Fm Viladecans 1979-97_laura_bavastroaliaga

500 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB), que formen part del corpora Celebratio et oratio http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Viladecans 1979-97_laura_bavastroaliaga

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorViladecans (1979-1997) Compilació: Laura Bavastro Aliaga Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. 00 UJ :z: @~ f~< .... o ~, ~~ Q; o.-ti ~ ~(v4 oo. ., ~ . fIdI (1) . o.t-t ,. .- ""~ .:0.0" > .0. . OO.O . O, ~., .:0; :0...~~8~;rD:.~.: ~.,;
 3. 3. PRESENT ACION PRESENTACIO , .. o Como cada año y siguiendo la tradi-ción popular, llega la Festa Majór~oSi HCO~ cada any i seguintuna ,tradiciónos remen tamos a los años en que nues- popular, arriba la Festá Major. Si enstra vila solamente teníá de mil a dos remuntem als anys en que la,nostra Vi-mil habitantes, ,en los que la Festa Ma la només tenia de mil a dos mil habi--jor, se esperaba durante todoo el año- tants, en els que la Festa ~jor ses-con alegría. Durante la Festa Major to perava durant tot lany amb°álegria.dos íos vecinos se olvidaban de sus p~o Durant la Festa Majar, tots els veinsblemas particulares y se hermanaban pa- se oblidaven deIs seus problemes par-ora pasarselo bién: los pequeños y los- ticulars i sagermanaven per passar-- grandes. o s ho be: la quitxalla i els grans. o Hby también en nuestro programa de Avui tambe en el nostre programa de la Festa Major, queremos revivir y re- Festa Majar volem reviure i recuperarcuperar este espiritu de hermandad, de aquest esperit dagermanamenf, de "po-npu~blo" que está unido no solo para !. bIen que esta unit no soIs peroafron"-frontar una vida i unos problemas en tar una vida i uns problemesen comú,común, sino también en la fiesta y ale sinó tamhe en la Festa i lalegria, ongría~ en donde todos participen, para- tots hi participem perqu~ sigui la Fesque sea la Festa Major de todos. ta Major de tothom., o" - Hoy, en que nuestro pueblo ha dado Avui en que el nostre poble ha fetun salto enorme pasando a tener cin-- un sale enorme passant a ten1r cinquanquenta mil habitantes, es necesario, ta mil habitants, cal mes qué mai tre~más que nunca, trabajar para que vuel baIlar perqu~ tomi a ser aquest llocva a ser ese lugar de convivencia, re de conviv~ncia i de relació i amistatlación y amistad entre los vecinos,pa entreoels veins, perqu~ uo s~ls esti-ra que no solo estén unidos ante,los- gui unit davant deIs problemes sinó iproblemas, sino también a la hora de a lhora de la festa i lalegria.la fiesta y la alegría. Creiem que aquesta Festa Major pot Creemos que esta FestaMajor puede servir oper aquest objectiu, una Festacumplir este objetivo, una Festa Ma- Major que hem volgut Popular i democrajor que hemos deseado Popular y demo- tica, ,en la que tots els actes del pr~crática, en la que todos los actos del grama siguin disfrutats per tots, per-programa sean disfrutados por todos, qu~ tots els sectors del poble han paryeo.que todos los sectores del pueblo, ticipat duna manera o altre en la ~e~han participado de una forma u dtra en va e1aboració. osu elaboración. Aquest Ajuntamen~ conscient del va- Este Ayuntamiento, consciente del lor pol!tic i cívic que representa la valor político y cívico que represen- onostra Festa Majar, desitja i espera ta questra Festa Majar, desea y espe- que aquest programa de festes, agradi ra que este programa de fiestas, sea a tots els viladecanence.. del agrado de todos los viladecanen- seso JOAN MASGRAU1 MARCET JOAN MASGRAU1 MARCET BATLLE ALCALDE
 4. 4. .f""""":c. ?~-,"""o~":1h f. (f) L.U c:::)=: Z a: CQ c:::IQ <t :i:~ en L.U U~ LLJ 1-- L.U< o <r:: C/:) ~~ ~ ~ ><~~~~
 5. 5. iff/J)/~-f!lJm1~ iff/9JaI#i-9fW~lt uJ)/~ de ~ de /:st)untament de~cleca/2d (g¡;~) (g¡;m~a) so adda so adda ALEGRIA,ES FIESTAMAVOR, ALEGRIA,ES FEST MAJOR A Un año más celebramos la Fiesta Mayor de nuestro pueblo. y queremos que siguiendo la línea inaugurada el año pasado Un any más celebrem la Festa Major del nostre poble. sea una Fiesta Mayor auténticamente popular. I volem que seguint la línia inaugurada Iany passat y una Fiesta Mayor popular se diferencia de una que no lo es, sigui una Festa Major autemticament popular. ,no únicamente porque su precio sea asequible a la mayoría luna Festa Major popular es diferencia duna que no ho és, de las economías, sino fundamentalmente porque es llevada no únicament perque el seu preu sigui assequible a la majoria a cabo con el conjunto de los esfuerzos y de la participación de les economies, sinó fonamentalment perque es tira endavant de todos 19s sectores, asociaciones, entidad~ amb el conjunt deis esfor<;:osi de la participació de tots els . vecinos de nuestra comunidad. sectors, associacions, entitats i veins de la nostra comunitat. Una Fiesta Mayor que recupere las antiguas tradiciones Una Festa Major que recuperi tradicions culturals ancestrals culturales de nuestro pueblo y se una con las nuevas- del nostre poble i enllaci amb les naves corrents i aportacions. corrientes y aportaciones. Una Festa Major que