Ppt marketing g 9

1,513 views

Published on

Power Point การตลาด บท 9 กลุ่ม 9
กลุ่มเรียนที่ 2 มหาวิทยาลัยสยาม

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • นำเสนอได้ น่าสนใจ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,513
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
208
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ppt marketing g 9

 1. 1. หมายถึง จํานวนของเงินที่ถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการ จะตองมีการกําหนดราคาใหมีความเหมาะสมกับ ลักษณะผลิตภัณฑ ลูกคา และวิธีการจัดจําหนาย
 2. 2. ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห ปจจัยที่ควร คํานึงในการกําหนดราคา {Situation analysis}
 3. 3. 1.1ปจจัยภายในองคกร [Organizational factor]ประกอบดวยฝายตางๆที่เกี่ยวของกับการตั้งราคาเชน ฝายการผลิต การตลาด การเงิน รวมทั้งนโยบายการตั้งราคาของบริษัท
 4. 4. 1.2เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร[Organizational goal and objective] วัตถุประสงคของการตั้งราคา ตองสอดคลอง กับวัตถุประสงคทางการตลาด วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรดวย
 5. 5. 1.3 ตนทุน [Cost] การกําหนดราคาจะตองคํานึงถึงตนทุน บวกดวยกําไรที่ตองการ โดยทั่วไปราคาต่ําสุดที่กําหนดไวจะไมต่ํากวา ตนทุนผันแปรตอหนวย แตการตั้งราคาบางครั้งอาจต่ํากวา ตนทุน (Loss leader pricing) เพื่อจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาเพิ่ม
 6. 6. 1.ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเดน2.ผลิตภัณฑที่ตราสินคามีชื่อเสียง มีแนวโนมที่จะตั้งราคาสูง3.ชนิดของผลิตภัณฑ สายผลิตภัณฑ และสวนประสมผลิตภัณฑ จะมีราคาที่แตกตางกัน4.การใหบริการเสริมตางๆ
 7. 7. 1.5ลักษณะของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ [Product life cycle] สามารถแบงเปน 5 ขั้น ไดแก1.ขั้นพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development stage) ยังไมมีการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ2.ขั้นแนะนํา (Introduction stage) ราคาอาจจะสูงหรือต่ําก็ไดขึ้นอยูกับลักษณะผลิตภัณฑ3.ขั้นเจริญเติบโต (Growth stage) ตั้งราคามีแนวโนมวาจะลดลง
 8. 8. 1.6 โปรแกรมการตลาดอื่นๆ[Other marketing Program in price decision]
 9. 9. เปนปจจัยที่อยูภายนอกองคกรที่กิจการไมสามารถควบคุมได ปจจัยเหลานี้ ไดแก
 10. 10. 2.1ความยืดหยุนของอุปสงค(Elasticity of demand)
 11. 11. 2.2 ประเภทของลูกคา [Type of customer]การตั้งราคานั้นจะตองคํานึงถึงลูกคากลุมเปาหมายของสินคานั้นๆดวย
 12. 12. 2.3 ผูขายวัตถุดิบและปจจัยการผลิต [Supplier] การตั้งราคาตองคํานึงถึงผูขายวัตถุดิบและปจจัย การผลิตประกอบดวย เพราะจะตองนํามาคํานวณ เปนตนทุนของสินคา และเปนราคาของสินคาในที่สุด
