Examen de recuperación del 3er trimestre 4º eso

553 views
442 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Examen de recuperación del 3er trimestre 4º eso

  1. 1. džĂŵĞŶ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ϯĞƌ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ϰǑ ^K ŽƉĐ͘ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ /͘ ͘^͘ ,ƵĞƌƚĂ ZŽƐĂƌŝŽEŽŵďƌĞ LJ ĂƉĞůůŝĚŽƐ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ƵƌƐŽ͗ͺͺͺͺͺͺ &ĞĐŚĂ͗ͺͺͺͺͺͺͺ ŶǑ ĚĞ ĨŽůŝŽƐ͗ͺͺͺͺ $ SDUWLU GH OD JUiILFD GH OD IXQFLyQ UHVSRQGH D ODV VLJXLHQWHV SUHJXQWDV D L FXiO HV VX GRPLQLR FXiO VX UHFRUULGR E ¢yQGH FUHFH" ¢yQGH GHFUHFH" F L GyQGH VH DOFDQ]DQ ORV Pi[LPRV ORV PtQLPRV UHODWLYRV ¢< ORV DEVROXWRV" G L GyQGH OD IXQFLyQ HV FRQWLQXD D ORV SXQWRV GH GLVFRQWLQXLGDG H 6L OD IXQFLyQ IXHVH SHULyGLFD FRQ SHUtRGR ܶ ൌ Ͷ FDOFXOD ݂ሺͳͲሻ ô ݂ሺʹ͵ͷሻ /D VLJXLHQWH JUiILFD PXHVWUD HO FUHFLPLHQWR GH XQD SHUVRQD PLGLpQGROD FDGD DxRV D ¢&XiQWR PLGH DO QDFHU" E ¢$ TXp HGDG DOFDQ]D VX HVWDWXUD Pi[LPD" F ¢&XiQGR FUHFH PiV UiSLGR" G ¢&XiO HV HO GRPLQLR" (O iUHD GH XQ FLOLQGUR YLHQH GDGD SRU OD IyUPXOD ‫ ܣ‬ൌ ʹߨ‫ݎ‬ሺ݄ ൅ ‫ݎ‬ሻ ô HO YROXPHQ SRU ܸ ൌ ߨ‫ ݎ‬ଶ ݄ VLHQGR ‫ݎ‬HO UDGLR GH OD FLUFXQIHUHQFLD GH OD EDVH ݄ OD DOWXUDD ¢&XiO HV HO iUHD GH XQ FLOLQGUR GH UDGLR ͳ ܿ݉ ô DOWXUD ͵ ܿ݉"E ¢&XiO HV HO UDGLR GHO FLOLQGUR VL HO YROXPHQ HV GH ߨ ܿ݉ଶ ô OD DOWXUD Ͷ ܿ݉" +DOOD OD 790 GH OD IXQFLyQ ‫ ݕ‬ൌ ‫ ݔ‬ଶ െ ͳ HQ HO LQWHUYDOR ሾെͳǡͳሿ +DOOD OD SHQGLHQWH HQ FDGD XQR GH ORV VLJXLHQWHV FDVRVD H OD UHFWD GH JUiILFDE H OD UHFWD TXH SDVD SRU ሺെʹǡ͸ሻ ሺͶǡʹሻF H OD UHFWD GH HFXDFLyQ ͵‫ ݕ‬െ ͳʹ ൌ ͲG H OD UHFWD TXH SDVD SRU ORV SXQWRV GH OD WDEOD [