trenqui amb les tendencias de la societat Una Fiesta mayor que rompa con las tendencias al aislamiento actual al tancament en nuclis reduits i particulars i que fomenti - de la sociedad actual y que fomente la relación humana, la relació humana, Iamistat i la fraternitat. la salida a la calle, la amistad y la fraternidad. Una Festa Major que ajudi a alliberar-nos momenHmiament de lesUna Fiesta Mayor que nos ayude a liberamos momentáneamente preocupacions i problemas, de la monotonía del treball diari, que~e las preocupaciones y problemas, de la monotonía del trabajo deixi volar la imaginació i regeneri Iesperit i ens permeti diario, que deje volar la imaginación y regenere el espíritu agafar la lIuita per la vida quotidiana i par la solució deis y nos permita afrontar la lucha por la vida cotidiana y para la problemas amb más for<;:a,amb más optimisme.solución de los problemas con más fuerza, con más optimismo. I des daquesta tribuna saludem a tots els ciutadans dey desde aquí saludamos a todos los ciudadanos de Viladecans, Viladecans, demanem la vostra participació i us desitgem molí pidiendo vuestra participación y os deseamos BONA FEST MAJaR A FELIZ FIESTA MAYOR. EL ALCALDE LALCALDE fWV{, pza ~ .Lmm f~ ~fa1j/mt i.Lr,r:et
 6. 6. de /Sd)antament de CZfhdecan.1 (9Ja/ce6za) yaddt Ha transcorregut Iany 1.979, el 1.980 i hem celebrat dues Festes Majors i enguany celebrem la tercera, la del any 1.981. Tenim tres anys mes de la nostre vida. Tres anys que han passat com un vent de tramontana. Parla de la gen gran, aquell que com jo voldriem que el temps alentís la seva marxa, que ens danés espera a resoldre el petits i grans problemes, pero aixo..,. sois ho pot aquest ser misteriós, gran arquitecte que va construir tot quant ens envolta. i ens fa pensar i sofrir pero del cual ningú encara ha, ~ conseguit desxifrar el secret, tot i que hi ha qu í en viu i ho explota, Aquesta Festa Major té tres grans qualitats: la primera. la superació de les analisis deis dos anys a~teriors; la segona, la seguretat que hem apres culturalment moltes coses per camins dintegració col.lectiva a la democracia, sense que ningú es senti marginat, ni discriminat; tot ciutada ha tingut Ioportunitat dexpressar la seva idea, la seva. sensibilitat cultural o artística, i tercera: contestar contundenment als retrbgraQes que la vida ha canviat, que ha evolucionat, que progressa ma~terialment, humanement i espiritualment ¡que la joventud té la porta oberta a tot aquests conceptes. Que la seva pressa a viure la seva vida, la que crear per ells han pogut manifestar-la, ¡que nosaltres els del "relenti" els hem dajudar, no sois amb la nostra experiencia, sinó evitant-Ios-hi les nostres ensopegades que a la vida hem tingut i si els podem lIiurar dalgun cap de banya, és el millar que pode m ter. De tot cor valdría que aquesta testa tos a gust de tothom; jo mhi sento identificat i puc dir amb satisfaccib que res hi he posat com a organitzador, sois gaudiré com tots vosaltres de les sorpreses, del bon ter daquets grup dentusiastes que formen el Consell de Cultura del nostre Ajuntamenti que ho ha tot organitzat. Davan¡;:ada, dones, les gracies mes expressives pel vostre treball tan ben realitzat i com a ciutada de Viladecans, la joia de sentir-me orguliós dun poble que vibra pie de vida i dil.lusions i que tots volem el millar per a el!. I Solament em queda per dir-vos a tots que disfruteu de la nostra FESTA MAJaR DE 1.981 amb amor i germanor. Es el desig del vostre ALCALDE ,-T, " ;/?X7// 01&17/(21/ //!I;//u/
 7. 7. , ,i ,1 ¡e""!¡., ¡ ,,¡ :, ~ -- " ¡ ,.1 ,1 I 1 , fliTI~ I)~-I-IU r DEL 2 AL 12 DE SETEMBRE . ¡, ." ¡ f , ¡. r. , ,:," ~;.~~f ..i t~~:¡ ,¡ ~t; , , ~~ ~; "" " ;-,;., ,, 6,Y¡ ~,.:., , :J.-: , ,, , ."" ! " ~¡::: ~ ,, ¡" ,-:,- i, , , ,. 1 , " , ~: ," ¡i í, .! ~~1;~ ~ ~i ~, ,¡: ~ ,i .~" , , ; "t~ ,.-~~ , ,. ¡., ,~ i(;d (;;; ","1 ., ,,1 " ,, < "1 . ~,; ", ,1 1,," l . ¡:::. 1 ; , , ,.:.}~ ,. )~ ! ( , J ¡:i~;;¡~ :, . " ,, ,J , j ,í4 ¡:::;~ ~:t{~ r .. , "", ,,, t ¡ fe, l " i".,~ !", ", " d! ¡: :i "",, .--- f." , , :, ¡,/ < , , , VILADECANS2 8
 8. 8. SALUTACIÓQuan el nostre poble tenia de dos a tres mil habitants i satansava aquesta diada, se sentían aquestes converses entre els homes i dones de Viladecans: lija sacosta la Festa Major", "daquí a pocs días Festa Majar", ate. Eren días solemnes.Era la FESTA MAJaR. Darreu de les comarques de Catalunya venían els "parents" que durant aquests <:tíeseran els "forasters". Eren els germans, els ancles, els cosins i casillas, els amics íntilTls. Venían a manjar el pollastre a casa de Iarnic o del parent. Aquells dies sabocava tal: la noia estrenava ve$lit, el xiquet un "traje". Ballarien el ram i ben segur la "toia".Són records deis anys que ja no tornaran i que es recorden arnb nostaluia, ben segur, parque érern joyas, i sempre es recorda amb nostalgia la joventut.Avui, la nostra Festa Majar és más bulliciosa, más amplia de costums i de caracters. La industrialització i el CreiX8!llillit demografic espectacular del nostre poble ha aportat I)Qve~UQrm~_i tradicions a la nostra Festa Majar. Al nostre programa hi caben lotes les aficions, des deis esports, fins a la pintura i la fotografia. És una Festa Major on tots podrem expressar-nos i divertir-nos amb lIibertat. El desig daquesta Alcaldía és que tots elsciutadans ,de Viladecans se sentin protagonistas de la Festa Majar, i que tothom pugui disfrutar-la amb un parent, un amic,par obsequiar-lo amb orgull, i fer-li sentir que el nostre poble camina cap a la saya recuperació cultural, i lIuita par a la millora de les seves condicions de vida.La Festa Majar ha désser una mostra de la nostra hospitalitat tradicional i una gran manifestació deis ciutadans que estimern el nostre poble. . C~q82J JOAN MASGRAU MARCE.,., ALCALDE DE VILADECANS
