ตัวอย่างโครงงาน

5,457 views
5,146 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างโครงงาน

 1. 1. เรื่อง กรดจากน้ําผลไม จัดทําโดย 1. นางสาวเยาวรัตน ตอสูงเนิน เลขที่ 32 2. นางสาวสไบนาง สนิทภักดี เลขที่ 42 3. นางสาวสุมินตรา ขวัญถาวร เลขที่ 45 ครูที่ปรึกษาการจัดทําโครงงาน คุณครูสราวุธ โครตมา โรงเรียนภูเขียว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
 2. 2. กิตติกรรมประกาศ โครงงานวิทยาศาสตรN เรื่อง กรกจากน้ําผลไม จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทดลองหาระดับความเปนกรด ของน้ําผลไมแตละชนิดที่มาผสมกันและทดสอบความสามารถในการกัดกรอนของน้ําผลไมที่ผสมกันแลวนํามา เติมเกลือละลายน้ําวามีฤทธิ์ในการขจัดคราบสกปรกของเหรียญหรือไม โดยไดรับการสนับสนุนจากทานคุณครู สราวุธ โครตมา ครุประจําวิชาและไดรับการสนับสนุนจากผุอํานวยการโรงเรียนภูเขียวและขอขอบพระคุณที่ได ใหคําปรึกษาในการจัดทําโครงงานและไดรับความอนุเคราะหจากพอแมผูปกครองที่ไดใหขอเสนอแนะ แนะนํา เอกสารตําราตางๆใหศึกษาคนควา คณะผูจัดทํา ขอขอบพระคุณทุกทานดังที่ไดกลาวถึงมาขางหนาและที่ไมไดกลาวถึงไว ณ ที่นี้เปนอยางสูง คณะผูจัดทํา
 3. 3. บทคัดยอ โครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง กรดจากน้ําผลไม การทดลองนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ ทดสอบหาระดับความเปนกรด และความสามารถในการกัดกรอน โดยแบงการทดลองออกเปน2ตอนดังนี้ คือ ตอนที่ 1 ศึกษาหาระดับคา ความเปนกรด โดยการนําน้ํามะนาวผสมกับน้ําสับปะรด น้ํามะนาวผสมกับน้ําสม และน้ําสับปะรดผสมกับ น้ําสม เพื่อทดสอบหาระดับคาความเปนกรด วาน้ําผลไมที่ผสมกันนั้น แบบใดมีคาความเปนกรดเรียงลําดับจาก คา และในตอนที่ 2 จะศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการกัดกรอนของน้ําผลไมที่ผสมกันในตอนที่ 1 โดยการ เติมเกลือละลายน้ําลงไปในน้ําผลไมที่ผสมกันไวทั้ง 3 แบบ แลวหลังจากนั้นนําเหรียญที่มีคราบสกปรกมาใสใน น้ําผลไมทั้ง 3 แบบ และสังเกตผลการทดลอง
 4. 4. บทที่ 1 บทนํา ที่มาและความสําคัญของโครงงาน ประชาชนสวนใหญนิยมดื่มน้ําผลไมเพื่อคลายรอยและกระหาย บางครั้งก็นํานําผลไมมาแปรรูปซึ่งเปนการ ถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งหรือนํามารับประทานแทนของวางก็ได กลุมของดิฉันจึงไดนําขอมุลเหลานี้มาคุย และปรึกษากันกับสมาชิกภายในกลุมวาเราสามารถนําผลไมบางชนิดที่มีฤทธิ์ความเปนกรดมาขจัดคราบสกปรก บนเหรียญไดหรือไมและถาตองจัดระดับคาความเปนกรดเมื่อนําน้ําผลไมมาผสมกับนั้นจะสามารถเรียงลําดับวา อับวาอันไหนมีคาความเปนกรดสูงสุดจากขอสงสัยตางๆเหลานี้กลุมของดิฉันจึงไดคิดคนจัดทําโครงงานนี้ขึ้นมา วัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาหาระดับคาความเปนกรดของน้ําผลไมเมื่อนํามาผสมกัน 2. เพื่อศึกษาวากรดจากน้ําผลไมที่ผสมแลวเติมเกลือละลายน้ําลงไปจะมีความสามรถใน ในการขจัดคราบ สกปรกหรือไม 3. เพื่อศึกษาหาความสามรในการกัดกรอนของน้ําผลไมเมื่อนําเกลือละลายน้ํามาผสม ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 1. ไดทราบถึงระดับกรดเมื่อทําการทดสอบจากน้ําผลไมเมื่อนํามาผสมกับและ เรียงลําดับคาจากมากไปหานอย 2. ไดทราบถึงความสามารถในการขจัดคราบสกปรกของน้ําผลไมที่ผสมกันแลวเติมเกลือละลายน้ําลง ไปวาสามารถนํามาใชประโยชนในการทําความสะอาดไดจริง 3. ไดทราบถึงความสามรถในการการกัดกรอนของน้ําผลไมที่ผสมกับแลวนําเกลือละลายน้ํามาผสมวา มีฤทธิ์กัด กรอนจนสามารถขจัดสกปรกได
 5. 5. ขอบเขตของการศึกษาคนควา 1. ศึกษาหาระดับคาความเปนกรด ของน้ําผลไมที่นํามาผสมกัน 2. ศึกษาหาความสามารถในการกัดกรอนของน้ําผลไมที่ผสมกัน แลวเติมเกลือ ละลายน้ําลงไปและความสามารถในการขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ สมมุติฐานของการศึกษา ตอนที่1 วัตถุดิบที่นํามาทดลอง มื่อนํามาผสมกันจะทําใหระดับคาความเปนกรดเปลี่ยนไป ตอนที่2 ระดับคาความเปนกรด เมื่อนําเกลือละลายน้ํามาผสมลงไปจะทําใหความสามารถในการกัดกรอนและ ขจัดคราบสกปรกไดดียิ่งขึ้น ตัวแปร ตัวแปรตน ตอนที่1 น้ํามะนาว น้ําสับปะรด น้ําสม ตอนที่2 น้ํามะนาว น้ําสับปะรด น้ําสม เกลือละลายน้ํา ตัวแปรตาม ระดับคา ph ที่วัดไดจากการทดลอง ตัวแปรควบคุม ตอนที่1 ปริมาณน้ํามะนาว ปริมาณน้ําสับปะรด ปริมาณน้ําสม ตอนที่2 ปริมาณน้ํามะนาว ปริมาณน้ําสับปะรด ปริมาณน้ําสม ปริมาณเกลือละลายน้ํา
 6. 6. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สม การจําแนกชั้นทางวิทยาศาสตร อาณาจักร Plantae สวน Magnoliophyta ชั้น Magnoliopsida ชั้นยอย Rosidae อันดับ Sapindales วงศ Rutaceae สกุล Citrus สม เปนไมพุมหรือไมตนขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Citrus วงศ Rutaceae มีดวยกันนับรอยชนิด เติบโต กระจายอยูทั่วโลก โดยมากจะมีน้ํามันหอมระเหยในใบ ดอก และผล และมีกลิ่นฉุน หากนําใบขึ้นสองกับ แสงแดด จะเห็นจุดเล็กๆ เต็มไปหมด ซึ่งจุดเหลานั้นก็คือแหลงน้ํามันนั่นเอง สมหลายชนิดรับประทานได ผลมี รสเปรี้ยวหรือหวาน มักจะมีแคลเซียม โปแทสเซียม ไวตามินเอ และไวตามินซี มากเปนพิเศษ ถาผลไมจําพวก นี้มี มะ อยูหนา ตองตัดคํา สม ออก เชน สมมะนาว สมมะกรูด เปน มะนาว มะกรูด
