Fm Vilafanca Penedes_1980-2000_assumptasans_emmamurielescofet

396 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB), que formen part del corpora Celebratio et oratio http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Vilafanca Penedes_1980-2000_assumptasans_emmamurielescofet

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorVilafranca del Penedès (1980-2000)Compilació: Assumpta Sans (1980-81, 1985-87, 1990-91, 1993-95 i 1997. Emma Muriel i Escofet (1988-2000) Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. --- -- ~;.:..;:~.: =-~- ~~._--_.. ../. q 80 l:~,,:,> I i.::;~: : ,. 1SALUTACJ:Ó i I Encap~alar amb unes paraules de sallllació el PROGRAMA de la FeslaMajor i 1/iurar-vos-el perque comenceu a tastar els aires de la diada deSant FeUx és per a nosaltres, els Adminislradors, una de les comeses mes ¡.-.,::nobles.. Ens converlim, de ter, en mmcis de la testa cabdal de Vi/atranca. IJIUlI~aÍlledita a cada Festa Major, 1 en aquesl cami de recuperar i ca-Si la tasca que sens va encomanar fa uns mesos ¡hem anada duent a neixer la nOSlra historia de Fesla Major, aquesls dies tornaran a sorlirterme tins ara calladament, avui anunciem als qualre vems que SalIr Feli.t als carrers dos balls ja obUdalS deIs vilatranquins, el Ball den Serrallonga,és a les portes i que tot és a punl! quadre históric que ens portara a epoques ja passades i el Ball deIs Pas- Heus aeí el programa. Heus aeí un llibret que passara als arxius his. /Orets, Aquests «nous- balls són lambé lestimoni viu daquesta voluntaltorics de la Vi/a. Sera una fila mes de la Fesla mes grossa de Ian). Una de /ligar el passat de la noslra Fesla,testa i una !lisiaría que ni comencem ni acabem nosaltres. En som hereus "¡ alglllla cosa hem apres els Adminislradors a lIIOra de repassar aquesti al/lOra transmissors. LAjuntament, en nom de la Vi/a, ens teja fa un.< patrimoni, Hem senlil ¡exigencia i el deure de Iransmelre V/V A aqueslamesos dipositaris duna TRADlCló: Em encomw/a"o de garantir que en la capacitar de festa coHecli,a a la qual cada any Sanl Felix ens convoca.llarga cadena de FeSles Majors que guarda la historia de Vi/atranca, no hi 1 transmelre-la V/VA significa i "01 dir senlir.nos-la moll de TOTS, / creiemmanques /anella de 1980. que, en el fons, IOls els vi/atranquins ens la senlim ben nOSlra la Fesla. 1 a fe que volem que sigui una anella ben resplelldent. Resplendem Des daquel/ que an) rera any no sen deixa perdre ni un bri, acre reraper la flama de milers de convilatans, penedesellcs i amics de les con. i .. acte; tins qui sois la ,iu a la Rambla fent de badoc de rol el que a1/i sesdevé; passanl per aquells que pausadament segueixen sois els aclesIrades que vindran a omplir les places i carrers de Vi/atranca, dlma Vi/aque creix i sengralldeix sense perdre, tins ara, aquella identital !Ierelada t 1 que els semblen més adienls... tots, cada u de nosallres, a la noslra ma.del passat i enriquida per un projecte comú que es va construint ince>. nera en >om protagonistes actius. Es el protagonisme daquells que om.santment. plirem les places i carrers de Vi/atranca: places i carrers que un cop a I rallY, si mes no, esde,enen escenaris pennanents despectacle i lIoc pri- Quan ens trobem de pie els dies 29, 30 i 31 dagost i respircm ¡aldarull , ; vilegiat de relrobamenl de ,elles i renovades amislats. Que arrenqui, doncs,i la gresca de la Vila vestida de testa, so,inl ens hem pregulllat: Que li i " ¡ ara mateix la Festa! que ressonin ja els gois de la Novena! / quan lala nostra Vilafranca que enamora tallta gem darreu que vénen a viure lanostra Festa Major? Que té Sam FelÜ que és capa,; daplegar en ,ma sola rt tronada ens convoqui tots a la Rambla, sentim.nos mes que mai un sol poble, un poble abocar al carrer per dansar i dure, per aplaudir i cridarpin)a els vilafranquins, sovinl di>lancials duranl /an) pel treball o per .. ¡aire del ball de les gilanes, els espetecs del drac i els trons deis dimonis,les idees o per les afecciO/ls? Que lenen aquests dies tinals dagost curull> ,1 per emocionar.nos amb les notes de les gralles que anuncien que els ter~osduna joia lan encomanadissa? Ens atrevim a apumar una resposta: la c/au i ja senti/en sobre les esquenes suades i tenses duns homes plantats da.del misteri rau en la tradició festiva que el nostre poble ha sabw guardar mll/It la pinya ben frenada. / que no falti una bona taula ben tarcida quegelosamem com el palies