• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Hindi literature  madhyakaal
 

Hindi literature madhyakaal

on

 • 456 views

 

Statistics

Views

Total Views
456
Views on SlideShare
456
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Hindi literature  madhyakaal Hindi literature madhyakaal Presentation Transcript

  • ºÉÉʽþiªÉ EòÉ <ÊiɽþɺÉEòÉ±É Ê´É¦ÉÉVÉ
  • EòÉ±É Ê´É¦ÉÉVÉxÉ+ÉÊnùEòÉ±É (´ÉÒ®úMÉÉlÉÉEòɱÉ) 1050 - 1375 {ÉÚ´ÉÇ ¨Év±ÉEòÉ±É (¦ÉÊHòEòɱÉ) 1375 - 1700
  • ¨ÉvªÉEòÉ±É ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä |ÉEÞòÊiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É® nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ú {ÉÚ´ÉÇ ¨Év±ÉEòÉ±É (¦ÉÊHòEòɱÉ) 1375 - 1700 =kÉ®ú ¨Év±ÉEòɱ ®úÒÊiÉEòɱÉ) 1700 - 1900
  • ¨ÉvªÉEòÉ±É ú  ºÉÆPɹÉÇ®úiÉ ´ÉÒ®úMÉÉlÉÉ EòÉ±É ¨Éå nù¤ÉÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê¡ò®ú ºÉä ¡Úò]õ ÊxÉEò±ÉÒ iÉÉä ´É½þ ʽþxnùÒ ºÉÉʽþiªÉ EòÉ º´ÉhÉǪÉÖMÉ ¤ÉxÉ MɪÉÉ  “¦ÉÊHò +ÉxnùÉä±ÉxÉ
  • ¨ÉvªÉEòÉ±É ú  “ªÉ½þ xÉ iÉÉä {É®úÉÊVÉiÉ Ê½þxnÖù VÉÉÊiÉ EòÒ ÊxÉ®úɶÉÉ ºÉä =uäùʱÉiÉ ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÒ <º±ÉÉ¨É EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ºÉä* ªÉ½þ nùÊIÉhÉ EòÒ näùxÉ ½è”  þ “¨ÉںɱɨÉÉxÉÉå Eäò
  • ¨ÉvªÉEòÉ±É ú  “¦ÉÊHò EòÉ =nÂù¦É´É nùÊIÉhÉ Eäò +ɱ´ÉÉ®ú ¦ÉHÆò ºÉä ½Éþè”- b÷ÉÄ. ºÉiªÉäxpù  þ iÉʨɱÉ
  • ¨ÉvªÉEòÉ±É ú  nùÊIÉhÉ ¨Éå ¦ÉÊHò +ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ¤É½ÖþiÉ {ɽþ±Éä ºÉä ½þÒ ½Öþ+É lÉÉ  ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉֺɱɨÉÉxÉÉå Eäò +ÉGò¨ÉhÉ ºÉä =i{ÉzÉ
  • ¨ÉvªÉEòÉ±É ú  ¶ÉÆEò®ú Eäò +uèùiÉ´ÉÉnù EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú ®úɨÉÉxÉÖVÉÉSÉɪÉÇ EòÉ Ê´Éʶɹ]õÉuèùiÉ´ÉÉnù  ¨Év´ÉÉSÉɪÉÇ EòÉ uèùiÉ´ÉÉnù  ʴɹhÉÖ º´ÉɨÉÒ EòÉ