 7. 7. มะนาว การจําแนกชั้นทางวิทยาศาสตร อาณาจักร Plantae สวน Magnoliophyta ชั้น Magnoliopsida อันดับ Sapindales วงศ Rutaceae สกุล Citrus สปชีส C. aurantifolia ชื่อวิทยาศาสตร Citrus aurantifolia Swing. มะนาว (อังกฤษ: lime) เปนไมผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยูในสกุล สม (Citrus) ผลสีเขียว เมื่อสุกจัด จะเปนสีเหลือง เปลือกบาง ภายในมีเนื้อแบงกลีบๆ ชุมน้ํามาก นับเปนผลไมที่มีคุณคา นิยมใชเปนเครื่องปรุง รส นอกจากนี้ยังถือวามีคุณคาทางโภชนาการและทางการแพทยดวย
 8. 8. สับปะรด การจําแนกชั้นทางวิทยาศาสตร อาณาจักร Plantae สวน พืชดอก Magnoliophyta สวนไมจัดอันดับ Angiosperms ชั้นไมจัดอันดับ Monocots ชั้น พืชใบเลี้ยงเดี่ยว Liliopsida อันดับไมจัดอันดับ Commelinids อันดับ Poales วงศ Bromeliaceae วงศยอย Bromelioideae สับปะรด (ชื่อทางวิทยาศาตร: Ananas comosus) เปนพืชลมลุกชนิดหนึ่ง ลําตนมีขนาดสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร การปลูกก็สามารถปลูกไดงายโดยการใชหนอหรือที่เปนสวนยอดของผลที่เรียก วา จุก มาฝงกลบ ดินไว และออกเปนผล เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมีลักษณะคลายตาลอมรอบผล
 9. 9. บทที่ 3 วิธีดําเนินการโครงงาน อุปกรณและวีธีการทดลอง 1. วัสดุ 1.1 น้ํามะนาว 1.2 น้ําสับปะรด 1.3 น้ําสม 1.4 เกลือละลายน้ํา 1.5 เหรียญหนึ่งบาท 3 แหรียญ 2. อุปกรณ 2.1 มีด 2.2 แกวขนาดกลาง 3 ใบ 2.3 ชามใบเล็ก 2 ใบ 2.4 ชอน 2 คัน 2.5 เขียง 2.6 กระดาษลิตมัส ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 1. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ 1.1 นํามะนาว สับปะรดและสมมาคั้นใหไดน้ําและกรองเอาตะกอนทิ้ง 1.2 นําเกลือมาละลายน้ําละอาดทิ้งไวประมาณ 5 นาที
 10. 10. ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 ศึกษาระดับคาความเปนกรดของน้ําผลไมเมื่อนํามาผสมและเรียงลําดับจากคา มากไปหาคานอย 1.1 นํามะนาว สม สับปะรด มาคั้นใหไดน้ํา 1.2 เมื่อไดน้ําผลไมทั้ง 3 ชนิด แลวใหนํามาผสมกันตามสัดสวนดังนี้ 1.2.1 นําน้ําสับปะรดไปผสมกับน้ํามะนาว ในปริมาณ 1 ชอนโตะเทากัน 1.2.2 นําน้ําสมไปผสมกับน้ํามะนาว ในปริมาณ 1 ชอนโตะเทากัน 1.2.3 นําน้ําสมไปผสมกับน้ําสับปะรด ในปริมาณ 1 ชอนโตะเทากัน 1.3 เมื่อนําไปผสมตามสัดสวนแลว คนใหเขากันแลวทดสอบหาระดับคาความเปนกรดดวยกระดาษลิตมัส 1.4 บันทึกผลการทดลองที่ได โดยการเรียงลําดับระดับคาความเปนกรด จากคามากไปหาคานอย ตอนที่ 2 ศึกษาหาความสามารถในการกัดกรอนและขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ เมื่อนําเกลือละลายน้ําผสม ลงไป 2.1 ใหนําเกลือละลายน้ําที่ไดไปผสมกับน้ําผลไมในตอนที่1 ในปริมาณ 1 ชอนโตะ 2.2 คนใหเขากัน แลวนําเหรียญที่มีคราบสกปรกใสลงไปในน้ําผลไมที่ผสมเกลือละลายน้ําไว 2.3 ทิ้งไวประมาณ 30 นาที แลวสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 2.4 นําเหรียญออกมาลางน้ําสะอาด เช็ดใหแหงนํามาเปรียบเทียบกัน แลวบันทึกผลการ ทดลองที่เกิดขึ้น