  2. 2. ଵ 5HSUHVHQWD OD UHFWD ‫ ݕ‬ൌ ‫ ݔ‬ô FDOFXOD ORV SXQWRV GH FRUWH FRQ ORV HMHV GH FRRUGHQDGDV ଶ +DOOD OD HFXDFLyQ GH OD UHFWD TXH FXPSOH ODV VLJXLHQWHV FRQGLFLRQHV ଷD 3DVD SRU ሺͷǡ͵ሻ WLHQH XQD SHQGLHQWH GH ହE 3DVD SRU HO SXQWR ሺͷǡ͸ሻ WLHQH OD PLVPD SHQGLHQWH TXH OD UHFWD ʹ‫ ݔ‬൅ ‫ ݕ‬െ ͳ ൌ ͲF (V SDUDOHOD DO HMH GH ODV [ ô SDVD SRU HO SXQWR ሺͶǡ െʹሻ 5HSUHVHQWD OD VLJXLHQWH IXQFLyQ GHILQLGD D WUR]RVD ¢(V FRQWLQXD OD IXQFLyQ" -XVWLILFD WX UHVSXHVWD െ͵ ‫ ݔ ݅ݏ‬൏ ͲE ¢yQGH HV GLVFRQWLQXD" ‫ݕ‬ൌቄ ʹ‫ ݔ‬െ ʹ ‫ ݔ ݅ݏ‬൒ ͲF ¢yQGH HV FRQWLQXD" DGD OD IXQFLyQ ‫ ݕ‬ൌ ‫ ݔ‬ଶ െ ͳD D ODV FRRUGHQDGDV GHO YpUWLFH E &DOFXOD ORV SXQWRV GH FRUWH FRQ ORV HMHVF +D] XQD WDEOD GH YDORUHV G 5HSUHVHQWD OD IXQFLyQH &DOFXOD HO GRPLQLR HO UHFRUULGR I &DOFXOD ORV Pi[LPRV ORV PtQLPRVJ ¢yQGH HV OD IXQFLyQ FUHFLHQWH" ¢< GHFUHFLHQWH"K D OD HFXDFLyQ GHO HMH GH VLPHWUtD ିଵ DGD OD KLSpUEROD ‫ ݕ‬ൌ ௫D D ODV HFXDFLRQHV GH ODV DVtQWRWDV E 5HSUHVpQWDOD JUiILFDPHQWHF +DOOD ORV SXQWRV GH FRUWH FRQ ORV HMHVG ¢$ TXp YDORU VH DFHUFD OD IXQFLyQ FXDQGR ‫ ݔ‬WRPD YDORUHV FDGD YH] PiV SUy[LPRV D SRU OD GHUHFKD"¢< SRU OD L]TXLHUGD"H &DOFXOD HO GRPLQLR HO UHFRUULGR I &DOFXOD ORV Pi[LPRV ORV PtQLPRVJ ¢yQGH HV OD IXQFLyQ FUHFLHQWH" ¢< GHFUHFLHQWH" DGD OD IXQFLyQ ‫ ݕ‬ൌ െξ‫ ݔ‬െ ͳD 5HSUHVpQWDOD JUiILFDPHQWH E +DOOD ORV SXQWRV GH FRUWH FRQ ORV HMHVF ¢&XiO HV HO GRPLQLR GH OD IXQFLyQ" G ¢yQGH HV OD IXQFLyQ FUHFLHQWH" ¢< GHFUHFLHQWH" (MHUFLFLRV D UHDOL]DU 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7RGR 1RWDV • 1R VH SXHGH XVDU OiSL] VyOR SDUD UHSUHVHQWDU ODV IXQFLRQHV QL EROtJUDIR URMR QL WtSH[ (O XVR GH FXDOTXLHUD GH HOORV DQXODUi OD SUHJXQWD GRQGH DSDUH]FDQ • +DEODU DQWHV GH TXH WRTXH HO WLPEUH VXSRQGUi XQ VXVSHQVR LQPHGLDWR GHO H[DPHQ • 1R VH SXHGH LQWHUFDPELDU PDWHULDO (O KDFHUOR VXSRQGUi XQ VXVSHQVR LQPHGLDWR GHO H[DPHQ • &DGD SUHJXQWD YDOH SXQWRV

×