• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Fm Granollers 1974-2003_ivonne_palau_gemmaarmadansfontcuberta

on

 • 659 views

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” ...

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Statistics

Views

Total Views
659
Views on SlideShare
659
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Fm Granollers 1974-2003_ivonne_palau_gemmaarmadansfontcuberta Fm Granollers 1974-2003_ivonne_palau_gemmaarmadansfontcuberta Document Transcript

  • Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorGranollers (1974-2003)Compilació: Ivonne Palaui i Gemma Armadans Fontcuberta Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
  • ~. .-.. .. ~~~ Mañana, a las 12 PrDgraIHa Oficial Gran Traca Infantil con lluvia de ~~1tf } juguetes en la Plaza del cuartel. de los actos y festejos que or- ~~ ganizados por la Comisión Muni- Tarde, a las 8 cipal de Festejos y por las En- Apertura Oficial del Parque Pro- tidades Culturales, Deportivas y visional de Atracciones, instala- do en la Cj. Roger de Flor. junto Recreativas locales. se celebra- al grupo de Viviendas Sindica- rán durante los días 28, 29, 30 les. y 31 de Agosto y 1 de Septiem- Noche, a las 9 bre de 1974, c¿on motivo de la FIESTA MAYOR DE VERANO de Retreta por la Banda de Corne- tas y Tambores de la Asamblea la Ciudad de Granollers. local de la Cruz Roja Española. , ~~OS~CIt...~ °f¡e,¡f:Al ...~ Of¡e,¡etl 1Ql, 1JIog,.alHa Oficial ",q1 DE LOS ACTOSY FESTEJOS OUE ORo .;1 q~ f DeIs actes i festeigs GANIZADOS POR LA COMISION MU-DE lOS ACTOS Y FESTEJOS OUE ORGAIJIZADOSPOR u eo. NICIPAL DE FESTEJOS Y POR LAS EN. que, organitzats per la;;ISION MUNICIPAL DE FESTEJOS Y POR LAS ENTIDADES TIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Comissió Municipal deCULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOCALES. SE:: CEolEBRARAN DURANTE LOS DIAS 27, 28. 29, 30 Y 31 DE AGOSTO y RECREATIVASLOCALES, SE CELE. Feste~per les EntitatsDE 1_97~,~ON MOTIVO DE LA FIESTA MAYOR DE VERANO DE BRARAN DURANTELOS DIAS 25, 26. CuIturals, esportives i re-LA CIUDAD DE GRANOLLERS. 27, 28 Y 29 DE AGOSTO DE 1976,CON creatives locals, es cele- MOTIVO DE LA FIESTA MAYOR DE braran durant els dies 24 0-- u... ~. VERANO DE LA CIUDAD DE GRANO- ~8 dAgost del 1977, J LLERS. amb motiu de la FEST A MAJOR DESTIU DE GRANOLLERS.
  • -_:...:.:.:.:: ::..;;..:: 0"_- .,""-~ ~:~>:::~ ~..:_::.-=---, ,0.-",
  • fl~o I ¡i. Tr~ TEMPS DE FESTA Hi ha coses immutables. Any rera any, des de fa molts segles, des del moment que un primer grup huma va decidir plantar-se aquí, quedar- shi a viure, i -sobre tot- viure de la terra, anava consolidant-se un ciele de treball i, també de resta que arriba fins als nostres dies. Sembrar i demanar al Déu de torn que el gra fructifiqui, veure verd~iar els camps i celebrar la primavera, segar i festejar la seguretat deis ~~anerspiensoFestes dHivern i de Primavera. Festes Majors d Agost i de Setembre. Vet aquí les fites duna societat rural. Avui el "progrés" ens ha anat allunyant de tot aquest sistema de vida. A la nostra comarca hi ha molta més gent que viu de la industria o deIs serveis que no pas de la terra. 1 sembla que, almenys a la ciutat, no tingui massa raó désser celebrar la bona collita que ens ha ofert el campo Peró de fet, tots -bé, gairebé tots- seguim estant subjectes a un ciele de treball que comen~a a la tardor i acaba amb les vacances. Ens pertoca dones, a cavall daquest final i aquest principi, festejar el fruit del treball fet i entrar amb bona cara a la nova temporada. Participem doncs-"7 tofs a la Festa Major: ens lhem ben guanyada. RAFEL BALL ÚS Alcalde de Granollers Au. hY- q. TIEMPO DE FIESTA Hay cosas inmutables. Año tras año desde hace siglos, desde el mismo momento en que un primer grupo humano decidió instalarse aquí, construir aquí su casa,. y, más que nada, vivir de la tierra, fue consolidándose un cielo de trabajo y, también, de