Fm Sant Feliu de Buixalleu_1985-99_anagaciaoteiza

266 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB), que formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Sant Feliu de Buixalleu_1985-99_anagaciaoteiza

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorSant Feliu de Boixalleu (1985-1999) Compilació: Ana García de Oteiza Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. ~q~t) " " o oAvis, amics i velns El proper dio 9 de ;uny es celebrara a Gaserans la festa deIsavis. Comsabeu, és una diodo que tots portem dintre nostre. Es una festa entranyable que ens omple de goig i satisfacció, 19~~ Amics i veins: doncs fent un homenatge ols avis fem a través dells un homenat- ge al nostre poble. El/s són la forc;a que Ihan fet possible. Vull convidar-vos a assistir el proper 15 de Sant Feliu, és un poble en el que dóna gust viure-hi, no juny als actes que es faran en Homenatge als nostres . soIs per lo bonic i tranquil que es conserva, sinó també per Iamis- avIs. tal i harmonía que tenim. Esgr.acies a actes tan simpatics i agra- dables com aquest que es pedro conservar la germanor que ;0 Aquest cny tindrem entre nosaltres al Vicepre- tenim. Esper aixo que com a 8at/le, en nom i representació del sident primer del Parlament de Catalunya lIustríssim poble us convido a tots a participar i donar suport amb la vostra Sr. Arcadi Calzada que ha volgut recolzar amb la presencia a aquesto festa. Perque entre tots farem que sigui mil/oro seva presencia una festa tan arrejada dios el nostre El 8at/le, roble. Vicenc; Doménech Entre tols hem dintentar no sois mantenir, sinó potenciar aquesta festa, Perque és important el seu esperit: "ressaltor la unió, ¡afecte i !amor de la famI- lia". Us prego la vostra assistencia, perque és així, cny rera any, que anirem fent una diodo important, "SOL SOLETII que sera esperada per tothom amb gran illusió. El Batlle, la ¡avei Ihereu, pesdebraGas; a Ambgranamor, osfills "asseuen s Iavi,el bonavi,Ireuenalsol, enel pedrfs,vorael portal; Vicen~Domenech canlanl-li lhora, a perquesanimi, i, no podentenir-ne l compte, la canQóelladeisinanlons: v criden néts, ueal seuvollant BIs q ~Sol, ol l: s e juguen, antan!, c vinam veure, a comBIs moixons, la canQóelladeisinfantons: v Amb la cololaborcció de: vinamaveure. Sol,solel: «Sol,solel: (@) vinam veure, a vinamaveure, queUncred,» vinamaveure Caixa dEstolvis Provincial de Girona Sol,sole!: 60i somrienl, empenleja Javi vinama veure, percaminar ense s cosíais; ¡avi omriu, s mirant nlaire, e quetincfred.» decaraal sol,enlluernal IGNASl IGLESIAS
 3. 3. ~q8~ Amics i veins: El proper 14 de juny es celebrara com codo ony lo festo Inés entronyoble: LHOMENA TGE ALS AVIS, lAjuntoment ha intentot oquests dorrers onys ~q~~ potenciar oquesto festo, perque entenem que és un octe 01 que no sois hi participo tot el poble, sinó 10m Arnu:s i Veíns: bé que en el!, és fa un reconeixement o unes persones que sempre ens han donol 101. . Els octes seran presidits per lo Sra. MARTA El dio 12 de juny, lonwrel1la celebrarla Fesla deis AvIs. FERRUSOLA, esposo del President de lo Generolilol, o lo que tenim que ogroir que hagi volgut passar en. És una fes/{¡ que,coln IOtssabe/ll,s,inlcnla que sigui aula un) millor tre nosoltres uno diodo ton importan!. paque considerem que a IIarés dd/u, llO sois fe/ll un IlO/IIenulge Des doquí us convido perque, omb lo als nostres avis, unes persones a les que lols eslÍme/ll, sill<íque lumbé vostro