guarda al celler la bóta plena del I/lU>! dc lavinya mes selecta. torma també part de la testa. / que el temps enS acompanyi i la pluja no desllueixi ¡entrada ni ens apagui els focs abans dencendrels. / ara Vna TRADICIÓ que tots portem gra,ada cn la 1/1Cl/1Oria col-Icctiva i que ens resta tan sois emmudir nosaltres per a donar-vos a tots la paraula.cada any a /hora dobrir el programa ens COl1l1cctaal/lb tl/l pa"at quc espatrimoni de torso I Pregoneu també la noslra Festa Major. Feu que arribi a tot el Penedes paque la Fesla de la Vi/a sigui al/lOra la de lola la comarca. Es pa aixo quc lO>altres enguan) hem volglll pale>ar aquc>1 lliga", Deixeu.nos, si us plau, dir un darrer mol. Un poble que sap teslejaramb la historia reco/lilll el te>timoni impres de 7j OII,"S de Fes/a ,Hajor. ( joiosamenl les seves diades senyeres esdevé també lestimoni de la maneraEn cada un del> programes hi trobariem mots, frase> i quasi pagines sen- de ser del seu país, d~aquest país que estimem, daquesla Cala/unya pe-ceres que semblen copiades un any de ¡allre pero en el memorial de cada renne que anem recuperant i renovant, que anem tent i alhora ens ta unaun dells hi endevinariem llur fesonomia propia: són com gennans bessons mica a 10lS, una Calalzmya torta i compacta per /a capacitar de lluila i deque són iguals pero dif6rems, Cada any ve marcar per tl/15 trelS, tl/le> fesla de lots e/s que ens I,i aixop/uguem,anecdotes, unes innomcions o ,mes reparacions que donen rostrc i scm. ELS ADMINISTRADORS ) , : ~ 1
 3. 3. ). Ct9S J.C1l1 ;: 1J!-v . .. " -;:-; 1 ~I " IC ~ "" ~: ":"" . ". /.,:¿:.:,:~,~:-;L:~"oSalutació ,...,- Quan sens va designar per a organitzar la Festa Major, cadascun de nosaltres de manera quasi inconscient, va fer un repas mental de les coses que li agradaven más, les que li agradaven menys i les que trobava a faltar de la Festa. Un El primer espelec de la Ironada del dio 29 dagosl anwlcia o" seguil didees, sobtades, dispars, i intermitents provoquen ,;j un poli.poti a la materia grisa.., quina obra de teatre podriem amb solemnizal linici de la noslra Fesla, la Fesla Major més ,,~ portar?., quina banda?., sera valenciana?,.. qui será el I pregoner?,.. portarem quatre colles de castellers?., Aques- típica de Calalun)a, Quasi LOI és igual com fa I1lOlls all,"s: el 0 ! les i moltes más questions son aboca des a les primeres leiar de les campalles, el IOC de gralles i labals, els bal/s, la 1 reunions a la recerca duna idea comuna entre els ., administradors per a engegar el trebal!. cercavila, les malinades,.. lan sois les circumslilllcies no són les maleixes, ja que avui els momenlS callPíallls pels que Ira"essa el país, lall! ell el pla social, Com ell el polílic i ecollómic, véllen a inferir en el desel1lolupamelll de la cOinullilal de la que foro J Lheterodoxe grup que formem, de mica en mica, va elaborant el disseny del que será la festa, moltes iUusions i idees, pero es veuen truncades pels diferents problemes que comporta una organització daquest tipus, no sempre el que es voldría es possible, els diners, les disponibilitats, mem parto la infraestructura, els costums... fan que s"hagi de renunciar a molts deis nostres somnis, pero a la fi surt un esbós que si bé no te tots els etements que es voldrien, recull part de Mes aquesl esdevenimelll, que ens corres pon viure a lIosal. les nostres aspiracions, Enguany, a Ihora delaborar el programa hem intentat seguir Ires i que oblíga a revestir-lo de la Iradició i esplendor que es un fil conductor en el qual repenjar-se en el moment de mereix, 110 es podría portar a bon lenne si no fos per la gran decidir. Aquest fil, idea comuna, no ha estat altra, per a .-, nosaltres, que el destacar el sentit universal que te la Festa, col-laboració dun equip de vilafranquins. La responsabililal de emmarcant-Ia dins del context de la nostra cultura la programació deIs acles, la collfecció daquesl programa, l tan. mediterránia, oberta, tanmateix, a altres formes dexpressió que ens donguin aires nous I ens enriqueixin, buscant a la les allres coses, ha fel que la ",ida de n05allres els administra. vegada una projeccio exterior al fet cultural de la Nostra dors envers aquesla [;;enl, trobés 101 seguit el recolt;ament lIe- Festa, cessari, Aixi es poden entendre fets, com que el cartell Ihagi realitzat en RMols Casamada; que es munti una exposicio que rer..ullels artistes que tenen la seva inspiració en la Vi/afrallca, com 