Fm Prats de Lluçanès1993-2007_annapinedacirera

254 views
166 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
254
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Prats de Lluçanès1993-2007_annapinedacirera

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorPrats de Lluçanès (1936-2007) Volum IV: Festes de gener i juny dels anys 1993 a 2007 Compilació: Anna Pineda Cirera Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. , s A L u T A e 1 o A les portes de l estiu, ens preparem a celebrar les tradicionals restes de Sant Joan i Els Elois. Aquest any, i dins el marc de les celebracions esmentades, tenim el goig de presentar-vos un llibre, obra del pradenc n Isidre Borralleras (1915-1988). La publicació conté un recull de dades historiques de la nostre vila, .que expliquen un llarg i dens període de la historia local fins l any 1900. Dintre d aquesta compilació, hi ha inclosa una serie d apunts manuscrits pertanyents a qui fou cirurgÍa de Prats, en Josep Piniella i Fumanya (1801-1886), persona culta i granment preocupa- da pels esdeveniments del seu temps. Amb aquesta edició, empresa per la RegÍdoria de Cultura de r Ajuntament, esperem que s ompli, de mica en mica, el buit de records escrits referents al municipi, la qual cosa esdevé imprescin- dible per adquirir una coneixem;a notable de les arrels com a poble. El Batl1e Ramon Val1i Ciuró~~
 3. 3. , PRATS lLU~ANES DE 21-22-23 GENER I,1 !iJ
 4. 4. .S A LU T A e I ÓExplica la gent més gran que, quan sacostava laFesta Major, tot eren preparatius i enrenou per podercelebrar la testa més lluiaa de l any... El millarpollastre tenia els dies comptats, i suculents menjarsapareixien a la taula deis convidats, on tot era grescai xerrameca i les famz1ies dialogaven abastament.Eren altres temps, carregats de senzillesa i en elsquals estenia un conceptediferent de les coses.Avui la m~rxa actual de la nostra societat capfica lamajoria de la gent fins al punt de crear confusió iincerteses de difícil assoliment. Ens calen puntsbasics de referencia: potser un bon puntal perrefermar les nostres arrels és la tradició local en laseva varietat daspectes,el més destacabledeis qualsés, sense cap dubte, la Festa Major, encap<;aladaaquest any per mossen Lluís fané i Llampa, qued entranyable vinculació a la nostra Vila, obrira lescelebracionsde Sant Vicen<;,amb el Pregó-94.Com diu el poeta: "Tot esta per fer... tot és possible".Esperem nous horitzons i que l any que tot justencetem sigui un espai remarcable del nostre camÍ. LALCALDE Ramon Vall i Ciuró
 5. 5. fTS fJE lLUCfN s ~, 1" .~ . . N J . J 4} ¡j"íÍf.,A ~.~ ¡ / 1 ,0-"";::.;-~i~ ~ . .-~~,. .
 6. 6. , SALUTACIOA un nen de primer curs, li van preguntar:-Quan seras gran, que voldras ter?Ell, tot decidit, va contestar:- Treballar per al meu roble!Logicament, no sabia l abast de la seva afirmació, pero el que sí estavadar de la respostaera que valía participar.Crec que aquesta és una anecdota curiosa i, al mateix temps, valida,perque tots tenim una responsabilitat de participació en la nostrasocietat; i més avui día, quan la dinamica de les cosesésmolt intensa, totens afecta i en tot podem influir.Aprofitem, així, una vegadamésaquestestestesdestiu, de Sant ¡Dan i elsElois, tan carregadesdhistOria i tradició, per avanc;ar,tots plegats, cap afites méselevadesde cultura i civisme. El Batlle Ramon Vall i Ciuró
 7. 7. Z1x,,¡;¡;tAflli