 9. 9. CIUTADANS CIUDADANOSLa nostre ciutat sengalana durant uns Nuestra ciudad se engalana durantedies per celebrar la Festa Majar. Son unos días para celebrar la Fiesta Ma-dates 9!1es gaudeix sense mide de les yor. $on fiestas en que se goza sindiversións que aporten entre tots. tasa de las diversiones que aportamos entre nosotros. Per mi, la Festa Major ha sigut sempre el feli¡;:colofó de l estiu i el inici d un Para mí, la Fiesta Mayorha sido 5iem- nou any que té per principi i final pre el feliz colofón del verano y elaquestes dates. Per aixo, la meva posi- inicio de un nuevo año que tiene porció de ciutada i aCtualment com el vos- principio y final estas fechas. Por ello,tre alcalde sempre mi ha preocupat desde mi posición de ciudadano yque s organitcessin unes festes de actualmente de vuestro alcalde, siem- participació, de communicació id ale- pre me ha preocupado que se organi-gria. zaran unos festejos de particip.p..ciÓD de comunicación, de alegria. La Festa Majar es de tots. Ningú poteludir que una part d aquesta festa é~ La Fiesta Mayor es de todos. Nadiepensada per ell. Pero la meva il.lusió puede eludir que una parte de ellade cara als propers anys, es aconseguir está pensada para él. Pero mi ilusiónque la festa fos un producte de la rica de cara a los próximos años es conse-imaginació de tots. guir que la Fiesta sea producto de la rica imaginación de todos.Aquest d ia veuré complit un anticsomni i la participació ciutadana en les En este día veré cumplido un antigy"ocelebracións tradicionals de la població. sueño: la participación ciudadana en las celebraciones tradicionales de laAccepteu els meus millors anhels de población.felicitat ara i sempre. Recibid mis mayores deseos de feli- MIOUEL GARCJA FENOSA cidad 9hora y siempr~ ALCALDE MIGUEL GARCIA FENOSA ALCALDE
 10. 10. FESTA fiEITU,. , rlLADECAIS ~ I . ,.~,,
 11. 11. ,. Agosto-Septiembre 1984 I EDITORIAL BUTLLETi DE VILADECANS 3 A. lols elsclutadans A todoslosciudadanos Un any més, amb els últims calors Un año más, con los últimos calores estiuencs, arriva la Festa Major dEstiu, veraniegos llega la Festa Major dEstiu, per la que ningú (Ajuntament, entitats...) en la que nadie (Ayunt.amiento, ha escatimat estorc;:os per a conseguir entidades...) ha escatimado esfuerzos que sigui la testa de toUtom, una testa para conseguir que sea la fiesta de multitudinaria, divertida i desenutjada todos, una fiesta multitudinaria, en la que els ciutadans participio i es marchosa y desenfadada en la que los sentin identiticats, amb la multitud ciudadanos participen y se sientan dactes i espectacles. que es portaran a identificados, con la multitud de actos y cap. espectáculos que se van a desarrollar. Serveixin aquestes paraules per cridar Sirvan estas palabras para llamar al a la gatzara general de tots els joldorio general de todos los viladecanencs, perque en el nostre viladecanenses, para que en nuestro poble, diLlussions i esperances sempre pueblo, de ilusiones y esperanzas noves, arrelin també les velles siempre nuevas, arraiguen también las tradicions daquest gresol de viejas tradiciones de ese crisol de. comunitats que el cQmposen i que en comuidades que lo componen y que en ell conviuen i sagermanen día a dia. él conviven y se hermana día a día. . Finalment, conciutadans, us convido a . Finalmente, ciudadanos, os invito a que amb la vostra asistencia aquesta que con vuestra asistencia hagáis esta testa vostra i la distruteu junt amb tiesta vuestra y la disfrÜtéis junto con .tamiliars i amics. Desitjo que paseu uns familiares y amigos. Deseo que paséis dies agradables i entretinguts, que unos días agradables y entretenidos, tagin oblidar, al menys . que hagan olvidar, al menos momentaniament els problemes que a momentáneamente los probJemas Que vegades tenim, els quals hauran a veces tenemos, .Ios cuales habrán de dafrontar-se la resta de Iany amb afrontarse el resto del año con energía energia i constancia, ara divertim-nos. y constancia, ahora .9!vertámonos. EL ALCALDE EL ALCALDE .-6;;S -E{L~7-;S JAUME MONTFORT I H~RAS JAUME MONTFORT I HERAS El Butlletí Municipal de Viladecans publica en este número los balances de las distintas áreas en que organizativamente está dividido el Ayuntamiento, los cuales han sido efectuados y realizados por los propios responsables de las áreas y sus ponentes.