10la població acliva i Ireballadora, intenta cultura que surt al voltant daquest mar tan antic, com el com sempre 11Mlipus nou de "ida que "mlloniIÚ amb el seu defineix IEspriu; que en el programa hi hagi un escrit que parll deis entremesos com a origen deis balls; que vinguin progrés, aixl doncs la 1105110Fes/(¡ es mou ell 1I/1 cerele més grups daltres lIocs del pais portadors de missatges d.lustradors de formes de viure diferents i a la vegada tan ampl¡ que an)s enrera, Podriem dir que "-s una Fe.Ha per 1111 po. semblants a les nostres; com també es pot entendre el ble i un poble per ulla Festa, perque dun determinat pregoner, etc, etc. ,< Tor alxo, pero, que en e! coniunt de la Festa es pot veure Que aquesl programa, en el que hi trobareu dues parts ben desdibulxat. som conscients que no te altra trascendencia ,"A que la de dislreure a la gen! en uns dies que no son altra diferenciades, sigui per lols vosallres el porlelI d/ms dies vis. cosa que la Festa Major. Com a conseqüencia, no aspirem cuIS amb convivencia i gen"anor, Nosallres, els adminislradors, a altra oosa que ajudar a la gent a divertir-se un any mes, alxo SI.amb una mica dlntenció, collsciellls de la responsabililal que ens emolla, lIi Izel" posal Us ofenm ~er tant la .;esta amb tota la voluntad, desltjant 101 el noslre esfor" perqlle aixl foso que eS 10 ;>asseu molt be, i si alguna cosa 110fa el pes, Iany que le ;a anirá millor. gaNA FEST A Vi/afranca i la seJa Fesla bé slzo mereixen, ELS ADMINISTRADORS ELS ADMINISTRADORS
 4. 4. ,. I ------" ~ . ! ?;;i:,~. ~ ~lU , . . II ~..VINGj. DONCS!!!O9"~~o " lo "p,"""""" Jj. ; " """,, .111 ,-OINEtA I Ó n Cte nosar-nos al óa"ant, j. SEI... JII"" : I ,, ).~~~ ------ I" od,m "" "~",..,,." """ ... """ "".,. ,"" " :: ,"""I ,lobO" 0" ,lo mom"" o"," <om," 00""" ,,", .", o" ~m:ou;""."" ,;,;m ,;"."",,;0"","",U,. " "~""ó. ";:0; , ," I ,: ,~~ " lO~ 1<° lOG o h; ..,,10 "",~...~", ".o,ro~ <~ : ~,,.::." m; .,01"",U dOl""" , "" ~"~ ,,>1" ~,"" "" . b" "~ do,o;""~O~:;, ",..11,dO"~ " ~ "? , . . " ~,~"~::M;;: ::~"ro",,, ",un d p«>,lbllUU " p<p""",,O b ""u I : "", ...,M, Wó o; """o, ,1 o", ., ",m;o;""d"~ ,Og"m,m " "O ~, "O J(PL I ¡ Salut vilafranquins! ~~ p "~,,, ," " """ n "on enS cald""" per "eure Is", QUlns enS"" ,"" l d a so ~,;";, anar ,~ ..~" O",o, comporten 1 <>" e, ,,",m"""""" So n ," d"""" ," "", ,"",,," O",h~ h ",lO, Q" . ,1" ~" ,m~o""" ",M..".. "e" """ ,oO , p""" e ,"M .oO"" " oO ,~b "", "" di" ~""" d"""" "~ ,,~ "", "pO<" ,oo" ," " t . Han transcorregut tres-cents seixanta-cinc dies denl;:s que teníem a les "g""O ,100o t. "o" ,O<""O . " 00"" "". ,1 mans el darrer programa; durant aquest període tot allo que fa la Festa Major ha quedat relegat a un nivell més o menys inconscient dins de cada M"" ,, .~b,1di" O",",of;~ ""~ dO"""""w ~..," ,1""~ 1, vilafranquí. d """,,,", ,~b ,1M",~I". ,, ~ d """ ¡"bOl. f" """~ , ,o, 1, " " """ NO""<" ,o "~,,, "O OV.o"d~O " ",." Pero cinc daquests vilafranquins -els administradors- Ihem tinguda ben ..~olmd" ,o" do" " "", , ," ,1,..", ""..00 °"",,0. , ¡, present els darrers meses per tal de poder oferir-vos aquest nou programa. ti "~" m" "",,, ",;,m" , "",m ,,",",o,," d .m"" """" Amb ell us recordem tots els actes que tradicionalment conformen la "".""," "." ,",." d"""., ,,","o",~Po"" " ,NPd , ~~:. ", ,~b., "". ..~, "",dO<" "","""" ", ,M~ M nostra Festa, així com aquells que es presenten de bell nou. , ." ost " ~ També aquest any, el día 29 a les 12 del migdia tindrem fortíssima ""., ,s d. ,,1 01",ou ,m .. ;10,16o,",1< "" °"". d . tronada. Des daquest precís moment i fins les dotze de la nit del 2 de Esperem Qo.e aQuest I de ,; 00"" "", MIO ,, " ", .."""""m" , setembre, tots, cadascú al seu aire, serem protagonistes. tole la muSlca onglna " Oun deis elements més genuins i tradicionals daquests dies, com són els reina ""lo" """"""",,. inlantS les nostres , ben netitS als .,,1 ",o ,"""", p" ",o" ,,"p d deÓtreba a leS arS dinlants. eScoles . . d castells a la diada de Sant Felix, nhem volgut deixar constancia amb iambé esperem Que pUgUI se a ner ter escoltar es e 1" Iedició de «Vilafranca 125 anys de castells», que acompanya aquest d """, ,, ." . , O",""", """, 0",",,0" programa, posant de manifest que la Festa Major de Vilafranca ve de lIuny. ~.,"dI" o,""" , ,o<""",,,. "o . . Com a novetat denguany tindrem un espectacular concert de rock. El bon popo.ars, graa. tabai, man"a borrega labIo. rock sera a Vilafranca. A