Fm Berga 1962-2000_anna_moneovilalta

330 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Berga 1962-2000_anna_moneovilalta

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorBerga: la patum (1962-2000) Contingut:1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000. Compilació: Anna Moneo Vilalta Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. v.a vez más al/legar las fe- chas eucaristicas del Corpt,lS celebramos los bergadanes con el entusiasmo acostumbrado La Patum, nuestra fiesta.!!l- _cial, tan lozana y llena de vi- - da hoy como en sus remotos inicios. Al revivirla nuevamen- te la Ciudad de Berga la ofre- ce como su mejor presente a cuantos forasteros la visitan en estos días. A ellos y a los bergadanes deseamos cordial- mente que La Patum de 1962 les sea !:8!qdabley placentera.
 3. 3. COD10 viene haciéndolo desde elsiglo :xXV, Berga, llegada la fes-tividad del Corpus Christi, ofre-ce a sus hijos su D1ás preciadoregalo, -:1 original e incoD1para-1il1e espectáculo de La PatuD1. Alos bergadanes y a cuantos :fo-rasteros la honran con su visitadesea la Ciudad una feliz PatUDJ. de 1964
 4. 4. . C>(~j~~Conla nuevaprimavera sedifunden orlasi!!ellas p tierrasdel Bergueda, sanes,!,!1ti- losguosy eptrañables el Tabal dinvitando a todaslas gentesdecl!!.azón li~pio a compartircon losbergadanes horas lastW.w e inolvidables de laPatum que la Ciudadlesofrece en este año de 1966.
 5. 5. r., ~ - " Desde tiempos ya remotos cuando la primave-ra aparece en las tierras del Bergueda el rítmico sondel Tabal anuncia una nueva conmemoración del Cor-pus Christi y aparejada con ella la Patum, el espec-táculo bergadán por excelencia. Una vez más el Ayuntamiento en nombre de laciudad invita a bergadanes y forasteros a contemplarnuestra indescriptible fiesta y a participar en ella. y se complace en ofrecerles en las páginas lite- rarias de este programa una antologia, con la breve- dad a que obliga el cprto espacio, de la obra de cuatropoetas bergadanes característicos de sus respectivas épocas: El gran representante de la poesía trovadores- ea provenzal Guillem de Bergueda, la mas universalfigura que Berga ha producido; José Blanxart, de la escuela romántica ochocentista; el malogrado Pere Tuyet, de la lírica de entreguerras, y la notable y alta realidad actual que es nuestro Climent Fomer. Que la lectura de sus poemas contribuya a ha-cer más permanente el recuerdo de la Patum de esteaño del Señor de 1968.
 6. 6. [-1HOJComo viene haciéndolo desde1394, fecha de creación de LaPatum, el Excmo. Ayuntamientode Berga lanza su acostumbradopregón anunciando nuestra .J.[J-pompaLable fiesta y convocandoa participar §.fli:LamJ~nte ella ena los bergadanes y a cuantaspersonas sientan amor por lasviejas tradiciones en que tan ricoes el pueblo español. Vaya conla cordial invitación de las auto-ridades representativas de la ciu-dad la expresión de sus buenosdeseos para todos en esta Pa-tum del año del Señor de 1970.
 7. 7. ¡ - ""~, ¡ i l , ~, íA~~1J .....En el último día de mayo, los antiauos yevocador.~"s sones del Tabal convocarána los bergadanes para la celebraciónanual de la Patum, el espectáculo popu-lar y sacro cuya representación no po-dría interrumpir nuestro pueblo sin re-nunciar a su tradición y a su historia.Conscientes del valor de los antiguosusos, nos disponemos a solemnizar, anuestra p"eculiarmanera, la festividad delCorpus Christi e invitamos cordialmentea todos a participar en la Patum de 1972.
 8. 8. En representación de la ciudad, elExcmo. Ayuntamiento de Berga se honraen invitar al vecindario y a los forasterosque distinguen la antigua villa con su pre-sencia en las fechas del Corpus Christia admirar, participando en ella, la vieja ysiempre renovada fiesta de La Patum que,a la mayor gloria de la Sagrada Eucaris-tía y para rememorar añejas glorias,fueron componiendo a lo largo de los si-glos sus antepasados, al tiempo que hacevotos por el feliz hito de esta convoca-toria de 1974.