 11. 11. บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล/ผลการจัดทําโครงงาน ผลการทดลอง ตอนที่ 1 ระดับคาความเปนกรดของน้ําผลไมเมือนํามาผสมกันเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอยเปนนดังนี้ น้ําผลไมที่นํามาผสมกัน ระดับคา pH ที่ได 1. น้ํามะนาว + น้ําสับปะรด 2. น้ํามะนาว + น้ําสม 3. น้ําสม + น้ําสับปะรด 3.0 4.0 4.5
 12. 12. ตอนที่ 2 ความสามารถในการกัดกรอนและขจัดคราบสกปรกบนเหรียญเมื่อนําน้ําน้ําเกลือละลายน้ําผสมลงไป แกวที่ 1 น้ําสม + น้ํามะนาว แกวที่ 2 น้ํามะนาว + น้ําสับปะรด แกวที่ 3 น้ําสม + น้ําสับปะรด เหรียญหนึ่งบาทที่สกปรกจํานวน 3 เหรียญ เหรียญที่มีสกปรกใสในแกวน้ําผลไมผสมเกลือละลายน้ํา เหรียญที่ผานการแชน้ําผลไมผสมเกลือละลายน้ํา 30 นาที
 13. 13. บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการดํานินการจัดทําโครงงาน จากผลการทดลองสรุปไดดังนี้ 1. เมื่อนําน้ําสมผสมกับน้ํามะนาวจะไดคา pH เทากับ 4.0 2. เมื่อนําน้ํามะนาวผสมกับน้ําสับปะรดจะไดคา pH เทากับ 3.0 3. เมื่อนําน้ําสมผสมกับน้ําสับปะรดจะไดคา pH เทากับ 4.5 แสดงวามื่อนําน้ํามะนาวมาผสมกับน้ําสับปะรดจะพบวาคาความเปนกรดสูงกวา น้ํามะนาวผสมกับน้ําสม และ น้ําสมผสมกับน้ําสับปะรด นอกจากนี้เรายังพบวาเมื่อนําน้ําผลไมที่ไดจากการผสมกันดังกลาวทั้ง 3 ชนิด มาเติม เกลือละลายน้ําลงไปแลวนําเหรียญที่มีคราบสกปรกใสลงไปตั้งเวลาไวประมาณ 30 นาที ภายหลัง 30 นาที นํา เหรียญออกมาลางน้ําสะอาดพบวาเหรียญที่อยูในน้ําผสมไมที่มีคา pH สูงที่สุดมี่ความสะอาดมากที่สุด เพราะ กรดที่เขมขนจะมีฤทธิ์การกัดกรอนมากที่สุดตามลําดับความเขมขนของกรด ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการทดลอง 1. สามารถนําน้ําผลไมมาทําความสะอาดเหรียญที่มีคราบสกปรกได 2. สามารถทราบถึงฤทธิ์ของกรดที่กัดกรอนคราบสกปรกบนเหรียญได 3. สามารถทราบวาน้ําผลไมชนิดใดมีคาความเปนกรดมากและมีฤทธิ์การกัดกรอนไดดีที่สุด ขอเสนอแนะ 1. เราอาจนําน้ําผลไมชนิดอื่นที่มีฤทธิ์เปนกรดที่หาไดงายตามครัวเรือนของคุณ 2. เราอาจนําการทดลองนี้ไปทดลองกับสิ่งอื่นๆที่มีคราบสกปรกติดอยู เชน สรอยคอ แหวน พวงกุญแจ
 14. 14. บรรณานุกรม _____ . หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม เลม 4 (เคมี ). กรุงเทพ: 2550 _____ . ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรจากโรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลําปาง _____. นพ.ประวิตร พิศาลบุตร.นิตยสารเพื่อสุขภาพ หมอชาวบาน (กรดคือ ?) . ฉบับที่ 322 : กรุงเทพ: สํานักพิมพหมอชาวบาน บจก. , 2550 _____. www.doctor.or.th _____. www.google.com 

×