Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ’50 - ’60 - ’70
ΡΕΜΠΕΣΙΚΟΣο ρεμπζτικο γράφτθκεαπό ρεμπζτεσ γιαρεμπζτεσ .Ρεμπζτθσ ιτανεκείνοσ ,που ζχει ζναςεκλζτι και τόριχνε ζξω . Rebeti...
• Η πιο διαδεδομζνθ     • somebody feeling deep in εκδοχι για τον όρο     sorrow and pain / ‘’sekleti ρεμπζτικο...
• Είναι το μουςικό είδοσ  • Rebetiko is the kind of που ςφράγιςε τθ      music that inspired the μουςικι ζκφραςθ ...
• Γεννιζται και εξαπλϊνεται μαηί με τθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανικισ κοινωνίασ ςτθν Ελλάδα , που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ς...
• Ήταν το τραγοφδι των φτωχϊν ςτρωμάτων και των ανκρϊπων του περικωρίου και αποτελοφςε τθν άμυνα αυτϊν των ανκρϊπων α...
• Οι μουςικζσ ρίηεσ του   • Rebetiko roots may be ρεμπζτικου ανάγονται     found in Byzantine church ςτθν Βυηαντι...
• ΢υνικωσ , το τραγοφδι αρχίηει με μια ειςαγωγι ςόλο μπουηοφκι και μετά μπαίνει θ φωνι και τα άλλα ςυνοδευτικά όργανα...
• Ο οργανοπαίχτθσ δεν ακολουκεί ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ για το μουςικό αυτοςχεδιαςμό , παρά μονάχα το δρόμο που ο ίδι...
• Διακρίνουμε 3 εποχζσ ςτο ρεμπζτικο τραγοφδι• 1θ δεκαετία . Κυριαρχεί το ςμυρναίικο ςτυλ• 1st period: Smyrna style .
• 2θ περίοδοσ . Εκτοπίηονται τα    • 2nd period : This is the end of the οφτια και οι ςμυρνιζσ         ‘’outi ...
ΦΡΑΓΚΟ΢ΤΡΙΑΝΗ
•  3θ περίοδοσ . Είναι θ εποχι που  κυριαρχεί ο Βαςίλθσ Σςιτςάνθσ .  Αυτι τθν εποχι ζγραψε τα καλφτερά  του τραγοφδ...
• Μζχρι το 1933 , θ κακι  • Up to 1933 , bouzouki φιμθ που είχε       had very bad reputation αποκτιςει το   ...
•  Δφο άνκρωποι , ςτθ δεκαετία του  ’40 βοικθςαν ςτθν εξάπλωςθ και  αποπερικωριοποίθςθ του  ρεμπζτικου. Ο Βαςίλθσ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

H ελληνική μουσική τις δεκαετίες ’50 ’60

1,816 views
1,675 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,816
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