 9. 9. J ", 1-- .. ~ "! ,.. I .. De bell nou, en arribar les testes delCorpus, la Ciutat de Berga es prepara percelebrar la sera tradicional Patum -retaulede vktorioses remembrances del temps de laRecónquesta- que instituida lany 1394 haanal representant durant centúries, quasisense interrupció, enmig de lentusiasmepopular que vibra davant el simbo/ismepatriotic i religiós deis diterents balls. La Ciutat, convida els seus velns a par-ticipar-hi i saluda els berguedans absentsque en aquesta ocasió retornen a la sera llari també els torasters, que amb l/ur presenciademostren linteres que senten per La Patum,espectacle no superar, a les nostres latituds,per cap altre poble.
 10. 10. I 1" Un any més torna el Corpus i amb ell, de la ma, La Patum, La Patum és per Berga, des de se- gles, el símbol tradicional i popular per excellimcia; és per a grans i xics quel- com propi que se sent i sestima amb amor patriotic i és per als absents de la terra llur -la nostra-}m resso d enyo- ranca que traspassa pobles i fronteres. Interpretant aquest esperit que vi- bra en nosaltres, lAjuntament de la Ciutat, en enllosar el Carrer Major, ha volgut intercalar-hi tots els comparses de La Patum perque hi quedi plas- mada com a testimoniatge de lamor deis berguedans a conservar llur Tra- dició.
 11. 11. t La Patum, instituida a les darreriesdel segle XIV, per evocar la gesta deIsnos tres avantpassats durant la domi-nació sarraina, és per a tots els ber-guedans, la {esta eminentment populara la qual no renunciem perque és partde la nostra propia historia i tradició.Enguany, té a més. un signi{icat e§.pe-cial, la commemoració del Centenaride la concessió a Berga, del títol deCiutat. Disposem-nos, dones, a celebrarla Patum com a yeritables ciutadansque som, des de fa cent anys.
 12. 12. I - ~ Ens diu Antoni San salvador -autor del primer es tu di sobre la Patum-: «La Patum és el poema de tot un Po- s ble, el poema del segles, el poema de la reconquesta, viscut, no narrat...J> Sota el prisma d aquest literat ber- gueda, gran amant de la nostra histo- ria, hem volgut incloure en el programa denguany el pensament ~t, ~ 7 siq,sta i feryent c{alguns dels nostres poetes, com a pauta del veritabl~ sentir de la més preada tradició berguedana: ¡. LA PATUM. A tothom, bones restes!
 13. 13. 11:) 1 . ~(fih~,~ ro a<2u.~-~1)J . :;-ó,,?;;~I("O ). ~. !. -.¡<. t~ ~ ~:~ ~ c : i¡m¡~ ID ,olla! IO71 . ~, o . [ . . . ¡ ~ fII~n ~: " ~ f2) ~~ -,~ o~.JL;~~JilliL ~_. . .) " " ". .. ij . .. , , l i ~ . ~~W:JCi ,, . o~~ En estrenar -després del parimtesi de més de quaranta anys- lAjuntament democratic de la ciutat de Berga elegit directament pel poble, amb renovada illu8ió el Batlle i el8 Regidors de la nava Corporació Municipal it,s ofereixen el programa de les Festes de la Patum, El jove universitari bergueda Jaume Farras que ha presentat una tesi sobre la nostra resta cal]g.!JJ amb motiu deis seus estudia a la Sorbona de París, és lautor deis treballa incloso8 en aque8t programa, que són fruit de llargues hores de pacient investigació i recerca al8 arxiu8 per part de lalludit e8- tudiant, enriquint daque8ta faisó la histo- ria de la Patum i de la no8tra ciutat, BonefLFestes us desitgem, celebrades pero, dins un ambient de civisme, pau i democra- cia,
 14. 14. 10 Quan els berguedans {em la Patum, quelcom es remo u dintre nosaltres que {a acréixer la nostra personalitat, dilatant la gelosia que sempre tenim per les tradicions que ens son propies. Enguany el dijous de Corpus no és {esta. Pro- bablement aquest dia els berguedans ens trobarem sols amb la Patum; a la pla9a shi bolcara, dones, tot lesperit peculiar que un poble té dret a tenir i a manifestar. Pero la Patum encara que nostra, captiva el {oraster, que si pot arribar a copsar tata la seva grandesa, penetrant pro{undament en lanima del poble que lha creada, volem llavors, que com un bergueda més sigui a la pla9a entre nosaltres, i es saturi de moviment i dan9a, embolcallats tots peZ {oc i el fum que ens agermana. LAjuntament, en nom de la Ciutat, {a extensiu a tothom el seu convit.
