• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Fm Cabrils 1976-2000_gemma_casalsfernandez

on

 • 323 views

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” ...

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Statistics

Views

Total Views
323
Views on SlideShare
323
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Fm Cabrils 1976-2000_gemma_casalsfernandez Fm Cabrils 1976-2000_gemma_casalsfernandez Document Transcript

  • Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Cabrils (1976-2000)Contingut: 1976 i 1997, de 1979 a 1986 i de 1989 a 2000 Compilació: Gemma Casals Fernández Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
  • Sa(utacióCabrilsel més bellentre mils Aixo i moltes coses més, podríem escriure, fins quasi fer-ne un Ilibre.Perque Cabrils és bello I no ho diem nosaltres sois, que en som fills, sinó queho diu qui hi ve per primera vegada, i ha diu qui shi queda. Els nostres avantpass,ats ja li trobaven, de bonic, i creiem que peraquest motiu varen buscar-li la Patrona nostra, la Santa Creu, celebrantla festa a primers de maig, o sigui en plena primaver,o, per donar-li encaramés lIum i poesia al seu encanto Molts diuen que Iestan fent malbé, potser sí una mica, pero no po-dem ésser egoistes ¡guardar-lo per nosaltres sois. ¿No és bonic, també,aquest escampall de torretes al seu entorn? ¿No heu pujat mai a Iermitade Sant Sebastia, una nit destiu, contemplant el nostre pable il.luminat?Realment és un espectacle meravellós. Avui, nosaltres, els cabrilencs, ens disposem a celebrar la nastra FestaMajar de la Santa Creu. Com ja fa uns anys el Club Espartiu Cabrils, técura de Iorganització, amb la cal.laboració del nastre Ajuntament. Esperem, i estem segurs, que com cada any, Ientusiasta callaboraciódel nostre poble, no ens faltara. Des dací, com sempre i en nom de tat el poble, convidem els nostresveins i tots els amants de Cabrils a gaudir de la nostra Festa. LA COMISSIÓ 11 ,1 Dies 1 al4 de maig de
  • Sa/utació Amics cabrilencs i estiuejants: El gr~p Sardanista de la Societat .La Concordia- sadreoa a ;, tata vosaltres par convidar-vos a IAplec de Santa Elena, i al ter-ha ens agradaría comunicar-vos i fina i tot que volguéssiu compartir lIurs sentiments par les coses de la nostra farra, El firme de la vida I moderna i els mitjans de comunicació, sovint mecanitzen i ma~sifiquen la manera de viure de les per- son.es distrelent-nos deles coses nobles i boniques de Iesperit. A Catalunya, a més daquest fenomen general, hem estar víctimas dun de més punyent. La nostra terra, durant malta anys sha vist oprimida, les nostres tradicions, els nostres himnes, la bangera. i les nostres canoons eran trepitjades i prohibidas. . Gnacies a Déu sembla que par Catalunya els negras núvols de Iopressió sesvaeixen i sobre un horitzó lIuminós i pie des- peranoa a on els homes puguem cridar ala quatre venís els sen- timents que portem dios amb el front ben BIti el cor abrandat. Cabrils que és un bocí daquesta Catalunya tan estimada, . es disposa a celebrar una tradició ben qataJaria, un Aplec de Sardanes. LAplec de Santa Elena ens obre els.bravos a tots dins les diferents m:meres de pensar i ens uneix al voltant de la Bardana ¡sota els meravellosos paratges ~el nostre poble. . El grup Sardanista de la Concórdia,~nq_~rregatde 10rgá1it- zació daquest Aplec, amb la collaboracíó dé1f:Ajuntament, cc%- vaca a tata els vaina, estiuejants i sardanistes a gaudir dunes .nores dautemtic esperit de ge~ma()or i.ca~alanitat amb més entusiasme que maL . . ~;.. GrupSardanistn.de ,lo.Societot-«[o(oncordio» IV Aplec Sardanista de Santa Elena, 14 dagost de 1977
  • Sa lutació VI Aplec Sardanista de Santa Elena, 12 dagost de 1979 Voldriem encap~alar aquesta saJutacló del nostre Aplec amb un adagi, característic dun vellet tipic del poble, avui ja traspassat, que palesa la sobirania de les tradicions populars so- bre Iestructura social imperant. EII deia: cPer les tradicions ela homes perden milions,.. Segurament aquest adagi actualment seria materia discuti- ble puig el fet de perdre milions no esta ni a Ialtura de les cir- cumstancies ni de la mentalitat actuals. Pero en el fans potser se Ii podría donar la raó. Els homes que estem vivínt dintre daquest nerviosisme pro- vocal per lentes coses, embolcallats per rius dasfalt i afany de cremar gasolina, amb el peri!l désser maesificats par tanta mit- jans de la tecnica, valdría la pena que de tant en tant ens paressim en el neguít quotidia par oxigenar "esperit, retornant precisament a la font popular, revivínt les nostres tradicions ej. viques I religioses, que també es una manera de ter País pufg si les deixem perdre, ¿que quedara del nostre? Un altre aspecte que valdría la pena valorar és la manca dalegria que hi ha en el nostre m6n, la gent estem neguitosos i atribulats, a la más palita ocasió explotem. Potser el retorn als Ideala deis nostres avantpassats contribuiria a fer una socíetat más alegre ¡fraternal. Creíem que mantenlr ¡potenciar lAplec de Santa Elena es una manera de participar a ter más alegre í fraternal el nostre poble. En nom de lAjuntament i de la Comissió Organitzadora us convidem a IAplec. Secc/ó Sardanlsta de la Socletat .La Concordia..