fi~sta, que llegó hasta nuestros días. Sembrar y pedir al Dios de turno que el grano fructifique. Observar el manto verde de los campos y celebrar la Primavera, segar y festejar la seguridad de los graneros llenos. Fiesta de Invierno y de Primavera. Fiestas Mayores de Agosto y Setiembre. He aquí los hitos de una sociedad rural. Hoy el "progreso" nos ha ido alejando de aquel sistema de vida. En nuestra comarca hay mucha más gente que vive de la industria o de los servicios que del campo. Y parece como si, al menos en las ciudades, estuviera fuera de lugar celebrar la buena cosecha que nos ha ofrecido el campo. Pero en realidad, todos -bueno, casi todos- seguimos sujetos a un cielo de trabajo que empieza en otoño y termina con las vacaciones de verano. Nos corresponde por tanto, a caballo entre ese fin y ese principio, celebrar el trabajo hecho y entrar con buena cara en la nueva temporada. Participemos todos en la Fiesta Mayor: nos la hemos ganado RAFEL BALL ÚS Alcalde de Granollers
  • ~ - AjUNTAMENTdE GR4NOllERS - Al tornar dé vacaooes-tot-ens sembla una mica nou. I algunas coses ho són, real- mento Parque no tothom de~cansa, a l agost, ni molí menys. 11Ajuntament ha apro- fitat aquest mes par fer obres BIs carrers Portalet i Museu, al carreró de Sant Cristo-, fol, a les oficinas municipals... i par posar a punt un programa de Festa Major que si- gui Iúltima etapa festiva abans de posar de nou, tots, mal1~ a la feina. . Aquest any, a más, recuperem UI)Sgrs¡nollerinsde bona jeiá-queeren arraconats i trencats en un fosc magatzem municipal. Els gegants de Granollers, refets i amb ves- tit nou sortiran a bailar pels nostres carrers i placas. Que siguin benvinguts. I no oblidéssim pas una visita al Museu de Granollers, on l Ajuntament, amb.la col.laboració de joves estudiosos_qranollerins, ofereix un homenatge als socis de la Unió Liberal, amb una exposició retrospectiva de Iedifici, documentsi activitats daquella exemplar institució ciutadana. ,. I el. --k(.Ci,-~Yl ~ RAFEL BALLUS .mkrr Alcalde de Granollers Agost,. 1981 I
  • ~ ~ - Tot just tornem de vacances, els Granollerins ens trobem la Ciutat de festa. No esta mal pensat. Abans de recomenrar la feina o els estudis, IAjuntament, amb la col.laboració habi- tual de les Entitats i Associacions, ofereix als ciutadans uns dies on es concentren manifestacions culturals i esportives de tota mena i per a tots els gustos.~ GRANOLLERINS! iniciem la temporada amb bon humor i alegría. Que duri! - Justo al regreso de las vacaciones, los Granollerenses nos encontramos con una ciudad en fiesta. No está mal pensado. Antes de recomenzar el trabajo o el estudio, el Ayunta- miento, con la colaboración habitual de las Entidades y Aso- ciaciones, ofrece a los ciudadanos unos días en los que se concentran manifestaciones culturales y deportivas de toda clasey para todos los gustos. ¡GRANOLLERENSES!iniciemos la temporada con hu- mor y alegria, que dure! RAFEL BALLUS i MOLINA r Batlle de Granollers
  • -- ¡qt)3 Encara que Iany oficial comenci 11de gener, és ciarque hi ha moltscicles anuals -detreball,destudi,culturals,esportius- que tenen les vacances dagost com a frontera. I ;Per a molts, Ianycomenya a primers de setembre i acabaamb les vacances dagost. . A Granollers acomiadem Iany, a más, celebrant laFestaMajor.Unafestaque lAjuntamentvol que sigui popu- .lar i oberta. Que hi prengui part tothom, els blancs, els blausi tots els colors i combinacions de colors. ¡ Perque un bon final de temporada pot ésser;, sensdubte, el millar fonament dun bon principi de curso ( Rafael Ballús i Molina. AvL~ A pesar de que el año oficial empieza el uno de Enero,también es verdad que son muchos los ciclos anuales -detrabajo, de estUdio, culturales, deportivos- que tienen lasvacaciones de Agosto como frontera Para muchos el añoempieza a primeros de setiembre y termina con las vacacio-nes de Agosto. En Granollers, además, despedimos el año celebrandola Fiesta Mayor. Una fiesta que el Ayuntamiento quiere quesea popula( y abierta En la que todos tomen parte, los blan-cos, los azules y todos los colores y combinaciones decolores. Porque un buen fin de temporada, puede ser, sin duda,el mejor fundamento de un buen principio de curso. Rafael Ballús i Molina --