  • ¨ÉvªÉEòÉ±É ú ={ɪÉÖÇHò ºÉ¦ÉÒ xÉä VÉÉÊiÉ ¤ÉÆvÉxÉ EòÉä iÉÉäb÷É  MÉÖ¯û EòÉä <Ç·É®ú EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¨ÉÉxÉÉ +Éè®ú  <Ç·É®ú |ÉÉÎ{iÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ {É®ú¨É ±ÉIªÉ º´ÉÒEòÉ®úÉ  <xÉEòÒ |Éä®úhÉÉ ºÉä ¨É½þÉ|ɦÉÖ SÉèiÉxªÉ +Éè®ú ´É±±É¦ÉÉSÉɪÉÇ ´Éè¹hÉ´É vɨÉÇ
  • ¨ÉvªÉEòÉ±É ú ´Éè¹hÉ´É ºÉÆ|ÉnùÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú YÉÉxÉɸɪÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ªÉÉ ºÉÆiÉ ºÉÆ|ÉnùÉªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É  Eò¤ÉÒ®ú <ºÉ ºÉÆ|ÉnùÉªÉ Eäò |ÉvÉÉxÉ |É´ÉiÉÇEò ¨ÉÉxÉä VÉiÉä ½éþ
  • ¨ÉvªÉEòÉ±É ú ¦ÉÊHòEòÉ±É EòÒ nùÉä |ɨÉÖJÉ vÉ®úÉBÄ ½éþ – 1. ÊxÉMÉÖÇhÉ ¦ÉÊHò vÉÉ®úÉ +Éè®ú 2. ºÉMÉÖhÉ ¦ÉÊHò vÉÉ®úÉ þ  ÊxÉMÉÖÇhÉ ¦ÉÊHò vÉÉ®úÉ EòÒ nùÉä ¶ÉÉJÉÉBÄ ½éþ – 1. YÉÉxÉɸɪÉÒ ¶ÉÉJÉÉ
  • ¦ÉÊHò EòÉ±É ú ºÉMÉÖhÉ ÊxÉMÉÖÇhÉ ®úÉ¨É ¦ÉÊHò EÞò¹hÉ ¦ÉÊHò YÉÉxÉɸɪÉÒ |Éä¨ÉɸɪÉÒ (ºÉÆiÉ)
  • xÉÉ¨É EòÉ ½þÒ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É ºÉÆYÉÉ ½èþ* EòÉä<Ç ´ªÉÊHò EòÉä<Ç EòÉä<Ç MÉÖhÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ EòÉä< Ç ºlÉÉx É
  • ºÉÆYÉÉ Eäò {ÉÉÄSÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ - ´ªÉÊHò´ÉÉSÉEò ºÉÆYÉÉ ®úɨÉ, {ɪªÉzÉÚ®ú, ʽþ¨ÉÉ±ÉªÉ VÉÉÊiÉ´ÉÉSÉEò ºÉÆYÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ, ½þÉlÉÒ, MÉɪÉ
  • ºÉÆYÉÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÇxÉÉ¨É EòÒ É¶Éä¹ÉiÉÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®äúþ ¨ÉÉä]õÉ ±Éb÷EòÉ {ÉÉÄSÉ ¤ÉSSÉä ±ÉÉ±É Eò{Éb÷É <xÉ |ɶxÉÉå Eäò =kÉ
  • þ Ê´ÉEòÉ®úÒ ¶É¤nù ½èþ VÉÉä ÊEòºÉÒ ºÉÆYÉÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ b÷É, ¨ÉÉä]õÉ, ±ÉɱÉ, EòɱÉÉ, {ÉÒ±ÉÉ, xÉÒ±ÉÉ, ¤Éb÷É, UôÉä]õÉ ®ú |ÉEòÉ®ú ½èþ - MÉÖhÉ´ÉÉSÉE , ºÉÆJªÉÉ´ÉÉSÉEò, {ÉÊ®úhÉɨ MÉÖhÉ´ÉÉSÉE ¨Éå ʴɶÉä¹ªÉ Eäò ®ÆúMÉ,°ü{É, MÉÖhÉ, +ÉEòÉ®ú, nù¶ÉÉ, EòɱÉ, ºlÉÉxÉ, EòɱÉ, nù¶ÉÉ, κlÉÊiÉ, ¶ÉÒ±É-º´É¦ÉÉ´É +ÉÊnù EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½èþþ – ®ÆúMÉ: ºÉ¡äònù, xÉÒ±ÉÉ, ½þ®úÉ, ±ÉɱÉ, ¨Éè±ÉÉ, {ÉÒ±ÉÉ +ÉÊnù °ü{É: JÉڤɺÉÚ®úiÉ, ¦ÉqùÉ, ¤ÉnùºÉÚ®úiÉ, ºÉÖxnù®ú +ÉÊnù +ÉEòÉ®ú: ±ÉƤÉÉ, SÉÉèb÷É,>ÄðSÉÉ, xÉÉ]õÉ, MÉÉä±É, SÉÉèEòÉä®ú +ÉÊnù MÉÖhÉ: ºÉSSÉÉ, ZÉÚ`öÉ, ¨ÉÒ`öÉ, EÖò¶É±É,
