Fm Olot 1977-1999_lorena_domingo

399 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Olot 1977-1999_lorena_domingo

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Olot (1977-1999) Compilació: Lorena Domingo Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. r::::1 CID.o. ~ Q) L.C:L~~ cID~q~Oill rlDD- --o ~ - - :: ==:I) D- (N)~ -~~f @ eN) rf, aL eN) r /V CID fE - - --
 3. 3. Fragment de la poesía" A OLOr premiada en elIII Certamen Uterarí dOlot, any 1892.En mitj daytals belleses, oh vi/a, t veig graciosaque allargas los teus brassos als pobles comarcanscoro si volguesses dirlos ab parla misteriosa:veniu, goseu ma ditxa quaci tots som germans.y en /ayre veig que salc;;andemunt de les teuladesaltiues xemaneyas y arrasas campanars,de Fe y Trevall emblemas, virtuts en tu arrelades,que junts del Gel te mostran la valla y lIuminars.La ma de Deu tha omplerta dencants y dhermosura,tha teta rica y plena dincomparable encísper darte á la Regina del Cel que desde 1Tura,que ab maternal empenyo, tha tet un paradia.Un paradis quenveja la rica Barcelona,un paradia quadmira lo Puigsacalm joyósy ab sos inmensos brassos /estreny y /apresonade por que no Ii prenga lo Pirineu celós. JOSEPH SADERRA y MATA(si ha respectat la grafia de Ioriginal) .. I } .., ~I JI ..; .. ..J
 4. 4. ,.:" ;.C ciutat Camps enlla, hi escampa canc;ons la donzella i el perfum duna egloga raja cada mot. Tresca per la plana, lassa ¡temerosa, Vénen les ramades, tot dringant Iesquella... i Iafrau semplena de somriures cIars, : Hom veu al Iluny, blanca, la ciutat dOlot. lIavors semmantella la terra negrosa de blancor sagrada deis bells fajolars. 1921 Joan M~ Feixas ,-
 5. 5. FESTA MAJaRSi avui, Ciutat, tenjoies en la testai rius en la gatzara del moment,mantindríem al cor aquella arestaque adés era la causa dun lament?Si avui, Ciutat, et mostres abilladatalment com una núvia en Ihimeneu,aniríem amb ¡anima esquinyadafent sois de la dolor un corifeu?Si avui, Ciutat, ets tata una musicaque no coneix el so mal averany,fariem lIastimosa ploramicacontant-te Iacritud del nostre plany?Oh, no, Ciutat! Si avui per tu nés díade joia i de deliri embriagador,també pel nostre cor volem que siaexcelsa i esclatant Festa Major.Si rius, riurem també; si tengalanes,també engalanarem nostre esperit;gaudirem de les vanitats mundanesi lIenyarem les penes a Ioblit.RAMON PLA ¡CORALPUBLlCAT A "REVISTA DOLOT" ANY 1927 ~ . j:~ 1 -
 6. 6. Festes . del Tura 1980 i es consideren els anys que fa S que a OIot proclame m aquest pregó de restes quan arriben les del Tura, es pot assegurar, gaire- bé amb tata seguretat, que s han danar re- petint els topics de sempre. Enguany, encarregat de llegir aquest pre- gó, valdría intentar una novetat en aquest sentit i que potser no sera del gust de tots els oients. Jo, pero, bé ho valdría així. Penso exposar coro eren les Festes del Tura fa cosa duna seixantena danys. Pe- ro coro que aixo tot sol resultaría una cosa massa freda, ho faré precedir duna resse- nya dalguns fets importants del comen9a- ment de segle, alguns deIs quals ens afecta-ren ben directament, tal coro fou la Guerradel Marroc, o la vaga del textil de lany 1919, que després sestengué a altres gre-mis per acabar en un "lock-out" patronal. 1 els luctuosos fets de lany 1923, ocorre-guts entre la població olotina i el batallóque estava de guarnició a la nostra ciutat. 1 daltres fets encara, que ignoren en abso-lut les persones que no han arribat a certaedat, coro la meya mateixa. També pedreroparlar d altres fets que aparentment no ensafectaren de res, cosa que no és certa jaque, reflexionant-hi, es podría afirmar queres del que passa al món no ens pot ésseralíe ni indiferent. Valdría haver encertat amb aquesta no-vetat que podría representar aquest pregó.1ho sentiré de debo, podeu ben creure-ho,si no resulta així i no desperta el vostre in-teres. Ramon Pla i Coral
 7. 7. ~ ~ ,.- - ( -- - .1Altra vegada la Festa.Majorconstitueix el motiu feli<;per a reunir-se els olotins i rebre,amb els bra<;os oberts, amics, forasters o parentsque la vida ha allunyat del seu Olot nadiu.Olot, disposat aquest any 1981,coro la resta deIs Dobles catalans,a contribuir a la recuperacióde la nostra consciencia nacional,shonranl a donar acollimentdurant la Festa Majoral Molt Honorable President de la Generalitat.Voldríem que la participacióen les nostres Festes de tan il.lustre visitantsimbolitzés el desig i la vocació dOlotdestar present en els projectes col.lectiusdel nostre país.Us desitja unes immiJlorables Festes del Tura, JOAN SALA 1 VILLEGAS ALCALDE DOLOT t . .. 1,.. fl J- "( I .