  • ~ qr; L( LA FESTA DE TOTS T;-h>{ CoLlocada al final de les vacances destiu, la.L Festa Major de Granollers té un aire de proleg al gran Jlibre de la feina a punt de comenyar. (fI Amb austeritat, sense caure en les ridícules ~ ostentacions daltres temQ~~,.w. omissió de Fes- C tes i el Serv"éilVfUñíCipalde Cultura organitzen uns dies desplai per als granollerins de totes les edats. Aquesta és la primera Festa majar al voltant duna Porxada en fase de rehabilitació. Probable- ment la Festa Major de Iany vinent veura una Por- xada encara en obres pero, ben aviat, en 1986, ~Is.l:>granollerins podrem recuperar Iambit urba que ens és més estimat, i celebrar moltes Festes Ma- jors al voltant duna Porxada restaurada i tan ple- na de vida com sempre. Rafael Ballús i Molina ~~
  • ~q~SDenya uns anys, el calendari de molts grano-lIerins ha canviat. Si abans aprotitaven la da-rrera setmana dagost per a sortir de vacan-ces, ara tornen de vacances amb temps suti-cient per a participar en la Festa Majar.La nostra Festa Majar intenta tugir de Ies-quema estereotipat de tantes i tantes testesmajors del país. La participació de les callesde Blancs i Blaus, li va donant una tesomiapropia. Valdría ter notar, a més, que gran partdeis integrants de les calles son gent jove, ga-rantia de gresca, bullici i "marxa". iUna vegada més hem volgut ésser presents a .iJindrets diversos amb activitats i espectacles i nlfL~prou variats perque tothom pugui ter-se seva i(~la testa i disfrutar-la de debó. f .: Rafael Ballús i Molina Alcalde de Granollers
  • FestaMajar Blancs Blaus i DEL28AL31 DAGOST GBANOLLERS- :1.986 Les testes ens conviden a ¡ure i a fruir. La Festa Major, per les (1r dates en que sescau, és molí apta per que es desenvolupi a Iaire lliure, a les places, al carrer, a Iaguait de tothom. dinamisme de les ~ Laportació, ara tara tot just tres any calles deIs blancs i deis blaus ha contri uit consolidar i confir- I mar un taranna ben específic a la nostra esta. La Comisióorganitzadora,amb el valuósajut de personesi ~ eU: entitats de la ciutat, ofereix un ventall dac~esben diversos amb una clara voluntat de ter arribar la testa a tothom. I J.1ÍbCLtariÉls -9ranollerins i els amics que ens vi~itin, ~ipodem contribuir amb la nostra participació. - í ru-L ~--cuÁo ") ALA Josep Pujadas Alcalde de Granollers
  • 11<6t ..... ."",,.,. """;";;";;":"":""""";"" "";:;""U;"""::;::."-;;h,,:)¡¡¡,;;:~.~;,;:;:¡:AJ¡¡i:¡$$h, ","SALUT ACIONS. +tJeL d J>~o- ~El principal capital duna ciutat és la gent. 1,a la nostra, els 1Jranollerinstenen molí aveure amb la dinélmica i la capacitat de generar iniciatives valides, que mellesvegades aconsegueixen un resso dambit superior al de Iestricteterme municipal.Les testes, i duna manera especial la Festa Major, gaudeixen duna acceptaciógeneral. Pero també duna participació singular. I en el cas de la nostra Festa Major,aquella que hi aporten les calles, la deis Blancs i la deis Blaus.Aquesta proposta anual -alhora renovadora i innovadora- cree que ha reeixitabastament. Ila gent de Granollers i de la comarca tenim la sort de tancar amb lestestes el cicle de les vacances, abans diniciar el de Iestudi o el del treball.A més, la Festa Major celebra la majoria deis seus actes als carrers i a les places, queadquireixen daquesta manera un nou signiticat com a espais de relació iconvivienciantrelagent. e .I . lGaudim, dones, de les testes! Gaudim de la ciutat! 1n lfl t Qú- o JOSEP PUJADAS I MASPONS Pru-~ Alcalde de Granollers