  • , ,~:""C~::~,::,:<::r" -,"Festa Major, dies 15 al18 dagost de 1980 .. t , " SALUTACIOi, ,j, Amb aquests aires democrates que respirem al nostre pars, collectivament ens ha agafat una mIna de fallera sobre que tot poder decisori en qualsevol- qüestió í1(N ;:1pe~t,y a~~.~obl~.. , ,~~¡.~ ,,~. "", ,;:Qaqui vóldriemescollir ,. ." ,, - el punt de ,mira de ,- la nostra sa]utació. Fa uns quá,nts anys que no celebrem la Festa Major de Santa Elena, Els motius ja pro u els coneixem I , , ,pero e,Lf!!t C()ncr~t de no, celebrar-la no é~ dár¡ 1uig si 1,é",jha -.", .,I.{j lista del,iÓble, s~ ti ha preguntat ,directá.ment al . " " , ", j:íobfe/srvol o"nócelebrar-Iá? . Certament que no és del tot desapareguda, puja IEsglésia no Jha suprimida mal, J ,; al mar~e de les raons ,que moIts don!:1~inper a ,fer.ho, , j {{~,:",,-,:,;,¡í" i",AD1~,..aqU~st speritde e restá:lirar:~questa nostra : ."o,"FestciMajor, lAjuntament amb la collaboració del Grup " l. Sardanista La Concordia, hem preparat un senzlll pro. grama per a celebrar Santa Elena, esperant que en anys venicf66~$,~d¡¡~ anir{-tninor~~t.: ,:, ~..- - Gracies a tots els que hi han collaborat, i. .. -..
  • cfl:t¿tta ct"o Resulta agradable, almenys un cap Iany, trancar amb la quotidiana paperassa oficial i abocar-se a les pagines dun programa de Festa Majar, deixant per millar ocasió tot el munt de preocupacions que ens porta de cap, i aprofltar la joiosa clariana que ens brinden aquestes jornadas de la nostra Patrona Santa Creu. Segons el meu modest criteri, ter una testa vol dir preparar-la, or- ganitzar-Ia i gaudir-Ia després, amb pau, amb harmonía i en rapas que no és pas "equivalent a descans, parque amb tot aixo shi acompanya Iafany de les persones que dia a dia han anat enllestint la gresca, les ballaruques, les competicions esportives, els concursos, les sar- danes i tot aquell ramel! dactes profana que amb els religiosos fan que es projectin els seus esforr;os de grans a joves, dinfants a vells i a tots aquells que sense ésser de CABRILS,vulguin compartir amb nosaltres tota ¡alegria i joia de la nostra Festa Majar. Malgrat les dificultara i els problemes del moment, tornem després de molts anys a reviure el costum demmarcar tot el pes de la Festa Major en un Magnífic Envelat, mar e adequat parque la tradició tan catalana desGolllr entre les nostres noies la Pubilla, ressalti amb tota la seva boniquesa ¡esplendor. Em complau manifestar, des daquesta pagina preferent, IagraIment de tota la Corporació Municipal, a tots els que amb la seva col~aboració i esfor<;:,mantenen viva aquesta iHusió de preparar el programa que tant de relleu té par tot el pobre. Amb la meva salutació hi acompanyo BIs millors desigs par a tots BIs meus convilatans i convidats. Ben afectuosament del vostre Batlle, en PAU SUARI Festa Major, maig de 198]
  • Requerit amablement per la Comissió de Festes em plau una altra vegadaposar-me en contacte amb tots els meus convilatans, recordant pero amb contin-guda satisfacció, Iampli ressOque va assolir la Festa Major de Santa Creu deIanypassat. . Les raons de la participació popular eren prou obvies i prou convincents,perque tots ens hi sentíssim cridats. Arriba la "Diada" i la realitat confirma ambescreix la teoría. Pero hem de reconE!Íxer ue aquí no sescau el topic que diu que q"Iexit sorprengué la mateixa empresa", ja que el fet no té res dextraordinari, nisorprenent. Hí ha res més natural i més logic que continuar amb lestradicions icostums que han estat el punt de mira dun poble alllarg de la sevahistoria? Pero cadascun daquests gestos corre el perill de desapanHxer i no perquesí, sinó perque ens anem abandonant a la comoditat i adequant al modernismeque ens envolta. No es tracta de ter "folklore" en el sentit equívoc de la paraula,sinó de voler donar significat a les coses que sovint fem desma, atertats pel fetque el día que deixem de