 8. 8. Coro a portic del darrer tram dun any ben dificil per a tothom, arribem a les Festes del Tura. 1982 resulta un any dur i aspre, que ha comen<;at a colpejar algunes de les nostres famílies amb la ma<;a dura de latur. Aquests dies han de resultar dies desplai i joia, que ens permetin de recuperar lale per a continuar cami- nant i resoldre els problemes particu- lars i col.lectius deIs olotins. LAjuntament, i altres entitats 10- cals, han organitzat un seguir dactes culturals i festius presidits, tots, pel desig de col.laboració popular. lo us demanaria que aquests dies de j.oia j de participació col.lectiva,,, servissin per a col.locar elscimentst. duna salida actitud de solidaritat en- r ~~(t" tre tots els olotins, a fi dajudar els : ~~~:~,if més f~bles a portar la dificil carrega .::,.l de la vida quotidiana.~ Us desitja unes bones Festes, elf vostre Alcalde. JOAN SALA 1 VILLEGAS ,. : :,, .,4 ...J,,- ,
 9. 9. PtiPttéD e nou cns disposem a celebrar la Festa Major de la ciutat en honor de la J a heu comprovat com, den~a la cons- titució del nou Ajuntament hem procurat de mantenir un contacte intens amb tots nostra Patrona. Aquestes restes denguany, en la programació deis actes commemo- els olotins a través deis diferents mitjans ratius tenen una especial característica. de comunicació que tenim a Iabast o bé El primer consistori democratic, abans a través del contacte personal a la Casa de clome el seu mandat, va iniciar el dis- de la Vila. Aquesta dara, que em permet seny del programa dactivitats. Hem estat, dadre<;ar-me a tots, és Iocasió més baIla després nosaltres, els qui hem accedit al per demanar-vos a tots, en nom del Con- nou cartipas de la Casa de la Vila, els qui sistori, que col.laboreu activamenr a tirar hi hem aportat lotes unes altres idees de endavant un projecte de ciutat millar, més, amb Iesperit de millorar-Io, i fer-Io que entre tots ancm clisscnyant. Scnsc la essencialment encara més participatiu. vostra contribució no farem aquell Olot Valdría insistir en aquest darrer aspecte: que tots i per a tots desitgem i it.lusionem. la participació. Ens preocupa com acon- La primera circumstancia que tots elsseguir que les testes dOlot siguin les restes olotins tenim per palesar aquesta predis-de tots i cadascun deis ciutadans perque posició a col.laborar que, de ben s~gur,la seva participació és el nostre primordial existeix massivament, cree que passa perobjectiu. Volem que els infants, els ancians, una presencia amplia i col. lectiva durantels joves i tothom, en definitiva, trobin aquests die s de resta i de joia que ara ensen el programa allo que pugui ser-los disposem a encetar. Hem procurat, commés plaent. Volem, doncs, que tots els deja, que hi haguessin nombrosos actesolotins visquin amb la majar intensitat al carrer, a laire lliure, que facilitessinunes jornades que aspirem que sigui n aquesta presencia que demanem i que,dautentica demostració de com un roble francament, esperem obtenir. Amb Ies-que treballa durant tot rallY amb dedicació peran<;a de trobar-nos tots a la resta, iexemplar, procura viure amb alegria i que passeu unes jornades ben agradablesil.lusió la seva Festa Major. i satisfactories, rebeu una salutació ben cordial del vostre Alcalde. Arcadi Calzada i Sala.edra ~;~, l,. "" .x:;, "", w"" .,?p. ;/ ..1 -". ~.~ ¡ /~ ., . " >N :~~ "¡..J . . . ."í .~ FolO Md
 10. 10. .. . t a MaJor .",.:.:.".::. ... ;: ti: es Programa dActes de les Fbstes del Tura Olot, setembre de 1984 Festa La resta de tots Major De lotes les tasques que, día reTadía, Edició: festiu, nés Iaparició dactes de tata Ajunt8m8nt dOIot alllarg de Iany, ens pertoca de fer els mella. De ben segur que, a cadascun qui des de lAjuntament de la Ciutat; deis olotins, uns ens plauran més que Impressió: tenim cura del govem municipal, nhi Alzamora A/C.. S.A. daltres. Fins i tot, hí haura qui en ha una que ens satisfa i ens agrada trabara algun de francament desen- Coordinació da¡taxtos: especialment: és coro haureu pogut certat. Pero, en el fans, estarem segurs Comls.i6 de fe.te. imaginar la preparació de la Festa que potser el nostre veí en galldira Dissony gr6fic: Major. Sense deixar de banda la dallo més. 1 una vegadá més, des de la Servai. Municipal. resolució de la gran munió de proble- maduresa duna societat que cada día matiques que avui té plantejades la estima i valora més el guany de la Fotografias: .Pep CalU., Joan Co.ta, Ciutat dOlot, IAlcaldia i els regidors llibertat, i des líntim sentiment de J. M. Navarro, que conformen la Comissió de Festes, Alvar Farr I Arxlu Ca.u" tolerancia propia del poble catala, auxiliats per un bon nombre dolotins comprendrem que és més important Diposit legal: que, a títol personal, o