• Like
Fm Mataro 1930-2003_e_monros_angelacarbonellbadia_martacomellasblanchart
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Fm Mataro 1930-2003_e_monros_angelacarbonellbadia_martacomellasblanchart

 • 233 views
Published

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” …

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Mataró (1930-2003) Compilació: Eva Monrós, Àngela Carbonell Badia i Marta Comellas Blanchart Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona Corpora Celebratio et oratio
 • 2. 1930 Salutació ER bé quc aquesta "ia la primera legada quc ens atreilll a qirigir i redactar el PROGRA,I.- LESfESTE~ DE LE~SANTES, DEsomja vells en la tasca de parlar amb el pÚblic des de distintes ¡ullesquotidianes o periódiques. SinÓ que engllany, empesos pel bri de lIiberfatque havem reconqueri!, Izem volgut-aplegar-nos i constituir IAssociacfó dela Premsa de Matará, per a r{colfir les iniciatives individuals i dispersesque no tenien eap vigoria i eren més aviat negatives. Potser podeni sentir-nos satisfets del primer exi! obtingllt encara noben constiurts, car IAjuntament, en assabentar-se deIs treballs -dorganit-zació de lAssociaciá de la Prelllsa va oferir-nos un lloc en la Ponencia dePestes, consti!ulda exclusivament per regidors i ens conjió la direcció deaquest PROGRAMA. Naturalmenf que, a una distinció selllblant, restem benagrarts, e[lfre altres mofÍlIs, perque Iidea de crear IAssociació es veu san-cionada per la represenfació de la Ciutat. Potser els regidors que Izan pa-trocinat la nostra co/laboració han compres que nosaltres, humUs treba-lladors de la ploma, també ens esforcem a treballar per ella, pel seuesplendor i per la .levaprosperi!at, i estem disposats a secundar des deles puolicacions que redactem lotes les iniciatives profitoses per Mataró. El primer acte, dones, de lAssociació de la Premsa local, és aquestaaportació sincera icordial amb els organi!zadors de les Pestes denguany.Volem fer constar que hi hem posat tata la majar bona vQluntat. No .10mnosaltres qui ens hem de juijar. El nostre poble~ lamor pel qual és un deIsnostres delires més plaents, .labra discernir si hem estal eneertats o si enshem equivocat. Ens plau extraordinaríament, en aquesta ocasió~ tan solemne, salu-dar-lo amb totalefusió que omple la nostra anima i desitjar a tots unsgratlssims dies de les Sanies. LAsSOCIAClá DE LA PREMSA DE MATARá
 • 3. 1934 Oler; 11 n t...d a lutació e No!ment, rnataronins tots, us oferim un Programa de Festes 3mb la sola fina- litat de posar el nostre modestlssim gra de sprra per a procura-r la divulgació de tot ¡escollit enfilall de ben adients actes que durant els. dies de Festa Major gaudirem, B~n amants de la nostra venerada ciutat. no hem olgut que rnanqués el tradi- cional programa general de festeigs; hem procurat revestir lo fe/lt-Io for~a atractiu. tot i reconeixent que per la importancia de ¡anliga lIuro mereix no un senzill i 11l0dest programa, sinó que l13uria d¿sser un J/blllll que pogués conserV3r-se amb-gust i joia i que fos COII un liibre que plasmés amb tot el seu v;dor la importancia de la ¡<esta Majorde la ciutat. En Ilenpraquesta idea que pojria portar-la a cap un Sindical de Iniciativa o Cornlle dAtraccló de Forasters. sempre comptarla amb el nostre modest apoi amarat de fervor i entusiasme. tenint en compteels meritosos elements que tenim lorgull de comptar a Mataró i del seu reconegut patriotisme, conCtem que la nostra ideatindra lacolliment qUE:mereix, tot recalcant Ie-fore admirable que amb motiu de les Festes realilzen c ,da arry amb els seus atractius extraordinarls Diari de {¡{ataró i Pensámellt o,{ariJ i que mereix gratitud de lots. Abans de posar Ct a ..questes ratlles, hem de ter constar la nostra major reco- neixenca als industrials que amb la seva cooperació han fet factible la publicació del Programa, al ¡ave i ja artista Antoni Pineda que ens ha fa,.cilitat el forrnós dibuix de la portada que tant el realea, al bon amic i artista senyor Santiago Carreres que ens ha proporcional unes escollides fotografies que tan bé hi escauen¡ també regraciem a ¡Edltograf H. Ab!ldal pel seu estOfe en la confecció del mateix, i a la.casa Filbregues Germans que ens ha facilitat el paper. A totS, doncs, el nostre reconeixement. Deixem que el jove escriptor En Jaume Castellví faei - en altre lloc daquest programa - una bella glosa de la Fesla Major, composta expressament. V. BORRAS B. - M. GlNABRE.9.1¡ <?.~:.
 • 4. amb la sola pretensi6 de contribuir amb el nostrc ben modest esfor~ a tota la di,ulga- dé possible deis festei~s. Comen~a la Festa Major amb ¡enalti.:!or acte del repartiment d UDS milers de I~ ;! ",1", pessetes als menesterosos. El Regiment dArtilleria Lleugera número 8 ens ofereix un bensimpatic Festiv.tl Hfpic de IInalitat benefica a proat deis Asils de Sant Josep (Beneti.::encia !Iunicipal), Germanetes deis Pobres i Sant Hospital. No hi manquen els simpiitics conceru pels chors i Orfe6 Mataron!. EIs actes religiosos reyestiran una so!emnitat danys no gaudida, a...alada amb la cooperació de la primera autoritat eclesi;;stica de la Diocesi, que otlciara de mis Pontifical en ¡ofici magne a honor de les SantesJuliana i Semproniana, Patrones de la ciutat, Lpresidira a la tarda la imponent manifestaci6 religiosa, a la, que concorreran di,oerses bandes de música. Hi ha reeixits festivals esportius per ¡!luro E. C., Laieta.nia, C. N. Mataró i la represa de la Cursa Costa Mata. Festials populars en el Parc Municipal, cooperant-hi els popu- lars Xiquets de Valls que constitueixen nombre ben suggestiu i els nostres acrobalics _",Falcons,. del Grup Sant Jordi de la r. J, C., que es faran admirar amb els seu s dificils treb.lIs. Nombre de gratit~d i admiració el constitoeix Ihomenatge a lAbat Dorda mataroni de gran relleu, el retrat del qual sera collocat a la galería de Mataronins JtlustreL Abundants con,certs per la Banda Municipal, diferents audicions de sar- danes pels apl.!!uditS Refilaires det Maresme. Les nostres Rambles, Placa de la Llibertat i carrer dEn Pujol es Teuran enllumenats abundosament, emmarcant es- plendidament les restes. Gaudirem també de la resta Infantil amb el-repartiment de premis i tradicional destilada escolar. No hi manca tampoc el merescut homenatge dad miració i respecte a les velletes del nostre admirable Asíl de Sant J osep de la Be- neficencia llunidpiil, a les qual! es dedica una atractiva resta. .. Així mateix, Clavé Palace i Monumental Bosc han preparat UDS programes lirics ben escaients i de vaIna, els cine mes Gayarre i Modern ens ofenran unes escollides pellículeso Centre Mataroní celebrara un ball de gala, Ateneu Popular efectua concerts i balls, llris a més deIs seus tradicionals concerts, sardanes i balls ha orga- nitzat en la nit del 27 un concurs dElegancia Femenina, primer que es fa a la nostra , ciutat i amb valuosos premiso . . Santes Jllliana i Selllproniana, ¡ Heus ad resumits els actes de les nostres festes,que desitgem obtinguin el grau mhim desplendidesa, ¡¡el bé de la ciutllt i satisfacció deis organitzadors.. Patrones de la Cit,tat V.BORRAS B. - M. GINABREDAG, (GraJl.1tde la oo¡¡ecciÓ de boixos <Abadal) r;-¿ () 1 -Ea /losf ra Jesfa 1 -/ Lajor Matar6, la nostra admirable i industriosa ciutat, ¡oía i orgull dt:1 Maresme, quebesa incansablement ¡etern i indefinible mar, envoltat son purlssim cel per espi:s fumde les enlairades xemaneixes que li donen la més esplendida caracterlstid dindus-trialitat, palesa demostració dhonrós trebal!, es disposa en els dies 26, 27, 28 i 29 dejuliol a gauJir un enfilall de ben escollits actes que formen un variat, nodrit i b~nescaient programa. Tots els Retes preparats 8mb la majar cura, entusiasme i since-ritat, són ben dignes de ligurar en el programa esplendid de nostra resta Major.Creiem que la ciutat teta es sumara a les restes nO sois per ¡ambient general de popu-laritat en que es troben envoltades, sinó també per gratitud i reconeixemen t de quantsles han pre~arades. Coro és ja tradició, oferim una vegada més el nostre Prc>grama
 • 5. 1939
 • 6. 1940 ~ ~R~~NllA[mNf~ jU~fnIlftn~ lllf :f.fJ~ lA~J.~".~- ~ ,,_.,,_.. BO-L"E;-:íN ."..o, ..." C~-N-M EMOR~~IVO DE LAS ----.-----. FIESTAS DE LAS SANTAS Editado por la ASESORíA DE PRENSA Y PROPAGA":!DA de O. J. Mataró, 24 de julio de 1940 Presenfació.n ""1:1".1:""""11"111111,",""1111111111111111111111111111111111111:1I11I1II1I111II1I¡lIlInllllllll11TIiiTI111l1i . . . l a OROANIZACION JUVENIL DE MATARO, al celebrar por segunda vez, después de la libe- ración de nuestra ciudad, las tradicionales ~fIESTAS DE LAS SANTAS, expresa su gratitud al OLORIOSOEjÉRCITO NA- CIONAL que ha hecho posible esta cele- bración con su vi"ctoriosa gesta, y tributa su más fiel adhes-ión a nuestro . ". CAUDILLO, vencedor en la guerra y victorioso ,en la paz. ¡Franc.ol ¡Francol ¡Francol ¡.ARRIB:A .ES PA Ñ A! " ---""-". --",,""- o,."" de -mis, actos. (Primerpunto de OJ.) " ":-
 • 7. 1m~ , ~""""""""""";"""""""" """"",;,,,.,,,, ""Y"" o . D ,.; ".."""",..",,),..,0,"" .."," """ . ,..", ",.."""",["., , ,".;, """""""II"o"",..",o"g",../0<1",..1Ip"",,"II,<I:""old,)", 1""",0,..,,1..,1,..1,. ";""o",i, :," n:,:~,:!"I!:,,i Í¡) ,:¡I)~" ,i"!:(:":", ¡".,,i~.1 ,: ,ion/:,/1S, ,1 :,d(l,~ ¡",~ l"$to~i,$ (",11d ,°1ltUSi<l$III(1 l:"",~1l1,ol,l/op:fÚ/ ,..,, t,d,):<, ,I,Stl""" .tÍ, ,~/,,I:plo,N," dis,:¡:"S:, ,1 ¡X,:1,,:l 1,/ p:hlri,: /"n/;Uá(l¡¡, .1, 11:!:,~fr.ISir::id<ls ",,;til<s dI! l/un), I,/,~S,/ltM,~.1:)11,:::,/ S,m;I,:li,:II,1. J . 1:: ,l::t¡..":,, .",,;,; ,:dq::i..,.., ,:/1 gr".;, ,1, g,(", 1,pllllll !>inl ,,ll,/(":aisli..o o":..st.$ di,l$ d.. JuN,, p.1 l. ,¡::.. .:I,,~:r,:l,lI::../,:o,:../,;.¡ f:. ¡" Is,: q;¡.. $,,; ,xlÍr,/.III, May "f ..omllIli,, 1.1,. 1/:1"..dl, 11,1/,¡"I/so,,:01.., ¡,I,;", to;;,: ":,::,:!.::,,i So .¡,,::.. ¡:/ ,,i;.S .;i,;sllam,7/¡ ti fw;dil,i" ,/( ,s:" ,/I1If>io1Ito,fojl...itc1S ,,"1 ,! ,.i"o:ri¡¡¡.i:,...,;,I y :.: ..;:!i,~.: ..: ",~ ¡,/Ioi,s... . !:I pr,~:!n¡;:"/ .1.. /,";,::,,s .111...(, ,~... ",IS "/!I,1I,S 1"II¡,r,.. /I/,is " 1/1"11,,.< ,,¡¡:IÍ:,¡,f,w !,r,> ..¡;.) fl, imp.":: l, /1 m,lIId,u,> fru,,.I,r, 11,..-1/1 ImdilÍÓ1I) ti,II/,I/!!,Ilid, p.,! d ¡,/f,! ,slili:::.:1 ,i": s,mi:/, , !,¡(:::i,s, .f, I/I/os!r,/ /i,:;1<I 1/".101, /I,)S p1,di,~I")//" si"lIIp"" 11111,///1"1,¡/t::::"~ i,/s Fi.-,i¡,¡S ,f, f,/.i S,m:,/,;, .1, . If¡~, (,II/i ,I/lU!),I,.I ("(1///¡),ii"!Ilp1i~ /1,) s,,¡,) ,11/1S<l1//1,"<"" ~id( /11ISI"IIO(/. d,f ,f.lr/u dI fi.s!,/, sÍi:,j t}(;, :ib1,/ al IIlIiso/l(1111/1S/11IIIlma, M,1/ disp/1"STtiS Ial/lt 1/,h S"/I///!III:; " (oI"!>I"r /111.1 ¡...: m,;s, ¡" mas, ,w- ;,I/ri(IIIII,1//1 IIIMa!clI/esa de lod.1s 1IIles/ms fies/"s poplllllres, PUBI.lCIQAD FERMALLI
 • 8. NUESTRAS FIESTAS años, destácas,e el, relieve -que aportarán a las fiestas, las pri- meras Autoridades, principal- I~ mente la regional militar del Excmo. Sr. Teniente General nualmente se brinda a los mataroneses una O. José Moscardó Ytuarte; Ca- coyuntura para rivalizar en la manifestación pitán Gene~al de Cataluña, a externa ,de sus sentimientos de religiosidad y quien se ha confiado el pendón de ciudadanía; el advenimiento de la Fiesta principal; y la no menos rele-Mayor de las Santas, constituye palenque do cada cual, desde ~u vante del, Excmo. y Rdmo. Se-respectiva esfera de influencia y actuación, debe aportar el concur- Ror Obispo de la Diócesisso de su entusiasmo, para en la aunación del de los treinta mil D. Gregorio Modrego Casaus~ quien oficiará de medio pontífi-hijos o vecinos de Mataró, conseguir estas clásicas (¡estas que ahonor de Juliana y Semproniana celebramos, matizadas de una cal en el tradicional oficio, desolemnidad y riqueza sin parangón, y de renombre que ultrapasa tan renombrado prestigio por la celebrada música del Reveren-los limites de la propia comarca. do Mn. Blanch, que adquirirá Deber dé ~eligiosidad y ciudadanía porqué en el homenaje de ~; mayor realce dirigida por el prestigioso músico mataronés O,Joséamor y veneración a las Santas, va comprendida la profesión de fé Sabater. "por la que nuestras hermanas dieron testimonio dieciseis siglosatrás, y el orgullo de sangre de festejar la gloria q!Je.aureola a y con ello vamos a pasar .In año más de nuestra secular tra-aquellas hijas preciaras de la antigua lIuro, el Matan:>ge ayer, que dición; vamos a volver unahoja anual que aparecerá-escrita antela denomineción poco Importa, para en ellas honrar la propia raza la historia con los caracteres indelebles que nosotros queramos,que al través de los tiempos se perpetua y proclama vigorosa sus que a no dudar serán de entusiasmo y fervor com es norma en lossentires,"""" mataroneses en cuanto se refiere a honrar y venerar a las Santas y aunque en Irneas generales los festejos que con tal motivo Vírgenes y Mártires Juliana y Semproniana.celebramos,,ten~an un perfil de similitud caracteristica, nuestras ,,- "--" , ,Fiestasde:las Santas, como la verdad y la tradición, sor: siempre .." . -> .~ . BY B, e ;0."[ ,,: .- , " ""viejasy,siempre nuevas y asimismo siempre dignas y merecedoras ~de la Únánimecelebraci6n. rJ:" "", ,.. Este año, entre el conjunto de festejos y de actos a cual másinteresante, consagrados algunos por una aceptación de varios C,J.;, tJ~ ~ I~ -" - ,> , .. - "¡U -,---- ~ Q f)c:-<:;r:::-t:f
 • 9. contenido de nuestra Fiesta Mayor - un ofi- I~ cio y una procesiÓn en cuya majestuo.Ídad 7lflJtaJ de {aJganta~ 19f12 y brillanteJ( somos insuperables; que si de- clzado de polifonía constituye la partitura de ~ la Misa del Rdo, M, Blanc, dechado de riqueJ(a son los ornamentos y demás objeto,v del culto que la Ciudad ha procurado pararEf ~ itualmente, ~l anunciado de nuestra. Fiesta Mayor aparece la celebración del Santo Sacr{ficío en la siempre con los mIsmos(itulares. Solo en épocasnefastas Fiesta de nuestra,~Santas; y .vi dechado de . en que el pueblo perqiendo la nita de sus destinos entre- fervorosa gratitud constituyen el tabernáculo y ullla para la veneracióngó su gobierno en mallaS que pletendían desnaturaliJ(arlo, solo en estas de las Santas y sagradas reliquias de Juliana .. Scmprrmiana, dechadoépocas insólitas peldidas en el COlrer de los siglos de nues,tra historia, de grandiosidad constituye el contenido y desarrollo de la magna pro-cllaloasis de bochorno en un metafórico desierto de la tradición, solo cesión a la cual afluyen cual abejas al panal no solo los mataronesesentonces, el anunciado de nuestra fiesta anual aparecía con el lacónico y diseminados por doquier, si que también los pueblo,~ en masa de lalaico anunciado de Fiesta }layor, y perdiendo todo su clásico y carac- comarca con susautoridadesen cabe"a, y de cuya importanciada deci-terístico contenido convertíase en una fiesta como tantas, con la sola didamente idea la categoría de quienes en todo tiempo se honran con ladife1encia de que la algarabía dwaba unos días más. aceptación de.su pendón principal. . Nuestra Fiesta Mayor liene un clásico y característico contenido Así es y en esto consiste.nuestra Fiesta Mayo.!, cn .fiestas de home- naje, recuerdo .Y gratitud a las gloriosas vírgenes y mártires Santa,vque la diferencía de cualquiel ot~a; es una fiesta grande de familia enhonra a unas hyas que por sus vi~ludes y méritos merecieron el f5,alardón J¡¿lianay Semproniana en el aniversario de su triunfo en el siglo IV dade la Santidad, siendo por ello, preJ(y honra del pueblo quefué su cuna, nuestra era cristiana, y al producirse así es unicamente cuando es/t11t ne la plenitud de su carácter y naturale"a. . Por esto el conte)¡ido de nuestras fiestas ofrece siempre la caracte-lística de refe1irse a un epicentro común: el homenaje a las Santas.Podrán. idearse los festejos .más retumbantes y espectaculares, podrán tintroducirselas innovaciones más exóticas.e inclusa superarse aquellas B1BLIOTECf:. ?OPULA~cuya celebración constituye ya una continuidad; co~ todo ello solo seconseguirá confecpionm un marco más brillante para el mayar realce CAJA O[ ~> ,.;,TARÓdel clásico y valioso retablo-el oficio y la procesión, he ahí el auténtico K 2.-S-~ s¡
 • 10. 1944 p ó RT I e o.. Los pueblos, como los indiJJiduos, también tienen el Día de su Santo, su fiesta onomástica, la festividad de su PatrÓn, fecha anual destacada, y por ello de una celebración solemne dentro el ámbito de lo afecto, en el círculo de lo íntimo. ,- El Día onomástica de la Ciudad de Mataró, sin posibilidad de dupli- cidades, es la festiJJidadlitúrgica que rememora el triunfo cruentopor la Fe, dejuliana y Semproniana, .«las Santas» que por su virginidady martirio jue- ron seleccionadaspor Patronas, y que reunen en s!, además, la condición de conciudadanía, motivo por el cual, la fiesta adquiere un doble cariz de celebración. Por ello es nuestra Fiesta Mayor, la fiesta grande del año, que a todos alcanza y de que todos somos participes. Las Fiestas de las Santas son la circunstancia anual más destacada en Mataró de, y para fiesta colectiva. Y por ser as!, constituyen eufórica ma- nifestaciónpública defestejos religiososy profanos informados de auténtico espíritu de emulaciónpor parte de todos los mataroneses. Es la conscienciaen grado colectivo, de Fiesta Mayor, de fiesta en plenitud de contenido, con esta gama de celebraciones que alcanza a todas clasesy posiciones que se dan en el pueblo. y porque la festividad de las Santas, es nuestrafiesta, la onomástica _de la colectividad mataronesa,-como es costumbre en las fechas particulares--", - - ----------------- ----------- ----------- - - a anunciantes,amigos y lectores auguramos una plenitud de celebración a --- -_u- -- ----- --------------- mayor placer de todos y a honra ygloria dejuliana y Semproniana.