riure, de divertir-nos a la nostra manera, de fer cerimo-nies i celebracions, de cantar, de parlar en el nostre lIenguatge,de bailar, o de ferel dinar, de la forma que hem heredat deis nostres avantpassats, haurem deixatdésser un poble, per passar a considerar-nos solament un suburbi de la granciutat. Lany passat varem demostrar tots plegats, que quan volem, quan agluti-nem les voluntats i Iesforc, donem sentit a la nostra manera désser i ensenyemque no tan sois estem units per un paisatge, una lIengua o una economia, sinótambé per un especial afany de fer bé les nostres coses, i una manera de veure elmón i saber viure la vida. Enguany Ientusiasta Comissióde Festes per la qual tots els elogis són pocs,ha confeccionat, intentant millorar si hi cap el de Iany passat, un escaient i ex-tens programa dactes tant cívics com religiosos, esportius i culturals, i tambédiversíons infantils per no oblidar-sede la nostra mainada. Tot esperant i desitjant que ¡exit acompanyi els esforcos i ¡entrega de totala Comunitat, des daquesta pagina preferent em prenc la Ilibertat de convidar a"tothom" i entretant rebeu la més entranyable salutació del vostre amic i Batlle. PAU SUAR I , Ari~J-
  • Dir les primeres paraules a la pagina preferent del programa dela Festa Major, és com ter-se resso del clarinet dordres duna plar;a debraus: manar abrir el porticó gran per donar entrada a la commemora-ció, la gresca i Ialdarull a tots els contorns del nostre poble. Es agradable de veure com arreu de la nostra Catalunya i mal-Orar Iepoca difícil que ens toca de viure que sovint fa oblidar el som-riure, tornen a reeixir tot un seguir de testes populars que sanavenesmorteiht i cal dir que dentre elles la més perjudicada solía ser la FestaMajor, si bé és cert que el progrés i els costums van modificant la formadinterpretar aquestes diades desbargiment i Ileure. Les naves generacions shan distanciar amb breu espai de tempsdel que és tradicional i semblava incanviable, pero també saben encarar-se amb la responsabilitat de muntar uns detalls i uns motius festius, demés impacte, superant sempre amb escreix els de Iany anterior. Pero lIavors els que som entrats en anys, per qui els sorolls iIeixordiment ja no ens són tan importants ni necessaris, recordem ambnostalgia altres Festes Majors, quan elles eren joves pubilles de galtesde pressec i ells hereus "trajats", encorbatats i una mica garrells, ded i-cant-se miTades amoroses i rialleres. I daquesta forma som cridats den-tre daltres acres profans i religiosos, a quin més atractiu, a omplir Ien-velat sota unes teles plenes de fantasía i gaudir de la Festa que la nostraentUsiasta Comissió ha preparar, per divertir-nos sense trauma, en Iam-bient dun poble, que aprofitant el goig del present i Iesperanr;a deldema, intenta superar els antagonismes i les actituds diferents de ca-dascú, en un retrobament de la germanor de la que estem tan necessitats. Amb un adéu cordial, rebeu tots en aquestes vigflies de la Festa,la més afectuosa salutació del vostre Batlle. PAU SUARI. (1 ~~~1 I ~
  • Saluf ció a Festa Majar, dies 17 al 19 dagost de 1984 Novament j amb motiu de ]a Festa Major de Santa E]ena, tinc Ioca-sió d establir el contacte escrit 81mbtot8 vosaltres. Es tan calid encara e] record de ]a rasgada Festa de la Santa Creu; sóntan recents els comentaris sobre e]s diversos actes de ]a mateixa, que igualar-los en la programació que us oferim és comp]etament impossible. Els actescom el retrobat Homenatge a la Vellesa, lelecció de la Pubilla o ]a gresca i elbatibul1 que endegaren els "Huapacha Combo", lentranyable i desinteressa-da ambaixada esportiva i folJk:loricadeIs minyons vascos, que certament ensdeixaren bocabadats, romandraJC1 er molt temps en la nostra memória. p Aquesta celebració que us oferim ara, gairebé simbólica, ens ve mar-cada per uns condicionaments economics, que obliguen a lentussiasta