coro a represen- abrir portes que tancar-les, que val GI-721-84 tants dEntitats cíviques, es llencen més donar oportunitats que no pas lendema de finalitzades les restes de generar prohibicions. .cada any, a iniciar lorganització de les Ciutadans, espero que la nostraproperes. Ho fem plegats, oberts a il.lusió en preparar aquesta Festatothom i amb un denominador comú: Major, sigUIcorresposta amb la vostralafany per donar a OlotunesJestes ben massissa participació i confio trobar-llui"des,on grans i petitspuguin parti- nos al carrer, al Teatre, a la Pla<;adecipar i gaudir dunes hores, duns dies, Braus o a qualsevol racó dOlot,distints als de la resta de rallY. perque nestic ben segur, arreu arribaraDiverses institucions ciutadanes par- laire fresc i joguiner de la Festa de tots.ticipen activament en la Festa, almarge deIs propis actes programats perla Comissió, sorgeixen cada cap més Pere Macias i Arauiniciatives des de les associacions, Alcalde dOlotclubs o calles damics, que enriqueixenla resta amb una gran dosi de varietatfruit de la imaginació innata de Iolotí. 1 és que la Festa Major no és mésque aquesta trobada simbólica i ve-rídica alhora, de tot Olot, on laparticipació és Iatribut essencial, on[objectiu darrer és foragitar de lesllars, dallo quotidia, on tots aquells-fins i tot els més repatanis- no esJoden resistir al crit de joia que surtc¡n¡mime de tantesi tantes golesJlotines, el mateix día del comen<;a-ment de les Festes. Fruít daquesta participació duns illtres en la confecció del programa
 11. 11. I Benvolguts conciutadans: Teniu a les mans el Programa de les Festes de la Mare de Déu del Tura denguany, elaborat coro sempre amb malta iHusió i amb ~e.s ganes que sigui prou atractiu perque cada un de nosaltres hi pugui pouar alIó que ti proporcioni el plaer de viure la testa. El contingut daquest programaés conegut per a molts olotins abans de sortir dimpremta ja que, sorto- sament, han estat molts els que han treballat en la seva confecció, .. responent així animosaméD.t:ta)a crida que coro cada any!;ila :.Co-". """, ",. missió de Festes va adre~ a tots els qui volguessin coHaborar-hi. Penso que aquesta progressiva in- corporació de la ciutadania, ,-re- presentada en aquest. cas per moltes de les Entitatsque enri- queixen la nostra societat- á la vida municipal, és un fet mol~ positiu i des daquí us en felicito i menfelicito. " I 1 ja només em queda tornar, a de- manar-vos la mateixa coHaboració per convertir la nostra Festa en quelcom més que en un seguit dactes festius escalonats al llarg dunes dates concretes i situar-la en la dimensió que li correspon dintre la petita história de la ciutat. Una historia teta de díes feiners, de dies de testa i de díes de FESTA MAJOR. Tant de bo que fóssim ca- payos de viure-la amb una actitud positiva, solidaria i participativa i que quan shagi apagat la llum.in.éllia constatem que la Festa ens ha servit, és clar, per divertir-nos pero tambéper ter un pas endavant cap aquestmodel de ciutat que tots els olotinsdesitgem, més oberta, més humanai on hi fa tan bo de viure.BONES FESTES.El vostre Alcalde, PERE MAGIAS Í ARA U ... ..
 12. 12. Toma la testa i no pas una testa Tot aixo forma part del nostrequalsevol no pas una testa ruti- programa de testa on trobareunaria, no pas una testa preparacfa -nestic segur- ton;:aactivitatssense ganes i només amb el desig que us complauran. Com tambéde cobrir /expedient. Toma una estic segur, en convidar-vos,quetesta organitzada per malta gent tothom sadonaraque si bé és-per les entitats ciutadanes, per necessari treballar, viure, ter la sregidor del propi Ajuntament i reina de cada día alllarg de /any,per ciutadans que hi col-laboren cal deixar de banda les caboriesa títol particular-una testa que per dedicar els últims dies dees poi ben dir que és la suma i el festiu a viure plenament, ale-resum de les inquietuds i estorr;:os grament la nostra testa. A Olot...deIs olotins. és natural!La Festa Major dOlot és dones la El vostre Alcalde,testa de tots i magrada subratllar Pere Macias i Araudes daquí la importanciade lapor- ltació deIs qui /han treballada alIlargde lany,en un estorr;: onjunt i cdiar~ que graciesa aixo,adquireix jaun significat especial de recercadautenticitat que la ta diterent, alsnostres vI/s, de lotes les altrestestes. I també un significat derenovació i dagermanament: cadavegada es viu més la testa al carrer,utilitzat com una perllongació decasa nostra on tots tenim cabudaion, tot recuperant nous espais,es redescobreixen els valors cul-turals, histories i artístics de lanostra ciutat. Salutació
 13. 13. ~ ~aíie-;; ",ii 4. . JLU:I,O ,,~ r . > ~ , ~ ~ . . I,q~ ~ .,.,J ~ --",.~ !,.n",",~...... ~ . ".¡,.-:: -.... i ," "" ...