 15. 15. 1-1 Quan els freds sesvaeixen, a Berga, la te- bior de laire pren una densitat especial. La nostra anima es desperta amb lenyor i el desig de la bella, coneguda i estimada música; del so solemne i rotund deltabal; de la penetrant, feréstega i embriagadora flaire deis fuets... Torna a ser Patum. Enguany celebremel retrobament de dues comarques germanes, el Bergueda i la Cerda- nra. Ceretans foren els llinatges que van om- plir el Bergueda, des del fundador de Castellar (le NHug, els barons de Pinós, fins els matei- xos comtes de Berga. 1 no va ser cosa dun momento El contacte fou llarg en els seglesi profung en intensitat. Ádhuc en la Patum hi ha Iefupremta ceretana, els nostres geganters airegen dallo més bé "el ballet dAlp", petita joia musical manllevada als nostres veins del nord, i també "el ball cerda"; comú a aquestes contrades pirinenques, unides, més que sepa- rades, per les selles delMoixero i Cadí. Sois Iarribada deis nous sistemes de co- municacions, poc adaptats a la muntanya, va trencar aquest contacte. Ara, pero, mirem amb lesperan~a la superació daquesta bar- rera, que permetci un retrobament llarg temps esperat i desitjat. Reprenem un camí fressat pels segles. Bona festa a tothom!
 16. 16. fb n any más els berguedans que vivim i treba- , lIem ací i els escampats pels~diversos indrets Q. ., :- de la geografia, acudirem al polígon irregular . :. . . }, . . denostra testa Sant Pere,par retrobar-nosen la la pla~ de cabdal:LaPatum. Us posem a les vostres mans el programa de les testes que també ens servira par recordar aniversa- ris, tets i vivencias de la ciutat, relacionats más o menys amb la nostra Patum. Enguany, quan sigueu a la pla~a, voldríem que, en mirar lavenerable fa~ana de Iesglésia parroquial, recordéssiu que sacompleix el tricentenari de la construcció del temple. En aquest programa hem evocat la historia de la construcció del temple parroquial i els motius que tingueren els nostres avantpassats del segle XVII par aixecar-Io allloc on és ara. També recordem el cinquantenari de moments tra- gics pel país en Iinici de la guerra civil quan Iinte- ñor del temple tou destruit, i el centenari duna lita par Berga: la construcció del mur de La Canya, que téu possible la circumval.lació rodada entorn la ciu- tat amb els avantatges que sen derivaran. En una ciutattan plena dhistória com la nostra, és útil i necessari ter un descans en el queJar quotidia, mirant enrera, par valorar i estimar les accions deis bergue- dans que ens precediren, parque la historia és la mes- tra de la vida. BONES FESTES DE LA PATUMI
 17. 17. - r-,A i ~~~ 1.. DiUmenge de lAseensió. El Tabaler, amb filme pausat i no- _ble, anuncia La Patum. El seu repie té un resso grel} i ealmós, enrogallat pels segles. La dutat es llanra al carrer. 1 és que, amb el Corpus, La Patum que ens batega tot / any a dintre esclata de copo 1 després e/s Quatre Fuets. Al cap dun any de llarga espera, Lamescla de pólvora i fum ens travessa la gola. L olor de Patum s escampa per la durar. S albira ja la testa que només el senti- ment por definir. loves i adults, gent gran i mainada, comenraran a viure la má- gia de La Patum. Envoltada de música i alegria, la dutat només té un nom que tot ho engloba i que tot ho inclou: Patum, Patum, Patum. . . Ens ho diu el Taba/. Cadaseun deis seus repics donara pas a l eneantament, a l encís, a l emoció o a l enyorament. Perque si- guem on siguem els berguedans,orella en terra, sentim el seu resso. Patum. Aquesta és la paraula. Fonament i substancia d unpo- ble, perque Berga i La Patum són indestriables.u Som-hi, dones! La PIara de Sant Pere ens espera amb els bra- ros oberts. Historia i tradició. Vida. Un poble: Berga.