 13. 13. 2.4ภาวะการแขงขัน [Competition]ภาวะการแขงขันในตลาดสูงมากหรือรุนแรงก็ควรตั้งราคาใหต่ําลง เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขัน
 14. 14. 2.5 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ [Economic environment]ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอํานาจซื้อของผูซื้อจะลดลง ราคาจึงมีแนวโนมที่จะลดลง เพื่อกระตุน ใหผูบริโภคเกิดการซื้อ
 15. 15. 2.6 จริยธรรมของนักธุรกิจ [Ethical] การตั้งราคาจึงตองคํานึงถึงความรับผิดชอบ ตอสังคมดวย2.7 กฎหมาย [Legal] การตั้งราคา ตองใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตั้งราคาดวย
 16. 16. ขั้นที่ 2 การเลือกวัตถุประสงคในการตั้งราคา[Selecting pricing objectives]
 17. 17. วัตถุประสงคในการตั้งราคา 1.มุงรายไดจากการขาย [Total revenue]เพื่อการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย เพื่อเพิ่มเงินสดหมุนเวียน
 18. 18. เพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามเปาหมาย เพื่อใหไดกําไรสูงสุดเพื่อดํารงการดําเนินธุรกิจใหคงอยูตอไป
 19. 19. เพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อรักษาสวนครองตลาด 3. มุงยอดขายหรือปริมาณขาย ( Sales or sales quantity)เพื่อความอยูรอดของกิจการ เพื่อเพิ่มสวนครองตลาด
 20. 20. 4. มุงการแขงขัน(Competition)เพื่อเผชิญกับการแขงขัน เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขัน เพื่อตัดราคาของคูแขงขัน
 21. 21. เพื่อการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่ดี เพื่อรักษาภาวะการจางงาน
 22. 22. 6. มุงสรางภาพลักษณ (Image)เพื่อภาพลักษณของบริษัท เพื่อภาพลักษณของผลิตภัณฑ
 23. 23. ขั้นที่ 3 การคาดคะเนปริมาณความตองการซื้อสินคา (Determining demand)
 24. 24. 1.การสํารวจความตั้งใจของผูซื้อ(Survey of buyers intentions)
 25. 25. เปนวิธีการสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานขาย เพราะพนักงานขายจะเปนผูที่เกี่ยวของกับลูกคาโดยตรง จึงทําใหทราบถึงปริมาณความตองการซื้อสินคาชนิดตางๆในระดับราคาที่แตกตางกันได
 26. 26. 3. ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (Expert opinions)
 27. 27. 4. การทดสอบตลาด (Market test method) เปนวิธีการนําสินคาจํานวนหนึ่งออกทดลอง จําหนายในพื้นที่ที่คาดวาจะเปนตัวแทนของตลาด เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับราคา ปริมาณการขาย และ ขอมูลทางการตลาดอื่นๆ
 28. 28. 5. การวิเคราะหอนุกรมเวลา (Time series analysis) เปนวิธีการคาดคะเนความตองการซื้อใน อนาคตโดยอาศัยขอมูลการขายในอดีต พิจารณาจากความสัมพันธของการ เปลี่ยนแปลงของยอดขายกับเวลา
 29. 29. มีเทคนิคในการบริหารตนทุนและคาใชจายดังนี้
 30. 30. ตนทุนระยะสั้น ตนทุนระยะยาว
 31. 31. 2.เสนประสบการณ [Experience curve]ธุรกิจที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานจะมีตนทุนการผลิตต่ํา กวาธุรกิจที่ไมมีประสบการณ