 14. 14. illlj~~~;:llll;,;i~?;~~~~lt~~(~i~ {tfl.!f~~ ;"~C8t-"hd,!;JOS,a,!;pedésdete"t:rI",(;i+Sl:¡~Pcér~~t,,,,.dl~¿"":i2..."r;Jaoo~s;" " "i"r;,,:,1,;;~ ,,:,j ,~~~if~:2~ill~r1~~~1!1~"?;r..,"," ".f8~l., ,:-:I!?$8 ~(ÍL."P estat Ia ytk(a.t".~a~"._abó ,9é 1("¡"atge~éla:¡Va"é tJ; - - (;"~~~,~if!.,- , :~ ¡J",Di",,I"ll..,.", El j"c6dll ",itl~,ci6s,i ";>C:I"~,.j,1-"" ,¡"i<J",..~is ;.-1 ,,:j,:.,~ ¡:, >";:O.rleñts SIésta ~ ca;:;;; d~>1f>ci,:;t~~~~h<x pósat de..¿lIe,,Ja val "a :~I ,_.:.):l:J_c- ~":d,/artí~ti<::;." ~~y ant;9ai~at1i!l~%~:~{¿~:~la <11al,,~,s-v~-~:s""1a:,. ,~1~" --;-é!-~%,/": ,:-~ ,- ",~~e~:I¡"c"-¿;r-~;";"i valor: dii.Y.~9i :i,,*!:,,~/¡,..~..e-els .o1;V::s;";~B:~~ ,la, ~J~"" ~f j8 1"!1~,:;:~;¿st>;",Pát"b>1Q. -s!h9: 4~~fe,fp!,dq"oope,.o, , No aque~t. Jet C:~w ";"a -=JI , , , /":.J L." :¡~ ,.i:~~l~f:;~~;:I::~ac:,it::afJ:itiP~:-~~~q:t~ pql:e~t~2:~r.::l:;~~ ~~~~~~X; .":te"n;>e:les i";tit,,cionsoc¿t;I¿;~;~iqcl~; aÓ¡;f h~ d"natelssec<s , .f;":;itse" Id ,.ecv.pe,.ac!6 X, p;:st.e;;.:iQ<~ec¡"ació d;ed¡~¿f:; 5;"9.:.;1<"5 t 1 . ,,;d<espais nat",.als ;:a;;bé."~~:oja résta,,"ació ~j";bies da,.tian ~ 1, , -si9"ifieativescom la itrya,tg¿,<d.,:J¿;,M<:>.:,.e de D~udd T:;,.a¡,.,La .,-J : W,.;ega» de Ramon c.;s~só -e1,~c..;st po,.ta"t la c..eu» del Ci"eco, ::,~12I:~e9o)";sp~de q~;~c,l;h:~¿~~;i~liés.a=¡ncide~~cia:d~ I;úiti~ -00" di¿¡°de festa amb lO;{ze,d¿:S<!.t~b~e";diadaMcioMI de: Gata!;" y"" , c¡~ ~""9"a"y ~n el .~arc,d~Jh~lcljotació deIMillle.,~~i,di~tal,";,n}a o ,adq"i,.~ix,"na dimensió esj:Ú,"8;;EY?~!"ota"t ¡si9ui <,¡"in :<;;9"";~I.sentit- : ,,,.eiv¡;,dicat¡,,¡ festi", o ;;i;,.{pl~e~r éo~memo,.cdi" q"e ¿¿.da tAn v~19l.i o od?",ai ? aq"esta ,data~;,:,~ c~nvi~?:,acel~b,.a,.-Ia amb el mateix oespe>:it~de cardialita! ide,c-:"Ííve,"~¡a q"e p;:esideix la vida, ;C:¡i.-<¿,tidia"á de la,,ost"~-Ql¡;t<:tt)/q:é,:~ e,,"iq"e,i;>c:,~n ¿".,.ibb; aquests . dies,a",b Ialeg,.ia q"éof""pprt,:,~h~ ,p;ro~imitatde I(~ FeSf~Majó,.o .. o I?ON,eS FESTes,!/ el~Qst..eA(cálde.- o o , ::;, ¡":. "P6REMACIAS iÁRAvr:o o,:~
 15. 15. Salutació La celebració aquest any del dese aniversari de la constitució deis ajuntaments democratics ha donat lIoc a moltes valoracions, a moltes comparances i també a moltes i molí diverses reflexions sobre Iaprofitament que sha fet daquest nou sistema de govern municipal. De tots els punts que en aquesta ocasió shan sotmes a la consideració pública nhi ha hagut un que ha rehuí una aprovació gairebé general: la feli~ recuperació de les festes populars portada a terme moltes vegades pels mateixos ciutadans pero impulsada i amb el pie suport de les corporacions locals. Val a dir que dun temps en~a, al capital dactivitats festives -que compren tant les festes tradicionals com les festes innovades, les festivitats religioses, les festes de barrí, les fires i festes majors- se li ha volgut donar la importancia que realment li correspon i ha passat a ocupar un espai tan rellevant en la vida ciutadana com qualsevol altre de les actuacions municipals. El programa que la Comissió de Festes posa avui a les vostres mans és. fruit daquesta voluntat i del desig de recollir i traduir en realitats les ansíes de diversió queafloren a la nostra ciutat alllarg de Iany i que tenen la seva maxima expressió en la celebració de les Festes del Tura. Pensem ben sincerament que us oferim un bon programa, un programa que conté una oferta imaginativa, alegre i molí completa que respon als imperatius de renovació que cada any es plantegen i una vegada més comptem amb la vostra acceptació per tal de desenvolupar-Io en tata la seva plenitud. BaNES FESTES! ; Pere Macias i Arau J "" ;f , I 1 Alcalde dOlot ~ J>