 12. 12. - ~ ) :) 1) 1) s - -1)..1)/)~n::)::1)....... , lf)§:J") l "¡ , " --) k " t ~ " ". o;,; . :~) < ,"n 1.." , "¡~;) , ,,, ,, ¡""f""~ ..;..:r---"" , , ,,, , , n ,, - ., ~ ,: },. .~-~ :-i.,. ,, " , tftl , ~ "~ : 7 .(!N ,, . ,, " , "}# " "".I Y~:j" :"~ , / ,"1 :1: t} )-.. L1"v ;¡ -:. ,;z.J ~ ~ , "§.¡ , 3 J"-:; ",, , L-..:.a. , , ..;;;J..~ ::" ""--> ,, , , , , , , """,:", ,, ; .. ~ ;;-;", ;;,;~ "-;:;--;:.. i}~~? , , e~ ~~;;~1--, ea -"""""~ . Q. ea.... ;;:;-- "~ >;:"" ,..LIJ ¡;-.: ,eae ,-~OC)Q)~.....eQ)Eea....e::1< Q)"O"-1 :J ~ (/J ~ c: Q)E ~..... (/)S; Q)ex:
 13. 13. Juliol-Agost-Setembre 1985 EDITORIAL BUTLLETí DE VILADECANS 3 Atotslis ciutadaos A todoslosciudadanos Novament arriba la Festa Major dEstiu. Un cop . Nuevamente llega la Fiesta Mayor de verano. més el nostre poble viura uns dies on per damunt Una vez más nuestro pueblo vivirá unos días de totes les coses, la gresca i la tabola sera el fet donde por encima de todas las cq.sas el més important. Pero si bé la gresca és sana i divertimiento y el jolgorio seráel:hecho más agradable, no hem doblidar que per fer-Ia importante. Pero si bien el divertimiento es sano possible, és necessari respectar el normal y agradable, no hemos de olvidar que para desenvolupament de tots els actes, evidenciant hacerlo posible, es necesario respetar el normal que la convivencia ciutadana ha de mantenir-se desarrollo de todos los actos, evidenciando que . totalment, respectant a la resta de vil.latans, que la convivencia ciudadana ha de mantenerse per raons diverses, no poden participar de totalmente, respetando al resto de ciudadanos, Ialegria general. que por razones diversas no pueden participar de Espero que aquest any es repeteixi Iexit assolit la alegría general. . - en la elebració de les Festes de Iany passat, on, Espero que este año se repita el éxito gracies a la vostra participació, es superaren conseguido en la celebración de las fiestas del totes les previsions. Serveixin aquestes ratlles año pasado, donde gracias a vuestra per enviar la meva més entusiasmada felicitació a participación, se superaron todas las previsiones. tot el poble de Viladecans i per a anirmar-vos a Sirvan estas líneas para enviar mi más fer de la nostra Festa Major una de les més entusiasmada felidtación a todo el pueblo de populars de la nostra comarca. Viladecans y para animaros a hacer de nuestra Si bé, en altres viLles acostumen a saludar Fiesta Mayor una de las más populares de Iarribada de Iestiu nosaltres hem preferít al lIarg nuestra comarca. ..Uf de la nostra historia festiva tancar aquesta etapa Si bien en otras villas acostUmbran a saludar la J de lIeure i descans com sí dun tí de festa es llegada del verano, nosotros hemos preferido a lo tractés. largo de nuestra historia festiva cerrar esta etapa Us invito, dones, a que disfrute u i a que amb la de descanso como si de un fin de fiesta se vostra participació ompliu els carrer de la vila tratara. dalegria i lIuminositat. Os invito, pues, a que disfrutéis y a que con vuestra participación llenéis las calles de nuestra población de alegría y colorido. EL ALCALDE LALCALDE ~. E~ :cvu .~- Jaume Montfort i Heras -s- E~ Jaume Montfort i Heras
 14. 14. i. ~J Revista mensual de lAjuntament Segon~ Etapa Any IV ~ N.o 19 . Juliol-Agost-Setembre 1986Foto del Primer Trofeo Turismo" Noria" de Antonl Pastor.
 15. 15. Jltliol .Agost. Setembre 1986 EDITORIAL BUTLLETíDE VILADECANS 3 A lols BIsciutadans A todos los ciudadanos T ualsevol activitat municipal és de gran tras- oda actividad municipal es de gran trascenden- Q cendemcia, pero mentre que les actuacions relacionades amb Iensenyament, sanitat, urba- nisme etc. interessen gairabé tothom, no ocorre el ma- cia, pero mientras las actuaciones relacionadas con la enseñanza, la sanidad, el urbanismo, etc. interesan casi exclusivamente a los habitantes del mu- teix amb les activitats populars i festives. nicipio, no ocurre lo mismo con las actividades popula- Aquestes darreres atreuen, tradicionalment els habi- res y festivas. tants deis pobles veins ysón un eleme,nt dorgull per Estas últimas atraen tradicionalmente a los habitan- als ciutadans del nostre, de maner~ que entre els uns i tes de los pueblos vecinos, y son un elemento de orgu- els altres sintercanvien comentaris que comporten llo de los ciudadanos del nuestro, de tal manera que una sa-na¡festiva rivalitat. entre unos y otros se cruzan comentarios que entra- Els ciutadans de Viladecans tenim Iavantatge de ser ñan una sana y festiva rivalidad.~ ~ els últims, entre els pobles circundants, que celebren Tenemos los ciudadanos de Viladecans la gran ven- la Festa Major i és, per tant, la nostra la que roman más taja de ser los últimos, de los pueblos circundantes, viva i recent en el record daquells que ens visiten, els que celebramos la Fiesta Mayor, y es por tanto la forasters dabans. nuestra la que más viva y reciente permanece en el re- Aquest avantatge és, encara, un esperó más per tal cuerdo de los que nos visitan, los "forasteros" de an- daconseguir que, a más de la más recordada sigui la tes. Es, sin embargo, esta ventaja un acicate más para que millor es recordi. conseguir que además de la más recordada, sea la que En els darrers anys hem aconseguit entre tots que mejor se recuerde. es converteixi en una successió dactes multitudinaris En los últimos años hemos conseguido entre todos que han ultrapassat, fins i tot, les previsions más que se convierta en una sucesión de actos multitudi- optimistes. narios, que han desbordado incluso las más optimistas Espero, per tant, que les Festes dEstiu de 1986 su- previsiones; espero, por tanto, que las "Festes dEstiu" perin, encara mes les deis anys precedents. de 1986 superen aún más, si cabe, las de años Ciutadans, gaudiu de les vostres festes i inviteu pa- precedentes. rents, coneguts i veins, que ningú no es quedi a casa, Ciudadanos, disfrutar de vuestras fiestas e invitad a que tothom senti Viladecans, com una cosa propia i familiares, conocidos y vecinos, que nadie se qede en que, durant aquests dies, us divertiu en els nostres ca- casa y que todo el mundo sienta Viladecans como a19..o rrers, places i jardins. suyo, para-que durante unos días disfrutéis de nues- Que Viladecans sigui de tots els viladecanencs! tras calles, plazas y jardines. !Que Viladecans sea de todos los viladecanenses! Jaume Montfort, alcalde de Viladecans Jaume Montfort, alcalde de Viladecans ~ / :"""/!---F- LC V , 11 / ..- I ~~~~L ~~
 16. 16. ~-, . REVISTA MENSUAL DE LAJUNTAMENT TERCERA ETAPA ANY I 1 AGOST - SETEMBRE 1987FESTAMAJOR 87 70T ELPOBlE AL CARA,EA CURSOS PEA GRAN I PETITS S ELSESPORTS DELA FESTA cJ.ü,i()""::--~"-;j !,.~~ ,::r"¡ .;~