 8. 8. Encetem un altre any i ens espera, joiosa i tranquil.la, laFestamajoralacantonada. Una vegada més, valenlapenales reflexions.L any que hem deixat enTere ha estar dur en molts aspectes,principalmentlepocadestiu, ambsequeraifocs, que vanpoder-se apaivagar gracies a Incol.laboraciódesinteressadade tots els vei"nsd aquesta vda.Oblidem les desgracies passades perÓ, i e~perant un millor95, endinsem-nos en el camí de les properesfestes.Enguany, i com és habitual, el pregó que iniciara els acresde la Festa Majar anira a CarTee del realitzadorcinematografic d arrels pradenques Jordi Grau ¡Sola,Premi Cínematograficde la Generalitat. Dinsd aquestactees presentara robra sobre la vida social de ca~<;anostra"Mig Olegua, mig Terracuita. Remembrances de Prats deLlw;anes", de r autorpradenc Pae Vila iEspona.Aquest any es rescatara de l oblit ¡del P(li>" temps una delve/la tradició que co nsiste ix en elfet que,juntamentambelbaffle, acompanyat pets dansaires, hi anira una personarellevant en la vida pradenca i, per tant, mereixedorad aquest honor, la qua! cosa es dura a terme, apartirrl ara,cada FestaMajorde Sant Vicenc;.Intentan, entre tals, conservar i recuperar tradiciom;,perque hemde recordar que "quiperdeL"seusorlgens,perdla identitat". El Batlle Ramof! Vall j Ciuró
 9. 9. , PRAT5 DE. lLU~" fUE. > t 115fEST D", ~E E"5
 10. 10. SALUTACIÓAmb [arribada de laflama del Canigó, símbol defoc nou i dunitatdeis Paisos Catalans, una vegada més comenr;aran les festes deSant Joan i els Elois, durant les quals caldra compaginar la tradiciói la innovació.Les cercaviles d aquests dies són l exponent més cZar d un seguir defestes que portaran l alegria i la gatzara a cada casa. Per aixo és important que, en els recorreguts, tothom participi des de lapluralitat: per un costar, respectant la indumentaria més tradicio-. nal; i per l altre, recolzant els qui, deforma més innovadora, valen animar lafesta pels carrers iplaces del poble. Així dones, desitgem que laparticipació en els acres sigui mdxima, perque lafesta és de tots i per a torsoAra permeteu-me un moment fer una breu reflexióper un home que,durant anys i anys, va encendre els Focs de Sant Joan a la plac;a:enguany ja no sera entre nosaltres. Un sentir recordper a ell perqueha estarsempre, per la seva senzillesa i col.laboració desinteressada,un punt de referencia de les nostres festes. Un adéu del poble a enMingo Cirera. El Batlle Ramon Valli Ciuró
 11. 11. SALUTACIÓ Un any més, i després de comenfar el 1996,seguim amb el costum i la tradició de recuperarla nostra historia més recent i, alhora, de deixar-ne testimoniatge mitjanfant lesperada FestaMajor de Sant Vzcenf, de la qual val la penaremarcar alguns aspectes. Enguany tindrem el goig dencetar la ¡estaamb un pregoner dexcepció; primer, i per sobrede rol, per la seva vida en pro de lEsglésia; i,després, per tenir arrels pradenques, per ser jiUde pares de la nostra vila, de cal Ramonet, avuic. Major, 18. Comptarem, doncs, amb la presenciade lExcm. i Rvdm. Sr. Antoni Deig i Clotet, bisbede Solsona. Abans hem parlar del testimoniatge que anyrere any deixem en celebrar la ¡esta. 1 ara, enaquest aspecte, donem un pas endavant amblestrena duna peLlícula de vídeo sobre Prats,sobre la seva historia, leconomia, la cultura i latradició de la nostra vila, la qual, sens dubte,restara com a testimoni dun temps. A partir daquesta Festa Major, i per seguiramb la mateixa línia, sinstaura el bonic costumde participació activa, en la Festa, de la Pubillade Prats i de les Dames dH onor, enguany amb lacorresponent estrena de vestits adequats a lepocai a lexpressió histórica de la celebració. Un poble és la seva gent i la perita historiaque, entre tots, anem teixint. Mirem, doncs, demillorar-la en el seu conjunto A tots, bona Festa Major 1996. El Batlle Ramon VaUi Ciuró
 12. 12. " -q; ~ q ~ "-J,!:!I ~0 ~~. ."