 16. 16. r . ,Salutació , ~ Amo la malci(I atrafegada iLlusióque es rcpeteix en aqucsts nWl1Ientsn tantes cases ulolines. ela ciutat es pn:p,!r:1pcr a la testa i posa en joc tots els seus atributs de seducciÓ,De tet, I <in)1)9(1haura estar a cas,!nustra un any de finalitzacióde projectes comcn~atsdurant rúltim quadncnni:shan acabarobres importantsi obres més modcstes. coro Iestaciódautobusos, la urbanitzaciÓ delCarrer Nou, () le" nhres darranjament de la p~ajJeIRector Ferrer;shan posaren marxanousequipaments espurtius -el pavellópolisportiu. la pista polisportivadel barrí de Bonavista-:graciesaunaestrctai eficaL"Íssima coLlaooracióntre inst1tucionsiniciativa rivada,sestanr{)rtanta terme e i ptot un seguirde milloresllrbanes-nctejadefa<;anes, il.luminaciÓcJedificis, nstal.laciodt~clJlturt:s ii de les fonts del 1il.lenari-que han suposat un notable embellimentde la ciutat. La resta ha entrar també en un procés de consolidació, i la denguany, en línics generals, ~ haestructurar sobre els cixos basics que h~ln donar resultats satisfactoris ds últims temps, Una vc,gad(jmés tornaran ,a bailar els gegants, la comparsa fara cercavila, les places j els carrers sompliran degresca que transformara alegrement rota la ciutat. Deis elemenls tan diversos que conformen aquesi any el programa, nhi ha un que a HI.CUill(jalcalde, em mere¡x una especial consideraciÚ i ésrac~e institucional quc donara inicí a la k~Lj i LJU(ens permetra dcxpressar públicament cl remneixcment de la ciutat rer la tasca portada a tcrrnt ~run deis seus fills II.!ustres,el mÚsicXavicr Montsalvatge, nascut a Girona darrels olotine, i qur eldía 7 sera nomenat fill adoptiu de la (¡utat. / Finalment. vold6a acabar demanallt la vostra col.laboració activa en lo!, els ¡:;:..", artes preparats amb tanta iLlu::.iÓ la Comissió de Festls. a fi que aquest progr:!m,¡ jft}~~.. per aC n. J - ,, gucixi plen,amente~ seu obje~tiu i hagi servir de vehicl~ per arropar ;¡ :,)¡... ,"J ;" .. ." eb, r,klns de la CJutat la Fest:i ud lura la qual una vegada mes esperem que ,:gUI ~,,;.i~ , , , , , ,, la testa de tots, "," Pere Macias i Arau Alcalde
 17. 17. LU T A e I ~ q, 0- , }" ./"Encetem la recta final dun ony intens I loboriós, que no ha estar fácil nia n,velllocol ni a nivell mundial i que la nastra ciutat está capejant ambel seu proverbial esperit desfor<;: I de treball. I Iencetem aprofitant almóxlm un deis aspectes més agradables que ens proporciona la vidaclutadana: la Festa Major,les restestenen una funció important en la vida de la cjutat fins al punt quequan sapropen divideixen en dos els dies del calendari: hi haun "obans" i hi ha un "després" de la resta, Un abans,atrofegat I expectant, i un després per a la reflexióI Ianólisl Anólisi i reflexió que serviran pera passar balan<;: I per a tornar acomen<;:or, o partir doquestaexpenéncia, els preparatius deles altres restes,Sota Iaparen<;:a defrivolitat que generenoquestes dates, hi haun munt de reina I unmunt de diners quecerquen la sevalustificoció enl aprovoció delc,utadó, Per tant,una gran partdeis acres quecada ony esprogramenson pensots enfunclo de lalevo anterioracceptocló Esmonlenendoncs les baIlodes degegonts, nans Icovollets, lesrepresentaclonsteatrals, el Cós Iris,els concerts, lesrevetlles, les cursesesporilves, el corre-bou, els espectacles,nfant,lsTombé sha tingut en compreque no tothom participa Igualmentde les restes i que a les cases hi hogen! que sha de llevar dhora, hl hamenuts, hi ha malalts Hi ho un Hospitol 01bell mlg de lo ciutot amb una exigencia detranqud litat I de silenci Per tant sho procurarollunyor duns Ilocs concrets les octivitats méssorolloses, i sha fixat Iacabament deis acres nocturns enune> hore> no ma>sa extemporónies Mantenir Iequjlibri entre la ciulalque descansa I la cjutot que es ulver telx, ha eslat una allTC! de lespreocupocions que han comptat o Ihoro de confeccionar el programa TotI OIXÓ, demanem comprensió I paclénco GIsvelns de passelgs I places quecoda ony paguen durant unes hores el preu de vlure en un Iloc privilegio!I p~r acabar només em resla desillar-vos unes bones restes, de les queservelxen per o refor<;:ar el civlsme I per o acumular energles amb vista aun hlvem no moll Ilunya que, de segur, ens deparar u molles altresocoslons de bono convlvéncia El vostre alcalde, Pere Macias i Arau010, setembre de 1991