més també hi haura jazz, teatre, música clsssica, U" "", """, O"" "",""""" """"m," " " d" m~",""~ d . els tradicional::: concerts de banda simfonica, sardanes,... de tot per a ", Go<G5 , "ml O",c,," ""oO. "" ,""""" "", oo . , .5A",U,. "b" " ,W" " """ ","""," "t,,~,," ", ,. " ";::~:"" sobre aQuest tema tenlm en el programa enS 00<1"doO" 000"" m" al 1" S, ded,cades , . . . " tothom i a tothora. Oe nosaltres sha dit que som una de les Administracions de menys edat ~::", ,o""o"," .I~ ans " res mo.sicaS destilsO."".o" ,~m:";:.::~::, deis últims anys. Com a tal hem volgut disenyar una Festa Major per a , I d" o m""" ob cantem un de ""O ,",m""" dbe" di!erent ." , " ,e,e" "",,,e ~ 00,000 joves, per a joves de totes les edats. <o-" . ". M"" , nó pod"~"o"" """, "". " """"~"O" M ,.. ,," "", b I Oesitgem a tothom una molt bona Festa Major. ~::,~:,;: "00"""" " "O,"me;""m ,,",""" do,m" m""" , Els Administradors musical e,,lstental nosue Museu, ", ~ ,o" " °" 0" 0°"" "o" p""""d """.i0 "", , ,~o ~" O", d ,. ~0~1"~ ,~o g,o" .0"" o, "lP,~, d o odem tornar a vio.re rnolt be aQuestS~ co,abOrac o ,, dosi d",maglnaCIO, pensem Que, e n 0.,1" "° dO"o """" ", "" " ... ~ ana al carrer , ELS !DMlt-ISif.!DOfS, fII" I - Mot restaMalor bona atot"O" , .., 1"
 5. 5. 18(----- f ----------------- Passeu, passeu. No us quedeu al repla. Entreu, sense manies ni compliments. Aquest programa vol ser ~~ra"" ~ -,,~~ --~ -. ~I -.. .-. --.,. ~ ,. ~ --. . . generacionsde vilafranquins penedesencs que ens i han precedit en la glorificació del nostre Patr6. /~cfd. ~ com la casa de tots, encara que nomas sigui per cinc dies. Darrere la porta daquesta casa hi veureu Ies- ",~.. --1-- , , -- Omplim Santa Maria en les solemnitats religioses i acompanyem Sant Felix a processó. Manitestem Iafecció als nostres costums, al bestiari i a les dan- tampa de Sant Felix i sobre el moble del "1 ~~ ses, assistint a la PlaGa i fent mans a la pinya per a dotar la soca deis castells amb unes arrels ben Sóli- rebedor, una gralla. Les parets són em- 4íJ l -~ paperades amb Ihorari deis actes, Al televisor esta de vaeances i la ca- nalla fa estona que eampa pel -l -- IC-. "~ des. Perpetuem Iadicció a la gresca, al rebombori i al rostit. T()t plegat, a más de mantenir el caliu de la Fes- fa, convida a distanciar-se deis drames, de les deries 1 carrer. Hem fet dissabte a fons , ...a i de les cabóries. i hem proven el rebost. Enca- Cil Esperem que aquest programa contingui prou sugge- ~ :a riments per permetre a tots Iacompliment deis requi- ra no és Festa Major peró tot en va agafant el lo. ~ -a I sits duna Festa Major com Sant Felix mana. Per a no- I és que ja hi tornem ~ I saltres, els Administradors, presentar el programa a ser. Som-hi, dones. I ~- e- -~ equival a exhibir el certificat de la feina teta. Ja sabe m que tot alió que hem preparat, amb moltes satisfac- mirem de no 1 o~ cions i alguna angúnia, i que ara us presentem no és quedar ma- la~ent !i Ct-t.~ el más important de la Festa Major. El más important de la Festa Major és la seva existencia i la seva cont;- davant c.._~ nui"tat,tot alió que ja hem trobat fet, present les fit>res les 1 ~ más intimes de la gent de Vilafranca. Nosaltres, es- &-- ~ peronats per les ganes de no deixar cap hora mor- 1 ~ ~ la, hi hem posat els guarniments. Ens agradaria :::-I ~ molí haver encertat i que tothom hi trobés al- !i c,.q¡"~ gunaactivitat o espectacle que lianés a la mi- da. Amb aquest desig a tall de metxa en- := I ~ $-r B - cendrem el primer coet de la tronada, convenQuts que, a partir daquell mo- c.t-:> O. . ment i al lIarg de les hores denses ~ I_~ := N que van fins a Iúltim tro del dar- &..4- ,:> ) - rer castell de foes, la Festa és de tots i cada u se la fa al &J-~ seu gust. := J ~ J Tant de bo que la Festa !i-. ,~ I Major de 1990 us que- ~ :"1 ~ ( ; l, ., di en el record eom una suceessió !i" , 1 de dies feliQos. !i~ 11,--,----- , 5i:~ ~ f/ I / , ( ") I{ ! !i"~ !f~ ., , . :..... ., G~1~ .1-~ ."m. ... . l:¡1il ~/;J~riJm.l1J elIl O~.. ~. .ill. . ." " ...... .. . + .,~ . Ii., .1 # :~",., COMPrE . . JOAN l.U.RPf ~..., . , . . ~-~ . . ROSER PEDROl i MONTOllU JOAN-ANTON RAFECAS i COlOMÉ . .. . 6,,;¡ . . . PAnUl soLfs ¡PAVÓN # .,-;j . 1 .:.. . ," " .. ~.~. , -- # {jJ~ , . {,T~