 13. 13. SALUTACló Com recordareu, aTaja un any, amb motiu daquestes dia-des, comentavem quf! era important de compaginar la innovacióamb la tradkió, en la celebració de les nos tres Jestes d estiu. Senzillament cree que estem en el bon camí: la introducció denovetats com lelecció de la Pubilla de la Vila durant la Revetlla de Sant Joan i laugment danimació i partkipació també en lesJestes dels barris, han tingut un bon ressó popular. Enguany, amb algunes activitats més, propkiades pel jovent del poble,gaudirem dunes Jestes més animades i partkipatives. Des duna visió munkipal, vull continuar esperonant elsjoves a organitzar i partkipar en totes les activitats, tant lúdiques com culturals i de totes altres menes. El treball en equip és impor- tant, ens qjuda a tots a ésser més solidaris i, per que no?, més optimistes. Gracies per la vostra coLlaboració. El batlle Ramon Vall i Ciuró
 14. 14. /Sj~LlrlL~ClODesdefa un quanttemps,cadaany perla FestaMajar de Sant Viceng - com ja sabeu -lAjuntament largaunadistincióa unapersona ade la Vila,que hagitreballaten qualsevolcampque tingui incidenciasocial.Daquestamaneratambé saconsegueixmés implicació, amb elcaracteri significatde la nostraFestaMajar.Enguany, ivistaIexperiencia inicial,ésinteressantqueesfaci unabreureferencia delpersonatge enqüestió ja en la mateixapresentació progra- delmadetestes.I davant Ievidenciaque un deis sectors mésimportants de la societat moderna és elfuncionament i Iarrelament deis sistemesdensenyament, aquestaediciósha estimat peroportúretreunpetithomenatgea quiduranttantsanys ha estattreballanten aquestcampa casanostra; em refereixo la germana a MerceArtigasi Llagostera alhora,al Col.legiPresentació ela i, dMarede Déu,perla lIargatrajectoriaal serveidelnostre poble, i molí especialmentper la tascadocent,dutaa termedesdefa moltsanysentrenosaltres.A tots, bonaFestaMajar. Elbatlle Ramon Val!i Ciuró
 15. 15. :i>~:{
 16. 16. , AlUTACIO Aquest any, aprofitant que les testes de Sant Joan i Eloissescauen practicament en cap desetmana, la Comissió de Festes, amb lacoLlaboració de les associacions de la vila, ha elaborat un atapeit programadactes, del qual tots esperem gaudir amb ganes i iLlusió. Retornant als orígens de la testa deis Elois, cal subratllar latasca que duu a terme tata la gent vinculada al món del caval! i als carruatges.Enguany, i impulsada pel grup deis Carreters del Lluc;anes, es recuperaraIantiga tradició de ter pujar un "matxo", amb els seus guarniments de testa,fins a Sant Sebastia, o sia, Ianomenat guiatge o caval! sense genet. Per tant,des d/aquí dono, una vegada més, les gracies a tata la gent que fa possiblesi bril!ants les nostres testes. És,sens dubte, tot un símptoma de renaixenc;ael fet que enles últimes testes de Sant Joan i Elois daquest miLlenni retornem a lestradicions originaries que les varen propiciar. El batlle Ramon Vall i Ciuró
 17. 17. ) -" ,1) .c" t ,¡, , ,, ;~ " W e, .ir,.{I "" ,¡ . .., " . " j. .:; . ... ~. " . f,.. (""ti;~/ ,[~ ~r~ri(.r I,~) K 1; ,~ ;1.:: . J.. "" .. "I:¡~ 1 t~v .,:,i~:i~;*~ ir!, f?~S~W~ . !1 iI)::" t ." :t .. I .,..". I~: "" . 1" ,:"¡. ,,: . . .. r " i . . ".1 ,!~.-~(":1 ~~.i~;ii~. ; ~:r . . .V:~::/;¡ :11;4 r 7 1 , ¡I . ;;: 01Prats de LI u~anes testamajar Sant Viceng 2000 14/21/22/23 gener