 17. 17. - L L Anns CsstslIs dursnt el pregó. collit per vlure I les diverslons que els tejen la vida més agradable. No vulgueu que- dar emera deis vostres avantpassats! O, tal vegada, sigui més adequat as- senyalar Ioportunitat de la Festa, ara que la bogeria estiuenca ja declina, i la tardar asserenadora treu el cap apaivagant el brogit eixerdidor de les rialles estiuenques. Quin moment del calendari millar que Per primera vegada a la nostra hist6- aquest per esgotar les darreres ganes de ria ha estat una dona Iencarregada de ter gresca, abans de penjar a Iarmari les co- el pregó que anunciava Iinici de les tes- loraines a Iespera de la pr6xima calorada? tes destiu. I també per primer cap, un re- Per6 el que mhan demanat és que presentant deis mitjans de comunicació pregoni la Festa, i la Festa és esbar¡o, mú- era qui donava Iordre de comen<;ar la di- sica i espai, i en el programa de la vostra versió. Aquest any ha estat lAnna Castells, Festa, de lotes tres cosas nhi ha tor<;a. periodista, qui va lIegir el següent pregó: Al qui us «mola» el ball podreu dedi- PREOO FEST A MAJOR car a aquest estorl~at exercici unes quan- les horas cada día. EIs estils musicals? va- Quan em va demanar la María Ter- riats. Orquestres, conjunts, fins i tot sarsue- mens, la regidora de Cultura, que tes el la. Els que hi veieu bé no us perdeu Iac- Pregó de la Festa Major de Viladecans no tuació deis OLÉ OLÉ i de la saya cantan!, em vaig imaginar que aquest seria un deis una noia que diuen que ta de bon escol- textes més difícils amb que mhe hagut tar encara que un no hi sentí gaire. dentrontar dentre els molts que se mhan Els menuts també trabaran els seus reslstit alllarg de la meya vida protessional. espais en el ventall dactivitats par a ells Arriba el moment de ter-la, i una sen- previstes par a aquest días. Cercaviles, cara amb un tull de paper blanco Sap que jocs intantils i la maravella deis jocs darti- ha de transmetre-li, o com a mínim tici que posen la mateixa admiració als ulls intentar-ha, una mica de Iesperit de la Fes- de grans i petits. la. Un esperit de rialles i coloraines que No us oblideu danar dama a tastar sha de pintar i ter viure davant els ulls deis la páella a les dotze, ni, per descomptat, oients, comptant només amb els recursos talti ningú a la cita amb la Mary Santpere de la pobra imaginació. més estimada que mai pel seu públic de Sap també que els oients esperen, sempre. sense dubte, el tret denginy, Iacudit bri- No us vull ter pas una lIista completa Ilant que posi als lIavis i al pit Iample som- de tot el que podeu ter par passar-vos-ho riure de la predisposició testiva. bé en lavostra Festa Major.jy1.olta gent ha Per6 el paper, impavid i tranquil, ro- treballat perque aquests siguin uns dies man inalterat, i hem constata, aterroritzat, alegres i disbauxats -dintre dun ordre- que la musa de la inspiració també ta en els que tots oblideu una mica les preo- vacances. , cupacions quotidianes i sortiu al carrer dis- Que podría dir par animar-vos a fruit postats a divertir-vos, a retrobar els amlcs daquesta Festa Majar del temps deis i coneguts i a participar en la Festa. ralms daurats? ,Tant de bo que sigui així amb Iajut . Tal vegada recordar-vos que els pr!- del vostre anim testiu i de Iestor<; de tots mers pobladors daquestes terres aren, els que ho taran possible. Tant de bo que com vosaltres, gent treballadora i indus- amb les meves paraules hi hagi contribuit triosa, que conreaven per6, amb el matelx una mica. BONA FEST A MAJOR. atany les amables terres que havien es- Divertiu-vos!
 18. 18. f " ELBUTlLETIDEL REVISTA MENSUAL DE LAJUNTAMENT TERCERA ETAPA. ANYII 9 SETEMBRE-OCTUBRE 1988 FESTAMAJOR: LA MONDRAGÓN OMPLELA TORREROJA FORMACIÓ LABORALPERA . JOVESALESCOLATALLERELSESPORTISTES _J I~ MÉSMARXOSOS DELA FESTA~~
 19. 19. E" ~ ~; 1 ,j ~ I . ~ ~ ~t ~ " Pasqual Maragall, Pregoner de la Festa: «Compartim amb Viladecans la il.lusió olímpica» Il.Iustres autoritats, veines i veins panya, alguns fa temps ja, altres no tant. de Viladecans: Mheufet Ihonordencarre- Aixovol dirque molts delsqui van venirvan gar-me la lectura del Pregó de la vostra haver de vancer dificultats de tot ordre. Festa Major. Us asseguro que lAlcalde de Dificultats dadaptació, dificultats econo- Barcelona se sent molí complagut fent miques i greus dificultats mataríais, parque aquest Pregó, molí complagut de poder-se Iequipament en infraestructures sanita- dirigir a les veines i veins duna altra ciutat ries, escolars, culturals i urbanrstiques era de Catalunya, duna ciutat molt unida a escandalosament insuficient. Pero les difi- Barcelona, i també molí complagut de cultats shan anal superant i la immensa tornar a ser a Viladecans. majoria deis qui van venir es van quedar i He dit duna ciutat molí unida a van ferdaquesta farra la saya terra, el seu Barcelona, i si par ben poc no som f!sica- país. maní veins, tanmateix compartim molías Vull retre homenatge al seu es- coses. Compartim casa i feina. Ens uneix for~, als seus sacrificis, a la seva perseve- la gent que viu a Viladecans i treballa a rancia, perq~ixr ~ reí homenatqe a tots Barcelona, la gent que viu a Barcelona i BIs qui procectents daltres lIocs tant han treballa o estiueja a Viladecans. Compar- aportat a Catalunya i tant han fet par tim preocupacíons i anhels, com les comu- Catalunya. Els seus fills han nascut aqur i nicacions i BIs accessos a !obertura de la seran protagonistas de la Catalunya nava. ciutat al mar. Construiran la Catalunya delfuturque sera Compartim la il.lusió olímpica. diferent i millar, más justa i más equilibra- Podem afirmar que compartim un mateix da que la Catalunya que van trobar - destf economic i cultural. Más enlla del que nestic segur-, com nesteu segurs vosal- estableixen les circumscripcions adminis- tres. Els seus fills viuen ja en un Viladecans tratives, asían les realitats vives i aquestes que també va superant les mancances són les que veritablement uneixen. Podem provocadas pel creixement desordenat i afirmar que compartim, dones, un mateix perlespeculació. Ara h1ha más carrerses- destf urba. faltats, más espais públics, más placas es- Viladecans ve de lIuny. Ja se n colars, más instal.lacions sanitaries i es- parlava daquest lIoc fa prop de mil anys. portives, más cultura que abans. Ara teniu Són molts anys posant-hi historia. Les ciu- Can Sellaras. que significa molt, tant pels tats shan anal fent i han anal canviant al equipament esportius i socioculturals que lIarg del temps. Si no canviaven corrien el guanyeu com per la coLlaboració que risc de desapareixer o de quedar estanca- representa amb BIs vostres veins de Gava. des. Pero en els últims anys les nostres I ho vaig dir el mar~ passat quan vaig venir ciutats shan transformat rapidament i in- pels actas de celebració daquest fet histo- tensament. Han crescut duna manera rie: « CanSal/ares és vostre.., disfruteu- ja inimaginablefacentanys. Desdefinalsdel lo. Com us die també: Disfruteu la Festa segle passat la població de Viladecans Major! No us vull entretenir más, la Festa sha multiplicat par 40. Laugment más es- espera. La Festa és vostra. pectaculaf es va produir en la dacada deis 60, quan la població es va triplicar amb escreix. Aixo vol dirque molía de la gent de Visca Viladecans, Viladecans ha vingut daltres terres dEs- Visca Catalunya!! -1 .....