  • þ Ê´ÉEòÉ®úÒ ¶É¤nù ½èþ VÉÉä ÊEòºÉÒ ºÉÆYÉÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ b÷É, ¨ÉÉä]õÉ, ±ÉɱÉ, EòɱÉÉ, {ÉÒ±ÉÉ, xÉÒ±ÉÉ, ¤Éb÷É, UôÉä]õÉ ®ú |ÉEòÉ®ú ½èþ - MÉÖhÉ´ÉÉSÉE , ºÉÆJªÉÉ´ÉÉSÉEò, {ÉÊ®úhÉɨ ºÉÆJªÉÉ´ÉÉSÉE ʴɶÉä¹ÉhÉ ¨Éå ʴɶÉä¹ªÉ EòÒ ºÉÆJªÉ ºÉääò ºÉƤÉrù ʴɶÉä¹ÉiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉä =nùÉ: ¨ÉÉä½þxÉ xÉä nùÉèb÷ ¨Éå iÉҺɮúÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* EòIÉÉ ¨Éå ºÉÉ`ö UôÉjÉ {ÉgøiÉä ½éþ* ¨ÉÉ®ú{ÉÒ]õ ¨Éå Eò<Ç ±Éb÷Eäò PÉÉªÉ±É ½ÖþB* ºÉÆJªÉÉ´ÉÉSÉE ʴɶÉä¹ÉhÉ Eäò nùÉä ¦Éänù ½èþÆ – ÊxÉζSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ´ÉÉSÉE +Éè®ú +ÊxÉζSÉiÉ
  • þ Ê´ÉEòÉ®úÒ ¶É¤nù ½èþ VÉÉä ÊEòºÉÒ ºÉÆYÉÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ b÷É, ¨ÉÉä]õÉ, ±ÉɱÉ, EòɱÉÉ, {ÉÒ±ÉÉ, xÉÒ±ÉÉ, ¤Éb÷É, UôÉä]õÉ ®ú |ÉEòÉ®ú ½èþ - MÉÖhÉ´ÉÉSÉE , ºÉÆJªÉÉ´ÉÉSÉEò, {ÉÊ®úhÉɨ {ÉÊ®úhÉɨɴÉÉSÉEò ¨Éå ʴɶÉä¹ªÉ Eäò {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ ªÉÉ ¨ÉÉjÉÉ +ÉÊnù ºÉä ºÉƤÉrù ʴɶÉä¹ÉiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ - =nùÉ: ¨ÉéxÉä ¤É½ÖþiÉ Ê¨É`öÉ<Ç JÉ®úÒnùÒ ½èþ* =ºÉxÉä nùÉä ¨ÉÒ]õ®ú Eò{Éb÷É ÊnùªÉÉ ½èþ* ºÉÉ®úÉ nÚùvÉ Ê¤É±±ÉÒ {ÉÒ MÉ<Ç* ʴɶÉä¹ÉhÉ Eäò nùÉä ¦Éänù ½èþÆ – ÊxÉζSÉiÉ {ÉÊ®úhÉɨɴÉÉSÉEò +Éè®ú +ÊxÉζSÉiÉ {ÉÊ®úhÉɨɴÉÉSÉEò ÊxÉζSÉiÉ {ÉÊ®úhÉɨɴÉÉSÉEò ¨Éå ÊxÉζSÉiÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉÉ ¨ÉÉjÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =nùÉ : iÉÒxÉ Ê±É]õ®ú nÚùvÉ Ê{ɪÉÉ ½èþ*
