Kütüphaneciliğimiz İçin...

439 views

Published on

MİLLİ KÜTÜPHANE NASIL KURULDU ve
TÜRKİYE'DE KÜTÜPHANECİLİK ÖĞRETİMİNİN TARİHÇESİ

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kütüphaneciliğimiz İçin...

  1. 1. ADNAN ÖTÜKEN KÜTÜPHANECiliGiMiZ IçiN ... TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEGİ YAYINLARI : 10
  2. 2. ADNAN ÖTUKEN KÜTÜPHANECiliGiMiZ IçiN ... MİLLİ KÜTÜPHANE NASIL KURULDU ve TÜRKİYE'DE KÜTÜPHANEetLİKöGRETIMİNİN TARİHÇEsİ TÜRK KÜTÜPHANEetLER DERNEaı Gn. Merkez - Necatibey Cad. 19/22 - Yenişehir, Ankara
  3. 3. Türk Kütüphaiieciler Derneği Yayıntan: lO 30. Yıl Dizisi: i Ankara - 1979 tlk- San Matbaası Ltd. ştı.
  4. 4. SUNU" TKD'nin 30. Yılı Türk Kütüphaneciler Derneği 1949 yılının sonlarında (bir belirlemeye göre 19 Kasım'da) kurulmu§tu. (1) Demek ki, Derneg-imizin 30. yılııu dol- durduğu günlerdeyiz. 30 yıl, insan hayatında önemli bir süre olmasına ka:rşılık, bir tüzelkişi için oldukça kısa bir dönemi yansıtır. Çünkü tüzelkişllerin çok uzun sUre yaşaması asııdır; ömürleri sonsuza kadar sürsün istenir. Bu kuruluşlara ha- yat ve canlılık kazandıran kişiler sık sık deg-işebilir; fakat onlar hayatlarııu ku§aklar boyunca sürdürebilme şansına sahiptirler. Dernekler üyelerinin girişim, ilgi ve destıeg-i ile can ve hayat bulan tU- . zelkişilerdir. Onları üyeleri yaşatır. Üyelerinin ilgi ve desteg-inden yoksun dernıekler kısa sürede yok olmag-a mahkumdurlar. Geçici heves ve heyecan- larla kurulmuş nice derneg-in ya Ikapandıg-ı, ya da "tabıala" derneg-i dunımu­ na girdiği çok görülmüştür. Türkiyemiz ise, bu tür derneklerin çokluğu yU- zünden, bir "dernekler hurdalığı" görünümdedir. Türk Kütüphanecilıer Derneği, üyelerinin ve- yöneticilik görevini yükle- nenlerin bilinçli ve fedakar çalışmaları ile, başarılı bir büyüme ve gelişme gösterebilen nadir derneklerden biridir. Kurulu§undan bu yana çok mütevazı imkanlarla çalışan bu Derne'ğin 30. yılını tamamlamış olması ve gelecek içın de umutlar vadetmesi, üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. On- üç yıl süre ile, "yersel" bir yapı içinde, Ankara'da faaliyet gösterdikten sonra 1962'de yurt çapında teşkilatlanmag-a başlayan Dernek, 30. yılında, elliyi aşkın yerde şubesi bulunan "büyük" bir kuruluş olmu§tur. Bu başarı­ sını "kamu yararına çalışan de'rnekler"den sayılmaık suretiyle de perçinle- i miştir. Türk Kütüphaneciler Derneği bir "meslek kuruluşu"dur. Amacı "kütüp- hane ve kütüphanecil~ hizmetlerinin geli§tirilmesini" sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Dernek, mesleki Yayınlar yapmakta; kütüphanecnerin haklarını savunan çabala.r göstermekte; kütüphane görevlilerinln meslek bilgi ve görgülerini artırmalarına yardımcı olmak üzere kurslar, seminerler, kon- 1 Derneğin iık Anatüzüg-ü 11 Ocak 1950 günlü bir gazetede (Ankara Ak§aJll IPostası) yayınlanmış. Buna göre', ilk giri§im 19 Kasım 1949'da yapılmış, kuruluş i§lemleri 2 - 3 aylık bir zaman almıştır. III

×