 20. 20. REVISTA MENSUAL DE LAJUNTAMENT TERCERA ETAPA. ANYIII 16SETEMBRE-OCWBRE 1989 PLUJA, RESCA G I MOlTAMARXAA LAFESTA MAJOR LAJUNTAMENT NOVOLUNGOLF DINSEL REMOLAR NOUSCURSOS DEFORfvlACIÓ OCUPACIONAL Q./j).0","~~it ~
 21. 21. LAlcaldessa de Cincinnati, Ohio, Pregonera de la Festa Majar Enguany el Preg6, que tradicional- caos com els de Cincinnati ¡que enguanymaní marca Iinici de la Festa Major, va serveixen a más a més par agermanarcomptar amb la presencia duna persona- ambdues ciutats... Seria una errada quelitat molí entranyable, la ILlustrfssima Sra. els de Viladecans i Cincinati no miréssim alLucy Macpherguson, Alcaldessa de Cin- nostre voltant per contemplar Ientorn quecinnati, Ohio, als Estats Units de Nord- ens valía. No podem viure, i molt menysAmerica, ciutat que com tothom sap, esta els días de celebraci6 de les testes de laagermanada amb la nostra vila. nostra conjunta patrona, desquena a la nostra propia vila, desquena, par exem- La Sra. Macpherguson, amb un pie, a aquesta magnffica Casa de la Vila,elegant vestit de ras de color verd claret coneguda popularment en aquestes te-que real~ava la seva bellesa natural, ana- rres com Can Modolel!. Cal recordar queva acompanyada de les seves damas i poques poblacions comparables a Vilade-amigues de Viladecans: la Sra. Jesusa caos i encara superiors en importanciaCarpathen, Presidenta dAuxili Social de demografica i economica, poden ufanar-Viladecans, Sra. Filomena Monteagut, se de tenir un edifici tan noble i completPresidenta de lAssociaci6 de Cambreres com a Casa de laVila. Més grat recordardel Barri de Sales, Josefina Cantalapie- també que una cosa semblant succeixdra, Presidenta de la Germandat de les L Alcalde, presentant 1Alcaldessa de Cincinnati, amb Iedifici que allotja actualment elDames del Sant Sepulcre de Viladecans, pregonera. "Cincinnati Building", edifici antigamentRosa Rocalla, Regidora dAssumptes destinat a la venda darticles alimenticis.Sanitaris de Gava, i la Sra. Loli Pansecul!, ha estat la devoci6 i afecte que el fervor És par mi un honor des d~quest historicPresidenta de la Coordinadora de mes- popularprofessa per la Mare de Déu en la balc6 daquesta historica pla~a daquesttresses de casa del Baix Llobregat. seva advocaGi6:-de-Sales. historic municipi, comunicar-vos la joia del ppble de Cincinaati. peraquest esdeveni- Dalt del balc6 de la Casa de la Vila, El millor exemple de la veneraci6 maní que podem"Centralitzaren la,Vergela Sra. Macpherguson ens va delectar dun poble par la seva patrona s6n les de Sales, la nostra patrona conjunta idurant gairebé dues hores amb un magnf- testes, aquestes testes del 8 de setembre destinataria de totes les nostres prega-tic preg6 que ens recordava la tradicional que celebrem tant els habitants de Vilade- ries..."germanor entre les ciutats de Cincinnati iViladecans. A causa de la falta despaiffsic, hem seleccionat alguns deis mo-ments del seu memorable preg6: Concurs de Pintura Rápida "Benvolguts h.abitants daquesta vila, és El diumenge día 10 de setembre i dintre -""""".". per mi un gran honor poder dirigir-me a deis actes de la Festa Major, es donava vosaltres en aquest día tan especial, en a coneixer el veredicte del jurat de 111e que sagermanen dues ciutats de tanta Concurs de pintura rapida. Aquests van historia i tradici6 com Viladecans i Cincin- ser els guanyadors en les segOents cate- nati. En aquesta tradicional data de la gories:celebraci6 de la festivitat de la vostra pa-trona puc dir-vos que tant jo com els ciuta- -Aquarel.les: Manuel Planas.~ans que represento ens sentim orgullo-sos dagermanar-nos amb vosaltres, que -Olls: José Ant2. L6pez; José Lufs Garcfacompartiu amb Cincinnati a la m~prou (20n. premi).venerada Verga de Sales. Sha perdut ja:en el)larg recorregut de la historia el día en -Preml Autor Local: Juan Garcfael qual aquestes viles abra~aven amb elseu vot el patronatge de la Verga de Sales. -Juvenil: Cristina Vida!.Den~a tan memorable día, al qual hau-rfem.de concedir una antiguitat de más de -Infantil: (de 4 a 7 anys) Bela Nicolas.dos segles, Viladecans y Cincinnati no han (de 8 a 10 anys)compartit només els principals aspectes 1r. Premi: Ana Pratsde la seva testa major, sin6 molts deis pe- 2n. Premi: Oriol Comellastits detalls de la seva evoluci6 social i 3r. Premi: Miguel Angel Garcfacultura!. Pero sense cap mana de dubte, el 4r. Premi: Hermisenda Soy Bejarfreí que más ens ha caracteritzat tant els (de 1~ a 13anys)uns com els altres, i el factor principal pel 1r. Premi: Emilio José Morilloqual hem arribat al nostre agermanament, 2n. Premi: Miguel Garcfa ...--
 22. 22. ~ ~L.~L1rt.tt" trtiREVISTA MENSUAL DELAJUNTAMENT. SETEMBRE991 1 . NÚM,26 . TERCERA ETAPA.ANYVLA PISCINA PELSETEMBREUNCIONAR FDESCOBERTA, LA ELNOUCONSULTOR"TROBALLA"DAQUEST ESTIUJAUME MONTFORTREELEGIT LCALDE A VILADECANS, ESCENARI DELAX COPA INTERCONTINENTAL DEBEISBOL ~~ "PROGRAMACIÓ ~:¡. n:DELAFESTAMAJOR ~~ /1 ~,t.fJ#i J :: :, .x " . :~;<.<¿ ~ . ¡.18 - 1.~ i ~h~ ¡ c, . ~ 1I . .- .:;....~~