Comis-sió de Festes, a destinar i administrar unes subvencions municipals, amb laintenció de lograr una Festa completa coro la del 3 de maig, no poguent-lesrepartir en dues, que amb rota seguretat estarien condemnades al fracaso Són tan pocs els dies que separen luna de laJíra, i també el fet d en-trar de pIe en les vacances estiuenques, que tenen la virtud de disgregar unabona part del nostre roble, que no volguent perdre lesperit de la Festa Majorde Santa Elena, ens for9a a limitar ostensiblement la seva programació, isom conscients també, que amb aquesta determinació no tothom trabarasatisfetes les seves peculiars preferencies. No obstant es va posar de rel1eu en la Festa de la Santa Creu quesom un roble que volem i sabem crear i mantenir Jesperit de bofia conviven-cia entre tots els que som cabrilencs i les persones que per diversos motiushan atinar a escollir Cabrils. Valdría que no perdessiu de vista els acres que encara que pocs, sónmolí rellevants i significatius, i esperant la col.laboració de "tothom" perme-teu-me, davant la impossibilitat de parlar-vos individualment, que desdaquius digui MOLTES GRACIES. El vostre batlle PAU SUARI
  • salutació Les Jactes del calendari no fallen. Encetada la primavera les flors ja convertides en prometedora fmita són el toc d>atenció que ens posa a. laguait d luna diada encisadora per tots nosaltres, cabrilencs, la Festa Major de maigo Voldria reflectir en aquesta salutació, tots els record s vius i que dorrnen en el cor de vells i estimats amics, dil.lusions retrobades, d>acti- vitats desenvolupades, de costums ancestrals mantinguts i tramesos als nostres fills, nets, amics... Voldria, en una paraula, que a lesclat de la Diada de la Santa Creu, tot el poble, sense distinció, sajuntés oblidant els resentiments, coro en lanella de la Sardana, i el seu escalf res vibrar dentussiasme no soIs a tots els convilatans, siTIÓtambé a les moltes persones que en aquestes diades seran els nostres convidats i visitants. Esperem amb admiració i agrafment la sempre renovada iniciati- va d aquesta entussiasta Comissió de Festes i de tots aquells que han assegurat la seva continuitat fins ara. Una trama misteriosa i bella en la qual ningú hi és perque sí, ni tampoc ha de sentir-shi sobrer. Una trama reta destimació a Cabrils, de solidaritat amb tothom i desperan~apels nous que sincorporen a aquesta feixuga pero bella tasca. Aquest treball recomen~at de bell nou cada any, no ens poi deixar presoners del passat, siTIÓ que ens ha destimular a una més gran generositat, aun majar esperit creador per tal de que la nostra Festa Major es desenvolupi amb una vitalitat retrobada, gracies a laportació de les generacions mésjoves al servei de tothom. La Festa és la més gran i representativa del nostre poble i és tot un seguit dactes que, destriats, sagrupen en un moment comú. Pero cada un dells amb la seva independencia, amb la seva identitat. Tots junts i units fins al final. Aixo és la Festa Major. ¡Que lhit ens acompanyi! Es el desig i esperanr;a del vostre batlle PauSuari i Tolra. t "> I~ q~S .... I
  • sal utació Ha arribar la primavera i amb ella la nostra testa. Amb aquesta vella costum de recordar ¡antic patronzmic de la nostra Santa Creu al voltant duna Festa que, des de sempre, sha considerar la Major, es transmet de generació en generació un missat- ge que ens parla de les maneres de viure, de treballar, de disfrutar i en resum de commemorar, deIs qui ens precediren, i que nosaltres, ara com ara, no volem, ni en bofIa llei debem abandonar. Per tant, avui més que mai, es fa necessari demostrar que aquesta vinculació que pretenem amb el passat, no s ha de limitar a una simple declaració de principis, sitIó que hem de procurar amb la nostra participació plena, aportar idees, suggeriments i naves solucions, que ens situin a un nivell superior, perque els mitjans que tenim