Νέο κύμα
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Νέο κύμα

on

 • 406 views

 

Statistics

Views

Total Views
406
Views on SlideShare
406
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Νέο κύμα Νέο κύμα Presentation Transcript

 • ΝΕΟ ΚΤΜΑNew wave
 • • Σα πρώτα χρόνια τθσ δεκαετίασ • Early 60ties were the new wave του 1960 άνκθςε το νζο κφμα .Ο kind of music in Greece . όροσ αυτόσ είναι ακριβισ • The word has to do with the ‘’ μετάφραςθ του αντίςτοιχου nouvelle vague ‘’ movement in γαλλικοφ , που χαρακτιριηε το French cinema on late 50ties. ομώνυμο κίνθμα “nouvelle • Its role in Greek song formation vague” που επικράτθςε ςτον has been elementary. γαλλικό κινθματογράφο και ςτο γαλλικό τραγοφδι ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’50 .• Ο ρόλοσ του ςτθν πορεία και τθ διαμόρφωςθ του ελλθνικοφ τραγουδιοφ ιταν βαςικόσ , χωρίσ να είναι θ βακιά τομι , θ ουςιαςτικι επανάςταςθ και θ ριηικι αλλαγι ςτθ φόρμα και το περιεχόμενο .
 • • Σο νζο κφμα χαρακτθρίςτθκε • New wave Greek songs were από τρυφερά τραγοφδια , με ballad songs. τθ μορφι μπαλάντασ .Δεν είχε • Actually any kind of Greek ζνα ενιαίο φφοσ , αλλά song could be transformed in μποροφςε να χωρζςει τα new wave song : traditional , πάντα . Και γνιςια λαϊκά και folk and rock at the same time. λαϊκότροπα και παραδοςιακά • The most usual way to be δθμοτικά , ακόμα και ροκ. Ο played were by a guitar and a πιο ςυνθκιςμζνοσ τρόποσ voice . εκτζλεςθσ ιταν μια κικάρα και μια φωνι . • Late 60ties and early 70ies• Σα τραγοφδια αυτά were New wave golden age. ςθμείωςαν μεγάλθ επιτυχία τθ δεκαετία του 1960 αλλά και τα πρώτα χρόνια του ’70 .
 • Boite• Σραγουδικθκαν ςε ςυγκεκριμζνουσ μουςικοφσ χώρουσ , τισ λεγόμενεσ Μπουάτ . ( boite ςτα γαλλικά ςθμαίνει κουτί ) . Σο όνομα υποδιλωνε το μζγεκοσ του χώρου , που ςυνικωσ ιταν μικρόσ , είχε χαμθλό φωτιςμό και καλλιτεχνικι εικονογράφθςθ ςτουσ τοίχουσ .• Singers and small bands used to perform these songs in ‘’boites’’ ( meaning ‘’boxes’’ in French ). The word of the place came from the small dimensions of it .
 • • Οι τραγουδιςτζσ κάκονταν κοντά ι και ανάμεςα ςτον κόςμο , ςυχνά παίηοντασ οι ίδιοι κικάρα και προζτρεπαν τουσ καμώνεσ να τραγουδιςουν μαηί τουσ ςαν μια μεγάλθ παρζα .• Σα κζματά τουσ τα αντλοφν από απλά πράγματα . Σθ ηωι , τον ζρωτα , το καλοκαίρι , τθ μοναξιά , το χωριςμό…• Singers were sitting among people or at least very close ,pushing audience to sing all together in a friendly atmosphere.• Song themes were as simple , as : life , love, summer, loneliness , separation ..
 • • Κυριότεροι δθμιουργοί του νζου κφματοσ ιταν ο Γιάννθσ ΢πανόσ , ο Νότθσ Μαυρουδισ ο Γιώργοσ Παπαςτεφάνου και μια ςειρά από άξιουσ τραγουδιςτζσ : Αρλζτα , Καίτθ Χωματά , Γιώργοσ Ζωγράφοσ , Μιχάλθσ Βιολάρθσ , Ρζνα Κουμιώτθ …• Most famous new wave composers have been : Yannis Spanos ,Notis Mavroudis , Yiorgos Papastefanou as far as singers : Arletta , Kaiti Homata Yiorgos Zografos , Michalis Violaris , Rena Coumioti .
 • ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΡΟΚGREEK ROCK
 • • Η Ελλάδα ζχει τθ δικι τθσ • Early 60ties every ιςτορία ςτθν ποπ και ροκ neighborhood in Athens μουςικι . Απ’ τισ αρχζσ or Thessaloniki has got its τθσ δεκαετίασ του ’60 pop music group . εμφανίηονται πολλά • Every Saturday is party γκρουπ , κυρίωσ ςτθν time , at home usually . Ακινα και τθ Ιεςςαλονίκθ . Θταν θ εποχι , που κάκε γειτονιά είχε και το ςυγκρότθμά τθσ και οι ςυναυλίεσ με ροκ μουςικι ιταν πολφ ςυνθκιςμζνεσ .