  • {q88La ciutat és lescenari habitual on es desenvolupa bofia part dela nostra vida i de les nostres activitats. A través deis seus ca-rrers i places anem a la testa, a lestudi, hi passegem o simple-ment els fem servir per anar a comprar, a veure els amies. Du-rant els dies de la Festa Major, la ciutat es transforma, assajantde trobar nousespais on aplegar la gent i on realitzar els acresdel programa anomenat "oficial" o per acollir les sorpreses de Iles colles de Blaus i Blanes. .La Festa Major de Granollers, sobre la mateixa base de parti-cipació i dinamisme de les colles Blanca i Blava ens ofereix unaproposta on reviu la juguesca deIs rajolers i acres ben diversosper a totes, les edats, amb lobjectiu que tothom pugui fruir dela testa. .Enguany, pero? la testa tindra també un altre significar ben es-pecial, perque els gegants grans de la ciutat, lEsteve i la Placi-da, celebraran el seu vinte aniversari acompanyats pels grano-llerins.i per una bofia colla de gegants amics, en Robafaves deMataró, els gegants de Tona, Argentona, els de Can Duran deCanovelles, i daltres.invitació estival. donc~+!mpJa nostra participació a aquestaCorresponguem, í h.Jl (.LO Josep Pujadas GranoUers Alcalde de i Maspons A-u..h5L
  • dhI.""""""""",,:,IJb<j)SJW>:<W>iOO~""~ "........ - - ~q~q ~ ~fI.. . Una altra vegada estem a punt de ctfc.w.fCLC-lOcelebrar la nostra Festa Major. I els de.sHnoJo.YÍI.:>Qranollerins abans de retornar a les feines habituals, del treball o Iestudi, tenim la sofÍ de tancar el temps de vacances duna forma festiva que cada any gaudeix duna més general acceptació. Aquests dies, els carrers i les places vessen de gent en un anar i venir, amb un delit de gresca i participació. De nou, les calles deis Blancs i Blaus ens encomanen el desig de viure i de gau-Josep Pujadas i Maspons dir de la festa que enguany apareixAlcalde de Granol/ers amb més for~a. Hem de procurar que la festa sigui realment de tothom. La presencia pct. activa deis .sranollerins a cada una de les propostes, dóna a la nostra Festa Major la personalitat que aquests darrers anys ha anat adqui- rint. Després deis deu anys de Iarr¡- bada de la democracia als ajunta- ment podem parlar de la recuperació ¡plena consolidació de la nostra gran fe sta destiu. , Granollers, que és una ciutat viva i plena dactivitat, es disposa dones, a vestir-se de festa, la qual cosa ha de permetre tothom poaer trabar el seu espai preferit dins el programa cultu- ral que tenim a les manso Corresponguem-hi de forma activa, , perque la festa sigui més autentica. I fIlf " ( JoseR Pujadasli Maspons AI¿dlde de Granollers Prt.
  • ;( q>~O Al final dagost a Granollers celebrem la nostra festa gran. La ciutat esdevé Iambit idoni per a la festa, que també confirma "alegria de la vida urbana ¡que és el reconeixement de les qualitats del civisme. En aquesta festa, la primera dluna década .que ens portara cap el mític any 2000, a Granollers suneix el vell i el nou en una~ combinació esclatant que enalteix la ciutat. A la nostra festa per exceLlemcia els elements innovadors van al costat de la solidesa que dona la tradició. AixQ propicia, que durant quatre dies seguits, els nostres carrers i les nostres places somplin de gent, en un anar i venir, i conformin el gran espectacle obert a tothom on les calles deis Blancs ¡deis Blqus són el reclam constant a la participació i el plaer, que encomana el desig de viure i de gaudir de la festa. També en aquest any de 1990 ~esitio que cada ciutada trobi el seu propi espai a la festa, mirant teatre, anant a espectacles infantils, sentint música, escoltant jazz, havaneres, ballant un rack o un pos doble. Granollers, ciutat viva i oberta al progrés i a les celebracions que ens identifiquen com a poble, se sent orgullosa de comptar amb una festa mejor en que els ciutadans són els protagonistes dins un marc que cada anypretenem més atraient. Corresponguem-hi un cap més, sent coparticipants actius de la gran festa de la ciutat. --ülut=c:u..úf ---- Josep PtAiadas i tfaspons Alcalcle de Granollers Qu..~