 • 11. 1945~i(~,,~:~:K~.,~~~:i~ ,5 .:~~~?J":;~. ~- . . ~Ct:: ."", ~f.i mf.irO~ ff!O~¡f.ifR íO epase Alata,.ó SllS glorias. Eche CIlelltas. Saque el :aldo. + Yea Silpasado; Sil~ origen, su crecimiento, su desarrollo. Constate../os j;1ctores de Sil ,alia cir- cll1lstancialen el curso de los tiempos; los ,az"lenese sllpujaw,a política, de d su poderio maT"Ítimo,agrícola, Industrial. Compruebe el prestigio que le Iza penenido del h1lerde sus hijos ilustres; auténticas eminencias en el campo de lo -religioso, de las ciencias, de la política, de lo castrense y moral. + Vea en que Iza parado tanto esplendor, constante cual es su permanen- cia jrente al embate arrollado, de lo que <pasa»,)~ comp1liebecomo solo le quedan simples ,"ecuerdosque el historiador ql!iere perdura, y que las generaciones solo constatan indolentemente, a lo más con curiosidad amorfa, atraídas irresistiblemente por el vertiginoso presente que se les escapa... y aunque su prestigio, su pujan{a. presente no sean de generación espontá- nea, sinó fruto sa{ollado de todo este glo7"Íoso pasado, no se piema en ello, se ,ive inconscientemente, cual si el presente de cada generación/uese obra exclusiva suya. Es elpoder del egoismo y del olvido; es el triste sino de las cosas mudables. + Solo una efemérides esaita allá en las primeras centu~ rias ,de la era cristiana, con la tinta roja de la fangre martir:ial inocente- mente vertida por -dosde sus hijas, ha tenido la virtud de perdurar, de resis"" .tir el empuje arrollador de los tiempos; transmitiéndose sentidamente de ge- neración en generaciÓn Izastanuestros djas. + Es que el valor intrínseco de la gesta :deJuliana y Semproniana tiene .de,si unafuer{a moraly, espiritual de tanta contundencia que se ha impuesto por encima de todas las mutacio- nes y fué y contimta siendo para los mataroneses el timbre de su mayor glo~ ria. . . permanencia, Qye ello es así, aparte el argumento insoslayabley definitivo de su nos lo demuestra ?!ltributo que a su mayor honor les han ren- dido en todo momento las intP.ligenclasmás privilegiadas; artífices del arte piCtórico y plástico, literario y musical han volcado uno y otro año toda la exhuberancia de su genio en cometido exaltador de la pérsonalidad, virtudes y gesta de nuestras compatricias, ~ojzla producciólz de estas admirables te:" las, grabados y grupos esctdtóricos y hasta este fQrmidable templo basilical que son el orgullo artístico de la Ciudad; de esta monumental y gigantesca - obro. musical de nuestra misa, prívilegio especial en el Qrdén litúrgico de que go{amos los mataroneses; de esta pródiga producción literaria por la que inmemorzalmente nuestros literatos y poetas esgrimen su plwiza y la convier~ ten en lan{a vindicadora de tan importante efemérídes, hasta constituir alu- vión de letra y de tinta cuanto sóbre ello han escrito. . Más aú1l"¿cuando y en que otra circuns-J.allciae han dignado concurrir y visitar n!l{!s.tra s r;iu- dad tantas personalidades, títulos y jerarquías..del mundo de la Iglesia, de la política, de la ciencia y de las artes, sinó en la coyuntura anual de nuestras fiestas de las Santas? + Repase Mataró su historia; eche- cuentas y constará cpmo el único saldo a su favor en el balance de sus glorias. el únfco far:tor permanente de su valía y de su prestigio al travé~ de ,tos tiempos, viene integrado en y alredec{orde Laefemérides que.en el año 304 rubricaron Juliana y Semproniana cuya conmemoración_celebra todos losaiíos el 27 de Julio-en la fonna justa de su FIESTA- MA YOR.,
 • 12. 1946 ]) esconocido y amable lector que atraido por la presentación de este folleto,p o que por recomendación, o-simple impulso deindolente curiosidad lo Izas tomado en tus manos y lelqrztadasu cubierta te dispones a hojear su conjunto. § No pases adelante, que aunque no queremos caer en la puerilidad , de anunciartelo que ya sabes por habértelo dicho su portada, no por ello quae-O mas dejar de hacerte una, no por protocolaria, menos necesaria presentación, § Tienes en la mano a un amigo, orientador y consejero dispuesto a acomparlarte durante los dias de la Fiesta Mayor que en !Zonorde sus Santas celebrará la ciu- dad de Mataró. § Es el octavo arlOque te brindamos este fiel acompañante,R dócil y callado, pero elocuente, para (us andanzas en estas fiestas, § Con ha- berte dicho que es la octava vezque presta su concurso a los mataroneses, durante otras tantas Fiestas de las Santas, tendrás ya idea de su anterior aceptacióny deT su prestigio en el ámbito de la Fiesta Mayor d,ela ciudad, De lo contrario, el pueblo mataronés, severo en sus cosas y conciente de la dignidad de sus Fiestas, lo hubiesefulminado y su aparición no hubiese sido posible, § Pero no, nues- tro programa, con esta trayectoria, es ya tradicional,por ello, como nada hay tan exigente como la tradición, también esje arlOnos hemos esforzado en hacerla dig-1 no de su misión, especiede nomencIator, de todos los festejos religiosos, oficiales y recreativos,organizados para estas Fiestas, para las Fiestas de las Santas dee 1946, con la clasificacióny catalogaciónpor especialidades que tan unánimeacep- tación oficialy privada han merecido. § Pero además, concientesde la persona- lidad adquiridapor nuestro programa en el ámbito de nuestra Fiesta Mayor, he- mos procurado hacemos dignos de tan favorecida opinión, dotándolo de algo queo esté por encima de la simple enumeracióndefestejos, como es ya costumbre, he- mos querido,y esperamos haberlo conseguido,dar un espiritu a nuestro programa, eso es, vivificarlomediante unos comentariossobre diversos temas ciudadanos e in- cluso con unaproyección caricaturizada de nuestras Fie;¡tas,que al dar/e un agra- dable y completo co.njuntosea aportación noble y sincera a la mayor fastuosidad de nuestras incomparablesFiestas de las Santas. § Acéptalo pues lector; acépte- lo pues la ciudad de Mataró,- como un homenaje que por la colaboración de las empresas comercialesanunciadorasy de artistas de lapluma, dibujantesy litera- tos, ofrecemostambién este año, como un número más, de los actos preparados a la mayorgloria de nuestrascompatriciasvfrgenesy mgrtiresjuliana y Semproniana. Publicidad j-eir11all¿
 • 13. 1947 PO.RTICO ,o.",.."". ,... .c",.."...""" """,o.~" """."",".""".""", ,..."""""";",,"",..""""""",..0 """""..""""",..,."",""°,,,,,"0°""0";",:"""";:""~ J miga leclor: Es norma enlre los humanos el que la relación se inicieprevins las debidaspre- sentaciones de la respectivapersonalidad. . Sin embargo, ni tú ni yo, creo que necesitemos de este ceremonial,estimo nos conocemos sobradamente,pues aunque nuestros e,!cuentrossean circunstancialesy conparéntesisexactos de un al1o,nuestra comunicaciónen cada coyuntura Iza sido lo sl~ficienteíntima para que no podamos llamamos a engaño el uno del otro. ..: Tanto es así, que los dos anhelábamosel encuentro, para, cara a cara, llenar una vez más otra etapa de este diálogo íntimo, afectuoso, confidencial,que por espacio de cincodías consecutivoshemos mantenido en ocho anterioresocasiones. .. Por mi parte, en esta novena oportunidad de rela- cionamos, espero no dejraudarte en mi discurso. ... Sé lo que apeteces y esperas de mi, y quiero hacermedigno del prestigio que en.tí conquifité y he ido consolidando año tras año en cada circunstanciade nuestra Fiesta Mayor de que es además buena prueba la distinción con que me acoge el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad. .. Me Npnes,pues, en tu mano, dispuesto a reanudar mi cometidode ciceroneexpertoy bien documentado,de Programa completo de todo el conjunto de actos oficiales y privados que integran las Fiestas de las Santas de 1947. .. Más aún, atendida la caballerosidad y benevolenciacon que siempre me has atendidoy de que guardo grato recuerdo, quisiera supewrme; tengo la-ilusión de excederme, aunque solo JlJ.era por esta vez, de los límites que por lo regular han circunscribido mi radio qe acciónde simple can- tador de las glorias de nuestras insignespatricias Juliana y Semproniana yde narrador de las fiestas religiosas y profanas que la Ciudad ha preparado en su honor. .. Me he propuesto decirte algo más: reviviren tí mediante gráficos recuerdos,pretéritas fiestas que seguramenteno has olvidado,y ademásponderar ante tus ojos algunas glorias de Mataró; prestigios culturales e industriales que son base de la categoría de la ciudad, los cuales, quizás por tenerlospor sabidos, no aquilatas en su verdaderovalor. . Sabe Dios que no pretendo presentarte. un . acabado conjunto de la importancia de Mataró, sinó más bien un ~imple destello de su vigorosa personalidad, que en posteriores"ocasiones de nuestros periódicos encuentros, pueden ser continuados y completados.. Acepta mis buenos propósitos, fruto de buena voluntad y de la intensidad de mi espíritu mataronés, y en tanto te dispones bajo mi consejo y direcciónal regocijo moral y material que esperas de las Piestas de las Santas de este año, recibe los sinceros augurios y férvidos deseos de próspera felicidad de tu amigo y servidor El Programa General de las Fiestas de las Santas de PUBLICIDAD FERMALLI
 • 14. 1948 AMIGO LECTOR: ~ento 0)0 llamada imperativa de la Ciudad -ese grito secular de la sangre que aglutina y ft moviliza a propios y extrañas, al llegar la fecha anual del 27 de ;ulio-, me tienes otra vez en tus manos, a tu entera disposición, para complacerte en el ya tradicional cometido que me tienes confiado de orientador comedido y eficaz de nu~stra Fiesta Mayo;, , , . w Parecidas, casi gemelas una de la 0;0, la~ Fiestas de las Santas de cada año, tienen sin embarg" a cada advenimiento la gracia y la váriante de una- nueva floración que en la ,misma simi/itud ti~~e, el secreto de su belleza: la de su retorno, cuando la nostalgia ya no tenía el lenÚivo del esfuriia~o o recuerdo y solo le quedab6 el consuelo de una espera en la certeza de su advenimiento, La floración de este año, este retorno anual cronometricamente exacto, tiene en el presente, el notable aliciente de la conmemoración, secular. de la gran Misa de glori9-,que tanto relieve y - resonancia ha dado a nuestras fiestas y que el compatdcio Rdo,J..Aan¿el B!an¿h ,!scribierar exprofeso para mayor honor y gloria de Juliana"y Semproniana, " . A la exhuberancia peculiar de nuestras Fi,estas de los Santas, se unirá, pués, la circunstancia d~ I~ celebración de este computo centenário, cuya estima y prurito de celebración he procurado T ofrecerte en ramillete al través de "~nas ma~ifestaciones espontáneas y sinceras de quienes é:l.~ algún modo por su cargo o por su cometid~: han conti-i6u(do o participado en el curso de lo~ :ciñas a la preparació!, o celebración de las fiestas, Con ello hubiese podido de;ar cumplimentado mi cometido, si el r~cuerdo de una de tus ¡¡~jores complacencias cuando mi ante~ior servicio,Qó mehl,lbiese acuciado a procurarte nueva satisRi~¡;ión I mediante la inclusión en el contenido d~ Amis páginas de una continuidad de informaciónd~ I!:i: , , capacidad económico-industrial dE!,la Giudad, ,a fin de que, de la compulsación de mi,s. ~ua-e.i etrtáad dei~s Santas: Mataró, - , . a orientaciones, obtengas un conoci~iento lo más exacto posible de como es y combó vive "/Ó ( Es así como me dispongo, querido lector amigo, a se,rvirte también este año de cice"o!.e~ es coi! esta entera fral1queza y buena voluntad como me entrego en tus manos, agradecié~Ho;e por anticipado tu buena acogida, al tiempo que si~nificó mi gratitud a cuantos han hecho posible mi publicación, de una ü otra forma () Progtama General de las Fiestas de I~s Santas de PUBLICIDAD FERMAlIl
 • 15. 1949 LECTOR AMIGO: uevamentela circunstancia de nuestra Fiesta Mayor, nos brinda CI Z , , oportunidadpara relacionarnos. Como los familiares y amigos foráneos que en tal coyuotura acuden a tu hospitalidad, acudo a tí para proseguir el diálogo que, gratamente, por espacio de diez años hemos venido sosteniendo, en exaltaciórt de la solemnidad y munificencia de las Fiestas de las Santas. Con la matemática de la cronología con que anualmente advienen nuestras Fiestas, me presento a la linde de tu puerta con ropaje siempre nuevo y asi- mismo, siempre viejo, esperando de tí, no ya una benévola comprensión, sinó el acogimiento amistoso que me has venido dispensando, y al cual, en este inicio de la segunda década de mi presencia, espero cumplidamente corresponder. pr Hoy, como en las anteriores similares circunstancias, mi misión es orientadora y de exaltación de las tradiciones y prestigio de nuestra Ciudad. Mis páginas, O te serán guja de cuanto durante estos días te¡:¡drá lugar en el ámbito de la po- blación, de cuantas galas adornen el ambiente ciudadano de Fiesta Mayor: sublimes actos religiosos, festejos populares, competiciones deportivas, etc. R Pero asimismo y en prosecución tambien de mi peculiar trayectoria, encon- trarás en ellas una ojeada fugaz Q su importancia comercial e industrial, que tanto prestigia de laboriosa a Mataró, completándolo con un reportaje gráfico, T debido a la pluma de joven y prometedor artista, de cuales son los principales actos de las tradicionales fiestas que los mataroneses dedicamos anualmente a nuestras compatricias Juliana y Semproniana en el aniversario de su gloriosa exaltación por el martirio. I Esta es mi razón de ser; la misión que he asumido y que me tienen encomen-I e dada cuantos con la aportación de su publicidad hacen posible mi presencia y que confío sabrás enjuiciar y aquilalar debidamente durante estos días de Fiesta Mayor que deseo goces ampliQmente.) 00 llrllgramar;enernlde las Heslils tll! las Siinlils de IUllLlCIIIAD FEHMALL
 • 16. 1950 ,= ~ ~ ~ 11 emos llegado a otra Fiesta Mayor. Una más en la continua. - Ii m sucesión de lqs años. Nuestras Fiestas de las Santas, son íI algo más que una Fiesta Mayor; son la Fi~sta Mayor de las Fiestas ¡ Mayores, por lo menos en el ámbito de la comarca del Maresme. Y, por lo mismo, bien merecen se les dé el debido realce. il mi Uno Je los eslabones, pequeño si queiéis, pero casi imprescindible .~i en la florida cadena de actos destínados a dar relieve a nuestras Fiestas, es el programa. Pero. hay programas y Programas. Y, entre los segundos -con mayúscula - está, con tradiciIDn que empieza a tener cierta solera en la ciudad de I<,.s Santas, el que" PUBLICIDAD FERMALLl" ofrece cada año a los mataroneses. En el presente, con motivo del "enlace" de la "pubilIa" de los "encumbrados" personajes que ~onocemos por Gigantes por antonomasia, "residentes" en nuestra ciudad, se ha creído oportuno, -y huelga decir que ha sido feliz la idea - dedicar el programa que en tus manos tienes, querido .y benevolente lector, a tan simpáticos personajes. Mas, ha sido criterio de los organiz!.dores del mencionado programa "presentar" aquí, no ya los nuestros, a,saz conocido,> por todos los mataron eses, ~y que además, otra publicación loca] se encarga de hacerla debidamente, con todo lujo de detaIles- sino algunos de los muchos que "existen" en Cataluña, región en que tiene añeja 111 tradición esta imaginería popular. Sirvan estas líneas, no sólo de ofrecimiento del pr;..q~rama de hogaño, ¡ 11 sí que también de pórtico obligado y antesala necesaria, a la presentación de unas cuantas parejas, de gigantones -"regias" la mayoría-, que constituyen, en su fondo y foÚna, buena parte del rico vener-o de nuestro folklore. 11 ti BIBLIOTECA POPULAR Mataró, juiio de 1950 ) ¡:: :_"1 ..¡CQc...J j .. P.)F í JI ¡, i-"..!!~I,":l.ll , i .rro,,!!o r ", .:-.r::!~f/L-,L"Í - G4¡ : DE ,-, II H_/WW~ o ~E ,"ircJ(;lHéJ...!./ - ,;.JJr Ml. T ¡¡R Ó ~f ;r ,." .c::~(;¡;("" ,/1,. ,¡.,.,J.,.., r,qí!f!-!..ír.rJ.¡",.""I" ¡