a ¡abast, si sabem aprofitar-los i manejar-los, ens ho permeten. Sortosament el nostre poble és ric en aquest aspecte, perque hi ha un conjunt de persones que saglutinen a ¡entorn de la Conselleria de Festes i, destinant-hi una bono part del seu lleure, possibiliten la col.laboració i el dialeg, esperonant, promovent, desvetlltrnt, estimulant i patrocinant tales les activitats encaminades a que la Festa Major resulti aquest seguir de celebracions folkloriques, culturats, religio- ses, esportives, teatrals, musicals, de concursos, exposicions i homenat- ges, que amb petites diferimcies i diversos noms, ens ofereix la Comissió de Pestes. Per tant, aquest programa és el resultar dun esforr; imaginatiu notable, que ens ofereix tata una serie dactes per tal que entre el/s hi trobem i poguem prendre la nostra opció. Es un panorama pIe de detal/s i novetats, Jet duna perspectiva de conjunt, pero del que en podem escollir dun en un. Que disfruteu aquesta Pesta Major amb alegria és el desig del vostre bat/le, Pau Suari. -1Cf{; -. .~ O"~""., ~ ,
  • Salutació Tots els robles, de molt antic, solien comen<;arlany quan entravala primavera. Latordiment que porta en sí lhivern, queda desbaratat apel bulliciós despertar de la natura, i casa nostra, no volent defugirdaquesta realitat que encaixa amb la Festa Major de la Santa Creu, enspreparem a celebrar-la i gaudir amb tota intensitat deIs actes que ha pre-parat lentusiasta Comissióde Festes. . Tots sabem que els robles són molt més que carrers, places,edificis, escoles i tantes coses que el configuren físicament; són elconjunt de persones que al llarg de rallY comparteixen il.lusions,inquietuds, fracassos, i també esperances. A Cabrils ja comencem aser-ne moIts, dos mil cinc-cents a lhivern i difícil s de comptabilit-zar a lestiu. De la compenetració i de la c01.laboració de tots, ensorgin aquest camí de progrés i benestar que desitgem i anhelem per lanostra Vila, perque resulta necessari i a la vegada sera profitós. Ara, en ocasió daquesta Festa Major, valdría la pena que ens esfor-céssim, per oblidar les preocupacions del querer diari, les picabaralles iels mal entesos que tants disgustos ens proporcionen i, to1sjunts, ambharmonía, poguéssim fruir daquest ben preparat i diversificat programadactes, on nhi ha per tots els gustos. Dono per descomptada la particí-pació de tots els cabrilencs de sempre. 1 si sou nou vinguJs a Cabrilshaurieu de deixar-vos portar per la gatzara, el bullici i el "folklore" da-questes diades i comprendríeu que Cabrils no és soIs un roble per rasgarels caps de setmana, lestiu o tan soIs venir a dormir, siTIÓ que cal cercari descobrir la seva forta personalitat, que a ben segur fins ara ignoraveu,perque la nostra Festa Major de primavera, sha convertit en un deIssignes didentitat que la defineixen inequívocament. 1 coro sempre abans de faTIGar aquesta salutació, em plau, en nomde lAjuntament, congratular-me de lajuda que presten totes les perso-nes que de forma espontania i desinteressada c01.laboren per lexitglobal de la Festa. Rebeu doncs per endavant lagraiment daquesta Alcaldia i quedeuconvenyuts de que la vostra estimable c01.laboració. contribuir;} afomentar i divulgar la nostra Festa Major. PAU SUARI 1TOLRA Alcaldede ("abril,~~~~~ t - ! 1q1~
  • Salutació Després dun hivem eixut i no massa fred, arriba com un esclat deprimavera i comenc;ament de temporada, la nostra Festa Major. Com sempre, com cada any, a primers de maig bufen aires de restaper tot el roble, uns aires que els neguits de cada dia no poden rasenterbolir. Aires de resta marcats pel brogit del correfoc, del cercavila, deIsconcerts, homenatges, sardanes, balls de gala, esbarts, per les rialles de lamainada, la satisfacció deIs grans i, també, perque no, per lesforc; dela Conselleria i de la Comissió de Festes. Cal que quan parlem de la nostra Festa, i davant de la gran