ossistencio, farem entre lols uno feslo Inés serveix per agermanar a 101. l nostre poble. e gran. El Botlle, Aqll~St an) presidirá la festa l Excel.lentíssim President Vicenc;:Dolllénech de la Dipuü:teió Provincial de Girona Sr. fOSEP ARNA U. Al qui ugraím la seva presencia.Amb lo colloboració de:CaixadEslolvisProvincialde Gironoi el suport de lo ~ Espero la voslm assistcncia en aquest acre, ja que és gracies a la participació de tols vosultrcs cada allY nÚllor. El l3at/le,Excmo Dipulocióde Girona"(omponya de Dinamilzoció Cultural", VICE,(; DO.fE:VECII
 4. 4. r-:"~-::~?~~~~ ~ f~~~!t?~~Ji:~<:!~~~;:5:;;,~~ ,>,;,. ~qqO ~Cf8~ Al1lics i lelilS: Amics i verns: Us convido en nom de la Corporació que El proper día 3 de¡ presideixo, en el meu propi i ell el de la juny celebrarcm la Festa Colllissió Organitzadora a participar ell la celebració de la XIJe Festa dllome- cn-lomenatge als nostres natge als Ilustres avis que tindra lloc el avis. Un any rnés us convido en el meu nom i proper día 11 de jUliO. en el de la comissió organitzadora a Coneixelll limportilllcia daquesla diada pelnostre pobleo Tots tenim selllpre algun participar-hi. avi al que ells agrada ter patent elnostre És important mantenir acres com aquest. per- amor i estilllació. l~s per aixó que us de- qué som un poble pecit. i amb diades com I lila/lO la vostra participació. Perque els Ilustres avis puguill viure ulla diada (etir:, aquesta en la qual tal el poble sapinya al vol- ellvollats per les seves (amílies que els Iri tant deis seus avis, cSLemfent no sois un acre (anl costal. destimació a unes persones a Ics quals cls Aprofito lavinentesa per saludar-vos, devem tot, sinó també un acre dafirmació de amb la certe~a de que com cada ano ens la nostra entitat com a poble. voldreu acompanoar en aquest día tan elltrenyable. Aprofito favinentesa per saludar-vos amb la seguretat de qué un any més ens donareu el El Hall/e, suport amb la vostra companyia. V/CENe,:OOMENECIf VICEN<;DOMÉNECH El Batlle
 5. 5. . ~qqv . j;§fa()1~j";:i0~~(:~¡"!V 1, ,~;h ;; !,A.. ,..; .G¡¡jtl~tji~~~~ Aqq1 Em plau convidar-voS en nom de IAjuntament i de la Comissió,5, organitzadora a participar als actas dHomenatge als nostres avis A que tindran lIoe el proper dia 9 DE JUNY a Gaserans. Ve1ns I Amlcs. aquest any ten1m la gran satisfacci6 de tenir entre nosaltres al President Com cada any, us praga la vostra assistencia a aquests actas, del Parlament de Catalunya, Molt Honorable Senyor Joaquim Xicoy iL perque tots hem de ter costat a unes persones que estimem i que¡ Bassegoda, presidint la Festa.U estafan molt contentes de sentir-se acompanyades i envoltades, al hora que són estimadas par tots els seus, en un día tan És un gran golg, no sola pel fet President del Par que una personalitat tan inBi eT important per a ells i pel Municipi. A Amb la vostra preséncia i participació a la feota, tornem confirmar IHomenatge als nostres avis i tot el que ells a aquesta slnó lament C,,:tala ens vuIgu1 fer costat en una Poble ós cada ::qU? tambe representa el reconelxement de que atomt ~ com el e representen, és a dir, les arrels i la identitat del nostre Municipi. I a tats a. col.laborar amb la vostra participaci6 en nos re Vull convidar-vos mesunportan.t. acta dest1maci6 que fem a1s nostres Avis. e aquest I ., Ben cordialment el vostre Batlle, I Esperem que tats plegats puguem gaudir dun gran día acompanyant-los. o VICENG DOMENECH Amb tats vosaltres, el vostre Batlle Vicenc; Domemech.