 • 17. 1951 ; p O R T 1 c. O ifícil resulta redactar un "Pórtico" para presentar el ya tradicional Programo que hace yo trece años ofrece "PUBLICIDAD FERMAUI" o los mataroneses, sin incurrir en cierto repetición de conceptos y frases ditirámbicas de ensalzamiento de nuestro Fiesta Mayor, los Fiestas de las Santos, dicho con mayor propiedad por y poro nosotros. Lo que este año podamos decir, no va a añadir, ni mucho menos, restar, un ápice o lo importancia y esplendidez de las mismos -bien lo sobemos-ya que de suyo tienen sobrada solera, tradición y prestigio entre ./os mataroneses y comarcanos. Su prestigio y reconocido arraigo ha trascendido incluso f~era de los límites de nues- tro Maresme, donde saben lo que estos fiestas significan en el e,spíritu de un pueblo fiel a sus tradiciones. Séanos permitido sólo, benévolo lector, remarcar el gozo que sentimos al pre- sentarte uno vez más este Programo, con el fin de contribuir 01 mayor realce de nues- tras incomparables Fiestas. La tenacidad y perseverancia -sin desmayos ni daudicaciones- en seguir entu. siÓsticamente uno tradición -y más si ésta ha merecido ya la cordial aceptación de nuestros conciudadanos- son casi unas virtudes, y, por lo mismo, bien merece ser cultivado y alentado nuestro empeño., Ahí tienes, pues, querido conciudadano, y acoso forastero, que al doblar la porta.da de este programa lees estas lineas de introducción, ~ . - no sólo la confirmación de lo que llevamos .dicho, si que también la expresión de nuestros mejores deseos de que las fiestas de las Santas de este año sean para anunciantes, amigos y lectores todos, Henos de aquella alegría y entusiasmo que sol,!mente pueden proporcionar las festividades que por su alto sentido reÍigioso y tradiCional a la vez ~como estas que en honor de nuestras invictas patricias Yl?atrona.s-Joliana y Semproniana, celebramos cada año - pueden colmar las ansias de--júbilo que siente el corazón humano. Publicidad FERMALLI Moloró, iulio de J951. ."TVI -~ 0000000~~~~~~~ 00000~ ~000 ~0" ~j ... -_. lA ne, }"i"RRtf~ _ BE -~ f -1t~ ~ ,,~ -~ ,,~ -~. -~ -~ -~ t~ ,,~ -~ ,,~ -~ ~ -,,~~.-~~~,,~ -~ M ft. -~ ~-: -"-.~ -~ -:: -::..-- -~
 • 18. 1952 El centenario del Patrocinio El próximo 16 de diciembre, se cqmptirán cien años de la fecha memorable en los :1nales religio- sos de Mataró, en que la Santa Sede, atendiendo a los reiterados ruegos de los loataroneses declaró c~nónicamente a las Santas Juliana y Sempronia- na, patronas de la Ciudad. Las Fiestas pues de este año, son las «Fiestas, de las Santas del Centenario», ocasión y circuns- tancia de gozo porque pregona una trayectoria y una continuidad que por sí solos ya valorizan la categoría moral de Mataró. Pero es que además los mataroneses, perso- nal o colectivamente, todos sabemos que este pa- trocinio ha sido lo que se dice real, no simplemen- te honorífico. La correspondeñcia de Juliana y Semproniana a la confianza que en elios depositaron los mata- roneses, sus conciudadanos, ha sido pródiga y es- pléndida en la intercesión ante el Eterno, para-elotorgamiento de considerab~~ número de gracias y de bendiciones, incontable e~ el ordenprivado de las conciencias, cada una de las. cuales guarda fervorosa constancia de el1as, yademás muchas de tipo colectivo de entre las cuales bien precisa recordar los sucesos dela llamada semana trágica en 1909 y de la liberación incruenta de la Ciudad en 1939. y es por esta conciencia de gratitud ante el amparo cierto en el infortunio y la cons-tante protección dispensada por nuestras compatricias Juliana y Semproniana, que losmataroneses nos aprestamos en esta coyuntura centenaria a reiterar nuestra fe, nuestroamor y nuestro orgul1o de tenerlas por Patronas.o~~~~~~~~~~~~ ~ -+--0
 • 19. 1953 .. - - - - - - .. - - - _. - - - - - - - - - " IP U IIIR lIr III[ fl[ flllD C~/l vevamenfe, en plan de la má, :ince<o omi,~ad, viene ed, ./ Programa General a brindar a los mataroneses su coopera- ción eficiente al mayor éxito de su Fiesta Mayor. El celo y fervqr con que todos los sectores de la Ciudad se pre- paran para festejar la gloria inmarcesible de nuestras compatricias Santas Juliana y Semproniana, tiene su complemento indispen"sable en esta compilación de cuanto oficial o particularmente ha sido or- ganizado. Nuestro ideal de veneración de las invictas Patronas y nuestro deseo de felicidad en estas Fiestas para forasteros y conciudadanos, tiene su particular divisa: servir, orientar, pregonar nuestras glorias y popularizar nuestras fiestas. y es en este plan de exaltación patria, que lo presente edición viene complementada con el reportaje gráfico de cuanto religiosa o cultural, industrial o deportiva, cuando no, simplemente arquitectónica, representa " o cobija la muftifacética actividad de los matarpneses, " en cuyo óptimo desar~otto, está cifrado el prestigio y la categoría de Mataró. La presencia de este Programa e"nnuestras tradicionales Fiestas, a lo largo de tres lustras, acrisolo su prestigio y popularidad y acredita su existencia como totalmente inprescindible. En la conciencia, pues, de esta responsabilidad ciudadana, aparece hoy esta decimoquinta edición, esperando haber cumplido también en el presente año nuestro cometido. Matará, julio de 1953.Edlladopor uPublicidad Fermaltiu-, y-patrocinado el por Excmo. Ayuntamiento- ~~.~ .-
 • 20. 1954rr:r ~ "-- i ~ L ~ . , ~-y --- I ( PORTICO ) inculado a nuestras tradicionales Fiestas de las Santas por su consecu- tipa publicación a lo largo de las quince anualidades que jalonan sus otras tantas ediciones, este Programa General de Festejos, )Iienetambién en el presente a llenar su ya característica e insustituible misión; tan l ,/( ) -característicae insustituible cual esos repiques de campaltaS, ese pasa- calle de gigantes, esos concieltosofueg(ls de m.tificio, etc" esos tantos y determinados actos imprescindibles en las Fiestas que contribuyen decididamente aríosí y otrn también a definir la indiscuÜble po1sonalidad (/ ~) de la Fiesta .Mayor de Mataró. y como en las anteriores, en esta decimosext::zoportunidad de servir a los intereses colectivosde nuestra urbe, el Programa General de -Festejos aparte la recopilación cronológica de cuanto oficial o primordialmente ha sido organi,zado, en prosecución de su norma de vulgari,zar nuestros ~ prestigiosy nuestras efemérides más remarcables, dedica el complemento literario de su contenido ti glosar por una, parte dos efemérides, retros- e /- pectiva la una,-la conmemoración de los brillantes festejos celebrados en 1904 con motivo del centenario del martirio de nu~stras invictas her. manasy patronas Santas Juliana ySemproniana-y de actualidad la ot~a-:1a bendición y colocaciónde las nuevas campanas, y de las imá- J " genesde las Santas en e/altar mayor de la Basílica-, mientras por otra parte acomete la divulgación de los nombres de~nuestros artistas, más destacados con la reproducción, para mayor realce, de una de sus más destacadas obras. Creemqs con ello pl"oseguirdignamente en nuestra trayectoria de efica ces orientadores de los mataroneses y forasteros en estas Fiestas de las Santas y con nuestro complemento acrisolar una ve" más nuestrofervor0 mataronés, este probadofervo,que año tras año, nos ha hecho merece- dores de la confianr,ade la Ciudad, de que viene haciéndose intérprete el Excmo. Ayuntamiento al otorgci"rnosreiteradamente su patronato. Por demás, buenasfiestas y hasta el año próximo, si Diós quiere. () ~~) ~dltado por "PUBUCIOHO, ffRMfllll" Y patrocinadopor el EXCMO. YU"TnMIE~TO H ~ , " Puñada: OleodeLuisMuntané, propiedad el Excmo. d Ayuntamiento Mataró, ", de "t~II}LI~.POP~ ~ J))
 • 21. 1955~ --- =- ~ ~ ./ , r. r..."::J, <-u ,~ ~-------- ~- o, : --/)~ FiÓ. R 1~I .eo. J Otra vez, querido ledor, mataron eses fod~s, s~/e al palenque ciudadano este Programa General de las Fiestas de las Santas. Uno y otro año, a partir de 7939 -es por tanto la décimoseptima vez-, hemos venido explicando en adecuado prólogo cual es su finalidad, por cuyo motivo estimamos supérflua j una amplia exposición; simplemente, servir de eficaz orientador para to~a clase de actos oficia/as y privados organizados con motivo de la Fiesta Mayor.-, 0 .-J ")l~~ (.") ~v Su habitual complemento valorizador de fastos o eFemérides locales, ofrece . C~J( hoy, al margen de su aspecto /.iterario, una novedad que no dud~mos será " , , recibido con aplauso. Se trata de la presentación de vistas estereoscó~ I ", ) :R/ / picos referidas a números de la Fiesta Mayor, las cuales creemos col1Stituirán un recuerdo realista por el relieve que ofrecen al contempladas según las instrucciones que al final de esta misma página se insertan. l~ Llenado este cometido ritual de presentación, solo nos cabe hacer patente nuestro sincero deseo de felicidad en la celebración de nuestras tradicionales( fiestas y hasta el año próximo, si Dios quiere.>o PUBLICIDAD FERMAHI ~ / ~ ~E1;~ ----LJL / "---
 • 22. 1956 " ,~~~~ z.-N / .., ~,.I .~ /~ ,.~ ~f J v: R..) ,~- l"Ji:-1 "~ f; "!_-De viene a llenaf 8Umi8ión vulga,.i~adola tede ta tJ<adiclón,e8tete8tet08 que 6enelat, nuevo, ante fa llamada anual de la U la totalidad de Plo~lama matalÓ .prepaFa con motivo de 8U Ttc8ta Mauof, a ho.nla U (flolia de 8U8 lnctlta8 hija8, . vífgene8 U málille8j)anta8 ]uliana U j)emploniana.{Jcomo e8 8UnOlma, también en e8ta ~u decimo-octava edición, 8e com/Jlementa conuna valo,.i~aclón de determinada8 manite<3tacione8 ciudadana8, e<3ta dedicada a ve~eJ:.attar,mediante breve fe8cendon de alguna de 8U8 pfoduécione8, a quiene8 -ua tattecid08- cultivaron. elalte lLtefalio,en la taceta e8trictamente /Joétlca. Otro detalle a de8tacar de e8la edición del Ploglama 6enelat, e8 .la publicación de untac8imil de "60ig8" a ta8 cSanta8"con lo que 8e /Jretende dar inicio a una Ieco/Jilaciónque 8e con8idela de 8umo inle!é8 para la hí8toria de la devoción del pueblo de. mataró a 6U8 j)anta8.De la8 tle.8ta8 de e8te año, dentlo 8U ctá8ico U 8lemple bfillante contenido que ple8ti-ala nue8tla8 ln8upelable8 M18a U Pf<Oce8ión, cabe de8tacal muu /Jartíwlalmente, elPlegón de ta8 Tte8ta8, la pef8onalldad de acu8ado Ietleve arU8tlco de. quiene8 ha 8idocontlado el pendón plincipal de la /Jloce8lóh. -lIlbuto al alte, en conmemolaclón delcentenario de Camperiu-, U la e8pléndlda iluminación U la eJ:.p08ición de tel-/<ocallllesen minlatula, tema este 8fem/JIe de /Jalttculal inlelés /Jara Mataró, POI su vinculación a la primaa llnea tbrea de t8paña.Un amplio complemento, en cuya olgani~ación han Iivall~ado parüculale8 U entida-de8, 8e compendia en este Ploglama 6enelal di nue8tfa Ienombl"ada "Tte8ta Mauorde la8 j)anta8" que augUf<amos brillante U tellz pala lod08 los matalOneSe8 U pafa l08 tOf<aSlel08 que en legión 8e suman e8pontáne08 al homenate que Mataló Iinde a SU8hita8 y patrona8. JP lU ]13 lL i[ e J[ JO> ]0 A . JF JE J5R.2o/J[.A JL JL-d[ ] lID! ", ~~~--~._c_-- . - liI ~--"--- .-.~ 11m
 • 23. 1957 }) -"~ " " r ~"ét - D ~(, .: " ""~""~" . ~~ ~J ] ¿f" ~ r %~ ¡r)~ ,,;.J 11 no vez más, en el hita anual memo,able de las Fiestas de los Santas, viene /(1 este programa a llenar ~u cometido. . Tradicional ya -por su publicación desde 1939-, está integrado como uno más en el conjuntode actos de nuestra Fiesta Mayor; de ahí que su presen- cia sea irrenunciable e inexcusable como factor también en si, de este ambiente de fiesta que la Ciudad toda se ,apresta a vivir. La compilación que ofreCe de cuanto va a celebrarse , .en memoria - I del glo- rioso triunfo de lbs Santas Juliana y Sempronian~, hacen. de él, un eficaz ele- mento de consulta y orientación pa~a cuantos quieren, if!tegrC!rse .en e~ vérti~o de lo que¡ siempre ha sido para nuestros pueblos, la c,e/eeración anual de la , . , mayor de sus fiestas. Pero además, el compl.emento de divulgacián histórica que al servicio de la Ciudad, acomi/te en. c:fda ,una de sus ed,ciones, le convierten en factor positivo de conocimiento y exaltación de valores locales, para que los mataroneses al penetrar en el conocimiento de su pas~do y de sus glorias, sien- tan sobre sí el orgullo y la responsabilidad de un propio ser, integrado en la historia, y que debemos esforzamos en continuar y superar. . En la presente edición este complemento vulgarizador acomete la empresa de dar a conocer a los mataron eses que han destacado en, el cultivo del arte m6s refinado, a la par que más popular: la música. Con amor de co-ciudadanía , hemos procurado bucear en los más íntimos repliegues de la historia local para extraer de ellos, la personalidad de aquellos mataroneses que en tiempo ya pa- sado se destacaron en la interpretación y producción de esa concatenación y~(: coordinación de son,es que en su plenitud penetra en las honduras emocionalesI: e instintivas de la vida de toda creatura. Ignoramos si hemos conseguido lo que nos propusimos; el benevolente lector sabrá aquilatarlo y perdonar si hemos in- currido en olvido o en error. Y, ya solo un deseo fervoroso: para todos unas felices Fiestas de las Santas.- Mataró, ;ulio de 1957. ~ublicülad 1-e(,tUtaU¿ffii"= PATROCINADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO~ -o~
 • 24. 1958 orqué Santas. Juliana y Semproniana son hijas de Motaré y porqué . son sus Patronas y su tutelaje es patente y notorio en el curso de nuestra historia~ la Ciudad se apresta en cada aniversario de la fecha de su glorificación martirial, a rendirles su tributo de amorosa vene- ración. Es que el pueblo tiene un sentido de realidades, muy por encima de elucubraciones científicas, por el que olfatea y cristaliza sus sentires que afloran de la entraña de su ser, basado y formado fin un poso de tradiciones y convicCiones. " Apenas .acallado el eco del solemne triduo que por iniciativa de nuestro P"relado, la Ciudad celebró para gloria y recordación de aquellas Vírgenes y Mártires, primicias de la Cristianidad en el suelo patrio, cuya certeza de comunidades cristianas en aqbella época, atestiguaba por aquellos días el descubrimiento de una tumba de un cristiano contemporáneo de nuestras Santas, la Ciudad toda, con su Ayuntamiento en cabeza, se aprestaron ya para una digna cele- bración de los festejos que enmarcan la fecha anual cimera del 27 de julio. El programa de actos, elaborado con el fervor de quien trabaja en cosa propia y sentida, tiende y gira alrededor de los actos cumbre de la festividad: el solem- ne oficio y la no menos solemne procesión. El detalle de haber confiado el pen- dón principal a las máximas personalidades políticas y administrativas circun- dantes, en la persona de los alcaldes-diputados de los tres partidos judiciales que limitan el nuestro, dan la idea precisa del concepto que Mataró tiene del prestigio que en todas sus facetas deben reunir los actos preparados en honor de nuestras hermanas y patronas. . "Publicidad Fermalli", como es su norma ya tradicional, en esta coyuntura, vie- ne también hogaño a aportar su concurso de divulgación del programa de fes- tejos, mediante esta edición que patrocina el Excmo. Ayuntamiento. Es nuestro dese~ en esta vigésima edición, brindar a los mataroneses y forasteros a través de nuestro Programa General, un resumen coordinado de cuanto en estos días de la Fiesta Mayor tenga efecto en nuestra Ciudad, complementado como es costumbre con unas informaciones y reportajes que vulgariC:en y valoricen la categoría de la comunidad mataronesa. Tenemos la esperanza de haber acertado y por ello, previo nuestro tribu.to de veneración a nuestras Santas Juianc y Semproniana, deseamos a todos ¡muy felices fiestas! ¡1SgPATROCINADO POR EL EXCMO. AY U N T A M lE N T O