  • Presentació 499 ~ ~ la festa sempre és un punt daturada del treball quotidia. la Festa Major de Granollers és al bell mig entre les vacances dlestiu i la tasca diaria a la feina o Iestudi. Per a uns és un retrobament, par a cifres, la culminacióde la temporada de lIeure. Par a tothom, la cita anual GIsnostres carrers i a les placas que invitena Passistemcia i a la partícipació, per mitja deis espectacles i actes que slhi han programat. Balls, dances, música, roek, sarsuela, magia. Perotambé, Parrossada, el concurs de rajolers, els gegants, els correfocs i el correaigua, i Pestirada de corda, una novetat, entre Amb la presencia coy. 6 dlaltres, dlaquest c~ntínua de les colles deis Blancsi Blaus, lanostra festa obté cada cot!o e vegada más for~a. Es la gran festa de la ciutat, pero, per extensió, també Pés de la comarca.) Avuiel meudesig és que cada wanollerí, pero també les persones que aquests díes ens r ,. visitin,segons la seva disponibilitat i el seu entusiasme, visquin la festa. -7 (nu-( ro.CÁo Segur que hi trobaran, en major o menor quantia, la seva propia Festa Major. La fiesta es siempre un receso en el trabaio cotidiano. La Fiesta Mayor de Granollers está en el punto de encuentro entre las vacaciones de verano y la labor diaria en el trabaio o en el estudio. Para unos es el reencuentro, para otros la culminación de la temporada de ocio. Para todos es la cita anual en nuestras calles y plazas, que invitan a la asistencia ya la participación en los espectáculos y actos programados. Baile, danza, música, rack, zarzuela, magia, pero tambien la arr()zada, el concurso de "raiolers", los gigantes, el"correfoc" y el"correaigua" y el tirón de cuerda, una novedad, entre otras, de este año. > Con la presencia continuada de las "colles de Blancs i Blaus", nuestra fiesta obtiene cada vez mayor fuerza. Es la gran fiesta de la ciudad pero, por extensión, también lo es de la comarca. Hoyes mi deseo que cada granollerense, pero también aquellos que en estos dios nos visiten, según la disponibilidad y entusiasmo, vivan la fiesta. Seguro que encontrarán, en mayor o menor medida, su própia Fiesta Mayor. cu.-l~
  • Tr~ - tc¡q2 .Granollers, la 1Tlés C ada veinticuatro horas, la tierra da una vuelta y las cosas se renue- van, cada verano, las imagenes de los colo- res tosa res blanco y azul bañan de gracia las calles del 1Tlón de Granollers, con una gentil novedad en el escenario de nuestra Festa Major. Hace ya casi 10 años de aquello que, te- Cada vint-i-quatre hores la terra dóna ñido de broma y de jaleo, hace la total dedi- una volta i les coses es tornen noves,cada cación a la mejora del arte de vivir: blancs y estiu, les imatges deis colors blanc i blau blaus. banyen de gracia els carrers de Granollers, Blancs y blaus es la renuncia a servirse de amb una gentil novetat a Iescenari de la la capacidad para conseguir la entregá per- nostra FestaMajor. sonal, es la dedicación plena a la anónima Fa prop de 10 anys dalló que, acolorit de labor de hacer más habitable nuestro ho- broma i de gresca, fa la total dedicació al I gar colectivo: Granollers. , millaramentde Iart de viure:blancs i blaus. Así aparece la ciudad más festiva y sim- Blancs i blaus són la renúncia a la capaci- pática del mundo; no tiene un no para na- tat per aconseguir el lliurament personal, die: es nuestro hogar, la ciudad abierta. són la dedicació de pie al anónima labor de Celebremos nuestra diferencia engala-. fer més habitable la nostra llar col.lectiva:t Granollers. Així apareix la ciutat més festosa i simpa- nándonos en nuestro encuentro que ena- mora. Vivan los colores de nuestra Festa Major! tica del món; no té un no per a ningú: és la nostra llar, la vila oberta. - Festegemla nostra diferenciavestintmu- / ,huiD dats a la nostra trobada que enamora. í( l51.- Josep Serratusell i Sitjes Visca els colors de la nostrq Festa Majar! . Alcaldede Granollers eLe cX.ct fCU..A. o - AtJ-o¡
  • ~9 ~3 I 10 ~ befÁSt~ 1° ~