  • þ Ê´ÉEòÉ®úÒ ¶É¤nù ½èþ VÉÉä ÊEòºÉÒ ºÉÆYÉÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ b÷É, ¨ÉÉä]õÉ, ±ÉɱÉ, EòɱÉÉ, {ÉÒ±ÉÉ, xÉÒ±ÉÉ, ¤Éb÷É, UôÉä]õÉ ®ú |ÉEòÉ®ú ½èþ - MÉÖhÉ´ÉÉSÉE , ºÉÆJªÉÉ´ÉÉSÉEò, {ÉÊ®úhÉɨ VÉÉä ºÉ´ÉÇxÉÉ¨É +{ÉxÉä ºÉÉ´ÉÇxÉÉʨÉEò °ü{É ¨Éå ½þÒ ºÉÆYÉÉ Eäò ʴɶÉä¹ÉhÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ɪÉÖHò ½þÉäiÉä ½éþ =x½åþ ºÉÉ´ÉÇxÉÉʨÉEò ʴɶÉä¹ÉhÉ Eò½þiÉä ½éþ* <ºÉEäò SÉÉ®ú °ü{É ½éþ* ÊxɶSɪɴÉÉSÉEò ºÉÉ´ÉÇxÉÉʨÉEò ʴɶÉä¹ÉhÉ - =nùÉ : =ºÉ ÊEòiÉÉ¤É EòÉä ªÉ½þÉÄ ±Éä +É<B* CªÉÉ ªÉ½þ þ Eò±É¨É iÉÖ¨½þÉ®úÒ ½èþ? +ÊxɶSɪɴÉÉSÉEò ºÉÉ´ÉÇxÉÉʨÉEò ʴɶÉä¹ÉhÉ - =nùÉ : EòÉä<Ç ºÉVVÉxÉ +ÉB ½ÖþB ½éþ* PÉ®ú ¨Éå EÖòUô ¦ÉÒ JÉÉxÉä EòÉä xɽþÓ ½èþ*
  • ÊGòªÉÉ =ºÉ Ê´ÉEòÉ®úÒ ¶É¤n EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊVɺɺÉä ÊEòºÉÒ EòɪÉÇ Eäò ½þÉäxÉä ªÉÉ Eò®úxÉä EòÉù ¦ÉÉ´É |ÉEò]õ ½þÉä “½þÉä” ÊGòªÉÉBÆ & ¯ûÊSÉ +xÉÖ¦É´É ¶É¤n où¶ªÉ |ÉEò]õxÉ ½þÉäxÉÉ ±ÉMÉxÉÉ ¤ÉgøxÉÉ `ö½þ®úxÉÉ ¯ûEòxÉÉ
  • © Capital Community ¨Éå +´É¶ªÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ BE ò
  • ÊGòªÉÉ Eäò ¦Éänù ºÉEò¨ÉÇEò ÊGòªÉÉ+Éå ¨Éå Eò¨ÉÇ EòÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ ½èþ* +Eò¨ÉÇEò ÊGòªÉÉ+Éå ¨Éå Eò¨ÉÇ EòÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ xɽþÓ ½þÉäiÉÒ*
  • ÊGòªÉÉ Eäò ¦Éänù ºÉEò¨ÉÇEò ÊGòªÉÉBÄ EòiÉÉÇ Eäò ¨ÉÉxÉʺÉEò ªÉÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò |É´ÉÞÊkÉ EòÉä ºÉÚÊSÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ +Eò¨ÉÇEò ÊGòªÉÉ+Éå ¨Éå ÊGòªÉÉ EòÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòiÉÉÇ {É®ú {Éb÷iÉÉ =ºÉxÉä PÉÉäbä÷ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøɪÉÉ* ´É½þ ʤɨÉÉ®ú ½þÉä MɪÉÉ
  • ÊGòªÉÉ Eäò ¦ÉänùJÉÉxÉÉ {ÉÒxÉÉ näùJÉxÉÉ {ÉgøxÉÉ {ÉÉxÉÉ UôÉ{ÉxÉÉ ¦ÉäVÉxÉÉ ¤ÉÖ±ÉÉxÉÉ ¨ÉÉ®úxÉÉ Eò®úxÉÉ ¦É®úxÉÉ VɱÉÉxÉÉ näùxÉÉ ±ÉäxÉÉ JÉ®úÒnùxÉÉ ¤ÉäSÉxÉÉ ½þ]õ{ÉxÉÉ {ÉÉºÉ Eò®úxÉÉ {ÉÖEòÉ®úxÉÉ xÉEòÉ®úxÉÉ ºÉEò¨ÉÇEò ÊGòªÉÉBÄ