 • 25. ~ . Aprec;iado lector: No. estimo necesario presentarme.. Somos vie;osamigos¡ llevamos veintiún año de coincidencias: el mismo fervor, la misma il1quietud, el mismo frenesí para celebrar cumplidamente la festividad de nuestras Santas Patronas. A mayor título de amistad, in- cluso hemos coincidido en la misma mesa en el momento solemne del ritual yantar de Fiesta Mayor, cuando, si mal no recuerdo me consultaste más de una vez la hora de la procesión, de los fuegos de artificio y de la tra- dicional ópera. Y, en nuestra tierra sentarse en la misma mesa, .equivale a echar una rúbrica definitiva a la amistad. Por tanto no me presento, ni siquiera te digo el ob;eto de mi presencia en tus manos, porqué sé que me esperabas a esta cita anual.. .Me limito siempre y llanamente a estimular tu fervor hacia nuestras com- patricias Juliana y Semponiana y o desearte bien sinceramente que la Fiesta Mayor depare a tu espíritu una nueva ocasión de felicidad. Y, para cuando cumplida mi misión me archives... ¡Hasta el año próximo, si Dios quierel
 • 26. 1960 " " / «t;~~~~-~:t; "" ~ "" . "- - ,, " . ( &.t{~<:; . . . tr>,";. ~ rr/Jir~"";:; . ~~~~~~~~ Yo) el infrascrito ¡;Programa General d~ Fesüjos» de las }l~esta.s de las Santas de firfataró, del ario 1.960, .Manificsto: 1. o - Que en esta mi vigésimo segunda edicióri, tengo el .firme propósito, como en todas mis anteriores, de servir los intereses de mi Ciudad Y los de todos sus vecinos Y amigos que con tanto cariiio me acogen anualmente. 2. o - Que la primordial finalidad de mi presencia) es la de contri- buir al mayor esplendor de los festejos organizados a honra y gloria de las Patronas de la Ciudad, Santas Juliana y Semproniana. i 3. o - Que tambiénen esta edición) como en todas las anteriores, en prurito de exaltación de los valores patrios, dedico una parte de mi conjunto a la glosa de efemérides locales: mataroneses destacados e ins tituciones musicales. 4. o - Que además, para una mayor amenidad y para estar a tono con el momento artístico, he decidido cilustrarme» con unos graba- dos correspondientes a diferentes estilos del tan discutido arte abs- tracto de línea o trazo, que en Mataró tiene también sus seguidores, Y ..¡.). - Que tengo el mayor deseo de que las Fiestas de las Santas o de I(jQ,~~eanpara mataroneses y (Jisitantes, prósperas y felices. Por la transcripción ",,-
 • 27. 1962 De nueTO, al senicio de la Ciudad y de los numerosÍsill1os foras- teros concurrentes a nuestra Fiesta Mayor, yenill1os en ofrecer nues- tro Programa General de Festejos. Esporádicamente truncada su publicación el pasado. año, las yoces de aliento r hasta de protesta que se nos formularon, nos (.on- firman en la utilidad de su publicación, como memoranda necesaria , del conjunto de fiestas que Mataró anualmente prepara en honor de sus Patronas las Vírgenes y Mártires Juliana y Semproniana, Pero esta labor de compilación que un deber de ciudadanía nos ha impelido a realizar, no sería ciertamente posible, sin la existencia de ~nos hombres que en el anonimato preparan o ejecutan; cada cual en su respectiva esfera, por mínima que parezca, cada una de las múltiples facetas del, complejo por exhuberante, , programa que Matará desarrolla por espacio de cinco días.. A dilucidar la iucógnita de estos anonimatos hemos dedicado r este año la habitual complementación literaria de esta publicación. Porque, al éxito de nuestras fiestas, a su grandeza y a su plenitud, lo .. mismo colabora, por ejemplo, el hombre que arranca a los bronces los tonos alegres que percuten el espacio llenando con eco festivo to- dos los ámbitos ciudadanos, que la responsable autoridad municipal de una ponencia de g-obernación de nuestro Ayuntamiento, que lo mismo debe atar unos cabos sueltos, que garantizar la eficiencia de unos números base, no por tradicionales menos indispensables, en el programa de las Fiestas de las Santas, pasando por una gama inter- media bastante indefinida, de hasta unas 29 «personalidades» que a nosotros se nos han ocurrido como aportadores de su estimable e im- prescindible concurso. Así, con ambos contenidos - colaboradore~ de las fiestas y pro- grama --, con el complemento señero de unos «Goigs» en prosecu- ción de divulgar cuantos constituyen la corona poética religioso-po- pular laudatoria de nuestras compatricias y patronas, y las ilustracio- nes de competentes artistas, creemos haber reanudado, como se nos exigía, nuestra tradición de ofrecer :l Mataró el apetecido Programa General de Festejos de las Fiestas de las Santas de 1. 962.
 • 28. 1964 G., ~,ira IClon y renovacln Tradición no significa renuncia r renovación. Bien al colltrario; el en- quilosamiento a unos moldes puede acarrear una pereclitación definitiva. La personalidad persiste, pese al cambio de traje. Lo esencial es la fideli- , dad al p,incipio. Las fiestas que Mataró dedica a sus Santas tienen. tradición. Una tradi- o ción centenaria. Sin embargo, su pervivencia ha sido po~ible gracias a una constante revitalización en su desalrollo. Entre el contenido del programa de hoy y el de cincuel~ta alias atrás, hay diferencia. Diferencia accidental, . . porque la esencia persiste por indpclinable. Ya no existiría la tradición. Este año, los festejos preparados a honor y gloria de !uliana y Sempro- niana, se mueven dentro esta trayectoria evolutiva. Son un claro expo- nente de tradición y de renovación. Así, tanto el formato del impreso compilador de las. fiestas, como la presentación renovada de la comparsería folklórica, son) aunque superfi- cial, una )idencia de ello. Pero hay otro sig ) de mayor enjundia que viene a dar el tono de una actualidad a las fiestas de hogaño. La cita turística de España ante el mundo tiene una presencia destacada en las fiestas a través de varios fes- tejos. Pero la máxima exponencia la constituye la pleitesía que Ü!6n~as autoridades nacionales vienen a rendir a nuestras Santas. , Es así como se conjugan tradición y renovación~ La fidelidad al princi- pio lo constituye el culto que Matará se apresta a rendir a las veneradas reliquias de sus hijas y patronas, enmarcado por un conjunto actualizado. PUBLlCIDAD FERMALLI .--_..~
 • 29. 1965 Estamos de nuevo ante la fecha anual que moviliza más dinámicamen- te la vida ciudadana. Alrededor del 27 de julio, Mataró,y ellocon carácter ya secular, pone a contribución todo su entusiasmo y voluntad de organi- zación para montar el programa de su Fiesta Mayor en honor de sus Santas. I Hoy c°11° ayer, el conjunto de actos ha de responder al pasado, ~n cuanto a fidelidad y respeto a los puntos básicos de la tradición que funda- menta las fiestas, y también al presente en lo que se refiere a adaptación a las modalidades del momento. Es así como queda estructurado este conjunto de actos oficiales y pri- vados que ofrecen la más variada gama de esparcimientos, cual aureola a los actos cumbre, y que ya de tradición quedan conjuntados en este Progra- ma GeneraL En nuestro deber de reflejar este binomio de presente y de tradición que caracteriza nuestras Fiestas, hacemos hincapié en nuestras páginas a la ambientación de alta calidad que supone la organización de Ids Festiva- les de España, con lo que Mataró se pone a tono con las poblaciones de mayor sensibilidad artística, al tiempo que rememoramos el pasado con sendos reportajes referidos a la historia religiosa de las Fiestas: celebran- tes del Oficio, predicadores y pendonistas. Dos nombres propios suenan con acusada personalidad en las líneas de este programa: el del P. Tomás Viñas Sala, Prepósito General que fue de la Orden Escolapia, y el de D. Antonio T ena Artigas, Secretario General Técnico del Ministerio de Educación Nacional. Un mataronés y unar:!)igo, que representando también el pasado y el presente, rinden su tributo a nuestras Patronas Juliana y Semproniana. El P. Viñas Sala, con una de sus poesías dedicadas a las Santas y que reproducimos como homenaje a su me- moria en el centenario de su nacimento. El señor T ena Artigas, al aceptar el Pendón Principal de nuestra Procesión, rememorando seguramente aque- . Ilos años de la segunda y tercera décadas del siglo en que por razón de vínculos familares con mataroneses, concurría a nuestras Fiestas. y con ello, otro eslabón quedará engarzado a la rutilante trayectoria de la Fiesta Mayor de Mataró, la población que se honra con el título de "Ciudad de las Santas". PUBL~CIDAD fERMAlliPA TROCINADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
 • 30. 1966 Ante la Fiesta Mayor, a honor y gloria de "Las Santas"! el primer nÚ- mero de su programa de festejos, es el propio programa oficial, por aquello de que el pregonero es también parte integrante gel cortejo al que precepe. Este programa - nuestro programa -, es también ya por tradición, parte constitutiva de las fiestas por su misión aglutinadora e integradora de cuanto con carácter oficial o particular se organiza. . Pero además,. es también número de Fiesta Mayor por el cometido di- vulgador de efemérides locales que, a lo .largo y ancho de sus 27 edi.ciones y como parte complementaria de su cometido, ha venido real izando. Y tanto así, que, sin pretender pecar de ambición, estimamos constituir su amplio y diverso contenido, base constructiva de orientación para futuros estudios . de la historia local. . . j Insiguiendo en esta línea de proceder, s~ inserta en esta edición un amplio estudio de la historia del teatro -locales y protagonistas . , - en Mataró, en sus diversas modalidades. Bueno será, -creemos-, en esta época poco propicia a romanticis- mos en que el espectáculo .tiene su algo de "standard" y de greg<;1rio,re- memorar los tiempos en que cada representación o cada sesión tenía su propia personalidad, con responsabilidad de éxito o de fracaso, con los ru- dimentariosmedios de que se disponíd, en los que el truco tenía escasa cabida y en las que el protagonista debía dar de sí en cada versión, toda su alma de artista. Lección de historia del arte y del. espectáculo para los jóvenes, y apertura nostálgica al archivo del pasado, para los mayores. . Es así, con esta presenciq en el latir ciudadano, como hemos procu- . rado llenar hogaño el lugar que nos corresponde en el programa de las tra- dicionales fiestas que Mataró celebra para. memoria y gloria de sus hijas y patronas Santas Juliana y Semproniana. Publicidad flERMAlll (qGG.PATROCINADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
 • 31. 1967 Amigo lector: De nuevo, en prosecución de una trayectoria. que constituye ya tradición, vengo o tus manos para llenar mi cometido infor- mador. Vengo, cua! heraldo que anteCede y vocero que pregona, a hacer partícipe a la Ciudad toda, de cuanto D. m. va a pro- ducirse bajo la denominación genérica de Fiestas de !as Santas. . Me integra una re!acióncomp!eta, cronológicamente dis- puesta, de cuanto oficialmente o con carácter privado ha sido. preparado. Pretendo con ello, servirte de Guía pena que puedas seleccionar a comodidad la participación en la Fiesta Mayor que mejor apetez(as. . Pero asimismo, en continuidad también de un hábito que vengo observando a lo largo de mis veintisiete ediciones, he re- portado en el co1ltenido de mis páginas lo más trascendente de los festejos populares habidos en el curso de cien anualidades, con reproducción de portadas de Periódicos editados en el pro- piosiglo. Me guía la. intención de ih,lstrar sobre la trayectoria popular de nuestras Fiestas y al propio tiempo avivar el recuerdo en cuantos las vivieron, cuantas más mejor. la multi-diversidad de festejos hogaño preparados, al aunar el hoy con el ayer, testifican la viv.encia de unas fiestas con las que secularmente, Mataró recuerda a sus hijas Juliana y Sem- proniana. . . Cumplido el trámite de . mi presentación, al desearteFeli- ces Fiestas, quedo, querido ledor, devotamente en tus manos. PUBLICiDAD FERMAlLl ~
 • 32. 1968 - --- INVITACION Nuevamente nos asomamos "i las páginas de este programa para pregonar las fiestas de Santa. Juliana y Santa Semproniana, hijas y patronas de la ciudad. Es nuestra ilusión que todos los actos y fes, tejos revistan el máximo esplendor,dado el noble empeño que se ha puesto al concebirlos, en un afán de agradar y complacera nuestros conveci, nos y a cuantos, por estas fechas, vienen a visi, tarnos. Un deber de cortesíanos obliga a sabdar e invitar a propios y extraños, que en esta ocasión no lo son, a pasar una feliz Fiesta Mayor. . LA COMISlON ESPECIAL DE FERIAS Y FESTEJOS
 • 33. 1969 ~. INVITACION Siguiendo con una ancestral tradición heredada de nuestros mayores, lVJ.ataróse dispone a festejar una vez más la solem- nidad de sus Patronas, las Santas Juliana y Semproniana, hijas de la ciudad. Del 25 al 29 de Julio, van a sucederse un conjunto de actos y festejos, en los que aparte de los tradicionales de ca- rácter religioso honrando a nuestra Patronas, figuran los de carácter cultural, deportivo, folklórico y popular, con el fin de que la celebración de la Fiesta Mayor sea seguida y vivida por todos los mataroneses, y cuantos en estas fechas nos hon- ran con su visita. ; Con el máximo cariño e ilusión de que las Fiestas de las Santas, del año 1969, revistan la acostumbrada solemnidad y brillantez, vaya nuestra más cordial invitación a todos. Bienvenidos a la Fiesta Mayor de las Santas. LA .COMISIÓN ESPECIAL DE FERIAS y FESTEJOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
 • 34. 1970 inviíaci(ón La Ciudad de Mataró se dispone a celebrar la Festi- vidad de sus Patronas, las Santas Juliana y Semproniana. I ~ Esta Comisióiz, con la entusiasta colaboración de las Entidades locales, ha preparado el presente programa de . actos, que ofrece a todos los mataroneses y a cuantos nos f honran con su visita en estas señaladas Fiestas. Esperando que la Fiesta Mayor de las Santas revista ma- yor solemnidad y brillantez, si cabe, que en las anualidades precedentes, vaya nuestra más cordial invitación a todos. LA COMISIÓN ESPECIAL DE FERIAS y FESTEJOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
 • 35. 1971I H~i)~TfJLH]ti) " Hasta cierto punto, es lógico que el contenido de un programa general de actos y festejos, conmemorativos de la Fiesta Mayor tenga gran parecido año tras año. Es ló- gico, porque en él se dan cabida a una serie de actos que revisten especial carácter de tradición dentro del ámbito local y que forman, sin lugar a dudas, la esencia de la . ,piesta Grande. Matáró, también siente especial vincula- ción hacia determinados actos y festejos de emin~nte ca- rácter popular que, año tras año, se van repitiendo y que, en realidad, son esperados con ilusión y entusiasmo. Este motivo pr.evalece llegado el momento de confec- cionar el pr°W"ama general de actos conmemorativos de nuestras fiestv:s de LAS SANTAS. La Comisión Especial de Ferias y Festejos del Excmo. Ayuntamiento, sirve de ente coordinador entre las distintas entidades culturales, recreativas y deportivas mataron esas, que llegadas estas fechas lanzan a los cuatro vientos sus actos conmemora- tivos, colaborando así a la brillantez de la Fiesta Mayor. El conjunto de estos actos y festejos y de cuantos se or- ganizan con carácter oficial, componen este programa ge- neral que se detalla a continuación. El mismo ha sido confeccionado con el mejor de los deseos para complacer y agradar a los mataroneses, en ello, qué duda cabe, 110 ha faltado el empeño y el .entusiasmo. A pesar del carácter un tanto reiterativo que se im- prime en estos actos y festejos, cabe destacarse, con men- ción .especial, la celebración del ciento veinticinco aniver- sario de la NIlSSA DE LES SANTES, de Nlosén Manuel Blanch. Tradición, de prhilegio Pontificio, que, sin lugar a dudas, constitÚye la esencia de las FIESTAS DE LAS SANTAS.