 6. 6. lA TREU EL CAP... Quan la capta ens haura deixat a les mans elprograma denguany, tots iniciarem un deis primers )9qAactes festamajorencs. Ni mes ni menys queobrir-Io iimmergir-nos a poc a poc dins un món de sensacions .que já gairebé un any no recordavem. Aquest acteshaura convertit en unfet entranyable i molts elfaremdurar tant com ens sigui possible. Lentament un és que el cap-i-cua es va convertir ben aviat en el nostre fil conductor. Nosaltres tan sois haviem dinterpretar és evident pensar que la Fesla té tantes visions com animes té el poble. És per aixo que hem intentar . diversificar al maxim els espectacles per tal que trobeupessigolleigestrany anira reco"ent el nostre cos i la els seus significats. Pareu atenció: un "dret" dins lament es posara a treballar: la tronada al punt de lesdotze, els castells a la pla¡:a sota el sol implacable -i dit Fésta Major podría significar la realització de tat olIo que es veu i un "revés" la realització de tot olIo que no aquell TOCÓ es faci olIo que us agradi. El cap-i-cua on ha convertit la diversital en una de les nostres fites .sota veu, que aixi sigui-, el so de la gralla, el foc del es vello Podríem dir que qualsevol cosa que s esdevé primordials juntament amb la qualitat. Entenem que .drac, /olor de multitud, el dinar a quarts de... i lasempre tan volguda Entrada de Sant Felix. Tot sanira dins la Festa té un aspecte que es veu i un que no. Us imagineu que passaria si tata la gent que fa olIo que buscant la qualitat del que us oferim donem sentit a la proposta de la diversitat. . recomponent fins a acolar forma i color. no es veu -aquells que tenen el rang de col.laboradors- " Ja fa estona que el cap-i-cua ens mira malament. . Es podría dir, dones, que lIegir el programa és un deis actes mes genufns de tata ,<lames típica", dita des es declares en vaga? Us podem assegurar que seria inviable arribar a Jer Sesta enfadant i lé ganes despetegar. Mireu-Io bé a la portada i us imaginareu com se sent. Diu que ja n hi . denguany també "Festa tradicional dinteres nacio- nab). Pero anem a pams. Aquest any ens trobem amb una tat olIo que és visible a la Fesla. Cal apressar-nos afer un "bon conveni" amb tats ells? Cal buscar naves fórmules per fer funcionar tal /entramat organilzatiu ha prou, de lantes explicacions i que us afanyeu que la cosa ja és a punto Ens Jiu que compreu les mil/ors viandes, que feu dissabte, que us engalaneu, que us . . empolaineu. .que somrieu. Disposeu-vos, dones. a viure circumstancia molt especial que pOI alterar qualsevol ordre logic de les coses. Fixeu-vos quin número tan enigmatic és aquest: 1991. Un número que ens indica de la Festa Major? El cap-i-cua ha agafal a poc a poc vida propia i sovint ens estira /orella perque esta convenfut que aixo de recaptar diners no és feina una Festa Major ben especial. L única en tot el segle on el cap-i-cua shaurafet present per JeT-nos més... 1 aquest any, fins baix! . . un any que resulta ser cap-i-cua. Recorda algú de nostra. Tenim problemes per fer-li entendre per que ho BONA FESTA MAJOR . vosaltres un esdeveniment com aquest? Els administra- dors sabem dun Jet semblant fa just cent deu anys. ija veureu com se les havien en aquells moments... Tots cinc, en adonar-nos de com podio ser de dur fem.Tanl és així que en molts moments ens ha arribat a mig convencer. Fa uns deu anys que es van comenfar a sentir les primeres veus respecte aquests temes i encara no sabem qui hauria de liderar els possibles Els Adminislradors . . . . administrar una Festa Major que sesqueia en /únic canvis. De lotes maneres el cap-i-cua n apunta alguns any cap-i-cua del segle, intentarem de trabar el que Ii hem promes destudiar. . significat real daquest nombre paradigmiltic. A poc a Si el cap-i-cua també vol dir un principi i un final, . . poc j/u¡ren els seus continguts: un dret i un revés, un podem entendre que el que és per vosaltres un principi i un final, dues visions duna mateixa cosa... I principi -el principi de la Festa- per nosallresés Tol anava agafant coso Tot anava encaixant dins les gairebé un final. Elfinal dunafeinafeta a partir de la nostresfilosofades del que és la Festa Major. La qüestió manera dentendre la Festa Major i tenint ciar que la nostra missió és mantenir patrimoni del poble de Vilafranca. una tradició que és Només ens resta explicar-vos el tercer significat del . cap-i-cua. Us deiem ratlles mes amUnl, que el cap-i-cua també pOI significar dues visions duna mateixa cosa. Conscients que tots els vilafranquins entenem la Festa Major duna forma moll particular, . . . . . . . . l. . . . . .. ~ ,~~. .