quantitatde persones que en aquestes diades visiten Cabrils, es faci necessari do-nar una imatge revitalitzadora i constant del nostre roble, deIs nostrescostum i maneres de fer, per tal que senduguin UDS record s agradablesi duradors. Novament el Centre Cívic i Social "La Fabrica" tornara aabrir les seves portes, a punt dacabar les obres de la seva adaptació ipodrem tots gaudir de les prestacions que oferira a Cabrils com un granlocal desbarjo, dactivitats culturals, de lleure, dexposicions i una moltextensa gama dactivitats, que en aquests moments sescapen a les nos-tres previsions actuals. Per tot aixo m és grat convidar a tots els Cabrilencs, als qui han es-collit el nostre roble com a segaDa llar i als que sovint ens visiten, perparticipar en els actes programats, i a celebrar-los plegats amb harmo-nia, amistat i baila animació. Pau Suari i Tolra Alcalde de Cabrils [~q,~Q ~ "- -
  • . , SALUTACIO En temps de lantigor, els nostres avantpassats, celebravenla seva principalresta al comen~arla primavera, festajant-Iacoro a reconeixementde la natura, maTede tal, per les collitesja recollidesi preparant el non ciele agrari. Avui lesquema és molt semblant, amb les naturals ~ diferencies que imposen els temps actuals. El caracter t general daquestes diades, emmarcades en la nostra Festa ¡II:< ,( Majar, passen per la recuperació de la seva popularitat, cercan el seu origen i la manera antiga de gaudir-Ia. ,.:1. Procurem celebrar-la amb lotes les manifestacions que tindrem al nostre abast, sentén foc, balls, concerts, artes religiosos i esportius, homenatges, concursos i xerinoles a dojo, cte. etc. Entre tots ells, nhi ha a gust de tothom. La regidoriade Festes i la Comissióhan tingut especial cura que cada ciutadahi trobi el que més espera o li agradi. La mainada, el jovent i la gent gran hi descobriran en lextens programa quelcom al seu gust. Són uns dies per fer punt i a part, deixant de banda les fatigues, els neguits i les preocupacions. Procurem sortir al carrer a participar-hi,perque són restes pensades per trabar-nostots, i disfrutar amb alegria de les activitatsprogramadeso bé inventant-nedaltres.Demostrem una vegada més la nostta solidaritat envers els nostres vinguts a Cabrils, ent-Ios f participar e lanostrajoia. d . 1 son tots convidats ! Pau Suari Alcalde de Cabrils ., :~ fr 11 - " "é}~ " ..---- Festa Major, maig de 1990
  • SALUTACIÓ La Festa Major es indubtablement, la data festivamés esperada per tots els cabrilencs. No se si resulta unpunt de partida, o bé una fila, pero em sembla que lhemde considerarun punt de referencia excepcional,per serun deis molts esdeveniments que succeeixen en la vidadeIs cabrilencs. Alllarg de la historia hi ha hagot rota mella demanifestacions molí diferents entre sÍ, pero sempredacord amb les circumsamcies de cada moment.Estudiantels seus inicis, que a ben segur, erenestrictament religiosos i poca cosa més, fins avui hananal evolucionant i les expressions de caracter lúdic ipopular han adquiriruna importancia fonamental, senseles quals resultaría difícil entendre i mantenir viva lail.lusió i el neguit que tots els cabrilencs senten davantla proximitatde la Festa Major. Des de la Regidoria de Festes de lAjuntament,ides de lentusiasmede la Comissió, sha treballat perquecinc dies de testa arribin a tothom sense discriminacionsde cap mella. Aquest afany que tots hem posar en la confeccióde lextensprograma que us oferim, voldria que es veiésrecompensaramb la vostra participació. Corocadaany,una munió dactesreligiosos,socials,esportius,recreatius,edueatius,ete., lenmarqueni li donen el eontingutneeessari perque resulti de veritatuna testa entranyable i completa, una diada que ensapropa els uns als altres, ens arregla més el poble i endefinitiva ens agennana. Que la gaudim sense reean~aiplenamentes el desig del vostre Alcalde. PauSuari AlcaldedeCabrils r~O11- ...