 18. 18. ~})v J ,i ~" - >>:t-"~:~~t "," F::/ ,; ,. ,. , »":-i<"""" /.,t~""-" 1.1 :"...~~"t>: ..",."..¡ :: / Ic;~"<v. .,.w" .! ;,.,é~/< I ,~6.~ . .",.4:. iQ~~~::::~ . ""~:~.
 19. 19. Festa, més que maiDe totes les manitestacionsde la humanitat són seguramentles testes, les que gaudeixen duns atributs de continu"ltatidacceptació col.lectius més remarcables.Sí, perque tins i tot en les situacions més ditícils, lapersonadesitja un parentesien la seva activitat quotidianapera Iesbarjo,el retrobament amistós, i la participació lúdica.Daltra banda, hi ha quelcom que ens aplegui en majarintensitatnuméricai emotiva,que no sigui la Festa Major?Els olotins, amb fama provada de laboriositat i deticacia,gaudim dunes Festes del Tura ben reeixides. Són el productede Iestor<;: de tots aquells que participen en la sevaorganització, pero també deis ciutadans i visitants que engaudeixen.Que la Festa sigui un bon pretext per a passar-sho bé, per asortir de casa, per a riure, cantar i bailar, pero sobretot per aatermar a Olot el s sentiments de convivencia cívica idharmonia social, indispensables per al progrés equilibrat dela nostra estimada ciutat. Sana Festa! . PERE MACIAS i ARAU .. ~i i ~ ...... ALCALDEDOLOT
 20. 20. Festa Gran - Casa GranEnguany les Festes del Tura comptaran amb un acte de grantranscendencia per a la nostra ciutat: la inauguració de la nava seuconsistorial a can Joanetes.La casagran, la casade la vila, és la casade tots els olotins, i ésjustque tots plegats la sentim com a propia. Desd allí, i per molts anys, esregiran els afers col.lectius del municipio Es prendran decisions entornde tot tipus de serveis de competencialocal. Seseguira 1evolució delshomes i les dones que componen la societat olotina. Es procurara pelprogrés i el benestarsocial dels ciutadans.Per aixo, dins les testes, la inauguració de can Joanetesha d ésser ungran esdeveniment. La presidira el Molt Honorable Sr. Jordi Pujol,president de la Generalitat de Catalunya; el1Shi acompanyaran unamunió dalcaldes de robles, viles i ciutats darreu del món, que per uno altre motiu es traben vinculats amb nosaltres.Jo us convido a participar-hi de la mateixa maneraque, em consta, totsels olotins participem i gaudim de les Festesdel Tura.La coincidencia de les datesfestives amb el cap de setmana ens origina,aquest any, un programa molt dens, que conté una gran quantitat i,alhora, una gran varietat dactes de tata mena i per als mésdiversificats gustos.Com sempre, cal saberaprofitar aquestsdies d intensa vida col.lectivaper a refermar el nostre éaracter de ciutat moderna, oberta a tothom,generosa amb els visitants; que el record que senduguin dOlot siguiel de la cordialitat, el mutu respectei la plena convivencia; que, tambéper testes, els olotins i les o/atines tingue111 cura de refer111ar/e/evatconcepteque de nosaltreses té arreu del país. Bones testes ! Pere Macias i Arau Alcalde d 0101 , .11 ~)" -i
 21. 21. , ) t "