 7. 7. ~" . ;i~itY1Cíl0-., I,~1 -.... ". ~ o ~ ~I 1- :) ; A.. ~ LA MÉS... SEMPRE LAMÉS... ~
 8. 8. , /{t< 13 SALUTACIO El primer tro és a punt desdator, Vilafronca ja fa olor depólvora cremada. Els vestits deis membres deis balls Iolkloricsde la Més Típica i els cascavells que els guarneixen ja estanpreparats per lIuir durant les cercaviles i processons que, camsempre pero cada vegada diferents, se celebren els tres darrersdies del mes d agosto Nosaltres, els Administradors, hem treballataquests mesas per oferir-vos els complements mes escaients alsactes tradicional s de la Festa Major. Som a punt diniciar la festa i comencem a saludar els primersvilafranquins que, ja sigui perqué han estat foro uns dies o perquéresideixen en altres poblacions darreu, comencen a arribar a Vilafranca per participar directament de la seva, la nostra, Festa Major. Tothom se la faro seva. I és que algú va dir alguna vega da que hi ha tantes festes majors com vilafranquins. A algunes persones els agraden mes els balls folklorics; d altres prefereixen els actes nocturns; també hi ha qui fa festa amb el PLegÓ, lOfici del dio 30, la Diodo Castellera de Sant Félix o el dinar de Festa Major. Tots, pero, fan i fem que la Festa Major de Vilafranca sigui ben lIuida. Els vilafranquins embadalim explicant als nostres convidats qué vol alr cada acte de la nostra festa i no ens cansem de fer-ne propaganda sempre que podem. Ara ja ha arribat, un any mes, Ioportunitot daparcar la rutina quotidiana i poder endinsar-nos en tot el bullici que representa la nostra Festa Major. Els darrers mesas han estat descalfament: la festa majar daquell roble per aquí, la festa majar daquell altre per olio..., pero ara arriba la nostra. Així dones, som-hi! Agafeu el mes necessari i sortiu al correr! Apa! Trobem-nos a la Rambla el dio 29 a les 12 o a mitja tarda per escoltar la Banda o a la primera processó del mateix dio o a la Diodo Costellera del día 30 o... Hi ha tantes oportunitats per quedar i passar-ho be! Repasseuaquest programa d actes amb atenció, esperem que hi trobeu melles propostes al vostre gust, perqué aquesta ha estat, si mes no, la nostra intenció. Ah, no deixeu de lIegir l original regal que us fem. Creiem que és un motiu mes per parlar de la FestoMajor. Ui, les dotze menys cinc del dio 29... Au, deixem-ho aquí, festegeu la Festa Major de Vilafranca, gaudiu-ne i, amb torre de nou castellera o senseella per a la historia, ens retrobem el 3 de setembre i ens ho explicarem, d acord? Bono Festa Major a tothom i fins ora. ELS ADMINISTRADORS
 9. 9. A9~1-dministradores i Administrador SI CAo.o.scú DE VOSALTRES ENS DEMANÉS DE RESUMIR EN ULA lESPERIT DE LA FESTA MAJaR, TIR DE NOSALTRES MATEIXOS, ATÉS QUE FORMEM UN GRUP PRO ,ENI DE PERSONES, QUANT A EDATS, PROFESSIONS I VIVÉNClES, QUE HA VOLGUT ENCARAR LA PREPARACIÓ DE LA FESTA A PARTIR DAQUESTA SU"A DEXPERlÉ.<CIES DlVERSES, MÉs E>1.L DE LES NOSTRES CIRCUMSTÁNCIES PERSONALS, PERO, P";SEM QUE CONVIVIM DlÁRIAMENT E~ V", OLTAT QUE ESTÁ FORMADA PER UN BIGARRAT MOSAIC DE GRUPS HUMANS, SOCIALS, CULTURALS I DEDAT, 1 CREIEM QUE LA FESTA MAJaR HA DE SER EL MIRUL A TRAVÉS DEL QUAL TOTS PLEGATS ENS PVGVBI SE"TlR REFLECTITS, PER AIXO, HEM E",c.RREGAT EL PREGÓ " VNA VILFRNQUINA DORIGE" GEOR- GIA 1, PER AIXO "ATEIX, HEM PREPART TOT UN SEGUn DE PROPOSTES LtDlQLES 1 CULTLRLS QLE RESC- "EIXEN LA DlVERSlTATVITAL DE L VILAFRNCA KTUAL. CADA :<OA ESCENIFlc.KIO DE LA FESTA MjOR IMPLICA RECOLLlR lHERÉNCIA DEL PASSAT,CONTRSTAR- L AMB L NOA RE.LITAT QLE, DIA A DIA, ANEM COSTR¡;¡~T I PROjECTAR-LA CAP AL F1:TLR, Co" TOTS OSALTRES, ELS ADIINISTRADORS ENS SENTI" RESPO~SABLES DAQLEST PATR"IONI CURRl , , 1 EL FOLKLORE FEST,"IAjORE",C 1 D AQUI VE QL E HAGUE" OLGLT POT"ClAR IITJA~C A~T QCE ES " C~ COWE"I ,ME L COORDINADOR DE BALLS, FE! QLE HA PER"ES PODER DEDICAR "loS DIXERS A AQLEST PU:<T CLAL DE L FESTA QLE, A L , EGADA, CONSTlTUEIX UN LLEGAT CLLTL"L , COl,LECTlV, Alx¡ ,mE!X, ENS HA SEMBLT QLE LA FESTA MAjOR NO PODRe RESTARAL "ARGE DEL TEMPS 1 HEM CREGLT NECESSARI aBRIR-LA A LES NaVES TEC~OLOGIES DE LA CO"C"- c.CIO DlFO~ENT A TRWÉS DINTERNET TEXTOS 1 "IATGES QLE EXPUQUI~ COM HA ESTAT 1 COM los LA ~OSTRA FESTA " PROP DE 50 ",IUONS DLSLARIS DARREL DEL "ON I RETR.NS"ETE~T E:< DIRECTE, A TRAVES DEL SE"AL DE RADIO DlGITAUTLT, AlGUNS DELS ,CTES "ES E"BlEMATlCS, PEL FE! DE SER UN FE:<O"EN DEL TúT ECEPClONAL, LA FESTA TAMBE los, PER DEF:<ICIO, EFlMER, COM EL NOM DEL COL,lECTIU QUE HA DISSENYAT GRMA I CO" EL SENTlT DE L REFLEXIO DE SANT fÉux AQUEST PRO- A L SAMARRETA,És ;,~ 1- PER ,!XO QVE L VOLDRIEM CO""-RTlR 1 DISFRUTARAMB VOSAlTRES EN TúTA - , ~ LA SEVA INTE,,SITAT 1 AMB TúTA LA SEVA DIE","TAT, EN FI, SI NO ENS VEIEI ;)..~.; " " , ABA~S, QUE TlNGUEU UNA "OlT BONA FESTA MAjOR, ~ !j , - ,~ :, --- , ... > "( 1, , r t18/- ~ 1 ~~~