H ελληνική μουσική τις δεκαετίες ’50 ’60

 1. 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ’50 - ’60 - ’70
 2. 2. ΡΕΜΠΕΣΙΚΟΣο ρεμπζτικο γράφτθκεαπό ρεμπζτεσ γιαρεμπζτεσ .Ρεμπζτθσ ιτανεκείνοσ ,που ζχει ζναςεκλζτι και τόριχνε ζξω . Rebetiko has beenwritten by rebetes forrebetes ‘’.Rebetis is aperson living a life out oflimits and boundaries
 3. 3. • Η πιο διαδεδομζνθ • somebody feeling deep in εκδοχι για τον όρο sorrow and pain / ‘’sekleti ρεμπζτικο είναι ότι ‘’ (Turkish word : sıklet ) προζρχεται απ’ τθν and being an outcast and τοφρκικθ λζξθ «ρεμπζτ» a vagrant. που κα πει ατίκαςοσ , ανυπότακτοσ . Άλλθ εκδοχι κζλει τθ λζξθ να προζρχεται απ’ το ελλθνικότατα «ρεμπετόσ» που κα πει , ο περιπλανϊμενοσ χωρίσ αιτία , ο ξεπεςμζνοσ .
 4. 4. • Είναι το μουςικό είδοσ • Rebetiko is the kind of που ςφράγιςε τθ music that inspired the μουςικι ζκφραςθ των music expression of the αςτικϊν κζντρων κατά masses in big 19th τθ διάρκεια των century cities until 20th τελευταίων δεκαετιϊν century 60ties του 19ου αιϊνα ωσ το 1960.
 5. 5. • Γεννιζται και εξαπλϊνεται μαηί με τθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανικισ κοινωνίασ ςτθν Ελλάδα , που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ γφρω απ’ τα αςτικά κζντρα• Poor people , immigrants and outcasts produces and enjoyed rebetiko ,defending themselves from social exclusion .
 6. 6. • Ήταν το τραγοφδι των φτωχϊν ςτρωμάτων και των ανκρϊπων του περικωρίου και αποτελοφςε τθν άμυνα αυτϊν των ανκρϊπων απζναντι ςτον κοινωνικό αποκλειςμό τουσ απ’ τθν κυρίαρχθ αςτικι τάξθ .• Ο χϊροσ τθσ αρχικισ διαμόρφωςισ ρεμπζτικου ιταν θ φυλακι και ο τεκζσ .• Its shaping started in prisons and places where narco – addicts used to spend time• ( ‘’ tekes ).
 7. 7. • Οι μουςικζσ ρίηεσ του • Rebetiko roots may be ρεμπζτικου ανάγονται found in Byzantine church ςτθν Βυηαντινι music and folk songs of εκκλθςιαςτικι μουςικι Asia Minor, on the other και το δθμοτικό τραγοφδι hand one can find Arabic , τθσ Μ. Αςίασ και των Persian and Hindi music νθςιϊν του Αιγαίου . rhythms. Επίςθσ ζχει δεχκεί επιδράςεισ από αραβικοφσ , περςικοφσ και ινδικοφσ μουςικοφσ ρυκμοφσ .
 8. 8. • ΢υνικωσ , το τραγοφδι αρχίηει με μια ειςαγωγι ςόλο μπουηοφκι και μετά μπαίνει θ φωνι και τα άλλα ςυνοδευτικά όργανα ( μπαγλαμαδάκι , κικάρα , ακορντεόν , δεφτερο μπουηοφκι , τουμπερλζκι …)• Usually , the song starts with an introduction of solo bouzouki and then voice comes and the rest musical instruments ( baglamadaki , guitar , accordion , bouzouki , touberleki etc).
 9. 9. • Ο οργανοπαίχτθσ δεν ακολουκεί ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ για το μουςικό αυτοςχεδιαςμό , παρά μονάχα το δρόμο που ο ίδιοσ ζχει διαλζξει .• Rebetiko instrument player doesn’t follow any rules !! he plays his way !!• There three eras in rebetiko
 10. 10. • Διακρίνουμε 3 εποχζσ ςτο ρεμπζτικο τραγοφδι• 1θ δεκαετία . Κυριαρχεί το ςμυρναίικο ςτυλ• 1st period: Smyrna style .
 11. 11. • 2θ περίοδοσ . Εκτοπίηονται τα • 2nd period : This is the end of the οφτια και οι ςμυρνιζσ ‘’outi ‘’ instrument and women τραγουδίςτριεσ και singers and here they come κακιερϊνονται οι outsiders men singers using ‘’ μπουηουκομπαγλαμάδεσ και οι bouzoukobaglama ‘’musical ςζρτικοι τραγουδιςτζσ των instrument . This is rebetiko τεκζδων .Αυτι θ δεφτερθ είναι θ golden age , χρυςι εποχι του ρεμπζτικου . • Very famous singers are Markos Δεςπόηει ο Μάρκ οσ Βαμβακάρθσ Vamvakaris , Toundas , και δίπλα του ο Σοφντασ , ο Bagianderas , Batis , Pagioumtzis , Μπαγιαντζρασ , ο Μπάτθσ , ο Papaioannou . Παγιουμτηισ , ο Παπαιωάννου … • Vamvacaris being of a great Ο Μάρκοσ Βαμβακάρθσ ειςάγει influence of western music νζεσ μουςικζσ ρίηεσ με κάποια creates a new type of rebetiko . δυτικι χρειά και τισ παντρεφει με τουσ ιχουσ του ρεμπζτικου .
 12. 12. ΦΡΑΓΚΟ΢ΤΡΙΑΝΗ
 13. 13. • 3θ περίοδοσ . Είναι θ εποχι που κυριαρχεί ο Βαςίλθσ Σςιτςάνθσ . Αυτι τθν εποχι ζγραψε τα καλφτερά του τραγοφδια . Είναι ο μάγοσ εκείνθσ τθσ εποχισ . Ο Βαςίλθσ Σςιτςάνθσ είναι θ γζφυρα που ςυνδζει το ρεμπζτικο με το λαϊκό , που είναι το τραγοφδι που διαδζχεται το ρεμπζτικο .• Ο Βαςίλθσ Σςιτςάνθσ υπιρξε πολφ ςχολαςτικόσ και επίμονοσ δθμιουργόσ . Γζμιηε ολόκλθρα τετράδιο με ςχεδιάςματα προκειμζνου να πετφχει τθν τελικι μορφι του τραγουδιοφ.• 3rd period : the Tsitsanis era . Vasilis Tsitsanis had a great influence on rebetiko and became the bridge between rebetiko and folk song .• Tsitsanis had been a very creative and persistent song writer. He used to prepare many trials before the final creation of his song.
 14. 14. • Μζχρι το 1933 , θ κακι • Up to 1933 , bouzouki φιμθ που είχε had very bad reputation αποκτιςει το among discography . μπουηοφκι , απζτρεπε • Actually music τισ διςκογραφικζσ companies didn’t want εταιρίεσ να κάνουν any relation with this δίςκο μ’ αυτό το instrument ,related to όργανο . Ώςπου , το outsiders and drag Μινόρε τθσ Αυγισ addicts. ανζτρεψε όλεσ τισ προκαταλιψεισ .
 15. 15. • Δφο άνκρωποι , ςτθ δεκαετία του ’40 βοικθςαν ςτθν εξάπλωςθ και αποπερικωριοποίθςθ του ρεμπζτικου. Ο Βαςίλθσ Σςιτςάνθσ και ο Μάνοσ Χατηθδάκθσ .• Ο πρϊτοσ γιατί ζγραψε καταπλθκτικά τραγοφδια και ο δεφτεροσ , αςτόσ ο ίδιοσ , γνϊριςε το ρεμπζτικο ςτουσ αςτικοφσ κφκλουσ , που κυριολεκτικά ειςζβαλαν ςτθν λαϊκι ταβζρνα .• Two composers helped stop this prejudice : Vasilis Tsitsanis and Manos Chatzidakis .Both them composed nice songs for all social levels , so everybody could enjoy this kind of music in the Greek tavern

×