sains - Tahun 4 Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata1.5 Memahami bahawa Murid memerhati paku yang Murid rust - karat sesetengah bahan berkarat dan tidak berkarat dan boleh berkarat. menerangkan tentang  menyatakan perbezaan rusty - berkarat perbezaannya. antara objek berkarat dan objek tidak berkarat. Murid memerhati objek di sekeliling sekolah dan mengelaskan objek seperti berikut:  mengenal pasti objek a) berkarat, yang boleh berkarat. b) tidak berkarat.  membuat kesimpulan Murid membincangkan untuk bahawa objek yang di membuat kesimpulan bahawa objek perbuat daripada logam daripada logam boleh berkarat. boleh berkarat. Murid menjalankan aktiviti untuk  merancang ujikaji untuk menyiasat sebab terjadinya mengetahui faktor yang pengaratan, contoh, kehadiran menyebabkan udara dan air. pengaratan dengan mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.  menjalankan ujikaji dan merekod pemerhatian. 41
 • 50. Menyiasat Bahan Sains - Tahun 4 Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata1.6 Memahami bahawa Murid memerhati objek di sekitar Murid grease - gris pengaratan boleh sekolah dan mencadangkan dicegah pelbagai cara untuk mencegah  menyatakan pelbagai coating - menyalut pengaratan. cara untuk mencegah objek daripada berkarat. paint - cat Murid membincangkan dan  menjelaskan bagaimana membuat kesimpulan bahawa cara-cara ini boleh pengaratan boleh dielakkan dengan mencegah pengaratan. mencegah logam daripada terdedah kepada udara dan air dengan mengecat, menyalut minyak, menggriskan atau menyalut logam dengan bahan yang tidak boleh berkarat. Murid berbincang kebaikan  menjelaskan pentingnya mencegah pengaratan. mencegah pengaratan. 42
 • 51. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1. Sistem Suria1.1 Memahami Sistem Murid mengkaji model atau menonton simulasi Murid Ahli-ahli dalam Solar System – Suria Sistem Suria. Sistem Suria Sistem Suria  menyenaraikan ahli adalah Utarid, Murid berbincang mengenai ahli Sistem Suria. dalam Sistem Suria. Zuhrah, Bumi, Mercury – Utarid Marikh, Musytari, Venus – Zuhrah Murid membuat simulasi jarak relatif planet  menyenaraikan urutan Zuhal, Uranus, dalam Sistem Suria. planet dalam Sistem Neptun, satelit Earth – Bumi Suria. semula jadi, Murid berbincang semua planet dalam Sistem meteor, komet dan Mars – Marikh Suria beredar mengelilingi Matahari.  menyatakan planet- asteroid. Jupiter – Musytari planet beredar mengelilingi Matahari. Saturn – Zuhal Uranus – Uranus Neptune - Neptun1.2 Memahami saiz Murid membandingkan saiz sebutir sagu, sebiji Murid Nisbah saiz: sago – sagu dan jarak relatif guli dan sebiji bola keranjang untuk  menyatakan saiz relatif antara Bumi, menunjukkan saiz relatif Bulan, Bumi dan Matahari dengan saiz Bulan Bumi support lives – Bulan dan Matahari. Bumi. Matahari menyokong hidupan Matahari. Murid berbincang dan menganggarkan berapa  menyatakan saiz relatif 1 : 4 : 400 absence of water – kali Matahari lebih besar daripada Bumi serta Bumi dengan saiz ketiadaan air berapa kali Bumi lebih besar daripada Bulan. Bulan. absence of air – Murid mengumpul maklumat untuk menganggar  menyatakan jarak ketiadaan udara jarak relatif antara Matahari dengan Bumi dan relatif daripada Bumi ke Bulan dengan Bumi. Matahari berbanding jarak relatif daripada Bumi ke Bulan. 43
 • 52. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Murid berbincang dan merumuskan bahawa jarak di antara Bumi ke Matahari ialah 400 kali jarak di antara Bumi dan Bulan. Murid membuat simulasi / membina model untuk menunjukkan saiz dan jarak relatif di antara Bumi dan Bulan dan di antara Bumi dan Matahari.1.3 Menghargai Murid mengumpul maklumat planet dalam Murid conducive - sesuai kesempurnaan Sistem Suria. kedudukan planet  menyatakan sebab placement - Bumi dalam Murid berbincang bagaimana jarak planet sesetengah planet tidak kedudukan Sistem Suria daripada Matahari memberi kesan terhadap kondusif untuk benda kepanasan atau kesejukan pada planet itu. hidup. Murid berbincang dan mengaitkan kepanasan dan kesejukan sesuatu planet dengan  meramalkan keadaan yang keupayaan menampung kehidupan. akan berlaku jika Bumi berada lebih dekat atau Murid berbincang dan meramal apa yang akan lebih jauh daripada berlaku jika Bumi berada lebih dekat atau lebih Matahari. jauh daripada Matahari. Murid berbincang mengenai faktor lain  membuat kesimpulan yang memberi kesan ke atas keupayaan bahawa Bumi adalah satu- sesuatu planet menampung hidupan, contoh: satunya planet dalam ketiadaan air dan ketiadaan udara Sistem Suria yang boleh menampung hidupan. 44