 32. 32. 3.ความเปนอัตโนมัติ [Degree of automation] ธุรกิจที่มีการนําเครื่องจักรอัตโนมัติมาใชในการผลิตและจัดการระบบงานที่เหมาะสมจะชวยลดตนทุนในการผลิตลงไดและยังชวยใหเกิดขอไดเปรียบจากการผลิตมากกวาธุรกิจที่ไมไดนําเครื่องจักร อัตโนมัติหรือการจัดระบบมาที่ดีมาใช
 33. 33. ขั้นที่ 5 การวิเคราะหตนทุน ราคา และผลิตภัณฑของคูแขงขัน[Analyzing competitors costs prices and offers]
 34. 34. การวิเคราะหตนทุน ราคาและผลิตภัณฑของคูแขงขัน บริษัทตองศึกษาถึงตนทุนของคูแขงขัน เพื่อใหทราบขอไดเปรียบหรือขอ เสียเปรียบจากตนทุนตองศึกษาถึงราคา และคุณภาพของผลิตภัณฑของคูแขงขัน โดยสงผูสังเกตการณไปสํารวจราคา ผลิตภัณฑกลยุทธการตลาดของคูแขงขัน รายงาน ราคาสินคาตางๆ ตลอดจนทํา การวิจัย ผูซื้อเกี่ยวกับราคาที่ผูซื้อรับรูได ในผลิตภัณฑของคูแขงขัน
 35. 35. ขั้นที่ 6 การเลือกวิธีการตั้งราคา [Selecting a pricing method]
 36. 36. ตนทุนคงที่เฉลี่ย ตนทุนผันแปรเฉลี่ย ตนทุนเฉลี่ย
 37. 37. วิธีการตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจากตนทุน [Cost plus pricing]1.1การตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจากตนทุนเฉลี่ย [Average Cost (AC) pricing] เปนการตั้งราคาโดยบวกสวนเพิ่ม [Mark up] หรือ กําไรตอหนวยจากตนทุนเฉลี่ย
 38. 38. 1.2การตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจากตนทุนผันแปรเฉลี่ย [Average Variable Cost (AVC) pricing ] หรือตนทุนที่เพิ่มขึ้น (Incremental cost pricing) เปนการตั้งราคาโดยบวกเพิ่มกําไรตอหนวยจากตนทุนแปรผันเฉลี่ย ราคา = ตนทุนแปรผันเฉลี่ย (AVC)+ กําไรตอหนวย
 39. 39. 1.3 การตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจากตนทุนสวนเพิ่ม [Marginal Cost (MC) pricing]เปนการตั้งราคาโดยบวกเพิ่มกําไรตอหนวยจากตนทุนสวนเพิ่มของหนวย ราคา= ตนทุนสวนเพิ่มตอหนวย (MC) + กําไรตอหนวย
 40. 40. 1.4 การตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจากตนทุนโดยพอคาคนกลาง [Cost plus pricing by middlemen] ไดแก ผูคาสงและผูคาปลีก มักนิยมตั้งราคา สินคาโดยบวกจํานวนเงินสวนเพิ่ม (Mark up) จากตนทุน อัตราสวนเพิ่ม (Mark up percentage) ปกติจะคํานวณจากราคาขายเสมอ ถาคํานวณ จากฐานตนทุนเราเรียกวา อัตราสวนเพิ่มคิดจากตนทุน (Mark up or Mark up on cost)
 41. 41. 1.5 การวิเคราะหจุดคุมทุน [Break-even point analysis] จุดที่แสดงถึงปริมาณการผลิตเพื่อขายที่ทําใหรายไดรวมเทากับตนทุนรวมและ ณ จุดคุมทุนนี้กิจการจะไมมีกําไรหรือขาดทุน ดังนั้น ปริมาณการผลิตเพื่อขายที่ คุมทุนก็คือปริมาณที่ทําใหรายไดรวมเทากับตนทุนรวม
 42. 42. 2.การตั้งราคาโดยพิจารณาจากความ สมดุลระหวาง อุปสงคและอุปทาน [Price bases on a balance between demand and supply]
 43. 43. เปนการกําหนดราคาที่จะทําใหเกิดความสมดุลระหวางอุปสงค กับตนทุนตอหนวยที่ทําใหเกิด กําไรสูงสุด วิธีนี้เหมาะสําหรับ บริษัทที่มีวัตถุประสงคเพื่อ ตองการใหไดกําไรสูงสุด เพื่อ นําไปเปรียบเทียบกับการ กําหนดราคาวิธีอื่น
