Η μουσικη στις ΗΠΑ και την Ευρώπη

545 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
545
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
52
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Η μουσικη στις ΗΠΑ και την Ευρώπη

 1. 1. Η ΜΟΤ΢ΙΚΗ ΢ΣΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Music in USA
 2. 2. Βιετνάμ Vietnam• Σθ δεκαετία του ’60 , θ αμερικανικι νεολαία άρχιςε να επαναςτατεί ςτθν ψυχροπολεμικι , ανζμελθ , καταναλωτικι ςτάςθ που επικρατοφςε ςτισ τάξεισ των νζων του ’50 . Σάχκθκε μαηικά εναντίον του πολζμου ςτο Βιετνάμ και ξεπρόβαλε νζα , απελευκερωμζνθ ςτάςθ ηωισ .• The music was an attempt to reflect upon the events of the time --- civil rights, the growing unrest over the war in Vietnam, and the rise of feminism.
 3. 3. • In the United States, "the Sixties", as they are known in popular culture, is a term used by historians, journalists, and other objective academics; in some cases nostalgically to describe the counterculture and social revolution near the end of the decade; and pejoratively to describe the era as one of irresponsible excess and flamboyance. The decade was also labeled the Swinging Sixties because of the fall or relaxation of some social taboos especially relating to sexism and racism that occurred during this time.
 4. 4. 60ties• Απ’ τα ςθμαντικότερα • In the United States, "the πλεονεκτιματα τθσ δεκαετίασ Sixties", as they are known in του ’60 ιταν ο πλουραλιςμόσ ςε popular culture, is a term used by δθμιουργία νζων μουςικϊν historians, journalists, and other τάςεων και ποικιλία ιχων , ςε objective academics; in some ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ cases nostalgically to describe the δεκαετίεσ . counterculture and social• Η μουςικι ζγινε ψυχεδελικι revolution near the end of the , πολιτικοποιθμζνθ , λόγω των decade; and pejoratively to πολλϊν κοινωνικϊν αναταραχϊν describe the era as one of και χωρίςτθκε ςε πολλζσ νζεσ irresponsible excess and κατθγορίεσ όπωσ rock , soul ,pop flamboyance. The decade was , reggae … also labeled the Swinging Sixties because of the fall or relaxation of some social taboos especially relating to sexism and racism that occurred during this time.
 5. 5. Joan Baez
 6. 6. • Αναδείχκθκαν πολλά ςυγκροτιματα και καλλιτζχνεσ όπωσ : οι Beatles , οι Doors , οι Rolling Stones , οι Led Zeppelin , θ Janis Joplin , ο Bob Marley , οι Deep Purple , οι Who , θ Joan Baez …• The break between the music of the 1950s and the 1960s is imprecise. A reasonable way of "dating" the 1960s is with the "British invasion" of American music. This refers to the numerous British groups, admirers and emulators of American rock and roll, who broke into the U.S. market during the early 1960s. The invasion was spearheaded by : the Beatles , the Rolling stones , The Kinks ,The Monkeys , Petula Clarke .
 7. 7. • Σο διαςθμότερο φεςτιβάλ ιταν το Woodstok το 1969.• Woodstock festival has been the essence and expression of this revolution. However, other songs received substantial airplay and became "anthems" at concerts, rallies, and demonstrations• Jefferson Airplane , Jimmy Hendrix, Janis Joplin, The Doors, Steppenwolf, Simon & Garfunkel, Dylan & Baez , Credence Clearwater Revival , Crosby, Stills, Nash and Young.