 18. 18. ~ DJ G-1qq om cada any, el Tabal ha pregonar amb el seu so greu i sole~ la proximitat de les Festes del Corpus. la en fa molts que per Iíscensió -dun temps en{:a el diumenge següent- es repeteix el ritual quasi litúrgic que ens sensibi/itza a tots els berguedans amb una frisan{:a difícil dexplicar. Els temps passats -ia historia- i la contemporaneitat convergeixen cada any quan la ciutat es resumeix amb una paraula: PATUM. Sempre igual i tanmateix cada vegada diferent. I és que cada Pa- tum té la seva historia, el seu moment i les circumstancies que" Ienvolten i que la tan viva i especialment sentida. Temps passats, lIegendes, historia Ttradíció conviuen amb la rabiar del temps present, daltra banda tan fugisser i eteri. Enguany tot aixo sens fa ben pales en celebrar- se importants aniversaris en la nostra Festa. Cent anys fa que els Nans Nous trepitgen la pla{:a de Sant Pere, els Ca- vallets, la Guita Xica... Cent anys fa que un bonJestudiós de tots aquests temes, un preuat folklorista, naixia a Cata- lunya: joan Amades, que aporta el seu gra de sorra en Ies- tudi de la nostra Patum. És per aixo que ens sumem a Ihomenatge que se li ret arreu. Fou un gran amant de la tradició popular i de La Patum. I és que aquest any, duna forma ben concreta, ens cal homenatjar la -- popularitat de La Patum, és a dir: a tantes i tantes persones que, anoni- mament, Ihan ter, saltar i suat. A tants i tants ber- ti".. . guedans que des deIs carrers, pla- ces o institu- cions, o amb la seva inspiració a través de Iart, han fet possible aquesta mena de miracle que és La Patum. Que per molts anys Berga sapiga mantenir- la i traspassar-Ia a les generacions futures!
 19. 19. "t l.. e om sempre igual i tanmateix diferent cada vegada iper a cadas- cun deIs qui la vivim: LA PATUM. L.:emoció continguda de Iany passat, amb la cele- bració del Centenari de la renovació de la nostra fes- ta cabdal, sobre pas aquest any cap a una con- tinuació de la tradició amb naves tires: el marc i esce- nari que acullla multitudi- naria coreografía de colors, salts i formes plastiques, J: - , - :;, J: sovint abstractes i obertes "" [( a la interpretació de qual- sevol artista, ha comem;at a revestir-se de nous colors i naves formes. Caldra veure si els Gegants que, immutables, des de la seva visió da/(;ada, donen el seu vist-i-plau a tal, ha trabaran ben ter! La Plar;aigual que sempre pero ara renovada, coro la mateixa testa, ha volgut marcar Iinici duna nava epoca que enguany tara que la Patum es projecti nord enlla buscant la germanor amb terres de Suecia que també sanomenen Ber- ga. Pels ulls nord-europeus no avesats a la passió que deixa en- treveure la nostra anima, tan a flor de pel/, potser els resulti s~ prenent i fins i tot incomprensible. Segur, pero, que el foc de Ta-Patum aconseguira ter-los entendre al/o que som. Ens cal caminar amb pas ferro cap a una Europa sense fron- teres sense perdre, pero, ni la nostra identitat ni la nostra forma de ser i de ter. La Patum, pels berguedans, en sera bona garan- tia. 1 és que som coro som: Patumaires!