 • 36. 1972 porque sin ellos la fiesta perdería su tra- dición, su popularidad, su encanto. - El actual programa que -presentamos . a continuación, y que ha sido confeccio- nado con el mejor de los deseos y buena voluntad, lleva consigo lo tradicional y lo nuevo. Se ha procurado conservar todo lo de sabor tradi:::ionaly auténticamente popular y compaginarlo con aquellos ac- tos o festejos que son fruto de la vida actual. I I I~ ,(:IU En el capítulo de actos religiosos, he- mos de destacar la celebración, en la @~~~@@@@@@@@@@@@@@@@. Basílica Parroquial de Santa Marza, de . la "MISSA DE LES SANTES", de Mos- srm Blanch, de privilegio Pontificio. Una En pleno ~erano, nuestra Ciudád vis- tradición cien por cien ciudadana, que te sus mejores galas con motivo de su forma la esencia de las Fiestas de las Fiesta Mayor, con motivo de LAS SAN- Santas. TAS. Nuevamente las reliquias de nuestras N o cabe la menor duda, de que en excelsas Patronas, Santas Juliana y Sem- I nuestro calendario festivo, la Fira y las proniana, saldrán de la Parroquial Basíli- Santas, ocupan lugar de privilegio desta- . ca de Santa María para recorrer las ca- cado sobre cuantos otros acontecimientos lles de la Ciudad y recibir el homenaje se celebran en la Ciudad en el curso del de los mataron eses, con motivo de cum- año. Estas dos efemérides revisten sin- plirse este año el doscientos aniversario gular importancia. Los acto$ y festejos de su traslado a nuestra Ciudad. programados con tal motivo buscan el sabor popular y tradicional, En el capítulo de festejos populares, como de costumbre habrá el castillo de Hoy, cuando la vida misma tiende a desentenderse de esas tradiciones que Juegos artificiales; las audiciones de sar- :danas a cargo de renombradas coblas; forman parte de la propia historia ciu-. manifestaciones deportivas y culturales dadana, y en las que encaja de lleno la y los festivales que como cada aHo ten- FIESTA lHAYOR, es lógico haya decaí- . drán como marco el auditorium de nues- do un poco el interés general por lo po- tro Parque iYIunicipal, y que, sin duda, ¡mIar, .por todo aquello que respire tra- son una nouedad importante dentro de dición y continuidad, Se busca romper nuestro tradicional programa de festejos dejos moldes y aclimatarse a las exigen- con motlLo de las Fiestas de las Santas. cias de la dda moderna, Pero en una FIESTA AJAYOR no puede desaparecer Con el mejor de los deseos ofrecemos todo lo tradicional y popular. Ello forma el presente programa olicial de actos para parte de la misma y es de Litalimportan- estas Fiestas de las Santas de 1972 que. lia, Por ello los actos programados se "e- llaman nuestras puertas. viten un año y otro, y otro. Porque son parte de la misma FIESTA AJAYOR, ¡Ft?!ices Fiestas el todos!
 • 37. 1973Con la finalidad de consegui1- la máxima solemm-zación de nuestra tradicional Fiesta MayO1 en ho-nor de las Santas, esta Comisión ha preparado conel máximo interés y entusiasmo, con la inestimable,colaboración de las Entidades locales;-este programade actos, que ofrece a todos los mataroneses y acuantos se dignen acompañarnos en estas singularesjornadas festivas, con el deseo de que los mismosconsigan el mayor relieve. LA COMISIÓN ESPECIAL DE FERIAS y FESTEJOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO ~~
 • 38. 1974 PORTICO . Llegadas estas fechas, la ciudad se prepara para la cele- . bración de su Fiesta Mayor. Una Fiesta Mayor con una tradi- f ción .que data de épot;as lejanas, y que, .a pesar del transcurso del tiempo y de las exigencias actuales, es .esperada con anhelo por los mataroneses. Puntual ~ la cita, éste programa ofit;ial de actos y festejos, nos anuncia cuanto se desarroll:trá en el curso de unas ¡orrza- das en las que Mataró se viste de gala para conmemorar la festividad de sus excelsas P.1tronas, Santas ¡uliana y Sempro- mana. El Solemne Oficio, de privilegio Pontificio, de Moss(m I Blanch, será, un año más, fervoroso homenaje de la ciudad hacia sus Santas Patronas. Los actos tradicionales cobran nuevamente actualidad, porque ellos son la esencia de nuestra Fiesta Mayor, y con el mejor de los deseos han sido programados en colaboración con las entidades y estamentos locales.
 • 39. 1975 Potser sobtara bast9nt que~ en arribar ladiada de LES SANTES,. el FomentMataroní ,1 editi un quadern , i ¡ lanci al . carre,r un cartel] parlant d3aquestes I - testes mataronines. Be n p e n s a,t, 1a FE ST A M A J ORé s, a r re u dé 1 s po - - bles de Catalunya, la més sobresortint detotes - les commemoracions popul~rs que es fan al l1arg de llany. I no hem volgut passar-ho per alto . . En s ha se m b 1a t q u ea 1s Ida r re r s de c e n n i 51 a c e 1e bració de Ja nostra FESTA MAJaR sha anat redu1nt- massa a uns quants actes a 1 tentorn dun programa oficial. I potser aixb 11 ha donat un te encarca-- rat que no sadiu gaire amb el to popular i viu - que h~uria de.tenir. Oficfal i~~t i popularitat fan de roa 1 1 1 i9 a r . . . . Velero tarnbé que hi ha el perill de valer-se ter ,.:u a n im a t 9 e de FE ST A MA JO R que no re s pon gu ¡al a - real itat, que sigyi nornés un record de passat. la ciutat ha anat transformant-se i, corn"tantes al- - tres coses, la FESTA MAJaR .ha devolucionar. En aquests ful1s que teniu a les rnanshi hem - aplegat di~erses col.laboracions que comenten tot aixo. Senzi 11ament, en comú la mateixatotes tenen preocupació envers aquest dia assenyalat que va néixer~ creiem, com,a expressi6 de cultura dun p o b 1e: d e t o tallo q u e t o t s por t e m d i-n t r e no s t r e . Sobretot hem volgut dest~car flls actes de cafre popular que encara es conserven ens agradaria - i e o nv j dar t o t h o m a par tic i p a-r - h i: 1a . p a s s -adad e 9 e - 9 a n t s 9-- e 1s e a s te 11 s de f OCs d lar t i f.i c.i., 1a M i s sa - deL e s S-an t e s J 1e s ba 1 1a d e s - d e s a r dan es J 1a d o r mi -3 da den Robafaves... ~
 • 40. Evidentrnent~ aquesta nostra aportaci6 és rnolt -petita. Per aixd ens agradaria ~ue, en propers --anys, pogu~s afegir-se a la daltres associacionsi grups que es belluguen a la quotidiana vida de -Matar6. . . . Finalrnent, voldríern que la nostra crida de FERFESTA MAJOR no tos nornés nostalgica. Perque creiernque és una de les rnanifestacions rnés importants iriques del folklore mataroní, per la v~lua que téla 11 jure expressi6 dels sentiments d~n poble~ valem retrobar-la.. Cal que torni a ser festa-col.lectiva, testa --participada,festa-al-carrer, testa-testa; ara quetanmateix, tal com diG la can~6, els .temps estan -canviant.. . . "El c9stum própiament dit~ alZó que de manera instintiva i tradicional hom fa cada dia o en un moment determinat de lany o de la vida~ "" .¡.! 11 + 1 7 no és un;2 t Q~~ lQL3 des~~~ga~ de~ que ~ en- + volta..." JOAN AMADES.
 • 41. 1976 I~IP ~IIID IIRlr I~~[ ~ID En la línea de la más. genuina tradición ciudadana, Las Fiestas de las San- tas, como exponente de una renovada evocación mataron esa hacia sus Excelsas PatrOnas, Santas Juliana y Semproniana, irrumpe en la vida ciudadana, y ha- ciendo un alto en el diario camino de trabajo y esfuerzo, paraliza la vida activa, pa1a festejar con profundo sentido a sus Santa~ Patronas. Los festeios populares, a pesar de que .el curso del tiempo se empeña en cambiar de matíz y en restar importancia, siguen vigentes en el calendario oficial que año tras año, se confecciona llegadas estas fechas conmemor(ltivas. Prueba evidente de ello es el contenido, con auténtico sabor popular, del programa que se detalla a continuación, elaborado con ilusión e interés, porque, lo tra- dicional y lo Popular no pueden ni deben desaparecer del calendario de los festejos, que anualmente se vienen desarrrollando en el seno ciudadano de los mataroneses. I Mucho se ha escrito y dicho sobre la desaparición de las cosas tradicionales. Mucho se ha dicho y escrito sobre .la escasa participación de los mataroneses en los actos y festejos que se program,an para conmemorar las tradicionales Fiestas de las Santas, pero la verdad sea dicha, éste interés y ésta participación sigue y seguirá, porque forma parte de la propia vida ciudadana y su eco, y su tradición, heredada de nuestros antepasados no puede desaparecer. Los actos más t1adicionales y esperados serán una vez más realidad este Ciño: La solemne Misa de Mossen Blanch. de privilegio Pontificio en honor a las Excelsas Patronas, Santas ¡uliana y Semproniana; los pasacalles de los Gigantes y Cabezudos; los fuegos de artificio; las audiciones de sardanas; las competiciones deportitas que organi::an, para disputar los tradicionales trofeos, las d1stintas. entidades deportÍlJas ciudadanas, etc. La ciudad, 1ll1 mio más, l.estirá sus galas de gran fiesta para honrar a sus excelsas Patronas, y será, mI ([tia más.. el propio. ciudadano, quien haga resplan- decer estos actos organi::ados con el mejor de los deseos y buena tolzmtad.
 • 42. 1977 :i " D R l ", OV .~ !"" ",; ","" ,r : ffi, " " " 1 ;¡¡: "ij ;1 ":,: D " D ,, , " ,. , ,, ,: ", , , : "¡~ " , , ,, Mi;;, ./1"" ~", .,,;, i .,¡I. Jj,~ J ,"t ~~! (:¡¡ .J De nuevo, como es habitual, desde hace treinta y nueve años, queremos contribuir a la brillantex de nuestras queridas "testes", ofre- ciendo este Programa General de "FESTES DE lES SANTES". Esporádica e i"voluntariamen- te interrumpido la publicación el año pasado, hemos vue!to a resur- gir animados por estas personas, que sin regatear esfuer%o ,alguno, colaboran y ~as hacen posibles. Queremos este año -desempolvar viejos recuerdos y artículos que ya forman parte de la historia de nuestro Mataró, y que años tras años vamos acumulando como in-~~ ¡ formales cronistas de la Ciudad. No quisiéramos olvidarnos de nuestros típicos I/gegantsl/ y constatar laevolución urbanística acaecida con la ayuda de la fotografía retrospe::tiva, re-cordando así los viejos, característicos y queridos i"muebles, algunos desapare-cidos ya, de .esta Ciudad. También ofrecemos comosiempr e, el progra ma detallado de los festejos,recopilado según costumbre. ~ólo nos resta agradecer los desvelos de todos los que han hecho posiblela edición de este programa y desear (1 todos unas I/Bones Festesl/. PUB:UCIDAD FE:RMALll
 • 43. 1978 "Porfíe ~3 " En el zenit de la canícula ens arriba puntualment la testa major de Mataró, eoneguda arreu 21mb el earinyós nom de "Festes de les Santes". i és perque la nostra testa principal té quelcom més que els jorns festius de eaire local daltres lIoes, Per la nostra cll!- tato aquestes testes tenen arretat en el temps el profund se n- ti! religiés de venerar i honorar- les nostres compatricies, San- tes Juliana i Semproniana, patrones de Mataré. I I és en aquest 27 de jullol, que la ciutat, seguint Iexent- pie deis nostres predecessors continúa mantenint viva aquesta tradició de retre culta a qui lEsglésia posa sota el seu patro- nalga la nostra ciutat. En aquest 1978 continúa mantenint-se sortosament aquest Ilegal, que toca a la nostra generació prosseguir 21mb la major dignitat possible. I al redós daquest gentil religiós, els nostres carrers i placas viuen un ambient festiu I dalegria. El poble mataroní expressa a Iexterior la viva accepció de que aquests jorns no son coro els de la resta de Iany: Son les Festes de les Santas. PUBllCITAT FERMALU, continua 21mb el seu engranatge daportar quelcom a aquestes diades tradicionals una vegada més, al posar a les mans deis ciutadans aquest exemplar, on recull totes les ce.l.lebracions que tindran lIoc aquests dies, que aquest any experimenten un retorn a la tradició depo- ques passades. Les Festes de les Santas obren joiosament la porta de les testivitats el día 26, a les dues de la tarda, i es tanque n el día 28 a la nii, despullant-Ies duns alegáis que Iepoca actual ja no permetia sost!!:nirde cap de les maneres. Aquest programa de testes, que en el transcurs deis anys constitueix ja un viu arxiu dhistória mataronina i recull agom- bola! de la tradició en el, culte a les Santas Patrones, des de variadas tacetes, vé una vegada més a contribuir a que la nostra testa principal, sigui precisament aixo, les commemo- racions més Ihiides i viscudes del calendar! festiu mataroní. PATROCINAT PER LEXCEl.LENTISSIM AJUNTAMENT DE MATARO
 • 44. 1979 PROEMI La testa no és només la música, ni el soroll, ni Iespetec pie de color deis focs a la punta de ¡espigó. La ;testa és quelcqm que brolla al cor de Jhome i que es vessa al seu voltant. Es, sobretot, compartir col-Iectivament ¡alegria. Una alegria moltes vegades transitoria, que decanta temporalment preocupacions i angoixes, pero que es viu amb : un sentít de recerca de la identitat dun mateix i de la naturalitat de les relacions de germanor amb els altres. Si no es dóna tot aixo, hi podra haver timbal s, i velluts, i fins i tot espectacle, pero no h i haura testa. Lobjectiu profúnd del nou Ajuntament que, com a tal, participa per primera vegada a la testa de Les Santes, és el dajudar aredescobrir al maxim aquest veritable sentít de la testa popular, viscuda. Per aixo, la Comissió de la Festa Major 1979, a la qual shan integrat persones i entitats ciutadanes diverses, ha tre- ballat per a preparar tot un seguit dactivitats que barregen i combin.en Iart, la cultura, la dansa, Iespectacle, el culte, Iesbarjo i, molí especialment, el manteniment i la treballa de tradicions i costums que representen part de la nostra propia essencia com a poble. A Ihora de presentar-vos -en el seu nom i en el de l Ajun- tament- aquest programa, vull dir-vos,tant als mataronins com als forasters que sereu amb nosaltres aquests dies, que tingueu present que aquests actes són només la carcassa de la testa majar. Que la testa, en el fans, Ihem de ter i la farem tots plegats, perque la portem a dintre i la podem abocar per carrers i places; perque hem demplenar i guarnir aquesta car- cassa amb una mena de cap de magia, com aquefl amb que el firaire faifa de cató de sucre de color rosat la senzilla estruc- tura dun pal de fusta, davant els ulls meravellats dun reguitzell dinfants. Amb to de crida i com a expressió del millar desig per- sonal que en aquesta ocasió us vull ter arribar, us dic de tot cor: mataronins, omplim tots de testa aquestes diades de Les Santes! , -JOAN MAJO i CRUZATE Alcalde
 • 45. 1979 lES SANTES , FESTA MAJOR DE MATARO Catric-cátr~c, com un teler nou de trinca, la Comissic de la Festa Majar 1979, formada1per tata la gent que havíen acudit a la crida oberta teta per la Ponencia de Festes, comenC;;i a teixir un programa de treball i uns criteris dactuació el prop passat 25 de juny, just.lendema de Sant Joan. Les Santes doncs,-eren,ja a la cantonada. Per primera vegada en molí de temps, la testa majo havia de ser el fruit duna feina des de la base i, per tant, eri possible un canvi de funcionalitat envers els anys anteriors Calia que la celebració de Les Santes perdés el taranna "oficia lista" i encarcarat que se¡;nblava marcar-la i shavia de procura que esdevingués plenament viscuda, participada i protagonitzad, per tots els mataronins. Aquest era el punt de partida, el mobi principal que ens empenyia a totes les persones que, de diverso procedencia, ens havíem aplegat a corre-cuita, amb molí poc dies per endavant. ~ A partir daleshores formarem equips de treball per a fa cilitar la discussió en afeeS reduiaes -esplai infantil, economía actes al carrer, espectacles, propaganda, animació cultural assistencia tecnica i muntatge, etc.-. Aixo, coordinat per un: comissió executiva que, després de la testa majar, es dissoldré tat fent una valoració global de la marxa de Les Santes den guany ¡una explicació de comptes a la ciutat. 1, és ciar, a Ihora dendegar la programació, no tot har estat flors ni violes: hem tingut molts mancaments. El po, temps i el redu it ventall dentitats i persones que han respos a la crida no ens han permes de ter un replantejament mé profund de é!testa majar. I per aixo, pensant que les testes són tanmateix una cos important, cal que comencem a mourens per redre<;:ar-Ies Del treball fet, nha sortit el recull dactivitats que ar teniu a les manso Hem volgut recalcar els fets més genu i"nsd: les diades de Les Santes; hem fet servir uns espais que ja sem praven pero també nhem aprofitat de nous acollint-hi ballades audicions, representacions téatrals, revetlles, gresques i joc per als infants oo. Aquest any, el cel sera el sastre comú de tots els acte de la testa majar, i el carrer, Iescenari. Ara només cal que tot plegats en siguem els .actors! Com issió de la Festa Majar 197
 • 46. 1980 EL BUll DE FESTA MAJaR Per I~abril ja teníem un peu a Iestrep, punt diniciar la a singladura que ens ha portat a Les Santes. El trajecte era Ilarg i calia no ensonyar-se. Al xiuletoficial, tot i que algú encara Iha de sentir -i potser no p~s per culpa seva-, els vagons de classe única de "exprés de Festa Major sompliren de gent de procedencia diversa. Es formaren, com convé en aquests casos, comissions de treball. Des de Ieconomia a les sardanes i els balls, passant per la propaganda, els espectacles i els tec- nics, corríem plegats calendari avall, amb la confianc;:a de la vía encetada l any anterior i amb el vent sembla que a favor. Malgrat no peques topades i alguna parada inexplicable en estacions tara de ruta, hem arribat felic;:menta la primera de les fites. Ha quedat enllestit el programa dactes, elaborat a partir deis criteris assumits pels diferents grups de treball. En i3<iüest periple preparatori la Festa Major comenc;:a a ter el primer bull. Un xup-xup dengrescament mutu, ha propiciat les relacions personals i la feina de tots els que componem la "Comissió de la Festa Major", i ens hem enriquit amb nous significats i valoracions. En aquest termini dabans de testa, qualsevol planteig, per petit i anod í que es considerés,suscita qüestions i punt~ de vista apassionats. A les diades que ara encetem, en el carrer, amb la pre- sencia ¡ la participació de tots pl~gats, el bull assolira el seu punt culminant. Així ho esperem. I és que el bull festiu, amb tots els seus components, és com un ritual purificador del comportament col-Iectiu, sovint aferrat a unes formes de con- ducta estandaritzades. Sha, pero, de convenir, per tal que el bull es produeixi, que la testa ha de ser el fruit de la participació i de !,esponta- neitat i no pas un producte acabat que sofereix per a ésser consumit. La part de creació que cadascú hi ha de posar en prendre-hi .part, és molt més important que la pila dactes pro- gramats. . Per aixo hi som. Per aixo cal que hi siguem tots. Al carrer! Que no hi falti el bu//! COMISSIÓ DE LA FESTA MAJOR 1980.