  • SALUTACIÓ Cabrils és una petita part dun petit país que és Catalunya, pero que ningú por discutir les seves tradicions, riques en els més variats matisos. 1 la nostra Festa Major nés uná delles. 1daquí arrenca la necessitat de ter-la digne en tots els seus aspectes. En primer lloc, per tots els cabrilencs, vinguin don vinguin, en según terme per lotes les persones que per aquelles diades vulguin compartir-la amb tots nosaltres. És precisament per aquest motiu que cal un important esfor~ i una generosa dosi de dedicació, per aconseguir una Festa Major de massiva participació, que suposi un regal deIs cabrilencs -de tots- a tots els nostres conciutadans i a tot aquell darreu que en vulgui prendre parto Una testa coro la que pretenem, només ha désser possible amb lajut de lotes les entitats, encap~alades per la Regidoria de Festes i lentusiasta Comissió que de manera desinteressada, li dóna un valuós i mili prou reconegut suport. eal per tant, sobretot imaginació, inventiva, dinamisme, per aconseguir que tothom sengresqui llegint el programa que recullles tradicions més arrelades en la nostra historia i les més modernes actuacions. Que en siguin lespuma que assoleixi que la Festa Major resulti un orgull més pel cabrilenc i una cita anyal per rota la gent deIs voltants i de molí més lluny, que ens vulgui visitar. No obstant, el més positiu i esperan~ador és que Cabrils encara té un poder de convocatoria que hem de saber aprofitar amb la convicció de que aquesta no és la Festa duns quants, ni és la Festa deIs grans o deIs joves, és la Festa Major de Cabrils, i en conseqüencia de tots els cabrilencs. Per acabar vull recomanar, una vegada més, que teniu les portes obertes de bar a bar per compartir aquestes suggeridores diades amb tots nosaltres. El vostre Alcalde, PauSuari Alcalde de Cabrils-~~. ~. ,.~., ~~- <" -,, Festa Majar, maig de 1992
  • SALUTACIÓEIs primers envits de la primavera ja esc1atada, ens porta la Festa Major.Mha agradar sempre, des de la meya infantesa, anomenar-Ia la festa delotes les cases, la testa del roble, i certament, encara que amb un pressu-post contingut, ens arriba renovada amb naves idees i amb engrescadorespropostes.Cabrils ha crescut, ha madurar, ha caviat a millor, i té una aposta de tutoramb una gent dinamiea, oberta i participativa. Per tant, tots i cadescun deIsciutadans estero dones cridats a prendre-hi part i aquesta actitud única ipropia, és la que ens possibilita la unió de tots en la disbauxa i en la gresca,anteposant als quefers diaris el gaudir de lora la programació amb acresdiversos, des deIs religiosos, culturals, esportius, musicals, atraccions pera la mainada i per sobre rOl,diversitat en la ubicació deIs esdeveniments.Pensem que hi ha molí desfor~, moltes persones i molt dafecte, darrera decada activitat.Espero i desitjo que tots, graos i petits, homes i dones, jubilats, joves i notan joves, es deixin portar per el seu encís, fruint daquesta conmemoració,perque la seva veritable essencia resideix en la magia de la unítat i de lacoparticipació, que per aixo, tots esperem un any seneer, que arribi la FestaMajor.Es així que podem dir que la Festa significa donar-nos a eoneixer. Que elsanhels de benestar i harmonía queden reflectits en els acres que shan pre-parar i en líntim eonvenciment de cadeseu, que els aires de la Festa sónpropicis a bons proposits ibones intencions, arrelant-nos més al roble queens aeull, oblidant, almenys per,aquests dies, els de la Festa Major, greu-ges i raneúniespersonals. "Acabo, convidant-vos a tots, a celebrar-la amb renovada alegria. LALCANDE Pau Suari Cf ) "