 6. 6. Aqq 3 SÁLUTACIÓ .Thrns i Amics,Vull convidar-vos com cada any a col.laborar amb la vostra participacióa IHomenatge que fem a/s nostres avis. Vul! convidJr-vos en nom meu, de lajuntament i la comissióAquest any sera una diada encara més important, doncs sera el 20aniversari deIs homenatges a la vellesa al nostre poble, 20 anys de c_--::!1itzadoraa participar en e!s actcs dhomcnatge que com c~datreball, amor i dedicació a les persones que tots estimem, els nostres avis. ~".J fem als nostres avis.Agraeixo a tots els que amb la vostra participació i col.laboració que any Aqucst any, la [esta dhol1lcnatge es rara el properdia 5 de junydarrera any han fet possible, no soIs mantenir sinó tumbé fer que aquestacte destimació sigui cada any més important. a C:lscrans.Espero que ens donareu suport amb la vostra assistimcia i que pogueu (~smolt important la vostra assistencia i suport a aqLJcst acte,disfrutar dun bon dia. ÜCJliCSllomés daquestamanera conseguirem que amb,la particip:lcióAmb vosaltres, el vostre Batlle. de tot el pobl~ els nos tres avis es sentiran verdaderainent VOlt:,ülS i Vicenc Domenech. (..~t~(lquesta estimació que rcbran, els rara sentir-se envolttts i vc!~uts no soIs per la seva familia, sino t~unbéperfora aqucsta g,an "LESPURNA DE LA VIDA" b::lil[a que és el seu poble: Sant Fé!iu de Buixallcu. "El NOSTREAV" "El CERCLE ENLLESTlT" Nostra llar, neix un infant, nar...ga vida per davant, sha fet pare, després avi. aquell marrec dinfant: amb penes i alegries, .w Den cordia!11Icnt el vostre Daille. ha viscut, com ha pogut, ha cremat el temps lIuitant, Vire/!!; Domc/lech el nostre avi. tan volgut, enguany, sha fet més vellet. ¡aquella lIar...ga vida, que tenia per davant, Iiha passat. com un lIampec! Joan Fabregat
 7. 7. r AAlle. VVTT. 1 Homenatge la a ve{les a GASERANS - GRIONS SToFELIU DE BUIXALLEU Organitzat rey:L Ajul1tamel1t ) De Sto Feliu DeBuixa[[eul 4 d~ juny de 1.995F",""aAjuntamen~
 8. 8. salutació Amics i vei"ns:Vull convidar-vos en el meu nom i en el de tot el consistori a co1.laborar comcada any amb la vostI.a participació a la Festa dHomenatge als nostres avis.Desgraciadament aquest any ha estar molt dolent per el nostre roble, perogracies al treball i a lesperit de superació de cadascun estem aconseguint queles coses tomin a ésser millors. És important que lacte coUectiu que faremel proper 4 de juny, en el que envoltarem amb la nostra estimació i afecte alsnosn.e avis fagi que aquest esperit dunió i germanor entre tots ens ajudi a fermés facil el nostre futur.És per aixo, que us dem~no la vostra assistencia, perque plegats farem que elnostre roble sigui cada día més gran.Ben cordia/mellt e/ vosrre Bar//e. ELS NOSTRES A VISVicen( Dome,zech Oh resplandor de les muntanyes! Oh cabells blancs deis nostres vells! Si ens heu portar a les entranyes i ens heu bressat els somnis vells, si ens heu deixat la fe deIs avis ben anelada al fans del cor, avui el cor vessa pels llavis, en homenatge de conhort, tot el desig de fer-vos viva la nostra pura gratitud: cantem la flama que ens arriba amb tremolors de senectut. 1 si algún día ja sou a la carena, i se us acosta el vol suau. Oh beneurada vida plena, tant prop de Déu i de la pau! Ens trobarem, seguint la vía que el vostre exemple ens ha fressat, on sera dolc;alalegria 1( perque té el nom detemitat. Fundació "la Caixa" Angelina Canaleta
 9. 9. XXlIIe. ~ omenalge a la vellesa ~GASERANS - GRIONS - STo FELIU DE BUIXALLEU Orgm2llzal pero~B(@ :imlamell! lo I de ,3! Je~uó.~~2!u~alleu .tY ~ ~}~ ~~ ~~ 9 de Juny de 1.996 ~
