Examen de recuperación del 3er trimestre 1º bach.

447 views
383 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Examen de recuperación del 3er trimestre 1º bach.

  1. 1. džĂŵĞŶ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ϯĞƌ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ϭǑ ĂĐŚ͘ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ^^ / ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ /͘ ͘^͘ ,ƵĞƌƚĂ ZŽƐĂƌŝŽEŽŵďƌĞ LJ ĂƉĞůůŝĚŽƐ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŶǑ ĚĞ ĨŽůŝŽƐ͗ͺͺͺͺͺ &ĞĐŚĂ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ௫ మ ିଵ ௫మ+DOOD ODV UDPDV GH ODV VLJXLHQWHV IXQFLRQHV ‫ݕ‬ൌ మ ‫ݕ‬ൌ ௫ ାଵ ௫ିଵ+DOOD ODV GHULYDGDV GH ODV VLJXLHQWHV IXQFLRQHV ଶ௅௡ ௫ మ ାଵ ‫ݕ‬ൌ ‫ ݕ‬ൌ ‫ݔ ݊ܮݔ‬ ‫ ݕ‬ൌ ξ݁ ௫ ‫ ݕ‬ൌ ݁௫ ௫ +DOOD SRU OD GHILQLFLyQ OD GHULYDGD GH OD IXQFLyQ ‫ ݕ‬ൌ ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͳ1RWD (O FiOFXOR GH OD GHULYDGD GH OD IXQFLyQ GH IRUPD GLUHFWD DSOLFDQGR ODV UHJODV GH GHULYDFLyQ QRSXQWXDUi DGD OD IXQFLyQ SROLQyPLFD ‫ ݕ‬ൌ ‫ ݔ‬ଷ െ ͵‫ ݔ‬ଶD ¢&XiO R FXiOHV VRQ VXV SXQWRV VLQJXODUHV"E ¢&XiO HV HO FUHFLPLHQWR GH OD IXQFLyQ" D ORV LQWHUYDORV GRQGH OD IXQFLyQ FUHFH R GHFUHFHF &DOFXOD ORV SXQWRV GH FRUWH FRQ ORV HMHV GH FRRUGHQDGDVG 5HSUHVpQWDOD JUiILFDPHQWH (Q XQD SREODFLyQ GH IDPLOLDV VH KD REVHUYDGR OD YDULDEOH ; µQ~PHUR GH FRFKHV TXH WLHQH ODIDPLOLDµ VH KDQ REWHQLGR ORV VLJXLHQWHV GDWRV D &RQVWUXH XQD WDEOD GH IUHFXHQFLDV E &DOFXOD OD PHGLD OD GHVYLDFLyQ WtSLFD F +DOOD OD PHGLDQD ORV FXDUWLOHV $O SUHJXQWDU D XQ JUXSR GH SHUVRQDV FXiQWR WLHPSR GHGLFDURQ D YHU WHOHYLVLyQ GXUDQWH XQ ILQ GHVHPDQD VH REWXYLHURQ HVWRV UHVXOWDGRV7LHPSR HQ KRUDV 1ž GH SHUVRQDV · @ D 5HSUHVHQWD ORV GDWRV HQ XQ SROtJRQR GH SRUFHQWDMHV · · @ DFXPXODGRV · · @ E &DOFXOD OD PHGLDQD · @ @(MHUFLFLRV D UHDOL]DU7 7 GHULYDGDV 7 77 7 GHULYDGDV 7 7 7 7 7 GHULYDGDV 77 GHULYDGDV 7 7 7 7 7 GHULYDGDV 77 7 GHULYDGDV 7 7 7 7 7 GHULYDGDV 7 71RWDV • 1R VH SXHGH HVFULELU FRQ OiSL] VDOYR SDUD ODV JUiILFDV EROtJUDIR URMR QL XVDU WtSH[ (O XVR GH FXDOTXLHUD GH ORV WUHV DQXOD OD SUHJXQWD HQ GRQGH DSDUH]FDQ • +DEODU DQWHV GH TXH OD ~OWLPD SHUVRQD KDD HQWUHJDGR HO H[DPHQ VXSRQGUi XQ VXVSHQVR LQPHGLDWR HQ HO PLVPR • 1R VH SXHGH LQWHUFDPELDU PDWHULDO (O KDFHUOR VXSRQGUi XQ VXVSHQVR LQPHGLDWR HQ HO H[DPHQ

×