 23. 23. ~~~.~. ~ !!:"!!" ~ ~ ~ ~ Estem de testa Desitjo que hagueu passat unes que gaudiu amb els actas de la Festa agradables vacances i aprofito aques- Major dEstiu, ¡que hi tornem a retro- tes línies del Butlletí par adrec;:ar-me a bar-nos tots un altre copo vosaltres. No magradaria acabar sense En primer lIoc, vull donar les fer referencia a la renovada Rambla, gracias a tots aquells que el passat 2§ lIoc desbarjo par a tots els ciutadans. de maig van dipositar la seva confian- Espero que les molestias ocasionades c;:a Iequipde govern que presideixo. en pel desenvolupament e les obressiguin d Espero que alllarg daquests proxims compensad es plenament amb el nou quatre anys pugui continuar tenint el aspecte del nostre passeig més tradi- vostre recolzament i treballar par a la cional. millora de la nostra ciutat. Jaume Montforti Heras Aprofito també per desitjar-vos Alcalde de Viladecans ~-"-.iIIIr_- - ,,- -- ..-.. - ..
 24. 24. Vil ad e1cnaCñis QUARTA ETAPA, ANY VI NÚM. 4 SETEMBRE~.t )i~"; """" """ ~~;f l " :: 37; ~=: !f :;";; ;::"; i" " "?:~J ,.",.".,~.,i,,",I b ., O E ~~ " N ; " : j .: " ; ":" A " " r!.:iL)~;.,"i:;"¡;:{*i"..~."::<;:"~i A s q2, " , , , , , " ,, , , , , Després de la celebració deis Jocs OUmplcs, que ha estat tot un exit a Viladecans i en general, i del me res cut desean s de les vacances, que espero hag; estat agradable per tots, magradaria aprofilar Iavinentesa per adre<;ar- me a vosaltres, Ara, un cap més, relorncm a la norlnalitall ho fern envolla!s de la Iréldlclonal Fesla Major tlT:stiu, que ens ajuda agradablelllelll él tornar a les qüestions de la malilal qüotidiana, Espero que tols els veills de la població paralicipeu a la lIastra Festa amb el mateix esprit amb que sempre col.laboreu I~n tots el s esdeveniments que es produeixen a Viladecans i tara dell. A més, desitjo que gaudiu amb els actas festius previstos, deis quals destaquen les actuacions de Los Ronaldos i Los Sirex, i que ho tornem a retrabar-FESTA nos tots un altre cop, En aquest mes de setembre també se celebraran esdeveniments importants per Viladecans, com són ~Is aetes oficial!MAJOR dagermanament de la nostra eiutat amb la loealitat francesa de Saint Herblain, que estretara els lIa«;os cultural s, socials i eeonomics ja establerts entre els, del 4 al 8 desetembre dos municipls, ila commemoració del centenarl de la construcció de la Casa Modolell, seu de "I~ lAJunlament de Viladeean~. ~, i~}Jm~ M~mJ~n } tt.;r~~ ~=!~~~~~~",,~,¡e~~""I<i"1i"r~~
 25. 25. tació Després de les vacances ens wrnarem a trabar da- vant dun important esdeveniment ciutada: la FestaMajor. Del 7 a 111de setembre, Viladecans estara de resta.Seran uns dies en que tothom trabara on passar-sho bé,perque hem tingut en compre, al hora de seleccionar elsactes, cada edat i els seus gustos. Seran dies de joia, de retrobament amb els amics ide participació. Aquest és el nostre objectiu i el desig detots els qui integrem el consistorio Viladecans esta transformant-se en una ciutatmolt mes agradable i humana. Shan prodult canvisimportants als ambits urbanístic, sanitari i educatiu~Lambit cultural també ha participat, en els darrersanys, daquesta transformació i ha assolit una granimportancia: actualment, disposem duna oferta cul-tural forya interessant. Cal tenir en-compte, pero, queaquesta transformació ésobra de tothom; de la vostraparticipació com a ciutadans i de la nostra, com a mem-bres de lAjuntament, escollits democraticament pervosaltres. El desig de tots nosaltres és que les restes siguin delvostre grato Jaume Montfort i Heras Alcalde de Viladecans
 26. 26. DaomOrJDllJaFESTAMAJOR 1994 Aquest any hem volgut ter de la estaMajoruna testa encara més nostra. Per alxohem volgut esperonar la col.laboracló deles entltats de la clutat. Com a mostra da-quest esperlt, el pregó de la testa correra acarrec de dos deis membres més emblema-tlcs de lAssoclacló Cultural Mossen CintoVerdaguer, una de les més antlgues I demés tradlcló de Vlladecans. Lanostra clutat és una clutat en constanttranstormaclótísica, pero que no ha dobll-dar els seus orígens, que queden retlectltsen el seu movlment assoclatlu. La clutatsent, cada cop amb més torsa, lá necessltatde que les entltats hl partlclpln per ter dela nostra vlla un Iloc on vlure més agrada-blement. Locasló que ens proporciona laesta Major és Immlllorable per a retrobar -amlcs Ilndrets, pero també per donar, en -aquests momenh de jola, un callu de clutatoberta I nostraa Vlladecans. Aquest és el deslg del Conslstorl,quecontla en que ¡es testes slguln del vostregrato Jaume Montfort i Heras Alcalde de Viladecans
 27. 27. ! ,. a shan, acabat le:"vacances i ens trobem davant duna nSJVa """"/... ",.,temporada: de treball. És el moment idoni per buscar una mica devasió, i on millor la trobarem és al costar duna companya fidel al Ilarg deIs anys, una de les tradicions més .,. arrelades de Viladecans: la Festa Major. Des de IAjuntament hem preparar un programa dactivitats per a tots els gustos. Espero que gaudiu forc;:ade la testa més nostra., DIJOUS7DE SETEMBRE 10.00 H PREGÓPEFESTAMAJOR CASTELLERSP ECASTELLD EFELS LLOC:plafa de la Vila 11.00 H FOCSPARTIFICI LLOC: Torrent Ballester 13.00 H CORREFOC. Diables de Viladecans, el Cadefoc d els Gossots de Viladecans, Diables de CasteIl- defelshla Cia. General del Foc, de Gava LLOC:plafa Europa i barrí antic de la Vila ORGANITZA: Diables de Viladecans .