 18. 18. FSAlUTACIOLanomenada uePratsés un pobleactiuno qéspasunaafirmació graturta; oltal contrari: mels actesi celebracions quees tanalllarg deIanyaval n,abastament, questareputació. e aÓbviament, tata la moguda si existenta casanostraés possible,és graciesal fet detenirmésdunatrentenadassociacions, entitats,clubs,etc.,que,endefinitiva, ónelsqui,amb sel seuimpulsi ganesdecol.laborar, italitzen vla vidaculturali socialde la vila. Atots ells,elsdesitgem encora~ament peranar endavantI seguintelfil delacultura,aquestanytindremcom a pregonerde la FestaMajorde SantVicenQ2000, una persona de la nostracomarca delLluQanes, i vinculadaa travésde la poesia,a larefereixoaJosepRiera ide bells poemes,moltsrecollitsen IobraAplenaI consideranta cultura, lenguany lAjuntamentdistinció de laCañellas Fargas, n i eprofundade laculturalocal.Sana FestaEl8atlle,Ramon Valli
 19. 19. SALUTACIÓ Des de fa uns anys, el programa de les festes de Santjoan i Elois comen<;a amb un dibuix infantil a la portada, que expressa moltes coses, moltes idees i que, óbviament, es mereix algunes reflexions.Avui que es parla tant i es discuteix sobre el tema deIeducació deis nostres joves, valla pena subratllar queaquesta manera de participar en les tradicions des deIedat infantil i amb els costums que ens han arrelat ala nostra terra, és un signe dentroncament amb larealitat local i social.També és evident que aquesta ja matinera formadinserir-se i col. laborar amb les festes i tradicions dela cultura popular, és la millor garantia de lapervivencia i projecció de les nostres característiquescom a poble.El batlleRamon Vall i Ciuró
 20. 20. ¡ ." / ,r J ! , .$" . ",. JI I
 21. 21. S a tu la eítfja fa més de cent anys que pelegrí Casades i Gramatxes (1855-1945), destacat membre del Cen-tre Excursionista de Catalunya) va visitar la nostracomarca del Llu=anes. Arran daquesta visita vaescriure elllibre Lo L/ufanes (1897), on es descriuenla vida cultural i els costums deis nostresavantpassats.Segons canta Iautor, aleshores Iiva cridar Iatencióla celebració de les Festes de Santjoan i els Elois: enla seva obra explica detalladament com els traginersanaven al Pla de Santa Llúcia i, després de bailar elContrapas, feien una cursa de cavalls fins a Iermitade Sant Sebastia, tal com fem encara avui.Ens demostra, aixo, que les festes que celebrem anyrere any, en arribar Iestiu, vénen de lIuny i que,com a pradencs i lIu=anesos,arrelats a aquesta terrai amants deis costums i de les tradicions, hemdenfortir-Ies i projectar-Ies cap al futuro El batlle, Ramon Val! i Ciuró
 22. 22. SALUTACIÓEls pradencs som gent de tradicions, dones com a preludi de SantJoan i els Elois tenim les "Festes dels Barris", amb la seva gresca,el "cubell" i altres jocs per a la quitxalla, el corresponent ball alvespre... Óbviament amb el pas dels anys han sofert algun canvi,jo diria per bé, com ha estat la introducció de lelecció de la pubillai lhereu de cada barri, ja que en la revetlla de Sant Joan, sescullenels que representaran el poble durant l any.Evidentment, les testes del barris han tingut alts i baixos, perolimportant és que es conservi lessencia dels barris i les sevestradicions (igualment que els focs de Sant Isidre, cada vegada mésconcorreguts). Per aixo, sumant tots els barris, associacions,coHaboradors... celebrem tots plegats les Festes de Sant Joan iels Elois amb alegria i optimisme. El batlle, Ramon Val! i Ciuró
 23. 23. w,