  • ~rJ- Rq~&nze anys de renovada testa T enim un model de Festa Major consolidat des que ara fa onze anys les calles deBlancs i Blaus es van convertir en Ianima de la gresca, tot fent participar elsgranollerins en una "sana rivalitat" per dos colors. Oaleshores en~a, la Festa ha anatcreixent a partir de ¡empresa de les calles que, any rera any, han anat incorporantelements nous alhora que han fet que el concurs de rajolers, el correfoc, la cercavila,Iestirada de corda o les tronades, entre daltres, esdevinguessin classics de la Festao ~~Amb aquest entusiasme de les calles, només ens resta aconseguir la maxima participació ¡ rir.deis ciutadans en la Festa més propia deis granollerins, juntament amb la Fira i Festes deIAscensió. La Festa Major ens identifica i fa que ens sentim orgullosos de Granollers idel taranna i de la vida propia deis seús ciutadanso Oespectacles i dactivitatS, nhi ha pera totes les edats i per a tots els gustos: cercavila, teatre, diverses manifestacionsmusicals i malta animació per part de les calles. Lexit de Iedició denguany depen,dones, de la vitalitat i de Ianim que hi posem tots plegats, participant amb el blanc oelblau en els diversos acteso Es tracta dimplicar-nos en el coLlectiu i de ter-nos cadavegada més nostra aquesta Festa tan singular i, sens dubte, una de les millors que es tana Catalunya. eto~ . Josep Serratusell i Sitjes. Alcalde de Granollers AuJ~y-&nce años de renovada fiesta Tenemos un modelo de Fiesta Mayor consolidado desde que ahora hace once años las"col/es" de Blancs i Blaus se convirtieron en el espíritu de la diversión, haciendo participar atodos los granol/erenses en "sana rivalidad"por dos colores. Desde entonces, la Fiesta ha idocreciendo a partir del impulso de les "col/es" que año tras año, han ido incorporandoelementosnuevos a la vez que el concurso de "rajolers",el "correfoc", el pasacal/e, la estirada de cuerdao las tronadas, entre otros,se han convertido en clásicosde la Fiesta. Con el entusiasmo de les"col/es", sólo necesitamos la máxima participación de los ciudadanos en la Fiesta más propiade los granol/erenses,juntamente con la Feria y Fiestas de la Ascensión. La Fiesta Mayor nosidentificay hace que nos sintamos orgullososde Granollersy del talante y la vida propia de losciudadanos. Hay espectáculos y actividades para todas las edades y para todos los gustos:pasacal/es, teatro, diversas manifestaciones musicales y mucha animación por parte de las"col/es".El éxito de la ediciónde este año depende, pues, de la vitalidady del ánimo que todospongamos participando con el blanco o con el azul en los distintos actos. Se trata deimplicamos con el colectivo y hacemos cada vez más nuestra esta Fiesta tan singular y, sinduda, una de las mejores que se celebran en Cata/uña. Josep Serratusell Sities. Alcalde de Granollers
  • ,Lalcalde de Granollers. Josep Serratusell, es complau a convidar-vos a participar ar:tivament en brara entre el 30 dagost i el 3 de setembre dacord amb el programa dactes que us adjuntem. Estic collvell,ut que es trocla dulla excel.lellt oferta lLÍdica per al COlljtlllt de la ciutatl d, ---- lul Blallcs i Blaus omplira de festa els carrers i places de Grallollers.-llllio/. 1995?
  • ( -1) ~ / <.~ ~q?r; e"", . .I..u!.l., .1., Gn"",II"Is, vull f..I.nos "UI,tí,i"s,uu .u~ ",{os, .1.,11"", ,1.,I...n SI~UI, ,s lu """""slu lí"li..u i 1."li,i"uti,u ",{os ulr,."tivu ,lo, I"sliu u lu u"slru """""".: lu F,stu Muj"" "t munts i muus,Si Il,~iu "tt.ni""n...nt d I""~"U". 1""I...,u t"""I"""u,"U, 1.. ,stut diss..,,)"t 1"" f("t"vos ~uudil dunu O(",tU , nlllll ,uri",lu. 1"ns,,,lu ,...r u tot..s I"s """ts i (""u"","tudu tn lu tou,li..i""ul lÍn,litut 1"" unti, lu "011. ",Is Hlu"..s i ,Iels 81uus, ..n Iohj.."tiu ,o",ío .1,n~run,li,lu nostou F..stu, granollers Esti., "o"tn~ut 1"" ,..rir IInu honu (onnu "aeah", I..s vueun,..s, i blaus J""", S",.,al".eU; SÜj . .".. r . -"- l.-alol,,J"C""",U",.,I~~