  • SALUTACIÓ Al bell mig de la primavera, ens disposem a ce lebrar de nou aquestatesta tan assenyalada com antiga en honor a la nostra patrona la Santa Creu, que any reta any disfrutem i gaudim tot participant en els artes que la forneixen. Des de lAjuntament, o; les Regidories de Cultura i Festes, ambel seuesfort; i dedicació organitzen tata una munió dactes lúdics i festius perdonar complerta satisfacció a tothom, com des de la Parroquia quinacontribució essencial a magnificar enfesta, amb [,Ofici Solemnei poste-rior acte de benedicció del terme hi és determinant, contribuirem totsplegats al seu llufment. Malgrat tot, la Festa Major no sera plena si no és amb la contribuciómassiva deis cabrilencs. És amb aquestafinalitat, que tan en nom propi,com en el de tot lAjuntament en pIe, convido a la participació a tots elsartes, a les Entitats Socials de la nostra vila i a tots els ciutadans iciutadanes del nostre poble, on hem de palesar una vegada més que somdinitmics, oberts, participatius i convivencials. MOLT RONA FESTA MAJOR A TOTHOM. >" I 1 JOSEP GRAD ...J ALCALDE
  • SALUTACIÓ De bell nou ens disposem a cez.Lebrar la Festa Major de la SantaCreu, on rota una muni6 d acreslúdics, festius i religiosos do,!aranmereseuda satisfaecí6 a tothom. El teixug treball i rutina diaria, restaran apareats en el decursd aquests dies, per a participar aetivament tots plegats en lample ventalld aetivitats proposades amb cura i eneert, per la regidoria de testes i laseva eomissi6. Tant la mainada, com el jovent, els adults i la gent gran hi podrantriar i remenar, tot gaudint de les testes populars i tradicionals, de lanostra Santa Patrona. SOM-HIDONCS, VISCALAFESTAMAJOR!! JOSEP ORAD Lalcalde - I ~) " t" ..,..;
  • ~nt~. c~~h SALUTACIÓ ............................................ LaFesta Major deprimavera,SantaCreu, sestrena enguany amb un nou regidori~f9fL ! responsable, bé.Talvegada pertant, quetotfuncioni dallo més sigui un deIsmés jovesquehan~ passat eraquest juntamenteneldecurs p A dela sevahistoriai seriaboquenoeldefraudéssim, a ni ell ni a la nodridacomissió quelenvoltatot1ST! assistintalsactes lúdicsifestiusqueenshan programatambcura i encert.,nAJOR Desdaquesta paginapreferencial sconvido u dones,ant ennompropi comeneldelPIede t lAjuntament,agaudir daquest mpleventallde a DE possibilitats quevénen detallades enelprograma queteniua lesvos tresmanso BonaFesta Major!ABRILS Lalcalde jOSEPGRAU - Aqi~ f .-J )
  • - - -- - -- &!ff;. TA I Salutació Any rera any invariablement a la primavera celebre m amb un con;unt de solemnitats i un bon torniment dades lúdics, testius i cultural s, la Festa Ma;or de Santa Creu; sempre novedosa i única, tot i que el pas del temps hagi imposat no ves modes tomentades per corrents dopinió o tins i tot per a condicionants pressupostaris. Disposem-nos dones tots plegats, dones i homes, petits i grans a gaudir daquests dies de ;oia, participant plenament en els ades anunciats i programats per la comissió de testes amb el seu regidor al cap davant. Serveixi aquesta presentació de convit general. Bona Festa Ma;or ! - JOSEP GRAU Alcalde de Cabrils r~1 q OJ
  • SALUTACIÓ Amb el maig arriba la FestaMajorde Santa (reu. Donempas a lalegria i a la joia, la gran cursa r despaisi daetivitatseomen~a.Elprograma el teniu a les mansoPenseuque estracta duna manifestacióoberta, estudiada i amb un ampli venían de propostesdirigidesa públiesdiversos. Apuntem-nos,dones,tots plegats,a gaudir daquestesrutes daetessensefi,participant plenament en elsespais anunciats i programats ~ per el nostre jovei dinamic grup organitzador II _) amb el suport de la Regidoriade Festes. f , Elpobleés el vostreesfor~,la vostraveu i la vostra " -~ l~..J) ~ participació.BonaFestaMajor! I I~; ~ ... COMISSIÓ DE FESTES ~i:~l l ... . -.. i;:: -) ~ I/g ~1 L- .-J r -i I ~~ I 1,;); ~ I
  • SALUTACIOEnstrobemde nou,i en plenaepocaprimaveral, lesportesde la aFESTA MAJOR DELASANTA CREU,patronadel nostrepoble.Loticisolemne,Iespetec les gral/esi el retrunydeis tabals que deacompanyen gegantsamb tata la mainadaal darrere,Iarrossa- elsda popular,el concursde callessardanistes, l selecteconcerti el elIun ball, Ientranyable homenatge jubilatsi pensionistes, a etc.,etc.,enstaranreviureunaaltra vegadaunade lestradicionsmésarrela-desi sentides casanostra. aPeroper tal que la testasigui plena,cal la participacióno nomésduns quants,sinó de tothom, petits i graos.Amb aquestdesig,dones, euconvidats gaudirde totselsactesanunciats; shl convi- s a udo en nomi representacióe IAjuntament molí especlalment la d i, deRegidoria testesi de la Comlssió de organltzadora.BONAFESTA AJORII M JOSEP GRAUI CASANOV S A r- ~. Alcalde de Cabrils d1~ -j 1