 22. 22. / SALUTACIO Benvolguts Ens disposem a celebrar les Festes de la Mare de Déu del Tura, Patrona de la Ciutat dOlot. Ésaquesta la nostra Festa Major, la que ens implica a tots, homes i dones, graos i petits. Els nascuts aquíi els vinguts de tara, vivim al centre o en un deis barris de la cíutat. Par aixo, la Comissió de Festes ha preparat un programa en el que tots hi ponuem trabar actasque siguin del nostre gust que ens permetin truir, ser una mica másteli~os. Els actas tradicionals, aquells que no poden taltarmai a les Festes del Tura, que ens tan viure una emoció íntima i que ens tan sentir als olotins identiticats amb la nostraciutat, pero al mate ix temps, actas duna gran actualitat quedonen aquell to de modernitat que velero que tingui tambéla nostra Festa i que atrau a tanta gent de tara que ensvisita aquests días. Tot plegat, la conservació de la tradiciótant arrelada, amb la novetat, i el resso que té la nostraFesta, ha tet que aquesta hagi estat declarada par laGeneralitat de Catalunya, coro a Festa drnteres Nacional. Perque una testa sigui reeixida cal que el programasigui bo, i celen diners, pero també cal la nostradisposició personal a passar-ho bé, que tinguemuna actitud positiva, que estiguemdisposats a conviure amb els altres, ambels daquí i els de tara. Jo us demanoque tots hi pesero una mica de la nostrapart parque tot plegat sigui possible. Aquests días hi haura gent quehaura de treballar más que mai par terpossible que tots ho passem bé. No vullesment~r a ningú en particular, hi hauria elperill de deixar-me algú, pero si hi pensem iens hi tixem veurem que són molts. Altreshauran de patir les molestias que tot acta al,cerrar comporta. Us demano que sigueucomprensius. A uns i altres dono les graciasperendavant.Que tíngueu tots una mol! bona Festa.La vostra AlcaldessaIsabel Brussosa i Planas. . "f .)
 23. 23. titide la?éelebrac " ,.n ;" ~:~ , aengr , ~,I" (Y ~ f """ "" er uns,.Iles~J~. "iE, .A~~upei:fí~¡,_;,,~_n "" ,...,..".,r,¡¡i S:O~ rteS U 0,I " , , ,, , ;N~tWrr "; "" , ,1 " ,- "..:J¡ " ":I"~:" , ~t>i , ",, "." " ,, . ,.. ,." .~IJ~s~u-_n , , , , " , , " , , , . , , ,,1t~~~~g~;fCan, ea a/,, l. a,omlSSla ej,~S es; a/¡::>reparat programaen unel qualtath~~p,~9m.1tfoba?8Jgú~n;p~;ja~~te d~lseu gust:dlg~b~s lIa-minodurési:pe~;§Jf;iie~;petitsl;;P~:!e~9~et música i gre~f~f noC:tur:- de padreu trabc:lrici~lisrne,no per als:iav:s,;,~r(]):~ece,ié>,~,e,:~7e8r¡~anvalei, futbal,bosque~,Pc¡tinotge,; coiaC:,;i pesca, i an tombé,descc>- . ,"brireu lúlt¡mjcfit~en;,espoítsrde¡I"~~2;~1Yoventura cam. arcíels."corr~;¡ ", fb !sr:¡¡%~~~v 6~:" ) ~1i(]. "A més, a lúlti;n a If>l,a baus;cor ;~ ¿ , ,~;gÓc¡ " , , , , , " ""; ~ta~N , :;j~: ,, , ", , , ,, " , , ""~"";""".f",,,,,,"i" ,"o",. ,,"",I.r" ",,"""° ,"" "",doquestoísúpéifíéié;festivc(ryÓ1 1; 01tciran oltres orticlescarrin(]vo- ,,,:>neres, sols~;:bl~é~,Y,bla"plcii1tdPplih2¡palhi trobarem el;, pr¿duCte~i;.,. .>,.."""",.,,1"" :¡.;,¡¡<j¡;""-t>""" " ,"típics de la terrci,}elsbolls delsgegonts>nons i covollets, el Valconet i la Batalla délesFlors." ~;",jit; . ;~"J~ ~~~.;:~Z~~:;.., ,::j~;~~~~C;:A tata oquestct:programocióhi,hem;;dofegir, ".,,, ,," ", ..J, encara, els ,¿ample-ments enteotre, cinema, cancerts,;sardanes i expasicians, Es espe-ciolmentdestacablela. (, "." ""..,, ,"""~ """"", )exposició de eartellsde ", le~;Fes- navetatde ,.."",;"tes del Tura>Ún({expasicióque:~ecordaró els cortells editots:aes de!1859 fins"aJ"aéttialitati. que ed"forÓ"a la sala la Carbanera. Unagran apo;t~nitgfp~t~Mrescot I¿n;;~tramemorio i pader entre~eurecam eren"Ie~"f~;t~s¡;:;aiarsdOlot d~lesgenerocians onte~iars. i>;~,fi~;¡~it~;j~":~) , ".}~;,;: , .,Espera que Je~:of~rtesdoquestes Festes del Turo ogrodin a tats elsalatins i alotiñes,que focin que malta gent de la Garratxo i de laresta de les ~amo~ques catalanes vinguin a visitar-nas ¡que ens oni-min a tat I,at "? participar, intensoment, de la festo. ~ , ,, , Malt bano Festo Majar! ~. . , GibA" Isabel Brussoso ¡Planas Dr , , o (, -. -, J !a~ , , "~~ Alcoldesso dOlat ~ i".., ~.(~