 • 53. Menyiasat Teknologi Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1. Teknologi1.1 Memahami Murid menguji kebolehan mereka, Murid Guru boleh memorise – kepentingan contoh: menggunakan mengingat teknologi dalam  menyatakan had tayangan video kehidupan harian a) cuba mengingat satu nombor telefon keupayaan manusia untuk device – alat dan kemudian mengingat 5 lagi dalam membuat sesuatu menunjukkan nombor telefon tanpa menulis perkara. pelbagai abilities – keupayaan nombor-nombor itu, penggunaan b) cuba melompat setinggi mungkin untuk  mengenal pasti alat yang teknologi, contoh: limitation – had menyentuh siling, digunakan untuk a) mikrosurgeri keupayaan c) cuba membaca tulisan yang sama mengatasi had b) alat daripada jarak berlainan. keupayaaan manusia. pendengaran magnifying glass – c) pengesan kanta pembesar Murid berbincang mengenai had keupayaan mereka.  menerangkan cara sesuatu logam alat digunakan untuk d) gogel overcome – Murid menonton tayangan video untuk melihat mengatasi had keupayaan penglihatan mengatasi cara penggunaan teknologi dalam mengatasi manusia. malam had keupayaan manusia. e) x-ray Murid berbincang dan memberi contoh lain had keupayaan manusia dan cara untuk mengatasinya, contoh: a) tidak dapat melihat sesuatu objek secara terperinci. Ini dapat diatasi dengan menggunakan kanta pembesar atau mikroskop, b) tidak dapat bercakap cukup kuat untuk didengari oleh seseorang yang berada jauh. Ini dapat diatasi dengan menggunakan mikrofon, megafon atau telefon, 45
 • 54. Menyiasat Teknologi Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata c) tidak dapat berjalan dalam jarak jauh. Ini dapat diatasi dengan menunggang basikal atau mengembara dengan kereta, keretapi, kapal atau kapal terbang.1.2 Memahami Murid mengumpul maklumat dan membuat folio Murid communication – perkembangan mengenai perkembangan teknologi dalam komunikasi teknologi bidang,  memberi contoh dalam a) komunikasi perkembangan transportation – b) pengangkutan teknologi pengangkutan c) pertanian d) pembinaan agriculture – pertanian contoh: perkembangan teknologi dalam bidang  mengenalpasti komunikasi berubah dari isyarat asap kepada keperluan untuk construction – bunyi gendang, telefon, walkie-talkie, membaharui atau pembinaan telefon bimbit dan tele-persidangan. mencipta peralatan bagi manfaat manusia innovate – Murid memberi sebab mengenai keperluan sejagat. membaharui untuk membaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat. betterment – kebaikan mankind – manusia sejagat 46
 • 55. Menyiasat Teknologi Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1.3 Mensintesis cara Murid berbincang dan menyenaraikan masalah Murid Contoh masalah encounter - hadapi teknologi yang masalah yang digunakan untuk mereka hadapi dalam kehidupan harian.  mengenal pasti masalah dicadangkan, menyelesaikan yang dihadapi dalam seperti; masalah. kehidupan harian. a) hilang pensel Murid menjalankan sesi sumbangsaran cara  menjana idea untuk atau pen dari menyelesaikan masalah yang dikenal pasti. menyelesaikan masalah semasa ke yang telah dikenalpasti. semasa, Murid membina alatan untuk menyelesaikan  mereka cipta satu alat b) habuk masalah yang dikenalpasti. untuk menyelesaikan berterbangan masalah yang telah dikenal semasa pasti. membersihkan papan hitam. Murid mempamerkan ciptaan mereka di dalam  Melakukan demonstrasi kelas. cara alat yang dicipta Guru menasihati dapat digunakan untuk murid untuk menyelesaikan masalah mencipta alatan yang dikenal pasti. yang mudah dibuat. Menggalakkan murid menggunakan bahan kitar semula untuk membuat alatan. 47
 • 56. Menyiasat Teknologi Sains - Tahun 4 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1.4 Menganalisa Murid berbincang dan menyenaraikan kebaikan Murid Cadangan topik- benefit – manfaat teknologi memberi serta keburukan teknologi kepada manusia topik untuk manfaat kepada sejagat.  menyatakan kebaikan perdebatan: wisely – secara manusia sejagat dan keburukan bijaksana jika digunakan Murid berdebat mengenai topik yang berkait teknologi. a) Teknologi boleh secara bijaksana dengan teknologi. membahayakan manusia sejagat.  membuat kesimpulan b) Teknologi yang Murid membuat kesimpulan mengenai hasil bahawa teknologi meningkatkan perdebatan tentang teknologi yang memberi dapat memberi kualiti hidup. manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan manfaat kepada secara bijaksana. manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana. 48
 • 57. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

×