 44. 44. 3.การตั้งราคาโดยพิจารณา ความสัมพันธกับตลาดอยางเดียว [Pricing set in relation to market alone]เปนการตั้งราคาโดยการนําเอาราคาของ ผูแขงขันมาใชเปนแนวทางในการตั้ง ราคา วิธีการตั้งราคามี 3 แบบ คือ
 45. 45. 3.1 การตั้งราคาเพื่อเผชิญการแขงขัน [Pricing to meet competition] 3.2 การตั้งราคาต่ํากวาคูแขงขัน[Pricing below competition level] 3.3. การตั้งราคาสูงกวาคูแขงขัน[Pricing above competition level]
 46. 46. ขั้นที่ 7 การตัดสินใจเลือกราคาขั้น สุดทาย[Selecting the final price]
 47. 47. 1.การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา [Psychological pricing]เปนการตั้งราคาที่ตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาของลูกคา ที่มีตอสินคาของธุรกิจ2.อิทธิพลของสวนประสมการตลาดอื่นๆที่มีตอราคา[The influence of other marketing mix element on price] การตั้งราคาจะตองคํานึงถึงสวนประสมของตลาด โดยเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑและการโฆษณา
 48. 48. 3.นโยบายการตั้งราคาของบริษัท [Company pricing policies]ราคาขั้นสุดทายจะสอดคลองกับนโยบายการตั้งราคาของบริษัท 4.ผลกระทบของราคาตอฝายตางๆที่เกี่ยวของ [Impact of price on other parties ] เปนการพิจารณาถึงปฏิกิริยาของฝายตางๆที่มีตอ ราคาขั้นสุดทายที่กําหนดไว
 49. 49. ขั้นที่ 8 การกําหนดนโยบายและกลยุทธดานราคา [Price policies and strategies]
 50. 50. 1. ้งราคาสําหรับสินคา1.การตั ใหม [New product pricing]การตั้งราคาสําหรับสินคาใหมนั้นอาจจะเปนราคาระดับสูง หรือระดับต่ําขึ้นอยูกับลักษณะของสินคานั้น ความ ยืดหยุนของอุปสงค ตนทุน และลักษณะการแขงขัน
 51. 51. 2.การตั้งราคาสําหรับสวนประสมผลิตภัณฑ [Product mix pricing]เกี่ยวของกับการพิจารณาการตั้งราคาสินคาในกรณีที่ผูผลิตมีการ ผลิตสินคามากกวาหนึ่งชนิด ราคาของสินคาแตละชนิดจะเปนขอ ใดขึ้นอยูกับลักษณะของสินคา
 52. 52. 3.กลยุทธการปรับราคา [Price adjustment strategies] สวนยอมใหสวนลด [Discount] [Allowance]หมายถึง สวนลดที่ยอมลด คือ สวนที่ผูขายลด ใหโดยตรงจากการขาย ใหกับผูซื้อเพื่อใหผู ซื้อสงเสริมการตลาด ใหกับผูขาย
 53. 53. 4.การตั้งราคาใหแตกตางกัน [Discrimination pricing] คือ การตั้งราคาสินคาและบริการใหแตกตางตามลักษณะความ ตองการซื้อของลูกคา 5.การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา [Psychological pricing]เปนการตั้งราคาที่คํานึงถึงความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคที่มีตอราคา สินคาตามหลักจิตวิทยา
 54. 54. การตั้งราคาเหยื่อลอ [Bait pricing] เปนการดึงดูดใหลูกคาเขา รานโดยการโฆษณาสินคาตัวใดตัวหนึ่งในราคาต่ํากวาปกติหรือ ต่ํากวารานอื่นๆเพื่อดึงดูดใหลูกคาเขาราน
 55. 55. 6.2 การตั้งราคาในเทศกาลพิเศษ [Special-event pricing]