 24. 24. -SALUTACIOBenvolguts pradenques i pradencs.Aquestes són les primeres paraules que us dirigeixo a tots vosaltres ciutadans de Pratsde Llu<;anes, amb motiu de les Festes de Sant Joan i Elois 2003. Un any querecordarem com Iany del canvi, duna nava etapa en el govern municipal. Un canvique esta farcit dillusió i de ganes de treballar amb transparencia i obertament. Unanava etapa que no vol ser ni sera un trencament, sinó una renovació, una navamanera de ter les coses.Vulltambé agrair, amb aquestes ratlles, la responsabilitat, la sinceritat, el coratge, elcivisme i la convivencia que hem demostrat alllarg dlaquests dies que han precedit leseleccions municipals. Des del mateix dio de les eleccions hem de deixar de banda quehi ha hagut uns vencedors i uns perdedors. Tots hem posat, amb el nostre vot lIiure iresponsable, la confian<;a en onze conciutadans que tenim la tasca de garantir un futurper a la gent del nostre poble. Un futur que aconseguirem amb el treball del dio a dio,amb els ulls posats en Ihoritzó i el cap i els peus instal.lats sobre el terreny.A les vostres mans hi teniu el programa dactes dlaquestes testes destiu denguany.Unes testes que les farem lIu"idesi seran grans si tots hi posem illusió, entusiasme iparticipació.A tots els ve"insde Prats de Llu<;anes,del Llu<;anesi daltres comarques, us convido adisfrutar daquestes testes, que són un exponent dacolliment de tots els qui ens vulgueuacompanyar aquests dies i un exemple de participació popular, i que han de contribuira la cohesió del nostre poble ide foto la comarca del Llu<;anes.Finalment, un agra"iment a la comissió i a les cifres persones i entitats que les tanpossibles.Molt bones Festes de Sant Joan i Elois. Ramon Besora i Torradeflot Alcalde
 25. 25. "-"---""..""".",~ ... M,ií, ~."" " .IJI!! -j., "1 "T , ;,i, /, . ~ ... ;,,!~.;.l...;, ",.. O"
 26. 26. ii~ ..Jm " r~""~ .11 ¡¡¡¡"~ I 1)J1 "~~ ~! .., ;¡¡¡~ SALUTACIÓ ;; ...;:r ~ ~"O o Amb les primeres calors de lestiu arriben un any més les ~I N Festes de Sant joan i els Elois. Una vegada més lesperit I festiu, la iI.lusió i lalegria col.lectiva ompliran els nostres I "É. ~ "i!~ carrers i places. .,:~ ,.A: . Tot esta a punt per gaudir i participar dun reguitzell " """"""""""":"~". .... ""0 dactes que hem preparat amb la voluntat de que siguin . ";If ~J! ;""1*,~~""""" " .- ,~ a gust de tothom i que ningú en pugui quedar exclos. El ventall és ampli i a la vegada engrescador, només cal e una bona predisposició per part de tots els conciutadans, ea des deis més petits als més grans. o . ....-- Lexit daquestes Festes és la participació activa i -~ entusiasta; per aixo animem a gaudir-ne plenament, per ¡j!:1 tal que siguin ben lluldes. També us encoratgem a ser-ne 1" m "" ... !!! ~ ,l crítics, només així podrem afrontar naves edicions amb esperit de superació. , " "~" ~ ~ ~ ~ "~ í:í~ ;11/1 = , GJ Velns del Uu~anes i daltres comarques, pradenques i -a pradencs us esperem a les Festes de Sant joan i els Elois. I per acabar~un agrafment per a totes aquelles persones ~ ~fr1 i entitats que han coHaborat desinteressadament en la r: ,. .KJ preparació i realització de tots els actes que configuren aquestes festes. J.iI8 I!R ~, iI; ." !! Molt bones Festes a tothom. Ramon Besora i Torradeflot. l ¡¡ LAlcalde. ~.íi)1;~
 27. 27. iI< ~1 ti,!; ~I~VK.. " . .. 1,< , t , ",""" ,,: / , ,~" ",. ~) ~ ~1 :. . -" .- :--<:~. "o ,." --~, . . ;.~ "" I ":~ ,. ,."".~ , ~ 1, "r-~ " I )/. .;,¡ ,¡t! r¡,¡ . ,; )1i¡ .