 10. 10. I .") ., --, (i> 1"" ," ~(:~~ t .~,- IIlC 11 - -. -. ~ /.IUNL/MENT" DE 11 ¡:¡V1NC/ DEL PENEDES j B A N Vi/;1/i;///(I/li/lf"/IIIIIIIIIII/lI/I:, Qlle S;}.!/I;lIí/III, 1 I"ff";,: (1:"<1 d:/(IIrSI:I/rod:IlJJ:I, I/W (/1I 1/°111 rdil/uns 2!1 d:u:":( I ,"II"IIIar:!, ,:; ,,1 (.cmls lit IIfI illlpfdeix i lA dmillisl 1:/cióJWflCIlIId,/:III",:/,I MA,ltlU de la IIol(/:/vila, COIwilll;¡/:I/I: 1""/1" "f,I,"a 11,,1:1,;/e"",.dlII 11,,:/ 10(1:/1/1/1111/111/1111,,amics i ("III}!I/!, ,/1 " 11"",<, ,lara esl;g/l;/I lslalil:lIl/Sf a la S""Ia,oxigen:lIIl .Sf:I II".¡/"I. ¡¡"I ,/1:1 :1 1:1ca,.,.I/I1:1 ",,<:w:IIIJ/J;I/I( lIIosI/l/ils "11algun WII~". (JI/( ,s:¡"}!/I"II "/" ,/1/; (.ellell 1:1s",.1 ,resta,. ("lit ":II:IIII",S.els qui telllII SII/ 1 ,/" , (1"" d:II 1",<;lile ja 11:111 liot, i e/s 1111; 1"11"11 1",.1 d,pensa,. ell /ts I/"f 1:11 :/11, 1/1/" d:II/l/f a po,;s dies ,./11 disflosa,."1II a vil//(ulla veg:!lI:1 I/lf"< /a /1":11:1 gl:II I"lell1":l(i(; ";11/:11, Siipigll 1,,0/(1"1/1/(, (1111//:11.1, 8allt Felix 11" " :I(omp:IlIY;11 ti"~ ";1/(, 1/;de Bis, ui de. 1, ";"0; 011I/il (R) dils de g,.et...a I",,((uua, di""S:I, n,.li!!inosa i po!."III I/w 1:1/¡/ir ,oll,"lIIi/ancia dIIII:, disflosiciñ 1:1111:lor:¡/II"del calendari i 1/1/""/fIIY I:II,II":I/,/e 1/e"I/;//,1 deis Adminislrado,.s 1,.,,/,;entre tots IIo,<;:IIllfS, ":Il/ssims IdllS, J:;¡lIsl,,sl:/ :¡¡lieut 111/1la/llfs Ifg:1des bem s;¡/l1/1 01",,:11 Engalanell-"s, I il:ll:I I/.S, (/I/,"¡s vostn,<; f",lils I:/(;in gllig, lwles /:1 ~anes resplel/d,Úill i 1/1/( ,,/ s"/Ifi mlll/idlal /1" t,.,,/li mass:l/i,iI:!:1 /111,jar els caT,"S, (bu 1,/1,: /ts /:111/,,1estigl/i" /"11 /1:1/:1des, i 11/" 1:, ,11/11 Umcia de les li:llloIfS 1:llfo;i 111111 ra vegad:¡ 111 all soleml/ita(, del (¡¡s. 1 després de tot 1"t~"I, /"" 1, /111IIWdi alguna ~O.1Il/I"" a l/rive"I/, /"1 é.1m,,11llarg i, sobn(ol, /"", Io/llri/lII;r, I/lan passi la (:all:I, al pms:lic mal/I"/Iiment de tol :l/1"esl "//Iolat. QIII la nostra g"UlOsilat ens 1r:J/lil.lli; a /11bestreta, a 1/11:11.1101 ri>(~o/(Is lfmpies del fJ2. deis o Que des de Iallla dlm caslell de 1JOU,Ia/lxfl/wla col/temll; III/a V;/¡Imulticolor i /Inida, nllgre, entosswlida en el (/(/11111 [esta, 0I1e,.I.:1, om- ; la cpromesa am/l el /I/ogrés ; IIIVEn(,neta, solid.ilrill amb Ies(o/l, i la nECf."sitat, viva. Amies, /JOII/ /,/:8// M¡,IOU I!l88! LAh:iIde ,Ioan ,1gllado ; Masdell
 11. 11. EL3 DEVUlT, ivendres dagost e 1989 d 25 d . VILAFRANCA I 45La capta denguany recollit "prop hadeis cinc h1llionsde pessetes , .Dlmarts es va posar en marxa la Fm89 amb la capta I els golgs a sant Fellx 6.A.lVII.Ir8no. oln(l mlllons de pe ssele,. !ille programes e~. ven"o a . Dlmarls passal va comen- 1.1100 pesseles mili la yol,,"- lat les samarrel",d,e~ar a caminar la lesla majade Vllalranca. A les nou de rmall, amb el pas le nI pero se- . . . / qUae hl havla dos mo~.I., @ : V entes. Tan els p tq J .IfI ~It.q gur de les lartanes, la capla VII Cl)", la 8amarretesll~la . 11 ¡¡ a.comen~ar a camlner, I ambella aquesta Fm89. I slla cap- ~ viiHtlael dlssable al iI, J ti ~ o.. Parada que eISlldl11 nlll -la és llnlcllenl de la lesla ma- r!UJdts munlaran davan.l. de . . .jar, la novena Iels golgs a sanl ~.Afuotamenl, I en la que !!