 10. 10. ~ cSalufació Amics i veoins: Des de fa dies, un nombrós grup de gent del roble dedica el seu temps lliure a treballar amb tata la il.1usiócom cada ahy en la preparació de la festa deIs aviso EIs petits i altres més grans assagen danses per poder-les oferir als seus avis en aquesta diada tan esperada. i els altres organitzen tot lenrenou que comporta la celebració de la resta. Tots valen que cada any sigui millar. Des daquesta salutació, com a batlle, en el meu nom i també en el de tot el consistori, vull convidar tot el poble a col.1aborar en aquest homenatge als nostres avis. Tots plegats aconseguirem que aquest acte destimació que farem a unes persones que ens ho han donat tot sigui el día més important de lany en el nostre roble. Ben cordialment, EL VOSTRE EATLLE Vicenr DomenecJl
 11. 11. XXIV e. .Homena tge ala vellesaGASERANS - GRIONS - STo FELIU DE BUlXALLEU 01~ganitzat per: 1~1junta111ent de St. FeHu de Buhcal1eu PI GROS DE CAN MA TEU (280 cm. de perímetre, 89 cm de diámetre) 8 ,te jtU1),te 1.997
 12. 12. r= SalutacióAmics i veins, Un any més us vull convidar ennommeu i deIs meus companys del consistoria participar en la Festa dHomenatge als nostre avis. Nosaltres, des de lAjuntament, sempre hem intentat fer el possible perconservar la unió entre tots els Vei"11S, perque sabem que és IÚnica manera que elnostre poble sigui fort i important. Fa UllSdies hem comprat UllSterrenys a lafinca de can Noguera de Gaseransperla cases per a la gent del poble, amb la intenció que elsjoves no hagin de marxara viure a municipis ve/11S per manca de possibilitats de ten ir casa aquí. Volem quetothom qlli ho vlIlglli puglli quedar-se a viure al poble on ha nascut i que sempre haestimat. És així COl7ltots plegats podrel7l resoldre amb l7lés forc;a i coratge elsproblel7les que la vida ens porfío Us demano a tots que vulgueu acol7lpanyar-nos Ullany l7lésCOl7l el7lpre heu sfet,ja que gracies a vosaltres faremuna vegada més un gran homenatge als nos tres avis, que tant estimem. Cordialment, El vostre batlle Vicenc; Don¡ellech i Pérez
 13. 13. ./ SALUTACIO Amics i veins, la fa 25 anys que uns veins del nostre poble van organitzar amb molt dentusiasme i pocs mitjans la primera resta dhomenatge als nostre avis. Va ésser senzilla pero molt emotiva. Més tard va passar a ésser. organitzada pel nostre Ajuntament amb la col.laboració dun grup de veins, amb el mateix entusiasme. Volem recordar i agrair la tasca de totes aquelles persones que durant aquests anys hi han col.laborat de manera desinteressada, amb tata la seva dedicació i il.lusió. AIgunes ja no estan entre nosaltres, pero sempre estafan en el nostre record. . Esperem que ens torneu a acompanyar una altra vegada per fer tots plegat que aquesta resta perduri per sempre. El hall/e, Vicenr; Domenech i Pérez. ..ORGANITZA: AJUNTAMENT DE SANT FELlU DE BUIXALLEU ~ F und aClO 1 CaIxa" a .AUTOR PORTADA: ARCADI DOMENECH SOTELO " "
 14. 14. XXVlena8 ".......... ...... . "."""" ." "..... " .. . " ".... .....". .M "" . ~""""W .."",.. m .. . ."".. .. ... H. . .IOjl~.,. ,... ... . . . .. ,,,,,:";1:5.11 Di. ... ... . . .. .. . ... . ,. ..... . . 1~1::,¡li,~ATal:¡ .. , . ... . . . . . . .. I...5. ... .F ! - " ... 5 " """ 1 I 1 l5 .. . ,.. . . 1 L" ..... .. "ill.¡. ,. JJ .¡ . ... . . .,.. . l. .. 1 ". ..,,... .. .:1. .. 16 de Maig de 1999 1}~IOi m~lmN(;( ml~ 11 Foto: día de la inaguració del Gorg 5 - 12 - 1982 Sant Feliu de Buixalleu
 15. 15. SALUTACIÓ Amics i velns, Coro a batlle de Sant Feliu de Buixalleu, vull convidar- vos en el meu nom i també en el de tot el consistori a participar amb la vostra presencia i suport a la Festa dHomenatge que farero als avis del nostre poble el proper 16 de maigo És molt important que tots ens acompanyeu,ja que tots plegats farero que els nostres avis no soIs sentin lestimació i lamor de les seves famílies sinó també el respecte, la simpatia i lafecte que tot el poble els té. Estic segur que un any més farero entre tots daquesta diada un dia inolbidable. El vostre batlle, Vicenr Domenech i Pérez .. ¡J(ORGANITZA: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Fundació "La Caixa"

×