 28. 28. Salutació Sant Joan i el Elois testa important per a tots els pradencs i totes lespradenques. Festa que marca el comene;:amentde lestiu, data que ens assenyala lesvacances del s estudiants i ens convida a participar més en les activitats a laire lliure,el dia és més llarg i la temperatura agradable, ens agrada passar estones a laire lliurecompartint els nostres neguits diaris amb els vel"nsi les vel"nes. Un any més hem donat la volta a tot un dele, tornem a trabar-nos daquí apoc amb la celebració de les nostres estimades FESTESDE SANTJOAN I ELSELOIS,testes molt arrelades a la nostra població, ens recorda la tradició engegada per ungremi que donavareina a molts dels nostres besavisi rebesavis: ELSTRAGINERS.Cadaany, arribat lestiu, quan la reina afluixava es reunien a Prats de Llue;:anes er explicar- pse les bones naves i els entrebancs que shavien trobat, sensenyaven els nous animalsadquirits: els matxos, les mules, les ases... Era el dia de la seva testa, tejen un bondinar i ballaven el hall del contrapas; ball que actualment és un signe més didentitatdel nostre poble, i que molts dels nostres vilatans i vilatanes lhan ensenyat arreu; a latarda tejen una cursa dases i mules que sortia des de Sant Llúcia fins a Sant Sebastiaaixi demostraven la bona adquisició que havien fet, o bé les bones qualitats daquellsanimals. Aquesta, per a ells i per a tots els habitants del nostre poble, era una testa percompartir i gaudir. Anyrere any lhem anat celebrant, amb lesfore;:de moltes persones ha estatpossible conservar aquesta tradició. Des daqui volem donar les gracies a aquellesentitats, associacions, comerciants, empreses i persones, que han fet possible la testadel 2005. Enguany volem convidar-vos a tots els pradencs, a totes les pradenques igent darreu a participar-hi, a ter possible recordar aquesta bonica tradició delstraginers, a ensenyar als nostres infants la nostra petita historia. Són dies per gaudir,sortir, compartir, participar, col. laborar, hallar, escoltar... No us quedeu a casa segurque en aquest extens programa hi trobareu alguna activitat al vostre gust i que uspermetra ter una mica més vostra i nostra aquesta testa. Gracies. Bona FESTA DESANTJOANI ELSELOIS!!! Equip de Govern AjOOt~nvent Pratsde U~ de
 29. 29. - -- ,-- ~. ,*t ...~ --:~""-:~,,, .;;;;.<-" ,;;; .- "" . .,." s¡ J . :::::~~-,! .};vl. f~ rlv f( f()"IS,J,. 1M "" 006 . ,. " ~""--.. , ?r .,t- dé :;¡y, " .~:ff~~..> ~""f~ ~~ S. ,, . ,><""" ~ ... .,¡I! . Y , .. ;"""""~ ,. "". ,Z ...,.,~~,;""", , ,~I , J ,; " .. t:
 30. 30. Benvolguts pradencs i pradenques,Jj Amb larribada de lestiu ens arriben també les Festes de SaneJoan i els Elois. Durant aquests dies festius als cartees i a les cases es comparteixen moment joiosos, trobades damics, dinars familiars, xerrades amb aquelles persones que veus d any a any; cartees i places es converteixen en escenaris. (1 LJ . improvisats per acollir ballarugues, espectacles, concens, i somplen de rialles de música, de gresca. El nostre roble, tot ell, mostra un gran somriure i acull a tots a les Festes. No hem escatimar esfor~osi iHusió a programar uns acres que siguin del gust de tothom, on de ben segur tots, deIs més petits als més graos, hi .. .... trobarem el nostre espai de gaudi i diversió. Cadascú hi té el seu paree i ~ Oo.. forma pan daquest engranatge que es la vida social i festiva del roble. Aquestes restes secan un hit i ben lluldes, si hi participem duna ¿J) manera activa i entusiasta. Per aixo, us animem a gaudir-ne plenament. 1 com no, també desitgem que aquestes restes de SantJoan i els Elois siguin un reclam no només, per als pradencs i pradenques, sinó també per al~ nostres vetos del Llu~anesi d altres comarques. Com més serem més riurem, diu la dita. Per últim, el nostre agralment sincer a totes les persones, entitats i coHaboradors que, duna manera desinteressada i iHusionada, han fet possible la celebració daquestes restes. Us hi esperem. Molt bones testes de Sant Joan i els Elois. Equip de govern Ajuntament de Prats de Llu~anes
 31. 31. -,,j