~Fellx son el senyal de sortlda ¡¡oaran trabar també unes vi-deflnlllva daquesla. _erea Ientrad es de lole IIls al)- les.!!1 programa lamb6 lis a la venda a les IIlbrerles de Vlla.Exlt en tots sentlts , franca. Dexlt lolal es podrla quell-flcar la capta daquest any, Bant Fellxlanl a nlvell económlc com 11nlvell dorganltzacló. Des delprimer deis dos dies que dura Alxó passava dlmarts I di.la capla, aquesla va ser pre. mecres, dies en que el prota-sldlda sempre per la punluall- gonlsme, al malll a la tarda,lal Ila bona organltzacl6, com el tenien les grallss I eldimecres al vespre reconelxla programa de la Issta maJor,el cap de capla, Josep Anton Perl! aquests matelxoa dlss, ,1 I a Capta va aplagar dlmarts I dlmecre. un cantonar de vllafranquln. que van .orllr a repartir et programa.Cases. EIImalelx va reconel. vespre, el protagon!sme pen°xer, peró, que la capla va «más vlaVI!,lot i ser central IgulIl-o menys Igual cada any.., Ja ment en els prlmers pessos deque la genl que compra el la teals majar. De~ qslvespreIaltre. .programa varia poc dun any a Malgrat 101,el más compll-cal de cada any El:;la coordl.nació de les persones quecoLlaboren en la capta. En-guany eren poc más dun cen° eje ejlmsrtsi lins al die 30,die qe asnt FlJllx, el progagonls me ~ela vespres vllsfranqulna se Ienduen la novena I els golgs del san. Dlmarts passat, a les nou I un cap flnalltzada la novens, ~ A1UN1/MENT DE VILAFRANCA DEL PENEDEStenar de persones, les quals la baslllca de Santa Márla esen dos dles van recorrer els va ompllr un cap mea de vIIs-barrls de Vllafranca pujanl les tans Joves I grans, que vallencases Ilrucanl parla per por- aen! , r els goigs i el rnstelxla per vendre el programa de lemps comen9ar a vlure la tesola lesta malor 1,tal sha de dlr, ta majaramb un nolable exil, la quedlmecres al mlgdla havlen re-colllt ja más de quatre mlllons Molta assistenclade pessetes. Coln la és també tradlclo nal, dLJranlla novsna Iesglt!. sla era mlg plena, I no vs HANTot ti pus decomentaris cOmeh~ar a ompllr.se flne a Iacabament la novens, qljan ela mllslcs Icantalres que han dinterpretar els golgs cornen- VildlrdlHluines,vilafranquins, . El programa I la samarrela cen a entrar a Santa Marls. II plOper dilluns, el pregoner ens anurÚ:lara que comen~a la nostradaquest any han aixecal, com Daquesta matelxa manera,succeelx cada any, tot tlpus el ritual sanirá repetlnt cada ,pllldll,1 gran. El calendari -que tants maldecapsporta a Ihora de de-de comentarls. En el cas con- vespre I flns al dla 30. Aproxl- 1IllIIilld les festes- sens torna a mostrar comprensiu i magnanim icret del programa, sembla que madament a les nou I per e8han estal Icr9a les persones pal dun quarl dhora, ela ¡liS ploporciona enguany set jornades Intensives de gresca i enrenou.que, un cap oberta la «bossa vllafrl!nqulns reten el seu ha. I elirilem-nos, convilalans, perque ens arriba Ihora de la recompen-de les sorpreses.., se nhan rnenalge cantant al seu palró. Sd ,J 101 Iany de treball i esfor~. Ens arriba Ihora de la testa: Ihorasndut una de grossa en no Csda cantada de golgs, en lesveure Ieslampa; I sels ha ha. quals, dlmecres ja va partlci ddllllar-se i respirar a fans, somriure i conviure a fans, engrescar-segut dexpllcar que Iestampa. par el nombras pt)bllp asals- i divprtir-se a fans.regal de Sant Féllx era el Iren. tsnl a la cantada, flnsllt~acaclosques. . amb la interprelacl6 per Ior- I qlldll sacabi, la nostra testa majar ens haura fet comprendre una Malgrat 101, la recaplacló Que de la basflica dalguna lu ,dlr,1 vegada que formem tots una mateixa pinya malgrat les benefac-lotal ha estal de propera als nada dun ball popular 11111;, discrepimcib, que tenim tots plegats prou,entusiasme i ganes d,lVdIH,ar malgrat els desanims passatgers, que tindrem for~a de so- 1111" pt~r viure amb profunditat tot un altre any malgrat la seva lIargada dantaFUSTERIA t I1dhillldl. I de seguida tornarem a ser -pero-a (OIHilltadanes i conciutadans, la testa de Iany que ve. Anibem-hi, dones, contents ¡alegres, queés el que sescau. Estimats vivim la testa duna manera participati- . ~ r)ECORACIÓ -- Vil, dvira, dinamicai marxosa. Gaudlm plenament de la fertilrssima AfnOllr:l Ek:)Jer, 124 101 8<,10 Á!2 29 ,11Ilvll.Hd! les Administradores i Administradors, que ens han ornplert Oti720 vlLAF1<AN(;A UI:::L PENBUES dqllt;sh dles I dlJuestes IIlIsue ballarugues, rnúslc;a, curni!dies, dlt, fOL, (BARCELONA) folklore i castells. ()lIe, di costal de sant Felix, presideixin la testa les ganes de passar- "110bé, el respecte a tothom i a les coses de tots, "alegria desbordada MOBLE LesstlEcORACI6 Voltes ¡l., colIsciencia de mantenir la vira neta i parida. "rlli( s, hona testa major 19891 . lalcalde LLISTES DE NOCES joan Aguado i Masdeu DECORACIÓ p~ Constitució,34 - Tel.8922160- VILAFlWi.CA DEL PENEHES

×