 • 47. 1980 PROEMi Lanunci de la FES;rA MAJaR no es pot fer amb el toc dun sol instrumento La F ESTA MAJO R no han danunciar-Ia només els violins, els flabiols ¡les guitarres. Lhan de proclamar també, els timbals, les trompetes, les gralles, les campanes i, fins i tot, els petards! Cal convocar a testa 11mbun so estrident que des- perti, que ressoni arreu, que sacsegi el GaS,pero, sobretot, o l esperit. . Perque tan bon punt encetem la testa, des del moment en que els gegants inicien la primera sortida, fins que el retruc del darrert tro de la traGa sha esmortei"t a la lIunyania, tots, duna manera o altra, obrim un P?rentesi en les nostres vides. Tothom que esta capficat -potser fins i tot angoixat- per problemes, intentara oblidar-ne temporalment una part i dissimular-ne la resta. No es pot negar Iintens contingut huma de Ianunci de la FEST A MAJaR, en un moment carregat de dificultats, pero farcit també desperances. La testa, aix í, no és un temps per a fugir artificialment de la realitat, amb les orelles ensordides pel soroll i la mirada enlluernada per les bombetes i els focs... És un temps per viure el goig dadonar-nos que cadascú, i també col-Iectivament, tenim molt per celebrar o Lalegria de la testa no és pas postissa, és quelcom que neix dunes formes de viure i de relacionar-se pregonament humanes, que sovint tenim arraconades i que en aquests mo- ments descobrim. Lalegria de la testa no és facil encara que sigui senzilla, no és grollera bo i que sigui espontania i, de vegades, cridanera. No és mai ni discrim[natoria, ni feridora, perque surt sempre del retrobament personal i de la participació col-lectiva. Per aixo ¡alegria de la testa no pot ser mai un signe devasió, de fugida, sinó una empenta per a reencetar la tasca que hom ha deixat breument interrompuda. Amb la intenció que, per a tots, LES SANTES del 1980 tinguin aquest caire, lAjuntament i la Comissió de la Festa Major han preparat el present programa dactes. Ara, dones, només em cal ter palesa la meva esperanc;:a i el més ferm desig que quan sapaguin els Ilums i es perdin definitivament en Iaire els darrers sons de la música, tots nosaltres, mataronins més antics i mataronins més recents, ens retrobem amb I:esperit renovellat per a ter junts el cam í cap al demao " A tots, bones SANTES, bona F ESTA MAJO R! JOAN MAJÓ i CRUZATE, Alcalde.
 • 48. 1981 PROEil11 A casa lIosrra la Fcsra i la (alor mil agcrlllalladcs. ¡cll/ tall plegades que c;sgairehé i/l/possihlc pcllsar CII (ulla SCIISC pclIsar cn lillr)(].., Tors sabe11/que en alrres indrers aixc) no passa aix ¡ i q//e el /l/arc nal/lral dc les fesrcs és sorilll hclI di(erel/r. PerÓ a les nosrrcs CO nrrades, d lina /l/anera especia! al Mares/l/c i de .tÓmia /l/o!r accelIruada a MararÓ, la calor. la calor .te)/la.jemna par! indissoluble de res Sallles. Quc Ilun.1 que qucdcn, quan parlcln de la Fesra Majo 1,les e/l/boirades 11/arinades de lebrer o cls lIargs cap¡cs!Jres de 110- le11/brc.lE/rilllal de Les Sallles, dilid i Ilu/l/inÓs, al bell/l/igde Ics rili , se/l/bla que cxigeixi laco/l/passar /l/olil/lcnr deis Jclllalls a IO/ici. les americal/es xopes dc suor després deis acres ojicials i el COIISUIIl illlellsiu de quals(Jol ele11/Cl/rrejiescallr durallt les Ilargues eslades diúrnes i lIocturnes a I aire lliure. . . Es per tot aixo que, quan rej7exiollo sobre les l/OS tres Festes de Les Sal/tes, aquestes SÓII les idees que cm Iél/ell al cap i aquests sÓn cls sentiments que em surten. La calor és sempre UII factor que impulsa cap a fora. Altres paisos de c/illlatologia oposada es ¡euel/ ob/igats a tal/car-se. Nosaltres fe/J1 a fil/reP<!s. Aquesta calor que fa emplellar de suc la /ru ita , ({l/e la pillta a/l/b tots e/s colors i que la co/lJerteix ell una rea/itat plena de gust i po/icromia, fent-li sortir totes les potencialiiats que portapa amagades al cor de la jlor incipient, aql/esta calor i la seva j(Jr~a podria ser una semblanra de la l/ostra actitud quan arriba la Festa Major... 1 bel/ mirar seria una Festa malentesa i una ocasiÓ mala- guanyada si el que ens fes sortir a lexterior fossin UIlS senti- . ments o unes reaccions egoistes o inuipiuua/itzades. A mi m agradaria que der a tots, mataronim i amics /oras- ters, la consigna u.aquests uies tan entranyables los la que ens ha inspirar el simil de la fruita estiuenca. Que la commoció de les Festes cm faci sortir al carrcr amb un esperit obert i positiu, que elIS tregui de casa. que ens obligui a emplenar de brogit i de sana alegria tots els racons de la ciutat, que ens faci brollar a fior de pell un atan) sincer de col-laborar, de participar, de 110 ser un grupet dispers entre la multitud i que tots junts, com un fruit ben assaOl1at,aconseguim que la Festa, la mÚsica, el color, la Ilum, els amics, tot plegar, ens ajudi a exterioritzar el millO! de tots nosaltres/ Que e/ batec per carrers i places sigui un sol ent: El de MararÓ i la seva Festa de Les Sanles/ leAN MAlÓ i CRUZA TE, .Alcalde.
 • 49. 1982 PROEMJ Al matí, endonniscats i ellSopits encara pel pes de /o vetlla passada, ens despertara - vulgues que 1lO- el brandar fort i ;in- sistent de les campanes. Hom diría que els dies de Festa Major, les camP{1nes, o potser el can~paller, acce/eren i reforcen el seu repicar gairebé fins a la impertinencia. A mitja tarda, entumits el tOS i el cervell per la calor i per l¿¡pat de testa, les gralles, la banda i els trons de la momerota em convidaran (podnem pensar que més que un convit és uno imposicio) a sortir al carrer i a córrer darrera els gegants, J duna manera molt especial a la Hit i, fins i rol, a la mati- nada, lespetec deis focs, les notes de /o serenata i e/s crits de mes dun, allargaran les hores de vetlla tant si la compartim multitudinariament al carrer com si /o reservem en la intimitat de casa nostra. Al matí, a la tarda i a /o nit, el brogit ens portara la testa i, també, ens portara a /o testa. El soroll no forma part de /o meva manera de ser. El xivarri i els espetecs no són companys habituals i benvinguts a /o meva tasca diizría. Pero, en canvi, no sé imaginar-me una Festa Major sense remar. Perque és amb el crit, la campanada, el retruny del petard i el toc de trompeta, com un poble expressa en les grans ocasions el que és, el que [identifica, el que el /liga amb el passat i referma el camí -al qual no esta dispoSllt a renunciar- cap al futuro És ¡jer aixo que, malgrat una instintiva desplaen<;a,dono la benvinguda cordial i il.lusionada al saroll. Al soro!l de la Festa. En aquesta qt{arta -i qui sap si darrera- avinentesa de sa- ludar des del programa a tots els mataronins i a tots els amics forasters en linici de les testes de Les Santes, deinano a tothom que sapiga valorar com calla gatzara de les nostres diades i que amb sensibilitat hi vulgui descobrir: - darrera cada compas de la banda, el. continuar desig dun Ajuntament de servir i millorar la ciutat. - mes enlliz de cada espetec eixordador deIs coets, la rea- [zrmació, contra qui calgui, de la 1lOstra voluntat de seguir en- davant per un camí de !libertar i de respecte. - i, en el fans de cada campanada, el crit decidir duna comunitat plural pero integrada, que 1lOvol renunciar ni a una sola de les seves arrels, ni a un sol deis seus projectes de futur en convivencia. Que el saroll de la Festa no ens eixordi i ens permeti conservar lesperit atent per entendre el missatge de Matará en les sevesSantes! . JOAN MAJÓ i CRUZATE Alcalde de Matará.
 • 50. /11.1 - 1. . 4 ~,y , . A} ./ <off;;;¡ V ipROEMI Pels mataronins, LES SANTES són ben bé una fila que separa rallY en dues meitats. LES SANTES -la nostra Festa Major- signifiquen laca- bament de rallY laboral i són, per tant, un majestuós portic de les vacances.El tragí duna ciutat treballadora com la nostra, sofreix una transfonnació radical. Els carrers i les places són literalment uns altres. No vol dir aixo que durant els dies de la Festa e/s ciutadans -sobretot els que la viuen intensament, tant organitzadors com participants- sentregUin al dolf no fer res, sinó que ara lactivitat va encaminada a la celebrado, a la diversió, a lespectacle, a la gresca i, pel que vol seguir-ha tot, gairebé al moviment continuo Després, passat ja el brogit de la Festa, amb lúltim es- pelee de/ darrer caet, camenra la diaspora estival. Uns a visi- tar parents llunyans. altres -ales/lOres si- al dolr jeure sota una ombra protectora al Pirineu, altres a la variant dunes platges, torrant-se, pero, amb el mateix sol de cada día i altres reposant a casa, a la fresca, esperant tots el moment de tornar a la feina... Efectivament LES SANTES divideixen rallY per la meitat. Quan la calor es fa sentir de valent, són el paréntesi que permet esbravarles ansíesde Festa acumuladesduraht un any de treball, oxigenar-se o simplement canviarde vida per uns dies, per a tomar a laborar amb renovada empenta,esperantles vacancesde rallY que ve... A tots, als que es queden i als que marxen. Als de mar i als de muntanya. Als que fan turisme i als que resten a casa seva. Als del gelat i lorxata. Als que van a altres terres gennanes a saludarals seus o a posar lesguard me/angíós sobre uns indrets estimats on ha transcorregut art de la seva vida,a tots una p bona Festa Majorl MANUEL MAS i ESTELA Alcalde de Matará
 • 51. 1984 ~del a la cita anual, tornen LES SANTES, la nostra FESTA MAJOR. Amb aquest motiu magrada mani- festar -tot i que algú pot pensar que aprofito aquest pórtic par qüestions que no són del cas- que fa deu anys que el signe del nostre entorn, ¡LES SANTES també, va canviar molt positivament. No cree doncs que refrescar-he, sobretrot a Iestiu (i perdoneu la metatora faceciosa) signifiqui inoportu- nitat o, tan sois, ter «política}), en el sentit pejoratiu que massa sovint saplica a aquesta activitat pública, tan noble .com quaJsevol altra. . En ti, tots saber;n que deu anys són molts o són pocs, segons com es miri. En aquest cas, pero, han esde- vingut transcendentals, en vigoritzar institucions i lIi- bertats lIargament postergades. 1, el que és millar, amanit tot amb un clima de convivencia, amb el qual els mataronins, val a dir-ho, tant en testa com en fej- na, generalment nhem fet un ús ben escaient. LES SANTES, tetas de debó FESTA MAJOR,durant aquest període han arrelat més, si cap, en el nostre sentiment popular. I són una ocasió renovada de retrobar-nos al Garrar, al voltant de tradicions i nove- tats, en un ambient alegre, certament merescut des- prés duna lIarga tongada de días laboriosos. No cal dir que desitjo una vegada més als mataronins i als que ens vulguin acompanyar, una testa ben agra- doga i feli({. També vull aprofitar aquesta ocasió par agrair.la dedicació deis que han treballat aquests deu anys tan desinteressadament par la confecció i de- senvolupament deis diferents programes de LES SANTES. . A tots, par molts anys! MANUEL MAS i ESTELA Alcalde de Mataró
 • 52. 1985 Ha arribat novament la testa de Les Santas, la nos- ira Festa Major. 1, com cada any, obre el programa o dactes una salutació del vostre Alcalde que, content, desitja unes diades felices a tots els mataronins. Diades desbarjo i de gresca. Aspectes importants, als quals valdría afegir-hi una insinuació. Magrada- ría que aprofités~im aquests días par contemplar el nostre entorn amb Iesguard festiu í no amb els ulls apressats de la resta de Iany que, com a bons mpta- ronins -laboriosos i actius-, són ulls danar par feina. Aquests días conviden a ter vida al Garrar i són pro- picis par descobrir elements nous a la fesomia de la ciutat. Si badem una mica veurem que Mataró és ben viu ¡que els ciutadans, a més de constituir una comu- nitat tradicionalment dinamica i treballadora -par aixó la ciutat millora i prospera- també sabem divertir-nos i participar a la Festa, que és, al hora, !ini- ci joiós de les vacances. Vacances ben merescudes i que -he repeteixo- amb Ialegre cornengament de Les Santas, desitjo ben felices a tothom. MAN UEl MAS ¡ESTELA Alcalde de Mataró
 • 53. 1986 A L HORA DE LA FEST A Quan arriba /hora de latesta, els ciutadans ens preparem per tenir un ben guanyat esbarjo, ens disposem a gaudir de la Ciutat. Matará -com lotes les col.lectivitats- és el fruit dun continuat teixir i desteixir deis seus habitants alllarg de la historia. I ha anal veient com successives generacions, "din- fants a grans, han decidit ter la Festa Major al bell mig de /estiu, sota l~advocaci6 de les Santes. És el gran moment de /any en que ens trobem al correr, alegres i despreocupats per uns dies. I és /instant en que se- gurament ens sentim més ciutadans i ens reconeixem com a falso Valdría, a més, que enguany la nostra Festa Major ens afermés a tots -nascuts aquí, vinguts de fora- com a ma- taronins, amb /orgull de pertanyer a una comunitat que al lIarg deis temps ha anal bastint el seu caracter i la seva im- portancia, i amb la confianra que amb la nostra activitat quotidiana estem forjant el futuro Daquí a pocs dies participarem, a les lIunyanes terres del Río de la Plata, a la commemoraciá deis treballs i esforros amb que, a comenraments del segle XIX, uns compatricis nostres contribufren al naixement de la República Argenti- na. Aquell esdeveniment -junt amb molts daltres de la nostra historia- ens ha de ter augmentar a tots el grau de consciencia de col.lectiVitat local i, per tant, de saber viure millar en comú. . Ciutadans, a thora de la testa, fem bono Ciutat. MANUEL MAS i ESTELA Alcalde de Matará
 • 54. 1987 Ja tornem d ser a LES SANTES! Un any més. El calendari implacable ha anal girant els seusfu/ls i tornem-h¿; al be/l mig de lestiu, al comenfament general de les va- cances, ja som un cap més a LES SANTES! ~ 1, al l/indar del programa, altra volta el breu escrit de m lcalde que comenfa -i- no por ser daltra manera- desitjant a tothom, ciutadans i forasters, una joiosa FESTA MAJOR. Somomolts, una gernació, cent mil... Una coUectivitat que tot lany va atrafegada pel seu quefer característic, amb laboriositat, als diversos sectors economics, sense estridencies ni espectacularitats ni grans notk:ies. Treba/lant com a tants a/treS pobles i ciutats de Catalunya. . Pero arriben LES SANTES i el cos i la ment ja ens demanen sortir al correr, esbargir-nos tots plegats i, ajudats pel clima privile- giat del nostre TOCÓ mediterrani, trepitjar la dutat amb un esperit i uns u/ls mo/t diferents als deis dies feiners... SORTIR AL CARRER. La Festa Major, la nostra, com gaire- bé lotes, esfa foro les /lars. Loferta dactivitats és tan diversa de con- tinguts i horaris que vessa pels carrers i les places durant cincdies, curulls del malí a la nit Algú se la por mirar des del ba/có, pero que sois sigui per un instant, després que surti i que hi participio ESBARGIR-NOS 1VTS PLEGATs. Sí, tots plegats, perque la Festa no la fa cadascú en particular, sinó que la fem, alhora, tots els mataronins. És la gracia de Iesbarjo col.lectiu que, en participar- hi, ens fa sentir que és entre tots que la realitzem. TREPITGEM LA CIUTAT. Potser aquest «sortir al corren> i «esbargir-nos tots plegats», ens portara a mirar la nostra dutat duna altro manera ifer vio per carrers i places que fa mo/t de temps que no hem trepitjat. O que, durant Iany, «anant a la idea», practica- ment no hi passem majo 1, aleshores, veurem que la dutat es mou, va canviant i ens adonarem del moviment i del canvi, que any rera any, fa descobrir. més palpablement la seva evoluciq. Per aixo, la FESTA, por tenir aquesta doble vessant: la celebra- ció, Iesbarjo, el divertiment que, fins i tot, és necessari,opero a la vegada la motivació per a fer-nos sentir més mataronins i que som nosa/tres, tots plegats, els que cada dio -i no només per la FESTA MAJOR- anem formant aquesta col.lectivitat que és MATARá. Ciutadans, que ens provi! MANUEL MAS i ESTELA Alcalde de Matará