 20. 20. -1 1"1 ., r-JCf~~ ~ ....... I S, ha dit infi!litat de vegades. Per Cor- pus/ a la pla<;:ade St. Pe- re de Berga, es viu quejo com tan sorprenent com excepcional. Hom pres- andeix de quina és la manera de fer, de ser, de pensar o de viure, de la procedencia de qualse. vol persona que a la Pla. <;:0 Patum. Potser ni en fa coneixem el nom, pero hi ha quelcom que sí so. bem: ens sentim, per da. munt de tot/ patumaires, berguedans. Tant li fa si abans o després de Coro . . pus som amlcs o enemlCS,conegLJts o desconeguts, berguedans o no. Davant la senzillapero !11_ojestuosapresencia de I/Áliga tots ens sabem fills d/unpoble, d/una ferro amb historia densa i lIegenda generosa.A tots !;e/ns ennuega la gola en sentir els primers compassosdel seu ball. Ens agafem bra<;: bra<;:bo i fent rotUano, saltant ao esquívant les ires de la Guita boja. Potser al final ens diemel nom o potser no. Tant se val! És tol un ritual, tata una magia que sescapa a Ianalisi fa.cil. Tot plegat és una vivencia massa intensa on els sentimentsjuguen amb la més absoluta de les lIibertots. Potser per oixo,molgrat ser la Potum un ritual sempre conegut i sobut, repetí.tiu, moí és, pel qui la viu omb tata la sevo intensitot, igual.Aquesto és la sevo gracia. Lespersones creixem i evolucionemi la Patum amb nosaltres. De la visió més salvatge i agosara..g.,g..de110Festo a la més ideql i socrolitzado hi ha el temps dela nostra propia creixen<;:oi evolució. Vivencies, sentiments, rituols i litúrgies, conformaran novo-ment ICI Patum, tribut fidel a la historia i a la trodició.
 21. 21. ~qqf ~ PORTICDiumengede lAscensió.La pla<;:a és plena degom a gOm 1 Ball de ~ lAliga ens arrenca unalIagrima fe surar a florde pell alió que duranttot Iany ha estat migendormiscat. "Notesdor treu la cobla", dirael poeta.Es fa difícil trabar elsmots _pre~isos que ex-pliquin aliÓ que perce-bem i vivim quan elTabal retruny, amb 50-lemnitat, pertota la pla-<;:a. Aleshores, nova-ment diu el poeta, "ses-lIavissen els dolls dePatum". "Esvulgui que no, tot éspoesía o potser la poe-sia ho és tot. Emocions,sentiments, sensacions,records, enyorances acada cap de Taba!. No-més el poeta, amb lamés absoluta de les lIi-heríaIs, alarga a les pa-raules el sentit precís.Farem Paturh!. És aixíque, any rera any...IIBerga lIaura en el solede la Pla<;:a la vella lIa- ivor fa rebrot".
 22. 22. .- ~ :~í l , tJ p,ORTIC ..;,;. , 1"" Ií ", !1 < !, corpufPatum. , ~!t~, , Veraqufla clau~Pels uns el fet que arribi Corpus vol dir simplement que ja tornem a ser a La Pat"um.No hi ha més plantejameots. Ni potser calen. Altres, pero, tenen be[1t ... present que la clau és el Corpus. No tindríem patum sen- se"Corpus. Els uns po~serenyoren aquelles processons, les enrama- des.als carrer~, aquelles catifes deserradura de color i reíais de flor, aquell.misteri solemne que ho emmarcava tot. Peruna immensa majoria de berguedans, aixo és~ historia. Alguns .. <" nhan,sentita parlar; daltres ni aixo. :,f , ~ Que se nhauriétfet d~1 Ball de 11Aliga,deis Gegants... 1 sense el Corpus? Es vulgui que no, no podem oblidar ,; :que fou aquestafestivitat en honor del Santíssim Sagra- i ment de lEucaristia el que va aglutinar els elements que conformen la nostra Patum.larrel de la testa, allo que la justifica;~~ebque li dóna sentit¡ és el que la feu neixer:" Ihomena,tge wofund i sentit deis berguedans al Misteril~..~~¡ de lEucarísti,a: ~Ium ¡Corpus. Tol és indestriable, l>ff"."Només cal~ ~irar-:~ laimpressionant C~stodia que prota- gonitzava en les últirrlesdecades fa processó i que avui, ~. ~. acabat Iofici, continua essent suport imprescindible del ~ - .,. M isteri. Que nhi hagué de fe al darrera daquesta joia al(S., r(, ~~.,: . molJ1ent de bastir-la! La fe de tot un roble que, sense .. /," oblidaressevesrrE~ls, l a lasevahistoria, sbalandra e lasev~; ,anima ahQ1ig la pla<;a de amb lesnotespausades BaJI d~ ~ " deIJ.AI¡~ent possibleun any mésel~~r~lep" -" ~ C ... . D~-- lutaH-IOtum. --r ~ .~- - ~, --. -
 23. 23. r.:~ If}OO~ =- . . . .0 . .~ Que aquestael solstici destiu Scuda. Que el foc efesta sigui pl~ ,>

×