 32. 32. El dia 22 de juliol de 1845, mossen Sebastia Obradors va !jAurr j(:¡(j casar Josep Espona i Cortada, pradenc, de Cal Bufalaga, ambI Francisca Berengueras i Gost, també pradenca. La certificació matrimonial estesa i signada pel senyor rector especifica clarament la professió del nuvi:traginer. El que no especifica aquell certificar és que Josep Espona i Francisca Berengueras van ser els besavis del meu pare. 1 ell, el primer traginer de la família. 1 que des daquell moment, han estar UDS quants els Espona de Cal Terracuita que han fet de traginers a Prats de Uu~anes, el nosrre poble. Recordo la meva avia Merce quan explicava el temors que passaven a la família quan els homes de la casa eren de viatge i el temps dhivern més amena;ador del compre.Un any més fem arribar el També recordo quan parlava deis Elois, lautenrica Festaprograma de les Festes de Major daquella casa. 1 del seu marxo, el Nano, que havia guanyat UDS quants anys la carrera de guiarges. 1 que quanSant Joan i els Elois 2007. treien el guarniments de larmari i sentía dringar els cascavells, ja aixecava les orelles i semblava coro si es posésHem programat activitats ja a puDe per la gran testa. I del seu padrí, a qui anomenavenper a totes lesedats i tots els Noiet, i que també semblava revirar pels volts del dia: 25 de Juny.gustos. Esperem que laclimatologíaensdeixi gaudir- I em fa molta iHusió recordar tot aixo en aquestes quatre radles que em toca escriure i que, més que de parlar de vellsneo records de la família, estaD destinades a saludar rota la gene de la vila i la comarca, i de for;a més enlla, que ens vulguin acompanyar en aquestes testes. Que a mitjans del segle XIXDesitgem queusagradi i, que no eren més que les dun dels gremis pradencs, i que amb els anys shan convertir en unes de les més importants icom cadaany,amb la vostra concorregudes de tot el Uu~anes.participació fem una testa I és aixo, saludar-vos i convidar-vos a la testa, el que faig desgran i Iluida. daquí per primera vegada coro a bacHe del meu poble. I ho faig no només en nom propi, sinó també i sobretot amb la memoria daquells joves de cal Terracuita, i deis de cal Ganxo, i dels de cal Pelut, i dels de cal Doren; Correu, i deisBanaFesta! de cal Mursion, i de Cál Trepadelles, i de la Roca del Feliu, i de cantes i cantes famílies pradenques que tejen un sol dia de testa rallY, es posaven la brusa de mudar, i es disposaven a baIlar el Contrapas i veure qui seria el primer que arribaría a Sant Sebastia. Són ells els que han passat de pares a fills la seva tradició i el seu amor per Prats i pels Elois. 1 us convido, dones, també, entre gresca i gresca, a pensar una mica en tots ells en aquests dies. En aquests dies en que tothom a Prats, i moles al Uu;anes, celebrem que al nostre poble és testa grossa. Perque ha arribar lestiu, i tornen a ser els Elois. Uuís Vila i Vilalta Alcalde de Prats de Uu~anes
 33. 33. (Prats de Llu~anes, 1953)Llícenciada en pedagogía í filología catalana per laUníversítat de Barcelona.Des del 1976 fins el 1983 va treballar a lInstítut deCienciesde lEducació de lAutonoma amb el reciclatgedel professorat.A partir de daleshores í fa vint-i-set anys que treballacoro a professora de llengua catalana a la Facultat deCiencies de lEdl1ca<.:Íóde IEsport Blanql1crna de la iU níversítat Ramon Llull a Barcelona.Durant la setmana víu i treballa a Barcelona pero nohí ha cap de setmana que la Llulsa no sescapí als seusorígens, la vila de Prats de Llu~anes.- A 2/4 de 6 de la tarda, al Club Sant Jordi, inauguració deIexposició " Fruits" de Joan Condal.- A les 11 de la nit, POLI-PUB a la Sala Polivalent amb LLlBERTFORTUNY ELECTRIC QUINTET i a continuació DJ Vittorio(www.djvittorio.com).- A les 12 del migdia, futbol pre-benjamí, FC Pradenc-OARVic- A la 1 del migdia, basquet infantil"B", C.B.Prats- CPE Taradell- A les 4 de la tarda, basquet infantil"A",C.B.Prats- VilaVílaArtes- A les 4 de la tarda, a la Sala Cal Bach, espectacle infantil"Animalets" amb la companyia de Teatre Titelles Galiot.- Ales 5 de latarda,alsjardinsde CalBach,demostració de

×