 24. 24. i" ::":.1;; ;i; ~;!?;T::~o.: o" .,;. o.--, ~~(:i. Benvolguts olotins i olotines, .: ~ }2:~,w:~rf.~ ,.to. Estem a punt de ter un parentesi en la vida quo~idianadOlot, uns dies enels qúals c~~] brarem les Festes de la Mare de Déu del Tura, patrona de la nostra ciutat. El primerque:~., ..0" us vull recomanar és que gaudiu al maxim deis actes que la comissió de testes ha orga- f~ nitzat amb tant destor~ i iLlusió. ::i. Les nostres testes, amb el Das deis anys, han adquirit nom i tradició arreu de Catalunya..! especialment a les comarques gironines. Aquest exit és tacilment constatable quan par-.: lem amb gent o amics de tara de la nostra ciutat, ja que sovint ens acaben parlant de la nostra Festa Major. Aixó és per diversos motius. Primerament,perque són unes testes moltarrelades entre els olotins, Estic conven~uda que a tots plegats ens aporten records i vivencies. En segon lIoc, perque son unes testes que han sabut mantenir la identitat i el caracter preDi.Undeis símbols més emblematics son els nostres gegants, un deis elements que més ha contribuit que la Festa del Tura hagi estat declarada Festa dlnteres Nacional. Enguany,per primercap, es tara un Concurs de Rams de Rors per a la Gegantessa dOlot. Dentrada en~ pot semblar un acte modest, fins i tot secundari, pero considero que té la virtut didentificar els olotins amb actes característics de la ciutat, incentivar el contacte directe entre ells i aconseguir que els elements tradicionals desempre prenguin un nou dinamisme i interes social. Les nostres testes tenen un altre gran protagonista: la iniciativaciutadana. Sense ella no seria possible renovar els actes de sempre i propasar naves activitats, En aquests moments estic pensant, evidentment, en Iesfor~ que enguany ha realitzat el CITper tal de poder continuar amb la tradició del popular Concurs de Carosses i Comparses que en aquesta edició ha pres el nom de . La Batalla de les Flors". També valdría tenir unes parau-les despecial i sincer agraiment a qui durant molts anys ha tet possible el Cos Iris: emrefereixoal Centre CatólicoDes daquí, les gracies en nom de tata la ciutat per tots aquestsanys de dedicació i, de fet, estic segura que no decaura en el futuro1,finalment, vullfelici-tar, en general, a totes aquelles entitats i penyes de la ciutat que, duna manera o altra.ajuden a tirar endavant la testa, organitzant moltes activitats que, si no, no es farien, i aqui és Ianima de tot plegat: la Comissió de Festes.Només em resta dir-vosel que us comentava al principi:gaudiu sense reserves daquestsdies. Aixó sí, intentant ter-ha des del respecte i la convivencia amb tothom. Desitjo que ambles ganes duns i la paciencia deis altres un any més la Festa Majorsigui ben IIUlda.Molt Bones Festes del Tura!Isabel Brussosa J J Alcaldessa dOlot /
 25. 25. Aquest programa de les Festes del Tura 1999, Cal doncs agrair la consciencia ciutadana de és el primer que ha estat elaborat després del tots els participants en aquell Forum, que han Forum de Festes, una iniciativa que creiem entes que és amb la suma de les aportacions especialment notable, perque ha permes la de cada un de nosaltres que farem la ciutat col.laboració i la participació dun gran nombre que volem.Aquest agrdiment cal fer-Io ex ten- de ciutadanes i ciutadans en el disseny del que siu a la Comissió de Festes, a les diverses és i del que sera la nostra testa majar. calles, al personal tecnic i a tots el que, de fa un any, treballen amb la iIlusió doferir-nos Fruit deis suggeriments que molts olotins van unes testes on tothom hi pugui trabar el seu valer expressar en aquella ocasió trobareu espai, la seva activitat, en definitiva la seva algunes novetats que ja han estat incorpora- propia testa. des en el programa denguany, una programa- ció especial per adolescents a la pla<;adel Mig, Amb el desig que siguin les millors testes, la reserva despai per a persones discapacita- rebeu la salutació del vostre alcalde.~[1 . - un got reciclable a les de,; en els que ha públicso barraques actes de per- metre ter més facil la neteja, o Iengalana- " - r ," Lluís Sacrest Alcalde dOlot "g, ~ ment deis balcons, en són alguns exemples. r )

×