  • "- . --~~~ Festa Majar 1-997, I Actors, músics, diables, gegants, xics, correfocs,~, correaigua..." PI Granollers és un gran escenari urba que, els darrers, dies del mes dagOst, ens porta sabors daqui de rara, BAf, gustos tradicional s i desconeguts. És la ciutat alegre i . dinamica, pero també relaxada i tranquil.la que es disposa a acomiadar les vacances i a iniciar un nou cicle gaudint de,, la resta diaria de viure a laire lliure i al carrero cc Places, pares i carrers de Granallers sabren de bat a, bat per viure la Festa Majar de Blancs i Blaus, i per rebre Engl proposafer~1 els milers de visitants que vénen a redescobrir cada any la entrelaficci, juguesca entre el rajaler blau i el rajaler blanco que cobra,~") instantde J Aquesta és la raó per la qual des de fa anys la calla Perprimerc, Blavai la Blanca i lAjuntament impulseu una resta, que completam~ pertany a tothom i que ha esdevingut simbol i element de . Parla~ promació de la ciutat de Granollers. lardeplar;a acórrer,ab:, En el pragrama que teniu a les mans hi veure-ha tat a tafanejar, un ventall dactes i dactivitats pensat per a totesles edats gaudirdeleI i gustos, que junts canfarmen una pragramació prou petitagran¡I atractiva i engrescadora. e).n~ LaCcI , prendre per aactivauna gran satisfacció merits prapis, ésa . lapossibilit Es mi canvidar-vas país imagin part duna resta, que per una illa qI la Festa Majar de Granollers i de la comarca. lexistencia constancia, Josep Pujadas i Maspons moltparticu vm~ Alcalde de Granollers Imag verda. fron(
  • ~~y<¿ ~ ,- Fest,Majo<dé!:1 del26,,130,faCjosq dies onespaleSa "Esen aquestS elcaracterobertdela-nostra ciutat iespalpaenunambient esana d competenciaentrecanes"- ,4t~ prqpostes féstives-(¡;;;stlu més reeixldes. ,. "11 r ..... ~t 1i." ,.-J t"" .,
  • l..t~ .,~ ¡UíPect¡a&I6,CQtlh Festa " Major eGranollers del22al29 d dagost de1999 Granollerinesi granollerins, --- ,> : lesacaballes delmesdagostaFestaMa¡()rrep~enta. l comunamena detraca delesvacaQc~desi:iÜper final a a lamajoria denosaltres; unbonregostdebocaper" reprendre denouIactivitat era lesCQ!I~deBl P ancs i Blaus peralsdiversos rups i g quelesif1!egr;en significa , , , , , materialitzar alloquehanpensattreballat üranttot un tot i d any,amb oltaiHusió,perter latestamésgrani participativa. m Enguany Festatjajor,també la amb la intenció que siguimés coneguda rreu,fora delnostre a municipi, tindrapaginesropies p a Internetamblaqualcosaaquest producte virtual safegiraa elementsde promociócom el rajol,el cava, elsguantsper a o Iestiradadecordai larajoladaue q contribuiran a la~següreta:t daquestes tradicionals competicions, Unafusta quetothomespera mb a &lit i que ja t-éla sevapropia - , ", " ," .. generacíq,a dá~~~I!~uE(ayui l q Josep Pujadás.iMaspons ~ne!l) 6anys qu~haDi$él:/tqes i v Alcalde Granollers de de petitsaquest odelde Festa m Majorque un grupde jove~ va tirar endavant 1983 que,comsha~omprovat, vanter el i ho ambmoltdencertAquesta, éS fusta pero, una obertaatothom, ambunprograma moltampli,de mésde 140actes, peragent detoteslesedats, deGranollersdefora, erque i p IM daquest popularesdeveniment valligat, ngranpart,a lacada e vegada mésnombrosa participació. . Nom~semresta, ones, esitjar-vosnabonaFesta d d u Majori quet~om engauaelxl. .. -.--
  • ~ (J~ ~ (~ 02000.~---~
  • 1. or~,1 quest any ho_PJ:>-deULafi.r.mar.1"lntu:QtUnditat~ A . Més enlla dun ~Ie..rnen.t cohesió social, duns de dies de gresca, duna singular programació festiva i cultural, la festa Major de Granollers ha esd vingut tot (UñSi2ñe (j1tle"htita~e-ta-tiüEit1i un factor més cció- de pe~Oh~s daltr-~ l11unR:tp1j.Aixíha quedat demostrat eñI¡estudi sobre I;impacte social i;;economic de la festa Oe Blancs i Blaus realittat amb la col-laboració de la Y.~i~AdeB:íij~!rbn~N .. ra hem"pogutconstatar, ~!:exem p Dii!~~ * I~ .;., " élsBlancs! iYiscaels Blaus! $," Visca lafesta Major«tle Granollers! rs :C Jo~pPuiadas;i Maspons, alc~ldJdeb I Francesc Sala i Pascual, regidor de Cut. 1,1" MartaSend~i Entrena, cap de.lg{!:;plt Is;Btár;¡cs David Llaur6 1 Catafal, cap.de la colladets 61aus