  • ÊGòªÉÉ Eäò ¦Éänù=`öxÉÉ ¤Éè`öxÉÉ SɱÉxÉÉ ºÉÉäxÉÉ JÉä±ÉxÉÉ ]Úõ]õxÉÉ ¡ò]õxÉÉ VɱÉxÉÉ VÉÉMÉxÉÉ ®úÉäxÉÉ JÉÖ±ÉxÉÉ VÉÉxÉÉ ±ÉÉxÉÉ ¤ÉÉä±ÉxÉÉ ¦ÉÚ±ÉxÉÉ ±Éä]õxÉÉ SÉgøxÉÉ =iÉ®úxÉÉ Ê¡òºÉ±ÉxÉÉ JɤɮúÉxÉÉ +Eò¨ÉÇEò ÊGòªÉÉBÄ
  • ÊGòªÉÉ Eäò ¦Éänù +Eò¨ÉÇEò ÊGòªÉÉBÄ ºÉEò¨ÉÇEò ÊGòªÉÉBÄ |Éä®úhÉÉlÉÇEòò ÊGòªÉÉBÄ =`öxÉÉ =`öÉxÉÉ =`ö´ÉÉxÉÉ ¤Éè`öxÉÉ Ê¤É`öÉxÉÉ Ê¤É`ö´ÉÉxÉÉ SɱÉxÉÉ SɱÉÉxÉÉ SɱɴÉÉxÉÉ VÉÉMÉxÉÉ VÉMÉÉxÉÉ VÉMÉ´ÉÉxÉÉ ®úÉäxÉÉ ¯û±ÉÉxÉÉ ¯û±É´ÉÉxÉÉ ºÉÉäxÉÉ ºÉÖ±ÉÉxÉÉ ºÉֱɴÉÉxÉÉ JÉä±ÉxÉÉ ÊJɱÉÉxÉÉ
  • Modifies or describes a verb, an adjective, or another adverb. Answers the questions: He ran quickly. She left yesterday. We went there. It was too hot! To what degree or how much?
  • Interrogative Adverbs introduce questions How did you break your leg? How often do you run? Where did you put the mouse trap?
  • A preposition introduces a noun or pronoun or a phrase or clause functioning in the sentence as a noun. The word or word group that the preposition introduces is its object. They received a postcard from Bobby telling about his trip to Canada.
  • The preposition never stands alone! object of preposition preposition object can have more than one object object can have modifiers You can press those leaves under glass. Her telegram to Nina and Ralph brought good news. It happened during the last examination.
  • Some Common Prepositions aboard about above across after against along among around at before behind below beneath beside between beyond by down during except for from in into like of off on over past since through throughout to toward under underneath until up upon with within without
  • The conjunction A conjunction is a word that joins words or groups of words. or but
  • The interjection is an exclamatory word that expresses emotion Goodness! What a cute baby! Wow! Look at that sunset!
  • © Capital Community That’s all for now. . . More Later