 • 55. 1988 PROEMI És ben cert que; al pas del temps, les aficions deIs humans, tant en forma individual com col.lectiva, tan una pregona evolució. Per una banda, avui día, amb la influencia penetrant dun determinar mitja de comunicació, sembla que part de la gentes retreu, prefereix quedar-se a casa i així, cómodament asseguts, sempassen infinitat de projeccions adotzenades que els obliguen a romandre ai71ats passius. i Pero, per altra banda i com a contrast, cada día hi ha més vida al carreroUn exemple cIar nés la transformació de Iespec- tacle en general i la utilització de molts espais públics per .a manifestacions artístiques de rota mena. I els que organitzen amb tanta fe i amb tant dentusiasme la programació de la Festa, que naturalment ho saben, tan molt bé en considerar pares, carrers i places de la nostra ciutat com a escenarí ideal que ara, a pIe estiu, encara té malta més justificació. . . I si per la Firaja ho deiem, araho repetim. Tots necessitem un estlÍTlul,un motiu prou poderós per a renunciara lacomoditat possessiva, deixar de ser passius i sortir al carreroI araper les Santes, la nostra Festa Major, aquest estímul, si repassem /extens i variarprograma, el tenim amb escreix. Un cap decidits a participar-hi comprovarem altra volta que la graciaprimordial de la Festa és que sigui teta entre torsoUns, preparant-Ia des de fa molt de temps, altres formant aquesta col.lectivitat que es traba reunida com a tal per a una manifes- rociódalegria.Deixant a un racó la mandra, Iaillament, es passa a ser protagonista actiu duns acres que sense la col.laboració ciutadana no tindríen raó de ser. Efectivament, si molts han trescat de valent perque la Festa tingui un programa atractiu i divers, tot plegar resultaría ben eixorc si no hi hagués la correspondencia ciutadana que, amb la seva assistencia, és la que en definitiva omple els acres de con- tingut. Per aixo aquestes paraules -fent una mica com els tradicionals nuncis del passat- pretenen ser una crida que arribi als quatre vents, junt amb el repic de les campanes, les tradicio- nals notes de mossen Blanch, Iesclat deIs petards i tots els aires festius que en aquestes diades envolten la ciutat... Sí, crida a la participació, pero també a la sincera manifes- tació del renovar desig duna bona i agradable FESTA DE LES SANTES pera tothom! MANUEL MAS i ESTELA Alcalde deMatará
 • 56. ," /13/ ~ Elmes dobril va fer deu onys de lo constitució del primer Ajuntoment democratic en lo sayo re- presa actual. Vol dir que jo hem fet deu FESTES 1 MAJORS en democracia. Aro onem o comens;or el segon decenni, i que siguiper molts onys. Par o lo moinodo que ocomponyolo fomílio Ro- bofoves i tombé par o molts deis que oquests onys Ihon ocomponyodo i oro jo no ho fon, seguro- ment que oquest fet de lo represa democratico no els represento res dexcepcionol. De sempre ho han viscut oixí i par o ellsno té cap importancia. I oixo, els grons, molgrot que ens pot sorprendre, ho hem docceptor com un element més de nor- molitzoció democratico. Uno normolitot que no porto sorpresas ni grons innovocionssinó soloment Iodo toció ,continuado i constont o lo dinamico socio r lIiurement escollido par no coure en Ion- quilosoment. El programo de Les Santas denguony recull, 01 costot del seu cos basic i estructurodor (lo Misso, els focs, les bollades, els concerts, els cercoviles i les dormidas de gegonts) oquells trets dodop- . toció que shon considerot convenients (el pregó, " Rondon Rock.,.)i que el grou docceptoció po- pular ens dira si han resultot encertots o no. ~ Pero par sobre i/o 01 marga del programo con- cret hi ha lo necessitot i les ganes de lo col.lecti- vitot motoronino de trobor-se 01final del ciele la- boral de Iony par fer lo fasto grosso, lo Festo de LesSantas. NECESSITAT parque el bull actual de lo ciutot que, com tothom pot veure, és molt in- fans, preciso deis moments desborjo que compor- ta lo fasto. GANES parque oro, com sempre, les comunitots es troben com o tols o través de lo festa. Ciutadons, fem ciutot i fem poble par LesSantas. Bono Festo Mojor. MANUEL MAS I ESTElA Alcalde de Matará
 • 57. 1990 111 Els anys, a mida que sen van sumant, es troben més curts. Correntment diem que passen molt de pressa. Per aixo, ens poi semblar que era ahir i ja tornero a celebrar LES SANTES. Els anys,doncs, són com una meRade tercIe que rodant senseparar, incansable, ens va mostraD!ra- pidament els esdevenimentsi referencies que con- formen el nostre entorn tan particular coro ciotada. Daquestesreferenciesque invariablementtomen, sensdubte que la FESTAMAJOR ésuna de lesmés assenyalades.Esperada per gairebé totbom pel seu caire festiu per excel.lencia,amb la concentració . dactes de tota classe, alguns dells podem qualificar-Iosde tradicionalsi altres més nous aco- llits als gustos del moment,i, sobretot també, per Ialtre aspecte queja hem destacat moUesvegades: el de la participació ciutadana, de trobar-se amics i coneguts al carrer, la pla~a, la platja, a una cer- cavila, a un hall, al refet Teatre Monumental, ctc. i proclamar tots junts duna manera tacita, que la FESTA MAJOR, lanostra FESTA DE LES SANTES, és, efectivament de tots i per a tots. 1 aquesta partió de ]any en dos -abans i des- prés de LES SANTES- i aquest equador que re- presenten dios Ianyada, desitjo sincerament sigui ben agradós i estimulant per a tots els mataronins i els que ens vulguin honrar amb la seva visita. Per la FESTA i principalment per després, el dema on continuara el batec sempre renovat duna ciutat -la nostra- que esteroconven~útsseguira amb la seva vitalitat i intensitat característica. MANUEL MAS ¡ ESTELA AlcaldedeMatará
 • 58. 1991 lfl /fiJ aiFi nguany,les Santes,la testamés esperadaper totsels mata- ronins, odríem queésla Festa p dir Majordela música. Perque, sibéhi hacercavilesmbtotIestol efigures, les a d a quals shaincorporal elDRAC quelAjuntament aterir laciutat Va a elpassat íadeSantJordi, lsfocsartificials, d e elsacres infantils, etc.,repassant elprogramauearateniualesmans, sadona- q u reuque,efectivament, lamúsica hiifuga unpaper redominant. p A mésdelaMissadeGloria deMossen Blanch, crecentral a i característic queéselquedóna eltocdedistinciósingularitat i a lanostra Festa, hihaconcertsballadesmelles i i altresactua- cions quebenbépodem dirapleguen loteslesespecialitats mu- sicais.Desdela sacra-la Missade LesSantes queja hem esmentat-,la classica ambconcerts dorgue Iactuació i dun grancantant, lessardanesel seuconcert,es havaneresel i l i rackperduplicar, eljazz,unacomedia musical altres i concerts i danses daquí detarai actuacions, i tantpera granscoro per a petits,moltvariades. . E/squehanconfeccionar elprograma -gracies uncapmés aaquest oluntariat v quemainega laseva col.laboració i queaca- bades unes Santes esmou ja percontractar lesvenidores- han s esfor~at perreunir lotes aquestes manifestacions quedemostren el desigdoferirBIsmataroninsBIsvisitants i queensvulguin acompanyar, especialitats mena, lmésdiversificades detata e pos- sible. ix~elconjunt elprograma, A d presenta unanotable reno- vació tothom i hiportrobaroportunitat I descolliresseves l pre- ferencies. Endefinitiva depassar-hoégaudint ela testai de b d lesseves músiques ntotselsaspectes xistents, e e afegit,natu- ralment lsacrestradicionalslarament a c inamovibles. Aixovoldir,tornero-ha arepetir, uehi haacres q pera totsels gustos preferenc~es i ambel comúdenominador música dela que,diuen,ésIartdelesartsi quea la nostra ciutattéinfinitat deseguidors. Acabant questa a salutació quefaigextensiva tothom a amb el desig, enovarambé, r t quetotsplegats, mblaja convivencia a classicadel nostrepoble,passemunabonaFESTA LES DE SANTES. MANUEL MASi ESTELA AlcaldedeMataró
 • 59. 1992 Enguany celebrarem la nostra Festa Major mirant de reüll al1@ passa a Barcelona. La coincidencia de que Les Sanies amb els primers dies deIs loes Olímpics ens portara un cert neguit als ma~aronins, ja que sense valer-nos perdre cap deIs actes festius, ens agradara tam- bé prestar atenció a Iextraordinari esdeveniment espor- tiu qüe sestara celebrant a tocar de casa nostra. SOfí que per molts ciutadans, les vacances i els videos aju- daTan for~a a poder tenir el cap i el cor als dos llocs. Hem consolidat un model de festa que fa que tothom amb ganes de gresca: desbarjo i/o de comunicació shi trobi bé. Les possibilitats que avui día tenim a labast permeten que aquest tipus de celebracions tinguin as- pectes ben diferents als <;laltrestemps. la no és neces- sari esperar la Festa Major per poder gaudir de deter- minats espectacles i actuacions. Ara les caracteri.stiques tecniques de molts dells tan impossible que es puguin veure arreu, i daltra banda, els moderns mitjans de co- municació ens els acosten tot lany, tant coro si velero coro si no moltes vegades. No obstant aixo hi ha elements de resta majar, i a Ma- taró elements propis de Les Sanies, que mai no deixa- Tan de ser-hi. Segurament, en els seus aspectes tecnics, han evolucionat amb el temps, i ho continuaran fent en el futur; pero, ates que la seva substancia impregna el sentiment deIs ciutadans que celebren el fet de per- tanyer a una c01.lectivitat, "ensels trobarem sempre i a tot arreu, sense perdre ni un bri de protagonisme. Som-hi, dones, un any més, des de la nit del 24, amb el proleg, fins a la nit del 29, amb la cloenda. Animem- nos a sortir al carrer, a participar de la festa.i a re- trabar-nos coro a ciutadans de Mataró. Manuel Mas i Estela ALCALDE DE MATARÓ
 • 60. 1993 H I ha moments en la vida de les c01.lectivitats que són més toscos que d altres. O si voleu, que no són tan clars i brillants. Cal dir que, en els anys que porto fent aquest portic, a Mataró ja "les hem vist de tots colors". Avui, malgrat que pugui semblar una mica paradoxal per l entorn que veiem i palpem, estem dávant un deIs moments més interessants del nostre esdevenidor c01.lectiu. Molts deIs projectes pels quals heni treballat es van fent realitat o, si més no, teneD molí més clara la seva plasmació concreta. Estem bastint una ciutat moderna, oberta, alegre. Preocupada per alguns temes concrets: la formació, l ocupació, el tdmsit (sobretot el tdmsit i l aparcament), com tantes ciutats del nostre entorn economic i cultural, no més, i probablement for~a menys, ates el nostre caracter i la nostra empenta. EIs homes i les dones ja hi estaD acostumats, i sempre hi ha temps per a la testa. És el temps d esbargir-se i, si voleu, fms i tot d oblidar-se d allo que passa i capbussar-se en el brogit c01.lectiu de la celebració: ara mudats per a l Ofici, ara entregats a la ballaruga, ara cansats per la cursa, sempre oberts a allo que hi ha a lentorn. Que si el tiberi del día gran, que si el gelat al capvespre, que si el refresc que ens treu, o ens porta la suor... Les Santes. Els mataronins fem, un any més, com tots els pobles, el ritual de la nostra testa c01.lectiva. Gaudím-la. Manuel Mas i Estela ALCALDE DE MATARÓ
 • 61. 1994 urant quinze anys, i ara en fa setze, el programa general de LESSANTES ha volgut mantenir expres- sament el format que Iidentifica i el fa col.lecciona- ble. Així, cada edició, alhorQ que ha estat el recull deis actes programats i lenunciat de les intencions de la Comissió de la . Festa Major creada a redós del Patronat Municipal de Cultura, ha esdevingut també leina narrativa i grófica que , marca la pauta de la festa i el solc precís entre la permanen- cia i lestransformacions LES SANTES. de Temps a venir, la seva, lectura gradual permetró resseguir Ievolució de la festSJmataronina, descobrir Iampli repertori. d argot que li és propi i copsar la signifiéació recóndita de tantes comparses i figures, escapades i xeringades, requisits i ruixades, crides i anades, desvetllaments i dormides, barrams i desfilades, saraus i passades, que amb la interpretació de la missa de glória són Ientrellat duns dies mógics, gronxats per la calor de juliol i laire feli<;al tombant de vacances. Enguany, péró, tot i que el programa general conserva Iapa- ren<;:ade sempre, es presenta enfundat dintre dun plec més graso Aquests fulls d escreix són el marc on sinsereixen els anuncis de les empreses i establiments que fan aportaci<?nsa la festa -i que, sortosament, van en augment-, i tenen el valor afegit dinc/oure una referencia histórica de la celebració de LESSANTES amb un escrit de Manel Salicrú, que parteix del guiatge encuriosit i de les impressions del baró de Maldó. Així mateix, el record reculat de la festa majar esdevé imatge viva a través de diverses fotografíes documentals procedents del fans Carreras de lArxiu Históric Municipal de Mataró. LESSANTES, tan ben posades en el calendari, intensificaran un any més la temperatura ambiental del correr. Gaudim-ne. Perque provoquen la prodigiosa ocasió compartida de sentir- 1:1osius, contents, lIiures, solidaris i enormement mataronins. v PATROiIJAT MUNICIPAL DIE cua.nJlRA COMISSIÓ DE LA FESTA MAJOR 1994
 • 62. 1994 a temps que anem dient que Iany 94 sera j Iany de Mataré. Al lIarg daquest any s estan produint transformacions urbanas innegable. Estem dun abastconsiderable. Aquestfetés r coll1lstruint una nava dura: les naves vies de comunicació a la partde dalt, BIs nous desenvolupaments residencials . i industrials a banda i banda,les naves zonas d esbarjo arreu, BIs nous equipaments de tottipus... O bé ja són en manca, o són a punt dacabar, o sestan construint. Enmig daquesta dinamica febril, parem un moment i fem la festa, la nostra fasto mejor: Les Santas. La ciutat de dama sera diferent a la davui i a la dahir, no només en Iaspecte físic, sinó també en les persones i BIs seus habits. Una ciutat antiga, pero amb projecció de futur, va acumulant en capes successives BIs mataríais de teta mana que Ihan conformada, i BIs va adaptant i transformant als nous temps. La nostra fasto majortambé ho fara, seran nous espais, naves formes desbarjo i de convivencia. També, com la nava ciutat, els mataronins farem una nava festa majar. I mentrestant, sense quasi adonar-nos deis canvis paulatins, viurem com cada any, com sempre, Les Santas. Ciutadanes, ciutadans, bono festa!! MANUEL MAS DESTELA Alcalde de Mataró
 • 63. 1995
 • 64. 1995 En l endemig de feina i vacances,les Santes vénen, enlIiures,perguiari orientartots b elspassosapa loptimisme c dela festa.Si durantIanylescoses oetfuncionen, no n si estas bonhumori en tot trobesperos, de sabras queetconvé, ésquea ningú, omplir m amb alegrialescopes cartell i assaborir del ambdelectan~a totsielsactesdel programa. Si vénsde fora i tarrisquesa franquejar a finals dejuliolles murallesdaquestaciutat tandeixondida, abras, nduesparaules, ue s e q sónlesSantes. ncostummataroní,caso U laj secular, erarraconarla malabayaenelcla- p , mor delesdormidesi donarfe i guanyar-se el cela la MissadeGloria.A partir daquesta síntesi,l escor~a rincipaldela testa,podras p explorarmésintensament descobrira fons, i de sola lIuna, la restadepropostes saluda- blesquetha preparatel PatronatMunicipal de Culturai la Comissió la FestaMajor. de Podrasescollir balls, concerts,espectacles, cercaviles, recitals,cantades,ocs,sardanes, f curses i mogudes de tota mena. Desde Ialbadafrescade les matinadesa les hores mésbruixesdel desvetllament l escapada, i tots elscaminsde lesSantes garanteixen et sortirdaquest estatdensopiment quetant . pregones. i obres les arteries més S hermetiquesa la salut de la festa tindras cura de tots els mals. Del kyriea l agnus de/;de la crida a l espetecfinal, enamorat de l esperit solidari i compartit, potent i engrescadorde ~ lesSantes.Vulguesserfeli~. Noten penediras. Patr0l1at Municipal de Cultura (omissió de la lFesta Major juliol,1995