  • -- " r a la n~l~fat;amb un model arrelat ta a tata la comarca. I és que cada vegada h ,,;,}.t ve a gaudir de les activitats festives i culturals &."i<. dates destiu, abans de la represa de les l y¡, Comissió de la Fest"""" han preparat j tradicionals com la ,a de rajoles, popular de final de mb la ,que tan que cada a esta Major esta Major en la qua podrem comptar sica i arts esceniques, Lesremodelad~ esdevindran nous lIocs de gresca, el parc de Torras Villacom a nou éiclesen aquest espai~::tPJ1f majar a e rajolers estrenara aqlfés any un :":l~, ir i ter madurar la Fes . "Major, s vallesans han imita ";ovent nitzen els Blancs i els .. " "¡j¡!"c !<>J,1! anor i la participació que es palpen, fruit daquesta extensa prd~~~TciÓ ~tes, no seria possible sense Iesfor~ de tots els col.lectius, entit~t~!assoCl,acio~s, coc" ... " " ",,", "":, - . ., ",, ~ada ,any perqu~ la F,estaM~Jg&~,. ","~esdevlngUl una" .. , . ,.. .~. Identltat de la clutat IdatraC IP;p~r"" t - ~ ;§¡ e ,daria agrair-Ios la Seva pa rt iC I a.c iO . "a les poblacion ."" ",:",$; d~. " . , "~~" "","~ , , i.. " " , " " . ."" " . , " " " . . .. iii . . . lib oraClop . ..ea ,a , "", Ir d e VI a rano11 """= dG , ~rs: 1,.- O" ~: i, ,: ,. " , " ." " , . ", , , .". , " ", ." "" , ", ..", ,.". " ,, " ., , , ~t~:f,j :f,.::>¡j..~,¿¡;~, ~ ,j ",. "",.." ,, .., ",. .. ,.,.,,,. """" "," ."." ", .,.,.,.,.,.", ".",." ,."..."., ",, """"" .o"".,,o.,,. ,,., , .. ".," ,. ,, . .o , ., ,. ". , .,..,0,.,."" ,,, , ,." .o, .,.,,,.,.,.,, , ",., ."Cal, pero, conti", . ... ;. " ínia i adaptar-nosaJ~ n;ov~;~~~n~¡:1t, §~- ltí"n"""socialque va c., , . , , othom, grans i petitsi!f~m I " :personesvingu. .. .,t," " . ".estaMajOrdeGra~ O re s....1 r . k"," , ,(¡f , " , , , , , ",, ,,, .Josep PujadasFrancesc Sala f" ., " ""1David Llauró,Marta Sendr L. ,"* .0"
  • """ ~,;¡;:u :f.. , }"t", <;11 ~ ~.~ r:ft." ~uarribá lafesta Major de Granollers. Alllarg daquests dies sortirem al carrer per gaudiri~;;)j.; J~~sa~Mnjwentcultural i social que any rere any sha consolidar con, un deis símbols didentitat , . ,..}LP.r<)"ec""!la no . atoAquest model festiu, ja tradicional, basar en la~na !ivalitat de les dues ,coH~~,); vingút,un punt de referencia per potenciar ell.valors de Latesta,. de la pattLcJpaQ<Lla ko(1vh,~í}I:.~¡J.;la~cohe$jp;sQ~. >e i" :;;.i"i"i~- ,"o" -- é. ; edes calles de,BI~ncsi Blauscomen~a~~naformar part de la Festa. De ,vacanviar.totalp1ent I per celebr~~aqÚest aniversari, I~ calles de . - Q[ hanpreparat unaprogramació amb més jJ.lusió, fon;a i . . - <;ii~lc9freaigua, Jesti~ada corda, la passada de IP?s)eSf!~at!x~s:Btr~,~, :Is granolle~in~,! I.e~ ;!sples (?uguirl.ga ela~pr9posta fes1:I"~ J:-::,fertil;,dlib ,-""," ~U.V álité!td~arfsesc";~ ""o",. .c,. " J~,:f.i~lj;(),!I1erl,~tg~~/Qiln,grdue,s ,., ,~""..>i."".-c,.",.#"..,."." ."., r g¡(j(lGQ;ambl~smuslques . esta ;;";gts;fet1JilitzaJiles;, ón alg.. ." .de les s -" . 1<..C;~, F.. ,, ." " . "---bina tradidó.-f.."fi.~"! " innovació. bita gent, entitats, ,.,- .en perque la juguesca.,del m bssible a~esta .realitat,els aqra"im La celebracip;;,g~L~i(1t~~niver~a~i;ens fa espe[~[ la festa.amb més jJ.losió. Una il.lusió que desitgem que sigui cdrrrpartidápéi;t()ts[e!~~qui visquir}aquests dies de testa gran. , t. ¡il1~,t " Tot i aix9,hem de continMar eballant plegatS per seguir fent de la FestaMajor de Granollers una testa obertál acollidora,¡róll e eniment d~J,réferencia la1cbmarcai a Catalúnya. Herlide continuar a en aquestalín.ia ambnPus p eres i activitat~, amb una prograrnació on tots els ciutadans ¡les ciutadanes trobin éliseLJ es[ i,IEfssf!ves preferencies per gaudir-ne amb intensitat i emoció. Josep Pujadas i Maspons, alcalde de Granollers Francesc Sala i Pascual, regidor de Cultura Lluís Bertrans, cap de la colla deis Blaus Jordi Rexach, cap de la colla deis Blancs 2003