 8. 8. • Σθ δεκαετία του ’70 φρζςκιεσ ιδζεσ εντάςςονται ςτθ μουςικι . Σα γκροφπ άρχιςαν να ςκλθραίνουν τον ιχο και να πειραματίηονται περιςςότερο . Ξεκίνθςε το Hard rock και το Glam rock . ΢τα μζςα τθσ δεκαετίασ εμφανίςτθκε θ Punk μουςικι. Αυτι θ μουςικι ιταν τρόποσ ηωισ για πολλοφσ νζουσ που αντιμετϊπιηαν καυςτικά τα προβλιματα , όπωσ θ ανεργία , θ οικονομικι κρίςθ , ο αςτικόσ κακωςπρεπιςμόσ , θ κοινωνικι υποκριςία , το καταπιεςτικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα.
 9. 9. • The "end" of the 1960s actually extends into the early years of the 1970s with, according to many, the rise of "disco" music, (Donna Summer, Gloria Gaynor) which became one of the biggest genres of the decade, especially in the mid to late 1970s. Rock music played an important part in the Western musical scene, with punk rock thriving throughout the mid to late 1970s. Other sub-genres of rock, particularly glam, hard rock, progressive, art rock, and heavy metal achieved various amounts of success. Alice Cooper, Deep Purple, Led Zeppelin, The Who, Nazareth, AC/DC, Black Sabbath, Blue Oyster Cult, and Kiss were highly popular by the mid 1970s. By the second half of the decade, several bands had achieved
 10. 10. • ΢το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ’70 γνωρίηει μεγάλθ επιτυχία θ reaggae χάρθ ςτο αςτζρι τθσ τον Bob Marley . ( Είχε ιδθ κάνει κραφςθ ςτθν Καραϊβικι και ςτθν Αφρικι απ’ τθ δεκαετία του ’60 )• Other genres such as reggae were innovative throughout the decade and grew a significant following . Alongside the popularity of experimental music, the decade was notable for its contributions to electronic music, which rose in popularity with the continued development of synthesizers and harmonizers; more composers embraced this particular genre, gaining the notice of listeners who were looking for something new and different.
 11. 11. • Οι Ζλλθνεσ ενθμερωνόταν για τθ μουςικι που ακοφγονταν ςτθν Αμερικι απ’ τον ςτρατιωτικό αμερικανικό ςτακμό του ελλθνικοφ, που ςε 24ωρθ βάςθ και με πρόςχθμα τθν ενθμζρωςθ των Αμερικανϊν πολιτϊν , ζβαηε ςτουσ νεαροφσ τθσ εποχισ το «μικρόβιο»τθσ αγάπθσ για τθ ροκ .• In Greece , young people used to listen to the ‘’ American’’ broadcast radio station and dance with rock and disco music .
 12. 12. ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΤΡΩΝ
 13. 13. Μάρτιν Λοφκερ Κινγκ• Μια πολφ ςπουδαία επανάςταςθ του 20ου αιϊνα ιταν το κίνθμα για τθν απελευκζρωςθ των μαφρων .΢τισ ΗΠΑ υπιρχε μια μακραίωνθ ιςτορία δουλείασ , καταπίεςθσ και εκμετάλλευςθσ ςε βάροσ των μαφρων .• ΢τθν ιςτορία αυτι κζλθςε να βάλει τζρμα ο μεγάλοσ μαφροσ ειρθνιςτισ Μάρτιν Λοφκερ Κίνγκ , τθ δεκαετία του ’60 με το όραμά του για τθν απελευκζρωςθ των μαφρων και τθν κατάργθςθ των φυλετικϊν διακρίςεων . Μια επανάςταςθ κατά βάςθ ειρθνικι απ’ τθν οποία όμωσ δεν ζλειψαν και κάποια εξτρεμιςτικά ςτοιχεία , όπωσ οι Μαφροι Πάνκθρεσ .
 14. 14. “ I have a dream”• Κορυφαία ςτιγμι του κινιματοσ ιταν θ διάςθμθ τεράςτια πορεία ςτθν Ουάςιγκτον τον Αφγουςτο του 1963 , όπου ο Μάρτιν Λοφκερ Κίνγκ εκφϊνθςε ςε παγκόςμια τθλεοπτικι μετάδοςθ τον περίφθμο λόγο του , που άρχιηε “ I have a dream”
 15. 15. Σα Νζγρικα• Ο απόθχοσ των αγϊνων των μαφρων για τα δικαιϊματά τουσ φτάνει και ςτθν Ελλάδα . Σο 1975 ο ςυνκζτθσ Μάνοσ Λοΐηοσ και ο ςτιχουργόσ Γιάννθσ Νεγρεπόντθσ κυκλοφόρθςαν τον δίςκο τα νζγρικα , με κζμα τισ φυλετικζσ διακρίςεισ και τθν άνιςθ μεταχείριςθ των νζγρων ζναντι των λευκϊν.• On the other hand the Martin Luther march inspired Greek composer Negrepondis who composed the ‘’ Niger songs ‘’.

×