 56. 56. 6.3 การขายเชื่อแบบคิดดอกเบี้ยต่ํา[Low-interest financing] 6.4 สัญญาการรับประกันและการใหบริการ [Warranties and service contracts]
 57. 57. 6.5 การใหสวนลดตามหลักจิตวิทยา[Psychological discounting]
 58. 58. 6.6 การลดราคาเพื่อการสงเสริมการขาย [Cents-off promotion]
 59. 59. 6.7 การคืนเงิน [Cash rebates]
 60. 60. 7.การตั้งหลักราคาตามแนวภูมิศาสตร [Geographical pricing] โดยมีรายละเอียดดังนี้
 61. 61. 7.1 การตั้งราคาแบบสินคา F.O.B ณ จุดผลิต [F.O.B point – of production pricing ]7.2 การตั้งราคาสงมอบราคาเดียว [Uniform delivered pricing]7.3 การตั้งราคาสงมอบตามเขต [Zone delivered pricing หรือ Parcel-post pricing]7.4 การตั้งราคาแบบผูขายรับภาระคาขนสง [Freight absorption pricing]7.5การตั้งราคาจากจุดฐานที่กําหนด [Base-point pricing]
 62. 62. 8.การตั้งราคาในตลาดตางประเทศ [International pricing]เปนการตัดสินใจวาการตั้งราคาใดในประเทศตางๆที่เขา ไปดําเนินการ
 63. 63. 9. กลยุทธการตั้งราคาสําหรับสินคาที่เสื่อมความนิยม [Declining product]
 64. 64. 9.1 รักษาระดับราคาและประคองราคาในตลาดนั้น9.2 ขึ้นราคาในกรณีที่แนใจวาลูกคาบางกลุมยังภักดีตอตราสินคาของ ธุรกิจสูง9.3 ลดราคาลงอยางมากเพื่อปองกันลูกคาไมใหหันไปซื้อสินคาใหม9.4 ลดราคาในสัดสวนเดียวกันกับการลด การสงเสริม การตลาดอื่นๆ9.5 การเปลี่ยนแปลงตําแหนงสินคาเสียใหม และขึ้นราคาสินคานั้น
 65. 65. 10. นโยบายระดับราคา [The level of prices policy] ผูผลิตจะกําหนดราคาของสินคาตามตําแหนงสินคาของธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ผูผลิตอาจตั้งราคาสินคา ณ ระดับราคาตลาดต่ํากวา หรือสูงกวาระดับราคาตลาด
 66. 66. 11. นโยบายราคาเดียวกับนโยบายหลายราคา [One price and variable price]11.1นโยบายราคาเดียว [One price policy] การที่ผูผลิตคิดราคา สินคาชนิดหนึ่งสําหรับผูซื้อทุกรายในราคาเดียวกันภายใตสถานการณที่ เหมือนกัน11.2 นโยบายหลายราคา [Variable price policy] วิธีการตั้ง ราคาสินคาที่ไมไดกําหนดไวแนนอนตายตัว ราคาสินคาที่คิดกับผูซื้อแต ละรายจะไมเทากัน สําหรับสินคาอยางเดียวขึ้นอยูกับการตอรองของผู ซื้อแตละราย
 67. 67. 12. นโยบายแนวระดับราคา [Price lining policy]เปนการกําหนดราคาสินคาที่จําหนายไวหลาย ระดับราคา สําหรับคุณภาพสินคาที่แตกตางกัน ภายในสายผลิตภัณฑเพื่อใหผูบริโภคไดเลือก
 68. 68. 13. กลยุทธการลดราคา [Mark down]เปนเปอรเซ็นตของการลดราคาจากราคาขายที่ตั้งไวเดิม เนื่องจากราคาที่กําหนดไวจําเปนตองเปลี่ยนแปลงไป ตามภาวะตลาด
 69. 69. 14. กลยุทธการแสดงราคาสินคาตอหนวย [Unit pricing] เพื่อใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาตอหนึ่งหนวย น้ําหนัก เนื่องจากสินคามีวิธีการบรรจุภัณฑในขนาดที่ แตกตางกัน หรือแมแตการบรรจุในขนาดที่เทากัน ถาดูจาก ขนาดของการบรรจุภัณฑแตเพียงอยางเดียวจึงมีการ เรียกรองใหพอคาปลีกแสดงราคาของสินคาตอหนึ่งหนวย น้ําหนักควบคูไปกับการติดราคาตามปกติดวย

×