 • • Σα πάρτυ ιταν ςτο πρόγραμμα κάκε ςαββατοκφριακο . Η νεολαία χόρευε ςτουσ ρυκμοφσ του τςα-τςα , χάλυ – γκάλυ ,χουλαχοφπ , ροκ εντ ρολ , μποςανόβα και μπλουη .Σα πάρτυ , τα μουςικά πρωινά ςτο ραδιόφωνο κακώσ και οι πειρατικοί ραδιοςτακμοί ( άλλθ μόδα αυτισ τθσ εποχισ ) κα μείνουν για πάντα μια γλυκιά ανάμνθςθ .• Golden youth was dancing : cha – cha , hally – gally ,bossa – nova blues,Rock n roll .• Parties , music mornings on radio stations gave stage to many groups : Forminx song : Jeronimo yanka introduced yanka dance to Greek parties .
 • • Σθ χρυςι δεκαετία του ’60 κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ τα περιςςότερα ελλθνικά ςυγκροτιματα μοντζρνασ μουςικισ . Σο ’62 δθμιουργοφνται οι Φόρμινξ με τον Βαγγζλθ Παπακαναςίου , που αργότερα κα κάνει διεκνι καριζρα και κα τιμθκεί με όςκαρ μουςικισ .• Αξζχαςτο κα μείνει το τραγοφδι των Φόρμινξ Σηερόνυμο Γιάνκα , που λανςάρθςε τον χορό γιάνκα ςτα ελλθνικά πάρτυ .
 • • Ανάμεςα ςτα αξιολογότερα • Among most popular groups one ςυγκροτιματα τθσ ίδιασ εποχισ can find : ιταν οι Άιντολσ ( με διαςκευζσ • Idols ( ‘’suddenly you love me’’ ςτα ελλθνικά , διεκνών χιτσ ) , ), Olympians ( ‘’ school ‘’ , ‘’May’s όπωσ το ξαφνικά μ’ αγαπάσ . girl ‘’ etc. )• Οι Ολφμπιανσ με τα αξζχαςτα • Charms ( ‘’ crazy girl ‘’ ,’’ my heart τραγοφδια τουσ όπωσ ο τρόποσ , is beating “ ). το ςχολείο , το κορίτςι του Μάθ …• Οι Σςάρμσ , είναι ίςωσ το διαςθμότερο γκρουπ αυτισ τθσ εποχισ με τραγοφδια όπωσ ο διωγμόσ , τρζμει θ καρδιά μου , τρελοκόριτςο
 • • Κατά τθ δεκαετία του ’60 ιταν τθσ μόδασ το ιταλικό τραγοφδι πριν γίνει αρκετά γνωςτι θ εγγλζηικθ ποπ και ροκ . ΢ζρτηιο Ενρίκο , Αλ Μπάνο , Ρίτα Παβόνε …• Σθν ίδια επιτυχία γνώριηαν τα γαλλικά τραγοφδια και τραγουδιςτζσ όπωσ Ανταμο , ΢υλβί Βαρταν , Κριςτόφ .• Σα περιςςότερα τραγοφδια , αλλά και το ςτυλ των ελλθνικών γκρουπσ εκείνθσ τθσ εποχισ επθρεάςτθκαν απ’ τθν ιταλικι μουςικι .• Besides Greek groups , Italian singers had been very popular in Greece , also , e.g Rita Pavone , Sergio Enrico , Albano and French as well : Adamo , Sylvie Vartan , Cristoffe
 • • Η δεκαετία του ’70 ςθμαδεφεται από • Seventies mark was the dictatorship μεγάλεσ αλλαγζσ . Η χοφντα και θ on 1967. Nevertheless the rock λογοκριςία δεν μπόρεςε να movement kept on increasing : ςταματιςει τθν εξζλιξθ τθσ though USA and UK dress code were ελλθνικισ ροκ μουςικισ . Παρά το forbidden at school ( especially), γεγονόσ ότι αποβάλλονταν απ’ τα youngsters of that era didn’t care and ςχολεία και οδθγοφνταν ςτα they suffered expelling from school . αςτυνομικά τμιματα για τα μακριά • Woodstock festival had been very μαλλιά ι τα γζνια ι το παντελόνι influential in Greek rock scene .Jimi καμπάνα , θ ελλθνικι νεολαία Hendrix and Carlos Santana styling ακολοφκθςε το δικό τθσ δρόμο . had been adopted by young Greek Επθρεαςμζνοι απ’ το φεςτιβάλ του guys and Joan Baez style by young Γοφντςτοκ , τθ μουςικι του Σηίμθ Greek ladies .Long hair , tight shirts Χζντριξ , των ΢αντάνα , πολλά νζα and guitar sounds were very ςυγκροτιματα δθμιουργοφνται με fashionable . νζο ςτυλ εμφάνιςθσ . Κυρίαρχο το μακρφ μαλλί και με νζουσ ιχουσ ςτθν κικάρα κυρίωσ .
 • Ροκ ςυγκροτιματα• Σότε δθμιουργικθκαν οι ΢ώκρατεσ , οι Πελόμα Μποκιοφ , οι Νοςτράδαμοσ , οι Πολ…• Greek groups of this rock style have been : Socrates ( drank the conium ) ,Nostradamos, Peloma Boquiou , Poll .
 • • Μετά τθ μεταπολίτευςθ θ ελλθνικι ροκ ςυνεχίςτθκε . Είναι θ εποχι που εμφανίηεται ο Βαςίλθσ Παπακωνςταντίνου , ο οποίοσ ξεκινώντασ από ζνα διαφορετικό μουςικό υπόβακρο ,πολιτικό τραγοφδι ζγινε ίςωσ ο κυριότεροσ εκφραςτισ τθσ ροκ μπαλάντασ ςτθν Ελλάδα .• After dictatorship fall , Greek rock flourished : it’s Vasilis Papakostandinou who became the rock ballad singer in Greece .