 28. 28. ~ ,. ...l a"fF ,¡;, .. , :~ " .. 1 .. I .. ~ r--"a.-;) cc ",< ~~;~ ~-~-- 1. ,f, ~ "k 11; , . :.. ,~ ,"I " ,,,. ¡¡~J ," ~"{" """, .:,~" . " d . i;t . ,<". . ~< ~. , "" Ajlllltament de Viladecans 0It¡". ~ i:l "
 29. 29. I /- ,- , T .)!J ~ LaFestaMajor i elsequipaments esportius " Aquest any la Festa Major té un significat especial per a Viladecans, Coincidint amb aquestacelebració,lAjuntamentinaugurael camp de futbol del Torrent Ballesteri el remodelatpoliesportiumunicipaldel Centre,que doten la ciutat ambdos modernsequipaments. acabaaixíunaetapade privacionsper a les S entitats i els clubsesportius de Viladecans, ue han hagutde patir els incon- q venientsdun complicatprocésde remodelació. anmateix oma alcalde,estic T c segurqueha valgutla penaesperar. Viladecansés una ciutat que es va dotant, a poc a poc, deis equipaments necessaris.En Iambit esportiu, i coincidintamb la FestaMajor,inaugurem el Qia8 el poliesportiudel Centrei, el día lO, el campde futbol. Aquestsequipa- ments omplen un vuit important que paila la ciutat de Viladecans en instal.lacions esportives.El poliesportiudel Centreobrenavespossibilitatsals ciutadansdacostar-sea Iesport no competitiu.Shi hancreat navessales de musculació per a activitatsesportivesdiversescomara "aerobico la gimnas- i tica de manteniment. La FestaMajordaquest any,a más de tenir Iincentiude la inauguració del campde futbol ¡del poliesportiu,apostaper la descentralització e les activi- d tats, perqueels barris tinguinun protagonisme más gran.Volemque la resta sigui unamicamásde tothom,ter-launamicamás nostra,queels nousve"ins ~~ pu~uinintegrarambmásfacilitat a la vidaculturalde Viladecans. No hemdoblidarque són moltesles entitats i associacions que col.laborena tirar endavanta resta. Atotes elles, moltesgraciesperter unamicamáshabi- l table la nostraciutat. Perola FestaMajorté aquestanyunaaltraprotagonista:a historiade la ciutat. l Viladecans commemora 250e aniversari el delaseva segregació delaparroquia de SantClimentde Llobregat. . Alllarg de Ianyshan celebratdiversosactes al voltantdaquestaefemeridei, coincidintamb la Festa Major, sinauguraa la Torredel Baró Iexposicióde lArxiuHistorieLagestacióde Viladecans: orígensa 1746. deis Creeque la presencia,com a pregoner, e Iactor i humoristaMiguelGilaens d donaratambé un airede frescori másduna rialla a tots els qui participemen aquestarestaciutadana.Elsseusacuditsseranun preludi-agradabledel retorn a la normalitatdesprésdel períodede vacances. Desitjoquegaudiuambla programació la FestaMajorde Viladecans. de JaumeMontfort Heras Alcalde de Viladecans
 30. 30. 4;~i:;;;,. , .",.,- ~ , :. ,~ @ @. @@ ~,-,- J :.",: ,t ,, ,~ - (ij"j -¡;;:;:; ~ - ~ VILADE§ Ajuntament de VlIadecans
 31. 31. Coincidint amb la celebració de la Festa Major,lAjuntament de Viladecans inaugura el día 7 de setembre elParc Torrent Balle~ter, que dota la localitat amb un altremodem equipament i acaba de configurar un sector del muni-cipi que ha canviat radicalment amb obresprivades i públiques.El nou parc té 20.000 metres quadrats, un lIacamb IesculturaEco Blau, dAlex Nogué, zones de joes infantilsi de petanca i380 arbres de 12 especies mediterrfmies. Tota una zona verdaal bell mig de Viladecansper tal que els ciutadans hi gaudeixin. A banda de la inauguració del parc, el día 7 tambéservira per a la presentació oficial de dos graos elementsurbanísties que han transformat igualment la fa~ana del barrí iIaspecte general de Viladecans. Es tracta de IesculturaExpansiónCardinal,de Alberto de Udaeta, i de Iavinguda deJosep Tarradellas. La primera vol ser un símbol de la voluntatdobertura i de Ihospitalitat de la ciutat i la segona es configu-ra com a un deis eixos més importants daccés de la localitat iés una mostra de la seva nava ordenació urbanística. Pel que fa al pregó de la resta anira acarree dunaparella entranyable i ben estranya,Joan Pera ¡Paco Morán, dosformidables actors que porten quatre anys amb la seva obra encartellera i conserven el mateix poder de convocatoria que elprimer día. .Ellsseran un preludi molt agradable de la resta ensi mateixa i del retom a la normalitat després de les vacances. A més, tothom té lIoc en aquesta resta que compta,en la seva programació, amb gairebé 70 acres. Així, no pothaver excuses. DeiS al 8 de setembre tots hem de sortir alcarrer per viure la nostra Festa Major! Jaume Montfort Heras Alcalde de Viladecans @¡ ~ f:ií~ ~@;. - @ = ~

×