 • 65. 1996 Si les estadístiques no tallen -i no fallen- el 98,7% deis mataronins i mataronines que aquest estiu tem lIuir amb la nostra presencia els carrers de la ciutat, serem testimonis del canvi de miUeni. 1, tins aleshores, ens queden poques Santas par viure. Etectivament, si passeu comptes us adonareu que narnés ens en queden quatre par acabar el miLleni. O cinc si sou deis que creiu que Iany 2000 ésr~lJ:farrer del segle XX. la contian9ad,~t;I~:Comissió de la Festa Major és que tu, mataroní o matar6~i,?a que encales el programa daquest any per la pr8i:n~rii¡pagina, i que en lIeg~ixes tins les pagines de credi,tS,i-Jcortesia, tinguis motius sobrats par esperar amb ¡Uq~lqlaquest quadriennique ens deíxara veure tants prodig;s:1i§jguis un o una ;"deis privilegiats o , -"""",, "",.., privHegh:~desdel sált(;g~lera. No teAs .excusa par n9 ter-lo Passant -th o bé . t " ;(~+i ,".o . ,/ ,, , " .~~ , ". , " " , , ~" I Els profetg~ hant;~QI~l~t que A1ran aconteixements vestissin els<canvisr ","I"-oca. Erg de les ,es,colesmás fosques i randi~s;i%l1a :qpos .}?;?I!J!,I1.~~t~ef;/mÓn;~~i; alt~es toteses , mentre"d~al ",o""orv iic i"1i"""""i.nat~;fl;Yens ",.o,,,",, voleA convencer que ~sfe, "men9ar una era dAquari on el món ser~,." !~nir:!1una óptica , m~s:,avtatcé;l . " " Péi"conv~miHjE(Viure al ";P" A pun t " " ";"""" """o""",, ",h~"""~~" .. 1 m~l<;: ma. el" , , , ,,," , us. " ,t ,, " deot..ár.ent ", , ",," ""," ..-, i. ~" .. ", ".,.. , inc Sanies , , der miUeñrvj1t~ "m~$R.pteixemerielífstQ,~rg~~f§h:cle les quatre!/~%.(:lij,es Cl"1...~~I ét;,q,i~ié,volemés que hó"siguirl1/" dhistóriqÜ~~/ perR-ij,iticipaci:!1i;;::"i entusiasme, par complicitaf"j gresca.!~t ningú viü~:!o shagi damagar el 2001 perhaver-se-Ies ~.¡;¡. ,at!;~E De tota "manera, per a~~~para qualset.gl lIoc escomen9a camina",t. Anem-hi dol1;~~,a la teina! Cpmencem per les primer~s a saltar pels c.~rrers, a bailar per les placas, a gaudir deis espectaclE{$.]i a manifestar amb orgull la nostra condició de cfutadans i ciutadanes. A pit. Descaradament. Sense, estalviar torees par les Santas que queden. Ja en creixeran, de noves torees! Potser si que daqui quatre o cinc anys sacabi el món. Peró, encara que aixó sigui, a la historia futura del món - sigui quin sigui el seu públic- no ha de faltar una puntuació alta par les darreres Santas ~els anys mil. 1,si és veritat que ens espera una era dAcuari, amb un món solidari, flors a dojo i felicitat a les caras, que el ilistó que deixem sigui be~ BIt.Que els costi al 2996 millorar-ho! PatronatMunicipal de Cultura Comissió de la Festa Major Juliol, 1996
 • 66. 1996
 • 67. 1997 JA HI SOM. AQUEST PROGRAMA, COM CADA ANY, CONTÉ TOTES LES . activitats que la Comissió de la Festa Major i IAjuntament, a través del Patronat Municipal de Cultura, propasen per a tots els ciutadans. Sí, Les Santes han arribat i, amb elles, un nou moment per gaudir de la gran testa daquesta ciutat: des del ball fins a la Missa, des deis Focs fins als gegants... f 1,sobretot, la testa que su~t de dios, la que esperem els uns i els altres per deixar de banda la nostra quotidianitat i ser especia 15, esdevenircómplices de !alegria de formar part duna ciutat. De la nostra ciutat,Mataró. Diversa, plural, treballadora, il.lusionada i confiant en el futur, Mataró vol projectar amb la fe sta Iesfor<; detot lany.1 tindra tot Iéxit que un a un hi anem posant. Depén sobretot daixó, Iéxit: de la contribució individual de cadascú, dalló nostre que tots posem al que és de tots i dalló deis altres que volem afegir a la nostra experiimcia. Mataró, deja, projectara enguany un gran esforc;:col.lectiu, el de la transformació de la ciutat, que no para i que actua sumant les I energies de tothom. Amb una nava Vía Europa, des del novembre passat, construint . nous accessos al Cami del Mig i refent el nucli antic, Mataró té les portes mes obertes que mal. Obertes per acollir a dios i obertes per recollir de tara. Més comunicació i menys muralles. Aquest podría ser un bon eslogan de Iesforc;:per millorar la ciutat i les actuacions esmentades, un simba!. Valdría que Les Santes també fossin aixó. Qué despleguéssim les nostres capacitats dobrir-nos i millorar, que fóssim capac;:os dadmirar-nos i de superar les perplexitats. Segur que aixó sera possible. Així desitjo una bona Festa Major de Les Santes per a tothom. Manuel Mas ¡Estela ALCALDEDE MATARá
 • 68. 1997 LA FESTp, Et~G,ó,iiXA,TONiFiCA I FA.ViURE, ,L¡XO ÉS EL QUE TENEN CUR LA Juliana ¡la Semproniana.Amb uns vestits eteris i suaus, unes. palmes fresquesi renovades, les sandalies de moda i els rínxols ben posats intentaran seduir-nos (si encara no ho han fet) per énesima vegada. Elles,canfiades i somrients, trucaran a totes les portes i portersautomatics, travessaran . tots els jardinets i patis de velns, . buscaran places i enfilaran carrers i carrerons, trepitjaran la sorra i sesquitxaran de mar, agafaran cardes decampanes i ballaréilnamb ElsPets, acaronaran nens i Iligaranjovenalla, renyaran algun . indiferent ¡patiran incomprensió divertida. Dibuixaran el cereal de la gresca i ensumaran la tendresade la nit, es deixaran envoltarde I . figures i ;:¡utoritatsi seran a Missa.Totsense fér cap badall, perque el día és molt lIarg i suculent, la nit estridenti lIuriatica. Tot hi cap! .. ,Gairebéno p,assaran el platet. Només esperen campanyia i %,. participació; Saben, de cada any, Iesfor<;: la il.lusió que conté tata i aquesta caixa de trons i espetecs, Elles,innocentment, valen el retorn duna rialla dinfant o un cap de maluc de rumba ben posada. No res més. També saben, per experiencia, que és estar en un aparador, com un cartell,-davant de les mirades diverses deis mataronins i mataronines: encuriosides, agraldes, malevoles ... És cert que tot ésqüestionable, fíns i tot la seva testa, la deles Santes! Elseueslógan és ¡sera: Tots hi seu canvidats!la res posta, a les vostres manso Lequilibri és a vegades difícil, escampar bones intencions massa facil. LaJuliana i la Semproniana arriben amb un ram d,eflors acabades de tallar i us Iofereixen arran de mar, a trenc dones. Aveuresi us duren, perfumade~, fíns al darrer día i,després, camptant tots e/s petals, sumeu, resteu, dividiu i camenteu. Qui res no arrisca, res no pisca1
 • 69. 1998 Que les mataronines i els mataronins sempre ens hem caracterit?at per la nostra gran capacitat de treball i de tirar endavant projectes agosarats, és una realitat que contínuament hem anat demostrant al lIarg deis més de dos mil anys dhistoria daquesta ciutat. No podría ser daltra manera, sense (esfor<; de tots plegats difícilment hauríem arribat a les portes dun nou segle essent una dutat que progressa amb bon ritme cap als nous reptes del futuro I,aquesta empenta ciutadana que assoleix tots els ambits de la v,idaen societat, és especialment significativa durant la nostra Festa Major de Les Santes. Balls,focs, gegants, havaneres, ruixades ... són sinonim de gresca i de sarau, de compartir la nostra alegria i de sortir al carrer per disfrutar de tots els actes que configuren aquest programa que, un any més, la Comissió de la Festa Major i lAjuntament, a través del Patronat Municipal de Cultura, posen a disposició de tata la ciutadania. Mataró, com la ciutat oberta i plural que és, sengalana per rebre tothom . amb els brac;osoberts. Si la testa és la maxima expressió del sentiment dalegria individual i col.lectiva, a Mataró, aquest és un sentiment que sestén més enlla de les dates tradicionals de Les Santes gracies a que la nostra és una ciutat de caracter lIatí que, a més a més, compta amb una privilegiada situació geografica. Així no hi ha dubte que Mataró, ciutat mediterrania per excel.lencia , necessita més preeminencia per aquest mar que ens ha contemplat des de temps immemorials. I és en aquest sentit que ja sesta portant a terme la millora de la nostra fac;ana litoral. Elpasseig marítim, la plac;aMiquel Biada, el nou aire que respirara Iantiga N-IIdes de la Porta Laietana fins a Sant Simó formen part dun projecte agosarat que millorara la qualitat de vida de la gent. . Bona testa i Gloria a LesSantes! Manuel Mas i Estela Alcalde de Matará
 • 70. 1998 Tut,tut! (tec de corneta homologat per la UE) "Fem a saber que si el temps no ho impedeix i les autoritats competents ens ho permeten -pobres dells, si no...!- que ja és tot á punt per comen,>arla gresca de LesSantes (nou 7Uuut!), la testa més sonada i de més resso de totes les que es tan i es desfan a la ciutat. Després dun any de feina, dexamens, de neguits i de declaracions de renda, ja ensumeu el descans, oi? Pero ja sabeu que abans del repos cal pagar penyora. Per tant, mataronins i mataronines: no sortiu disparats encara, cadascú pel vostre costat, a buscar el vostre particular redes estiuenc. Un capgros de disseny ens beneeix amb la palma i ens ensenya que a Ca Les Santes, (om sempre, hi ha novetats: increment en la mainada (un nao més a atipar!), geganta a la moda i ben mocada, diades castelleres que aviat esdevindran estratosferiques, rack per la iaia i "bolerus" pel neo i, fins i tot, tenim aniversari per al meloman patriota, fan de mossen Blanch... (7Utsi bemol/. ma non troppo). En un any també ferroviari, fumat i biadós, maj, mai, LesSantes podrien quedar enrera ni p.erdre el tren. Salteu i balleu, Cjutadans, amb alegria desfermada damunt de la vía, si convé, perque ja sacosten les diades assenyalades i és públic i notori que, LesSantes, a més a més, són preludi de vacantes: primer xerinola idesprés tots fora, a continuar la tabola! (Tururut nostrat). Apunteu-vos a totes; no sigueu sorruts. No us deixeu abaltir per la calor i "sueu Santes" que és el que toca ara. I perque sabem que fa il.lusió,si us porteu bé, enguany podreu portar (una estoneta, només, no tos cas que us hi acostuméssiu...) les figures de la ciutat perque són nostres, de tots. Cal suar, aquest és el lema, i si quedeu xops, no us queixeu!" (7Uuut final). Bones Santes! " . Comissió de la Festa Major Patronat Municipal de Cultura Juliol, 1998
 • 71. 1999 Sa~utadó Si fa 20 anys la situació política del país donava un tomb amb la represa de la democracia als Ajuntaments, a Matará aquesta circumstancia implica una doble satisfacció donat que aquest any . també commemorem que a Les Santes, la Festa Major de Mataró, arribaven els aires de la lIibertat recobrada. . . Avui, passats 20 anys, pode m dir amb teta tranquil.litat que la nostra Festa Major haesdevingut un marc incomparable de participació, de relacions ciutadanes, dexpressar la joia del bon veinatge, de toierancia i de gresca: En 20 anys, Les Santes han anat a més. A les tradicionals sortides de la família Robafaves, a Iofici o als focs dartifici, shan anat sumant més i més actes per a totes les,edats i gustos. Així hem vist com, juntament amb els tradicionals concerts de testa majar, se celebraven can~ades dhavaneres, el correfoc i la Nit Boja, la ruixada, els castells o les obres de teatre. . Mataró, a hores dara, compta amb una Festa Major potent. Unes Santes que, alllarg 20 anys, ha estat possible de ter-les merCE~s la a contribució desinteressada de malta gent: el Patronat Municipal de Cultura, la Comissió de la Festa Major, persones anonimes que hi han volgut contribuir aportant el seu granet de sorra. A tots ells, cal agrair-Ios la seva dedicació i la seva tasca. De la mateixa manera, cal seguir encoratjant a totes les ciutadanes i els ciutadans -siguin de Mataró, siguin don siguin- a participar activament en la testa. Només així, amb la col.laboració de tothom, amb la imaginació i Iempenta que ens caracteritza als mataronins, seguirem fent una Festa Major que vagi assolint nous reptes. Bona testa i gloria a Les Santes. Manuel Mas i Estela Alcalde de Mataró
 • 72. 2000 Mataró ha aconseguitter realitat,aquestany 2000, un deis somnis mésanticsde la ciutat: /ampliaciódel ParcCentral. Davantaquestsnousreptes,la ciutatcontinuacelebrant mb a forga unafita tan tradicionalcom són Les Sanies,la nostra testa majar.Mataróesta aconseguint,daquestamanera,la convivencia entredos (!¡Iements disparscom són latradi- tan ció i la innovació. Dins daquestambittradicional,Les Santesshan convertit, desprésde 20 anysde democracia,en un marc idoni per a la participaciódetots els mataroninsi mataronines. lsuns, E hancol.laboratactivament nla realització e delafesta através de les Comissionsde les Santes,emmarcades dios el Patro- nat de Cultura,i els altres,són els que,enaquestsdiescal0- rosasdestiu,en gaudirem. Sotaaquestconcepte defesta majar,enla qualcontribueixen tantespersones demaneradesinteressada, Matarócreixcom unaciutat participativa ambempentáque,juntamentambla i sumadeisesforgosdetots els seushabitants,es converteix en unaciutatmoderna ambcapacitat i perencarar l segle . e XXI. Hemdecontinuartreballant, anmateix,perquela nostratesta t majar continuiassolint nous raptes.No ens pode quedar m enrere.Aquestany,LesSantastenenun rapteimportant,que éscomptarambunaparticipació toleranti respectuosa capa tots els mataroninsi mataronines queamb el seuesforgtan possibleaquestatesta. Ciutadans ciutadanes, onaFestaMajor! i b
 • 73. 2001 Matará celebraaquestany la sevaprimeratesta majar del noumil.leni.Lainicia ambla il.lusió que LesSantas continu"inessentundaquells, sdeveniments e queperdu- ren enel temps,resistintel pasdeisanys. Senserenunciara la sevaidentitatmataronina,sempre hemtingut la voluntatque LesSantessiguin unatesta oberta,unmoment etrabadadela gent dela ciutatpar d compartirambtothomqueshivulguiacostarpargaudir la testa de bena prop. < El 1979va tlmir lIoc la constitució deis ajuntaments democriHicsi, en aquel! any,és quan se celebrenles primeras Santas daquest període. Avui, després de vint-i-dos anys daquell momenttan transcendentper a tothom, continuemtreballant parque la nostra Festa Majar es visqui amb la mateixaactitud desperan<;a i dil.lusióambqueesvisquerenaquellasSantas.Lacon- vivencia, el respecte, la participació, han de ser els valors que han demmarcarLes Santas,senseoblidar altres esdevenimentse la ciutat.Nomésambaquesta d premissaaconseguirem daquestrepte unarealitat. ter Hem de continuar treballant-hi. Per aixo animo a totes les persones que amb el seu estor<;i la saya voluntat, de torma desinteressada, col.laboren en Iorganització de la testa majar de la ciutat. Perque aquesta participació va enriquint una testa que sha convertit en una de les . millorstestes de Catalunya en una gran ambaixadora i de Mataró. Ciutadans ciutadanes, bones Santes! i Manuel Mas i /Estela Alcalde de Mataró
 • 74. 2002
 • 75. 2003 IlIarg de tot Iany, en la quotidianitat del día a día,Mataró ésunaciutat ordenadai metodi- ea, previsible de sol a sol. Els carrers somplen i buiden dautomobils i vianants amb exactitud cartesiano, rellotges ambulants ditinerari tix. Aquest Jet col.lectiu va més enlla deis horaris teiners. Matará és una ciutat que descansa de nit i que gaudeix amb seny i moderaciá de les testes del calendario No obstant, durant un reduit nombre de dies, ben situats a Iinici de les vacances destiu, Matará -tal com ho ha evidenciat en J.M. Calleja al cartel! denguan!. perd les busques del seu re- lIotge, i ja no es pot distingir pel batec deis seus carrers i place~ si és de dia o sha tet de nit, si és de nit o sha tet de día. La cintat viu Les Santes, la seva Festa Major.Salutadó El programa que teniu a les mans i que hem elab- orat conjuntament la Comissiá de la Festa Major, el Patronal Múnicipal dEsports i el Patro- nat Municipal de Cultura és una prova escrita i fetaent daquest episodi, únic i anual, de rauxa mataronina. Hi trobareu un caramu/l dactes que dibuixen una marató,de recorregut impossible, només a Iabast ¡Jescollits atletes de la festa, i daquells totografs que a risc de perdre la salut, accepten el repte de testimoniar-nos en ins- . tantimies el continu dimatges, 110mi color de Les Sanies. Des del 1979, de forma perseverant, continuada, a voltes quasi imperceptiblement, la festa ha consolidat una personalitat propia i singular i sha eixamplat en totes les direccions possibles. Esperonada per Iextraordinaria participació i implicació ciutadana, el programa ha crescut en el nombre dactes, en la diversitat , aixi com en . BIs djes i els horaris de programació. Sabem que encara cal créixer, pero podem dir, sense por a equivocar-nos, que de Les Sanies, Matará ja nha fet una gran Festa Major. Manuel Mas i Estela AlcaldedeMatará